Beaktats t.o.m. FörfS 132/2023.

27.2.1998/145

Skjutvapenförordning

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

På föredragning av inrikesministern föreskrivs med stöd av skjutvapenlagen av den 9 januari 1998 (1/1998):

1 §
Mätning av ett skjutvapens längd

Med ett skjutvapens totala längd avses dess största längd mätt i pipans eller eldrörets riktning. Har skjutvapnet en tilläggskolv eller någon annan anordning som är ihopfällbar, infällbar eller annars lätt att lösgöra, mäts den totala längden med kolven ihopfälld, infälld eller lösgjord.

Med pipans eller eldrörets längd avses dess största längd mätt från slagbottnen till pipans mynning. Har skjutvapnet en vid pipan fäst del eller anordning som är lätt att lösgöra med hjälp av ett verktyg eller på annat sätt, mäts vapnets totala längd samt pipans eller eldrörets längd utan denna del eller anordning.

1 a § (11.7.2019/892)
Serie- och identifieringsnummer på skjutvapen

Om ett skjutvapen eller en vapendel som förvärvats, tillverkats eller modifierats med stöd av ett vapentillstånd inte är försett med serie- eller identifieringsnummer, ska polisinrättningen innan uppgifterna antecknas i tillståndet sända vapnet eller vapendelen till Polisstyrelsen för märkning med identifieringsnummer.

Om ett skjutvapen som sådant är historiskt särskilt betydelsefullt eller en del till ett skjutvapen som sådan är historiskt särskilt betydelsefull och märkningen skulle sänka skjutvapnets eller vapendelens historiska värde, kan Polisstyrelsen bevilja vapentillstånd utan att vapnet eller vapendelen förses med identifieringsnummer.

1 b § (26.5.2011/572)
Märkning

En sådan tillverkningsmärkning, tilläggsmärkning eller importmärkning på ett skjutvapen som avses i 110 a § i skjutvapenlagen (1/1998) anses vara synlig också om den kan läsas på skjutvapnet när vapnet tas isär i samband med underhåll som användaren ska utföra.

Märkningen ska göras på vapnets stomme, pipa eller slutstycke, eller på vapendelar som funktionellt sett motsvarar dessa. De olika delarna av märkningen på ett vapen behöver inte hänga ihop.

Märkningen FI används som Finlands landskod i importmärkningen.

1 c § (5.11.2015/1305)
Tillämpning av förordningen på effektiva luftvapen

Bestämmelserna om skjutvapen i denna förordning ska också tillämpas på effektiva luftvapen, med undantag för bestämmelserna i 1 och 1 b §, 10 § 1 mom. 6 punkten, 12 § 1 punkten, 13 § 1 punkten, 14 § 1 punkten, 19–22, 25, 26, 26 a–26 c, 27 och 28 §, 32 § 1 mom. 3 punkten, 37 § 1 mom. 4 punkten, 43 § 1 mom. 3 punkten, 47 § 1 mom. 5 punkten, 50 § 1 mom. 4 punkten, 54 § 1 mom. 1 a-punkten och 61 § 2 punkten.

2 § (11.7.2019/892)
Deaktiverade skjutvapen

Ett skjutvapen betraktas som deaktiverat om delar av vapnet har ändrats så att skjutning med vapnet varaktigt hindrats. Ett skjutvapen betraktas inte som deaktiverat om särskilda kunskaper och färdigheter inte krävs för att sätta det i funktionsdugligt skick. Ett effektivt luftvapen betraktas som deaktiverat om pipan och de delar som är avsedda för att åstadkomma tryck för skottet har ändrats så att skjutning med vapnet varaktigt hindrats.

3 § (11.7.2019/892)
Förstörande av skjutvapen och vapendelar

Skjutvapen och vapendelar förstörs genom att de överlåts till polisen för förstörande. Polisen gör en anteckning i vapenregistersystemet om att ett skjutvapen eller en vapendel har förstörts. Om någon vapendel inte förstörs i samband med förstörandet, antecknas detta i polisens vapenregistersystem.

4 §
Pansarpenetrerande patroner

Med pansarpenetrerande patron avses en patron vars projektil är försedd med mantel samt med en kärna av hårdmetall eller motsvarande material för åstadkommande av pansargenomslag.

5 §
Patroner försedda med en explosionsprojektil

Med patron försedd med en explosionsprojektil avses en patron vars projektil innehåller ett sådant ämne som exploderar vid anslag.

6 §
Patroner försedda med en brandprojektil

Med patron försedd med en brandprojektil avses en patron vars projektil innehåller ett sådant ämne som fattar eld då det kommer i kontakt med luft eller vid anslag.

7 §
Hålspetsprojektiler

Med hålspetsprojektil avses en projektil som i spetsen har ett minst 3 millimeter djupt hål för att projektilen skall utvidga sig vid anslag.

8 §
Vid anslag utvidgande projektiler

Med vid anslag utvidgande projektil avses en projektil i vars spets finns ett snitt, en hålighet eller motsvarande konstruktion som åstadkommer att projektilen vid anslag i gelatin eller något motsvarande mjukt ämne utvidgar sig så att den blir minst 30 procent större än sin diameter.

9 §
Vapendelar som motsvarar varandra

En vapendel betraktas som en motsvarande vapendel på det sätt som avses i 19 § 1 mom. 2 punkten skjutvapenlagen (1/1998), om vapentypen, funktionssättet eller kalibern inte ändras när en del till ett vapen ersätts med vapendelen i fråga. En vapendel betraktas dock inte som en motsvarande vapendel, om ett annat vapen än ett fickvapen blir ett fickvapen till följd av att delen i fråga byts ut.

10 § (11.7.2019/892)
Ansökan om näringstillstånd i vapenbranschen

Näringstillstånd i vapenbranschen ska sökas skriftligen. I ansökan ska anges

1) sökandens namn, adress och personbeteckning eller företags- och organisationsnummer,

2) den verksamhet som ska bedrivas,

3) verksamhetsställets läge,

4) den ort där förvaringslokalerna för skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler är belägna,

5) den ansvariga personens namn, adress och personbeteckning,

6) typ och funktionssätt för skjutvapen samt slag av vapendelar, patroner, särskilt farliga projektiler och gassprayer som ska saluföras, förvaras, tillverkas, repareras eller modifieras eller som är föremål för kommersiell ändring, byteshandel, uthyrning eller mäkling.

Till ansökan ska fogas ett av polisen uppgjort protokoll eller annat dokument över inspektion av förvaringslokalerna för skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler, en utredning över sökandens ekonomiska situation samt en kopia av tillståndsbeviset över den ansvariga personens vapenhanteringstillstånd. Om sökanden är en fysisk person, ska även en kopia av tillståndsbeviset över hans eller hennes vapenhanteringstillstånd fogas till ansökan.

Till ansökan ska fogas ett utlåtande av brand- och räddningsmyndigheterna samt polisinrättningen i den kommun inom vars område näringen i vapenbranschen är avsedd att idkas. Tillståndsmyndigheten kan kräva att sökanden lägger fram även andra utredningar i fråga om förutsättningarna för meddelande av tillstånd.

11 §
Tillståndsbevis över näringstillstånd i vapenbranschen

I ett tillståndsbevis som gäller näringstillstånd i vapenbranschen skall anges

1) tillståndshavarens namn och adress,

2) tillståndets giltighetstid,

3) den verksamhet som tillståndet gäller,

4) de uppgifter som avses i 10 § 1 mom. 3–6 punkten,

5) eventuella tillståndsvillkor.

12 § (11.7.2019/892)
Identifieringsuppgifter som anmäls av näringsidkare i vapenbranschen

I en anmälan som avses i 25 § i skjutvapenlagen ska meddelas

1) antal, typ, funktionssätt och kaliber, tillverkningsmärkning eller tilläggsmärkning, serienummer eller identifieringsnummer, samt, om de är kända, fabriksmärke och modell eller modellnummer när det gäller skjutvapen som förvärvats, förvaras och överlåtits,

2) antal och pipans minsta inre diameter, tillverkningsmärkning eller tilläggsmärkning, serienummer eller identifieringsnummer, samt, om de är kända, fabriksmärke och modell eller modellnummer när det gäller effektiva luftvapen som förvärvats, förvaras, tillverkats, repareras, modifieras och överlåtits,

3) antal, slag, pipans eller eldrörets kaliber, tillverkningsmärkning eller tilläggsmärkning, serienummer eller identifieringsnummer, samt, om de är kända, fabriksmärke och modell eller modellnummer när det gäller vapendelar som förvärvats, tillverkats, repareras, modifieras eller förvaras och överlåtits,

4) mängd, slag och kaliber när det gäller patroner och särskilt farliga projektiler som förvärvats, tillverkats eller förvaras och överlåtits,

5) antal, slag och gaskoncentration när det gäller gassprayer som förvärvats, tillverkats, repareras, modifieras eller förvaras och överlåtits,

6) tidpunkten för förvärvet, tillverkningen, införseln, överföringen, ändringen eller modifieringen av de föremål, som nämns i punkten 1–5,

7) tidpunkten för tagandet för reparation eller förvaring samt datum för återlämnandet av de föremål, som nämns i punkten 1–5.

13 § (11.7.2019/892)
Registerföring som gäller patroner och särskilt farliga projektiler

I stället för att göra anmälan enligt 12 § kan en innehavare av näringstillstånd i vapenbranschen som har rätt att idka handel med, förvara eller tillverka patroner och särskilt farliga projektiler föra ett register i vilket antecknas

1) mängd, slag och kaliber för de patroner och särskilt farliga projektiler som tillverkats, förvärvats, förvaras och överlåtits,

2) tidpunkten för förvärvet, tagandet för förvaring och överlåtelsen,

3) uppgifter om överlåtarens och förvärvarens rätt att inneha patroner eller särskilt farliga projektiler eller uppgifter om näringstillståndet i vapenbranschen.

En innehavare av näringstillstånd i vapenbranschen kan föra ett register som avses i 1 mom. genom att föra in uppgifterna i en separat bok eller i ett register som har gjorts upp med hjälp av automatisk databehandling.

14 § (11.7.2019/892)

14 § har upphävts genom F 11.7.2019/892.

15 § (11.7.2019/892)

15 § har upphävts genom F 11.7.2019/892.

16 § (11.7.2019/892)
Utredning över ansvarig person

Tillståndsmyndigheten ska vid behov inhämta utlåtande om den person som har föreslagits som ansvarig person hos en innehavare av näringstillstånd i vapenbranschen från polisinrättningen i personens hemkommun. Tillståndsmyndigheten kan vid behov kräva att sökanden lägger fram även andra utredningar i fråga om förutsättningarna för att bli godkänd som ansvarig person.

16 a § (11.7.2019/892)
Prov för ansvarig person

Polisstyrelsen anordnar årligen minst två provtillfällen vid vilka det prov som krävs av den som är ansvarig person hos en innehavare av näringstillstånd i vapenbranschen kan avläggas.

Provet består av två alternativa uppgifter. En godkänd uppgift ger behörighet att vara ansvarig person hos en innehavare av näringstillstånd i motsvarande vapenbransch. Uppgifterna är följande:

1) idkande av handel i vapenbranschen, byteshandel med samt uthyrning och c av skjutvapen och förvaring av skjutvapen i kommersiellt syfte,

2) tillverkning av skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler samt reparation och modifiering av skjutvapen och vapendelar.

17 § (11.7.2019/892)
Ansökan om vapenhanteringstillstånd

Vapenhanteringstillstånd ska sökas skriftligen. I ansökan ska anges

1) sökandens namn, adress och personbeteckning,

2) den innehavare av näringstillstånd i vapenbranschen eller annan arbetsgivare hos vilken sökanden är anställd,

3) det arbete för vilket tillståndet söks.

Tillståndsmyndigheten kan kräva att sökanden lägger fram även andra utredningar som gäller förutsättningarna för meddelande av tillstånd.

Till ansökan ska fogas ett fotografi av sökanden som uppfyller kraven i inrikesministeriets förordning om passfotografier och fotografier på identitetskort (1168/2016).

18 §
Tillståndsbevis över vapenhanteringstillstånd

I ett tillståndsbevis som gäller vapenhanteringstillstånd skall finnas ett fotografi av tillståndshavaren. I tillståndsbeviset skall anges

1) tillståndshavarens namn och födelsetid,

2) tillståndets giltighetstid,

3) eventuella tillståndsvillkor.

19 §
Ansökan om kommersiellt förhandssamtycke

Kommersiellt förhandssamtycke skall sökas skriftligen. I ansökan skall anges

1) sökandens namn och adress samt numret på näringstillståndet i vapenbranschen och den som har meddelat tillståndet,

2) namn och adress för avsändaren och mottagaren av skjutvapnen, vapendelarna, patronerna och de särskilt farliga projektilerna,

3) antal, typ, funktionssätt, kaliber, kategori enligt rådets direktiv om kontroll av förvärv och innehav av vapen (91/477/EEG), nedan vapendirektivet, samt, om de är kända, tillverkningsmärkning eller tilläggsmärkning, fabriksmärke, modell eller modellnummer och serienummer för de skjutvapen som ska överföras, (26.5.2011/572)

4) antal, slag, pipans eller eldrörets kaliber samt, om de är kända, tillverkningsmärkning eller tilläggsmärkning, fabriksmärke, modell eller modellnummer och serienummer för de vapendelar som ska överföras, (26.5.2011/572)

5) mängd, slag och kaliber för de patroner och särskilt farliga projektiler som skall överföras,

6) att de skjutvapen och patroner som skall överföras har besiktats enligt bestämmelserna i förordningen om besiktning av skjutvapen och -förnödenheter (656/1982) för konstaterande av deras säkerhet vid användning,

7) den adress som föremålen skall transporteras till.

Den myndighet som meddelar förhandssamtycke kan inhämta utlåtande om en ansökan av den polisinrättning inom vars område näringen i vapenbranschen idkas. Den myndighet som meddelar förhandssamtycket kan kräva att sökanden lägger fram även andra utredningar som gäller förutsättningarna för meddelande av förhandssamtycke. (17.12.2009/1121)

RDir 91/477/EEG om kategori enligt rådets direktiv om kontroll av förvärv och innehav av vapen har upphävts genom EPRDir (EU) 2021/555 om kontroll av förvärv och innehav av vapen. Se även F om besiktning av skjutvapen och -förnödenheter 656/1982 3 och 4 kap.

20 §
Intyg över kommersiellt förhandssamtycke

I ett intyg över kommersiellt förhandssamtycke skall anges

1) namn och adress för förhandssamtyckets innehavare samt numret på näringstillståndet i vapenbranschen och den som har meddelat tillståndet,

2) förhandssamtyckets giltighetstid,

3) de uppgifter som avses i 19 § 1 mom. 2–7 punkten,

4) eventuella villkor för förhandssamtycket.

21 §
Ansökan om kommersiellt införseltillstånd

Kommersiellt införseltillstånd skall sökas skriftligen. I ansökan skall anges

1) sökandens namn och adress samt numret på näringstillståndet i vapenbranschen och den som har meddelat tillståndet,

2) avgångsland,

3) antal, typ, funktionssätt, kaliber samt, om de är kända, tillverkningsmärkning eller tilläggsmärkning, fabriksmärke, modell eller modellnummer och serienummer för de skjutvapen som ska föras in, (26.5.2011/572)

4) antal, slag, pipans eller eldrörets kaliber samt, om de är kända, tillverkningsmärkning eller tilläggsmärkning, fabriksmärke, modell eller modellnummer och serienummer för de vapendelar som ska föras in, (26.5.2011/572)

5) mängd, slag och kaliber för de patroner och särskilt farliga projektiler som skall föras in.

Tillståndsmyndigheten kan inhämta utlåtande om en tillståndsansökan av den polisinrättning inom vars område näringen i vapenbranschen idkas. Tillståndsmyndigheten kan kräva att sökanden lägger fram även andra utredningar som gäller förutsättningarna för meddelande av tillstånd. (17.12.2009/1121)

22 §
Tillståndsbevis över kommersiellt införseltillstånd

I ett tillståndsbevis som gäller kommersiellt införseltillstånd skall anges

1) tillståndshavarens namn och adress samt numret på näringstillståndet i vapenbranschen och den som har meddelat tillståndet,

2) tillståndets giltighetstid,

3) de uppgifter som avses i 21 § 1 mom. 2–5 punkten,

4) eventuella tillståndsvillkor.

23 §
Ansökan om införseltillstånd för gassprayer och effektiva luftvapen (5.11.2015/1305)

Kommersiellt införseltillstånd för gassprayer och effektiva luftvapen skall sökas skriftligen. I ansökan ska anges (5.11.2015/1305)

1) sökandens namn och adress samt numret på näringstillståndet i vapenbranschen och den som har meddelat tillståndet,

2) avgångsland,

3) antal, slag och gaskoncentration för de gassprayer som ska överföras eller föras in, (5.11.2015/1305)

4) antal och pipans minsta inre diameter samt, om de är kända, fabriksmärke, modell eller modellnummer samt serienummer eller identifieringsnummer för de effektiva luftvapen som ska överföras eller föras in. (5.11.2015/1305)

Tillståndsmyndigheten kan inhämta utlåtande om en tillståndsansökan av den polisinrättning inom vars område näringen i vapenbranschen idkas. Tillståndsmyndigheten kan kräva att sökanden lägger fram även andra utredningar som gäller förutsättningarna för meddelande av tillstånd. (17.12.2009/1121)

24 §
Tillståndsbevis över kommersiellt införseltillstånd för gassprayer

I ett tillståndsbevis som gäller kommersiellt införseltillstånd för gassprayer skall anges

1) tillståndshavarens namn och adress samt numret på näringstillståndet i vapenbranschen och den som har meddelat tillståndet,

2) tillståndets giltighetstid,

3) de uppgifter som avses i 23 § 1 mom. 2–4 punkten, (5.11.2015/1305)

4) eventuella tillståndsvillkor.

25 §
Ansökan om kommersiellt överföringstillstånd

Kommersiellt överföringstillstånd skall sökas skriftligen. I ansökan skall anges

1) sökandens namn och adress samt numret på näringstillståndet i vapenbranschen och den som har meddelat tillståndet,

2) de uppgifter som avses i 19 § 1 mom. 2–7 punkten,

3) transportmedel och rutt, om den är känd,

4) dag för avsändandet och beräknad ankomstdag.

Tillståndsmyndigheten kan inhämta utlåtande om en ansökan av den polisinrättning inom vars område näringen i vapenbranschen idkas. Tillståndsmyndigheten kan kräva att sökanden lägger fram även andra utredningar som gäller förutsättningarna för meddelande av överföringstillstånd. (17.12.2009/1121)

26 §
Tillståndsbevis över kommersiellt överföringstillstånd

I ett tillståndsbevis som gäller kommersiellt överföringstillstånd skall anges

1) tillståndshavarens namn och adress samt numret på näringstillståndet i vapenbranschen och den som har meddelat tillståndet,

2) de uppgifter som avses i 19 § 1 mom. 2–7 punkten,

3) transportmedel och rutt, om den är känd,

4) dag för avsändandet och beräknad ankomstdag,

5) eventuella tillståndsvillkor.

26 a § (7.2.2002/101)
Ansökan om tidsbundet kommersiellt överföringstillstånd

Tidsbundet kommersiellt överföringstillstånd skall sökas skriftligen. I ansökan skall anges

1) sökandens namn och adress samt numret på näringstillståndet i vapenbranschen och den som har meddelat tillståndet,

2) de uppgifter som avses i 19 § 1 mom. 2–7 punkten.

Tillståndsmyndigheten kan inhämta utlåtande om en ansökan av den polisinrättning inom vars område näringen i vapenbranschen idkas. Tillståndsmyndigheten kan kräva att sökanden lägger fram även andra utredningar som gäller förutsättningarna för meddelande av överföringstillstånd. (17.12.2009/1121)

26 b § (7.2.2002/101)
Tillståndsbevis över tidsbundet kommersiellt överföringstillstånd

I ett tillståndsbevis som gäller tidsbundet kommersiellt överföringstillstånd skall anges

1) tillståndshavarens namn och adress samt numret på näringstillståndet i vapenbranschen och den som har meddelat tillståndet,

2) de uppgifter som avses i 19 § 1 mom. 2–7 punkten,

3) eventuella tillståndsvillkor.

26 c § (7.2.2002/101)
Anmälan om överföring som görs med stöd av tidsbundet kommersiellt överföringstillstånd

I en anmälan om överföring som görs med stöd av ett tidsbundet kommersiellt överföringstillstånd skall anges

1) anmälarens namn och adress samt numret på det tidsbundna kommersiella överföringstillståndet,

2) de uppgifter som avses i 19 § 1 mom. 2–7 punkten,

3) transportmedel och rutt,

4) dag för avsändandet och beräknad ankomstdag.

27 § (5.11.2015/1305)
Ansökan om kommersiellt transiteringstillstånd

Kommersiellt transiteringstillstånd ska sökas skriftligen. I ansökan ska anges

1) sökandens namn och adress, numret på näringstillståndet i vapenbranschen och den som har meddelat tillståndet,

2) avgångsland och destinationsland,

3) antalet skjutvapen som ska transiteras och deras typ, funktionssätt och kaliber samt, om de är kända, tillverkningsmärkning eller tilläggsmärkning, fabriksmärke, modell eller modellnummer och serienummer,

4) antalet vapendelar som ska transiteras och deras slag, pipans eller eldrörets kaliber samt, om de är kända, tillverkningsmärkning eller tilläggsmärkning, fabriksmärke, modell eller modellnummer och serienummer,

5) mängden patroner och särskilt farliga projektiler som ska transiteras och deras slag och kaliber.

I ansökan ska de uppgifter som avses i 1 mom. 3–5 punkten anges särskilt för varje destinationsland.

Tillståndsmyndigheten kan kräva att sökanden lägger fram även andra behövliga utredningar i fråga om förutsättningarna för meddelande av kommersiellt transiteringstillstånd.

28 §
Tillståndsbevis över kommersiellt transiteringstillstånd (5.11.2015/1305)

I ett tillståndsbevis som gäller kommersiellt transiteringstillstånd ska anges (5.11.2015/1305)

1) tillståndshavarens namn och adress samt numret på näringstillståndet i vapenbranschen och den som har meddelat tillståndet,

2) tillståndets giltighetstid,

3) de uppgifter som avses i 27 § 1 mom. 3–5 punkten särskilt för varje destinationsland,

4) eventuella tillståndsvillkor.

29 §
Ansökan om kommersiellt utförseltillstånd och kommersiellt transiteringstillstånd för gassprayer

Kommersiellt utförseltillstånd och kommersiellt transiteringstillstånd för gassprayer skall sökas skriftligen. I ansökan skall anges

1) sökandens namn och adress samt numret på näringstillståndet i vapenbranschen och den som har meddelat tillståndet,

2) destinationsland samt vid transitering även avgångsland,

3) antal, slag och koncentration för de gassprayer som skall överföras, föras ut eller transiteras.

I ansökan skall de uppgifter som avses i 1 mom. 3 punkten anges särskilt för varje destinationsland.

Tillståndsmyndigheten kan inhämta utlåtande om en ansökan om kommersiellt utförseltillstånd för gassprayer av den polisinrättning inom vars område näringen i vapenbranschen idkas. Tillståndsmyndigheten kan kräva att sökanden lägger fram även andra utredningar som gäller förutsättningarna för meddelande av kommersiellt utförseltillstånd eller kommersiellt transiteringstillstånd för gassprayer. (17.12.2009/1121)

30 §
Tillståndsbevis över kommersiellt utförseltillstånd och kommersiellt transiteringstillstånd för gassprayer

I ett tillståndsbevis som gäller kommersiellt utförseltillstånd eller kommersiellt transiteringstillstånd för gassprayer skall anges

1) tillståndshavarens namn och adress samt numret på näringstillståndet i vapenbranschen och den som har meddelat tillståndet,

2) tillståndets giltighetstid,

3) de uppgifter som avses i 29 § 1 mom. 3 punkten särskilt för varje destinationsland,

4) eventuella tillståndsvillkor.

31 § (17.12.2009/1121)
Intyg över att varan blir i landet

Polisstyrelsen ska ge innehavaren av ett kommersiellt förhandssamtycke, kommersiellt införseltillstånd eller kommersiellt införseltillstånd för gassprayer eller effektiva luftvapen ett intyg (intyg över att varan blir i landet), i vilket innehavaren av ett ovan nämnt förhandssamtycke eller tillstånd försäkrar (5.11.2015/1305)

1) att han skall överföra till eller föra in i Finland de skjutvapen, deaktiverade skjutvapen, vapendelar, den skjutvapenutrustning samt de patroner och särskilt farliga projektiler som nämns i intyget över att varan blir i landet,

2) att de skjutvapen, deaktiverade skjutvapen, vapendelar, den skjutvapenutrustning och de patroner eller särskilt farliga projektiler som skall överföras till eller föras in i Finland inte transporteras till någon annan stat innan de anländer till Finland, utom i transiteringssyfte,

3) att de skjutvapen, deaktiverade skjutvapen, vapendelar, den skjutvapenutrustning och de patroner eller särskilt farliga projektiler som skall överföras till eller föras in i Finland inte överförs eller förs ut från Finland till någon annan stat utan lämpligt tillstånd, om tillstånd av en myndighet är en förutsättning för överföringen eller utförseln,

4) att innehavaren av intyget över att varan blir i landet underrättar den myndighet som har meddelat intyget om de uppgifter som nämns i intyget ändras väsentligt,

5) att innehavaren av intyget över att varan blir i landet utverkar ett intyg över att skjutvapnen, de deaktiverade skjutvapnen, vapendelarna, skjutvapenutrustningen, patronerna eller de särskilt farliga projektilerna har överförts till eller förts in i Finland och överlämnar intyget till den som har levererat föremålen, om han eller den myndighet som meddelat honom tillstånd kräver det.

32 §
Ansökan om intyg över att varan blir i landet

Intyg över att varan blir i landet skall sökas skriftligen. I ansökan skall anges

1) sökandens namn och adress samt numret på näringstillståndet i vapenbranschen och den som har meddelat tillståndet,

2) den som har levererat skjutvapnen, de deaktiverade skjutvapnen, vapendelarna, skjutvapenutrustningen, patronerna eller de särskilt farliga projektilerna och hans ombud,

3) antal, typ, funktionssätt och kaliber för de skjutvapen eller deaktiverade skjutvapen som skall överföras eller föras in,

3 a) antal och pipans minsta inre diameter för de effektiva luftvapen som ska överföras eller föras in, (5.11.2015/1305)

4) antal, slag och pipans eller eldrörets kaliber för de vapendelar som skall överföras eller föras in,

5) mängd och slag för den skjutvapenutrustning som skall överföras eller föras in,

6) mängd, slag och kaliber för de patroner eller särskilt farliga projektiler som skall överföras eller föras in,

7) antal, slag och koncentration för de gassprayer som skall överföras eller föras in,

8) värdet av de föremål som skall överföras eller föras in,

9) användningsändamålet för de föremål som skall överföras eller föras in,

10) uppgifter om det tillstånd som har meddelats för överföringen eller införseln.

Till ansökan skall fogas en beställningsbekräftelse eller någon annan motsvarande handling.

33 §
Ansökan om europeiskt skjutvapenpass

Europeiskt skjutvapenpass ska sökas skriftligen. I ansökan ska anges

1) sökandens namn, adress, personbeteckning, födelseort och nationalitet,

2) de skjutvapen och vapendelar som sökanden önskar få införda i skjutvapenpasset,

3) uppgifter om vapentillstånd eller parallelltillstånd för skjutvapnen och vapendelarna.

(16.11.2017/747)

Till ansökan skall fogas två fotografier av sökanden.

34 §
Innehållet i ett europeiskt skjutvapenpass

I ett europeiskt skjutvapenpass skall finnas ett fotografi av skjutvapenpassets innehavare. I skjutvapenpasset skall anges

1) namn, adress, födelsetid och födelseort samt nationalitet för skjutvapenpassets innehavare,

2) skjutvapenpassets giltighetstid,

3) de uppgifter som avses i 33 § 1 mom. 2 och 3 punkten,

4) uppgifter enligt meddelanden från övriga medlemsstater i Europeiska unionen (EU) om rätten att i EU:s medlemsstater inneha skjutvapnet eller vapendelen med stöd av det europeiska skjutvapenpasset.

35 §
Ansökan om privat förhandssamtycke

Privat förhandssamtycke skall sökas skriftligen. I ansökan skall anges

1) sökandens namn, adress, födelsetid och födelseort samt passets eller identitetsbevisets nummer och utfärdare,

2) namn, adress, födelsetid och födelseort för avsändaren, om han är känd, och för mottagaren av skjutvapnen, vapendelarna, patronerna och de särskilt farliga projektilerna samt passets eller identitetsbevisets nummer och utfärdare,

3) de uppgifter som avses i 19 § 1 mom. 3–7 punkten, (5.11.2015/1305)

4) antalet effektiva luftvapen som ska överföras och pipans minsta inre diameter samt, om de är kända, vapnens fabriksmärke, modell eller modellnummer, serienummer eller identifieringsnummer och särskilda kännetecken. (5.11.2015/1305)

Den myndighet som meddelar förhandssamtycket kan kräva att sökanden lägger fram även andra utredningar som gäller förutsättningarna för meddelande av förhandssamtycke.

36 §
Intyg över privat förhandssamtycke

I ett intyg över privat förhandssamtycke skall anges

1) namn, adress, födelsetid och födelseort för förhandssamtyckets innehavare samt passets eller identitetsbevisets nummer och utfärdare,

2) förhandssamtyckets giltighetstid,

3) de uppgifter som avses i 35 § 1 mom. 2 punkten,

4) de uppgifter som avses i 19 § 1 mom. 3–7 punkten,

4 a) antalet effektiva luftvapen som ska överföras och pipans minsta inre diameter samt, om de är kända, vapnens fabriksmärke, modell eller modellnummer, serienummer eller identifieringsnummer och särskilda kännetecken, (5.11.2015/1305)

5) eventuella villkor för förhandssamtycket.

37 §
Ansökan om privat införseltillstånd

Privat införseltillstånd skall sökas skriftligen. I ansökan skall anges

1) sökandens namn, adress, födelsetid och födelseort samt passets eller identitetsbevisets nummer och utfärdare,

2) grunden för ansökan,

3) avgångsland,

4) antal, typ, funktionssätt, kaliber, kategori enligt vapendirektivet samt, om de är kända, tillverkningsmärkning eller tilläggsmärkning, fabriksmärke, modell eller modellnummer och serienummer för de skjutvapen som ska överföras eller föras in, (26.5.2011/572)

5) antal, slag, pipans eller eldrörets kaliber samt, om de är kända, tillverkningsmärkning eller tilläggsmärkning, fabriksmärke, modell eller modellnummer och serienummer för de vapendelar som ska överföras eller föras in, (26.5.2011/572)

6) antal, slag och maximal koncentration för de gassprayer som skall överföras eller föras in,

6 a) maximiantal, slag och kaliber för de patroner och särskilt farliga projektiler som skall överföras eller föras in, (7.2.2002/101)

6 b) antalet effektiva luftvapen som ska överföras eller föras in och pipans minsta inre diameter samt, om de är kända, vapnens fabriksmärke, modell eller modellnummer, serienummer eller identifieringsnummer, (5.11.2015/1305)

7) särskilda kännetecken för skjutvapnen och vapendelarna,

8) den plats där avsikten är att skjutvapnen eller vapendelarna skall innehas.

Tillståndsmyndigheten kan kräva att sökanden lägger fram även andra utredningar som gäller förutsättningarna för meddelande av tillstånd.

38 §
Tillståndsbevis över privat införseltillstånd

I ett tillståndsbevis som gäller privat införseltillstånd skall anges

1) tillståndshavarens namn, adress, födelsetid och födelseort samt passets eller identitetsbevisets nummer och utfärdare,

2) tillståndets giltighetstid,

3) de uppgifter som avses i 37 § 1 mom. 3–8 punkten,

4) eventuella tillståndsvillkor.

Ett privat införseltillstånd kan antecknas i det europeiska skjutvapenpasset.

39 §
Utredning över privat införseltillstånd

Om den som har hemkommun i Finland ansöker om privat införseltillstånd hos någon annan polisinrättning än den i hemkommunen, skall den polisinrättning som behandlar tillståndsansökan utreda hos polisinrättningen i sökandens hemkommun att det inte finns några hinder för att meddela tillstånd.

40 §
Ansökan om privat överföringstillstånd

Privat överföringstillstånd skall sökas skriftligen. I ansökan skall anges

1) sökandens namn, adress, födelsetid och födelseort samt passets eller identitetsbevisets nummer och utfärdare,

2) de uppgifter som avses i 35 § 1 mom. 2 punkten,

3) de uppgifter som avses i 19 § 1 mom. 3–7 punkten,

4) transportmedel och rutt, om den är känd,

5) dag för avsändandet och beräknad ankomstdag.

Tillståndsmyndigheten kan kräva att sökanden lägger fram även andra utredningar som gäller förutsättningarna för meddelande av överföringstillstånd.

41 §
Tillståndsbevis över privat överföringstillstånd

I ett tillståndsbevis som gäller privat överföringstillstånd skall anges

1) tillståndshavarens namn, adress, födelsetid och födelseort samt passets eller identitetsbevisets nummer och utfärdare,

2) de uppgifter som avses i 35 § 1 mom. 2 punkten,

3) de uppgifter som avses i 19 § 1 mom. 3–7 punkten,

4) transportmedel och rutt, om den är känd,

5) dag för avsändandet och beräknad ankomstdag,

6) eventuella tillståndsvillkor.

42 § (5.11.2015/1305)
Tullens anmälningsskyldighet när det gäller kommersiell införsel

I den anmälan som avses i 40 § skjutvapenlagen ska Tullens ange tillståndshavarens namn och adress samt de uppgifter som avses i 21 § 1 mom. 2–5 punkten och 23 § 1 mom. 2–4 punkten i denna förordning. Vidare ska Tullen meddela huruvida de skjutvapen och patroner som förs in med stöd av ett kommersiellt införseltillstånd har besiktats enligt bestämmelserna i förordningen om besiktning av skjutvapen och -förnödenheter för konstaterande av deras säkerhet vid användning.

42 a § (16.11.2017/747)
Tullens anmälningsskyldighet när det gäller privat införsel

Tullen ska i den anmälan som avses i 83 a § i skjutvapenlagen ange tillståndshavarens namn och adress, ursprungsland samt de uppgifter som avses i 37 § 1 mom. 3–6 punkten samt 6 a- och 6 b-punkten i denna förordning. Vidare ska i anmälan anges nummer för vapentillstånd, gasspraytillstånd och privat införseltillstånd samt den som har meddelat tillståndet.

43 § (16.11.2017/747)
Ansökan om vapentillstånd

Vapentillstånd ska sökas skriftligen. Ansökan ska innehålla följande uppgifter:

1) sökandens namn, yrke, adress och personbeteckning eller företags- och organisationsnummer,

2) grunden för ansökan,

3) för skjutvapen som ska förvärvas, deras typ, funktionssätt och kaliber samt, om de är kända, serie- eller identifieringsnummer, fabriksmärke och modell eller modellnummer,

4) för skjutvapen som ska modifieras, deras typ, funktionssätt och kaliber samt, om de är kända, serie- eller identifieringsnummer, fabriksmärke och modell eller modellnummer, samt numret på det tillstånd som berättigar till innehav av skjutvapnet och vem som meddelat tillståndet,

5) för effektiva luftvapen som ska förvärvas, pipans minsta inre diameter samt, om de är kända, serie- eller identifieringsnummer, fabriksmärke och modell eller modellnummer,

6) för vapendelar som ska modifieras, deras slag och, om det är känt, serie- eller identifieringsnummer, samt numret på det tillstånd som berättigar till innehav av vapendelen och vem som meddelat tillståndet,

7) för skjutvapen som ska tillverkas eller som tillverkas genom modifiering, deras typ, funktionssätt och kaliber,

8) för effektiva skjutvapen som ska tillverkas, pipans minsta inre diameter,

9) för vapendelar som ska tillverkas eller som tillverkas genom modifiering, deras slag och pipans eller eldrörets kaliber samt uppgift om huruvida vapendelen ska anslutas permanent till vapnet,

10) för vapendelar som ska förvärvas, deras slag, pipans eller eldrörets kaliber samt, om de är kända, serie- eller identifieringsnummer, fabriksmärke och modell eller modellnummer,

11) namnet på den vapenansvarige i sammanslutningen eller stiftelsen,

12) den planerade platsen och det planerade sättet för att förvara de skjutvapen eller vapendelar som ska förvärvas, modifieras eller tillverkas samt sådana patroner och särskilt farliga projektiler som är avsedda att användas i vapnen.

Till en ansökan som gäller privat tillverkning eller modifiering ska fogas utredning om den sökandes förmåga att tillverka eller modifiera föremålet för ansökan.

Sammanslutningar och stiftelser ska till ansökan foga bolagsordning, stadgar eller annan skriftlig utredning över syftet med verksamheten.

Om tillståndsmyndigheten är Polisstyrelsen, kan den begära ett utlåtande från polisen om tillståndsansökan. Tillståndsmyndigheten kan kräva att sökanden lägger fram även andra utredningar som behövs för att bedöma förutsättningarna för meddelande av tillstånd.

43 a § (11.7.2019/892)
Anmälan av identifieringsuppgifter om vapen och vapendelar

En i 42 c § i skjutvapenlagen avsedd anmälan ska innehålla följande uppgifter:

1) det förvärvade, tillverkade, utlånade eller modifierade skjutvapnets typ, funktionssätt och kaliber samt, tillverkningsmärkning eller tilläggsmärkning, serie- eller identifieringsnummer, samt, om de är kända, fabriksmärke och modell eller modellnummer,

2) det förvärvade, tillverkade, utlånade eller modifierade effektiva luftvapnets pipas minsta inre diameter, det effektiva luftvapnets serie- eller identifieringsnummer, samt, om de är kända, fabriksmärke och modell eller modellnummer,

3) den förvärvade, tillverkade, utlånade eller modifierade vapendelens slag, pipans eller eldrörets kaliber, tillverkningsmärkning eller tilläggsmärkning, serie- eller identifieringsnummer, samt, om de är kända, fabriksmärke och modell eller modellnummer.

44 § (16.11.2017/747)
Bevis över vapentillstånd samt förvaringsanvisning

I bevis över vapentillstånd ska anges

1) tillståndshavarens namn och födelsetid eller företags- och organisationsnummer,

2) tillståndets giltighetstid,

3) de uppgifter som avses i 43 § 1 mom. 3–12 punkten,

4) i 43 a § avsedda identifieringsuppgifter om vapen och vapendelar,

5) särskilda kännetecken för skjutvapen och vapendelar,

6) eventuella tillståndsvillkor.

I samband med utfärdandet av beviset över vapentillstånd ska tillståndsmyndigheten ge en anvisning om sådana sätt för att förvara skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler som är säkra och som uppfyller kraven på förvaringssätt enligt skjutvapenlagen.

44 a § (11.7.2019/892)
Ansökan om godkännande som vapenansvarig

Godkännande som vapenansvarig ska sökas skriftligen. I ansökan ska anges

1) sökandens namn, yrke, adress och personbeteckning,

2) namn, adress samt företags- och organisationsnummer för den sammanslutning eller stiftelse hos vilken sökanden avses vara vapenansvarig.

Den polisinrättning som meddelar godkännandet får inhämta utlåtande om ansökan av polisinrättningen i sökandens hemkommun. Till ansökan ska fogas en utredning över att sökanden har utsetts till vapenansvarig i sammanslutningen eller stiftelsen. Polisinrättningen kan kräva att sökanden lägger fram även andra utredningar som gäller förutsättningarna för meddelande av godkännande.

44 b § (7.2.2002/101)
Intyg över godkännande som vapenansvarig

I ett intyg över godkännande som vapenansvarig skall anges

1) den vapenansvarigas namn och födelsetid,

2) namnet på den sammanslutning eller den stiftelse för vilken sökanden har godkänts som vapenansvarig,

3) godkännandets giltighetstid,

4) eventuella villkor för godkännandet.

44 c § (16.11.2017/747)

44 c § har upphävts genom F 16.11.2017/747.

44 d § (11.7.2019/892)
Aktivt sport- och hobbyskytte samt aktiv skytteträning

Sport- och hobbyskytte betraktas som aktivt på det sätt som avses i 45 § 5 mom. i skjutvapenlagen, om tillståndssökanden utövat hobbyn med pistol, miniatyrpistol, revolver, miniatyrrevolver, luftpistol eller ett i 9 § 5 punkten underpunkt a i den lagen avsett vapen vid sammanlagt minst tio tillfällen under de två år som föregått ansökan. Sport- och hobbyskytte betraktas som aktivt på det sätt som avses i 45 § 6 mom. i skjutvapenlagen, om tillståndssökanden utövat hobbyn med ett skjutvapen av den typ för vilket tillstånd söks vid sammanlagt minst fem tillfällen under det år som föregått ansökan.

Skytteträning betraktas som aktiv på det sätt som avses i 45 § 7 mom. i skjutvapenlagen, om tillståndssökanden tränat med ett skjutvapen av den typ för vilket vapentillstånd söks vid sammanlagt minst fem tillfällen under det år som föregått ansökan. Av dessa fem träningstillfällen ska minst två ha ägt rum inom skytteutbildning enligt 2 § 2 mom. i lagen om frivilligt försvar (556/2007) som ordnas av Försvarsutbildningsföreningen och som främjar den militära förmågan.

Aktivt utövande av sporten eller hobbyn eller aktiv träning krävs inte under sådana perioder då sådant utövande eller sådan träning inte är möjlig på grund av väderleksförhållandena eller något annat motsvarande hinder. Fullgörande av värnplikt, sjukdom, graviditet, hinder på grund av arbete eller någon annan jämförbar orsak avbryter den två år långa tidsfristen, om tillståndssökanden åberopar en sådan orsak och kan visa att den existerar.

44 e § (11.7.2019/892)
Aktivt bedrivande av jakt med fälla eller grytjakt

Jakten med fälla, grytjakten eller jakten av djur i liknande förhållanden i enlighet med 45 § 10 mom. i skjutvapenlagen eller fångsten och dödandet av invasiva främmande arter ska bedrivas aktivt med tanke på de förhållanden som råder på ifrågavarande jaktförenings område. Aktiviteten ska visas för jaktvårdsföreningen genom en utredning om eller en plan för jakten med fällor eller grythundar eller för fångsten och dödandet av invasiva främmande arter.

Utredningen eller planen ska visas för den jaktvårdsförening inom vars område sökanden i huvudsak bedriver jakt med fälla eller grytjakt.

45 § (16.11.2017/747)
Ansökan om förvärvstillstånd för utomlands bosatt person

Förvärvstillstånd för utomlands bosatt person ska sökas skriftligen. I ansökan ska anges

1) sökandens namn, yrke, adress och personbeteckning eller födelsetid,

2) de uppgifter som avses i 43 § 1 mom. 3, 5 och 10 punkten,

3) mängd, slag och kaliber för de patroner och särskilt farliga projektiler som ska förvärvas.

46 § (16.11.2017/747)
Bevis över förvärvstillstånd för utomlands bosatt person

I bevis över förvärvstillstånd för utomlands bosatt person ska anges

1) tillståndshavarens namn, adress och födelsetid,

2) tillståndets giltighetstid,

3) de uppgifter som avses i 43 § 1 mom. 3, 5 och 10 punkten,

4) de uppgifter som avses i 45 § 3 punkten,

5) den adress som föremålen ska levereras till,

6) eventuella tillståndsvillkor.

47 § (16.11.2017/747)

47 § har upphävts genom F 16.11.2017/747.

48 § (16.11.2017/747)

48 § har upphävts genom F 16.11.2017/747.

49 § (16.11.2017/747)

49 § har upphävts genom F 16.11.2017/747.

50 § (16.11.2017/747)
Ansökan om parallelltillstånd

Parallelltillstånd ska sökas skriftligen. I ansökan ska anges

1) sökandens namn, yrke, adress och personbeteckning,

2) grunden för ansökan,

3) uppgifter om vapentillståndet eller om statens samtycke,

4) skjutvapnets slag, funktionssätt och kaliber samt, om de är kända, serie- eller identifieringsnummer, fabriksmärke och modell eller modellnummer,

5) det effektiva luftvapnets pipas minsta inre diameter samt, om de är kända, luftvapnets serie- eller identifieringsnummer, fabriksmärke och modell eller modellnummer,

6) vapendelens slag, pipans eller eldrörets kaliber samt, om de är kända, serie- eller identifieringsnummer, fabriksmärke och modell eller modellnummer,

7) särskilda kännetecken för skjutvapnet och vapendelen,

8) den planerade platsen och det planerade sättet för att förvara skjutvapnet eller vapendelen samt sådana patroner och särskilt farliga projektiler som är avsedda att användas i ett skjutvapen.

Om tillståndsmyndigheten är Polisstyrelsen, kan den begära ett utlåtande från polisen om tillståndsansökan. Tillståndsmyndigheten kan kräva att sökanden lägger fram även andra utredningar som behövs för att bedöma förutsättningarna för meddelande av tillstånd.

51 §
Tillståndsbevis över parallelltillstånd

I ett tillståndsbevis som gäller parallelltillstånd skall anges

1) tillståndshavarens namn och födelsetid,

2) tillståndets giltighetstid,

3) de uppgifter som avses i 50 § 1 mom. 3–7 punkten,

4) eventuella tillståndsvillkor.

I samband med utfärdandet av tillståndsbeviset över parallelltillstånd ska tillståndsmyndigheten ge en anvisning om sådana sätt för att förvara skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler som är trygga och som uppfyller kraven på förvaringssätt enligt skjutvapenlagen. (5.11.2015/1305)

51 a § (7.2.2002/101)
Ansökan om tillstånd för gassprayer

Tillstånd för gassprayer skall sökas skriftligen. I ansökan skall anges

1) sökandens namn, yrke, adress och personbeteckning eller företags- och organisationsnummer,

2) grunden för ansökan,

3) antal, slag och maximal koncentration för de gassprayer som skall förvärvas,

4) namnet på den vapenansvariga i sammanslutningen eller stiftelsen.

Sammanslutningar och stiftelser skall till ansökan foga bolagsordning, stadgar eller annan skriftlig utredning om syftet med verksamheten. Polisinrättningen kan kräva att sökanden lägger fram även andra utredningar som gäller förutsättningarna för meddelande av tillstånd.

51 b § (7.2.2002/101)
Tillståndsbevis över tillstånd för gassprayer

I ett tillståndsbevis som gäller tillstånd för gassprayer skall anges

1) tillståndshavarens namn och födelsetid eller företags- och organisationsnummer,

2) tillståndets giltighetstid,

3) de uppgifter som avses i 51 a § 1 mom. 3 och 4 punkten,

4) eventuella tillståndsvillkor.

52 § (7.2.2002/101)
Ansökan om godkännande som vapensamlare

Godkännande som vapensamlare skall sökas skriftligen. I ansökan skall anges

1) sökandens namn, yrke, adress och personbeteckning eller företags- och organisationsnummer,

2) en samlingsplan där sökanden definierar samlingsområdet och de skjutvapen och vapendelar som det omfattar och där han motiverar sitt intresse för dessa skjutvapen och vapendelar,

3) den uppskattade tidtabellen för förvärvande av en samling som överensstämmer med samlingsplanen,

4) namnet på den vapenansvariga i sammanslutningen eller stiftelsen.

Till ansökan skall fogas en utredning över sökandens vapenhistoriska och vapentekniska sakkunskap. Sammanslutningar och stiftelser skall till ansökan dessutom foga bolagsordning, stadgar eller annan skriftlig utredning om syftet med verksamheten.

Den myndighet som ger godkännandet kan begära utlåtande om ansökan av polisen. Den myndighet som ger godkännande kan kräva att sökanden lägger fram även andra utredningar som behövs för att bedöma förutsättningarna för meddelande av godkännande. (16.11.2017/747)

53 § (7.2.2002/101)
Intyg över godkännande som vapensamlare

I ett intyg över godkännande som vapensamlare skall anges

1) namn och födelsetid eller företags- och organisationsnummer för innehavaren av godkännandet,

2) godkännandets giltighetstid,

3) den av Polisstyrelsen fastställda samlingsplanen, (5.11.2015/1305)

4) namnet på den vapenansvariga i sammanslutningen eller stiftelsen,

5) eventuella villkor för godkännandet.

54 § (16.11.2017/747)

54 § har upphävts genom F 16.11.2017/747.

55 § (11.7.2019/892)
Ansökan om skjutförnödenhetstillstånd

Skjutförnödenhetstillstånd ska sökas skriftligen. I ansökan ska anges

1) sökandens namn, yrke, adress och personbeteckning eller företags- och organisationsnummer,

2) grunden för ansökan,

3) slag och kaliber för patroner och särskilt farliga projektiler,

4) namnet på den vapenansvariga i sammanslutningen eller stiftelsen,

5) ett godkännande som vapensamlare;

6) den planerade platsen och det planerade sättet att förvara patroner och särskilt farliga projektiler.

Sammanslutningar och stiftelser ska till ansökan foga bolagsordning, stadgar eller annan skriftlig utredning om syftet med verksamheten. Polisinrättningen kan kräva att sökanden lägger fram även andra utredningar som gäller förutsättningarna för meddelande av tillstånd.

56 §
Tillståndsbevis över skjutförnödenhetstillstånd

I ett tillståndsbevis som gäller skjutförnödenhetstillstånd skall anges

1) tillståndshavarens namn och födelsetid eller företags- och organisationsnummer, (7.2.2002/101)

2) tillståndets giltighetstid,

3) de uppgifter som avses i 55 § 1 mom. 3 och 4 punkten, (7.2.2002/101)

4) eventuella tillståndsvillkor.

57 § (16.11.2017/747)
Ansökan om samtycke

Samtycke ska sökas skriftligen. I ansökan ska anges

1) sökandens namn, adress, födelsetid och födelseort samt passets eller identitetsbevisets nummer och utfärdare,

2) de uppgifter som avses i 43 § 1 mom. 3, 5 och 10 punkten,

3) antal, slag och maximal koncentration för gassprayer,

4) slag och kaliber för patroner och särskilt farliga projektiler.

58 § (7.2.2002/101)
Intyg över samtycke

I ett intyg över samtycke skall anges

1) namn, adress, födelseort och födelsetid för samtyckets innehavare samt passets eller identitetsbevisets nummer och utfärdare,

2) samtyckets giltighetstid,

3) de uppgifter som avses i 43 § 1 mom. 3 och 4 punkten,

4) antal, slag och maximal koncentration för gassprayer,

5) slag och kaliber för patroner och särskilt farliga projektiler,

6) eventuella villkor för samtycket.

59 § (11.7.2019/892)
Innehållet i och formen för anmälan om vapendelar, effektiva luftvapen och deaktiverade skjutvapen

En anmälan enligt 70 § skjutvapenlagen om förvärv av en vapendel, ett effektivt luftvapen eller ett deaktiverat skjutvapen ska göras skriftligen. I ansökan ska anges

1) slag, pipans eller eldrörets kaliber, tillverkningsmärkning eller tilläggsmärkning, samt, om de är kända, fabriksmärke, modell eller modellnummer och serienummer för vapendelen,

2) den minsta inre diametern på pipan till det effektiva luftvapnet samt, om de är kända, vapnets fabriksmärke, modell eller modellnummer samt serienummer eller identifieringsnummer,

3) om den förvärvade vapendelen ska ersätta en bestående del till ett skjutvapen eller inte,

4) det deaktiverade vapnets tillverkningsmärkning eller tilläggsmärkning, samt, om de är kända, fabriksmärke, modell eller modellnummer och serienummer samt nummer och datum för intyget över deaktivering,

5) överlåtarens namn och personbeteckning eller företags- och organisationsnummer,

6) tiden för överlåtelsen.

60 § (16.11.2017/747)

60 § har upphävts genom F 16.11.2017/747.

61 §
Innehållet i anmälan om överlåtelse

I en anmälan om överlåtelse som avses i 89 § i skjutvapenlagen ska anges (26.5.2011/572)

1) överlåtarens namn och personbeteckning eller affärs- och samfundssignum,

2) typ, funktionssätt, kaliber samt, om de är kända, tillverkningsmärkning eller tilläggsmärkning, fabriksmärke, modell eller modellnummer, serienummer och särskilda kännetecken för det skjutvapen som överlåtits, (26.5.2011/572)

2 a) pipans minsta inre diameter samt, om de är kända, fabriksmärke, modell eller modellnummer, serienummer eller identifieringsnummer och särskilda kännetecken för de effektiva luftvapen som överlåtits, (5.11.2015/1305)

3) slag, pipans eller eldrörets kaliber samt, om de är kända, tillverkningsmärkning eller tilläggsmärkning, fabriksmärke, modell eller modellnummer, serienummer och särskilda kännetecken för den vapendel som överlåtits, (26.5.2011/572)

4) mottagarens namn och adress samt födelsetid eller affärs- och samfundssignum,

5) födelseort för en i utlandet bosatt mottagare samt passets eller identitetsbevisets nummer och utfärdare,

6) tiden för överlåtelsen,

7) uppgifter om det tillstånd som ger mottagaren rätt att förvärva skjutvapnet eller vapendelen.

62 §
Skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler som polisen omhändertagit temporärt

Om någon annan polisinrättning än den i tillståndshavarens hemkommun har beslutat att ett skjutvapen, en vapendel, patroner eller särskilt farliga projektiler temporärt skall omhändertas av polisen, skall den utan dröjsmål underrätta polisinrättningen i tillståndshavarens hemkommun om saken.

63 § (17.12.2009/1121)
Skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler som förklarats förverkade till staten och övergått i statens ägo

Skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler som har förklarats förverkade till staten och övergått i statens ägo med stöd av skjutvapenlagen skall sändas för behandling till Polisstyrelsen. En vapendel av ringa värde, en gasspray samt en ringa mängd patroner och särskilt farliga projektiler får dock förstöras på ett tryggt sätt på order från en polisman som hör till polisbefälet.

64 § (7.2.2002/101)
Duplettexemplar av tillståndsbevis och intyg

Om ett tillståndsbevis över ett vapenhanterings-, innehavs- eller parallelltillstånd, tillstånd för gassprayer eller skjutförnödenhetstillstånd eller ett intyg över godkännande som vapenansvarig som har meddelats med stöd av skjutvapenlagen har förkommit, förstörts eller stulits eller om i tillståndsbeviset eller intyget antecknade uppgifter om innehavaren har ändrats, får innehavaren på begäran ett duplettexemplar av tillståndsbeviset eller intyget. Ett duplettexemplar kan ges även när en sammanslutning eller en stiftelse byter vapenansvarig. Duplettexemplaret skall sökas hos polisinrättningen i innehavarens hemkommun eller på innehavarens hemort eller, om innehavaren inte har hemkommun eller hemort i Finland eller om det är fråga om ett intyg över godkännande som vapenansvarig, hos den polisinrättning som har meddelat tillståndsbeviset eller intyget.

65 § (7.2.2002/101)

65 § har upphävts genom L 7.2.2002/101.

65 a § (17.12.2009/1121)
Skjutvapennämnden

Den skjutvapennämnd som avses i 117 a § i skjutvapenlagen har en ordförande, en sekreterare och 10 andra medlemmar. Polisstyrelsen förordnar ordföranden och sekreteraren samt utnämner övriga medlemmar för två år i sänder. Till ordförande och sekreterare förordnas tjänstemän som tjänstgör inom polisförvaltningen.

I nämnden skall ingå representanter för inrikesministeriets polisavdelning, polisinrättningarna, försvarsmakten, utrikesministeriet, Krigsmuseet, idrottarna i reserven, näringsidkarna i vapenbranschen, jägarna, sportskyttarna och vapensamlarna. Om en medlem i nämnden avgår under mandatperioden, förordnar eller utnämner Polisstyrelsen en ny medlem för den återstående mandatperioden.

Nämnden sammanträder på kallelse av ordföranden. Nämnden kan även arbeta i sektioner samt vid behov höra sakkunniga.

66 § (17.12.2009/1121)
Närmare bestämmelser

Polisstyrelsen kan utfärda närmare bestämmelser om de blanketter som skall användas då intyg över att varan blir i landet söks och meddelas.


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1998.

Ikraftträdelsestadganden:

7.2.2002/101:

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2002.

9.10.2003/851:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004.

17.12.2009/1121:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

26.5.2011/572:

Denna förordning träder i kraft den 13 juni 2011.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Europaparlamentets och rådets direktiv 51/2008/EG (32008L0051); EUT nr L 179, 8.7.2008, s. 5 Anmäld enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG, sådant det lyder ändrat genom 98/48/EG.

5.11.2015/1305:

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2015.

16.11.2017/747:

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2017.

Bestämmelserna om vapentillstånd i 1 a och 42 a § i denna förordning gäller också giltigt förvärvstillstånd och privat tillverkningstillstånd som beviljats före ikraftträdandet av denna förordning. Bestämmelserna om vapentillstånd i 33 § 1 mom. och 50 § i denna förordning gäller också giltigt innehavstillstånd som beviljats före ikraftträdandet av denna förordning.

11.7.2019/892:

Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2019. Bestämmelserna i 12 och 13 § samt upphävandet av 14 och 15 § träder dock i kraft den 1 november 2020. (28.2.2020/92)

28.2.2020/92:

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2020.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.