Beaktats t.o.m. FörfS 829/2022.

18.10.1996/28 år 1998

Lag om skydd för miljön i Antarktis

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 kap

Allmänna stadganden

1 §
Lagens syfte

Syftet med denna lag är att allsidigt skydda miljön i Antarktis samt därav beroende och därmed sammanhängande ekosystem.

2 §
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på

1) finska medborgare,

2) finska juridiska personer, fartyg eller luftfartyg,

3) utländska fysiska personer med stadigvarande boningsort i Finland, samt

4) utländska fysiska personer, juridiska personer, fartyg eller luftfartyg som deltar i verksamhet som har tillstånd enligt denna lag. (26.11.2010/1020)

3 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) Antarktis området söder om 60° sydlig bredd,

2) protokoll det till Antarktisfördraget (FördrS 31/84) anslutna miljöskyddsprotokoll som uppsattes i Madrid den 4 oktober 1991,

3) verksamhet forsknings- och andra resor, underhållstransporter och underhållsåtgärder, vetenskaplig verksamhet, uppförande, ändring, rivning eller andvändning av forskningsstationer och fasta fältläger eller utrustning i anslutning till dem samt annan verksamhet i Antarktis,

4) skadlig störning av organismer som är naturligt förekommande i Antarktis

a) att luftfartyg, fartyg, fordon, sprängämnen eller eldvapen används på ett sätt som stör fågel- eller sälflockar,

b) att personer som rör sig till fots avsiktligt stör häckande eller ruggande fåglar eller fågelflockar eller sälar,

c) att naturligt förekommande landlevande växter åsamkas betydande skador, samt

d) att sådan annan verksamhet bedrivs som leder till att livsmiljön för en art eller population som är naturligt förekommande i Antarktis åsamkas en betydande skadlig förändring, (26.11.2010/1020)

5) mineralfyndigheter alla oorganiska och icke förnybara naturtillgångar, (26.11.2010/1020)

6) miljöfarlig olycka en händelse som härrör från vetenskapliga forskningsprogram, turism och all annan statlig och icke-statlig verksamhet, för vilken förhandsanmälan krävs enligt artikel VII.5 i Antarktisfördraget och som har resulterat i eller medför en risk att omedelbart resultera i en betydande skadlig inverkan på miljön i Antarktis, (26.11.2010/1020)

7) huvudman en fysisk eller juridisk person som organiserar verksamhet enligt punkt 3, (26.11.2010/1020)

8) ingripande skäliga åtgärder som vidtas sedan en miljöfarlig olycka har inträffat för att undvika, minimera eller begränsa effekterna av denna olycka, (26.11.2010/1020)

9) fartyg en farkost, oavsett av vilken typ, som används i den marina miljön och innefattar bärplansbåtar, svävare, undervattensfartyg, flytande farkoster och fasta eller flytande plattformar, (26.11.2010/1020)

10) sdr särskilda dragningsrätter som dessa definieras av Internationella valutafonden (IMF), (26.11.2010/1020)

11) ett fartygs dräktighet fartygs bruttodräktighet beräknad enligt reglerna för fastställande av fartygs dräktighet i bilaga I till 1969 års internationella konvention om skeppsmätning (FördrS 31/1982). (26.11.2010/1020)

4 §
Förbjuden verksamhet

Följande typer av verksamhet är förbjudna i Antarktis:

1) sprängning av kärnladdningar och placering av radioaktivt avfall,

2) letande efter samt undersökning och utnyttjande av mineralfyndigheter liksom även annan verksamhet som gäller sådana, när det inte är fråga om vetenskaplig forskning,

3) utsläpp från fartyg i havet av olja, oljehaltiga blandningar, farliga flytande ämnen, toalettavfallsvatten samt fast avfall enligt 6 kap.,

4) åsamkande av skador på historiska platser och minnesmärken som enligt bilaga V till protokollet införts i ett register samt flyttning och förstörelse av dem, och

5) öppen avfallsförbränning.

Till Antarktis får inte införas

1) arter som inte är naturligt förekommande i Antarktis, med undantag för livsmedel, köksväxter och laboratorieorganismer,

2) jord som har sitt ursprung någon annanstans än i Antarktis och som inte är steriliserad, eller

3) vissa produkter enligt vad som stadgas särskilt genom förordning.

5 §
Verksamhet som kräver tillstånd

För sådan verksamhet i Antarktis som inte är förbjuden enligt 4 § samt för sådan införsel av främmande arter som avses i 23 § skall tillstånd sökas, om inte annat följer av 6 §.

6 §
Undantag från skyldigheten att söka tillstånd

Tillstånd enligt denna lag behövs inte

1) för verksamhet för vilken behörig myndighet hos en annan part i protokollet har beviljat ett gällande tillstånd,

2) för fartyg att färdas genom det havsområde som hör till Antarktis, om fartygets destinationsort inte är belägen i Antarktis, eller

3) för verksamhet som avses i konventionen om bevarande av marina levande tillgångar i Antarktis (FördrS 64/89).

7 § (26.11.2010/1020)
Tillståndsmyndighet

Tillståndsmyndighet enligt denna lag är Närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland.

I ersättningsärenden enligt 35 f § förs statens talan av tillståndsmyndigheten.

Tillståndsmyndigheten övervakar också att denna lag och bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den iakttas.

2 kap

Miljökonsekvensbedömning

8 §
Preliminär miljökonsekvensbedömning

Om verksamheten kan ha en övergående eller obetydlig effekt på miljön i Antarktis, skall den som ansvarar för verksamheten företa en preliminär miljökonsekvensbedömning.

9 §
Fullständig miljökonsekvensbedömning

Om det på basis av en preliminär miljökonsekvensbedömning eller annars kan antas att verksamheten kan ha mer än en övergående eller obetydlig effekt på miljön i Antarktis, skall den som ansvarar för verksamheten företa en fullständig miljökonsekvensbedömning.

10 §
Tidpunkt för bedömningen

Miljökonsekvensbedömningen skall företas innan tillstånd enligt denna lag beviljas.

11 §
Konsekvensbeskrivning

Den som ansvarar för verksamheten skall utreda effekterna av verksamheten och utarbeta en konsekvensbeskrivning.

Genom förordning stadgas närmare om utarbetandet av konsekvensbeskrivningen och om dess innehåll.

12 § (26.11.2010/1020)
Hörande med anledning av konsekvensbeskrivningen

Tillståndsmyndigheten ska inhämta behövliga utlåtanden om konsekvensbeskrivningen eller om utkastet därtill. Tillståndsmyndigheten kan vid behov inhämta utlåtande om konsekvensbeskrivningen eller om utkastet därtill också av utländska myndigheter och sakkunniginstanser.

Tillståndsmyndigheten ska ge det möte som avses i artikel IX i Antarktisfördraget och de övriga parterna i protokollet möjlighet att anmärka på en konsekvensbeskrivning som gäller en fullständig miljökonsekvensbedömning eller på utkastet till en sådan.

Tillståndsmyndigheten ska bereda fysiska personer samt sådana sammanslutningar och stiftelser, vilkas huvudsyfte enligt stadgarna är att främja miljöskyddet, tillfälle att uttala sin åsikt om konsekvensbeskrivningen eller om utkastet därtill.

13 §
Framläggande av konsekvensbeskrivningen

Tillståndsmyndigheten ska lägga fram en konsekvensbeskrivning som bifogats ansökan om tillstånd, eller utkastet till en sådan konsekvensbeskrivning, till påseende i minst 90 dagar från det att den togs emot och ge möjlighet att framställa anmärkningar mot den. (26.11.2010/1020)

Vad 1 mom. stadgar tillämpas också på sådana konsekvensbeskrivningar eller utkast till konsekvensbeskrivningar som de övriga parterna i protokollet har delgivit Finland.

3 kap

Tillståndsförfarande

14 § (26.11.2010/1020)
Ansökan om tillstånd

Till en ansökan om tillstånd ska fogas

1) en utredning över åtgärder för att förebygga miljöfarliga olyckor och upprätthålla beredskapen att ingripa,

2) planer för ingripande och beredskapsplaner enligt 35 a §,

3) en utredning över försäkringar eller andra ekonomiska säkerheter enligt 35 a §,

4) konsekvensbeskrivning av verksamheten enligt 11 § eller ett utkast därtill, samt

5) en utredning över andra omständigheter kring verksamheten som har betydelse för tillståndsprövningen enligt vad som föreskrivs närmare genom förordning av statsrådet.

15 § (26.11.2010/1020)
Hörande med anledning av ansökan om tillstånd

Tillståndsmyndigheten ska inhämta de utlåtanden som behövs för att avgöra ett ärende. Tillståndsmyndigheten kan vid behov inhämta utlåtanden också av utländska myndigheter och sakkunniginstanser.

16 §
Allmänna villkor för beviljande av tillstånd

Tillstånd för verksamhet enligt denna lag beviljas, om verksamheten inte kan leda till

1) skadliga effekter på klimat eller väderleksförhållanden,

2) betydande skadliga effekter på luft- eller vattenkvaliteten,

3) betydande förändringar i atmosfären eller den terrestra, akvatiska, glaciala eller marina miljön,

4) skadliga förändringar i fråga om utbredning, antal eller produktivitet hos arter eller populationer,

5) fara för hotade arter eller populationer,

6) försämring av tillståndet hos områden som är av biologisk, vetenskaplig, historisk eller estetisk betydelse eller av betydelse som vildmark, eller

7) annan härmed jämförbar betydande olägenhet för miljön i Antarktis samt för därav beroende och därmed sammanhörande ekosystem.

17 §
Beviljande av tillstånd och internationell behandling av konsekvensbeskrivningen

Om en verksamhet förutsätter en fullständig miljökonsekvensbedömning, får tillstånd för verksamheten inte beviljas förrän ett sådant möte som avses i 12 § 2 mom. har haft tillfälle att behandla den till ansökan om tillstånd fogade konsekvensbeskrivningen eller utkastet därtill så som stadgas genom förordning.

Tillstånd för verksamheten kan dock beviljas, om ett sådant möte som avses i 12 § 2 mom. inte arrangeras inom 15 månader från det att konsekvensbeskrivningen har delgivits den i artikel 11 i protokollet avsedda kommittén.

18 §
Tillståndsbeslut

I tillståndsbeslutet utfärdas behövliga bestämmelser till skydd för miljön i Antarktis. I tillståndsbeslutet ska specificeras den verksamhet som beviljas tillstånd samt tidpunkten och platsen för den och vem som genomför den. Till tillståndet ska fogas behövliga föreskrifter om

1) bedömning av en exceptionell situation och anmälan om den,

2) åtgärder för ingripande mot effekterna av en miljöfarlig olycka och för övning av sådana ingripanden,

3) planer för ingripande, beredskapsplanen och andra arrangemang enligt 35 a §,

4) statistikföring och rapportering av exceptionella situationer,

5) huvudmannens försäkringar eller andra ekonomiska säkerheter,

6) informationsutbyte och samarbete för ingripande mot skadliga effekter av miljöfarliga olyckor,

7) försiktighetsåtgärder för att förhindra oavsiktlig införsel av mikroorganismer som inte förekommer i Antarktis.

(26.11.2010/1020)

Av tillståndsbeslutet skall framgå hur miljökonsekvensbedömningen enligt 2 kap. har beaktats vid tillståndsprövningen.

Tillståndsmyndigheten ska delge tillståndsbeslutet genom offentlig kungörelse. Bestämmelser om offentlig kungörelse finns i förvaltningslagen (434/2003). Beslutet ska skickas till sökanden och för kännedom till de myndigheter som har lämnat utlåtande. (19.12.2019/1412)

19 §
Framläggande av tillståndsbeslut och därtill hörande handlingar samt internationell delgivning

Tillståndsmyndigheten ska lägga fram tillståndsbeslutet och de handlingar som ansluter sig till det minst 60 dagar innan åtgärden i Antarktis vidtas. (26.11.2010/1020)

Lagakraftvunna tillståndsbeslut och de handlingar som ansluter sig till dem skall delges de övriga parterna i protokollet.

Vad 1 mom. stadgar tillämpas också på tillståndsbeslut som andra parter delger Finland och på handlingar som ansluter sig till dem.

20 §
Ändring och återkallande av tillståndsbeslut

Ett tillståndsbeslut eller en bestämmelse i det kan, efter att tillståndet beviljats, ändras eller ett tillstånd återkallas på ansökan av tillståndshavaren eller på tjänstens vägnar.

Tillståndsmyndigheten kan på tjänstens vägnar ändra ett tillståndsbeslut, om (26.11.2010/1020)

1) omständigheterna har förändrats väsentligt efter att tillståndet beviljats,

2) grunderna för beviljande av tillstånd och för angivande av tillståndsbestämmelser senare konstateras ha varit på annat sätt väsentligt annorlunda än vad som förutsattes då tillståndet beviljades, eller om

3) det är nödvändigt för att verkställa tillräckligt specificerade bestämmelser i Finlands internationella förpliktelser.

Tillståndsmyndigheten kan återkalla ett tillstånd på tjänstens vägnar, (26.11.2010/1020)

1) om sökanden har lämnat oriktiga uppgifter som har inverkat väsentligt på förutsättningarna för beviljande av tillstånd, eller

2) om tillståndsbestämmelserna har överträtts så att verksamheten i fråga åsamkar väsentlig fara eller olägenhet för människors hälsa eller för miljön i Antarktis.

4 kap

Naturskydd

21 §
Skydd för naturligt förekommande organismer

Tillstånd krävs för skadlig störning av organismer som är naturligt förekommande i Antarktis samt för att döda, skada, infånga, hantera eller ofreda däggdjur eller fåglar som är naturligt förekommande i Antarktis.

Tillstånd för åtgärder som avses i 1 mom. kan beviljas då det är fråga om

1) användning av exemplar för vetenskaplig verksamhet,

2) tillhandahållande av exemplar för museer, botaniska trädgårdar eller motsvarande institutioner eller ändamål, (26.11.2010/1020)

3) tillhandahållande av exemplar för djurparker; tillstånd för insamling av naturligt förekommande däggdjur eller fåglar kan beviljas endast om de inte finns att tillgå i befintliga parker eller om det finns ett tvingande behov av skydd, eller (26.11.2010/1020)

4) andra vetenskapliga åtgärder, uppförande av anordningar som sådana åtgärder förutsätter eller vidtagande av förberedelser med avseende på en oundviklig konsekvens av verksamheten.

Innan tillstånd beviljas ska tillståndsmyndigheten säkerställa att (26.11.2010/1020)

1) inte fler däggdjur, fåglar, ryggradslösa djur eller växter som är naturligt förekommande i Antarktis insamlas än som är absolut nödvändigt för att tillgodose de ändamål som anges i 2 mom., (26.11.2010/1020)

2) endast små mängder däggdjur eller fåglar som är naturligt förekommande i Antarktis dödas och att naturligt förekommande däggdjur eller fåglar från lokala populationer inte dödas i större utsträckning än vad som normalt kan ersättas med naturlig reproduktion under en reproduktionssäsong, då också tillåten annan insamling beaktas,

3) arternas mångfald och de livsmiljöer som är nödvändiga för arternas fortlevnad samt balansen i ekosystemen inom Antarktis upprätthålls, samt att

4) dödandet, skadandet, infångandet, hanteringen eller ofredandet av däggdjur eller fåglar som är naturligt förekommande i Antarktis sker så att djuren åsamkas minsta möjliga smärta och lidande.

22 §
Speciellt skyddade arter

Arter som är naturligt förekommande i Antarktis kan genom förordning stadgas vara speciellt skyddade arter.

Tillstånd att döda, skada, infånga, hantera eller ofreda en organism av en speciellt skyddad art kan beviljas, om åtgärden

1) vidtas med avseende på ett nödvändigt vetenskapligt ändamål,

2) inte kommer att äventyra artens eller den lokala populationens överlevnad eller återhämtning, och

3) genomförs så att djuret åsamkas minsta möjliga smärta och lidande.

Tillstånd att döda en organism som hör till en speciellt skyddad art kan beviljas under de i 2 mom. bestämda förutsättningarna, om det inte finns något lämpligt alternativ till användning av letal teknik. (26.11.2010/1020)

23 § (26.11.2010/1020)
Införsel av främmande arter

Tillstånd kan utfärdas för övervakad användning av köksväxter och förökningsdugliga växtdelar av dem. Tillstånd kan även utfärdas för kontrollerad experimentell användning av arter.

I tillståndet ska

1) specificeras de arter som får införas och, om möjligt, antalet individer som införs samt vid behov deras ålder och kön samt motivering som berättigar till införsel av arten, och

2) försiktighetsåtgärder föreskrivas för att förhindra rymning eller att en införd växt eller organism kommer i kontakt med den naturligt förekommande faunan eller floran.

Det som bestäms i 1 mom. gäller inte införsel av livsmedel till Antarktis, förutsatt att livsmedlen förvaras och hanteras under kontrollerade förhållanden och förutsatt att fjäderfän eller andra fågelprodukter besiktigas i förväg för att förhindra att sjukdomar sprids.

För undvikande av skadliga konsekvenser för de naturligt förekommande levande organismerna ska tillståndshavaren vidta behövliga åtgärder.

24 § (26.11.2010/1020)
Bortförande och förstöring av främmande arter

Tillståndshavaren är skyldig att innan tillståndet löper ut från Antarktis föra bort organismer eller sådana i 23 § 3 mom. avsedda fjäderfän och andra fågelprodukter som inte har använts och som tillståndshavaren har fört in till Antarktis eller att förstöra dem genom förbränning eller genom någon annan lika effektiv metod.

Var och en är skyldig att omedelbart genom förbränning eller genom någon annan lika effektiv metod förstöra till Antarktis utan tillstånd införda organismer och deras avkomma som kan utgöra en risk för organismer som är naturligt förekommande i Antarktis eller att från Antarktis föra bort organismer som utgör en risk, om bortförande eller förstöring inte leder till några större skadliga miljökonsekvenser.

25 §
Särskilt skyddade områden

Tillstånd att bedriva verksamhet, färdas eller vidta åtgärder inom ett område som enligt bilaga V till protokollet har utsetts till särskilt skyddat område kan beviljas endast om verksamheten uppfyller kraven i den skötselplan som enligt bilaga V till protokollet har fastställts för området.

I tillståndsbeslutet ska tillståndsmyndigheten (26.11.2010/1020)

1) i en bilaga ange de relevanta delarna av skötselplanen för området,

2) precisera områdets omfattning och läge, samt

3) specificera de tillåtna åtgärderna, tidpunkten och platsen för dem samt tillståndshavaren.

Om ett område som utsetts till särskilt skyddat område saknar skötselplan, kan tillstånd beviljas under förutsättning att åtgärden vidtas för ett nödvändigt vetenskapligt ändamål som inte kan tillgodoses genom att åtgärden vidtas någon annanstans. Tillstånd får dock inte beviljas, om åtgärden kommer att äventyra det naturliga ekosystemets funktion eller bevarande i området.

Tillståndsmyndigheten för ett register över de särskilt skyddade områdena, de särskilt reglerade områdena samt de historiska platserna och minnesmärkena i Antarktis. (26.11.2010/1020)

5 kap

Avfall och avfallshantering

26 §
Allmän omsorgsplikt

I Antarktis skall i all verksamhet ombesörjas att så litet avfall som möjligt uppkommer och att avfallet inte medför fara eller olägenhet för hälsan, miljön eller den vetenskapliga verksamheten.

27 §
Avfallshanteringen i Antarktis

Den som producerar eller innehar avfall i Antarktis skall från Antarktis föra bort det avfall som produceras eller innehas eller lagra, återvinna eller behandla detta samt ordna planeringen och genomförandet av avfallshanteringen så som stadgas i förordning och så som bestäms i de planer för avfallshantering som godkänts med stöd av 28 §.

28 §
Plan för avfallshantering

Tillståndsmyndigheten godkänner planer för avfallshantering för permanenta baser, arbetsplatser och fältläger. (26.11.2010/1020)

Tillståndsmyndigheten granskar planerna årligen och uppdaterar dem därvid vid behov. Bestämmelser om avfallshanteringsplanernas innehåll utfärdas genom förordning av statsrådet. (26.11.2010/1020)

Vad 1 mom. stadgar gäller i tillämpliga delar också fartyg destinerade till Antarktis.

29 §
Bortförande av avfall från Antarktis

Avfall som förs bort från Antarktis skall återsändas till Finland.

Genom förordning kan utfärdas närmare stadganden om bortförande av avfall också till andra stater.

30 § (26.11.2010/1020)
Närmare föreskrifter

Tillståndsmyndigheten kan meddela allmänna föreskrifter om gränsvärden för orenheter i utsläpp från ugnar avsedda för förbränning av avfall i Antarktis och om tekniska krav på utrustning som används i sådana ugnar samt om övrig avfallsbehandling.

6 kap

Förhindrande av miljöförorening från fartyg (29.12.2009/1677)

31 § (29.12.2009/1677)
Förhållande till annan lagstiftning

För att förhindra sådan miljöförorening i Antarktis som förorsakas av fartyg tillämpas miljöskyddslagen för sjöfarten (1672/2009) och de bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den, om inte något annat anges i detta kapitel.

32 §
Förbud mot utsläpp av farliga flytande ämnen

I Antarktis är det förbjudet att från fartyg i havet släppa ut

1) farliga flytande ämnen och

2) kemiska eller andra flytande ämnen som på grund av mängden eller innehållet är skadliga för den marina miljön.

33 §
Fast avfall och toalettavfallsvatten

I Antarktis är det så som genom förordning stadgas förbjudet att från fartyg släppa ut fast avfall och toalettavfallsvatten i havet.

34 §
Stadganden om fartygs konstruktion och mottagningsanordningar

Tillståndsmyndigheten ska innan tillstånd beviljas säkerställa att finska fartyg och sådana utländska fartyg som avses i 2 § 1 mom. 4 punkten har tillräckligt stora tankar för lagring av följande avfall och ämnen: (26.11.2010/1020)

1) oljeslam, oljigt barlastvatten, tankspolvatten samt andra oljehaltiga rester eller blandningar,

2) fast avfall,

3) farliga flytande ämnen,

Det avfall och de ämnen som avses i 1 mom. skall tömmas i mottagningsanordningar utanför Antarktis.

35 §
Anteckningar i skeppsdagboken

Genom förordning kan utfärdas närmare stadganden om journaler över utsläppande i havet av fast avfall och toalettavfallsvatten eller om motsvarande anteckningar i skeppsdagboken.

6 a kap (26.11.2010/1020)

Miljöfarliga olyckor och andra exceptionella situationer

35 a § (26.11.2010/1020)
Huvudmannens allmänna skyldigheter

Huvudmannen ska vidta behövliga åtgärder för att avvärja miljöfarliga olyckor och skadliga effekter av dem. Verksamhetsställen och transportmedel ska utrustas och användas så att verksamheten är säker och inte orsakar skadliga miljökonsekvenser. Åtgärderna ska samordnas med andra huvudmän i Antarktis. Den personal som deltar i verksamheten ska utbildas i en korrekt användning och drift av materielen i exceptionella situationer. Huvudmannen ska göra upp planer för ingripande mot miljöfarliga olyckor och effekterna av dem.

Huvudmannen ska göra upp en beredskapsplan också för andra exceptionella situationer. Av planen ska framgå behövliga åtgärder för att trygga hälsa och säkerhet för personer som omfattas av tillståndet. I planen ska dessutom ingå en utredning över efterspanings-, räddnings- och evakueringsåtgärder i händelse av olyckor. Huvudmannen kan med andra huvudmän komma överens om att huvudmannen utnyttjar arrangemang som dessa upprätthåller enligt detta moment.

Huvudmannen ska utan dröjsmål underrätta en myndighet som bestäms genom förordning av statsrådet om miljöfarliga olyckor och andra exceptionella situationer.

Huvudmannen ska med hänsyn till verksamhetens art och omfattning ha tillräcklig försäkring eller annan godtagbar ekonomisk säkerhet för att täcka det ekonomiska ansvar som avses i 35 c § 1 mom. upp till de gränser som ställs i 35 e §. Huvudmannen ska dessutom med hänsyn till verksamhetens art och omfattning ha tillräcklig försäkring eller annat arrangemang som täcker alla kostnader för efterspaning, räddning, medicinsk vård och evakuering. Skyldigheten att ha försäkring, säkerhet eller annat arrangemang gäller inte statliga huvudmän.

35 b § (26.11.2010/1020)
Ingripanden mot effekterna av en miljöfarlig olycka

Huvudmannen ska vidta snabba och effektiva åtgärder för att ingripa mot effekterna av en miljöfarlig olycka som dennas verksamhet orsakat.

Huvudmannen kan med fullmakt från tillståndsmyndigheten vidta åtgärder också för att ingripa mot effekterna av en miljöfarlig olycka som orsakats av någon annans verksamhet, om olyckan medför ett omedelbart hot om betydande och skadlig inverkan på miljön i Antarktis.

35 c § (26.11.2010/1020)
Huvudmannens ekonomiska ansvar

En huvudman som försummar en förpliktelse som hör till honom med stöd av 35 b § 1 mom. är skyldig att betala kostnaderna för ingripanden gjorda av protokollsparter oberoende av vållande.

Om huvudmannen har försummat sin förpliktelse enligt 35 b § 1 mom. och ingen av protokollsparterna har ingripit, är huvudmannen oberoende av vållande skyldig att till Statskontoret betala ett belopp som motsvarar de ingripanden som borde ha gjorts.

När en miljöfarlig olycka orsakas av två eller flera huvudmän, svarar de solidariskt för skadan. En huvudman som styrker att endast en del av den miljöfarliga olyckan har orsakats av dennas verksamhet ska vara ansvarig endast för den delen av olyckan.

När den fond som avses i artikel 12 i miljöansvarsbilaga VI till protokollet har inrättats, ska det belopp som avses i 2 mom. på anmälan från tillståndsmyndigheten överföras till denna fond.

35 d § (26.11.2010/1020)
Ansvarsbefriande grunder

Huvudmannen är inte ansvarig för de kostnader som avses i 35 c §, om den miljöfarliga olyckan beror på

1) en åtgärd eller underlåtelse som behövdes för att skydda mänskligt liv och säkerhet,

2) en med hänsyn till omständigheterna i Antarktis exceptionell naturkatastrof som inte rimligen kunde förutses, förutsatt att huvudmannen har fullgjort sina skyldigheter enligt 35 a §,

3) terrorism, eller

4) obehörigt angrepp mot huvudmannen.

De som med stöd av 35 b § 2 mom. fått tillståndsmyndighetens fullmakt svarar inte för en miljöfarlig olycka som har orsakats av behövliga ingripanden mot effekterna av någon annans miljöfarliga olycka.

35 e § (26.11.2010/1020)
Ansvarsbegränsningar

Maximibeloppet för huvudmannens ekonomiska ansvar är tre miljoner sdr. Maximbeloppet räknas för varje aktör och miljöfarlig olycka särskilt.

Om ett fartyg har varit inblandat i en händelse som orsakat en miljöfarlig olycka, bestäms ansvarets maximibelopp som följer:

1) 1 miljon sdr för ett fartyg med en dräktighet på högst 2 000 ton,

2) för ett fartyg med högre dräktighet, följande belopp utöver de som avses i punkt 1:

a) 400 sdr för varje ton över 2 001 och högst 30 000 ton,

b) 300 sdr för varje ton över 30 001 och högst 70 000 ton,

c) 200 sdr för varje ton över 70 000 ton.

Trots 2 mom. kan huvudmannen begränsa sitt ansvar enligt ett annat internationellt fördrag om begränsning av ansvaret, under förutsättning att dessa begränsningar är minst lika höga som i 2 mom.

Ovan i 1–3 mom. avsedda ansvarsbegränsningar är inte tillämpliga, om huvudmannen har förfarit uppsåtligt eller av oaktsamhet. På statliga huvudmän tillämpas undantaget för ansvarsbegränsningar i artikel 9.2 i miljöansvarsbilaga VI till protokollet.

35 f § (26.11.2010/1020)
Förfarande i ersättningsärenden

Om en huvudman och en protokollspart som ingripit inte kommer överens om ersättning för ingripandena, kan den part som gjort ingripandena anhängiggöra ett ärende om ersättning vid Vasa förvaltningsdomstol i enlighet med 19, 20 och 22 § i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). Ärendet ska anhängiggöras inom tre år från inledningen av ingripandena eller från det då den part som gjort ingripandena fick reda på eller borde ha fått reda på huvudmannens identitet, beroende på vilken tidpunkt som infaller senare. Ansökan ska lämnas utan prövning, om det gått minst 15 år från inledningen av ingripandena. (5.7.2019/826)

Om huvudmannen och tillståndsmyndigheten inte kommer överens om det ärende som avses i 35 c § 2 mom., ska tillståndsmyndigheten anhängiggöra ersättningsärendet enligt vad som föreskrivs i 1 mom. i denna paragraf. Ärendet ska anhängiggöras inom 15 år från det att tillståndsmyndigheten har fått kännedom om den miljöfarliga olyckan.

Bestämmelserna om förvaltningstvisteförfarande i ersättningsärenden gäller inte statliga huvudmän.

7 kap

Särskilda stadganden

36 §
Nödsituationer

Denna lag och de stadganden och bestämmelser som utfärdats med stöd av den tillämpas inte i nödsituationer, såsom när människors liv eller hälsa är i omedelbar fara eller när fartyg, luftfartyg eller värdefull utrustning löper omedelbar risk att förstöras eller skadas och när underlåtenhet att iaktta denna lag eller de stadganden eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den uppenbarligen är det ända sättet att avvärja hotet i fråga, eller när skadan genom detta förfarande skulle bli den minsta möjliga.

I nödsituationer skall förfaras så att den skadliga effekten på miljön i Antarktis blir så liten som möjligt.

Kontaktmyndigheten ska omedelbart underrättas om sådana nödsituationer som avses i 1 mom. Bestämmelser om den myndighet som är kontaktmyndighet utfärdas genom förordning av statsrådet. (26.11.2010/1020)

Kontaktmyndigheten underrättar enligt bestämmelserna i protokollet alla övriga protokollsparter och den kommitté som avses i artikel 11 i protokollet om ingripanden i nödsituationer. (26.11.2010/1020)

Bestämmelser om miljöfarliga olyckor och andra exceptionella situationer finns i 6 a kap. (26.11.2010/1020)

37 § (5.7.2019/826)
Ändringssökande

Tillståndsärenden som tillståndsmyndigheten har avgjort med stöd av denna lag och beslut som gäller sådana avfallshanteringsplaner som avses i 28 § får överklagas genom besvär hos Vasa förvaltningsdomstol på det sätt som anges i lagen om rättegång i förvaltningsärenden.

38 § (26.11.2010/1020)
Hänvisningsbestämmelse

Bestämmelser om straff för sprängning av kärnladdning som skett i strid med förbudet i 4 § 1 mom. 1 punkten finns i 34 kap. 6 § i strafflagen (39/1889). Bestämmelser om straff för annan miljöförstöring som avses i 4 § 1 mom. 1 punkten och 32 eller 33 § i denna lag finns i 48 kap. 1–4 § i strafflagen. Bestämmelser om straff för befattning med mineralfyndigheter i Antarktis som skett i strid med förbudet i 4 § 1 mom. 2 punkten i denna lag finns i 48 a kap. 3 a § i strafflagen.

39 § (26.11.2010/1020)

39 § har upphävts genom L 26.11.2010/1020.

40 §
Förseelse som gäller skyddet för Antarktis

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet

1) bryter mot förbud som avses i 4 § 1 mom. 5 punkten eller 2 mom. eller

2) försummar en skyldighet som avses i 5, 24, 26 eller 27 §, 34 § 2 mom., 35 §, 35 a § 3 mom. eller i en bestämmelse eller föreskrift som utfärdats med stöd av nämnda lagrum eller (26.11.2010/1020)

3) företar avfallsförflyttning i strid med 29 §

skall, om inte strängare straff för gärningen stadgas på något annat ställe i lag, för förseelse som gäller skyddet för Antarktis dömas till böter.

På förseelse som gäller skyddet för Antarktis tillämpas finsk lag oavsett vad 1 kap. 6 § 1 mom. strafflagen stadgar.

41 § (26.11.2010/1020)
Behörig domstol

Behörig domstol i ett ärende som avses i 38 och 40 § är Helsingfors tingsrätt.

42 § (26.11.2010/1020)

42 § har upphävts genom L 26.11.2010/1020.

43 §
Avgifter

För handläggningen av ett tillstånd enligt denna lag uppbärs en avgift vars storlek bestäms enligt lagen om grunderna för avgifter till staten (150/92).

44 §
Ikraftträdelse- och övergångsstadganden

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

Denna lag tillämpas inte på verksamhet som påbörjats förrän lagen har trätt i kraft.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 101/1996, MiUB 5/1996, RSv 116/1996

Ikraftträdelsestadganden:

29.12.2009/1677:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 248/2009, KoUB 33/2009, RSv 249/2009

26.11.2010/1020:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

RP 56/2010, MiUB 8/2010, RSv 138/2010

7.8.2015/1063:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 230/2014, LaUB 26/2014, RSv 319/2014

5.7.2019/826:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

RP 29/2018, LaUB 18/2018, RSv 295/2018

19.12.2019/1412:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

RP 73/2019, MiUB 3/2019, RSv 50/2019

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.