Beaktats t.o.m. FörfS 335/2022.

19.12.1997/1197

Lag om överföring av små fristående områden från en kommun till en annan

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 § (30.12.2019/1576)
Lagens tillämpningsområde

Med avvikelse från vad som föreskrivs i kommunstrukturlagen (1698/2009) kan ett område som ligger avskilt från en kommuns huvudsakliga område (enklav) överföras till en annan kommun på det sätt som föreskrivs i denna lag. Om enklaven är belägen på ett område där en ändring i kommunindelningen enligt kommunstrukturlagen inletts, ska dock inte överföringar av enklaver inledas med stöd av denna lag.

2 § (5.2.1999/155)
Förutsättningar för överföring av enklaver

En enklav överförs till den kommun med vilken den har den längsta gemensamma gränsen. För överföringen krävs att enklavens areal är högst 50 hektar och att det på enklaven inte finns några andra byggnader som förutsätter bygglov än enskilda fritidsbostäder belägna utanför detaljplaneområdet eller ekonomibyggnader som behövs för bedrivande av jord- och skogsbruk.

3 § (30.12.2019/1576)
Uppgörande av överföringsförslag

Lantmäteriverket uppgör kommunvis förteckningar över enklaver som ska överföras med stöd av 2 § (överföringsförslag). I förteckningen antecknas enklaverna samt de registerenheter och delar av registerenheter som hör till dem, registerenheternas namn, grupp- och enhetsnummer, uppgifter om ägarna samt arealerna för de områden som ska överföras. Till förteckningen fogas behövliga utdrag ur fastighetsregisterkartan.

Råder i fråga om någon enklav oklarhet om fastighetsindelningen eller om vilken kommun enklaven hör till, kan enklaven tas upp i förteckningen först sedan oklarheten har eliminerats. Lantmäteriverket ska vidta behövliga åtgärder för att eliminera oklarheten.

4 § (30.12.2019/1576)
Hörande av sakägare med anledning av överföringsförslag

Lantmäteriverket ska delge den förteckning som avses i 3 § med tillhörande kartor genom offentlig kungörelse. Bestämmelser om offentlig kungörelse finns i 62 a § i förvaltningslagen (434/2003). Kungörelsen ska offentliggöras i kommunen också i enlighet med 108 § i kommunallagen (410/2015). Lantmäteriverket ska dessutom per brev sända ett meddelande om kungörelsen till de berörda kommunerna och till de ägare av områden vilka med adressuppgifter kan fås fram med skäligt besvär.

En berörd kommun och områdesägare har rätt att framställa anmärkningar mot överföringsförslaget. Anmärkningarna ska lämnas in till Lantmäteriverket inom 30 dagar från delfåendet av den offentliga kungörelsen.

5 § (30.12.2019/1576)
Fattande och delgivning av överföringsbeslut

Beslut om överföring av en enklav från en kommun till en annan fattas av Lantmäteriverket.

Lantmäteriverket ska bestämma att överföringsbeslutet träder i kraft från ingången av ett kalenderår, och beslutet ska fattas före utgången av juni månad föregående år. Beslutet om överföringen ska publiceras i Officiella tidningen samt utan dröjsmål sändas för kännedom till finansministeriet, Kyrkostyrelsen, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och Skatteförvaltningen samt det berörda regionförvaltningsverket och de berörda kommunerna. Dessutom ska en kopia av beslutet utan dröjsmål sändas till de områdesägare som avses i 4 § 1 mom. Delfåendet av beslutet anses ha skett när beslutet har publicerats i Officiella tidningen.

6 § (30.12.2019/1576)
Ändringssökande

En berörd kommun och en berörd områdesägare får söka ändring i Lantmäteriverkets beslut genom besvär. Ändring söks hos jorddomstolen. I övrigt ska fastighetsbildningslagen (554/1995) iakttas vid sökande av ändring.

Jorddomstolen ska behandla besvär som avses i 1 mom. skyndsamt. Om jorddomstolen har ändrat Lantmäteriverkets beslut, ska Lantmäteriverket tillkännage jorddomstolens beslut på det sätt som anges i 5 § 2 mom.

7 § (30.12.2019/1576)
Förenhetligande av kommunindelningen och den kamerala indelningen

Lantmäteriverket ska se till att de ändringar som behövs till följd av överföring av en enklav från en kommun till en annan görs i den kamerala indelningen och att ändringarna införs i fastighetsregistret. Om en del av en fastighet eller av någon annan registerenhet ska överföras kameralt från en kommun till en annan, ska den avskiljas till en separat registerenhet enligt vad som särskilt föreskrivs om ändring i den kamerala indelningen.

8 § (30.12.2019/1576)
Kostnader

Kostnaderna för Lantmäteriverkets uppgifter enligt denna lag betalas av statens medel av anslag som har reserverats för ändamålet.

9 §
Ikraftträdelse- och övergångsbestämmelser

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998. Genom denna lag upphävs lagen den 3 april 1992 om överföring av vissa fristående områden från en kommun till en annan (303/1992).

Sådana ärenden angående ändringar i kommunindelningen vilka när denna lag träder i kraft är anhängiga vid det ministerium som behandlar kommunärenden och vilka enligt denna lag ankommer på lantmäteribyrån behandlas och avgörs i enlighet med kommunindelningslagen.

RP 135/1997, FvUB 24/1997, RSv 213/1997

Ikraftträdelsestadganden:

5.2.1999/155:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

RP 101/1998, MiUB 6/1998, RSv 248/1998

22.12.2009/1437:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 161/2009, FvUB 18/2009, RSv 205/2009

30.12.2019/1576:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

RP 61/2019, FvUB 15/2019, RSv 79/2019

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.