Beaktats t.o.m. FörfS 1036/2023.

28.11.1997/1039

Lag om rehabilitering för personer som tjänstgjort i vissa uppdrag under Finlands krig

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Lagens tillämpningsområde

Den som har tjänstgjort i vissa uppdrag under krigen 1939–1945 eller därefter i uppgifter som har samband med dem och den som har utsatts för Sovjetunionens partisananfall kan få rehabilitering i enlighet med bestämmelserna i denna lag. (19.11.2004/984)

Rehabilitering kan ges den

1) som skulle ha tilldelats frontmannatecken som avses i förordningen om frontmannatecken (772/1969), fronttjänsttecken som avses i förordningen om fronttjänsttecken (554/1978) eller fronttecken som avses i förordningen om fronttecken (256/1988), om han eller hon hade ansökt om det inom den i respektive förordning utsatta tiden,

2) som under krigen 1939–1945 har varit utländsk frivillig och deltagit i de egentliga krigshandlingarna inom finska försvarsmaktens trupper och är bosatt i Finland eller inom det forna Sovjetunionens område,

3) som underställd försvarsmakten åren 1939–1945 har deltagit i röjningen av sjöminor eller i desarmeringen av röjningshinder i sjöstridskrafternas fartygsenheter eller i röjningen av landminor i norra Finland,

4) som under krigen 1939–1945 har verkat i sjukvårdsuppgifter på försvarsmaktens vårdplatser,

5) som under krigen 1939–1945 med stöd av värnpliktslagen (219/1932) beordrats till tjänstgöring vid någon av försvarsmaktens skolningscentraler,

6) som under krigen 1939–1945 har deltagit i evakueringen av boskap i sådana uppgifter som avses i förordningen om fronttjänsttecken och som inte är berättigad till rehabilitering med stöd av 1 punkten,

7) som har fått statlig ersättning med stöd av lagen om statlig ersättning till vissa personer som utsattes för Sovjetunionens partisananfall (697/2003), och

8) som skulle ha varit berättigad till sådan ersättning som avses i 7 punkten, om han eller hon hade ansökt om ersättning inom den tid som utsatts i nämnda lag.

(19.11.2004/984)

Den som har rätt till rehabilitering enligt lagen om rehabilitering av frontveteraner (1184/1988), lagen om skada, ådragen i militärtjänst (404/1948), trafikförsäkringslagen (279/1959), lagen om olycksfallsförsäkring (608/1948) eller lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare (1026/1981) eller med stöd av en motsvarande tidigare lag, kan dock inte få rehabilitering enligt denna lag.

Den som har godkänts för rehabilitering kan dela en anstaltsrehabiliteringsperiod med maken eller makan.

2 §
Intyg om grunden (19.11.2004/984)

För att få rehabilitering skall en person som avses i 1 § 2 mom. 1 eller 3–5 punkten påvisa att han eller hon har deltagit i ifrågavarande tjänstgöring. Tjänstgöringen påvisas med ett intyg som Krigsarkivet ger på ansökan.

Ansökan om intyg skall tillställas Krigsarkivet senast den 31 december 2004. (5.11.1999/1025)

För att få rehabilitering skall en person som avses i 1 § 2 mom. 6 punkten på ett tillförlitligt sätt visa att han eller hon har deltagit i uppgifterna i fråga. I lagen om statlig ersättning till vissa personer som utsattes för Sovjetunionens partisananfall bestäms om den utredning som skall läggas fram för att rehabilitering skall beviljas med stöd av 1 § 2 mom. 8 punkten. För att rehabilitering skall beviljas skall den utredning som avses i detta moment tillställas Statskontoret senast den 31 december 2006. (19.11.2004/984)

3 §
Rehabiliteringens mål och urvalsprinciper

Syftet med rehabiliteringen är att främja och upprätthålla rehabiliteringsklientens funktionsförmåga så att han eller hon så länge som möjligt självständigt förmår klara sina dagliga funktioner.

För rehabilitering kan utses en person som har fått det intyg som avses i 2 § eller en i 1 § 2 mom. 2 punkten avsedd person som behöver få rehabilitering för att främja eller upprätthålla funktionsförmågan eller av någon annan orsak.

Då de som utses för rehabilitering godkänns skall man beakta huruvida rehabiliteringen är nödvändig och brådskande. Särskild uppmärksamhet skall fästas vid att den som har en skada eller sjukdom som orsakar störning i funktionsförmågan får möjlighet till rehabilitering.

4 §
Rehabiliteringstjänster och serviceproducenter

För rehabiliteringstjänster som ges med stöd av denna lag gäller vad som i lagen om rehabilitering av frontveteraner och med stöd av den bestäms om olika former av rehabilitering samt rehabiliteringens innehåll och kvantitet.

Rehabilitering kan ges av serviceproducenter som avses i 4 § lagen om rehabilitering av frontveteraner. När det gäller utländska rehabiliteringsklienter kan rehabiliteringen dock ordnas även i en av Statskontoret godkänd rehabiliteringsenhet i klientens hemland.

5 §
Klientavgifter

För rehabilitering som ordnas med stöd av denna lag uppbärs inte någon avgift eller ersättning hos den som har rätt att få rehabilitering.

6 §
Ersättning för resekostnader till den som får rehabilitering

Kostnader som resor i anslutning till rehabiliteringen medför för en rehabiliteringsklient som är bosatt i Finland ersätts inte med stöd av denna lag. Statskontoret kan besluta att nödvändiga resekostnader som rehabilitering som ges i Finland medför för en utomlands stadigvarande bosatt som har rätt att få rehabilitering kan ersättas helt eller delvis, om det finns särskilda skäl att bevilja ersättning.

7 §
Administrationen i samband med ordnandet av rehabilitering

De som utses för rehabilitering godkänns av Statskontoret. Statskontoret ansvarar också i övrigt för skötseln av uppgifter i anslutning till ordnandet av den i lagen avsedda rehabiliteringen.

8 § (21.12.2016/1308)
Finansiering

Kostnaderna för rehabilitering och uppehälle under rehabilitering samt utgifter för i 6 § avsedda resekostnadsersättningar betalas med medel av penningspelsbolagets avkastning enligt 17 § i lotterilagen (1047/2001), inom det anslag som reserveras för ändamålet i statsbudgeten.

9 § (19.11.2004/984)
Ändringssökande

I beslut som Krigsarkivet fattat med stöd av 2 § får ändring sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996). I beslut som Statskontoret fattat med stöd av 2, 6 eller 7 § får ändring sökas genom besvär hos försäkringsdomstolen.

10 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 155/1997, ShUB 19/1997, RSv 151/1997

Ikraftträdelsestadganden:

5.11.1999/1025:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 65/1999, ShUB 8/1999, RSv 27/1999

19.11.2004/984:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 161/2004, ShUB 21/2004, RSv 130/2004

21.12.2016/1308:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

RP 132/2016, FvUB 25/2016, RSv 240/2016

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.