Beaktats t.o.m. FörfS 8/2022.

28.11.1997/1038

Lag om jämställande av frivilliga tilläggspensionsarrangemang

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Pensionsarrangemang som arbetsgivaren ombesörjt för sina arbetstagare och som kompletterar det lagstadgade pensionsskyddet får inte stå i strid med 8 § 2 mom. 2 punkten lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män (609/1986). De frivilliga tilläggsförmånerna i dessa pensionsarrangemang skall jämställas i enlighet med denna lag.

2 §

Om jämställande av tilläggspensionsarrangemang kan överenskommas särskilt för varje pensionsarrangemang. Har inte något annat avtalats, iakttas förfarandet enligt 3–6 §.

3 §

De olika stadgarna eller bestämmelserna för pensionsarrangemangen skall ändras så att arbetstagaren kan välja den tidigare lägre eller högre pensionsåldern i pensionsarrangemanget räknat från den 1 januari 1994. Förutsättningen för valrätten är, om inte något annat avtalas, att arbetstagaren har omfattats av pensionsarrangemanget utan avbrott från och med ingången av januari 1994 till och med utgången av november 1997 eller att han, när han uppfyllt de villkor som stadgarna och bestämmelserna anger för att någon skall omfattas av pensionsarrangemanget, kommer att omfattas av det under denna tid och att han, räknat från den 30 november 1997, når den lägre pensionsåldern i pensionsarrangemanget inom

1) högst tio år, eller

2) mer än tio men högst 15 år och att arbetstagaren före utgången av november 1997 hade omfattats av pensionsarrangemanget i minst sju år utan avbrott, eller

3) mer än 15 år och att arbetstagaren före utgången av november 1997 hade omfattats av pensionsarrangemanget i minst tio år utan avbrott.

4 §

Tjänstgöringstid före den 1 januari 1994 beaktas inte när tilläggspensionen eller andra förmåner räknas ut för en sådan arbetstagare som när denna lag träder i kraft har den högre pensionsåldern enligt stadgarna eller bestämmelserna för pensionsarrangemanget och som väljer den lägre pensionsåldern i pensionsarrangemanget. Detta gäller även familjepension som beviljas efter arbetstagaren.

Om förtida ålderspension ingår i tilläggspensionsarrangemanget, har arbetstagaren utan hinder av 1 mom. dock rätt att få ålderspension till minst det belopp som han skulle ha fått i förtida pension enligt de stadgar eller bestämmelser som tillämpades före jämställandet.

5 §

Om inte något annat avtalas, skall jämställandet av pensionsskyddet för sådana arbetstagare som inte uppfyller villkoren enligt 3 § för erhållande av valrätt jämställas så att de totalkostnader som arrangemangen medför inte ändras för denna grupp.

Jämställandet kan genomföras så att arbetstagaren har rätt att välja den högre pensionsåldern i pensionsarrangemanget eller en sådan lägre pensionsålder som har bestämts på det sätt om vilket bestäms i 1 mom. Om en arbetstagare som har den högre pensionsåldern i pensionsarrangemanget väljer den lägre pensionsålder som avses i föregående mening, kan hans tjänstgöringstid före den 1 januari 1994 och som hänför sig till arbetsförhållandet lämnas obeaktad när hans pension eller andra förmåner räknas ut. Det som bestäms ovan i denna paragraf gäller även familjepension som beviljas efter en sådan arbetstagare. På en arbetstagare vars tjänstgöringstid före den 1 januari 1994 lämnas obeaktad tillämpas dessutom 4 § 2 mom.

6 §

Om arbetstagaren har valt den pensionsålder som enligt pensionsarrangemanget gäller för det andra könet eller den pensionsålder som avses i 5 § 2 mom. och om hans arbetsförhållande till arbetsgivaren inom pensionsarrangemanget upphör innan ålderspensionsåldern i anmälan om vald pensionsålder uppnås, förlorar han rätten att avgå med den ålderspension som nämns i anmälan enligt 8 §.

7 §

De arbetstagare som inte uppfyller villkoren för erhållande av valrätt enligt 3 § och som inte har valrätt enligt 5 § 2 mom. samt för vilka pensionsskyddet under tiden mellan den 1 januari 1994 och jämställandet av stadgarna eller bestämmelserna för pensionsarrangemanget har varit på ett i 1 § avsett sätt sämre än för en arbetstagare av det andra könet skall beviljas samma förmåner som denna arbetstagare. Detsamma gäller arbetstagare vars förmåner jämställs genom överenskommelser enligt 2 §.

En arbetstagare som skulle ha rätt till de förmåner som avses i 1 mom. har rätt att frånsäga sig dessa genom en skriftlig anmälan till den som sköter pensionsarrangemanget.

8 §

Efter lagens ikraftträdande skall den som sköter pensionsarrangemanget utan dröjsmål informera de arbetstagare som omfattas av pensionsarrangemanget om innehållet i valrätten enligt 3 § eller 5 § 2 mom. samt lämna uppgifter om andra omständigheter som inverkar på valet. Den som sköter pensionsarrangemanget skall dessutom på arbetstagarens begäran ge arbetstagaren en personlig kalkyl över hans pensionsbelopp enligt de olika alternativen.

Arbetstagaren skall senast inom nio månader efter lagens ikraftträdande underrätta den som sköter pensionsarrangemanget om sitt val. Om någon anmälan inte har gjorts till den som sköter pensionsarrangemanget inom denna tid, anses arbetstagaren ha valt sin pensionsålder enligt det pensionsarrangemang som gällde före lagändringen. Om en arbetstagare, som vid lagens ikraftträdande enligt reglerna för pensionsarrangemanget eller bestämmelserna har en lägre pensionsålder och rätt att välja pensionsålder enligt 5 § 2 mom., inte anmäler sitt val inom utsatt tid, anses han ha valt den lägre pensionsåldern enligt 5 § 2 mom.

9 §

De försäkringspremier som arbetstagarna betalar skall vara oberoende av kön. Försäkringsmatematiska könsberoende faktorer kan däremot beaktas i försäkringspremier som arbetsgivaren betalar vid tilläggspensionsarrangemang.

10 §

Beslut om ändring av stadgarna för en tilläggspensionskassa eller EES-tilläggspensionskassa som omfattas av lagen om tilläggspensionsstiftelser och tilläggspensionskassor (947/2021) fattas med avvikelse från 1 kap. 10 § i den lagen och 2 kap. 15 § i lagen om pensionsstiftelser och pensionskassor (946/2021) med enkel majoritet. (19.11.2021/962)

En ansökan om ändring av stadgarna för en pensionsstiftelse eller pensionskassa skall lämnas in till social- och hälsovårdsministeriet inom sex månader från denna lags ikraftträdande för att de ändrade stadgarna skall kunna tillämpas redan från och med den 1 december 1997.

Social- och hälsovårdsministeriet utfärdar närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag.

11 §

Denna lag träder i kraft den 1 december 1997. Lagens 9 §, som gäller försäkringspremier, tillämpas dock första gången på försäkringspremierna för 1998.

RP 174/1997, GrUU 26/1997, ShUB 21/1997, RSv 173/1997

Ikraftträdelsestadganden:

19.11.2021/962:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

RP 28/2021, ShUB 19/2021, RSv 123/2021

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.