Beaktats t.o.m. FörfS 66/2023.

24.10.1997/947

Lag om stödjande av grundtorrläggning

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Tillämpningsområde

För att förbättra gårdsbrukets verksamhetsbetingelser och för att sänka produktionskostnaderna kan stöd för grundtorrläggningsverksamhet beviljas från anslag som anvisas i statsbudgeten eller från gårdsbrukets utvecklingsfond så som denna lag stadgar.

Stöd kan beviljas en sådan för dikning, bestående ändring av medelvattenståndet eller vattenreglering bildad vattenrättslig sammanslutning som avses i vattenlagen (587/2011) eller flera fastighetsägare för ett gemensamt grundtorrläggningsprojekt. Ett projekt som understöds ska medföra nytta huvudsakligen för odlad mark och för fler än en gårdsbruksenhet. (27.5.2011/593)

2 §
Stödformer

Statligt stöd för grundtorrläggningsprojekt beviljas i form av understöd. På ansökan av nyttohavarna kan ett grundtorrläggningsprojekt likväl delvis eller helt genomföras som statsarbete, om projektet är synnerligen omfattande eller innebär svåra tekniska eller miljömässiga problem eller om det finns andra särskilda skäl. I dylika fall kan för statsarbetets del beviljas enbart statligt lån eller både understöd och statligt lån.

3 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) gårdsbruksenhet ett gårdsbrukskomplex som består av en eller flera fastigheter eller fastighetsdelar som tillhör en och samma ägare eller flera ägare gemensamt eller olika ägare i samband med ägarväxling stegvis,

2) grundtorrläggning rensning och grävning av bäckar och avloppsdiken, byggande av rördiken samt invallning av åkerområden i syfte att skapa tillräckliga förutsättningar för lokal torrläggning, i synnerhet för täckdikning,

3) grundtorrläggningsprojekt ett grundtorrläggningsarbete som är aktuellt eller under byggnad eller som skall förnyas,

4) delägararbete ett grundtorrläggningsprojekt som erhåller stöd enligt denna lag och i vilket nyttohavarna själva fungerar som byggare eller byggherre,

5) statsarbete ett grundtorrläggningsprojekt som erhåller stöd enligt denna lag och som närings-, trafik- och miljöcentralen genomför för en dikningssammanslutning, (27.5.2011/593)

6) grundligt förbättringsarbete ett grundtorrläggningsprojekt genom vilket ett tidigare genomfört projekt helt eller till betydande delar förnyas,

7) dikesren ett sådant sammanhängande, till ett dike hörande område på vardera sidan av diket som avses i 5 kap. 10 § 1 mom. i vattenlagen och som är täckt av permanent växtlighet, och (27.5.2011/593)

8) skyddsremsa ett av flerårig växtlighet varaktigt täckt område som lämnas vid en bädd på en åker i syfte att hindra att ämnen från ytan av åkern sköljs ner i vattendraget; dikesrenen kan vara skyddsremsa eller del av den.

4 §
Kostnader som finansieras

Stöd enligt denna lag kan beviljas för följande kostnader som föranleds av ett grundtorrläggningsprojekt eller av en del av ett sådant projekt:

1) byggnadskostnader,

2) planeringskostnader,

3) de kostnader som åsamkas sökanden på grund av ett förfarande enligt vattenlagen för inhämtande av särskild utredning och på grund av dikningsförrättning enligt vattenlagen, (27.5.2011/593)

4) av projektet föranledda skadestånd så som bestäms genom förordning samt

5) ersättningar och andra kostnader på grund av sådana miljöskydds- och miljövårdsåtgärder som vidtas enligt prövning.

5 §
Plan och dikningsförrättning

En förutsättning för beviljande av stöd är att en godtagbar plan jämte kostnadsförslag och fördelning av kostnaderna har uppgjorts för grundtorrläggningsprojektet.

Som villkor för beviljande av stöd kan uppställas att planen för projektet har fastställts vid en dikningsförrättning som avses i vattenlagen, även i sådana fall då dikningsförrättningen inte är nödvändig enligt vattenlagen. Planen för ett grundtorrläggningsprojekt som genomförs med stöd av ett gemensamt avtal utan dikningsförrättning skall uppgöras med iakttagande i tillämpliga delar av vattenlagen och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den. Vid grundliga förbättringsarbeten kan som den i 1 mom. nämnda planen användas en reviderad plan för det tidigare grundtorrläggningsprojektet.

6 §
Skydd och vård av miljön

En förutsättning för beviljande av stöd är att i planen för grundtorrläggningsprojektet har beaktats bl.a. följande omständigheter i anslutning till skyddet och vården av miljön:

1) tillräckliga åtgärder för att minska belastningen på vattendragen medan arbetet pågår och erosionen sedan arbetet slutförts, vid behov genom särskilda vattenvårdslösningar, såsom sedimenteringsbassänger och våtmarker,

2) bildande av tillräckliga skyddsremsor vid bäddar inom nyttoområdet samt

3) målet att bevara eller förbättra miljövärdena inom det område som projektet gäller.

När stöd beviljas kan villkor som gäller skyddet och vården av miljön vid behov uppställas.

7 §
Ekonomiska förutsättningar

En förutsättning för beviljande av stöd är att kostnaderna för grundtorrläggningsprojektet är skäliga i förhållande till nyttan av projektet. Som nytta beaktas, utöver sådan nytta av dikning som avses i vattenlagen, den direkta och indirekta nytta som projektet medför i synnerhet för miljön och samhällsstrukturen. (27.5.2011/593)

Åkrarna på projektets nyttoområde skall i fråga om läge, jordmån och övriga egenskaper vara sådana att det är ändamålsenligt och sannolikt att de odlas kontinuerligt.

8 §
Understöd

Understödets andel av de godtagbara kostnaderna för ett grundtorrläggningsprojekt kan vara högst 50 procent.

Av särskilda skäl kan understödets maximiandel som avses i 1 mom. likväl höjas med högst 20 procentenheter i enlighet med vad som bestäms närmare genom förordning.

Utan hinder av 1 och 2 mom. kan understöd till fullt belopp beviljas för sådana i 4 § 1 mom. 5 punkten avsedda ersättningar och andra kostnader som föranleds av miljövårdsåtgärder som vidtas enligt prövning, varvid de nämnda kostnaderna inte beaktas vid fastställandet av annat understöd som beviljas projektet med stöd av 1 eller 2 mom.

9 §
Statligt lån

Av det godtagbara kostnadsförslaget för statsarbete får understödets och det statliga lånets sammanlagda andel utgöra högst 90 procent.

Återbetalningstiden för statliga lån är högst 15 år. Anstånd med betalningen av annuiteter på statliga lån kan likväl beviljas så som stadgas genom förordning.

Årsräntan på statliga lån är tre procent. Årsräntan kan dock justeras tidigast vid ingången av det tredje låneåret räknat från den dag då det bestämts att återbetalningen av lånet skall börja. Justeringen motsvarar de förändringar som inträffat i den allmänna räntenivån efter att lånet beviljats och kan vara högst två procentenheter. Vederbörande ministerium beslutar om justering av räntan.

Närmare bestämmelser om lånevillkoren och återbetalningen av lånet utfärdas genom förordning. Vederbörande ministerium kan meddela mer detaljerade bestämmelser om lånevillkoren och återbetalningen av lånet än vad som bestäms genom förordning.

10 § (27.5.2011/593)
Ändring av beslut om stöd

Ett finansieringsbeslut kan ändras på ansökan av dikningssammanslutningen eller en nyttotagare, om det medan arbetet pågår eller annars framkommer sådana omständigheter som, om de hade varit kända, hade kunnat inverka avsevärt på beslutet. Närmare bestämmelser om när ansökan ska inledas får utfärdas genom förordning av statsrådet.

11 § (27.5.2011/593)
Överlåtelse av statsarbete

Sedan ett statsarbete blivit färdigt hålls ett överlåtelsesammanträde mellan närings-, trafik- och miljöcentralen och dikningssammanslutningen. Vid överlåtelsesammanträdet fattas beslut om överlåtelse av arbetet till dikningssammanslutningen, som samtidigt övertar ansvaret för skötseln av projektet. Närmare bestämmelser om informationen om överlåtelsesammanträdet och behandlingen av ärendet vid överlåtelsesammanträdet får utfärdas genom förordning av statsrådet.

12 § (27.5.2011/593)
Underhåll av projekt

Dikningssammanslutningen eller, om någon sådan inte har bildats, nyttotagarna ska gemensamt ha hand om underhållet av ett grundtorrläggningsprojekt så som föreskrivs i vattenlagen.

13 §
Grundtorrläggningsarbeten i anslutning till nyskifte

Om beviljande av stöd och förutsättningarna för stöd i fråga om sådana grundtorrläggningsarbeten i anslutning till nyskifte vilka avses i 73 § fastighetsbildningslagen (554/1995) bestäms genom förordning.

14 §
Ansvar för statliga lån

Varje nyttotagare ansvarar för det lånebelopp som han ska betala enligt den fastställda fördelningen av kostnaderna i enlighet med 5 kap. 27 § 2 mom. och 29 § samt 12 kap. 18 och 19 § i vattenlagen. (27.5.2011/593)

Om en fastighetsägare för samma projekt får lån för flera fastigheter som han äger och som bildar en gårdsbruksenhet som avses i 3 § 1 punkten, behandlas och återkrävs dessa fastigheters lån som en helhet för gårdsbruksenheten.

15 §
Panträtt

En fastighet utgör pant för betalningen av ett statligt lån som faller på dess lott jämte ränta på lånet och indrivningskostnader så som bestäms i 20 kap. jordabalken (540/1995).

16 § (22.12.2009/1481)
Delning av statliga lån och ändring i pantansvar

När fastigheter, som utgör pant för ett och samma i denna lag avsett statligt lån jämte ränta, tillhör olika ägare, får lånet delas upp mellan ägarna till fastigheterna om ägarna kommer överens om det, närings-, trafik- och miljöcentralen godkänner avtalet och innehavare av sådana panträtter och särskilda rättigheter vars ställning försämras samtycker till delningen.

På statens vägnar kan godkännas att lånet delas eller samtycke ges till befrielse från pantansvar, om återkravet av det statliga lånet och räntan för det inte äventyras. På samtycke tillämpas också vad som föreskrivs i 18 kap. 6 § i jordabalken.

Vad som bestäms om fastigheter i denna paragraf gäller också överlåtna outbrutna områden, om förvärvet beviljats lagfart.

Ändring i en närings-, trafik- och miljöcentrals beslut enligt denna paragraf om godkännande av avtal eller samtycke får inte sökas genom besvär.

17 §
Anmälan till inskrivningsmyndighet

När beslut har fattats om finansiering av ett statsarbete, ska närings-, trafik- och miljöcentralen utan dröjsmål göra anmälan till behörig inskrivningsmyndighet för införande i lagfarts- och inteckningsregistret av panträtt som nämns i 15 §. Som lånebelopp för varje fastighet ska då uppges den på grundval av kostnadsförslaget och fördelningen av kostnaderna beräknade andelen av kostnaderna för projektet. Panträtten förfaller, om anmälan inte har gjorts till inskrivningsmyndigheten inom ett år från finansieringsbeslutet. (22.12.2009/1481)

När projektet färdigställts och beslut har fattats om hur kostnaderna fördelas mellan fastigheterna och om kostnaderna har blivit betydligt större än vad som beräknats i kostnadsförslaget, ska närings-, trafik- och miljöcentralen göra en anmälan till inskrivningsmyndigheten med uppgift om hur stor statens nya fordran är. (22.12.2009/1481)

Anmälan som avses i 1 och 2 mom. görs dock inte, om kapitalet av statens fordran utgör ett sådant belopp att det enligt 20 kap. 2 § 3 mom. jordabalken inte får inskrivas som en lagstadgad panträtt.

Anmälan enligt 1 och 2 mom. minskar pantansvaret enligt 5 kap. 30 § i vattenlagen med samma belopp. (27.5.2011/593)

När det statliga lånet helt har återbetalats eller fastigheten annars befriats från pantansvar skall den myndighet som anges i förordning göra anmälan om detta till den behöriga inskrivningsmyndigheten för införande av anteckning av befrielse från pantansvar.

18 §
Återkrav av understöd och uppsägning av lån

Understöd som beviljats med stöd av denna lag återkrävs delvis eller helt, om

1) understödet har beviljats på väsentligt felaktiga grunder eller

2) mottagaren av understödet har lämnat sådana felaktiga uppgifter som väsentligt inverkat på beviljandet eller betalningen av understöd eller har annars förfarit svikligt.

Understödet kan återkrävas delvis eller helt även i ett fall då understödstagaren underlåtit att iaktta de villkor som uppställts i understödsbeslutet eller om arbetet inte slutförts.

Sedan 15 år förflutit från beslutet om beviljande av understöd får det inte bestämmas att understödet skall återkrävas.

Lån som beviljats med stöd av denna lag kan helt eller delvis sägas upp till omedelbar återbetalning, om

1) lånet har beviljats på väsentligt felaktiga grunder,

2) låntagaren har hemlighållit omständigheter som väsentligt inverkar på beviljandet av lån eller har lämnat felaktiga uppgifter i dessa frågor,

3) betalningen av ränta eller amortering fördröjs mer än 30 dagar från uppbördsdagen,

4) underhållsskyldigheten eller någon annan skyldighet som åligger den dikande försummas eller om

5) låntagaren har underlåtit att iaktta andra villkor som uppställts i lånebeslutet.

I denna paragraf avsett beslut om återkrav av understöd eller uppsägning av lån fattas av närings-, trafik- och miljöcentralen. I det fall som avses i 4 mom. 3 punkten fattas dock beslut om uppsägning av lån av Statskontoret. (22.12.2009/1481)

19 §
Uppsägnings- och dröjsmålsräntor

Om uppsägningsränta för understöd och lån som det bestämts att skall återbetalas samt om ränta på fördröjd betalningsrat bestäms genom förordning.

20 §
Tvångsindrivning

Uppsagda lån, till betalning förfallna annuiteter samt understöd som det bestämts att skall återbetalas får indrivas genom utsökning utan dom eller beslut i den ordning som bestäms i lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg (367/1961). Ett understöd eller ett lån som med stöd av denna lag skall återkrävas till staten får indrivas genom utsökning i nämnd ordning utan hinder av eventuellt ändringssökande. Besvärsinstansen kan likväl förbjuda utsökning eller bestämma att den skall avbrytas.

21 §
Skattefrihet och utmätningsförbud för understöd

Understöd som med stöd av denna lag beviljats av statsmedel är skattefria för mottagaren.

Understöd som beviljats med stöd av denna lag får inte utmätas för betalning av understödstagarens andra skulder.

22 § (1.4.1999/455)
Åtgärder på en huvudmans vägnar

En intressebevakare som avses i lagen om förmyndarverksamhet (442/1999) får utan förmyndarmyndighetens tillstånd på sin huvudmans vägnar teckna ett lån enligt denna lag för vilket huvudmannens fastighet utgör pant.

23 § (22.12.2009/1481)
Verkställighetsmyndigheter

Verkställigheten av denna lag handhas av jord- och skogsbruksministeriet, närings-, trafik- och miljöcentralerna samt Statskontoret enligt vad som bestäms i denna lag och med stöd av den.

24 § (22.12.2009/1481)
Finansieringsbeslut

Närings-, trafik- och miljöcentralerna beslutar om beviljande av understöd för delägararbete samt om beviljande av understöd och lån för genomförande av ett projekt som statsarbete. Finansieringsbeslutet ska delges kommunens miljövårdsmyndighet.

25 § (22.12.2009/1481)
Tillsyn

Närings-, trafik- och miljöcentralerna övervakar genomförandet och underhållet av delägararbeten samt iakttagandet av de finansieringsvillkor som gäller dem. Närings-, trafik- och miljöcentralerna övervakar likaså underhållet av statsarbeten och iakttagandet av de finansieringsvillkor som gäller dem.

Det ministerium som saken gäller samt närings-, trafik- och miljöcentralerna har rätt att låta personer som de befullmäktigat kontrollera användningen av understöden. Understödstagaren är skyldig att för dem visa upp alla räkenskapsböcker och andra handlingar som behövs samt att även annars biträda vid kontrollen.

Närmare bestämmelser om tillsynen utfärdas genom förordning av statsrådet.

26 § (30.7.2004/696)
Delgivning

I fråga om delgivning av beslut gäller vad som föreskrivs i förvaltningslagen (434/2003).

27 § (15.1.2021/26)
Ändringssökande

Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019).

28 §
Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning. Vederbörande ministerium meddelar vid behov föreskrifter och anvisningar om förfarandet för verkställigheten samt fastställer behövliga formulär för ansökningar och beslut.

29 §
Ikraftträdelse- och övergångsstadganden

Denna lag träder i kraft den 1 november 1997.

Genom denna lag upphävs lagen den 30 augusti 1963 om statens deltagande i kostnaderna för vissa jord- och vattenbyggnadsarbeten (433/1963) samt 2–4 § lagen den 26 juni 1970 om handhavandet av vissa vattenbyggnadsuppgifter (426/1970), av dessa lagrum 2 och 3 § sådana de lyder i lag 1317/1987.

Den lag och de paragrafer som nämns i 2 mom. tillämpas på sådana projekt som avses i dem och för vilka beslut om finansiering har fattats före denna lags ikraftträdande. De behövliga medel kan dock anvisas ur gårdsbrukets utvecklingsfonds medel. Lån och understöd som beviljats med stöd av de paragrafer som nämns i 2 mom. återkrävs av Statskontoret med iakttagande av lagen om överföring av skötseln av lån och fordringar inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde på Statskontoret (78/2007). (2.2.2007/82)

Likväl kan 14 § 2 mom. tillämpas även för att gårdsbruksenhetsvis återkräva sådana lån som beviljats med stöd av de lagar som avses i 2 mom., om en sakägare lämnar in en ansökan om detta jämte behövliga utredningar till närings-, trafik- och miljöcentralen innan den sista betalningsraten enligt lagen om uppbörd i ett för allt av vissa fordringar (682/1966) har förfallit. (22.12.2009/1481)

RP 67/1997, JsUB 9/1997, RSv 115/1997

Ikraftträdelsestadganden:

1.4.1999/455:

Denna lag träder i kraft den 1 december 1999.

RP 146/1998, LaUB 20/1998, RSv 234/1998

30.7.2004/696:

Denna lag träder i kraft den 4 augusti 2004.

RP 70/2004, JsUB 6/2004, RSv 70/2004

2.2.2007/82:

Denna lag träder i kraft den 15 februari 2007.

Denna lag tillämpas från och med den 1 januari 2008. Denna lag tillämpas också på lån enligt lagen om stödjande av grundtorrläggning (947/1997) som har beviljats före denna lags ikraftträdande. På lån enligt denna lag tillämpas dock 27 § 3 och 4 mom. i den i 29 § 3 mom. nämnda lagen från och med den 1 maj 2007.

Denna lag tillämpas inte på ett ärende som gäller uppsägning av ett lån och som är anhängigt den 30 april 2007.

RP 148/2006, JsUB 12/2006, GrUU 39/2006, RSv 191/2006

22.12.2009/1481:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 161/2009, FvUB 18/2009, RSv 205/2009

27.5.2011/593:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

RP 277/2009, MiUB 22/2010, RSv 355/2010

31.1.2014/87:

Om ikraftträdandet av denna lag bestäms särskilt genom lag.

L 87/2014 trädde i kraft 1.9.2014 enligt L 75/2014.

RP 121/2013, JsUB 17/2013, RSv 186/2013

15.1.2021/26:

Denna lag träder i kraft den 19 januari 2021.

RP 220/2020, JsUB 17/2020, RSv 222/2020

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.