Beaktats t.o.m. FörfS 158/2021.

19.6.1997/567

Förordning om arbetskraftsbyråer

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

På föredragning av arbetsministern bestäms med stöd av 8 § lagen den 10 januari 1997 om arbetskrafts- och näringscentraler (23/1997):

1 §
Uppgifter

En arbetskraftsbyrå är en lokalförvaltningsmyndighet som lyder under arbetskraftsavdelningen vid en arbetskrafts- och näringscentral.

Arbetskraftsbyrån sköter verkställigheten av arbetskraftsservice samt sysselsättningen och bekämpandet av arbetslöshet enligt de resultatmål som arbetskraftsavdelningen har ställt upp och som baserar sig på förhandlingar mellan arbetskraftsavdelningen och arbetskraftsbyrån. Dessutom skall arbetskraftsbyrån sköta de övriga uppgifter som ankommer på den enligt bestämmelser eller som arbetskraftsavdelningen ålägger den.

I anslutning till arbetskraftsbyrån finns en arbetskraftskommission, om vilken bestäms särskilt.

2 §
Ledning

Chef för arbetskraftsbyrån är en byrådirektör eller en byråföreståndare.

Chefen för arbetskraftsbyrån skall leda byråns verksamhet enligt de resultatmål som har ställts upp.

3 §
Avgörande av ärenden

De ärenden som ankommer på arbetskraftsbyrån avgörs av chefen för arbetskraftsbyrån eller en annan tjänsteman som i arbetsordningen har givits sådan beslutanderätt. Chefen för arbetskraftsbyrån kan i enskilda fall förbehålla sig beslutanderätten i ett ärende som enligt arbetsordningen skall avgöras av en tjänsteman som är underställd honom.

Arbetskraftsavdelningen avgör ärenden som gäller ekonomiska förmåner och kostnadsersättningar som arbetskraftsbyråns personal får på grund av anställningsförhållandet.

4 §
Arbetsordning

I arbetsordningen utfärdas bestämmelser om arbetskraftsbyråns organisation och uppgiftsfördelning samt om användningen av beslutanderätten.

Arbetsordningen fastställs av arbetskraftsbyrån.

5 §
Behörighetsvillkor

Behörighetsvillkor är

1) för tjänst som byrådirektör högskoleexamen eller godkänt fullgörande av ett sådant behörighetsutbildningprogram om 85 studieveckor som en högskola anordnat på uppdrag av arbetsministeriet,

2) för tjänst som yrkesvalspsykolog psykologie magisterexamen eller högre högskoleexamen med däri ingående eller särskilt avlagt högsta vitsord i psykologi.

6 §
Besättande av tjänster

Chefen för en arbetskraftsbyrå utnämns av arbetskraftsavdelningen. Arbetskraftsbyråns övriga tjänstemän utnämns av arbetskraftsbyrån.

Beslut om utnämning av en person till tjänsteman i ett tjänsteförhållande för viss tid och om anställning i arbetsavtalsförhållande samt om den lön som skall betalas fattas av den myndighet som beslutar om utnämning till motsvarande tjänst.

7 §
Beviljande av tjänstledighet

Chefen för arbetskraftsbyrån beviljas tjänstledighet av arbetskraftsbyrån, om det är fråga om tjänstledighet som tjänstemannen har rätt till med stöd av lag eller tjänstekollektivavtal, och i andra fall av arbetskraftsavdelningen. Arbetskraftsbyråns övriga tjänstemän beviljas tjänstledighet av arbetskraftsbyrån.

8 §
Löneanslag

Arbetskraftsministeriet beslutar om fördelningen av arbetskraftsbyråernas löneanslag mellan arbetskraftsavdelningarna. Arbetskraftsavdelningen beslutar om fördelningen av löneanslagen mellan arbetskraftsbyråerna.

Arbetskraftsavdelningen kan för omplacering av lediga tjänster förbjuda arbetskraftsbyrån att vidta åtgärder för att besätta en tjänst.

9 §
Samarbete

I samarbetet mellan arbetskraftsbyrån och dess personal iakttas lagen om samarbete inom statens ämbetsverk och inrättningar (651/1988) och vad som bestäms i avtal som slutits med stöd av den.

L om samarbete inom statens ämbetsverk och inrättningar 651/1988 har upphävts genom L om samarbete inom statens ämbetsverk och inrättningar 1233/2013.

10 §
Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser om tillämpningen av denna förordning utfärdas av arbetsministeriet.

11 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 september 1997.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.