Beaktats t.o.m. FörfS 743/2021.

3.2.1995/346 år 1997

Lag om godkännande av vissa bestämmelser i och tillämpning av konventionen om förbud mot utveckling, produktion, innehav och användning av kemiska vapen samt om deras förstöring

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på det sätt som 69 § 1 mom. riksdagsordningen föreskriver, stadgas:

1 §
Konventionens ikraftträdande

Bestämmelserna i den i Paris den 13 januari 1993 ingångna konventionen om förbud mot utveckling, produktion, innehav och användning av kemiska vapen samt om deras förstöring är, för så vitt de hör till området för lagstiftningen, i kraft så som därom har överenskommits.

2 § (29.10.2010/902)
Myndigheter

Högsta verkställande myndighet enligt konventionen är i Finland utrikesministeriet som svarar för den högsta ledningen av konventionens tillämpning och tillsynen över att den iakttas.

Vid Helsingfors universitet finns Verifikationsinstitutet för konventionen mot kemiska vapen (VERIFIN), nedan institutet, vilket under utrikesministeriets styrning verkar som den i artikel VII i konventionen avsedda nationella myndigheten för samarbete med Organisationen för förbud mot kemiska vapen och de övriga konventionsstaterna. Institutet bistår utrikesministeriet med sakkunnighjälp för efterlevnaden och genomförandet av bestämmelserna i konventionen samt ombesörjer genomförandet i Finland av vissa bestämmelser i konventionen så som föreskrivs i denna lag.

Närmare bestämmelser om innehållet i de uppgifter institutet har i anslutning till konventionen och som nämns i denna lag och om genomförandet av dem kan utfärdas genom förordning av statsrådet. Beaktande institutets ställning som nationell myndighet föreskrivs det om institutets förvaltning, ekonomi och eventuella andra uppgifter i institutets instruktion och arbetsordning.

Institutet har en direktion som styr och övervakar dess verksamhet. Direktionen har åtta medlemmar. Utrikesministeriet utser tre av medlemmarna, rektorn för Helsingfors universitet tre och försvarsförvaltningen en medlem. Dessutom väljer institutets personal en medlem inom sig. Direktionens mandatperiod är fyra år. Utrikesministeriet väljer direktionens ordförande och rektorn vice ordföranden.

Institutets direktion beslutar om riktlinjerna för användningen av anslag och godkänner institutets verksamhets- och driftsplaner samt verksamhets- och ekonomiberättelser.

Utrikesministeriet svarar för den exportkontroll som konventionen förutsätter. Försvarsministeriet svarar dock för de uppgifter som hör till tillämpningsområdet för lagen om export av försvarsmateriel (282/2012). (8.6.2012/287)

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet är den tillståndsmyndighet som avses i 4 §.

3 §
Informationsutbyte mellan myndigheterna

En myndighet som utför tillsyn enligt denna lag har utan hinder av stadgandena om tystnadsplikt rätt att av andra myndigheter få information som behövs för sådan tillsyn som avses i konventionen eller denna lag.

De myndigheter som nämns i 2 § får utan hinder av stadgandena om tystnadsplikt överlämna information som konventionen förutsätter och som de har fått enligt denna lag till de medborgare och myndigheter i andra konventionsstater som avses i artikel VII i konventionen samt till den organisation som avses i artikel VIII i konventionen.

3 a § (29.10.2010/902)
Definition av verksamhetsidkare

Med verksamhetsidkare avses i denna lag verksamhetsidkare enligt kemikalielagen (744/1989).

4 § (13.4.2007/485)
Verksamhet som är beroende av tillstånd

Produktion, förvärv, lagring och användning av kemikalier och utgångsämnen som finns upptagna på lista 1 i konventionens bilaga om kemikalier är tillåtet i Finland endast med tillstånd av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet, om den sammanlagda mängden av kemikalier på lista 1 överstiger 100 gram om året för varje verksamhetsidkare och anläggning. Införsel och leverans till finskt territorium av kemikalier och utgångsämnen på lista 1 är, oberoende av mängderna, tillåtet endast med tillstånd av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet. Sådant tillstånd krävs dock inte av institutet eller av Försvarsmaktens forskningsanstalt. (28.6.2013/515)

Till ansökan om tillstånd skall fogas en utredning om mängderna och användningsändamålen för ämnen som finns upptagna på lista 1 i konventionens bilaga om kemikalier samt allmänna uppgifter om den anläggning där ämnena produceras, lagras eller används. Tillstånd skall sökas senast 45 dygn före den tillståndspliktiga åtgärden. Närmare bestämmelser om innehållet i tillståndsansökan och om den utredning som skall fogas till ansökan kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

4 a § (16.10.2009/793)
Förutsättningarna för tillstånd samt tillståndsbeslutet

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet beviljar tillstånd för produktion, förvärv, lagring, användning, införsel och leverans av kemikalier och utgångsämnen som finns upptagna på lista 1 i bilagan om kemikalier, om

1) tillstånd söks för forskningsändamål, medicinska eller farmaceutiska ändamål eller skyddsändamål och ansökan ger tillräcklig säkerhet för att ämnet inte används för andra syften,

2) ämnets art och mängd noggrant avgränsats så att det motsvarar det som kan anses motiverat med hänsyn till de nämnda ändamålen,

3) hanteringen av ämnet inte äventyrar säkerheten för människor eller miljön,

4) den sammanlagda mängden av ämnet i Finland inte överstiger ett ton efter det att tillstånd beviljats, samt

5) den sammanlagda mängd av ämnet som producerats i Finland och förts in i Finland inte överstiger ett ton efter det att tillstånd beviljats under det år tillståndet beviljades.

Tillståndsansökan ska av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet tillställas institutet. Institutet lämnar ett sakkunnigutlåtande om huruvida ansökan uppfyller förutsättningarna för beviljande av tillstånd. (29.10.2010/902)

Beslut om beviljande av tillstånd ska fattas utan dröjsmål, dock senast 14 dygn från det att Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet har mottagit institutets utlåtande och en utredning som är tillräcklig för beviljande av tillstånd. (29.10.2010/902)

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet kan till tillståndet foga villkor, om det är nödvändigt för att säkerställa en lagenlig och trygg användning av kemikalien eller utgångsämnet. Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet underrättar den sökande om grunderna för att villkor fogats till tillståndet samt om de åtgärder som centret kräver. Tillståndsvillkoren kan ändras om oriktiga uppgifter har lämnats i ansökan eller om det efter att tillståndet beviljades framkommer nya uppgifter om användningen av det ämne som anges i tillståndet.

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet kan återkalla ett tillstånd, om verksamhetsidkaren har lämnat väsentligt oriktiga uppgifter i sin ansökan eller har gjort sig skyldig till allvarliga förseelser eller försummelser i den verksamhet som avses i tillståndet och anmärkningarna och varningarna som getts till verksamhetsidkaren inte har lett till att situationen rättats till.

4 b § (29.10.2010/902)
Deklarationsskyldighet

Verksamhetsidkare ska lämna en deklaration till institutet, om de producerar, förvärvar, lagrar eller använder kemikalier eller utgångsämnen som nämns i lista 1, oavsett den sammanlagda årliga mängden av de kemikalier som ingår i listan. Deklarationen för respektive kalenderår ska lämnas in före utgången av januari närmast följande år.

Verksamhetsidkare ska årligen före utgången av januari lämna följande uppgifter angående det föregående kalenderåret till institutet:

1) mängderna av de på lista 2 i konventionens bilaga om kemikalier upptagna kemikalier som har producerats, hanterats, förbrukats, förts ut ur och in i landet,

2) mängderna av de på lista 3 i konventionens bilaga om kemikalier upptagna kemikalier som har producerats, förts ut ur och in i landet.

Om en verksamhetsidkare under ett kalenderår har producerat sammanlagt mer än 200 ton av någon diskret organisk kemikalie som avses i konventionens verifikationsbilaga eller över 30 ton av någon diskret organisk kemikalie som innehåller fosfor, svavel eller fluor, ska verksamhetsidkaren deklarera detta till institutet före utgången av därpå följande januari månad.

Verksamhetsidkare ska årligen senast den 15 september lämna följande uppgifter till institutet:

1) de uppskattade mängderna av de på lista 1 eller 2 i konventionens bilaga om kemikalier upptagna kemikalier som kommer att produceras, hanteras och förbrukas under det följande kalenderåret,

2) de uppskattade mängderna av de på lista 3 i konventionens bilaga om kemikalier upptagna kemikalier som kommer att produceras under det följande kalenderåret.

Genom förordning av statsrådet kan föreskrivas om innehållet i deklarationerna till institutet och om den utredning som ska fogas till dem.

4 c § (29.10.2010/902)
Skyldighet att lämna uppgifter

En verksamhetsidkare ska till institutet lämna de övriga uppgifter som behövs för övervakningen av att förpliktelserna enligt konventionen uppfylls. De uppgifter som avses i denna paragraf ska institutet inbegära skriftligt samt ange en skälig frist för lämnande av uppgifterna och i sin begäran meddela vilken konventionsbestämmelse begäran grundar sig på.

5 §
Inspektions- och tillsynsrätt

För inspektioner som avses i artiklarna VI och IX i konventionen har utrikesministeriet och det institut som nämns i 2 § 2 mom. samt, i närvaro av en företrädare för utrikesministeriet, inspektörer från Organisationen för förbud mot kemiska vapen och en sådan observatör som avses i artikel IX.12 i konventionen rätt att i enlighet med konventionen

1) få tillträde till sådana områden, byggnader, fabriker och andra anläggningar som enligt konventionen får inspekteras,

2) hejda och inspektera varutrafiken till och från inspektionsobjektet,

3) rekvirera eller ta prover samt fotografier och andra bildupptagningar av inspektionsobjektet,

4) till inspektionsobjektet hämta mätinstrument eller andra tekniska anordningar för framtagning eller registrering av information och utnyttja där befintliga anordningar samt

5) av en verksamhetsidkare vid inspektionsobjektet eller av dennes anställda få den information som behövs för inspektionen.

Utrikesministeriet har rätt att för tillsynen över att konventionen iakttas förordna om inspektion av ett sådant objekt som avses i 1 mom. Om inspektionen gäller 1 mom.

Innan inspektionen förrättas skall verksamhetsidkaren beredas tillfälle att bli hörd, om detta är möjligt utan att syftet med inspektionen äventyras och utan att de inspektionsförpliktelser åsidosätts som följer av konventionen.

Inspektion får dock inte förrättas i lokaler som används för stadigvarande boende. (29.10.2010/902)

Institutet låter göra säkerhetsutredningar i fråga om inspektionspersonalen vid Organisationen för förbud mot kemiska vapen, godkänner den inspektionspersonal som Organisationen föreslår för inspektioner i Finland, representerar utrikesministeriet vid inspektioner enligt artikel VI i konventionen och närvar tillsammans med utrikesministeriets representant vid inspektioner enligt artikel IX och föreslår vid behov för utrikesministeriet att inspektion ska verkställas i sådana fall där det uppstår misstanke om att konventionen inte har efterlevts. (29.10.2010/902)

Om institutet anser att det inte kan godkänna inspektionspersonal som Organisationen föreslagit eller en säkerhetsutredning, ska institutet överföra saken till utrikesministeriet för avgörande. Bestämmelser om genomförande av säkerhetsutredningar finns i säkerhetsutredningslagen (726/2014). (19.9.2014/747)

6 § (21.12.2010/1278)
Handräckning

Polisen, de tillsynsmyndigheter som nämns i kemikalielagen (744/1989), Säkerhets- och kemikalieverket samt i fråga om import och export av kemikalier tullverket och gränsbevakningsväsendet ska ge handräckning för tillsynen över att denna lag samt de bestämmelser som utfärdats med stöd av den följs samt för verkställigheten av dem.

7 § (13.4.2007/485)

7 § har upphävts genom L 13.4.2007/485.

8 § (29.10.2010/902)
Tystnadsplikt

Från Organisationen för förbud mot kemiska vapen erhållen information som har klassificerats som konfidentiell får inte röjas eller utnyttjas i strid med konventionen. Förutom vad som föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) ska information som de myndigheter vilka avses i 2 § erhåller från Organisationen för förbud mot kemiska vapen och som organisationen har klassificerat som konfidentiell vara sekretessbelagd, och den får inte röjas eller utnyttjas i strid med konventionen.

9 § (14.3.1997/347)
Straff

Straff för brott mot förbudet mot kemiska vapen bestäms i 11 kap. 7 a § strafflagen.

Straff för brott mot den i 8 § föreskrivna tystnadsplikten fastställs enligt 38 kap. 1 eller 2 § strafflagen, om inte gärningen skall straffas enligt 40 kap. 5 § strafflagen eller om strängare straff stadgas annanstans i lag.

10 § (13.4.2007/485)
Import och export av kemikalier

De kemikalier och utgångsämnen som är upptagna på lista 1 eller 2 i konventionens bilaga om kemikalier får föras in endast från stater som är parter i konventionen. Detta förbud gäller dock inte prov som institutet eller Försvarsmaktens forskningsanstalt tar emot efter förhandskonsultation med utrikesministeriet för undersökningar som gäller verifikation av kemikalier som omfattas av tillämpningsområdet för konventionen. De kemikalier som är upptagna på lista 1 i bilagan om kemikalier får inte föras ut eller levereras till andra stater än de som är parter i konventionen. De kemikalier och utgångsämnen som är upptagna på lista 2 får inte föras ut eller levereras till andra stater än de som är parter i konventionen, med undantag för vad som bestäms i lagen om kontroll av export av produkter med dubbel användning (562/1996) och i rådets förordning (EG) nr 428/2009 om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av produkter med dubbla användningsområden. (28.6.2013/515)

De kemikalier och utgångsämnen som är upptagna på lista 1 i konventionens bilaga om kemikalier får föras ut utanför Europeiska unionen och levereras till en annan medlemsstat i Europeiska unionen endast för forskningsändamål, medicinska eller farmaceutiska ändamål eller skyddsändamål med exporttillstånd av försvarsministeriet. För export och leverans av ricin och saxitoxin behövs dock exporttillstånd av utrikesministeriet. Exporttillstånd ska sökas minst 45 dygn före den tilltänkta tidpunkten för utförsel eller leverans. (29.10.2010/902)

De kemikalier och utgångsämnen som är upptagna på lista 2 eller 3 i konventionens bilaga om kemikalier får föras ut och levereras inom gemenskapen endast med tillstånd av Europeiska unionen eller utrikesministeriet. När kemikalier och utgångsämnen som är upptagna på lista 3 i konventionens bilaga om kemikalier exporteras utanför stater som är parter i konventionen skall exportören hos utrikesministeriet visa upp ett intyg som utfärdats av den mottagande staten över att varan blir kvar i landet, utom i fråga om blandningar med låg koncentration i enlighet med det beslut som Organisationen för förbud mot kemiska vapen givit om blandningar med låg koncentration samt konsumentförpackningar och förpackningar som är avsedda för försäljning för individuellt bruk.

Vid tillståndsförfarandet och den anslutande tillsynen gäller i tillämpliga delar vad som föreskrivs i lagen om export och transitering av försvarsmateriel och i lagen om kontroll av export av produkter med dubbel användning samt i bestämmelser som utfärdas med stöd av dem.

11 § (29.10.2010/902)
Tillsynsmyndighetens beslut och föreskrifter

Om en verksamhetsidkare bryter mot bestämmelserna i 4 §, kan utrikesministeriet eller tillsynsmyndigheten, dock inte det institut som nämns i 2 § 2 mom., förbjuda verksamhetsidkaren att fortsätta sitt mot bestämmelserna stridande förfarande eller ålägga verksamhetsidkaren att i övrigt uppfylla sina i bestämmelserna angivna förpliktelser.

12 § (22.12.2009/1384)
Vite

Tillsynsmyndigheten kan förena ett förbud eller åläggande enligt 11 § med vite. Vitet döms ut av regionförvaltningsverket.

13 §
Bemyndigande att utfärda förordning

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

14 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som fastställs genom förordning. Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter kan vidtas innan den träder i kraft.

L 346/1997 trädde i kraft den 21.4.1997 enligt F 348/1997.

RP 247/1994, UtUB 12/1994

Ikraftträdelsestadganden:

14.3.1997/347:

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning. (L 347/1997 trädde i kraft den 21.4.1997 enligt F 348/1997.)

RP 243/1996, LaUB 1/1997, RSv 4/1997

21.5.1999/623:

Denna lag träder i kraft den 1 december 1999.

RP 30/1998, FvUB 31/1998, RSv 303/1998

13.4.2007/485:

Denna lag träder i kraft den 30 april 2007.

RP 184/2006, UtUB 17/2006, RSv 290/2006

16.10.2009/793:

Denna lag träder i kraft den 1 november 2009.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 166/2009, ShUB 28/2009, RSv 122/2009

22.12.2009/1384:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 161/2009, FvUB 18/2009, RSv 205/2009

29.10.2010/902:

Denna lag träder i kraft den 3 november 2010.

RP 96/2010, FiUB 4/2010, RSv 130/2010

21.12.2010/1278:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

RP 173/2010, EkUB 27/2010, RSv 200/2010

8.6.2012/287:

Denna lag träder i kraft den 30 juni 2012.

RP 93/2011, FsUB 3/2012, RSv 29/2012, Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/43/EG (32009L0043); EUT nr L 146, 10.6.2009, s.1-36

28.6.2013/515:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 8/2013, FsUB 2/2013, RSv 79/2013

19.9.2014/747:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

RP 57/2013, FvUB 16/2014, RSv 79/2014

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.