Beaktats t.o.m. FörfS 66/2023.

14.2.1997/160

Naturvårdsförordning

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

På föredragning av miljöministern bestäms med stöd av naturvårdslagen av den 20 december 1996 (1096/1996) och 9 § lagen av den 9 februari 1951 om allmänna handlingars offentlighet (83/1951), sådant detta lagrum lyder i lag 673/1991:

1 kap

Allmänna stadganden

1 §
Samarbete mellan myndigheter

Miljömyndigheterna och skogsmyndigheterna skall samarbeta då beslut fattas om principerna för vård och användning av ekonomiskogar som ingår i naturskyddsprogram eller som är belägna i områden med skyddade naturtyper, inom landskapsvårdsområden, på förekomstplatser för arter som kräver särskilt skydd och i områden som statsrådet föreslagit till nätverket Natura 2000 och de som tagits in i det.

I fråga om statsägda områden skall samarbete bedrivas även med det ämbetsverk eller den inrättning i vars besittning det i 1 mom. avsedda området är.

2 §
Övervakning av vilt levande arter och naturtyper

Miljöministeriet skall lägga upp övervakningen av vilt levande arter och naturtyper så att det på basis av den är möjligt att bedöma skyddsnivån för arterna och naturtyperna. Därvid bör särskild uppmärksamhet ägnas hotade arter, de primärt skyddade naturtyper och arter som avses i rådets direktiv om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter (92/43/EEG), nedan habitatdirektivet, samt de ärenden som avses i bilaga V till rådets direktiv om bevarande av vilda fåglar (79/409/EEG).

Om man på basis av övervakningen kan räkna med att skyddsnivån för en art eller en naturtyp inte är gynnsam, skall miljöministeriet vidta åtgärder för att en gynnsam skyddsnivå skall uppnås.

3 §
Datasystemet för naturvården

Ett datasystem (datasystemet för naturvården) skall upprätthållas med uppgifter om naturskyddsområden, naturminnesmärken, naturskyddsprogram, naturtyper, förekomstplatser för hotade arter, de områden som statsrådet föreslagit för nätverket Natura 2000 och de som tagits in i nätverket samt över landskapsvårdsområden.

I datasystemet för naturvården antecknas beslut som fattats med stöd av naturvårdslagen (1096/1996) samt övriga uppgifter som är nödvändiga för planering, förverkligande, övervakning och forskning som gäller naturvård och landskapsvård, så som miljöministeriet närmare bestämmer.

3 mom. har upphävts genom F 21.5.1999/694. (21.5.1999/694)

4 mom. har upphävts genom F 21.5.1999/694. (21.5.1999/694)

2 kap

Naturskyddsprogram

4 §
Naturskyddsprogram

Utöver vad som bestäms i 7 § naturvårdslagen skall ett naturskyddsprogram innehålla målen för programmet och grunderna för val av skyddsobjekt samt ange de områden som skall ingå i programmet. Skyddsobjektens läge och avgränsning skall anges på erforderliga kartor och till programmet skall fogas en utredning om dess ekonomiska och sociala verkningar.

5 §
Utlåtanden som skall inhämtas om förslag till naturskyddsprogram

En begäran om utlåtande om ett förslag till naturskyddsprogram skall tillställas de statliga myndigheter och inrättningar som saken gäller, vederbörande kommun och förbund på landskapsnivå samt riksomfattande medborgarorganisationer som arbetar inom naturvård och miljövård och sammanslutningar som driver markägarnas intressen.

3 kap

Förvärv och besittning av naturskyddsområden

6 §
Förvärv av naturskyddsområden

Miljöministeriet beslutar om förvärv av områden till staten för naturskyddsändamål. Miljöministeriet kan helt eller delvis föra över uppgiften att förvärva områden till en närings-, trafik- och miljöcentral. (29.12.2009/1819)

De områden som staten förvärvat för naturskyddsändamål är i miljöministeriets besittning. Miljöministeriet kan, innan ett område inrättas som naturskyddsområde, överlåta området i Forststyrelsens besittning.

Dessutom beslutar Forststyrelsen enligt lagen om Forststyrelsen (1378/2004) om förvärv av områden för naturskyddsändamål under styrning av miljöministeriet. Dessa områden är i Forststyrelsens besittning. (17.11.2005/913)

7 §
Besittning av naturskyddsområden

De av staten ägda naturskyddsområdena är i Forststyrelsens besittning, såvida annat inte bestäms eller besluts då området inrättas. De myndigheter och inrättningar som svarar för besittningen av naturskyddsområdena handhar uppgifter i samband med skötseln och användningen av dem enligt miljöministeriets anvisningar.

Vad som bestäms i 1 mom. gäller dock inte sådana naturskyddsområden som är i ett annat ministeriums besittning.

3 mom. har upphävts genom F 17.11.2005/913. (17.11.2005/913)

8 §
Delegationer för nationalparker

Forststyrelsen eller Skogsforskningsinstitutet kan för frågor som gäller vården och användningen av en nationalpark tillsätta en delegation som biträder den. I delegationen kan finnas representanter åtminstone för vederbörliga statliga och kommunala myndigheter, vetenskapliga organisationer och naturvårdsorganisationer samt lokalbefolkningen.

9 §
Periodisering av ersättningar

Första posten av den periodiserade ersättning som avses i 54 § naturvårdslagen skall betalas inom den tid som i 52 § lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter (603/1977) bestäms för betalning av slutposten av ersättningen. De övriga posterna skall betalas med ett års intervaller efter att den sagda tiden gått ut.

En ersättning som är mindre än 50 000 euro periodiseras inte. (10.1.2002/14)

4 kap

Naturtyper och landskapsvårdsområden

10 §
Skyddade naturtyper

Kännetecknande drag för en naturtyp är en viss typ av berggrund och markgrund samt vattenhushållningen och näringskretsloppet samt de arter och artkonstellationer som på ett naturligt sätt anpassat sig till omständigheterna.

Med de i 29 § naturvårdslagen nämnda naturtyperna avses följande områden:

1) Naturliga dungar som till en betydande del består av ädla lövträd och där de pelarartade ädla lövträden uppgår till minst 20 stycken per hektar i en eller flera intill varandra stående trädgrupper i ett avgränsbart enhetligt område. De ädla lövträden är ek, skogslind, lönn, ask, vresalm och skogsalm. Som pelarartat anses ett träd vars diameter på 1,3 meters höjd är över sju centimeter. Diametern på en pelarartad ek är på denna höjd dock minst 20 centimeter.

2) Hassellundar som per hektar består av minst tjugo minst två meter höga eller breda hasselbuskar i en eller flera intill varandra stående grupper i ett avgränsbart enhetligt område.

3) Klibbalskärr, som tidvis översvämmas eller innehåller källsprång och där det dominerande trädet är klibbal, och där undervegetationen har tuvor med bräkne, kärrbräken eller andra stora ormbunksväxter. I mellanrummen växer sumpväxter, för det mesta missne och svärdslilja.

4) Sandstränder i naturtillstånd som är tillräckligt stora för att ha bildat sandmarksvegetation och där det förekommer för sandstränder typiska arter. Jordmånen är sand eller finsand och stranden har inte märkbart ändrats genom byggande eller utfyllnad eller utjämning.

5) Ängar vid havsstranden som är obearbetade och antingen av naturen eller som ett resultat av den traditionella markanvändningen är öppna och lågbevuxna, i det närmaste trädlösa och fria från buskar, av gräs och örtväxter dominerade strandområden.

6) Trädlösa eller av naturen trädfattiga sanddyner där sandmaterialet transporterats och hopats av vinden i områden som i skogsbrukshänseende är tvinmark eller impediment.

7) Enbevuxen ängsmark som består av obearbetade friska eller torra ängar, till hälften öppna och formade av den traditionella markanvändningen. I dessa områden förekommer så mycket en att det har betydelse för landskapet, och mellan enbestånden finns bergs- eller ängsvegetation.

8) Lövängar som är till hälften öppna och där det finns minst fem avbetade träd per hektar samt ängsvegetation.

9) Enstaka träd och grupper på högst fem träd som dominerar öppna landskap; träden är grovstammiga, åldriga, ofta rikt förgrenade och med en kraftig krona. Stammens diameter på tallar, granar, björkar och ekar är på 1,3 meters höjd minst 60 centimeter och på andra träd minst 40 centimeter. Med öppna landskap avses inte föryngringsytor inom skogsbruket.

11 §
Information och anteckning av vissa beslut

Närings-, trafik- och miljöcentralen skall för kännedom till skogscentralen, kommunen och förbundet på landskapsnivå sända de beslut den fattat med stöd av 30 eller 47 § naturvårdslagen. (29.12.2009/1819)

En anteckning om beslutet skall göras i fastighetsregistret.

12 § (29.12.2009/1819)
Samarbetet mellan närings-, trafik- och miljöcentralen och skogscentralen

Närings-, trafik- och miljöcentralen skall, innan den fattar beslut enligt 30 § naturvårdslagen, samråda med skogscentralen om avgränsningen av de naturtyper som avses i lagens 29 § 1 mom. 1–3 punkten. Närings-, trafik- och miljöcentralen skall i fråga om statliga ägda områden också samarbeta med den myndighet eller inrättning i vars besittning det område som skall avgränsas är.

13 §
Beredning av beslut om landskapsvårdsområden

Miljöministeriet skall samråda med jord- och skogsbruksministeriet vid beredningen av beslut om att inrätta landskapsvårdsområden av riksintresse som omfattar jordbrukslandskap och skogslandskap.

Ett förbund på landskapsnivå skall samråda med skogscentralen vid beredningen av förslag om att inrätta landskapsvårdsområden som omfattar skogsområden.

14 §
Utlåtanden om förslag till landskapsvårdsområden

En begäran om utlåtande om ett förslag till ett landskapsvårdsområde skall tillställas de statliga myndigheter och inrättningar som saken gäller, kommunen och förbundet på landskapsnivå samt de medborgarorganisationer inom naturvård och miljövård och de sammanslutningar som driver markägarnas intressen vilka är verksamma inom området.

15 §
Beslut om landskapsvårdsområden

Ett beslut om ett landskapsvårdsområde skall innehålla en redogörelse för landskapsvärdena i området och om målen för skyddet och vården. Beslutet skall innehålla de bestämmelser om landskapsvårdsområdet eller en del av det som avses i 34 § 1 mom. naturvårdslagen.

16 § (17.11.2005/913)

16 § har upphävts genom F 17.11.2005/913.

5 kap

Artskydd

17 §
Fiskarter

De i 37 § naturvårdslagen avsedda fiskarter som faller inom naturvårdslagens tillämpningsområde räknas upp i förordningens bilaga 1.

18 § (19.6.2013/471)
Fridlysning av djurarter

De djurarter som enligt 38 § 2 mom. i naturvårdslagen är fridlysta i hela landet räknas upp i förordningens bilaga 2(a) och de djurarter som är fridlysta söder om landskapen Norra Österbotten och Kajanaland räknas upp i bilaga 2(b).

19 §
Stora rovfåglar

De i 39 § 2 mom. naturvårdslagen avsedda stora rovfåglarna är kungsörn (Aquila chrysaetos), havsörn (Haliaeetus albicilla), större skrikörn (Aquila clanga) och mindre skrikörn (Aquila pomarina) samt fiskgjuse (Pandion haliaetus).

20 § (19.6.2013/471)
Fridlysta växtarter

De växtarter som enligt 42 § 1 mom. i naturvårdslagen är fridlysta i hela landet räknas upp i förordningens bilaga 3(a), de kärlväxter som är fridlysta söder om landskapen Norra Österbotten och Kajanaland räknas upp i bilaga 3(b) och de kärlväxter som är fridlysta i landskapen Norra Österbotten, Kajanaland och Lappland räknas upp i bilaga 3(c).

21 §
Hotade arter

De i 46 § naturvårdslagen avsedda hotade arterna räknas upp i förordningens bilaga 4.

22 §
Arter som kräver särskilt skydd

De i 47 § 1 mom. naturvårdslagen avsedda särskilt skyddade arterna har i förordningens bilaga 4 märkts ut med en stjärna (*).

23 §
De i habitatdirektivets bilaga IV(a) nämnda arter som förekommer i Finland

Bestämmelserna i 49 § 1 mom. naturvårdslagen skall tillämpas på de i habitatdirektivets bilaga IV(a) nämnda vilt levande djurarter som förekommer i Finland och som räknas upp i förordningens bilaga 5.

6 kap

Särskilda bestämmelser

23 a § (3.10.1997/916)
Godkända gränsövergångsställen vid import och export av individer av hotade arter

De i 44 a § naturvårdslagen avsedda gränsövergångsställena vid import från eller export till länder utanför Europeiska gemenskapen (tredje länder) av sådana djur eller delar eller avledningar av dem som avses i rådets förordning (EG) nr 338/97 om skydd av vilda växter och djur genom reglering av handeln med dem är

1) Helsingfors hamn;

2) Helsingfors-Vanda flygstation;

3) Vaalimaa;

4) Kilpisjärvi;

5) Raja-Jooseppi.

De i 44 a § naturvårdslagen avsedda gränsövergångsställena vid import från eller export till tredje länder av växter eller delar eller avledningar av dem som avses i den förordning som nämns i 1 mom. är

1) Helsingfors hamn;

2) Helsingfors-Vanda flygstation;

3) Åbo;

4) Vaalimaa.

24 §
Nätverket Natura 2000 och nätverket av skyddsområden i Östersjöns kust- och havsområden

Vad som i 5 § bestäms om utlåtanden som skall inhämtas om förslag till naturskyddsprogram skall i tillämpliga delar följas då förslag utarbetas om områden som skall införlivas i nätverket Natura 2000 och i nätverket av skyddsområden i Östersjöns kust- och havsområden.

Innan sådana beslut fattas som kan leda till att ett område som införlivats i nätverket av skyddsområden i Östersjöns kust- och havsområden betydelsefullt minskar, eller till att skyddet eller vården av området betydelsefullt försämras, skall Kommissionen för Skydd av Östersjöområdets Marina Miljö ges tillfälle att inom sex månader ge ett utlåtande i ärendet.

24 a § (29.1.2015/52)
Anmälan om en åtgärd som påverkar Natura 2000 -området

I en sådan anmälan om en åtgärd som avses i 65 b § i naturvårdslagen ska följande uppgifter lämnas:

1) namn och kontaktuppgifter för den som svarar för åtgärden,

2) fastighetsägarens kontaktuppgifter, om ägaren är någon annan än den som svarar för åtgärden,

3) var det område där åtgärden vidtas är beläget, uttryckt med fastighetsbeteckning samt den kommun där fastigheten finns eller med tillräcklig noggrannhet på en karta,

4) en beskrivning av den planerade åtgärden och hur den ska genomföras samt av omfattningen av området där åtgärden vidtas,

5) tidpunkten för åtgärden och hur länge det tar att genomföra den, samt

6) en beskrivning av den planerade åtgärdens inverkan på syftet med att skydda Natura 2000 -området.

Till anmälan ska fogas en karta över området i vilken platsen för åtgärden har märkts ut.

25 §
Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna förordning utfärdas vid behov av miljöministeriet.

26 §
Ikraftträdande och upphävande av bestämmelser

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1997.

Genom denna förordning upphävs följande förordningar och statsrådsbeslut:

1) förordningen av den 22 maj 1992 om fridlysning av vissa växter (450/1992) jämte ändringar,

2) förordningen av den 10 juni 1994 om fridlysning av vissa djurarter (483/1994),

3) förordningen av den 26 april 1996 om förvärv, besittning och vård av naturskyddsområden (296/1996) samt

4) statsrådets beslut av den 1 juni 1989 om särskilt skyddade arter (519/1989).

Miljöministeriets beslut om de regionala miljöcentralernas uppgifter vid förvärv av naturskyddsområden (298/1996), som utfärdats med stöd av den i 2 mom. 3 punkten upphävda förordningen, förblir dock i kraft.

Bilaga 1

FISKARTER PÅ VILKA NATURVÅRDSLAGEN TILLÄMPAS

bergsimpa, Cottus poecilopus

*björkna, Blicca bjoerkna

bäcknejonöga, Lampetra planeri

bäckspigg, Culaea inconstans

dvärgmal, Ictalurus nebulosus

*faren, Abramis ballerus

färna, Leuciscus cephalus

groplöja, Leucaspius delineatus

grönling, Noemacheilus barbatulus

blåtobis, Ammodytes tobianus

kvidd (=elritsa), Phoxinus phoxinus

lerstubb, Pomatoschistus microps

*löja, Alburnus alburnus

nissöga, Cobitis taenia

näbbgädda, Belone belone

oxsimpa, Taurulus bubalis

ringbuk, Liparis liparis

ruda, Carassius carassius

rötsimpa, Myoxocephalus scorpius

sandkrypare, Gobio gobio

sandstubb, Pomatoschistus minutus

*sarv, Scardinius erythrophthalmus

sjurygg, Cyclopterus lumpus

sjustrålig smörbult, Gobiusculus flavescens

skärkniv, Pelecus cultratus

småspigg, Pungitius pungitius

spetsstjärtat långebarn, Lumpenus lampetraeformis

stensimpa, Cottus gobio

storspigg, Gasterosteus aculeatus

stäm, Leuciscus leuciscus

svart smörbult, Gobius niger

tejstefisk, Pholis gunnellus

tobiskung, Hyperoplus lanceolatus

tånglake, Zoarces viviparus

tångsnälla, Sygnathus typhle

tångspigg, Spinachia spinachia

vanlig havsnål, Nerophis ophidion

* De med stjärna utmärkta fiskarterna förekommer särskilt i eutrofierade vatten i stora bestånd.

Bilaga 2(a) (17.6.2021/521)

DJURARTER SOM ÄR FRIDLYSTA I HELA LANDET

Kräldjur

hasselsnok, Coronella austriaca

ormslå, Anguis fragilis

skogsödla, Zootoca (Lacerta) vivipara

vanlig snok, Natrix natrix

Groddjur

mindre vattenödla, Triturus vulgaris

padda, Bufo bufo

större vattenödla, Triturus cristatus

vanlig groda, Rana temporaria

åkergroda, Rana arvalis

Blötdjur

flodpärlmussla, Margaritifera margaritifera

kallkärrgrynssnäcka, Vertigo geyeri

otandad grynsnäcka, Vertigo genesii

smalgrynsnäcka, Vertigo angustior

tjockskalig målarmussla, Unio crassus

Skinnbaggar

spetshörnad barkskinnbagge, Aradus angularis

Fjärilar

asknätfjäril, Euphydryas maturna

apollofjäril, Parnassius apollo

blåfläckad lövmätare, Scopula decorata

bruntecknat fjällfly, Xestia brunneopicta

dvärgpärlemorfjäril, Boloria improba

dårgräsfjäril, Lopinga achine

fetörtsblåvinge, Scolitantides orion

fjällsilversmygare, Hesperia commasubsp.catena

gråkantad sorgmal, Ethmia terminella

högnordisk blåvinge, Plebeius glandon

högnordisk gräsfjäril, Erebia medusa (E. polaris)

kärrguldvinge (stor guldvinge), Lycaena dispar

lundpärlemorfjäril (Amathusias pärlemorfjäril), Boloria titania

mnemosynefjäril, Parnassius mnemosyne

nordiskt jordfly, Xestia borealis

smalsprötad bastardsvärmare, Zygaena osterodensis

smygstekellikglasvinge, Bembecia ichneumoniformis

sotnätfjäril, Melitaea diamina

svartfläckigblåvinge, Phengaris (Glaucopsyche) arion

såpörtmal, Caryocolum petryi

tandmott, Cynaeda dentalis

violett guldvinge, Lycaena helle

väddnätfjäril, Euphydryas aurinia

åsblåvingel, Scolitantides vicrama

Skalbaggar

almbock, Rhamnusium bicolor

aspbarkgnagare, Xyletinus tremulicola

brandmögelbagge, Corticaria cucujiformis (C. planula)

bred gulbrämad dykare, Dytiscus latissimus

bred paljettdykare, Graphoderus bilineatus

brokig aspmycelbagge, Agathidium pulchellum

cinnoberbagge, Cucujus cinnaberinus

grov tallkapuschongbagge, Stephanopachys substriatus

läderbagge (eremitbagge), Osmoderma barnabita (O. eremita)

rödhalsadbrunbagge brunbaggebrunbagge, Phryganophilus ruficollis

skäckbock, Mesosa myops

slät tallkapuschongbagge, Stephanopachys linearis

smal skuggbagge, Boros schneideri

smalvingadblombock, Strangalia attenuata

stor natebock, Macroplea pubipennis

större barkplattbagge Pytho kolwensis

svart svampkortvinge, Oxyporus mannerheimii

Trollsländor

bred kärrtrollslända, Leucorrhinia caudalis

citronfläckad kärrtrollslända, Leucorrhinia pectoralis

grön flodtrollslända, Ophiogomphus cecilia

grön mosaiktrollslända, Aeshna viridis

pudrad kärrtrollslända, Leucorrhinia albifrons

sibirisk vinterflickslända, Sympecma paedisca

Bilaga 2(b) (19.6.2013/471)

DJURARTER SOM ÄR FRIDLYSTA SÖDER OM LANDSKAPEN NORRA ÖSTERBOTTEN OCH KAJANALAND

Fjärilar

bäckpärlemorfjäril (gråkantad pärlemorfjäril), Boloria thore

Bilaga 3(a) (17.6.2021/521)

VÄXTARTER SOM ÄR FRIDLYSTA I HELA LANDET

Kärlväxter

Adam och Eva, Dactylorhizasambucina

ag, Cladiummariscus

aklejruta, Thalictrumaquilegiifolium

alm, Ulmusglabra

arktiskt saltgräs, Puccinelliaphryganodes

axag, Schoenusferrugineus

backtrift, Armeriamaritima

backvicker, Viciacassubica

bergjohannesört, Hypericummontanum

bergviol, Violacollina

bitterkrassing, Lepidiumlatifolium

blodnycklar, Dactylorhizaincarnata subsp. cruenta

blåtry, Loniceracaerulea

bottenviksmalört (bottenhavsmalört), Artemisiacampestris subsp. bottnica

brantfibbla, Crepistectorum subsp. nigritula (nigrescens)

bred hästsvans, Hippuristetraphylla

brunbräken, Aspleniumadulterinum

bunge, Samolusvalerandi

doftbräken, Dryopterisfragrans

dvärglåsbräken, Botrychiumsimplex

dvärgyxne, Chamorchisalpina

finndraba, Drabacinerea

fjällarnika, Arnicaangustifolia

fjällblära, Silenewahlbergella

fjällklocka, Campanulauniflora

fjällvityxne, Pseudorchis straminea (P. albida)

fleraxig sävstarr, Carex (Kobresia)simpliciuscula

flugblomster, Ophrysinsectifera

färgmadra, Asperulatinctoria

getväppling, Anthyllisvulneraria

grusslok, Melicaciliata

grusviva, Androsaceseptentrionalis

grönvit nattviol, Platantherachlorantha

guckusko, Cypripediumcalceolus

gulldraba, Drabaalpina

gulyxne, Liparis loeselii

hartmansstarr, Carex hartmaniorum (hartmanii)

hasselört, Asarumeuropaeum

hybrid mellan nipsippa och mosippa, Pulsatillapatens x vernalis

hänggräs, Arctophilafulva

isranunkel, Ranunculusglacialis

johannesnycklar, Orchismilitaris

jungfrulin, Polygalavulgaris

jämstarr, Carexlepidocarpa subsp. jemtlandica

klasefibbla, Crepispraemorsa

klibbig fetknopp, Sedumvillosum

klippbräcka, Saxifragaadscendens

klippfingerört, Potentilla arenosasubsp. chamissonis (P. chamissonis)

klippveronika, Veronicafruticans

klockljung, Ericatetralix

knottblomster, Malaxis (Microstylis)monophyllos

kolstarr, Carexholostoma

kärrknipprot, Epipactispalustris

kärrtörel, Euphorbiapalustris

lappfingerört, Potentillanivea

lappgentiana, Comastoma tenellum (Gentianellatenella)

lappkattfot, Antennariavillifera

lappranunkel, Coptidium (Ranunculus)lapponicus

lappvedel, Oxytropislapponica

lappviol, Violarupestris subsp. relicta

lapsk alpros, Rhododendronlapponicum

lundbräsma, Cardamineimpatiens

långbladig spåtistel, Carlinabiebersteinii

långsvingel, Schedonorus giganteus (Festucagigantea)

majnycklar, Dactylorhizamajalis(majnycklar, D. majalis; lappnycklar, D. lapponica;sumpnycklar,D. traunsteineri)

mosippa, Pulsatillavernalis

myggblomster, Hammarbyapaludosa

myrbräcka, Saxifragahirculus

mörk dunört, Epilobiumobscurum

nattviol, Platantherabifolia

nipsippa, Pulsatillapatens

nordisk stormhatt, Aconitumlycoctonum

norna, Calypsobulbosa

nysrot, Veratrumalbum

näbbtrampört, Polygonumoxyspermum

nästrot, Neottianidus-avis

polarblära, Sileneinvolucrata

polarnarv, Arenariapseudofrigida

pukvete, Melampyrumarvense

purpurknipprot, Epipactisatrorubens

pyrolavide, Salixpyrolifolia

rosenbinka, Erigeronborealis

rysk småborre, Agrimoniapilosa

ryssbräken, Diplaziumsibiricum

ryssgräs, Arctagrostislatifolia

ryssnarv, Moehringialateriflora

ryssruta, Thalictrumminus subsp. elatum (kemense)

rävstarr, Carexvulpina

rödblommande näckrosor, Nymphaea

rödsyssla, Cephalantherarubra

sibirisk sippranka, Clematis sibirica (C.alpina)

sjönajas, Najasflexilis

skogsbräsma, Cardamineflexuosa

skogsfru, Epipogiumaphyllum

skogsknipprot, Epipactishelleborine

skednarv, Arenarianorvegica

småfingerört, Potentilla verna (P.tabernaemontani)

småsvalting, Alismawahlenbergii

sodaört, Salsolakali

solvända, Helianthemumnummularium

spåtistel, Carlinavulgaris

spädnajas, Najastenuissima

stallört, Ononisspinosasubsp.arvensis (O. arvensis)

stenmåra, Galiumsaxatile

stickelfrö, Hackelia (Lappula)deflexa

stor sandnejlika, Dianthusarenarius

stor bockrot, Pimpinellamajor

stor låsbräken, Botrypus virginianus (Botrychiumvirginianum)

strandbräsma, Cardamineparviflora

strandkvickrot, Elytrigia junceiformis (Elymusfarctus)

strandviol, Violastagnina (V. persicifolia)

strandviva, Primulanutans

strävlosta, Bromopsis (Bromus)benekenii

sumpviol, Violauliginosa

såpört, Gypsophilafastigiata

sotgräs, Cinnalatifolia

taggbräken, Polystichumlonchitis

taggsmåfingerört, Potentillasubarenaria (P. neumanniana)

trillingsippa, Anemonetrifolia

tvåblad, Neottia(Listera)ovata

vattenmärke, Siumlatifolium

venhavre, Trisetumsubalpestre

vildapel, Malussylvestris

vildris, Leersiaoryzoides

vippstar, Carexpaniculata

vresalm, Ulmuslaevis

vätteros, Lathareasquamaria

ävjepilört, Persicariafoliosa

Mossor

barkkvastmossa (vedkvastmossa), Dicranumviride

grön sköldmossa, Buxbaumiaviridis

hårklomossa, Dichelymacapillaceum

käppkrokmossa, Hamatocaulisvernicosus (Drepanocladusvernicosus)

lappglansmossa, Orthotheciumlapponicum

långskaftad svanmossa, Meesialongiseta

mikroskapania, Scapaniacarinthiaca (S. massalongi)

nordisk klipptuss, Cynodontiumsuecicum

platt spretmossa, Herzogiellaturfacea

taigakrokmossa, Hamatocaulislapponicus

trubbklockmossa, Encalyptamutica

vedtrådmossa, Cephaloziamacounii

glanspraktmossa, Plagiomniumdrummondii

Bilaga 3(b) (17.6.2021/521)

KÄRLVÄXTARTER SOM ÄR FRIDLYSTA SÖDER OM LANDSKAPEN NORRA ÖSTERBOTTEN OCH KAJANALAND

brudgran, Gymnadeniaconopsea

fjällbräcka, Micranthes (Saxifraga)nivalis

fjällhällebräken, Woodsiaalpina

kvanne, Angelicaarchangelica subsp. archangelica

källgräs, Catabrosaaquatica

praktnejlika, Dianthussuperbus

tuvbräcka, Saxifragacespitosa

ängsnycklar, Dactylorhizaincarnata subsp. incarnata

Bilaga 3(c) (17.6.2021/521)

KÄRLVÄXTARTER SOM ÄR FRIDLYSTA I LANDSKAPEN NORRA ÖSTERBOTTEN, KAJANALAND OCH LAPPLAND

getrams, Polygonatumodoratum

kärrbräken, Thelypterispalustris

murruta, Aspleniumruta-muraria

smånunneört, Corydalisintermedia

springkorn, Impatiensnoli-tangere

storgröe, Poaremota

svärdslilja, Irispseudacorus

vitsippa, Anemonenemorosa

Bilaga 4 (17.6.2021/521)

HOTADE ARTER

*Arter som kräver särskilt skydd

Vissa arter i bilagan har inte fastställda svenskspråkiga namn. I dessa fall används gruppnamn.

Kärlväxter

Adam och Eva, Dactylorhiza sambucina

*ag, Cladium mariscus

aklejruta, Thalictrum aquilegiifolium

alpdraba, Draba fladnizensis

*arktiskt saltgräs, Puccinellia phryganodes

*axag, Schoenus ferrugineus

backklöver, Trifolium montanum

backsmultron, Fragaria viridis

*backtrift, Armeria maritimasubsp.elongata

*backvicker, Vicia cassubica

*baltnycklar, Dactylorhiza majalissubsp.baltica

*bergjohannesört, Hypericum montanum

*bergviol, Viola collina

blekbinka, Erigeron acrissubsp.decoloratus

blodnycklar, Dactylorhiza incarnatasubsp.cruenta

*blåmunkar, Jasione montana

blåtry, Lonicera caerulea

*borststarr, Carex microglochin

*bottnisk malört, Artemisia campestrissubsp.bottnica

*brantfibbla, Crepis tectorumsubsp.nigritula

*bredgentiana (fältgentiana), Gentianella campestris

*brunbräken, Asplenium adulterinum

brunstarr, Carex acutiformis

*bunge, Samolus valerandi

bågsäv, Scirpus radicans

cypresslummer, Diphasiastrum tristachyum

*dvärglåsbräken, Botrychium simplex

dvärgyxne, Chamorchis alpina

enaxig sävstarr, Carex myosuroides

finndraba, Draba cinerea

finnstarr, Carex atherodes

*finnögöntröst, Euphrasia officinalissubsp.officinalis

*fjällarnika, Arnica angustifolia

*fjällarvs serpentinras i Kaavi, Ceraastium alpinum

fjällblära, Silene wahlbergella

fjälldraba, Draba glabella

fjällklocka, Campanula uniflora

fjällyxne, Pseudorchis straminea

flentimotej, Phleum phleoides

*fleraxig sävstarr, Carex simpliciuscula

flikhagtorn, Crataegus rhipidophylla

*flugblomster, Ophrys insectifera

fyrling, Crassula aquatica

*färgmåra, Asperula tinctoria

gaissakattfot, Antennaria nordhageniana

glansigelknopp, Sparganium neglectum

*glansruta, Thalictrum lucidum

*glasört, Salicornia perennans

grusnejlika, Psammophiliella muralis

*grusslok, Melica ciliata

*grusviva, Androsace septentrionalis

grå småfingerört, Potentilla subarenaria

grådunört, Epilobium lamyi

grönkattfot, Antennaria porsildii

gulldraba, Draba alpina

gulmåra, Galium verum

*hartmansstarr, Carex hartmaniorum (Carex hartmanii)

hundtunga, Cynoglossum officinale

högfjällsveronika, Veronica alpinasubsp.pumila

isdraba, Draba nivalis

ishavshästsvans, Hippuris tetraphylla

isranunkel, Ranunculus glacialis

*johannesnycklar, Orchis militaris

jungfrulin, Polygala vulgaris

jämtstarr, Carex lepidocarpasubsp.jemtlandica

kal tallört, Hypopitys hypophegea

*klasefibbla, Crepis praemorsa

*klibbig fetknopp, Sedum villosum

*klippbräcka, Saxifraga adscendens

*klockljung, Erica tetralix

klotgräs, Pilularia globulifera

*knottblomster, Malaxis monophyllos

*knutört, Lysimachia minima

korskovall, Melampyrum cristatum

kransslamkrypa, Elatine alsinastrum

*kärrknipprot, Epipactis palustris

lappdraba, Draba lactea

*lappdunört, Epilobium laestadii

lappfela, Platanthera oligantha

lappgentiana, Comastoma tenellum

lappkattfot, Antennaria villifera

lappsnögräs, Phippsia algida

lappvedel, Oxytropis lapponica

lappviol, Viola rupestrissubsp.relicta

lapsk alpros, Rhododendron lapponicum

*ljungögontröst, Euphrasia micrantha

loppstarr, Carex pulicaris

luddros, Rosa sherardii

*lundbräsma, Cardamine impatiens

*lundkardborre, Arctium nemorosum

*långbladig spåtistel, Carlina biebersteinii

*långsvingel, Schedonorus giganteus

*mellantrift (östersjötrift), Armeria maritimasubsp.intermedia

mosippa, Pulsatilla vernalis

*murruta, Asplenium ruta-muraria

myrbräcka, Saxifraga hirculus

myrstarr, Carex heleonastes

myrull, Eriophorum brachyantherum

*mångbladig getväppling, Anthyllis vulnerariasubsp.polyphylla

mörk dunört, Epilobium obscurum

*nipsippa, Pulsatilla patens

nordisk stormhatt, Aconitum lycoctonumsubsp.septentrionale

norna, Calypso bulbosa

*näbbtrampört, Polygonum oxyspermum

oxel, Scandosorbus intermedia (Borkhausenia intermedia)

*polarblära, Silene involucratasubsp.tenella

polarsmörblomma, Ranunculus sulphureus

*praktnejlikas serpentinras i Kaavi, Dianthus superbus

*pukvete, Melampyrum arvense

purpurknipprot, Epipactis atrorubens

*pyrolavide, Salix pyrolifolia

raknörel, Sabulina stricta

*revig blodrot, Potentilla anglica

riddarsporre, Delphinium consolida

risvide, Salix arbuscula

rosenbinka, Erigeron borealis

rosettjungfrulin, Polygala amarella

*rutlåsbräken, Botrychium matricariifolium

*rysk drakblomma, Dracocephalum thymiflorum

*rysk småborre, Agrimonia pilosa

rysselm, Elymus fibrosus

råglosta, Bromus secalinus

*rävstarr, Carex vulpina

*röd skogslilja, Cephalanthera rubra

rödlånke, Lythrum portula

rödnörel, Sabulina rubella

rödsäv, Blysmopsis rufa

sanddraba, Draba nemorosa

*sandnejlika, Dianthus arenarius

*sandrör, Calamagrostis arenaria

sibirisk klematis, Clematis sibirica

sibiriskt stenbär (sibiriskt jungfrubär), Rubus humulifolius

*sjönajas, Najas flexilis

skogsalm, Ulmus glabra

*skogsbräsma, Cardamine flexuosa

skogsfru, Epipogium aphyllum

skogsklocka, Campanula cervicaria

skrednarv, Arenaria norvegica

*slöjmåra, Galium intermedium

*smal hönsarv, Cerastium fontanumsubsp.vulgarevar.kajanense

*smalgentiana (ängsgentiana), Gentianella amarella

smalviva, Primula stricta

*sminkrot, Buglossoides arvensis

*småfingerört, Potentilla verna

småsileshår, Drosera intermedia

småsvalting, Alisma wahlenbergii

*sodaört, Salsola kali

sotstarr, Carex fuliginosa

*spjutskråp, Petasites spurius

spjutögontröst (lappögontröst), Euphrasia salisburgensis

spåtistel, Carlina vulgaris

*spädnajas, Najas tenuissima

*stallört, Ononis spinosasubsp.arvensis

*stenmåra, Galium saxatile

stickelfrö, Hackelia deflexa

*stor bockrot, Pimpinella major

*stor låsbräken, Botrypus virginianus

*strandbräsma, Cardamine parviflora

*strandkvickrot, Elytrigia junceiformis (Elytrigia junceasubsp.boreoatlantica)

strandnarv, Sagina maritima

*strandskräppa (vanlig strandskräppa), Rumex maritimus

*strandsumparv, Stellaria crassifoliavar.minor

strandviol, Viola stagnina

*strävlosta, Bromopsis benekenii

styvhårig daggkåpa, Alchemilla hirsuticaulis

*sumpgentiana, Gentianella uliginosa

sumpnycklar, Dactylorhiza majalissubsp.lapponica

*sumpviol, Viola uliginosa

svartbinka, Erigeron humilis

svedstarr, Carex atrofusca

svepestarr, Carex bohemica

*såpört, Gypsophila fastigiata

*sötvedel, Astragalus glycyphyllos

tagelstarr, Carex appropinquata

topplåsbräken, Botrychium lanceolatum

*trillingsippa, Anemone trifolia

trubbhagtorn, Crataegus monogyna

vanlig backruta, Thalictrum simplexsubsp.simplex

vanlig brudsporre, Gymnadenia conopseasubsp.conopsea (Gymnadenia conopseavar.conopsea)

*vattenmärke, Sium latifolium

vattenstäkra, Oenanthe aquatica

vildapel, Malus sylvestris

*vildris, Leersia oryzoides

*vippstarr, Carex paniculata

vit kattost, Malva pusilla

*vit nysrot (nysrot), Veratrum album

*vitknavel, Scleranthus perennis

vresalm, Ulmus laevis

vårstarr, Carex caryophyllea

vätteros, Lathraea squamaria

*älvhänggräs, Arctophila fulvavar.pendulina

*ängsstarr, Carex hostiana

ävjepilört, Persicaria foliosa

ävjestarr, Carex viridulavar.bergrothii

Alger

blekslinke, Nitella hyalina

gråsträfse, Chara contraria

raggsträfse, Chara horrida

rödalgen, Batrachospermum elegans

rödalgen, Ceramium virgatum

rödalgen, Kumanoa globospora

rödalgen, Kumanoa virgato-decaisneana

rödalgen, Tuomeya americana

spädslinke, Nitella gracilis

svedsträfse, Chara braunii

Mossor

Bladmossor

alpin hårgräsmossa, Brachythecium cirrosum

*alpsvanmossa, Meesia hexasticha

*arktisk hättemossa, Orthotrichum pellucidum

arktisk kvastmossa, Dicranum laevidens

aspfjädermossa, Neckera pennata

asphättemossa, Nyholmiella gymnostoma

atlantisk knappnålsmossa, Tetrodontium brownianum

*atlantärgmossa, Zygodon conoideus

backgräsmossa, Brachythecium campestre

*barkkvastmossa, Dicranum viride

bladmossen, Philonotis yezoana

blek bågmossa, Lescuraea incurvata

blek dvärgbågmossa, Pseudoleskeella rupestris

blommossen, Schistidium sibiricum

blå stjärnmossa, Mnium blyttii

blågrimmia, Grimmia alpestris

*bokfjädermossa, Neckera pumila

brun jökelmossa, Arctoa fulvella

brungrimmia, Grimmia elongata

*bågtuss, Tortula cernua

*bäcksidenmossa, Plagiothecium platyphyllum

citronkrusmossa, Weissia longifolia

dunfläta, Hypnum callichroum

dvärggräsmossa, Brachytheciastrum collinum

fagerblommossa, Schistidium elegantulum

*filthättemossa, Orthotrichum urnigerum

fjällblommossa, Schistidium venetum

fjällbäckmossa, Hygrohypnum alpinum

fjällbäcksnicka, Pohlia ludwigii

fjällfläta, Hypnum hamulosum

fjällgrimmia, Grimmia donniana

*fjällgräsmossa, Brachythecium coruscum

fjällklockmossa, Encalypta alpina

fjällkvastmossa, Dicranum groenlandicum

fjällmyggmossa, Cnestrum glaucescens

fjällraggmossa, Racomitrium macouniisubsp.alpinum

*fjällskogsgrimmia, Grimmia anomala

fjällsotmossa, Andreaea blyttii

*fjälltimmia, Timmia bavarica

fjälltranmossa, Trematodon brevicollis

fjälltrumpetmossa, Tayloria froelichiana

*frostklockmossa, Encalypta brevipes

glansbryum, Bryum intermediumsubsp.nitidulum

*glanspraktmossa, Plagiomnium drummondii

grodvitmossa, Sphagnum inundatum

grov fjädermossa, Exsertotheca crispa

*grov gulmossa, Drepanocladus lycopodioides

grön sköldmossa, Buxbaumia viridis

*gubbmossa, Coscinodon cribrosus

gul glansmossa, Orthothecium chryseon

gul lämmelmossa, Tetraplodon pallidus

guldfläta, Hypnum bambergeri

hakspärrmossa, Campylophyllum halleri

halsbryum, Bryum turbinatum

*halsklockmossa, Encalypta longicolla (Encalypta longicollis)

hedblommossa, Schistidium poeltii

*hedvitmossa, Sphagnum molle

*heltuss, Tortula protobryoides

hinnkrusmossa, Weissia brachycarpa

*hårklomossa, Dichelyma capillaceum

jokkblommossa, Schistidium subjulaceum

*jättegrusmossa, Flexitrichum gracile (Ditrichum gracile)

jökelborstmossa, Kiaeria glacialis

*jökelgräsmossa, Sciuro-hypnum dovrense

*kalkdvärgmossa, Seligeria donniana

kalkhättemossa, Orthotrichum cupulatum

kalkkammossa, Ctenidium molluscum

*kalkkrokmossa, Drepanocladus sendtneri

*kalkkällmossa, Philonotis calcarea

kalkpraktmossa, Plagiomnium rostratum

*kalkrosmossa, Rhodobryum ontariense

*kamtuffmossa, Palustriella commutata

*kantdvärgmossa, Seligeria tristichoides

klippblommossa, Schistidium recurvum

klothuvmossa, Physcomitrium sphaericum

klubblämmelmossa, Tetraplodon paradoxus

klubbmossa, Oedipodium griffithianum

knattemossa, Gyroweisia tenuis

knoppblommossa, Schistidium flexipile

kompaktmossa, Anoectangium aestivum

koppargrimmia, Grimmia atrata

*kopparkismossa, Mielichhoferia mielichhoferiana

kortbladig sylmossa, Pleuridium acuminatum

*krokdvärgmossa, Seligeria campylopoda

*krusdvärgmossa, Seligeria pusilla

*källspärrmossa, Campylium laxifolium

*lappglansmossa, Orthothecium lapponicum

lappnicka, Pohlia atropurpurea

lapptuss, Tortula systylia

liten filtrundmossa, Rhizomnium gracile

*liten järvmossa, Psilopilum cavifolium

liten kalkkuddmossa, Gymnostomum calcareum

liten parasollmossa, Splachnum melanocaulon

*liten ärgmossa, Zygodon viridissimus

lundfickmossa, Fissidens bryoidesvar.bryoides (Fissidens bryoides)

lysmossa, Schistostega pennata

*långhalsmossa, Amblyodon dealbatus

*långskaftad svanmossa, Meesia longiseta

*långskaftsbryum, Ptychostomum longisetum

lökmossa, Stegonia latifolia

*macouns klockmossa, Encalypta affinissubsp.macounii

maskfläta, Hypnum vaucheri

masknicka, Anomobryum julaceum sensu lato

*mellanvitmossa, Sphagnum affine

mjuk bäckmossa, Hygrohypnum molle

muddermossa, Physcomitrium patens (Physcomitrella patens)

murblommossa, Schistidium crassipilum

myrnicka, Pohlia sphagnicola

*mörk baronmossa, Anomodon rugelii

*mörk dvärgmossa, Seligeria calcarea

*nickkismossa, Mielichhoferia elongata

*nordisk dvärgmossa, Seligeria subimmersa

nordisk klipptuss, Cynodontium suecicum

nordlig jordmossa, Kiaeria riparia

nordlig praktmossa, Plagiomnium curvatulum

*nordlig skimmermossa, Isopterygiopsis alpicola

*norsk bäckmossa, Hygrohypnum norvegicum

*norsk timmia, Timmia norvegica

nålkvastmossa, Dicranum tauricum

näckfickmossa, Fissidens gymnandrus

*parktimmia, Timmia megapolitana

piggpottia, Microbryum davallianum

*platt spretmossa, Herzogiella turfacea

*polarrundmossa, Rhizomnium andrewsianum

pygmémossa, Acaulon muticum

pyramidmossa, Pyramidula tetragona

rak nicka, Pohlia erecta

*rak tranmossa, Trematodon laetevirens

raspdvärgbågmossa, Pseudoleskeella papillosa

*rosenbryum, Bryum cryophilum

rostfotmossa, Bryoerythrophyllum ferruginascens

rundfjädermossa, Alleniella besseri

rävsvansmossa, Thamnobryum alopecurum

röd glansmossa, Orthothecium rufescens

*röd puckelmossa, Ptychostomum demissum

rörkvastmossa, Dicranum spadiceum

rörnicka, Pohlia crudoides

saltbryum, Bryum salinum

saltulota, Ulota phyllantha

silkesgräsmossa, Brachythecium laetum

sippergrimmia, Grimmia reflexidens

*sipperkrypmossa, Hygroamblystegium tenax

skedbäckmossa, Hygrohypnum cochlearifolium

skedgrimmia, Grimmia anodon

skifferblindia, Blindia caespiticia

skiffergräsmossa, Brachytheciastrum trachypodium

skifferhättemossa, Orthotrichum laevigatum

skogshättemossa, Orthotrichum stramineum

skuggblommossa, Schistidium umbrosum

*skuggmossa, Dicranodontium denudatum

skuggsprötmossa, Eurhynchium striatum

skärgårdsbryum, Bryum warneum

*slät hättemossa, Orthotrichum striatum

slät klipptuss, Cynodontium bruntonii

snedbryum, Ptychostomum cernuum

snöcirkelmossa, Sanionia nivalis

snögräsmossa, Sciuro-hypnum glaciale

*snösotmossa, Andreaea nivalis

solblommossa, Schistidium pruinosum

*späd bäckmossa, Hygrohypnum montanum

*späd hårgräsmossa, Brachythecium tommasinii

*spärrsprötmossa, Kindbergia praelonga

stennäbbmossa, Rhynchostegium murale

stiftmossa, Aongstroemia longipes

stor hättemossa, Orthotrichum lyellii

stor järvmossa, Psilopilum laevigatum

stor jökelmossa, Arctoa hyperborea

storsporsmossa, Archidium alternifolium

strimbågmossa, Lescuraea plicata

sträv klockmossa, Encalypta affinissubsp.affinis

sumpkrypmossa, Pseudocampylium radicale

svart blommossa, Schistidium trichodon

svart knappnålsmossa, Tetrodontium repandum

svartgrimmia, Grimmia incurva

sydlig knappnålsmossa, Tetrodontium ovatum

sågdagmossa, Ephemerum serratum

*sätertrumpetmossa, Tayloria splachnoides

taggstjärnmossa, Mnium spinosum

taigabjörnmossa, Polytrichum pallidisetum

taigafläta, Hypnum subimponens

*taigakrokmossa, Hamatocaulis lapponicus

*tandad knottmossa, Rhabdoweisia crispata

*tanddvärgmossa, Seligeria brevifolia

*tandgrimmia, Grimmia arenaria

*tegelbryum, Bryum wrightii

*torntuss, Tortula mucronifolia

trind trollmossa, Cyrtomnium hymenophyllum

*trubbklockmossa, Encalypta mutica

trubblansmossa, Didymodon tophaceus

trubblommossa, Schistidium sordidum

trubbnicka, Pohlia obtusifolia

trådblommossa, Schistidium tenerum

tundrafläta, Hypnum plicatulum

tundranicka, Pohlia andrewsii

tät planmossa, Distichium inclinatum

tät snurrmossa, Hymenoloma compactum

*uddtimmia, Timmia comata

uddärgmossa, Zygodon stirtonii

*vattengrimmia, Grimmia mollis

vit puckelmossa, Ptychostomum zieri

vridmossa, Chionoloma tenuirostris (Oxystegus tenuirostris)

åkerkoppmossa, Entosthodon fascicularis

*ägghättemossa, Orthotrichum patens

ängstuss, Tortula caucasica

östersjöbryum, Bryum marratii

Levermossor

*barkflikmossa, Lophozia ciliata

*blek flikmossa, Lophoziopsis pellucida

blek knutmossa, Odontoschisma macounii

*bäckradula, Radula lindenbergiana

*bäckslevmossa, Jungermannia atrovirens

*doftklotmossa, Mannia fragrans

dunmossa, Trichocolea tomentella

dvärgflikmossa, Mesoptychia badensis

*dvärgrostmossa, Marsupella sprucei

fingerbålmossa, Riccardia palmata

*fjällmörkia, Moerckia blyttii

fjällnardia, Nardia breidleri

fjällskapania, Scapania irrigua subsp. rufescens

*fjälltrappmossa, Orthocaulis cavifolius

flikbålmossa, Riccardia multifida

forstrådmossa, Eremonotus myriocarpus

glanslungmossa, Reboulia hemisphaerica

grottskapania, Scapania gymnostomophila

*huldremossa, Aneura mirabilis

hår-rosettmossa, Riccia ciliata

*höstöronmossa, Syzygiella autumnalis

*kalkskapania, Scapania calcicola

klippfrullania, Frullania tamarisci

klipprostmossa, Marsupella emarginata

klippskapania, Scapania nemorea

*knutskapania, Scapania crassiretis

knölfrostmossa, Prasanthus suecicus

kornknutmossa, Odontoschisma denudatum

kurragömmamossa, Haplomitrium hookeri

källflikmossa, Mesoptychia bantriensis

källskapania, Scapania paludosa

*liten hornflikmossa, Lophozia ascendens

*liten klotmossa, Mannia pilosa

*liten måntandsmossa, Harpanthus scutatus

liten revmossa, Bazzania tricrenata

maskrostmossa, Marsupella condensata

*mikroskapania, Scapania carinthiaca

myrflikmossa, Heterogemma laxa

*myrtrappmossa, Schizophyllopsis sphenoloboides

mörk skapania, Scapania obscura

*navelmossa, Clevea hyalina

nåltrådmossa, Cephalozia lacinulata

polarflikmossa, Lophoziopsis polaris

polarslevmossa, Jungermannia polaris

*purpurflikmossa, Schistochilopsis grandiretis

pysslingmossa, Hygrobiella laxifolia

ränngaffelmossa, Riccia canaliculata

röd gaffelmossa, Riccia huebeneriana

rödkornsskapania, Scapania praetervisa

sandbronia, Fossombronia incurva

*skedskapania, Scapania kaurinii

skogstrappmossa, Anastrophyllum michauxii

skuggflikmossa, Mesoptychia collaris

*slät rutlungmossa, Conocephalum conicum

snölungmossa, Sauteria alpina

sotkornsskapania, Scapania cuspiduligera

*spetsbergsskapania, Scapania spitsbergensis

*spetsblekmossa, Lophocolea bidentata

spindelmossa, Cololejeunea calcarea

späd frullania, Frullania fragilifolia

*spärrskapania, Scapania aequiloba

stenporella, Porella cordaeana

stigrostmossa, Marsupella funckii

stor fetbålmossa, Aneura maxima

*stor rosettmossa, Riccia beyrichiana

*stor skägglungmossa, Asterella lindenbergiana

*strandflikmossa, Heterogemma capitata

*strandrosettmossa, Riccia bifurca

*stubbtrådmossa, Fuscocephaloziopsis catenulata

svemskapania, Scapania glaucocephala

*taigaklotmossa, Mannia sibirica

terpentinmossa, Geocalyx graveolens

*timmerskapania, Scapania apiculata

trubbrostmossa, Marsupella sphacelata

trädporella, Porella platyphylla

*tundraskapania, Scapania tundrae

*uddflikmossa, Oleolophozia perssonii

*vattennardia, Nardia compressa

vattenrostmossa, Marsupella aquatica

*vaxmossa, Douinia ovata

vedflikmossa, Lophozia guttulata

*vedsäckmossa, Calypogeia suecica

vedtrappmossa, Crossocalyx hellerianus

*vedtrådmossa, Cephalozia macounii

*vågig rutlungmossa, Conocephalum salebrosum

*värmlandsfrullania, Frullania oakesiana

västlig fingerfliksmossa, Kurzia trichoclados

Nålfruktsmossor

gul nålfruktsmossa, Phaeoceros carolinianus

Svampar

Skivlingar och soppor

besk kastanjemusseron, Tricholoma batschii

bittersopp, Caloboletus calopus

*bleksopp, Hemileccinum impolitus (Xerocomus impolitus)

blå slemspindling, Cortinarius salor

blåfotad fagerspindling, Cortinarius barbaricus

blåtrådshätta, Mycena cyanorhiza

bläcksvampen, Coprinopsis stangliana

borstskölding, Pluteus umbrosus

*brun stubbhätta, Mycenella bryophila

brun ängsvaxskivling, Cuphophyllus colemannianus

brunkremla, Russula mustelina

*brunluddig roting, Xerula pudens

brödmusseron, Leucopaxillus compactus

cinnoberkremla, Russula zvarae

cinnoberspindling, Cortinarius cinnabarinus

dadelvaxskivling, Hygrocybe spadicea

Denises spindling, Cortinarius boreidionysae

droppskivling, Chamaemyces fracidus

duvspindling, Cortinarius caesiocanescens

*fager vaxskivling, Hygrocybe aurantiosplendens

falsk rättikhätta, Mycena pelianthina

fjällskivlingen, Lepiota angustispora

flamsopp, Suillellus queletii

flockig puderskivling, Cystolepiota adulterina

flugsvampen, Amanita spadicea

fnasig fjällskivling, Macrolepiota excoriata

gifttråding, Inocybe erubescens

*grå vedslidskivling, Volvariella caesiotincta

gråblå nopping, Entoloma mougeotiivar.fuscomarginatum

gråbrun sammetsmusseron, Dermoloma cuneifolium

*gröngul vaxskivling, Hygrocybe citrinovirens

*grönnopping, Entoloma incanum

*grönsporig skivling, Melanophyllum eyrei

gul strävsopp, Leccinellum crocipodium (Leccinum crocipodium)

gulfotshätta, Mycena renati

*gyllensopp, Aureoboletus gentilis

hyacintvaxskivling, Hygrophorus hyacinthinus

*hättingen, Galerina pruinatipes

*kalktråding, Inocybe pargasensis

kastanjesopp, Gyroporus castaneus

knippspröding, Psathyrella multipedata

knoppvaxing, Hygrocybe subpapillata

korallvaxing, Hygrocybe constrictospora

kragskivlingen, Protostropharia dorsipora (Stropharia dorsipora)

kromspindling, Cortinarius tofaceus

kungsspindling, Cortinarius elegantior

kärrhonungsskivling, Desarmillaria ectypa (Armillaria ectypa)

*kärrmussling, Hohenbuehelia longipes

lilanopping, Entoloma euchroum

*luktkragskivling, Protostropharia luteonitens (Stropharia luteonitens)

lundfjällskivling, Lepiota subalba

lundnopping, Entoloma queletii

lundvaxskivling, Hygrophorus nemoreus

mindre tovspindling, Cortinarius psammocephalus coll. (Cortinarius psammocephalus)

*mjölrödskivling, Entoloma prunuloides

mjölspindling, Cortinarius flavovirens

*musseltråding, Inocybe mytiliodora

myrfjällskivling, Lepiota coloratipes

myrtråding, Inocybe hirculus

mörkeggad stinkkremla, Russula illota

naveltryffel, Elasmomyces mattirolianus

noppingen, Entoloma pseudoparasiticum

*noppingen, Entoloma olivaceotinctum

norrlandsspindling, Cortinarius norrlandicus

parasitslidskivling, Volvariella surrecta

persikekremla, Russula persicina

*puckelfjällskivling, Macrolepiota mastoidea

*pärlchampinjon, Agaricus moelleri

raggrödhätting, Entoloma strigosissimum

*rodnande lutvaxskivling, Neohygrocybe ingrata

*rosa vaxskivling, Hygrophorus pudorinus

rosenkremla, Russula velutipes

*rosenpuderskivling, Cystolepiota moelleri

*rotsopp, Caloboletus radicans

*rödflammig tråding, Inocybe godeyi

rödfotad läderkremla, Russula olivacea

sammetsmusseron, Dermoloma pseudocuneifolium

sammetsmusseronen, Dermoloma josserandiivar.phaeopodium

*sepiavaxskivling, Neohygrocybe ovina

siljansspindling, Cortinarius dalecarlicus

silverfotsspindling, Cortinarius argenteolilacinus

slemvaxskivling, Hygrocybe glutinipes

*slöjmussling, Pleurotus calyptratus

*slöjvaxskivling, Hygrophorus purpurascens

*snöbollsspindling, Cortinarius niveoglobosus

soppen, Suillus spectabilis

*sotbandad spindling, Cortinarius fuscoperonatus

spindlingen, Cortinarius oulankaensis

spindlingen, Cortinarius lustrabilis

spindlingen, Cortinarius albogaudis

spindlingen, Cortinarius hinnuleoarmillatus

spindlingen, Cortinarius olivaceodionysae

spindlingen, Cortinarius anisochrous

sprödingen, Psathyrella maculata

*stinkbrosking, Gymnopus foetidus

stinklerskivling, Hodopilus foetens

stinktrattskivling, Singerocybe phaeophthalma

stor trattskivling, Infundibulicybe gigas

streckvaxskivling, Hygrophorus atramentosus

styvfoting, Mythicomyces corneipes

*svartnande narrmusseron, Pseudotricholoma metapodium (Porpoloma metapodium)

svärtlingen, Lyophyllum konradianum

*tofsskivlingen, Pholiota mucigera

*trådingen, Inocybe decemgibbosa

trådingen, Inocybe cryptocystis

trådingen, Inocybe diabolica

*trådvaxskivling, Hygrocybe intermedia

tårkragskivling, Hemistropharia albocrenulata

*tätskivlingen, Baeospora myriadophylla

*vedfjällskivling, Leucopholiota lignicola

*vinfjällskivling, Lepiota fuscovinacea

vinterhätta, Mycena tintinnabulum

vit fjällskivling, Lepiota erminea

*vitflockig tråding, Inocybe multicoronata

äggspindling, Cortinarius meinhardii

Tickor, skinnsvampar, taggsvampar, fingersvampar, kantareller

aspskinn, Conferticium ravum

asptagging, Radulodon erikssonii

aspvaxskinn, Phlebia bresadolae

basidiesvampen, Aporpium macroporum

basidiesvampen, Steccherinum fimbriatellum

blek borstticka, Funalia trogii

blåskinn, Amaurodon cyaneus

brandtaggsvamp, Hydnellum auratile

brödmärgsticka, Perenniporia medulla-panis

doftporing, Antrodia piceata

doftticka, Haploporus odorus

dysterfingersvamp, Clavaria atrofusca

en ticka, Obba rivulosa

fingersvampen, Ramaria flavescens

fingersvampen, Ramaria flavobrunnescens

fingersvampen, Ramaria ignicolor

fingersvampen, Ramaria rubella

gråskinn, Peniophora quercina

gul lammticka, Albatrellus citrinus

gulfläcksticka, Skeletocutis cummata (Skeletocutis ochroalba)

gultagging, Cristinia gallica

jordskinn, Cejpomyces terrigenus

*kanelticka, Coltricia cinnamomea

knölig taggsvamp, Hydnellum cumulatum

kolticka, Gloeophyllum carbonarium

koppartaggsvamp, Sarcodon lundellii

kristallticka, Skeletocutis stellae

kritporing, Antrodia crassa

*kromporing, Perenniporia tenuis

kärnticka, Inonotus dryophilus

kärrskinn, Hyphoderma deviatum

*laxticka, Aurantiporus priscus

lilafotad fingersvamp, Ramaria fennica

lilaköttig taggsvamp, Sarcodon fuligineoviolaceus

lilaporing, Skeletocutis lilacina

liten hjortticka, Datronia stereoides

*liten kandelabersvamp, Artomyces cristatus (Clavicorona cristata)

luckticka, Postia lowei

luddvaxskinn, Crustoderma longicystidiatum

*lusporing, Skeletocutis jelicii

*lämmelporing, Piloporia sajanensis

mirakelskinn, Atheloderma mirabile

moss-slev, Cotylidia muscigena

muslackskinn, Phlebiella insperata

mörkskinn, Punctularia strigosozonata

näverticka, Physisporinus crocatus

parasitporing, Antrodiella parasitica

poringen, Antrodia cretacea

poringen, Antrodia hyalina

poringen, Antrodia leucaena

pälsticka, Inonotus hispidus

raggtaggsvamp, Hydnellum mirabile

rak fingersvamp, Ramaria stricta

rosa jodskinn, Amylocorticium subincarnatum

rosengroppa, Candelabrochaete septocystidia

rutskinn, Xylobolus frustulatus

*saffransticka, Aurantiporus croceus

sammetstaggsvamp, Sarcodon martioflavus

skinnet, Chaetoporellus latitans

skinnporing, Antrodia mappa

sköldskinn, Hyphoderma mutatum

slits-poring, Steccherinum pseudozilingianum

slät taggsvamp, Sarcodon leucopus

sotfingersvamp, Clavaria asperulospora

sprickporing, Diplomitoporus crustulinus

stor tratticka, Polyporus badius

*storporig brandticka, Pycnoporellus alboluteus

strandgröppa, Phlebia lindtneri

*strimticka, Tyromyces canadensis

svavelskinn, Rhizochaete sulphurina

sälgknotterskinn, Kneiffiella efibulata

sälgtagging, Deviodontia pilaecystidiata

*taigaporing, Inonotopsis subiculosa

tajgataggsvamp, Phellodon secretus

*tallharticka, Pelloporus triqueter

tickan, Postia auricoma (Postia luteocaesia)

tickan, Postia balsamina

tickan, Postia perdelicata

*tickan, Postia persicina

tickan, Tyromyces fumidiceps

urskogsporing, Antrodia infirma

urskogsticka, Antrodia primaeva

veckticka, Antrodia pulvinascens

vit aspticka, Polyporus pseudobetulinus

Buksvampar

arktisk röksvamp, Lycoperdon cretaceum

*aromatisk slemtryffel, Melanogaster broomeanus

blomjordstjärna, Geastrum floriforme

*blåtryffel, Chamonixia caespitosa

*dvärgjordstjärna, Geastrum schmidelii

*hårdtryffel, Sclerogaster compactus

kantjordstjärna, Geastrum striatum

kopparäggsvamp, Bovista tomentosa

kornig röksvamp, Lycoperdon lividum

kragjordstjärna, Geastrum michelianum

kärröksvamp, Lycoperdon caudatum

liten jordstjärna, Geastrum minimum

liten stinksvamp, Mutinus caninus

stinkande slemtryffel, Melanogaster ambiguus

*stjälkröksvamp, Tulostoma brumale

*sumpäggsvamp, Bovista paludosa

*vit stjälkröksvamp, Tulostoma niveum

Sporsäcksvampar

almbuckla, Taphrina ulmi

*blek rotskål, Sowerbyella radiculata

*blåmjölkig storskål, Peziza saniosa

brandbägare, Pyropyxis rubra

brun rotskål, Sowerbyella brevispora

*disksvampen, Ionomidotis irregularis

gammelgransskål, Pseudographis pinicola

glödskål, Rhodotarzetta rosea

gransotdyna, Camarops tubulina

grön levermosskål, Mniaecia jungermanniae

*gul rotskål, Sowerbyella imperialis

*gullöra, Otidea concinna

gulmjölkig storskål, Peziza succosa

hedskål, Plectania melastoma

*hinnskål, Karstenella vernalis

huvudlik svampklubba, Tolypocladium capitatum (Cordyceps capitata)

klotsporig murkla, Gyromitra sphaerospora

*knubbig hårjordtunga, Trichoglossum walteri

*kronskål, Sarcosphaera coronaria

långhorn, Xylaria longipes

*olivjordtunga, Microglossum olivaceum

pokalmurklan, Dissingia oblongispora (Helvella oblongispora)

rosenskål, Leucoscypha ovilloides

*råtskålen, Sowerbyella requisii

rökpipsvamp, Urnula craterium

skålsvampen, Otidea minor

*spinnskålen, Arachnopeziza aurelia

strimsporig hjorttryffel, Elaphomyces striatosporus

*valköra, Otidea phlebophora

Lavar

*allékrimmerlav, Rinodina colobina

*alléorangelav, Solitaria chrysophthalma

alporangelav, Parvoplaca tiroliensis

*alvarfjälllav, Agonimia globulifera

*amerikatagel, Bryoria americana

*aspgelélav, Collema subnigrescens

aspkvistspik, Phaeocalicium tremulicola

*asplekania, Lecania fuscella

asppricklav, Arthonia patellulata

*atlantorangelav, Rufoplaca tristiuscula

*auroramursporing, Polyblastia aurorae

barkkornlav, Lopadium disciforme

barrgrönelav, Scoliciosporum curvatum

bergfiltlav, Peltigera monticola

*berglav, Dimelaena oreina

*blank knöllav, Placopsis lambii

*blanklav, Eopyrenula leucoplaca

*blek atla, Atla tibelliorum

*blek kalkporina, Pseudosagedia linearis

blek örnlav, Ochrolechia pallescens

*blekskaftad nållav, Chaenotheca cinerea

blågryn, Moelleropsis nebulosa

blåslaven, Hypogymnia subobscura

bläcklaven, Placopyrenium formosum

*bläcklaven, Placynthium pulvinatum

*broktagel, Bryoria bicolor

brun guldskivlav, Protoblastenia calva

brun mosskantlav, Lecanora epibryon

*brun mursporing, Polyblastia fusca

brun mångsporlav, Sporastatia testudinea

brun nållav, Chaenotheca phaeocephala

brun svartspik, Chaenothecopsis epithallina

brunfjällig skivlav, Romjularia lurida

*brunröd kraterlav, Gyalecta erythrozona

*brunskaftad blekspik, Sclerophora farinacea

*busklaven, Dactylina ramulosa

bäckdynlav, Micarea vulpinaris

bäckgelélav, Collema glebulentum

cinnoberflamlav, Ramboldia cinnabarina

citronlav, Candelaria pacifica

dolomitatla, Atla vitikainenii

dolomitklotterlav, Opegrapha dolomitica

dropplav, Cliostomum griffithii

dvärgbägarlav, Cladonia parasitica

*dvärgdmursporing, Polyblastia singularis

dvärggytterlav, Arctomia delicatula

dvärgkatinaria, Catinaria neuschildii

dvärgporina, Porina leptalea

dvärgskinnlav, Scytinium subtile

*dvärgskägglav, Usnea glabrata

dynlaven, Micarea tomentosa

eiglera, Eiglera flavida

*ekpricklav, Inoderma byssaceum

*ekspik, Calicium quercinum

elegant brosklav, Ramalina elegans

*elfenbenslav, Heterodermia speciosa

*enkelmursporing, Polyblastia media

*enpyttelav, Strangospora deplanata

falsk porlav, Megaspora verrucosa

filtlaven, Peltigera frippii

*finflikig brosklav, Ramalina roesleri

*finsk atla, Atla oulankaensis

finsk kalklav, Endocarpon adsurgens

fjällatla, Atla alpina

*fjällblylav, Santessoniella arctophila

fjällgelélav, Rostania ceranisca

fjällgroplav, Gyalecta foveolaris

*fjällgytterlav, Pannaria hookeri

fjällig knopplav, Biatora fallax

fjällig sipperlav, Dermatocarpon leptophyllodes

*fjällig svavellav, Gyalolechia bracteata

fjällkalklav, Staurothele pulvinata

*fjällnätsporing, Sporodictyon terrestre

*fjällorangelav, Pachypeltis castellana

fjällskinnlav, Scytinium imbricatum

flagnad bägarlav, Cladonia decorticata

fläcklaven, Arthonia apatetica

*fläcklaven, Arthonia excipienda

fläcklaven, Arthonia nephromiaria

*fläcklaven, Arthonia gelidae

*fläcklaven, Arthonia fuscopurpurea

*fläderlundlav, Bacidia friesiana

*forsgytterlav, Fuscopannaria confusa

forspåskrislav, Stereocaulon coniophyllum

frostdropplav, Biatora pallens

fyrsporig orangelav, Bryoplaca tetraspora

gelélaven, Enchylium bachmanianumvar.millegranum

*glanstagel, Bryoria nitidula

glashårslav, Leptochidium albociliatum

*granlundlav, Bacidia laurocerasi

*granpensellav, Gyalideopsis piceicola

granskivlav, Lecidea plebeja

grenbägarlav, Cladonia polydactyla

*grenskägglav, Usnea chaetophora

*gropig skägglav, Usnea barbata

*gropkrimmerlav, Rinodina immersa

*grynig lundlav, Bacidia biatorina

grynig påskrislav, Stereocaulon incrustatum

grynig skägglav, Usnea perplexans

grå bägarlav, Cladonia glauca

grå fjällknagglav, Toninia rosulata

*grå jordlav, Catapyrenium psoromoides

grå orangelav, Rufoplaca scotoplaca

gråblå skinnlav, Leptogium cyanescens

grågrön hagelporlav, Pertusaria coronata

gråstenslaven, Aspicilia subradians

gråstenslaven, Aspicilia perradiata

gråstenslaven, Aspicilia dendroplaca

*gråstenslaven, Aspicilia pergibbosa

gråstenslaven, Aspicilia njuljae

gråstenslaven, Aspicilia permutata

*grön knagglav, Toninia physaroides

*gul dropplav, Cliostomum corrugatum

*gul porlav, Pertusaria flavida

gulpuddrad spiklav, Calicium adspersum

gulvit blekspik, Sclerophora pallida

gyllenlav, Catolechia wahlenbergii

*gyttrad jordlav, Placidium squamulosum

hasselvårtlav, Pyrenula coryli

hedmursporing, Polyblastia sendtneri

*heppia, Heppia lutosa

*hjälmbrosklav, Ramalina baltica

huvudpåskrislav, Stereocaulon capitellatum

*hållav, Menegazzia terebrata

*hårslaven, Leptochidium crenatulum

jordatla, Atla wheldonii

jordguldskivlav, Protoblastenia terricola

jordkraterlav, Gyalecta geoica

*jämtkraterlav, Gyalecta kukriensis

*jämtorangelav, Caloplaca turkuensis

jättelav(skorall), Ricasolia amplissima

*jättesköldlav, Cetrelia olivetorum

*kalkkrimmerlav, Rinodina calcarea

*kalkpunktlav, Acrocordia conoidea

kalkskinnlav, Scytinium biatorinum

*kalkskivlav, Diplotomma venustum

kanelpyttelav, Piccolia ochrophora

kantlaven, Lecanora exspersa

kantlaven, Lecanora leptacinella

*kantlaven, Lecanora subcarnea

kantlaven, Lecanora cadubriae

kantlaven, Myriolecis torrida

kantlaven, Lecanora umbricolor

kantlaven, Lecanora anopta

kantorangelav, Caloplaca diphyodes

kattfotslav, Felipes leucopellaeus

klippsvanslav, Ropalospora lugubris

klosterlav, Biatoridium monasteriense

klotfruktslav, Sarcosagium campestre

*klotsporig skifferlav, Sarcogyne distinguenda

*klot-tegellav, Psora globifera

*knopplaven, Biatora hemipolia

*kollaven, Catillaria erysiboides

kollaven, Catillaria lenticularis

*kollaven, Catillaria groenlandica

kopparägglav, Candelariella vainioana

*kransgelélav, Enchylium bachmanianumvar.bachmanianum

kransorangelav, Flavoplaca dichroa

krimmerlaven, Rinodina aspersa

*krimmerlaven, Rinodina trevisanii

krimmerlaven, Rinodina mniaraeiza

krimmerlaven, Rinodina tephraspis

*krimmerlaven, Rinodina calcigena

krimmerlaven, Rinodina bischoffii

krimmerlaven, Rinodina conradii

krimmerlaven, Rinodina cinnamomea

*krimmerlaven, Rinodina archaea

krimmerlaven, Rinodina turfaceavar.ecrustacea

*krimmerlaven, Rinodina deflectens

krimmerlaven, Rinodina olivaceobrunnea

*krimmerlaven, Rinodina orculata

*krusig gelélav, Blennothallia crispa

*kråshenrika, Henrica theleodes

*kustbägarlav, Cladonia subcervicornis

*kustskinnlav, Scytinium magnussonii

kustspricklav, Myriospora rhagadiza

*kviströnnlav, Buellia arnoldii

labyrintlav, Claurouxia chalybeioides

ladkantlav, Protoparmelia oleagina

ladlav, Calicium tigillare

lecidellan, Lecidella flavosorediata

lekanian, Lecania nylanderiana

*lekanian, Lecania rabenhorstii

lekanian, Lecania sylvestris

lergelélav, Enchylium limosum

lerskinnlav, Leptogium byssinum

*liten aspgelélav, Collema curtisporum

liten blekspik, Sclerophora peronella

*liten bönlekania, Lecania dubitans

*liten kalkskivlav, Diplotomma lutosum

*liten kraterlav, Gyalecta subclausa

liten lundlav, Bacidina phacodes

liten rostorangelav, Caloplaca subathallina

liten rönnlav, Buellia erubescens

liten sotlav, Acolium karelicum

liten ved-dynlav, Micarea eximia

ljusfruktig xylografa, Xylographa trunciseda

luddig stiftdynlav, Micarea hedlundii

luddlav, Nephroma resupinatum

luddnål, Chaenotheca stemonea

lundlaven, Bacidia coprodes

*lundlaven, Bacidina arnoldiana

lundlaven, Bacidia igniarii

lundlaven, Bacidia vermifera

lundlaven, Bacidia inornata

lundlaven, Bacidia herbarum

*lundlaven, Bacidia viridescens

lunglavsknapp, Plectocarpon lichenum

*långt broktagel, Bryoria tenuis

*läderlappslav, Collema nigrescens

*malmnavellav, Umbilicaria dendrophora

*mellanmursporing, Polyblastia intermedia

metallaven, Vezdaea retigera

metallaven, Vezdaea acicularis

*mossbelonia, Gyalecta incarnata

mossfjälllav, Agonimia gelatinosa

*mosskrimmellav, Phaeorrhiza nimbosa

mosspysslinglav, Thelopsis melathelia

mussellav, Normandina pulchella

mångbladig sipperlav, Dermatocarpon polyphyllizum

*mångflikig gelélav, Callome multipartita

mångfruktig bägarlav, Cladonia polycarpoides

*mångsporig krimmerlav, Rinodina polyspora

*mörk kraterlav, Gyalecta truncigena

mörk rödprick, Arthonia incarnata

navelkantlav, Rhizoplaca melanophthalma

*njurlaven, Nephroma helveticum

*nordlig filtlav, Peltigera elisabethae

nordlig nållav, Chaenotheca laevigata

nordmursporing, Polyblastia borealis

norrlandskrimmerlav, Rinodina cinereovirens

*norsk dynlav, Micarea osloënsis

*norsk näverlav, Platismatia norvegica

*nållaven, Chaenotheca hygrophila

orangelaven, Caloplaca leptocheila

orangelaven, Caloplaca caesiorufella

orangelaven, Caloplaca stillicidiorum

*orangelaven, Caloplaca exsecuta

orangelaven, Caloplaca fuscorufa

*orangelaven, Caloplaca isidiigera

parasitkrimmerlav, Rinodina parasitica

*parknål, Chaenotheca hispidula

polarjordlav, Placidium norvegicum

porlav, Pertusaria pertusa

*punktlaven, Acrocordia subglobosa

*påskrislaven, Stereocaulon arenarium

*rikfruktig blemlav, Phlyctis agelaea

*rikfruktig rosettlav, Physcia phaea

ringlav, Evernia divaricata

*rosa skärelav, Schismatomma pericleum

*rosengyalidea, Gyalidea roseola

*rosettgelélav, Scytinium fragrans

*rosettknagglav, Toninia alutacea

*rosettlik dvärggytterlav, Arctomia interfixa

rostorangelav, Blastenia ferruginea

rotvältedynlav, Micarea myriocarpa

röd navelkantlav, Rhizoplaca chrysoleuca

rödbrun jordlav, Placidium rufescens

*rödprick, Arthonia helvola

*rönnlaven, Tetramelas chloroleucus

*sandömursporing, Polyblastia dimidiata

saprofytsvartspik, Chaenothecopsis debilis

serpentinkalklav, Endocarpon psorodeum

*silikatbläcklav, Placynthium dolichoterum

skiffermursporing, Polyblastia schisticola

skivlaven, Lecidea paraclitica

skivlaven, Lecidea polycocca

skivlaven, Lecidea betulicola

skivlaven, Lecidea subhumida

skivlaven, Lecidea microphaea

*skivlaven, Lecidea apochroeella

*skivlaven, Lecidea umbonata

skivlaven, Lecidea globulispora

*skivlaven, Lecidea septentrionalis

skivlaven, Protoblastenia lilacina

skivlaven, Lecidea strasseri

skorpgelélav, Rostania occultatavar.occultata

skorpknagglav, Toninia squalida

skorplaven, Thelidium austriacum

*skorplaven, Clauzadea metzleri

skorplaven, Thelidium auruntii

*skorplaven, Bryonora pruinosa

skorplaven, Thelidium papulare

*skorplaven, Biatorella fossarum

*skorplaven, Lemmopsis arnoldiana

*skorplaven, Bryonora castanea

skorplaven, Dacampia hookeri

skorplaven, Thelocarpon superellum

skorplaven, Thelidium zwackhii

*skorplaven, Thelidium impressum

*skorplaven, Polyblastia fugax

*skorplaven, Thelidium larianum

*skorplaven, Farnoldia hypocrita

*skorplaven, Lemmopsis pelodes

skorplaven, Thelocarpon depressellum

skorplaven, Bryonora septentrionalis

*skorplaven, Polyblastia agraria

skorplaven, Thelidium olivaceonitens

skorplaven, Thelidium aphanes

*skorplaven, Polyblastia helvetica

skorplaven, Thelocarpon strasseri

skorplaven, Bryonora curvescens

skorplaven, Halecania alpivaga

skorplaven, Thelocarpon sphaerosporum

skorplaven, Thelidium decussatum

skorplaven, Bagliettoa parmigerella

*skorvatla, Atla palicei

skrovellav, Lobarina scrobiculata

*skrynklig skinnlav, Scytinium schraderi

skuggkranslav, Phaeophyscia endophoenicea

*skuggkraterlav, Gyalecta friesii

*skuggmursporing, Polyblastia inconspicua

skuggnål, Chaenotheca sphaerocephala

*skuggorangelav, Caloplaca lucifuga

skägglaven, Usnea fulvoreagens

*sköldlaven, Cetrelia cetrarioides

smalskaftslav, Chaenotheca gracilenta

småflikig brosklav, Ramalina sinensis

*småfruktigt blågryn, Gregorella humida

*smånätsporing, Sporodictyon minutum

snöbollslav, Varicellaria hemisphaerica

solfjäderlav, Cheiromycina flabelliformis

sotnavellav, Umbilicaria havaasii

spatelpåskrislav, Stereocaulon spathuliferum

sporsäcksvampen, Lambiella fuscosora

sporsäcksvampen, Calogaya bryochrysion

*sporsäcksvampen, Psorotichia lugubris

sporsäcksvampen, Naetrocymbe fraxini

sporsäcksvampen, Aphanopsis coenosa

*sporsäcksvampen, Polycauliona phlogina

sporsäcksvampen, Miriquidica ventosa

sporsäcksvampen, Scoliciosporum ophiosporum

sporsäcksvampen, Arthopyrenia cinereopruinosa

*sporsäcksvampen, Scutula heeri

*sporsäcksvampen, Xyloschistes platytropa

sporsäcksvampen, Nectriopsis lecanodes

sporsäcksvampen, Arthrosporum populorum

sporsäcksvampen, Rhizocarpon petraeum

*sporsäcksvampen, Halospora deminuta

sporsäcksvampen, Hymenelia epulotica

sporsäcksvampen, Bagliettoa steineri

sporsäcksvampen, Dactylospora lobariella

sporsäcksvampen, Lithographa tesserata

sporsäcksvampen, Psoroglaena abscondita

sporsäcksvampen, Rhizocarpon expallescens

sporsäcksvampen, Pronectria ornamentata

*sporsäcksvampen, Squamarina sp.

*sporsäcksvampen, Staurothele hymenogonia

sporsäcksvampen, Palicella filamentosa

sporsäcksvampen, Muellerella hospitans

sporsäcksvampen, Naetrocymbe rhyponta

sporsäcksvampen, Puttea exsequens

sporsäcksvampen, Protothelenella xylina

*sporsäcksvampen, Rhizocarpon chioneum

sporsäcksvampen, Rhizocarpon copelandii

sporsäcksvampen, Bryodina rhypariza

sporsäcksvampen, Refractohilum galligenum

sporsäcksvampen, Protounguicularia nephromatis

sporsäcksvampen, Plectocarpon nephromeum

sporsäcksvampen, Lasiosphaeriopsis salisburyi

sporsäcksvampen, Pezizella epithallina

sporsäcksvampen, Plectocarpon peltigerae

sporsäcksvampen, Cresporhaphis wienkampii

*sporsäcksvampen, Biatorella hemisphaerica

sporsäcksvampen, Lepra ophthalmiza

sporsäcksvampen, Staurothele rupifraga

sporsäcksvampen, Rhizocarpon sublavatum

sporsäcksvampen, Halospora discrepans

sporsäcksvampen, Miriquidica leucophaeoides

*sporsäcksvampen, Athallia saxifragarum

*sporsäcksvampen, Staurothele succedens

sporsäcksvampen, Leciophysma furfurascens

sporsäcksvampen, Dactylospora protothallina

*sporsäcksvampen, Tetramelas geophilus

*sporsäcksvampen, Involucropyrenium nuriense

sporsäcksvampen, Xylographa erratica

*sporsäcksvampen, Psoroglaena biatorella

sporsäcksvampen, Lasiosphaeriopsis pilophori

*sporsäcksvampen, Hymenelia melanocarpa

sporsäcksvampen, Amundsenia approximata

sporsäcksvampen, Strigula muscicola

sporsäcksvampen, Arthopyrenia cerasi

sporsäcksvampen, Ionaspis ceracea

sporsäcksvampen, Rhaphidicyrtis trichosporella

*spricklaven, Acarospora macrospora

*spricklaven, Acarospora rhizobola

*spricklaven, Acarospora versicolor

*spricklaven, Acarospora castaneocarpa

spricklaven, Acarospora oligospora

spricknavellav, Umbilicaria leiocarpa

*sprickskägglav, Usnea wasmuthii

spårsäcksvampen, Abrothallus peyritschii

späd brosklav, Ramalina dilacerata

staketflamlav, Ramboldia insidiosa

*stenpricklav, Arthonia fusca

*stiftbroktagel, Bryoria smithii

stiftgelélav, Collema furfuraceum

*stiftklotterlav, Opegrapha vermicellifera

*stiftsköldlav, Xanthoparmelia verruculifera

*stor bönlekania, Lecania koerberiana

*stor kolvlav, Pilophorus robustus

*stor kraterlav, Gyalecta peziza

stor kvartslav, Protoparmeliopsis macrocyclos

*stor skorpknagglav, Toninia aromatica

*stor stjärnfruktlav, Petractis clausa

stor svartstjärna, Rhexophiale rhexoblephara

storfruktig bäckgyalidea, Gyalidea fritzei

*storsporig strigula, Strigula stigmatella

*strandhenrika, Henrica melaspora

*större småstjärna, Ramonia chrysophaea

*svartlingen, Lempholemma degelianum

*svartlingen, Lempholemma intricatum

svartlingen, Lempholemma dispansum

*svartlingen, Lempholemma botryosum

svartlingen, Lempholemma isidioides

svartlingen, Lempholemma chalazanum

*svartlingen, Lempholemma radiatum

*svavelgul kantlav, Lecanora epanora

*svensk klotterlav, Opegrapha suecica

*sydlig sotlav, Calicium notarisii

*sydlik kalkorangelav, Pyrenodesmia variabilis

sälgörnlav, Ochrolechia szatalaënsis

*tagellaven, Bryoria glabra

thelomma, Pseudothelomma ocellatum

toffellav, Anisomeridium biforme

*tornepåskrislav, Stereocaulon farinaceum

*torvbägarlav, Cladonia incrassata

torvkrimmerlav, Rinodina turfaceavar.turfacea

*trubbig brosklav, Ramalina obtusata

*trådbläcklav, Placynthium stenophyllum

trådbrosklav, Ramalina thrausta

*uppländsk filtlav, Peltigera retifoveata

*urnskivlav, Diplotomma pharcidium

veckad kantlav, Myriolecis crenulata

*ved-lavklubba, Multiclavula mucida

vedskivlav, Hertelidea botryosa

*vedspik, Calicium abietinum

*vedstjärna, Elixia flexella

vit mursporing, Polyblastia albida

*vitfinger, Siphula ceratites

vitskaftad svartspik, Chaenothecopsis viridialba

vårtig dynlav, Micarea elachista

*vårtlaven, Verrucaria fuscovelutina

vårtlaven, Verrucaria transiliens

*vårtlaven, Verrucaria disjuncta

*vårtlaven, Verrucaria caerulea

*vårtlaven, Verrucaria helsingiensis

vårtlaven, Verrucaria corticola

*vårtlaven, Staurothele guestphalica

*vårtlaven, Verrucaria triglavensis

vårtlaven, Verrucaria devergens

vårtlaven, Verrucaria lignicola

*vårtlaven, Verrucaria apatela

*vårtlaven, Verrucaria norrlandica

vårtlaven, Verrucaria vitikainenii

vårtlaven, Verrucaria othmarbreussii

*vårtlaven, Verrucaria oulankaensis

*vårtlaven, Verrucaria cataleptoides

*vårtlaven, Verrucaria pinguicula

*vårtlaven, Verrucaria fraudulosa

*vårtlaven, Verrucaria polysticta

*vårtlaven, Verrucaria saanaënsis

vårtlaven, Verrucaria amylacea

*vårtlaven, Verrucaria onegensis

*vårtlaven, Verrucaria sublapponica

*vårtlaven, Verrucaria corcontica

vårtlaven, Verrucaria lapponica

vårtlaven, Verrucaria trabicola

*vårtlavsklotter, Opegrapha rupestris

*västlig njurlav, Nephroma laevigatum

*västlig silverlav, Parmelina pastillifera

*åttasporig säcklav, Solorina octospora

*ädellav, Megalaria grossa

älghornslav, Cladonia foliacea

RYGGRADSJUR

Däggdjur

*fjällräv, Vulpes lagopus

flygekorre, Pteromys volans

*fransfladdermus, Myotis nattereri

*saimensäl, Pusa hispida saimensis

trollfladdermus, Pipistrellus nathusii

Fåglar

backsvala, Riparia riparia

*bergand, Aythya marila

berglärka, Eremophila alpestris

berguv, Bubo bubo

bivråk, Pernis apivorus

blå kärrhök, Circus cyaneus

*brun glada, Milvus migrans

brushane, Calidris pugnax

buskskvätta, Saxicola rubetra

citronärla, Motacilla citreola

dammsnäppa, Tringa stagnatilis

*dubbelbeckasin, Gallinago media

*fjällgås, Anser erythropus

fjällpipare, Eudromias morinellus

fjälluggla, Bubo scandiacus

fjällvråk, Buteo lagopus

forsärla, Motacilla cinerea

gravand, Tadorna tadorna

gråsparv, Passer domesticus

grönfink, Chloris chloris

hussvala, Delichon urbicum

höksångare, Curruca nisoria

*jaktfalk, Falco rusticolus

*kungsfiskare, Alcedo atthis

kungsörn, Aquila chrysaetos

ladusvala, Hirundo rustica

mindre sumphöna, Zapornia parva

mosnäppa, Calidris temminckii

nordsångare, Seicercus borealis

nötväcka, Sitta europaea

ormvråk, Buteo buteo

ortolansparv, Emberiza hortulana

pilgrimsfalk, Falco peregrinus

pungmes, Remiz pendulinus

ringtrast, Turdus torquatus

roskarl, Arenaria interpres

rödspov, Limosa limosa

rödstrupig piplärka, Anthus cervinus

rörhöna, Gallinula chloropus

*sillgrissla, Uria aalge

silltrut, Larus fuscus

skrattmås, Chroicocephalus ridibundus

skäggmes, Panurus biarmicus

skärsnäppa, Calidris maritima

smalnäbbad simsnäppa, Phalaropus lobatus

smådopping, Tachybaptus ruficollis

småsnäppa, Calidris minuta

*småtärna, Sternula albifrons

snösparv, Plectrophenax nivalis

sommargylling, Oriolus oriolus

sparvuggla, Glaucidium passerinum

strömstare, Cinclus cinclus

stäpphök, Circus macrourus

stäppsångare, Iduna caligata

*större skrikörn, Clanga clanga

svarthakedopping, Podiceps auritus

*svarttärna, Chlidonias niger

svärta, Melanitta fusca

*sydligskärsnäppa, Calidris alpina schinzii

sävsparv, Schoeniclus schoeniclus

talltita, Poecile montanus

*tereksnäppa, Xenus cinereus

tobisgrissla, Cepphus grylle

tofsmes, Lophophanes cristatus

tornseglare, Apus apus

trastsångare, Acrocephalus arundinaceus

turkduva, Streptopelia decaocto

turturduva, Streptopelia turtur

vaktel, Coturnix coturnix

vassångare, Locustella luscinioides

vinterhämpling, Linaria flavirostris

vitryggig hackspett, Dendrocopos leucotos

ängshök, Circus pygargus

Groddjur

*större vattensalamander, Triturus cristatus

RYGGRADSLÖSA DJUR

Ringmaskar

*blodigel, Hirudo medicinalis

Blötdjur

*barksnäcka, Merdigera obscura

*bukspolsnäcka, Macrogastra ventricosa

dvärgsnigel, Arion intermedius

*flodpärlmussla, Margaritifera margaritifera

*gitterspolsnäcka, Clausilia dubia

*mindre kristallsnäcka, Vitrea contracta

*otandad grynsnäcka, Vertigo genesii

*rakspolsnäcka, Cochlodina orthostoma

*rödskalig bärnstenssnäcka, Quickella arenaria

*spolsnäckan, Macrogastra borealis

*spolsnäckan, Ruthenica filograna

tjockskalig målarmussla, Unio crassus

*östspolsnäcka, Bulgarica cana

Spindeldjur

dynvargspindel, Arctosa perita

ekkrabbspindel, Xysticus luctator

eklövsspindel, Aculepeira ceropegia

fläckmattvävare, Ipa keyserlingi

gropspindeln, Silometopus ambiguus

hålkardarspindel, Cicurina cicur

krabbspindeln, Xysticus viduus

källarspindel, Meta menardi

kärrpaddspindel, Ozyptila gertschi

labyrintspindel, Agelena labyrinthica

*mossgropspindel, Satilatlas britteni

myrtaggfoting, Zora parallela

nacktoffspindel, Acartauchenius scurrilis

*plattbukspindeln, Berlandina cinerea

sandsnabblöpare, Rhysodromus fallax (Philodromus fallax)

sköldmyrfångarspindel, Euryopis laeta

smutspaddspindel, Ozyptila scabricula

sotklotspindel, Enoplognatha thoracica

spindeln, Alopecosa barbipes

spindeln, Clubiona juvenis

täckvävarspindeln, Kikimora palustris

Enkelfotingar

*klippjordkrypare, Geophilus carpophagus

Kräftdjur

*fjällsköldbladfoting, Lepidurus arcticus

gällbladfotingen, Branchinecta paludosa

Insekter

Dagsländor

forsdagsländan, Heptagenia flava

hornslamslända, Brachycercus harrisellus

*mörk älvdagslända, Habrophlebia fusca

sanddagsländan, Ephemera lineata

*ådagsländan, Baetopus tenellus

Trollsländor

dvärgflickslända, Nehalennia speciosa

grön mosaikslända, Aeshna viridis

Nätvingar

vattenmyrlejonslända, Osmylus fulvicephalus

Bäcksländor

*brun mossbäckslända, Rhabdiopteryx acuminata

*gråvingad källbäckslända, Nemoura dubitans

Hopprätvingar

*rosenvingad gräshoppa, Bryodemella tuberculata

torngräshoppan, Tetrix tenuicornis

*trumgräshoppa, Psophus stridulus

Skinnbaggar

backfröskinnbagge (backfrölus), Pionosomus varius

barkdvärgskinnbagge, Ceratocombus corticalis

bredkantskinbaggen, Coriomeris scabricornis

fröskinnbaggen, Rhyparochromus phoeniceus

fröskinnbaggen, Tropidophlebia costalis

fröskinnbaggen, Peritrechus nubilus

*fröskinnbaggen, Geocoris grylloides

*fröskinnbaggen, Geocoris dispar

*fröskinnbaggen, Geocoris ater

fältfröskinbagge, Gonianotus marginepunctatus

fältrovskinnbaggen, Nabis punctatus

mindre markbärfis, Sciocoris cursitans

*mållskinnbaggen, Parapiesma salsolae

mållskinnbaggen, Piesma capitatum

näbbskinnbaggen, Temnostethus pusillus

näppskinnbaggen, Orius horvathi

nätskinnbaggen, Galeatus spinifrons

nätskinnbaggen, Dictyla convergens

prästkrageskinnbagge, Catoplatus fabricii

rovskinnbaggen, Pygolampis bidentata

sanddynbärfis, Phimodera humeralis

slät barkskinnbagge, Aradus laeviusculus

smalkantskinbaggen, Brachycarenus tigrinus

spetshörnad barkskinnbagge, Aradus angularis

strandskinnbagen, Salda sahlbergi

strandskinnbagen, Salda muelleri

strandskinnbaggen, Halosalda lateralis

svalans väggluss, Oeciacus hirundinis

svartvit taggbening, Tritomegas bicolor

tvåfläckig barkskinnbagge, Aradus bimaculatus

ädellövskinnbagge, Megacoelum infusum

ängskinnbaggen, Systellonotus triguttatus

ängsskinnbaggen, Notostira erratica

ängsskinnbaggen, Polymerus lammesi

ängsskinnbaggen, Pilophorus confusus

ängsskinnbaggen, Orthocephalus brevis

*ängsskinnbaggen, Calocoris roseomaculatus

ängsskinnbaggen, Phytocoris insignis

ängsskinnbaggen, Orthotylus prasinus

ängsskinnbaggen, Actinocoris signatus

ängsskinnbaggen, Euryopicoris nitidus

Stritaroch växtlöss

barkbladlusen, Cinara pinihabitans

barkbladlusen, Cinara piniphila

barkbladlusen, Cinara smolandiae

barkbladlusen, Maculolachnus submacula

barkbladlusen, Trama rara

*bergcikada, Cicadetta montana

borstbladlusen, Iziphya bufo

*borstbladlusen, Therioaphis brachytricha

dvärgstriten, Adarrus multinotatus

dvärgstriten, Anaceratagallia estonica

dvärgstriten, Arthaldeus striifrons

dvärgstriten, Cicadella lasiocarpae

dvärgstriten, Cosmotettix panzeri

dvärgstriten, Dikraneura variata

dvärgstriten, Ditropsis flavipes

dvärgstriten, Doratura exilis

dvärgstriten, Edwardsiana plebeja

dvärgstriten, Edwardsiana stehliki

dvärgstriten, Eupteryx collina

dvärgstriten, Eurhadina kirschbaumi

dvärgstriten, Eurhadina ribauti

*dvärgstriten, Laburrus impictifrons

dvärgstriten, Limotettix atricapillus

dvärgstriten, Limotettix ochrifrons

*dvärgstriten, Macropsidius sahlbergi

dvärgstriten, Macrosteles sordidipennis

dvärgstriten, Micantulina pseudomicantula

dvärgstriten, Mongolojassus sibiricus

dvärgstriten, Psammotettix albomarginatus

dvärgstriten, Psammotettix cephalotes

*dvärgstriten, Psammotettix excisus

dvärgstriten, Psammotettix sabulicola

dvärgstriten, Rosenus laciniatus

halvvingen, Acanthochermes quercus

långrörsbladlusen, Acyrthosiphon auctum

långrörsbladlusen, Acyrthosiphon chelidonii

långrörsbladlusen, Amphorophora gei

långrörsbladlusen, Anthracosiphon hertae

långrörsbladlusen, Aphis brunellae

*långrörsbladlusen, Aphis erigerontis

långrörsbladlusen, Aphis etiolata

*långrörsbladlusen, Aphis klimeschi

långrörsbladlusen, Aphis newtoni

långrörsbladlusen, Aphis praeterita

långrörsbladlusen, Aphis ruborum

långrörsbladlusen, Aphis selini

långrörsbladlusen, Aphis serpylli

långrörsbladlusen, Aspidaphis adjuvans

långrörsbladlusen, Brachycaudus napelli

*långrörsbladlusen, Brachycolus cucubali

långrörsbladlusen, Chaetosiphon tetrarhodum

långrörsbladlusen, Coloradoa abrotani

långrörsbladlusen, Coloradoa campestrella

långrörsbladlusen, Coloradoa inodorella

långrörsbladlusen, Dysaphis hirsutissima

långrörsbladlusen, Dysaphis ossiannilssoni

långrörsbladlusen, Lipaphis alliariae

långrörsbladlusen, Macrosiphoniella abrotani

långrörsbladlusen, Macrosiphoniella asteris

långrörsbladlusen, Macrosiphum lisae

långrörsbladlusen, Macrosiphum weberi

långrörsbladlusen, Megourella purpurea

långrörsbladlusen, Nasonovia altaensis

*långrörsbladlusen, Nearctaphis vera

långrörsbladlusen, Pleotrichophorus duponti

långrörsbladlusen, Pleotrichophorus persimilis

långrörsbladlusen, Schizaphis rufula

långrörsbladlusen, Titanosiphon artemisiae

långrörsbladlusen, Trichosiphonaphis corticis

långrörsbladlusen, Uroleucon inulicola

pungbladlusen, Geoica setulosa

pungbladlusen, Paracletus cimiciformis

pungbladlusen, Smynthurodes betae

*rundbladloppan, Cacopsylla rhamnicola

rundbladloppan, Cacopsylla rhododendri

rundbladloppan, Cacopsylla zetterstedti

rundbladloppen, Craspedolepta malachitica

spetsbladloppan, Trioza chrysanthemi

spetsbladloppan, Trioza rhamni

sporrstriten, Achorotile longicornis

sporrstriten, Florodelphax leptosoma

*sporrstriten, Florodelphax paryphasma

sporrstriten, Kosswigianella exigua

sporrstriten, Muellerianella fairmairei

sporrstriten, Muirodelphax aubei

sporrstriten, Stiromoides maculiceps

ullsköldlusen, Planococcus vovae

Tripsar

rörtripsen, Eurytrichothrips affinis

Fjärilar

*absintsäckmal, Coleophora absinthii

*allmän arvmal, Caryocolum alsinellum

allmän nätfjäril (underart norvegica), Melitaea athaliasubsp.norvegica

almbarkvecklare, Cydia leguminana

*almgallvecklare, Phtheochroa schreibersiana

*almkronmal, Bucculatrix albedinella

alvararvmal, Caryocolum blandelloides

*alvargråvecklare, Cnephasia alticolana

apelmärgmal, Blastodacna atra

apollofjäril, Parnassius apollo

*arktisk frövecklare, Pelochrista guentheri

arktisk igelkottspinnare, Chelis puengeleri

arktisk pärlemorfjäril, Boloria chariclea

aspskogvecklare, Cydia cornucopiae

aspsvärmare, Laothoe amurensis

backfibblefjädermott, Oxyptilus ericetorum

backgördelmätare, Cyclophora quercimontaria

backvialspuckelmal, Leucoptera lathyrifoliella

barrskogsfjällfly, Xestia sincera

bitterfibbleblomvecklare, Neocochylis hybridella (Cochylis hybridella)

blandskogsförnamal, Hypatopa segnella

*blodrött ljusmott, Pyrausta sanguinalis

blomrismätare, Aspitates gilvaria

*blomvecklaren, Aethes kyrkii

blomvisslare, Pyrgus andromedae

*blybandbrokvecklare, Capricornia boisduvaliana

blågrå fältmätare, Entephria nobiliaria

bokguldmal, Phyllonorycter maestingellus

*bokstavsmott, Diasemia reticularis

bokvårmal, Diurnea fagella

bredbandad mårefältmätare, Epirrhoe galiata

bredbrämad bastardsvärmare, Zygaena lonicerae

*bronskronmal, Bucculatrix argentisignella

brunaktigt tofsfly, Zanclognatha lunalis

brunbandad malmätare, Eupithecia sinuosaria

*brunbinkefjädermott, Oidaematophorus rogenhoferi

*brunt timjansmott, Delplanqueia dilutella

bruntecknat fjällfly, Xestia brunneopicta

*brunögd småstävmal, Gnorimoschema streliciellum

*brunörtsdvärgmal, Glaucolepis headleyella

*bågstreckad näbbmal, Sophronia humerella

bäcklövmätare, Scopula corrivalaria

disas gräsfjäril, Erebia disa

*dubbelbandat ljusmott, Pyrausta ostrinalis

dvärgpärlemorfjäril, Boloria improba

*dyngräsminerarmal, Elachista bruuni

dyster alrullvecklare, Epinotia sordidana

*dårgräsfjäril, Lopinga achine

ekmolnmott, Elegia similella

ekplantguldmal, Phyllonorycter lautellus

*enkelsprötat timjanfjädermott, Merrifieldia tridactyla

estnisk fältmätare, Epirrhoe tartuensis

*fetörtsblåvinge, Scolitantides orion

finsk gullrisfrövecklare, Eucosma suomiana

finskt fjällfly, Actebia fennica

fjädermotten, Oxyptilus distans

*fjädermotten, Marasmarcha lunaedactyla

*fjällantennmal, Cauchas breviantennella

fjällbrantbrokvecklare, Argyroploce aquilonana

fjällhedfly, Xestia lyngei

fjällhöfjäril, Colias tyche

fjällmetallfly, Syngrapha hochenwarthi

fjällnäbbmal, Sophronia gelidella

fjällpärlemorfjäril, Boloria napaea

fjällsenapsmal, Plutella hyperboreella

fjällsilversmygare, Hesperia commasubsp.catena

*fjällsippebrokvecklare, Argyroploce noricana

fjällsippedvärgmal, Stigmella dryadella

fjällsippefilosofmal, Aristotelia heliacella

fjällsippeskäckmal, Tinagma dryadis

fjällsippesäckmal, Coleophora unigenella

*fjällskråpmal, Scrobipalpopsis petasitis

*fjällskärefrövecklare, Eucosma saussureana

*fjällskäreplattmal, Agonopterix broennoeensis

fjällskärepraktvecklare, Phtheochroa vulneratana

fjällstjälkvecklare, Epiblema simplonianum

fjällängsfältmätare, Perizoma minoratum

fjällängsljusmott, Loxostege ephippialis

fläckig smaragdmätare, Comibaena bajularia

fransmalen, Sorhagenia lophyrella

*fågelstarrsgräsmal, Elachista ornithopodella

fältmalen, Scythris fuscopterella

fältmalen, Scythris limbella

*fältmalörtrotvecklare, Pelochrista infidana

färgkullekorgmal, Metzneria santolinella

försommartubmal, Agnoea flavifrontella

glanssolvecklare, Pammene splendidulana

glasvingen, Synanthedon soffneri

*glasörtsmåstävmal, Scrobipalpa salicorniae

*glasörtsäckmal, Coleophora salicorniae

gnuggmalen, Glyphipterix equitella

grobladsrotmot, Homoeosoma sinuellum

grovfjällig rölleksäckmal, Coleophora millefolii

grå blåbärsfältmätare, Entephria caesiata

*grå flickfjäril, Archiearis notha

grå fältmalörtsäckmal, Coleophora granulatella

grå mjölkefältmal, Scythris noricella

grå senapsmal, Rhigognostis senilella

*grå vitspetsgräsminerarmal, Elachista littoricola

*gråaktigt kärrängsfly, Athetis gluteosa

gråbinkevecklare, Cochylidia heydeniana

gråbrun slottergräsfjäril, Hyponephele lycaon

*gråfibblekorthuvudmal, Scythris laminella

*gråkantad sorgmal, Ethmia terminella

grånad småstävmal, Gnorimoschema herbichii

*gråpoängsmott, Udea elutalis

gråsvart fjällfly, Lasionycta dovrensis

*gräsmalen, Elachista saarelai

gräsmalen, Elachista kebneella

gräsmotten, Agriphila biarmica

gräsmotten, Catoptria maculalis

gräsrotfly, Luperina testacea

grönaktig lavmätare, Cleorodes lichenarius

*guldborrvecklare, Pammene aurana

guldfläckpraktmal, Decantha borkhausenii

*guldfransmott, Catastia marginea

*guldljusmott, Pyrausta auratus

gulfläckig glanssmygare, Carterocephalus palaemon

gulfläckig igelkottspinnare, Arctia aulica

*gullvivedystermal, Monochroa servella

gulpannad lavspinnare, Eilema pygmaeolum

gulpudrad fältmätare, Entephria flavicinctata

gäck, Trichosea ludifica

gökärtspuckelmal, Leucoptera orobi

*gökärtsstyltmal, Micrurapteryx gradatella

*gördelljusmott, Pyrausta cingulatus

hagtornsgråvecklare, Neosphaleroptera nubilana

hagtornsspinnmal, Scythropia crataegella

halvögongräsmal, Elachista subocellea

*hampflockelsfjädermott, Adaina microdactyla

*hampflockelsäckmal, Coleophora follicularis

Haralds fjällfly, Xestia atrata

*havsstrandkorthuvudmal, Scythris productella

hjärtstillefjädermott, Capperia trichodactyla

*humlevecklare, Grapholita discretana

hybnerrotvecklare, Pelochrista huebneriana

*hylsnejlikesäckmal, Coleophora adelogrammella

*hårflokeplattmal, Depressaria chaerophylli

hästmyrebomal, Niditinea truncicolella

hästskräppedystermal, Monochroa palustrella

*häxörtsbrokmal, Mompha terminella

högnordisk blåvinge, Agriades aquilo

högnordisk gräsfjäril, Erebia medusasubsp.polaris

högnordisk höfjäril, Colias hecla

högnordisk pärlemorfjäril, Boloria polaris

högnordiskt hedfly, Lasionycta staudingeri

*kalkkronmal, Bucculatrix artemisiella

kanelrosknoppmal, Lampronia standfussiella

karelsk rölleksäckmal, Coleophora carelica

*karelsk snedbandvecklare, Clepsis lindebergi

*kareltrågspinnare, Nola karelica

*kilstreckad fjällsäckmal, Coleophora svenssoni

kilstreckad hedblomstersäckmal, Coleophora caelebipennella

kilstreckad klintsäckmal, Coleophora conspicuella

*kilstreckad rölleksäckmal, Coleophora partitella

klargul lövängsbrokmal, Heinemannia laspeyrella

klipparvmal, Caryocolum petrophilum

klippmossmal, Aplota nigricans

klöverblåvinge, Glaucopsyche alexis

*klöversobermal, Anacampsis fuscella

*korkmusslingsmal, Nemapogon fungivorellus

kortsvansad blåvinge, Cupido argiades

krypvideguldmal, Phyllonorycter quinqueguttellus

*kråkriskorthuvudmal, Scythris empetrella

kungsljusmal, Nothris verbascella

*kustgräsmal, Elachista vonschantzi

*kärrantennmal, Nemophora minimella

kärrharfotspinnare, Gynaephora selenitica

kärringtandsäckmal, Coleophora discordella

*kärringtandvecklare, Cydia succedana

kärrkorthuvudmal, Scythris palustris

lappnätfjäril, Euphydryas iduna

lapskt hedfly, Sympistis lapponica

*leverplattmal, Levipalpus hepatariellus

*lindbrokmal, Chrysoclista linneella

*linjerad gullrissäckmal, Coleophora amellivora

linjerat gräsmott, Pediasia fascelinella

linjesprötat timjanfjädermott, Merrifieldia leucodactyla

liten bockrotplattmal, Agonopterix capreolella

litet mossmott, Platytes cerussella

litet stamfly, Amphipoea crinanensis

litet vaxmott, Achroia grisella

ljus askstyltmal, Caloptilia cuculipennella

ljus gråvecklare, Cnephasia incertana

ljus malörtsäckmal, Coleophora albicans

ljus mållsäckmal, Coleophora adspersella

ljusgrått jordfly, Eugnorisma glareosum

ljuspunktsmossmal, Bryotropha affinis

ljusringad backglimsäckmal, Coleophora nutantella

ljusryggad småstävmal, Scrobipalpa artemisiella

lundpärlemofjäril, Boloria titania

lundstarrsgräsmal, Elachista tetragonella

*luzernvecklare, Cydia medicaginis

långfläckat metallfly, Autographa macrogamma

malen, Epermenia profugella

*malörtmott, Euzophera cinerosella

malörtsfjädermott, Hellinsia distincta

*malörtstjälkvecklare, Eucosma pupillana

mandelblomfjädermott, Stenoptilia pelidnodactyla

mellanmätare, Phibalapteryx virgata

Meves fjällfly (östligt fjällfly), Xestia gelida

*mindre blåvinge, Cupido minimus

mjölkörtsspinnare, Lemonia dumi

mjölondvärgmal, Etainia albibimaculella

mjölonsäckmal, Coleophora arctostaphyli

mnemosynefjäril, Parnassius mnemosyne

mossesäckmal, Coleophora cornutella

motfläckmossmal, Bryotropha umbrosella

mynteblomvecklare, Phalonidia manniana

myntesäckmal, Coleophora albitarsella

myrgräsfjäril, Oeneis norna

myrstacksmal, Myrmecozela ochraceella

mållmalmätare, Eupithecia simpliciata

mångformig ekkantmal, Carpatolechia decorella

mässingsdvärgmal, Stigmella aeneofasciella

mörk kambladskärare, Incurvaria masculella

mörk rosenvecklare, Notocelia tetragonana

mörkbrämad fältmätare, Colostygia turbata

mörkbrämat ängsfly, Mniotype bathensis

mörkt jordfly, Spaelotis ravida

nattflyet, Pyrrhia exprimens

*nejlikmalmätare, Eupithecia fennoscandica

nordisk buskmätare, Macaria loricaria

nordiskt jordfly, Xestia borealis

nordiskt pilfly, Hillia iris

nordlig lövmätare, Scopula frigidaria

*nordlig senapsmal, Rhigognostis kuusamoensis

*nordlig småstävmal, Gnorimoschema nordlandicolellum

*nordsäckmal, Coleophora boreella

*norsknoppemal, Digitivalva reticulella

norskt fjällfly, Xestia lorezi

nosmalen, Selagia argyrella

odörtplattmal, Agonopterix alstromeriana

*odörtsblomvecklare, Aethes beatricella

ofållad snedbandvecklare, Clepsis neglectana

opaldvärgma, Stigmella hybnerella

pantermätare, Pseudopanthera macularia

plattmalen, Telechrysis tripuncta

plattmalen, Carcina quercana

plattmalen, Agonopterix arctica

plattmalen, Depressaria artemisiae

plattmalen, Agonopterix selini

polarfältmätare, Psychophora sabini

porfyrljusmott, Pyrausta porphyralis

praktmållmal, Chrysoesthia drurella

*praktstävmal, Athrips amoenellus

prydlig lövmätare, Scopula ornata

*prästkragekorgmal, Isophrictis anthemidella

prästkragsäckmal, Coleophora chrysanthemi

pudrad hasselsäckmal, Coleophora anatipennella

punkterad backglimsäckmal, Coleophora hackmani

punktsmalmott, Dolicharthria punctalis

*purpurmossmal, Bryotropha purpurella

*rakbandat timjansmott, Pempeliella ornatella

*renfanemalmätare, Eupithecia pernotata

rosalinjerat metallfly, Euchalcia variabilis

rosenknoppmal, Lampronia morosa

rotfläcksdvärgmal, Stigmella basiguttella

rotstreckat stråfly, Protarchanara brevilinea

rotvecklaren, Endothenia gentianaeana

*rutig korgblomvecklare, Aethes tesserana

ryskt ordensfly, Catocala adultera

rödbrun slånknoppmal, Argyresthia albistria

*rödgulhakad rotvecklare, Dichrorampha heegerana

*rödklintrotvecklare, Pelochrista caecimaculana

rödklintsäckmal, Coleophora gardesanella

rödlätt lövmätare, Scopula rubiginata

rödpudrad lövmätare, Idaea muricata

rödstreckad korgmal, Metzneria aprilella

rönnbredvecklare, Choristoneura hebenstreitella

sandfibblefjädermott, Oxyptilus parvidactylus

sandflymott, Lamoria zelleri

*sandfältbågpalpmal, Brachmia dimidiella

sandfältmossmal, Bryotropha desertella

sandhedsdystermal, Monochroa ferrea

*sandkronmal, Bucculatrix ratisbonensis

*sandnejlikegallmal, Caryocolum arenariellum

*sandstävmal, Chionodes violaceus

*sandängsfly, Apamea anceps

*sen fältmalörtsäckmal, Coleophora directella

*sibirisk sotvecklare, Aterpia chalybeia

sidenglänsande fältmätare, Entephria byssata

*sikelspetsad timjesäckmal, Coleophora lixella

sikelstreckad näbbmal, Sophronia sicariella

sileshårfjädermott, Buckleria paludum

*silverfläckat kapuschongfly, Cucullia argentea

silverfläckpraktmal, Denisia stroemella

silversmygare, Hesperia commasubsp.comma

skogsalmsguldmal, Phyllonorycter tristrigellus

*skogsklövervecklare, Grapholita caecana

skogssallatfjädermott, Pselnophorus heterodactylus

skuggpärlemorfjäril, Argynnis laodice

slåtterblomsmal, Kessleria fasciapennella

slåttergräsfjäril, Maniola jurtina

smalbandvecklare, Argyroploce concretana

smalt gräsmott, Agriphila poliella

smultrondvärgmal, Ectoedemia arcuatella

*smygstekellik glasvinge, Bembecia ichneumoniformis

snedstreckad lövmätare, Scopula virgulata

solfly, Panemeria tenebrata

solvecklaren, Pammene luculentana

*sotnätfjäril, Melitaea diamina

spensligt hedfly, Xestia quieta

spetsvingat mossmott, Synaphe punctalis

spetsvingemätare, Hypoxystis pluviaria

springkornsrotvecklare, Pristerognatha penthinana

steppgråvecklare, Cnephasia pasiuana

*stinksyskerotvecklare, Endothenia nigricostana

stor klintsäckmal, Coleophora brevipalpella

stort ugglemott, Gesneria centuriella

strandgräsminerarmal, Elachista eskoi

strandkrypedystermal, Monochroa tetragonella

*strandärtmott, Pima boisduvaliella

stävmalen, Scrobipalpa murinella

stävmalen, Monochroa rumicetella

större bergsyredystermal, Monochroa sepicolella

*större fältmalörtrotvecklare, Cochylidia richteriana

större vaxmott, Galleria mellonella

superb dystermal, Eulamprotes superbella

*svart ängskorthuvudmal, Scythris disparella

svartbrun klaffmätare, Philereme transversata

*svartfläckig blåvinge, Phengaris arion

*svartvit säckmal, Coleophora albella

svingelgräsfjäril, Lasiommata megera

*såpörtmal, Caryocolum petryi

säckmalen, Coleophora badiipennella

säckmalen, Coleophora pappiferella

säckmalen, Coleophora solitariella

*säckmalen, Coleophora silenella

*säckmalen, Coleophora filaginella

säckmalen, Coleophora expressella

sälgbrokmal, Chrysoclista lathamella

sötvedelbladsäckmal, Coleophora colutella

tajgafältmätare, Heterothera serraria

tajgaugglemott, Eudonia aequalis

tallbarksmal, Elatobia fuliginosella

tandmott, Cynaeda dentalis

thunbergs fältmätare, Epirrhoe pupillata

*tidig gråvecklare, Cnephasia communana

*timjanskäckmal, Klimeschia transversella

timjemalmätare, Eupithecia distinctaria

torrängsgräsmal, Elachista occidentalis

torvfly, Calamia tridens

trepunktgräsminerarmal, Elachista triatomea

treuddtecknat aftonfly, Acronicta tridens

*triftfilosofmal, Aristotelia brizella

trolldruvelobmätare, Acasis appensata

trolldruvemätare, Baptria tibialesubsp.borealis

*trolldruvemätare, Baptria tibialesubsp.fennica

*trydvärgmal, Stigmella lonicerarum

tryfjädermott, Pterotopteryx dodecadactyla

turkos blåvinge, Aricia nicias

tuvbräckefjädermott, Stenoptilia islandica

tvillingsmåstävmal, Scrobipalpula diffluella

tvåfläckad mållsäckmal, Coleophora squalorella

tvåkölat jordfly, Opigena polygona

*tvärbandad gnidmal, Prochoreutis solaris

tvärlinjerat vickerfly, Lygephila viciae

tårögd småstävmal, Gnorimoschema valesiellum

*töcknig tryminerarmal, Perittia obscurepunctella

*törelskottvecklare, Lobesia euphorbiana

*urskogsvecklare, Clepsis illustrana

*vaxgul lavspinnare, Eilema cereolum

videbuskmätare, Macaria artesiaria

videsnårsfältmätare, Xanthorhoe abrasaria

*violett guldvinge, Lycaena helle

violettbrunt jordfly, Euxoa recussa

vit eksäckmal, Coleophora kuehnella

*vit gräsminerarmal, Perittia farinella

vitfläckig trymal, Perittia herrichiella

vithövdat molnmott, Salebriopsis albicilla

vitryggsdvärgmal, Zimmermannia atrifrontella

*vitstrimmigt sandgräsmott, Catoptria fulgidella

vågbandat vecklarfly, Cosmia contusa

väddhakvecklare, Rhopobota stagnana

*väddklintblomvecklare, Cochylimorpha alternana

väddklintfrövecklare, Eucosma fulvana

*väddnätfjäril, Euphydryas aurinia

vägtornbärvecklare, Phtheochroa sodaliana

vägtornsdvärgmal, Stigmella catharticella

zetterstedts hedfly, Sympistis zetterstedtii

*åkerväddsantennmal, Nemophora metallica

åkerväddskottvecklare, Selenodes karelicus

åkerväddsmott, Eurhodope cirrigerella

*åsblåvinge, Scolitantides vicrama

älvgräsmal, Elachista krogeri

*ängsdvärgmal, Trifurcula subnitidella

ängsnätfjäril, Melitaea cinxia

ängsringspinnare, Malacosoma castrense

*ängsväddsantennmal, Nemophora cupriacella

östlig bredvecklare, Clepsis rogana

*östlig kronmal, Bucculatrix latviaella

östligt fjällfly, Xestia distensa

Vridvingar

vridvingen, Halictoxenos spencei

vridvingen, Stylops thwaitesi

Nattsländor

broknattsländan, Agrypnetes crassicornis

fångstnätnattsländan, Plectrocnemia conjuncta

*husmasknattsländan, Ecclisopteryx dalecarlica

*kantrörsnattsländan, Crunoecia irrorata

långhornssländan, Triaenodes reuteri

smånattsländan, Allotrichia pallicornis

smånattsländan, Hydroptila occulta

*smånattsländan, Stactobiella risi

Tvåvingar

backrovfluga, Andrenosoma albibarbe

bastflugan, Strongylophthalmyia pictipes

blomflugan, Xanthogramma citrofasciatum

borrflugan, Dithryca guttularis

*borrflugan, Oxyna nebulosa

borrflugan, Tephritis fallax

borrflugan, Tephritis mutabilis

borrflugan, Tephritis separata

*borrflugan, Terellia colon

*borrflugan, Terellia plagiata

borrflugan, Xanthomyia alpestris

*bromsen, Atylotus rusticus

brun mulmblomfluga , Brachypalpus laphriformis

*dyngflugan, Scathophaga scybalaria

fjädermyggan, Chaetocladius glacialis

fjädermyggan, Chaetocladius muliebris

fjädermyggan, Cladopelma goetghebueri

fjädermyggan, Corynocera oliveri

fjädermyggan, Cricotopus cumulatus

fjädermyggan, Cryptochironomus denticulatus

fjädermyggan, Diamesa arctica

fjädermyggan, Hydrobaenus martini

fjädermyggan, Orthocladius abiskoensis

fjädermyggan, Paracladopelma nereis

fjädermyggan, Smittia contingens

fjädermyggan, Tanytarsus gibbosiceps

fjädermyggan, Vivacricotopus ablusus

fjärilsmyggan, Panimerus przhiboroi

flugan, Heterocheila buccata

fläckflugan, Herina palustris

fläckflugan, Homalocephala bimaculata

granvedblomfluga, Xylota triangularis

*hårmyggan, Bibio fulvicollis

hårvingsmyggan, Symmerus nobilis

karelsk barkfluga, Xylomya czekanovskii

kranflugan, Phoroctenia vittata

kärrblomflugan, Helophilus groenlandicus

kärrflugan, Colobaea punctata

kärrflugan, Pherbellia nana

köttflugan, Angiometopa falleni

köttflugan, Taxigramma heteroneurum

lusflugan, Crataerina hirundinis

lövflugan, Homoneura biumbrata

lövflugan, Sapromyza simplicior

markflugan, Chamaemyia aridella

nordlig rovfluga, Choerades lapponicus

parasitflugan, Aphria longirostris

parasitflugan, Chetogena tschorsnigi

parasitflugan, Cleonice keteli

parasitflugan, Dexia vacua

parasitflugan, Eliozeta pellucens

parasitflugan, Gymnosoma clavatum

parasitflugan, Linnaemya bergstroemi

parasitflugan, Peleteria rubescens

parasitflugan, Wagneria alpina

platt vedblomfluga, Lejota ruficornis

platthornsmyggan, Asindulum nigrum

*platthornsmyggan, Cerotelion striatum

platthornsmyggan, Macrocera crassicornis

platthornsmyggan, Macrocera nigricoxa

platthornsmyggan, Macrorrhyncha rostrata

platthornsmyggan, Orfelia boreoalpina

platthornsmyggan, Orfelia krivosheinae

platthornsmyggan, Rocetelion humerale

platthornsmyggan, Urytalpa galdes

reliktmygga, Hyperoscelis eximia

*rovflugan, Andrenosoma cyrtoxys

rovflugan, Choerades fuliginosus

*rovflugan, Leptarthrus vitripennis

*rovflugan, Neomochtherus pallipes

rödstjärtad rovfluga, Tolmerus pyragra

småharkranken, Adelphomyia punctum

småharkranken, Dicranomyia boreobaltica

småharkranken, Dicranomyia esbeni

småharkranken, Dicranomyia klefbecki

småharkranken, Dicranomyia moniliformis

småharkranken, Elephantomyia edwardsi

småharkranken, Erioptera griseipennis

småharkranken, Gnophomyia acheron

småharkranken, Gnophomyia viridipennis

småharkranken, Libnotes ladogensis

småharkranken, Limonia messaurea

småharkranken, Lipsothrix errans

småharkranken, Molophilus bifidus

småharkranken, Molophilus occultus

småharkranken, Molophilus pullus

*småharkranken, Orimarga juvenilis

småharkranken, Rhabdomastix parva

småharkranken, Scleroprocta pentagonalis

småharkranken, Tasiocera fuscescens

spyflugan, Protocalliphora rognesi

stekelflugan, Myopotta pallipes

*stekelflugan, Physocephala nigra

*stekelflugan, Zodion cinereum

*stilettflugan, Acrosathe baltica

*stilettflugan, Thereva cinifera

stilettflugan, Thereva nobilitata

storharkranken, Ctenophora nigriceps

storharkranken, Ctenophora pectinicornis

storharkranken, Prionocera abscondita

storharkranken, Tipula jutlandica

storharkranken, Tipula matsumuriana pseudohortensis

storharkranken, Tipula pabulina

storharkranken, Tipula recondita

styltflugan, Argyra setulipes

styltflugan, Argyra spoliata

styltflugan, Campsicnemus pumilio

*styltflugan, Chrysotus laesus

styltflugan, Dolichopus costalis

styltflugan, Dolichopus planitarsis

*styltflugan, Dolichopus setiger

styltflugan, Hercostomus germanus

styltflugan, Hydrophorus freyi

styltflugan, Medetera plumbella

styltflugan, Microphorella praecox

styltflugan, Peodes petsamoensis

*styltflugan, Sciapus albifrons

*styltflugan, Sciapus basilicus

*styltflugan, Tachytrechus hamatus

styltflugan, Tachytrechus notatus

styltflugan, Thinophilus flavipalpis

svampmyggan, Boletina kullervoi

svampmyggan, Boletina nuortti

svampmyggan, Brevicornu occidentale

svampmyggan, Exechiopsis davatchii

svampmyggan, Manota unifurcata

svampmyggan, Mycetophila nigrofusca

svampmyggan, Mycetophila ostentanea

svampmyggan, Mycomya britteni

svampmyggan, Mycomya collini

svampmyggan, Mycomya parva

svampmyggan, Mycomya shewelli

svampmyggan, Mycomya sieberti

svampmyggan, Mycomya thula

svampmyggan, Phronia signata

svampmyggan, Phronia sompio

svampmyggan, Sciophila antiqua

svampmyggan, Sciophila arizonensis

svampmyggan, Sciophila holopaineni

svampmyggan, Sciophila setosa

svampmyggan, Sciophila spinifera

svampmyggan, Stigmatomeria crassicornis

svampmyggan, Synplasta bayardi

svampmyggan, Syntemna oulankaensis

svampmyggan, Syntemna penicilla

svängflugan, Ortalischema albitarse

svängflugan, Saltella sphondylii

svängflugan, Sepsis biflexuosa

svängflugan, Sepsis nigripes

*svävflugan, Systoechus gradatus

*svävflugan, Villa cingulata

tajgablomfluga, Sphecomyia vespiformis

tallmulmblomfluga, Chalcosyrphus piger

toftsmyggan, Chaoborus nyblaei

tomotejflugan, Nanna brevifrons

tusenfotingflugan, Pelidnoptera nigripennis

*vallrovfluga, Choerades igneus

vapenflugan, Nemotelus notatus

*vapenflugan, Oxycera dives

Steklar

*alvarvägstekel, Arachnospila alvarabnormis

backvägstekel, Priocnemis pusilla

bagglarvstekeln, Astrenis sinuatus

bandbinet, Halictus maculatus

barrstekeln, Gilpinia fennica

bistekeln, Gasteruption caucasicum

bistekeln, Gasteruption nigritarse

bladspinnarstekeln, Pamphilius jucundus

bladspinnarstekeln, Neurotoma iridescens

bladspinnarstekeln, Pamphilius latifrons

bladspinnarstekeln, Pamphilius thorwaldi

*bladstekeln, Tenthredo bifasciata

*bladstekeln, Leucopelmonus nobilis

bladstekeln, Tenthredo eburata

bladstekeln, Selandria melanosterna

bladstekeln, Athalia lugens

bladstekeln, Birka annulitarsis

bladstekeln, Dineura parcivalvis

bladstekeln, Dolerus pachycerus

bladstekeln, Dolerus triplicatus

bladstekeln, Dolerus zhelochovtsevi

bladstekeln, Endophytus anemones

bladstekeln, Fenella nigrita

bladstekeln, Halidamia affinis

bladstekeln, Harpiphorus lepidus

bladstekeln, Kaliofenusa ulmi (Fenusa ulmi)

bladstekeln, Macrophya erythrocnema

bladstekeln, Nematinus bilineatus

bladstekeln, Paracharactus gracilicornis

bladstekeln, Parna apicalis

bladstekeln, Parna tenella

bladstekeln, Pseudodineura mentiens

bladstekeln, Stethomostus funereus

bladstekeln, Tenthredopsis stigma

bladstekeln, Thrinax contigua

bladstekeln, Tenthredo trabeata

bladstekeln, Tenthredo amurica

bladstekeln, Caliroa cothurnata

bladstekeln, Periclista lineolata

bladstekeln, Tenthredo fagi

borsthornstekeln, Arge pagana

borsthornstekeln, Arge pullata

bredlårstekeln, Brachymeria minuta

bredlårstekeln, Brachymeria parvula

bredlårstekeln, Hockeria inopinata

bredlårstekeln, Hockeria susterai

bredlårstekeln, Hybothorax graffii

bredlårstekeln, Ormyrus gratiosus

*bredvingmalstekeln, Stilbops ruficornis

brokparasitstekeln, Acropimpla didyma

brokparasitstekeln, Allomacrus arcticus

brokparasitstekeln, Aneuclis brevicauda

brokparasitstekeln, Arotes albicinctus

brokparasitstekeln, Arotrephes speculator

brokparasitstekeln, Atractogaster semisculptus

brokparasitstekeln, Barycnemis alpina

brokparasitstekeln, Barycnemis dissimilis

brokparasitstekeln, Barycnemis exhaustator

brokparasitstekeln, Blapsidotes vicinus

brokparasitstekeln, Coleocentrus heteropus

brokparasitstekeln, Cremastus spectator

brokparasitstekeln, Ctenophion niger

brokparasitstekeln, Cylloceria fusciventris

brokparasitstekeln, Delomerista borealis

brokparasitstekeln, Deuteroxorides elevator

brokparasitstekeln, Dichrogaster crassicornis

brokparasitstekeln, Dichrogaster mandibularis

brokparasitstekeln, Dichrogaster schimitscheki

brokparasitstekeln, Dolichomitus aciculatus

brokparasitstekeln, Dolichomitus atratus

brokparasitstekeln, Dolichomitus cognator

brokparasitstekeln, Dolichomitus curticornis

brokparasitstekeln, Dolichomitus dux

brokparasitstekeln, Dolichomitus pterelas

brokparasitstekeln, Dolichomitus sericeus

brokparasitstekeln, Flavopimpla cicatricosa

brokparasitstekeln, Gelis avarus

brokparasitstekeln, Gelis balteatus

brokparasitstekeln, Gelis curvicauda

brokparasitstekeln, Gelis declivis

brokparasitstekeln, Gelis forticornis

brokparasitstekeln, Gelis glacialis

brokparasitstekeln, Gelis kiesenwetteri

brokparasitstekeln, Gelis leptogaster

brokparasitstekeln, Gelis meuseli

brokparasitstekeln, Gelis mutillatus

brokparasitstekeln, Gelis obesus

brokparasitstekeln, Gelis orbiculatus

brokparasitstekeln, Gelis vagabundus

brokparasitstekeln, Itoplectis clavicornis

brokparasitstekeln, Itoplectis melanocephala

brokparasitstekeln, Liotryphon caudatus

brokparasitstekeln, Liotryphon crassiseta

brokparasitstekeln, Megarhyssa vagatoria

brokparasitstekeln, Mesoclistus cushmani

brokparasitstekeln, Microleptes rectangulus

brokparasitstekeln, Microleptes splendidulus

brokparasitstekeln, Neoxorides collaris

brokparasitstekeln, Odontocolon appendiculatum

brokparasitstekeln, Odontocolon geniculatum

brokparasitstekeln, Phradis interstitialis

brokparasitstekeln, Phradis rufiventris

brokparasitstekeln, Phradis terebrator

brokparasitstekeln, Pleurogyrus pumilus

brokparasitstekeln, Polyaulon stiavnicensis

brokparasitstekeln, Scambus cincticarpus

brokparasitstekeln, Tersilochus acutangulus (Tersilochus kerzhneri)

brokparasitstekeln, Tersilochus coeliodicola

brokparasitstekeln, Thaumatogelis aloiosa

brokparasitstekeln, Thaumatogelis vulpinus

brokparasitstekeln, Tromatobia ornata

brokparasitstekeln, Xorides brachylabis

brokparasitstekeln, Xorides depressus

brokparasitstekeln, Xorides gravenhorstii

brokparasitstekeln, Xorides indicatorius

brokparasitstekeln, Xorides irrigator

brokparasitstekeln, Xorides praecatorius

brokparasitstekeln, Zatypota kerstinae

dvärgsandbi, Andrena nanula

*dvärgvägstekel, Priocnemis minuta

*dynvägstekel, Arachnospila consobrina

dådresandbi, Andrena bluethgeni

fibblemurarbi, Osmia leaiana

*fibblesandbi, Andrena fulvago

fibblesolbi, Dufourea minuta

fjällmurarbi, Osmia svenssoni

*flygsandvägstekel, Arachnospila wesmaeli

fröjdgökbi, Nomada obtusifrons

*fältgökbi, Nomada subcornuta

*ginstsandbi, Andrena similis

guldstekeln, Cleptes nitidulus

*guldstekeln, Hedychridium zelleri

*guldstekeln, Chrysis graelsii

guldstekeln, Chrysis parietis

*guldstekeln, Chrysis iris

guldstekeln, Chrysis westerlundi

guldstekeln, Chrysis ignita

*guldstekeln, Holopyga metallica

*gulsandbi, Andrena marginata

gårdssnylthumla, Bombus barbutellus

*gökmyra, Anergates atratulus

halmstekeln, Cephus brachycercus

halmstekeln, Hartigia linearis

halsstekeln, Xiphydria picta

halsstekeln, Xiphydria megapolitana

hedgökstekel, Evagetes dubius

hedvägstekel, Arachnospila sogdianoides

hårig rödmyra, Myrmica hirsuta

*kantsmalbi, Lasioglossum sexnotatulum

*klinttapetserarbi, Megachile pyrenaea

*klocksolbi, Dufourea inermis

*klubbhornstekeln, Corynis amoena

klubbhornstekeln, Abia candens

*klubbhornstekeln, Pseudoclavellaria amerinae

*klöversidenbi, Colletes marginatus

*koppargökstekel, Evagetes subglaber

kopparvägstekel, Arachnospila fuscomarginata

kortfotad guldstekel, Chrysis brevitarsis

*kustgökstekel, Evagetes proximus

*kustjordmyra, Lasius meridionalis

kärrvägstekel, Anoplius alpinobalticus

lansettkägelbi, Coelioxys lanceolatus

*lundmurarbi, Osmia pilicornis

*mindre pansarstekel, Tiphia minuta

*mindre rödmyra, Myrmica constricta

murguldstekel, Chrysis corusca

myrgnagbi, Hoplitis robusta

*nätblodbi, Sphecodes reticulatus

*prickgökbi, Nomada flavopicta

punktblodbi, Sphecodes puncticeps

*pärlbi, Biastes truncatus

*raggarvägstekel, Ferreola diffinis

*regnbågsguldstekel, Chrysis equestris

*reliktsmalbi, Lasioglossum quadrinotatulum

rovstekeln, Pemphredon beaumonti

rovstekeln, Ammophila campestris

*rovstekeln, Oxybelus argentatus

*rovstekeln, Podalonia affinis

rovstekeln, Nysson maculosus

*rovstekeln, Lestica alata

*rovstekeln, Crabro ingricus

rovstekeln, Passaloecus brevilabris

rovstekeln, Psenulus schencki

rovstekeln, Belomicrus borealis

*rovstekeln, Mimumesa spooneri

rovstekeln, Mimesa bicolor

rovstekeln, Crossocerus cinxius

rovstekeln, Diodontus tristis

rovstekeln, Pemphredon baltica

rovstekeln, Passaloecus gracilis

sandgökbi, Nomada baccata

sibirisk sotvecklare, Athalia scutellariae

skogssnyltgeting, Dolichovespula omissa

skärknivstekeln, Ibalia jakowlewi

skärknivstekeln, Ibalia rufipes

*slåttersandbi, Andrena humilis

*släntsmalbi, Lasioglossum nitidiusculum

sommargökbi, Nomada tormentillae

*sothästmyra, Camponotus vagus

storkägelbi, Coelioxys conoideus

stormhattshumla, Bombus consobrinus

stritsäckstekeln, Bocchus vernieri

stritsäckstekeln, Gonatopus solidus

stäppbandbi, Halictus leucaheneus

tagglergeting, Odynerus reniformis

*taggvägstekel, Aporinellus sexmaculatus

tallmovägstekel, Arachnospila westerlundi

torpedvägstekel, Homonotus sanguinolentus

triangelstekeln, Lycorina triangulifera

tundrahumla, Bombus hyperboreus

*vassgeting, Symmorphus fuscipes

vedstekeln, Urocerus fantoma

vedstekeln, Sirex atricornis

*vialsandbi, Andrena lathyri

vårmurargeting, Ancistrocerus nigricornis

*väddgökbi, Nomada armata

*väddstekel, Abia sericea

väpplingsandbi, Andrena gelriae

ängskägelbi, Coelioxys mandibularis

*ängsvägstekel, Priocnemis agilis

äppelsandbi, Andrena helvola

Skalbaggar

*almbock, Rhamnusium bicolor

*almvedvivel, Cossonus cylindricus

*alpraktbagge, Dicerca alni

aspbarkgnagare, Xyletinus tremulicola

*aspsplintbock, Leiopus punctulatus

avlång barkborre, Orthotomicus longicollis

*barkrödrock, Ampedus cinnabarinus

bastborren, Carphoborus minimus

becksvart kamklobagge, Prionychus melanarius

björkpraktbagge, Dicerca furcata

*bladbaggen, Chrysolina analis

*bladbaggen, Chrysolina cerealis

bladbaggen, Galeruca laticollis

bladbaggen, Gonioctena flavicornis

*bladbaggen, Pachnephorus pilosus

bladbaggen, Plateumaris affinis

bladbaggen, Prasocuris glabra (Hydrothassa glabra)

bladbaggen, Psylliodes chalcomerus

*blek dvärgtickborre, Wagaicis wagai

*blodbock, Nivellia sanguinosa

blå smalpraktbagge, Agrilus pseudocyaneus

*bred ögonfläckbock, Mesosa myops

bredfotad rörbock, Donacia brevitarsis

bredhornad smalpraktbagge, Agrilus laticornis

*bredkantad småknäppare, Aulonothroscus laticollis

brokig aspmycelbagge, Agathidium pulchellum

*bropålbagge, Ditylus laevis

brun guldbagge, Protaetia marmorata

*brun sammetslöpare, Chlaenius tristis

*brun snabbagge, Anthicus umbrinus

*brunörtspetsvivel, Squamapion cineraceum

brämdyngbagge, Melinopterus sphacelatus

*cinnoberbagge, Cucujus cinnaberinus

dykaren, Agabus clypealis

dykaren, Agabus striolatus

dykaren, Agabus uliginosus

*dyngrävare, Dyschirius impunctipennis

entandad platbagge, Silvanus unidentatus

fallbaggen, Cryptocephalus biguttatus

fallbaggen, Cryptocephalus saliceti

*fjädervingen, Acrotrichis lucidula

fjädervingen, Millidium minutissimum

fjädervingen, Ptenidium laevigatum

fjädervingen, Ptenidium punctatum

*fjällspegellöpare, Bembidion lapponicum

flatbaggen, Thymalus limbatus

fläckig halvknäppare, Xylophilus corticalis

fuktbaggen, Atomaria atricapilla

fuktbaggen, Atomaria grossepunctata

fuktbaggen, Atomaria nigripennis

fuktbaggen, Cryptophagus laticollis

fuktbaggen, Cryptophagus subfumatus

fyrfläckad vedsvampbagge, Mycetophagus quadriguttatus

*fyrfläckig nyckelpiga, Platynaspis luteorubra

fårad dyngbagge, Eupleurus subterraneus

glansbaggen, Cryptarcha undata

glansbaggen, Meligethes bidens

*glansbaggen, Meligethes exilis

glansbaggen, Nitidula rufipes

glansdyngbagge, Bodiloides ictericus

glattbaggen, Scydmaenus rufus

gruskornlöpare, Amara convexior

*gråsvart hjärtknäppare, Cardiophorus asellus

grävkortvingen, Anotylus tetratoma

grävkortvingen, Bledius bernhaueri

*grävkortvingen, Bledius diota

grävkortvingen, Bledius erraticus

grävkortvingen, Bledius longulus

*grävkortvingen, Bledius spectabilis

grävkortvingen, Bledius tricornis

grävkortvingen, Platystethus alutaceus

grävkortvingen, Platystethus cornutus

grön barkglansbagge, Cyanostolus aeneus

grön kulhalsbock, Acmaeops smaragdulus

*grön skulderbock, Stenocorus meridianus

guldgrön sammetslöpare, Chlaenius nigricornis

guldkortvinge, Dinothenarus pubescens

*gulfläckig praktbagge, Buprestis novemmaculata

gyttjebaggen, Hydrochus crenatus

heddyngbagge, Bodilopsis sordida

hedspolvivel, Coniocleonus nebulosus

hjärthalsad väglöpare, Ophonus puncticollis

hårig blombock, Etorofus pubescens

*jolsterhalvknäppare, Hylochares cruentatus

jorddygnbagge, Calamosternus granarius

jordloppan, Altica aenescens

jordloppan, Chaetocnema aerosa

jordloppan, Longitarsus fulgens

jordloppan, Phyllotreta exclamationis

kantad kulhalsbock, Acmaeops marginatus

*kindspetsvivel, Cyanapion columbinum

klibbtickvinge, Phymatura brevicollis

*klubbhornsbaggen, Batrisodes buqueti

klubbhornsbaggen, Plectophloeus nitidus

knähornskortvinge, Hypnogyra angularis

knäpparen, Agrypnus murinus

knäpparen, Fleutiauxellus algidus

*knäpparen, Pseudanostirus globicollis

*kolskinnarbagge, Silpha obscura

*kolsvart brunbagge, Melandrya barbata

kornig sandsvartbagge, Opatrum sabulosum

kort smålöpare, Microlestes maurus

*korthalsad majbagge, Meloe brevicollis

kortvingen, Halobrecta flavipes

*kullerlöpare, Carabus convexus

kustbarkbock, Arhopalus ferus

*kustgrävare, Dyschirius salinus

*kvistspegelbock, Poecilium alni

källarlöpare, Laemostenus terricola

källsnabblöpare, Bembidion stephensii

lacklöpare, Pterostichus aterrimus

lappstrandlöpare, Bembidion hyperboraeorum

*lerstrandlöpare, Bembidion aeneum

*lindfläckbock, Chlorophorus herbstii

*läderbagge, Osmoderma barnabita

madsvartlöpare, Pterostichus gracilis

*matt stamhalvknäppare, Hylis foveicollis

*mindre guldfallbagge, Cryptocephalus hypochoeridis

mindre korslöpare, Panagaeus bipustulatus

mindre lungörtsvivel, Mogulones pallidicornis

mycelbaggen, Catops borealis

mycelbaggen, Catops fuscus

mycelbaggen, Leiodes badia

mögelbaggen, Corticaria alleni

mögelbaggen, Melanophthalma suturalis

*mörk blombock, Macroleptura thoracica

*nordlig blombock, Lepturalia nigripes

nyckelpigan, Hyperaspis concolor

palpbaggen, Anacaena globulus

palpbaggen, Cercyon depressus

palpbaggen, Cercyon obsoletus

plattnosbaggen, Choragus sheppardi

plattpannad stumpbagge, Margarinotus neglectus

praktsammetslöpare, Chlaenius costulatus

*raggbock, Tragosoma depsarium

*ragghornig kamklobagge, Hymenophorus doublieri

rospraktbagge, Agrilus cuprescens

*rödbandad ristbagge, Cyrtanaspis phalerata

*rödbent vedvivel, Dryophthorus corticalis

*rödhalsad brunbagge, Phryganophilus ruficollis

*rödrocken, Ampedus sanguineus

rödvingebaggen, Lopheros rubens

Sahlbergs kulspetsvivel, Microon sahlbergi

saltstrandlöpare, Bembidion minimum

sandknotbagge, Trox sabulosus

*sexfläckig barkglansbagge, Ipidia sexguttata

*sexfläckig blombock, Anoplodera sexguttata

sibirisk barkborre, Pityogenes irkutensis

sidenglänsande jordloppa, Phyllotreta nigripes

skeppsbagge, Nacerdes melanura

slamviveln, Bagous limosus

slamviveln, Bagous lutosus

slank ögonlöpare, Notiophilus aestuans

*slät sandsvartbagge, Crypticus quisquilius

smal skuggbagge, Boros schneideri

*smal slemvivel, Cionus longicollis

smalhalsad trägnagare, Ernobius angusticollis

smalplattbaggen, Airaphilus perangustus

*smalvingad blombock, Strangalia attenuata

smlaplattbaggen, Uleiota planata

småknäpparen, Trixagus atticus

småknäpparen, Trixagus exul

småkortvingen, Acrotona obfuscata

småkortvingen, Aleochara funebris

småkortvingen, Aleochara tristis

småkortvingen, Aloconota languida

småkortvingen, Atheta atomaria

småkortvingen, Atheta autumnalis

småkortvingen, Atheta inquinula

småkortvingen, Atheta janssoni

småkortvingen, Atheta laticeps

småkortvingen, Atheta ravilla

småkortvingen, Bolitochara obliqua

småkortvingen, Boreophilia latifemorata

småkortvingen, Gnypeta ripicola

*småkortvingen, Hapalaraea pygmaea

småkortvingen, Haploglossa nidicola

småkortvingen, Tomoglossa luteicornis

sotsvampbaggen, Olibrus baudueri

sotsvampbaggen, Stilbus testaceus

spetsviveln, Cyanapion afer

*spetsviveln, Diplapion confluens

spetsviveln, Eutrichapion punctiger

spetsviveln, Holotrichapion aethiops

spetsviveln, Pseudostenapion simum

spetsviveln, Squamapion vicinum

spöklöpare, Nebria livida

stinkkortvingen, Acrolocha pliginskii

stinkkortvingen, Acrolocha sulcula

*stinkkortvingen, Lesteva punctata

stinkkortvingen, Omalium excavatum

*Stockmanns fjädervinge, Ptiliolum stockmanni

storkortvingen, Bisnius diversipennis

storkortvingen, Bisnius nitidulus

storkortvingen, Gabrius bescidicus

storkortvingen, Leptacinus sulcifrons

*storkortvingen, Ocypus aeneocephalus

storkortvingen, Philonthus caucasicus

storkortvingen, Philonthus confinis

storkortvingen, Philonthus ventralis

strandgrävbaggen, Augyles hispidulus

strandgrävbaggen, Heterocerus flexuosus

strandgrävbaggen, Heterocerus obsoletus

strandjordbagge, Liothorax plagiatus

*strandlöparen, Bembidion monticola

strandsandjägare, Cicindela maritima

streckdyngbagge, Esymus merdarius

stumpbaggen, Acritus minutus

stumpbaggen, Hister bissexstriatus

stumpbaggen, Paromalus flavicornis

stumpbaggen, Saprinus aeneus

stumpbaggen, Saprinus planiusculus

stumpbaggen, Saprinus rugifer

stumpbaggen, Teretrius fabricii

*stäppdyngbagge, Nobius serotinus

*större barkplattbagge, Pytho kolwensis

större snabbagge, Anthicus sellatus

*större vedvivel, Cossonus parallelepipedus

svart jordbagge, Liothorax niger

svart slamvivel, Bagous petro

svartbent sköldbagge, Cassida murraea

*svartbukig tornbagge, Mordellochroa tournieri

*svarthalsad horndyvel, Onthophagus gibbulus

*svartoxe, Ceruchus chrysomelinus

svartspetsad rödrock, Ampedus praeustus

svedjelöpare, Sericoda bogemannii

*tallbarkbagge, Bothrideres bipunctatus (Bothrideres contractus)

*tibastpraktbagge, Agrilus integerrimus

tolvtandad barkborre, Ips sexdentatus

*torvlöpare, Bembidion humerale

*trubbknäppare, Drapetes mordelloides

*trubbtandad lövknäppare, Crepidophorus mutilatus

trädsvampbaggen, Combocerus glaber

trädsvampborraren, Cis fagi

trädsvampborraren, Cis vestitus

*trägnagaren, Hemicoelus fulvicornis (Anobium fulvicorne)

tvärbandad lindbock, Oplosia cinerea

*tvärbandad svampbrokbagge, Lycoperdina succincta

tätpunkterad sandstumpbagge, Saprinus immundus

*ungersk tornbagge, Conalia baudii

varierad tornbagge, Variimorda villosa

vattentramparen, Haliplus fulvicollis

vattentramparen, Haliplus obliquus

vattentramparen, Haliplus varius

vedsvampbaggen, Mycetophagus atomarius

*videhalvknäppare, Dirrhagofarsus attenuatus

viveln, Brachypera dauci

viveln, Ceutorhynchus cochleariae

viveln, Ceutorhynchus constrictus

viveln, Ceutorhynchus hirtulus

viveln, Ceutorhynchus roberti

viveln, Ceutorhynchus thomsoni

viveln, Datonychus arquatus

viveln, Dorytomus hirtipennis

viveln, Dorytomus salicis

viveln, Glocianus distinctus

viveln, Glocianus molleri

viveln, Gymnetron rostellum

viveln, Mogulones asperifoliarum

viveln, Neophytobius quadrinodosus

*viveln, Poophagus sisymbrii

viveln, Tanymecus palliatus

viveln, Thamiocolus sahlbergi

vårfrölopare, Harpalus distinguendus

vårörtspetsvivel, Oxystoma opeticum

åsryggbaggen, Micropeplus fulvus

älvdykare, Deronectes latus

älvstarandlöpare, Bembidion petrosum

*ärtviveln, Sitona humeralis

ärtviveln, Sitona macularius

ärtviveln, Sitona puncticollis

ögonkortvingen, Stenus audax

ögonkortvingen, Stenus longitarsis

ögonkortvingen, Stenus noctivagus

ögonkortvingen, Stenus subarcticus

öronviveln, Otiorhynchus rugifrons

öronviveln, Otiorhynchus tristis

östlig rödrock, Ampedus lepidus

Bilaga 5 (19.6.2013/471)

I HABITATDIREKTIVETS BILAGA IV (a) NÄMNDA DJURARTER SOM FÖREKOMMER I FINLAND

Däggdjur

Brandts mustaschfladdermus, Myotis brandtii

brunbjörn, Ursus arctos

buskmus, Sicista betulina

dammfladdermus, Myotis dasycneme

fjällräv, Alopex lagopus

flygekorre, Pteromys volans

fransfladdermus, Myotis nattereri

gråskimlig fladdermus, Vespertilio murinus

lo, Lynx lynx

långörad fladdermus, Plecotus auritus

mustaschfladdermus, Myotis mystacinus

nordisk fladdermus, Eptesicus nilssonii

pipistrell, Pipistrellus pipistrellus

saimenvikare, Phoca hispida saimensis

stor fladdermus, Nyctalus noctula

trollfladdermus, Pipistrellus nathusii

tumlare, Phocoena phocoena

utter, Lutra lutra

varg, Canis lupus (inte inom renskötselområden)

vattenfladdermus, Myotis daubentonii

Kräldjur

hasselsnok, Coronella austriaca

Groddjur

större vattenödla, Triturus cristatus

åkergroda, Rana arvalis

Blötdjur

tjockskalig målarmussla, Unio crassus

Fjärilar

apollofjäril, Parnassius apollo

asknätfjäril (boknätfjäril), Euphydryas maturna (Hypodryas m.)

dårgräsfjäril, Lopinga achine

kärrguldvinge (stor guldvinge), Lycaena dispar

mnemosynefjäril, Parnassius mnemosyne

svartfläckig blåvinge, Glaucopsyche arion (Maculinea a.)

violett guldvinge, Lycaena helle

Skalbaggar

bred gulbrämad dykare (bredkantad dykare), Dytiscus latissimus

bred paljettdykare (smalbandad flatdykare), Graphoderus bilineatus

cinnoberbagge, Cucujus cinnaberinus

läderbagge (eremitbagge), Osmoderma eremita

rödhalsad brunbagge (rödhalsad skuggbagge), Phryganophilus ruficollis

större barkplattbagge, Pytho kolwensis

Sländor

bred kärrtrollslända, Leucorrhinia caudalis

citronfläckad kärrtrollslända, Leucorrhinia pectoralis

grön flodtrollslända, Ophiogomphus cecilia

grön mosaiktrollslända, Aeshna viridis

pudrad kärrtrollslända, Leucorrhinia albifrons

sibirisk vinterflickslända, Sympecma paedisca

Ikraftträdelsestadganden:

3.10.1997/916:

Denna förordning träder i kraft den 15 oktober 1997.

21.5.1999/694:

Denna förordning träder i kraft den 1 december 1999.

10.1.2002/14:

Denna förordning träder i kraft den 15 januari 2002.

17.11.2005/913:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.

Genom denna förordning upphävs miljöministeriets beslut av den 9 september 1999 om undantag i fridlysningen av vissa växtarter (893/1999).

24.9.2009/714:

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2009.

Europaparlamentens och rådets direktiv 35/2004/EG (32004L0035); EG nr L 143, 30.4.2004, s. 56

29.12.2009/1819:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

19.6.2013/471:

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2013.

29.1.2015/52:

Denna förordning träder i kraft den andra februari 2015.

17.6.2021/521:

Denna förordning träder i kraft den 28 juni 2021.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.