Beaktats t.o.m. FörfS 158/2021.

14.2.1997/133

Skoltförordning

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

På föredragning av jord- och skogsbruksministern stadgas med stöd av skoltlagen av den 24 februari 1995 (253/1995):

1 kap

Förutsättningarna för beviljande av stöd

1 § (18.5.2017/288)
Förutsättningar som avser person

Bostadslån och bostadsbidrag enligt 10 § i skoltlagen (253/1995) kan beviljas oberoende av om sökanden är förtrogen med och har förmåga att utöva företagsverksamhet som avses i 3 § i skoltlagen eller inte. Ingen affärsplan krävs när bostadslån och bostadsbidrag beviljas.

Det är inte, med undantag av det fall som avses i 22 § skoltlagen, tillåtet att bilda en lägenhet till en person som själv eller vars make vid tidpunkten för ansökan om mark har fyllt 50 år. Det är dock tillåtet av särskilda skäl att avvika från nämnda åldersgräns förutsatt att personen är högst 55 år.

En fysisk person som ansöker om stöd ska ha fyllt 18 år. Stöd kan beviljas den som fyllt 65 år endast för renovering eller mindre utvidgning av en byggnad. Stöd för byggande av en ny bostadsbyggnad kan inte beviljas den som fyllt 60 år. När det gäller äkta makar beaktas åldern för den som är yngre.

1 a § (18.5.2017/288)
Vissa begränsningar i fråga om beviljande av stöd

Stöd får inte beviljas eller beviljat stöd utbetalas, om den som ansöker om stöd eller utbetalning av stödet inte har iakttagit ett sådant beslut om återkrav av stöd som avses i 1 § i lagen om tillämpning av vissa av Europeiska unionens bestämmelser om statligt stöd (300/2001).

Stöd får inte beviljas till ett företag i svårigheter. Med företag i svårigheter avses företag i svårigheter den i den förordning av Europeiska kommissionen om statligt stöd som ska tillämpas på stödet i fråga och i Europeiska kommissionens riktlinjer för statligt stöd till undsättning och omstrukturering av icke-finansiella företag i svårigheter (2014/C 249/01).

2 § (18.5.2017/288)
Beviljande av stöd till flera personer gemensamt

Om åtminstone en av samägarna till den lägenhet eller det område som berättigar till en förmån uppfyller förutsättningarna enligt 4 och 5 § i skoltlagen samt äger minst en tredjedel av lägenheten eller området, kan de gemensamt beviljas en förmån enligt skoltlagen. Förmånen kan också beviljas till bara en av dessa personer, om samägarna till lägenheten eller området ger sitt samtycke till detta. Om det är fråga om vägbyggnads- eller vatten- och avloppsarbete som staten låter utföra ska samtycket omfatta även det att fastigheten pantsätts till säkerhet för lån eller statens fordran.

2 kap

Lån och bidrag

3 § (18.5.2017/288)

3 § har upphävts genom F 18.5.2017/288.

4 § (18.5.2017/288)
Investeringslån och investeringsbidrag

I samband med utvidgning av i 3 § 2 mom. i skoltlagen avsedd småföretagsverksamhet kan investeringslån enligt 10 § i skoltlagen beviljas endast under förutsättning att man härigenom bidrar till att nå en väsentlig ökning av antalet arbetstillfällen, produktionens förädlingsvärde eller tjänsterna inom den företagsverksamhet som stöds. Om det för anskaffning av de anläggningstillgångar som ska förnyas tidigare har beviljats bidrag, lån eller räntestöd av statens medel, kan lån beviljas endast för den del som motsvarar ökningen av antalet arbetstillfällen, produktionens förädlingsvärde eller tjänsterna.

För småföretagsverksamhet som avses i 3 § 2 mom. i skoltlagen kan investeringslån och statsborgen beviljas, om sökanden uppfyller förutsättningarna i skoltlagen och det för samma projekt i enlighet med 8 § 3 mom. i skoltlagen beviljas stöd enligt lagen om stödjande av landsbygdens utveckling (28/2014).

5 § (18.5.2017/288)

5 § har upphävts genom F 18.5.2017/288.

6 § (18.5.2017/288)

6 § har upphävts genom F 18.5.2017/288.

7 § (18.5.2017/288)
Lån och bidrag till andra än företagare

Bostadslån och bostadsbidrag kan beviljas också andra skoltar än sådana som bedriver företagsverksamhet.

8 § (18.5.2017/288)
Lån och bidrag för bostadsbyggnad

Bostadslån och bostadsbidrag kan beviljas för åstadkommande av bostäder vars läge, planlösning, tekniska konstruktion och utrustning är ändamålsenliga samt vars boendekostnader är skäliga. När sådant stöd beviljas ska också avseende fästas vid att åtgärderna främjar en god miljökvalitet.

I en byggnad som uppförs och utvidgas med hjälp av bostadslån eller bostadsbidrag får bostadens lägenhetsyta vara högst 160 kvadratmeter och för byggande och utvidgning av två bostäder i samma byggnad sammanlagt högst 200 kvadratmeter. Av särskilda skäl kan lägenhetsytan vid utvidgning vara något större. Lägenhetsytan i en bostadsbyggnad som skall repareras grundligt får vara större än vad här sägs, men som lägenhetsyta för vilken stöd beviljas bostadsbyggnad dock högst 250 kvadratmeter. Den lägenhetsyta som stöds i en ekonomibyggnad får vara högst 60 kvadratmeter. Den lägenhetsytan som stöds i en fiskestuga får vara högst 40 kvadratmeter och i ett lager som byggs i anslutning till den högst 10 kvadratmeter.

9 § (18.5.2017/288)
Sammanlagt belopp för lån och bidrag

Statligt lån och bidrag enligt 10 § i skoltlagen får tillsammans med övrig offentlig finansiering uppgå till sammanlagt högst 90 procent av de stödberättigande kostnaderna. Den offentliga finansieringen och räntestödslånet eller något annat lån som omfattas av statsborgen får sammanlagt inte överskrida 90 procent av de stödberättigande kostnaderna.

10 § (18.5.2017/288)
Maximibelopp för bidrag

Maximibeloppen för bidrag är

1) för uppförande av en bostadsbyggnad och därtill hörande ekonomibyggnader 45 procent av de godtagbara kostnaderna, och för utvidgning och renovering av dessa byggnader och för förbättrande av boendemiljön och i samband med detta för bevarande av den traditionella miljön 50 procent av de godtagbara kostnaderna,

2) för vägbygge, elektrifiering och vatten och avlopp till den del de inte ingår i bostadsbyggnadens kostnader 40 procent av de godtagbara kostnaderna,

3) för uppförande, utvidgning och renovering av en fiskestuga och därtill hörande bastu och lager 40 procent av de godtagbara kostnaderna.

11 § (18.5.2017/288)
Begäran om utlåtande

Utlåtande om ansökan om stöd kan begäras av landsbygdsnäringsmyndigheten i Enare kommun.

3 kap

Låne- och bidragsvillkor

12 § (18.5.2017/288)
Lånetid

Lånetiden är beroende på låneobjektet följande:

1) investeringslån för produktionsbyggnad 5–25 år,

2) bostadslån 5–20 år,

3) lån för bevarande av den traditionella miljön 5–10 år, och

4) övriga lån 5–15 år.

När lånevillkoren bestäms ska avseende fästas vid personens förmögenhet, inkomster, familjeförhållanden, nära förestående investeringar och annat som påverkar hans solvens.

13 § (18.5.2017/288)

13 § har upphävts genom F 18.5.2017/288.

4 kap

Markförvärv och markförsäljning

14 §
Ansökan om mark

Sådan ansökan om mark som avses i 28 § skoltlagen skall göras på en av jord- och skogsbruksministeriet fastställd blankett och tillställas landsbygdsnäringsmyndigheten i Enare kommun.

15 §
Markförvärv

Landsbygdsnäringsdistriktet skall med anledning av en sådan ansökan som avses i 28 § skoltlagen vidta nödvändiga åtgärder för markförvärv för de ändamål som avses i skoltlagen.

Landsbygdsnäringsdistriktet prissätter och lämnar köpeanbud för sådan egendom som köps eller byts till staten samt handlar uppgörandet och undertecknandet av köpebrevet.

16 §
Uppgörande av förslag till plan

Förslag till markanvändningsplan enligt 27 § skoltlagen uppgörs vid behov av landsbygdsnäringsdistriktets tjänsteman på förordnande av landsbygdsnäringsdistriktet. Landsbygdsnäringsdistriktet kan ge honom anvisningar om vad som skall beaktas vid uppgörandet av planen.

Av planen skall framgå de lägenheter som skall bildas, områden och andra förmåner, eventuella förvärvare och försäljningspris inklusive betalnings- och övriga överlåtelsevillkor.

I de fall då det inte är nödvändigt att göra upp en plan fattar landsbygdsnäringsdistriktet försäljningsbeslut enligt 29 § skoltlagen.

17 §
Information om en plan

Information om att utarbetandet av en plan enligt 16 § har påbörjats skall ges i en tidning med allmän spridning inom Enare kommun samt på Enare kommuns anslagstavla. Dessutom skall Enare kommun samt de personer som ansökt om mark underrättas per brev. Sammanträden kan vid behov hållas vid utarbetandet av planen.

Vid sammanträdena kan beslut fattas om andra sammanträden och hur de skall tillkännages.

18 §
Fastställande av en plan

Landsbygdsnäringsdistriktet skall bevisligen meddela Enare kommun, skoltrådet samt dem som ansöker om mark om förslaget till plan. Om området inte har en godkänd eller fastställd plan skall förslaget också finnas till allmänt påseende i Enare kommun i 30 dagar efter att meddelande om detta har lämnats på det sätt som kommunala tillkännagivanden görs kända i kommunen. En part som är missnöjd med ett förslag till plan får hos landsbygdsnäringsdistriktet göra en skriftlig anmärkning mot förslaget innan den tid inom vilken förslaget skall finnas till påseende har löpt ut.

Planen fastställs av landsbygdsnäringsdistriktet. Om egendom föreslås bli använd för andra ändamål än de som avses i denna lag och landsbygdsnäringsdistriktet inte enligt vad som stadgas i någon annan lag har rätt att överlåta statens jordegendom, skall landsbygdsnäringsdistriktet överföra planen till denna del jämte ett eget utlåtande till jord- och skogsbruksministeriet för avgörande.

Landsbygdsnäringsdistriktet beslutar om att en ansökan om markförvärv skall förkastas eller förfalla om sökanden inte iakttar uppmaningen enligt 17 §, inte uppfyller förutsättningarna för markförvärv eller om sökanden inte förlänger sin ansökan om mark. Landsbygdsnäringsdistriktet skall innan ärendet avgörs höra sökanden om inte detta redan skett i samband med behandlingen av planen.

19 §
Upprättande och undertecknande av köpebrev

Landsbygdsnäringsdistriktet upprättar och undertecknar köpebreven på statens vägnar.

Köparen skall underteckna köpebrevet inom en av landsbygdsnäringsdistriktet utsatt tid av 30 dygn vid äventyr att landsbygdsnäringsdistriktet kan anse att rätten till inköp har förfallit.

I fråga om egendom som överlåts för andra ändamål än de som nämns i skoltlagen upprättas och undertecknas köpebrevet på statens vägnar av landsbygdsnäringsdistriktet, då detta har fastställt planen för markanvändningen eller annars beslutat om överlåtelse. I övrigt drar jord- och skogsbruksministeriet försorg om åtgärderna.

20 §
Ny bestämning av priset

Observeras det innan ett köpebrev undertecknas att ett räknefel har gjorts eller något annat misstag har skett då priset bestämdes, fastställer landsbygdsnäringsdistriktet priset på nytt. Då det är fråga om en plan för markanvändning som fastställts av jord- och skogsbruksministeriet, fastställs priset av jord- och skogsbruksministeriet. Är räknefelet eller misstaget obetydligt kan det lämnas okorrigerat.

Landsbygdsnäringsdistriktet eller, då det gäller en plan som fastställts av jord- och skogsbruksministeriet, detta ministerium skall fastställa priset på nytt, om lägenhetens eller områdets värde har förändrats väsentligt sedan priset fastställdes och köpebrevet inte ännu har undertecknats.

Vad som stadgas i 2 mom. iakttas i tillämpliga delar även i fråga om andelar och rättigheter som överlåts.

21 §
Säkerheter för statens fordringar

Landsbygdsnäringsdistriktet skall se till att statliga lån och statens försäljningsprisfordringar har tillräckliga säkerheter. Landsbygdsnäringsdistriktet återställer också säkerheterna till fastighetens ägare efter att det statliga lånet eller försäljningsprisfordringen har återbetalts i sin helhet.

22 §
Anmälan till lantmäteribyrån

Landsbygdsnäringsdistriktet skall omedelbart meddela lantmäteribyrån om överlåtelse av fast egendom med stöd av skoltlagen inberäknat överlåtelse för syften som inte nämns i lagen.

23 §
Försäljningsprisets återbetalningstid

Återbetalningstiden för försäljningspriset enligt sedvanliga betalningsvillkor för en skoltlägenhet och ett tillskottsområde är minst fem och högst 25 år. Försäljningspriset kan, om det anses nödvändigt med tanke på markförvärvarens ekonomiska ställning, i sin helhet belånas på sedvanliga betalningsvillkor.

Vid fastställandet av återbetalningstiden för försäljningspriset skall beaktas markförvärvarens förmögenhet, inkomster, familjeförhållanden, nära förestående investeringar och annat som påverkar hans ekonomiska ställning.

5 kap

Betalning och återkrav

24 § (18.5.2017/288)

24 § har upphävts genom F 18.5.2017/288.

25 § (18.5.2017/288)
Uttagande av amorteringar och räntor

Amorteringar och räntor på statens försäljningsprisfordringar enligt skoltlagen tas ut så att det sammanlagda beloppet av amorteringen och räntan varje halvår är ungefär lika stort eller genom lika stora amorteringar halvårsvis. Amorteringar och räntor förfaller till betalning den sista dagen i april och oktober månad. Ränta på en fordran ska betalas från den dag då varje enskild lånepost har lyfts, om inte något annat följer av 14 § i skoltlagen.

Om inte något annat följer av ett domstolsbeslut enligt lagen om företagssanering (47/1993) eller lagen om skuldsanering för privatpersoner (57/1993), ska statens försäljningsprisfordran och ett statligt lån, sedan de betalningslättnader som beviljats enligt det nämnda förfarandet har upphört, förfalla till betalning enligt vad som anges i denna paragraf. Vid överenskommelse om sanering enligt 97 § i den förstnämnda lagen eller 78 § i den sistnämnda lagen ska bestämmelserna i denna paragraf tillämpas på förfalloperioderna för statens försäljningsprisfordringar och statliga lån.

Statens försäljningsprisfordran ska inklusive de betalningslättnader som avses i 29 § återbetalas till staten inom den tid som anges i 30 § 1 mom. i skoltlagen, om inte något annat följer av företagssaneringen eller skuldsaneringen för privatpersoner.

26 § (18.5.2017/288)
Uttagande av statliga lån, försäljningspris och kostnadsandelar

Vid debitering, uppbörd och redovisning av amorteringar och räntor på statliga lån, försäljningspris och kostnadsandelar iakttas det som föreskrivs om dessa fordringar i förordningen angående debitering, uppbörd och redovisning av vissa statens penningfordringar (559/1967). Uppbördsmyndighet är dock Statskontoret.

27 § (18.5.2017/288)
Extra amortering

Gäldenären och Statskontoret kan komma överens om förkortning av återbetalningstiden för statens försäljningsprisfordringar, om betalning av en extra amortering samt om deras påverkan på amorteringar som förfaller till betalning. Trots en extra amortering ska de ränteposter som beräknats på det utestående kapitalet betalas de förfallodagar som följer på amorteringen.

28 § (18.5.2017/288)
Fordringar som betalas i ett för allt

Den som har överlåtit lägenheten eller en del av lägenheten kan befrias från att svara för lånet eller statens fordran, förutsatt att mottagaren sedan tidigare har varit solidariskt ansvarig för lånet eller fordran och att befrielsen från ansvar inte äventyrar återbetalningen av lånet eller fordran.

På uppbörd av de återstående posterna av statens försäljningsprisfordringar enligt skoltlagen tillämpas bestämmelserna i lagen om uppbörd i ett för allt av vissa fordringar (682/1966).

29 § (18.5.2017/288)
Uppskov och räntefrihet

För lindrande av svårigheter som har uppkommit oberoende av sökanden kan uppskov med amorteringar på samt räntefrihet för statens försäljningsprisfordringar beviljas för högst ett år i sänder, sammanlagt dock för högst tio år.

Uppskov med amorteringar kan beviljas så att återbetalningstiden förlängs med antalet uppskovsår och de amorteringsposter för vilka uppskov har beviljats tas ut i lika många rater sedan återbetalningstiden löpt ut. En försäljningsprisfordran ska dock återbetalas inom den maximala betalningstid som anges i 30 § i skoltlagen.

Uppskov med amorteringar kan också beviljas så att de halvårsamorteringar eller amorteringar som ska betalas efter uppskovsåren justeras utan att lånetiden ändras.

Närings-, trafik- och miljöcentralen beviljar uppskov och räntefrihet på ansökan efter att landsbygdsnäringsmyndigheten i Enare kommun gett sitt utlåtande om ansökan.

Närings-, trafik- och miljöcentralen kan bevilja uppskov och räntefrihet på vissa villkor eller återkalla en beviljad lättnad, om den anser att det finns skäl till det enligt villkoren för beviljandet av uppskov.

30 §
Överföring av bidrag

Om den lägenhet för vars iståndsättning investeringsbidrag och bostadsbidrag har beviljats byter ägare efter att arbetet inletts kan landsbygdsnäringsdistriktet överföra rätten till obetalt bidrag till den nya ägaren förutsatt att han uppfyller förutsättningarna för beviljande av bidrag och att han erhållit tillstånd enligt 36 § 1 mom. skoltlagen.

31 §
Uppsägning av lån

Utöver vad som föreskrivs i 37 § 1 mom. i skoltlagen kan Närings-, trafik- och miljöcentralen bestämma att ett statligt lån genast ska återbetalas helt eller delvis. (18.5.2017/288)

1) om mottagaren har använt de beviljade lånemedlen för något annat ändamål än det som förutsattes vid beviljandet,

2) om mottagaren vid ansökan eller betalning av lånet har hemlighållit omständigheter som väsentligt inverkar på beviljandet eller betalningen av lånet eller på någon väsentlig punkt lämnat vilseledande uppgifter om sådana omständigheter och detta har inverkat på beviljandet eller betalningen av lånet,

3) om det projekt som lånet gäller inte har genomförts inom utsatt tid eller med iakttagande av en godkänd plan,

4) om lägenheten har splittrats eller om lägenheten eller en del av den har överlåtits till någon annan,

5) om skoltlägenheten eller dess byggnader på grund av låntagarens åtgärder eller underlåtenhet har råkat i vanhävd och detta inte kan anses ha berott på minderårighet, ålderdom, sjukdom eller något annat sådant skäl,

6) om säkerhetens värde har sjunkit till den grad att indrivning av det utestående lånekapitalet äventyras,

7 punkten har upphävts genom F 16.5.2007/593. (16.5.2007/593)

8) om låntagaren eller en borgensman har gått i konkurs eller ansöker om ackord eller om en borgensman har dött och låntagaren inte på uppmaning har ställt av långivaren godkänd tillräcklig säkerhet,

9) om lägenheten eller en del av den säljs i utsökningsväg,

10) om låntagaren under de fem år som följer på utbetalningen utan tvingande skäl har upphört med den verksamhet som lånet gäller eller väsentligt minskat den eller utan landsbygdsnäringsdistriktets medgivande överlåtit sådana anläggningstillgångar som lånet gäller, eller

11) om låntagaren har vägrat att ge nödvändiga uppgifter, handlingar eller annat material för tillsyn av lånet eller vägrar att i tillräcklig omfattning bistå genomförandet av kontrollen.

Statskontoret kan dessutom föreskriva att lånet omedelbart skall återbetalas helt eller delvis om betalningen av en ränta eller amortering har försenats mera än tre månader för förfallodagen. (16.5.2007/593)

32 § (16.5.2007/593)
Uppsägning av försäljningsprisfordran

Arbetskrafts- och näringscentralen kan säga upp statens försäljningsprisfordran jämte den kostnadsandel som avses i 33 § 1 mom. skoltlagen att återbetalas omedelbart helt eller delvis i tillämpliga delar på samma grunder som ett lån kan sägas upp enligt 31 § 1 mom. 2, 4–6 och 8–11 punkten. Landsbygdsnäringsdistriktet kan säga upp fordran helt eller delvis också om byggnaderna på lägenheten eller tilläggsområdet inte har brandförsäkrats till sitt fulla värde. Statskontoret kan ytterligare uppsäga statens försäljningsfordran iakttagande vad som bestäms i 31 § 2 mom.

33 §
Återkrav av bidrag

Landsbygdsnäringsdistriktet kan utöver det som stadgas i 36 § 3 mom., 37 § 1 mom. och 39 § skoltlagen besluta att ett bidrag helt eller delvis skall återbetalas i tillämpliga delar på samma grunder som ett lån kan sägas upp enligt 31 § 1 mom. 1-5 och 10-11 punkten.

34 §
Tiden för återbetalning av uppsagt kapital

Då beslut fattas om återbetalning av lån, bidrag eller en statlig fordran helt eller delvis skall beslut samtidigt fattas om huruvida det belopp som skall återbetalas skall erläggas i en eller flera rater, dock inte med en betalningstid längre än tre år.

35 § (18.5.2017/288)

35 § har upphävts genom F 18.5.2017/288.

36 § (18.5.2017/288)

36 § har upphävts genom F 18.5.2017/288.

6 kap

Skötseln av skoltfrågor

37 §
Sammankallande av byastämma

Förtroendemannen skall sköta om att ordinarie byastämma sammankallas årligen, dock senast i september för respektive kalenderår.

Krav på att en extraordinarie byastämma skall sammankallas skall framföras skriftligen till skolternas förtroendeman. Förtroendemannen skall efter att han fått kravet omedelbart sammankalla en extraordinarie byastämma.

Om byastämman inte har sammankallats eller om kravet på att stämman skall hållas inte har kunnat överlämnas till förtroendemannen, skall förtroendemannens suppleant eller skoltrådet på begäran av dem som kräver att stämman skall hållas sammankalla den extraordinarie byastämman.

38 §
Kallelse

Kallelse till byastämman skall minst sju dagar före stämman publiceras i en tidning med allmän spridning inom skoltområdet samt anslås på Enare kommuns anslagstavlor. Byastämman kan besluta att om stämman skall meddelas även på annat sätt.

Av kallelsen skall framgå tid och plats för stämman samt de viktigaste ärenden som byastämman har för avsikt att behandla.

39 §
Skoltrådet

Om skoltrådets uppgifter stadgas i 45 § skoltlagen.

Skoltrådet sammankallas av förtroendemannen.

De ärenden som skoltrådet behandlar bereds av skoltarnas förtroendeman.

40 §
Beslutsfattande

Om det uppstår meningsskiljaktigheter om ett ärende i byastämman eller skoltrådet avgörs ärendet genom omröstning. Beslut fattas enligt det förslag som majoriteten understöder och då rösterna faller lika enligt det förslag som ordföranden stöder. Val avgörs dock genom lottdragning.

41 §
Förtroendemannens uppgifter

Skoltarnas förtroendeman har till uppgift att

1) sköta sammankallandet av skoltarnas byastämmor och skoltråd samt verkställa deras beslut,

2) ge information och råd om ansökan och användning av förmåner som kan beviljas skoltarna,

3) följa med lagstiftningen, myndigheternas beslut och andra åtgärder som kan påverka skoltarnas utkomst och andra levnadsvillkor samt göra framställningar till myndigheterna för avlägsnande av missförhållanden, samt

4) sköta de övriga uppgifter som i lagstiftningen, reglementet för skoltarnas förtroendeman eller genom byastämmans eller skoltrådets beslut åläggs förtroendemannen.

Skoltrådens gemensamma stämma kan fastställa ett reglemente som ger närmare föreskrifter om skoltarnas förtroendemans uppgifter.

42 §
Kandidatuppställning vid förtroendemannaval

I förtroendemannavalet kan som kandidater uppställas sådana personer som avses i 46 § 2 mom. skoltlagen som minst fem personer med rösträtt i förtroendemannavalet skriftligen har föreslagit till förtroendeman. De som ställer förslaget skall skriftligen anmäla sin kandidat till valnämndens ordförande eller medlem.

43 §
Valnämndens uppgifter

Den valnämnd som valts för att verkställa förtroendemannavalet har till uppgift att

1) sköta de praktiska förberedelserna för valet,

2) göra upp en förteckning över de röstberättigade,

3) göra upp och publicera kandidatlistan,

4) besluta och meddela om tidpunkten för valet och valsättet,

5) räkna de avgivna rösterna,

6) föra valprotokoll och

7) fastställa och meddela valresultatet.

Om endast en kandidat har uppställts i förtroendemannavalet inom utsatt tid, fastställer valnämnden omedelbart att kandidaten har blivit vald till förtroendeman. Valnämnden meddelar honom detta skriftligen. Valet av förtroendeman skall dessutom tillkännages enligt vad som bestäms i 50 § skoltlagen.

7 kap

Särskilda stadganden

44 §
Befrielse från begränsningar och överföringar

Ansökan om tillstånd, befrielse från begränsningar och förhandsbesked enligt 36 § och 38 § 3 mom. skoltlagen, skall tillställas landsbygdsnäringsmyndigheten i Enare kommun som sänder den jämte sitt eget utlåtande till landsbygdsnäringsdistriktet. Till ansökan skall fogas lägenhetens överlåtelsehandling i original eller som bestyrkt kopia eller ett utkast till överlåtelsehandling.

När en lägenhet eller ett område som belastas av en i skoltlagen avsedd försäljningsprisfordran eller ett lån som avses i skoltlagen helt eller delvis överlåts till en annan person och det inte bestäms att försäljningsprisfordran eller lånet skall återbetalas, kan landsbygdsnäringsdistriktet på ansökan överföra försäljningsprisfordran eller lånet så att mottagaren helt eller delvis ansvarar för den.

Om ansökningsförfarandet vid överföring gäller vad som stadgas i 1 mom. I överlåtelsehandlingen eller utkastet till överlåtelsehandling som bifogas ansökan skall ingå mottagarens förbindelse att han ansvarar för fordringen.

45 §
Fastighetsregisterförarens uppgifter

Fastighetsregisterföraren skall på landsbygdsnäringsdistriktets anmälan göra en anteckning i fastighetsregistret för ifrågavarande lägenhet om att lägenheten som bildats enligt skoltlagen är underkastad de begränsningar som avses i 36 § 1 och 2 mom.

När landsbygdsnäringsdistriktet enligt 36 § 2 mom. skoltlagen har befriat en lägenhet eller en del därav från begränsningar enligt nämnda lag skall landsbygdsnäringsdistriktet meddela detta till fastighetsregisterföraren som skall stryka anteckningarna om begränsningarna i fastighetsregistret eller göra anteckning om att lägenheten har befriats från begränsningar. Det sistnämnda gäller också om landsbygdsnäringsdistriktet för en lägenhet eller del av en lägenhet som återgått till staten beslutat att den skall användas för andra ändamål än de som avses i skoltlagen eller naturnäringslagen.

Om anteckningar som görs i fastighetsregistret enligt 1 och 2 mom. skall fastighetsregisterföraren sända en anmälan till den behöriga lagfarts- och inteckningsregisterföraren som skall göra motsvarande anteckning i lagfarts- och inteckningsregistret.

46 §
Skogsförvaltningsmyndighet

Skogsförvaltningsmyndighetens tillstånd eller samtycke enligt 9 § 1 mom. 2, 3, 5 och 6 punkten samt 2 mom. skoltlagen utfärdas av forststyrelsens Övre Lapplands naturvårdsområde som vid behov skall begära utlåtande från det behöriga skoltrådet.

47 § (18.5.2017/288)

47 § har upphävts genom F 18.5.2017/288.

48 § (18.5.2017/288)

48 § har upphävts genom F 18.5.2017/288.

49 § (18.5.2017/288)

49 § har upphävts genom F 18.5.2017/288.

50 § (18.5.2017/288)

50 § har upphävts genom F 18.5.2017/288.

51 § (18.5.2017/288)

51 § har upphävts genom F 18.5.2017/288.

52 § (18.5.2017/288)

52 § har upphävts genom F 18.5.2017/288.

53 § (18.5.2017/288)

53 § har upphävts genom F 18.5.2017/288.

54 § (18.5.2017/288)

54 § har upphävts genom F 18.5.2017/288.

8 kap

Ikraftträdelse- och övergångsstadganden

55 §
Befrielse från begränsningar

När sådan egendom som avses i 67 § skoltlagen, som är underkastad begränsningar enligt 3 § lagen om anskaffande av boplatser åt vissa skoltar eller 12 § skoltlagen av den 24 augusti 1984 (611/1984), befrias från sitt användningssyfte enligt dessa stadganden, befrias den samtidigt från sagda begränsningar. Lantmäteribyrån skall på landsbygdsnäringsdistriktets anmälan anteckna detta i fastighetsregistret och lagfarts- och inteckningsregisterföraren skall på lantmäteribyråns anmälan göra anteckning i lagfarts- och inteckningsregistret enligt vad som stadgas i 45 §.

56 §
Statens mark i Nitsijärvi

I Nitsijärvi sjö i Enare kommun kvarstår i statens ägo fortfarande ett tomtområde med byggnader för service och tillfällig inkvartering.

57 §
Ikraftträdelse- och övergångsstadgande

Denna förordning träder i kraft den 19 februari 1997.

Ikraftträdelsestadganden:

16.5.2007/593:

Denna förordning träder i kraft den 23 maj 2007.

Denna förordning trädde i kraft publiceringsdagen 24.5.2007.

Denna förordning tillämpas från och med den 1 maj 2007. På ärendena som är anhängiga den 30 april 2007, tillämpas dock de bestämmelser som var i kraft vid den nämnda tidpunkten.

18.5.2017/288:

Denna förordning träder i kraft den 22 maj 2017.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.