Beaktats t.o.m. FörfS 356/2021.

31.1.1997/93

Förordning om arbetskrafts- och näringscentraler

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphört att gälla fr.o.m. 1.1.2009. Se L om arbets- och näringscentraler samt arbets- och näringsbyråer 796/2008 12 §.

På föredragning av handels- och industriministern stadgas med stöd av 1 och 8 § lagen den 10 januari 1997 om arbetskrafts- och näringscentraler (23/1997):

1 §
Organisation

Vid en arbetskrafts- och näringscentral (centralen) finns en direktör. Dessutom finns vid centralen en företagsavdelning, en avdelning för teknologisk utveckling, en landsbygdsavdelning och en arbetskraftsavdelning som är sådana enheter som avses i 1 § 2 mom. lagen om arbetskrafts- och näringscentraler (23/1997). Avvikande från övriga centraler har Nylands arbetskrafts- och näringscentral ingen avdelning för teknologisk utveckling. (24.11.2005/931)

Vid centralen kan också finnas andra enheter enligt vad bestäms i arbetsordningen.

Arbetskraftsbyråerna är lokalförvaltningsmyndigheter som lyder under centralens arbetskraftsavdelning.

2 §
Företagsavdelningen

Företagsavdelningen skall inom centralens verksamhetsområde särskilt främja verksamheten vid små och medelstora företag och vidta finansierings-, rådgivnings- och utvecklingsåtgärder som förbättrar företagens verksamhetsmiljö samt sköta andra uppgifter som i stadganden eller bestämmelser särskilt har ålagts avdelningen.

2 a § (24.11.2005/931)
Avdelningen för teknologisk utveckling

Avdelningen för teknologisk utveckling skall sörja för teknologiska utvecklingscentralens uppgifter, det regionala genomförandet av den nationella teknologi- och innovationspolitikens mål, främjandet av den teknologiska utvecklingen inom centralens verksamhetsområde och även sköta andra uppgifter som särskilt har ålagts avdelningen.

3 §
Landsbygdsavdelningen

Landsbygdsavdelningen skall inom centralens verksamhetsområde handha de statliga åtgärder som är avsedda att främja gårdsbruket och fiskerinäringen samt landsbygdsnäringar i samband med dem samt även sköta andra uppgifter som i stadganden eller bestämmelser särskilt har ålagts avdelningen.

4 §
Arbetskraftsavdelningen

Arbetskraftsavdelningen skall inom centralens verksamhetsområde sörja för att den regionala arbetsmarknaden fungerar och annars inom regionen främja och sköta arbetskrafts- och arbetslivsärenden, främja invandrares anpassning till samhället och arbetslivet och sörja för mottagningen av asylsökande samt även sköta andra uppgifter som i stadganden eller bestämmelser särskilt har ålagts avdelningen.

5 §
Behörighetsvillkor som gäller utbildning och erfarenhet (24.11.2005/931)

Behörighetsvillkor för tjänsterna vid centralen är

1) för direktören högre högskoleexamen, i praktiken visad ledarförmåga och förtrogenhet med de uppgifter som hör till tjänsten,

2) för avdelningschef högre högskoleexamen, i praktiken visad ledarförmåga och förtrogenhet med avdelningens uppgifter, samt

3) för fiskerichefen högre högskoleexamen inom området för biologi och förtrogenhet med uppgifter inom fiskeriet.

4) för förvaltningschefen högre högskoleexamen, i praktiken visad ledarförmåga och förtrogenhet med administrativa uppgifter. (24.11.2005/931)

5 a § (24.11.2005/931)
Behörighetsvillkor som gäller personalens språkkunskaper

Bestämmelser om de behörighetsvillkor för en tjänst som gäller språkkunskaper för vilken som ett föreskrivet behörighetsvillkor förutsätts högskoleexamen, ingår i 6 § i lagen om de språkkunskaper som krävs av offentligt anställda (424/2003).

Vid tvåspråkiga centraler är det behörighetsvillkor som gäller språkkunskaper för andra än de personer som nämns i 1 mom. och till vilkas uppgifter enligt lag, förordning eller ämbetsverkets arbetsordning hör att föredra, träffa eller verkställa ett avgörande som gäller en enskilds rättigheter eller skyldigheter, goda muntliga och skriftliga kunskaper i antingen finska eller svenska samt nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i det andra språket.

Vid enspråkiga centraler är det behörighetsvillkor som gäller språkkunskaper för andra än de personer som nämns i 1 mom. och till vilkas uppgifter enligt lag, förordning eller ämbetsverkets arbetsordning hör att föredra, träffa eller verkställa ett avgörande som gäller en enskilds rättigheter eller skyldigheter, goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska och nöjaktig förmåga att förstå svenska.

När en tjänst besätts eller en person anställs i ett annat anställningsförhållande skall centralen fästa uppmärksamhet vid att de tjänsteuppgifter som förutsätter att å ena sidan finska och å andra sidan svenska används kan fördelas på personer som behärskar dessa språk.

6 § (21.6.2000/594)
Besättande av tjänsterna

Direktören utnämns av statsrådet. Direktören kan vid behov på förordnande av vederbörande ministerium också leda en avdelning som bestäms särskilt och sköta avdelningschefens uppgifter.

Avdelningscheferna och fiskerichefen utnämns av vederbörande ministerium på förslag av direktören. Innan avdelningschefen för avdelningen för teknologisk utveckling utnämns hör ministeriet teknologiska utvecklingscentralen i saken. (24.11.2005/931)

Övriga tjänstemän utnämns och personalen i arbetsavtalsförhållande anställs av centralen.

7 §
Direktörens uppgifter

Direktören leder centralens verksamhet och ansvarar för att de resultatmål som uppställts för den blir uppnådda.

8 §
Personalens uppgifter

Avdelningschefen leder avdelningens verksamhet och ansvarar för att de resultatmål som uppställts för avdelningen blir uppnådda. Han skall inom området följa den allmänna utvecklingen i fråga om de ärenden som ankommer på avdelningen och vidta åtgärder för att genomföra behövliga reformer och förbättringar.

Utom avdelningscheferna ansvarar också andra tjänstemän i förmansställning för att målen för den verksamhet som de skall leda uppnås på ett effektivt och ekonomiskt sätt.

9 §
Ledningsgruppen

Vid centralen finns en ledningsgrupp till vilken hör direktören, avdelningscheferna, den tjänsteman som svarar för centralens gemensamma administrativa och ekonomiska frågor, vid en tvåspråkig central den tjänsteman som svarar för samordnandet av den svenskspråkiga serviceverksamheten samt företrädare för personalen i enlighet med vad som bestäms i arbetsordningen. (23.12.1999/1310)

Ledningsgruppen har till uppgift att

1) samordna den riksomfattande arbetskrafts- och näringspolitiken samt jordbruks- och fiskeripolitiken med de regionala utvecklingsmålen som uppgjorts av de regionala myndigheterna,

2) samordna gemensamma utvecklingsprojekt som hör till centralens ansvarsområde samt behandla andra centrala utvecklingsprojekt och projekt,

3) behandla regionala sysselsättningsprogram som förenar de olika verksamhetsområdena,

4) behandla centralens verksamhets- och ekonomiplan, budgetförslag samt andra centrala verksamhetslinjer,

5) behandla betydande och annars principiella finansieringsbeslut,

6) följa behovet av yrkesinriktad utbildning och utbildningens inriktning samt ta behövliga initiativ, samt

7) behandla arbetsordningen.

10 §
Samarbete mellan ministerierna

Vederbörande ministerier skall gemensamt bereda de ärenden som gäller centralernas resultatstyrning och utvecklandet av verksamheten. Ministerierna skall också gemensamt behandla centralernas resultatplaner och fördelningen av de årliga omkostnadsanslagen.

11 §
Företrädande av staten

Centralen kärar och svarar för staten samt bevakar statens fördel och rätt i domstolar och ämbetsverk i alla ärenden som hör till dess uppgifter, om inte en företrädare för vederbörande ministerium uppträder i dem.

Direktören, avdelningscheferna och de tjänstemän som nämns i arbetsordningen har rätt att utan skild fullmakt eller genom ett befullmäktigat ombud i domstolar och ämbetsverk samt vid förrättningar bevaka statens fördel och rätt i ärenden som avses i 1 mom. och som skall skötas av avdelningen i fråga.

12 § (21.6.2000/594)
Avgörande av ärenden

Om inget annat bestäms, avgörs ärendena av direktören eller en annan tjänsteman som i arbetsordningen har getts beslutanderätt, på föredragning av den tjänsteman som fastställs i arbetsordningen.

Ärenden som gäller bevakning av fiskeriintressen i vattenrättsliga tillståndsärenden avgörs av fiskerichefen.

Chefen för arbetskraftsavdelningen beslutar på föredragning om de ärenden som gäller arbetskraftsbyråerna.

13 §
Ställföreträdare

Ställföreträdare för direktören är avdelningscheferna enligt vad som bestäms i arbetsordningen. (24.11.2005/931)

Om ställföreträdare för andra tjänstemän bestäms i arbetsordningen.

14 §
Arbetsordning

I centralens arbetsordning bestäms om organiserandet av centralens förvaltning och verksamhet samt om beredningen och avgörandet av ärenden. Arbetsordningen fastställs av direktören.

15 §
Delegationer

I anslutning till centralen finns för främjande av arbetskrafts- och näringsärenden en delegation som centralen tillsätter för tre år i sänder. Ordförande för delegationen är direktören. Centralen utser efter att ha hört parterna i fråga högst 14 andra medlemmar och för var och en av dem en personlig suppleant i delegationen, så att de jämbördigt företräder de viktigaste arbetsmarknadsorganisationerna, de myndigheter som ansvarar för den regionala utvecklingen och centralens andra viktiga samarbetspartner.

Om andra delegationer och grupper som finns i anslutning till centralen och avdelningarna bestäms vid behov i arbetsordningen.

15 a § (4.12.1998/907)

I anslutning till centralen finns också en kommission för förutsägelse av behovet av och anskaffning av arbetskraftspolitisk vuxenutbildning samt yrkesmässig tilläggsutbildning för vuxna, vilken centralen tillsätter för tre år i sänder.

Ordförande för kommissionen är centralens direktör eller en tjänsteman vid centralen som denna har tillsatt, och vice ordförande är den medlem i kommissionen som representerar länsstyrelsen. Centralen utser högst tio andra medlemmar och för var och en av dem en personlig suppleant i kommissionen. I kommissionen finns representanter för länsstyrelsen samt de viktigaste parter som representerar arbetsmarknaden och representanter för centralens avdelningar på det sätt som centralen bestämmer. (24.11.2005/931)

Kommissionen har till uppgift att koordinera den regionala förutsägelsen av utbildnings- och arbetskraftsbehoven i fråga om arbetskraftspolitisk och annan vuxenutbildning som centralen anskaffar samt i fråga om yrkesmässig tilläggsutbildning som länsstyrelsen anskaffar, bevaka hur de olika förvaltningsområdenas utbildningsplaner verkställs samt göra förslag om hur förutsägelsen och anskaffningen kan utvecklas.

16 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 september 1997. Förordningens 5 § och 6 § 1 mom. träder dock i kraft den 15 februari 1997.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 7 april 1989 om handels- och industriministeriets distriktsbyråer för företagstjänst (330/1989) jämte ändringar.

De ärenden som med stöd av 10 § lagen om arbetskrafts- och näringscentraler överförs till centralen från landsbygdsnäringsdistrikten, de enheter som underlyder handels- och industriministeriet och arbetskraftsdistriktsbyråerna skall överföras till den respektive avdelning som motsvarar enheten i fråga.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Ikraftträdelsestadganden:

4.12.1998/907:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999.

23.12.1999/1310:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2000.

21.6.2000/594:

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2000.

24.11.2005/931:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.

En person som har utnämnts till en tjänst eller anställts i ett annat anställningsförhållande innan denna förordning trädde i kraft, är i fråga om språkkunskaperna fortsättningsvis behörig att sköta sina nuvarande uppgifter och sådana som motsvarar dem vid centralerna sedan förordningen har trätt i kraft.

En person som har utnämnts till tjänsten som förvaltningschef innan denna förordning trädde i kraft, är trots behörighetsvillkoren fortsättningsvis behörig att sköta tjänsten som förvaltningschef.

En person som är verksam som chef för teknologienheten vid centralens företagsavdelning, kan trots behörighetsvillkoren beaktas när tjänsten som avdelningschef för avdelningen för teknologisk utveckling besätts.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.