Beaktats t.o.m. FörfS 926/2022.

10.1.1997/48

Lag om stöd för skolresor

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 kap

Allmänna stadganden

1 §
Tillämpningsområde

Denna lag innehåller bestämmelser om beviljande av stöd för kostnader som föranleds av den dagliga skolresan mellan en studerandes bostad och läroanstalt då den studerande bedriver studier inom den grundläggande utbildningen för vuxna, gymnasiestudier eller yrkesinriktade studier. Detta stöd kallas stöd för skolresor. (30.12.2020/1223)

Stödet för skolresor betalas av statens medel.

2 § (30.12.2020/1223)
Utbildning som berättigar till stöd för skolresor

Berättigad till stöd för skolresor är en studerande som är bosatt i Finland och som studerar på heltid i Finland inom

1) sådan grundläggande utbildning för vuxna som avses i 46 § i lagen om grundläggande utbildning (628/1998),

2) utbildning som avses i lagen om utbildning som handleder för examensutbildning (1215/2020),

3) gymnasieutbildning eller utbildning som förbereder för gymnasieutbildning enligt gymnasielagen (714/2018),

4) i 5 § i lagen om yrkesutbildning (531/2017) avsedd utbildning som leder till yrkesinriktad grundexamen eller i 7 § i den lagen avsedd handledande utbildning,

5) i lagen om Räddningsinstitutet (607/2006) avsedd utbildning som leder till yrkesexamen, eller

6) i lagen om Brottspåföljdsområdets utbildningscentral (1316/2006) avsedd utbildning som leder till yrkesexamen.

Berättigad till stöd för skolresor är dessutom en studerande som har rätt till sådan avgiftsfri utbildning som avses i 16 § i läropliktslagen (1214/2020) och som studerar på heltid i Finland i

1) gymnasieutbildning för vuxna enligt gymnasielagen,

2) utbildning som leder till yrkesexamen enligt i 5 § i lagen om yrkesutbildning,

3) utbildning som avses i 7 a kap. i lagen om fritt bildningsarbete (632/1998) eller utbildning som avses i 5 § 2 mom. i läropliktslagen, eller

4) utbildning i samiska och samisk kultur som räcker minst en termin och som avses i lagen om Sameområdets utbildningscentral (252/1998).

I lagen om studiestöd (65/1994) föreskrivs om vilka studier som är heltidsstudier.

Berättigad till stöd för skolresor är dock inte en studerande som deltar i utbildning som ordnas som distans- eller privatundervisning eller som avgiftsbelagd service eller i läroavtalsutbildning.

3 § (30.12.2020/1223)
Förutsättningar för beviljande av stöd för skolresor

För att stöd för skolresor ska beviljas förutsätts det att skolvägen är lång och att färdsättet är lämpligt och då beaktas de regelbundna resekostnaderna per kalendermånad, den studerandes möjligheter att anlita kollektivtrafik samt huruvida studierna bedrivs i en följd.

Stöd för skolresor beviljas en studerande

1) vars skolväg i ena riktningen är minst 10 kilometer,

2) vars skolresekostnader överstiger 54 euro per månad vid beviljande av stöd för hela månaden eller 27 euro per månad vid beviljande av stöd för en halv månad, samt

3) som utnyttjar kollektivtrafik eller skolskjuts som utbildningsanordnaren ordnar, eller något annat lämpligt eget färdsätt när förutsättningarna enligt 4 a § uppfylls.

En förutsättning för beviljande av stöd för skolresor är dessutom att den studerande per kalendermånad har minst tio dagar som berättigar till stöd för skolresor.

Bestämmelserna i 2 mom. 1 och 2 punkten tillämpas inte vid beviljande av stöd för skolresor till en studerande som har rätt till avgiftsfri utbildning enligt 16 § i läropliktslagen. En sådan studerande beviljas stöd för skolresor, om den studerandes skolväg i ena riktningen är minst sju kilometer.

3 a § (21.12.2007/1389)
Begränsningar i fråga om beviljande av stöd för skolresor

Stöd för skolresor beviljas inte en studerande som

1 punkten har upphävts genom L 28.12.2012/1079. (28.12.2012/1079)

2) har möjlighet att bo avgiftsfritt i en bostad som utbildningsanordnaren svarar för, om det inte finns särskilda skäl för att den studerande inte kan ta emot bostaden, eller

3) enligt någon annan lag får stöd för de kostnader som föranleds av skolresan.

Genom förordning av statsrådet kan bestämmas om hälso- eller familjerelaterade skäl eller andra likartade särskilda skäl på basis av vilka en studerande inte anses kunna ta emot en bostad som utbildningsanordnaren svarar för.

4 § (30.12.2020/1223)
Hur resekostnaderna bestäms och räknas ut

När en studerande anlitar kollektivtrafik för sin skolresa, ersätts resekostnaderna för det anlitade färdmedlet enligt den för den studerande billigaste biljettprodukten för en tid som motsvarar en halv månad eller en månad.

När en studerande för sin skolresa anlitar kollektivtrafik som tillämpar ett biljett- och avgiftssystem som är gemensamt för de behöriga myndigheter som avses i 181 § i lagen om transportservice (320/2017) bestäms resekostnaderna, oberoende av vad som föreskrivs i 1 mom. i denna paragraf och i 3 § 2 mom. 2 punkten i denna lag, enligt den sträcka som den studerande utnyttjar denna transport. Resekostnaderna bestäms dock enligt den för den studerande billigaste biljettprodukten för en tid som motsvarar en halv månad eller en månad, när den studerandes skolresa eller enskilda färdsträcka är kortare än 10 kilometer.

När en studerande för sin skolresa använder sådan skolskjuts som utbildningsanordnaren ordnar, bestäms resekostnaderna enligt den sträcka som den studerande utnyttjar denna transport. Om skolvägen i ena riktningen består av två eller flera färdsträckor, kan resekostnaderna räknas ut separat för varje sträcka.

När stöd för skolresor beviljas på basis av eget färdsätt i enlighet med 4 a §, bestäms resekostnaderna enligt sträckan mellan den studerandes hem och läroanstalten. Resekostnaderna beaktas dock inte till den del skolresan överstiger 100 kilometer i ena riktningen.

Bestämmelser om grunderna för beräkning av skolresekostnader som fastställs enligt skolresans längd som avses i 2–4 mom. utfärdas genom förordning av undervisnings- och kulturministeriet. De månatliga resekostnaderna räknas ut enligt 21,5 dagar när det gäller stöd för hela månaden och enligt 11 dagar när det gäller stöd för en halv månad.

Kostnadsersättning för fristående färdsträckor som understiger fem kilometer betalas inte separat. Resekostnaderna för färdsträckorna ersätts dock, om den i 3 § 2 mom. 1 punkten eller 4 mom. avsedda skolvägen i ena riktningen omfattar fristående färdsträckor som understiger fem kilometer och dessa tillsammans utgör minst fem kilometer.

Se UKMf om beräkningsgrunderna för vissa kostnader för skolresor 544/2015. UKMf 544/2015 har upphävts genom UKMf om beräkningsgrunderna för vissa kostnader för skolresor 465/2019, som gäller fr.o.m. 1.8.2019.

4 a § (21.1.2011/53)
Användning av eget färdsätt

En studerande som använder andra färdsätt än kollektivtrafik eller skolskjuts som utbildningsanordnaren ordnar kan beviljas stöd för skolresor på basis av eget färdsätt, om

1) mer än fem kilometer i ena riktningen av den studerandes skolväg inte omfattas av kollektivtrafik eller skolskjuts som utbildningsanordnaren ordnar,

2) den studerandes dagliga skolresa med väntetider inberäknade i medeltal tar mer än tre timmar i anspråk per dag under månaden i fråga, eller

3) den studerande under en månad har möjlighet att anlita kollektivtrafik eller skolskjuts som utbildningsanordnaren ordnar för i medeltal högst sex skolresor i ena riktningen per vecka.

Stöd för skolresor kan också beviljas på basis av eget färdsätt, om

1) den studerande saknar möjlighet att anlita kollektivtrafik eller skolskjuts som utbildningsanordnaren ordnar på grund av att skolresan av andra skäl än de som avses i 1 mom. blir alltför svår eller ansträngande för den studerande, eller

2) den studerandes skolresa eller färdsätt byts flera gånger under läsåret.

5 § (30.12.2020/1223)
Beloppet av stödet för skolresor och den studerandes betalningsandel

I form av stöd för skolresor ersätts som stöd för en hel månad den del av skolresekostnaderna som överstiger 43 euro per kalendermånad och som stöd för en halv månad den del av skolresekostnaderna som överstiger 21,50 euro per kalendermånad. Av de kalkylerade skolresekostnaderna betalar den studerande per månad högst 43 euro i fråga om stöd för en hel månad och högst 21,50 euro i fråga om stöd för en halv månad (studerandes betalningsandel), om inte något annat följer av 4 § eller 3 mom. i denna paragraf.

När en studerande använder flera än ett färdsätt för sin skolresa, dras den studerandes betalningsandel av från resekostnaderna för kollektivtrafik. Finns inte resekostnader för kollektivtrafik, dras den studerandes betalningsandel av från de kostnader som orsakas av transport som utbildningsanordnaren har ordnat.

Stödet är 70 procent av stödet enligt 1 mom., om stödet beviljas på basis av eget färdsätt i enlighet med 4 a § eller om resekostnaderna förorsakas av flera i 4 § 6 mom. avsedda fristående färdsträckor som tillsammans utgör minst fem kilometer.

Bestämmelserna i 1–3 mom. tillämpas inte vid beviljande av stöd för skolresor till studerande som har rätt till avgiftsfri utbildning enligt 16 § i läropliktslagen.

För studerande som har rätt till avgiftsfri utbildning enligt 16 § i läropliktslagen ersätts som skolresestöd de på det sätt som föreskrivs i 4 § fastställda kostnaderna för skolresan. Om stöd dock beviljas enligt 4 a § i denna lag på basis av eget färdsätt, är stödet 70 procent av det stöd som fastställs på grundval av den förordning av undervisnings- och kulturministeriet som avses i 4 § 5 mom.

2 kap

Ansökan och utbetalning

6 § (30.12.2020/1223)
Ansökan

Stöd för skolresor söks hos Folkpensionsanstalten. Ansökan lämnas till Folkpensionsanstalten. Ansökan kan också lämnas till ifrågavarande läroanstalt för att sändas till Folkpensionsanstalten.

6 § har ändrats genom L 1223/2020 och träder i kraft 1.8.2023. Den tidigare formen lyder:

6 § (7.5.2004/346)
Ansökan

Stöd för skolresor söks hos Folkpensionsanstalten. Ansökan inlämnas till läroanstalten.

Läroanstalten skall till ansökan foga en utredning om hur lång den studerandes skolväg är samt om hans eller hennes möjligheter att utnyttja kollektivtrafik eller skolskjuts som utbildningsanordnaren ordnar.

Läroanstaltens utredning om skolvägen är bindande för Folkpensionsanstalten, om det inte finns grundad anledning att anta att uppgifterna i utredningen är felaktiga. Om det finns grundad anledning att anta att utredningen innehåller felaktiga uppgifter kan Folkpensionsanstalten avvika från utredningen när den fattar sitt beslut.

7 § (7.5.2004/346)
Beviljande och utbetalning

Stöd för skolresor beviljas av Folkpensionsanstalten. En kalendermånad berättigar till stöd för skolresor för en hel månad, om den omfattar minst 15 dagar som berättigar till stöd för skolresor. En kalendermånad berättigar till stöd för skolresor för en halv månad, om den omfattar minst 10 dagar som berättigar till stöd för skolresor. (30.12.2020/1223)

Stöd för skolresor beviljas för högst ett läsår i sänder. Stöd för skolresor beviljas tidigast från ingången av den månad som föregår den då ansökan har lämnats in. Stöd för skolresor kan beviljas i samband med beviljande av stöd för nästa eller föregående läsår, om studierna inleds eller avslutas i juni, juli eller augusti.

Stöd för skolresor betalas månatligen, beroende på hur den studerande färdas, in på ett konto inom Europeiska unionen som antingen utbildningsanordnaren, biljettförsäljaren, den som upprätthåller ett biljettsystem för kollektivtrafik eller den studerande har uppgett. (10.4.2015/422)

Närmare bestämmelser om fakturering av stödet och om återbetalning av stöd som betalats till för högt belopp utfärdas genom förordning av statsrådet. (10.4.2015/422)

En studerande som anlitar kollektivtrafik kan köpa en biljettprodukt som stöds med stöd för skolresor tidigast 14 dagar före den dag då de studier som berättigar till stöd inleds och senast 14 dagar före den dag då de studier som berättigar till stöd avslutas. (21.1.2011/53)

8 § (30.12.2020/1223)
Justering och avbrytande

Stödet för skolresor justeras eller dras in om det i den studerandes förhållanden har skett en förändring som inverkar på rätten att få stöd för skolresor eller på stödbeloppet.

Om det finns grundad anledning att anta att det finns fog för att dra in stödet för skolresor eller minska dess belopp, kan utbetalningen av stödet avbrytas interimistiskt eller beloppet minskas tills ärendet har avgjorts genom ett lagakraftvunnet avgörande. Om den studerande inte lämnar en utredning som begärts, kan ärendet avgöras genom ett slutligt beslut som baserar sig på de utredningar som Folkpensionsanstalten har till sitt förfogande. I ett interimistiskt beslut får ändring inte sökas separat.

Utbetalningen av stöd för skolresor kan avbrytas också på den studerandes begäran.

När den studerande utexamineras, avbryter studierna eller det sker någon annan förändring i den studerandes förhållanden som inverkar på stödet, justeras rätten till stöd för skolresor månatligen eller dras in med beaktande av bestämmelserna i 7 § 1 mom. om det antal dagar som berättigar till stödet.

3 kap

Ändringssökande och rättande av fel

9 § (20.4.2001/344)
Ändringssökande

Ändring i ett beslut av Folkpensionsanstalten om stöd för skolresor får sökas genom besvär hos besvärsnämnden för studiestöd. Ändring i nämndens beslut får sökas genom besvär hos försäkringsdomstolen på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Ändring i nämndens beslut i ett ärende som gäller undanröjande av ett lagakraftvunnet beslut får emellertid inte sökas genom besvär. (17.6.2011/696)

Besvärsskriften skall lämnas in till Folkpensionsanstalten inom 30 dagar från det ändringssökanden fick del av beslutet. (30.12.2003/1323)

Om besvären har anlänt efter den tid om vilken bestäms i 2 mom., kan besvärsnämnden eller försäkringsdomstolen trots det pröva besvären, om det funnits vägande skäl till förseningen. (21.2.2003/136)

Folkpensionsanstaltens beslut skall trots ändringssökande följas till dess ärendet har avgjorts genom ett beslut som vunnit laga kraft.

10 § (28.12.2012/1079)

10 § har upphävts genom L 28.12.2012/1079.

4 kap

Särskilda stadganden

11 § (10.4.2015/422)
Avtal om försäljning av biljetter som berättigar till stöd för skolresor

Folkpensionsanstalten kan avtala med dem som säljer biljetter för kollektivtrafik och den som upprätthåller ett biljettsystem enligt 4 § 2 mom. om på vilka villkor biljetter får säljas till studerande till ett pris som rabatterats med stödbeloppet för skolresor. Närmare bestämmelser om avtalsförfarandet utfärdas genom förordning av statsrådet.

12 §
Skyldighet att lämna uppgifter

En studerande är skyldig att meddela folkpensionsanstalten de uppgifter som behövs för beviljande av stöd för skolresor samt meddela förändringar som påverkar detta stöd. Läroanstalten är skyldig att meddela folkpensionsanstalten sådana omständigheter som den fått kännedom om och som kan leda till justering eller indragning av stödet.

En studerande är skyldig att uppge sin personbeteckning för den som säljer biljetter vid köp av biljett som berättigar till skolresestöd. (10.4.2015/422)

13 § (21.8.1998/637)
Omkostnader

De utgifter som verkställigheten av denna lag orsakar folkpensionsanstalten räknas som folkpensionsanstaltens omkostnader och de utgifter som åsamkas utbildningsanordnaren för uppgifter som anges i 6 och 12 § räknas som utgifter för utbildningsanordnaren i fråga.

14 § (30.12.2020/1223)
Hänvisningsbestämmelse

Om inte något annat föreskrivs i denna lag, ska i fråga om ärenden som gäller stöd för skolresor iakttas vad som i lagen om studiestöd föreskrivs om verkställighet, återkrav och preskription av fordringar, självrättelse, undanröjande av beslut, rättelse av sakfel, erhållande och användning samt utlämnande av uppgifter, utmätnings- och överföringsförbud samt finansiering.

15 §
Närmare stadganden

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

5 kap

Ikraftträdande

16 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1997.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 160/1996, KuUB 17/1996, RSv 199/1996

Ikraftträdelsestadganden:

21.8.1998/637:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999. Studerande som studerar för yrkeshögskoleexamen vid temporära yrkeshögskolor har rätt till stöd för skolresor på samma grunder som studerande inom grundläggande yrkesutbildning.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 57/1998, KuUB 4/1998, RSv 80/1998

20.4.2001/344:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2001. Lagens 14 § tillämpas också på ansökningar och framställningar om undanröjande av ett lagakraftvunnet beslut som anhängiggjorts före ikraftträdandet.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 9/2001, KuUB 1/2001, RSv 26/2001

9.8.2002/692:

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2002.

RP 9/2002, ShUB 16/2002, RSv 96/2002

21.2.2003/136:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2003.

Vid sökande av ändring i beslut som besvärsnämnden för studiestöd givit före lagens ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gäller då lagen träder i kraft.

RP 101/2002, LaUB 23/2002, RSv 232/2002

30.12.2003/1323:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

RP 160/2003, ShUB 29/2003, RSv 125/2003

7.5.2004/346:

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2004.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 93/2003, KuUB 3/2003, RSv 96/2003

7.5.2004/365:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2004.

RP 158/2003, ShUB 4/2004, RSv 20/2004

24.6.2004/592:

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2004.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 97/2004, KuUB 8/2004, RSv 88/2004

21.12.2007/1389:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

RP 64/2007, KuUB 8/2007, RSv 99/2007

21.1.2011/53:

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2011.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 149/2010, KuUB 8/2010, RSv 194/2010

17.6.2011/696:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.

På ärenden som gäller undanröjande av lagakraftvunna beslut och som är anhängiga i besvärsnämnden och försäkringsdomstolen vid denna lags ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 274/2010, ShUB 51/2010, RSv 300/2010

28.12.2012/1079:

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2013.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 99/2012, KuUB 7/2012, RSv 147/2012

30.12.2013/1244:

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2014.

RP 116/2013, RP 197/2013, KuUB 11/2013, RSv 189/2013

10.4.2015/422:

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2015.

RP 210/2014, KuUB 28/2014, RSv 360/2014

24.5.2017/325:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

RP 161/2016, KoUB 3/2017, RSv 27/2017

11.8.2017/540:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

RP 39/2017, KuUB 7/2017, RSv 86/2017

13.7.2018/551:

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2018.

RP 58/2018, KuUB 4/2018, RSv 60/2018

29.3.2019/386:

Denna lag träder i kraft den 1 april 2019.

RP 157/2018, KoUB 39/2018, RSv 251/2018

30.12.2020/1185:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021 och gäller till och med den 31 juli 2021.

RP 236/2020, KuUB 17/2020, RSv 210/2020

30.12.2020/1223:

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2021. Lagens 2 § 1 mom. 2 punkten träder dock i kraft först den 1 augusti 2022 och 6 § först den 1 augusti 2023.

RP 173/2020, KuUB 15/2020, RSv 218/2020

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.