Beaktats t.o.m. FörfS 1053/2023.

30.12.1996/1260

Lag om punktskatt på elström och vissa bränslen

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Rubriken har ändrats genom L 1400/2010. Rubriken har tillfogats genom rättelse.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

Allmänna stadganden
1 § (21.12.2007/1306)

För elström, stenkol, bränntorv, naturgas, biogas, tallolja och de i 2 a § avsedda produkterna ska till staten som punktskatt (accis) betalas energiinnehållsskatt, koldioxidskatt, energiskatt och tilläggsskatt i enlighet med vad som föreskrivs i denna lag. Vid beräkningen av koldioxidskatten ska de ekvivalenta koldioxidutsläppen under bränslets hela livscykel beaktas. (22.12.2021/1215)

För finansiering av utgifter som åsamkas staten av säkerhetsupplagring och av annat tryggande av försörjningsberedskap ska dessutom så som föreskrivs i denna lag betalas försörjningsberedskapsavgift för elström, stenkol, naturgas, biogas, tallolja och de i 2 a § avsedda produkterna till den försörjningsberedskapsfond som avses i lagen om tryggande av försörjningsberedskapen (1390/1992). (22.12.2021/1215)

Denna lag tillämpas inte på elström som produceras på ett fartyg eller tåg, i en bil eller i något annat transportmedel för dess eget behov och inte heller på elström som produceras i en generator vars nominella effekt är högst 100 kilovoltampere eller i ett kraftverk som består av flera elproduktionsanläggningar (generatorer) och vars nominella effekt är högst 100 kilovoltampere. På elström som överförs till ett elnät, ellager eller skattefritt ellager från ett sådant kraftverk tillämpas dock denna lag. (19.12.2018/1226)

2 § (21.12.2007/1306)

I denna lag avses med

1) elström elektrisk energi som hör till varukod 2716 i tulltariffen,

2) energiprodukt

a) stenkol som hör till varukod 2701 i tulltariffen; med stenkol avses även brunkol som hör till varukod 2702 i tulltariffen och sådan koks av stenkol, brunkol eller torv som hör till varukod 2704 i tulltariffen,

b) bränntorv, med vilket avses till varukod 2703 i tulltariffen hänförlig stycketorv och frästorv samt av torv framställda torvpelletar, torvbriketter och andra fasta torvprodukter, (20.12.2013/1132)

c) naturgas i gasform enligt varukod 2711 21 00 i tulltariffen och flytande naturgas enligt varukod 2711 11 00 i tulltariffen,

d) råtallolja enligt varukod 3803 00 10 i tulltariffen,

(30.12.2010/1400)

3) varukod i tulltariffen hänvisningar till nomenklaturen i kommissionens förordning (EG) nr 2031/2001 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan,

4) elnät elnät som avses i 3 § 1 punkten i elmarknadslagen (588/2013) och som elmarknadsmyndigheten har beviljats elnätstillstånd eller i 12 § i elmarknadslagen avsedd befrielse från elnätstillstånd; ett ellager anses höra till elnätet om det är anslutet direkt till elnätet och elström inte kan överföras för konsumtion från ellagret, (19.12.2018/1226)

5) elnätsinnehavare nätinnehavare som avses i 3 § 8 eller 9 punkten i elmarknadslagen, (30.12.2010/1400)

5 a) elproducent den som producerar elström i andra fall än de som avses i 1 § 3 mom., (24.4.2015/501)

5 b) småskalig producent en elproducent vars kraftverk producerar högst 800 000 kilowattimmar elström per kalenderår, (24.4.2015/501)

5 c) ellager en funktionell helhet bestående av anordningar, aggregat och byggnader avsedda för kortvarig elektrokemisk lagring av el, (19.12.2018/1226)

5 d) skattefritt ellager annat än i 4 och 12 punkten avsett ellager för vilket Skatteförvaltningen har beviljat tillstånd för skattefri lagring av el, (19.12.2018/1226)

5 e) innehavare av skattefritt ellager den som Skatteförvaltningen har beviljat tillstånd att i sin förvärvsverksamhet lagra el i ett skattefritt ellager, (19.12.2018/1226)

5 f) värmepump en anordning eller en funktionell helhet inom ett visst område som består av flera anordningar, där det är möjligt att återvinna värme från en extern källa, (22.12.2021/1215)

5 g) fjärrvärmenät och fjärrkylanät en helhet bestående av till varandra anslutna ledningar för fjärrvärme eller fjärrkyla och alla cisterner, apparater och anordningar som hör till dem samt andra apparater som betjänar användningen av nätet för fjärrvärme eller fjärrkyla och produktionen av tjänster för dem, genom vilken en aktör inom fjärrvärme eller fjärrkyla i sin näringsverksamhet levererar värme- eller kylenergi till kunderna, (22.12.2021/1215)

5 h) elpanna ett kärl som använder elenergi som värmekälla och där vätska eller gas värms upp, (22.12.2021/1215)

5 i) geotermisk värme den värme som uppstår genom radioaktiv nedbrytning i en värmebrunn som är över 500 meter djup, (22.12.2021/1215)

5 j) cirkulationspump för geotermisk värme en cirkulationspump i en produktionsanordning för geotermisk värme som används för att överföra till vatten bunden värme från en värmekälla till värmepumpens förångare, (22.12.2021/1215)

6) industri i 4 och 8 a § yrkesmässig växthusodling och verksamhet som hör till huvudgrupp C (Tillverkning) och B (Utvinning av mineral) i Statistikcentralens näringsgrensindelning 2008 (TOL 2008) samt verksamhet i undergrupp 38320 (återvinning av källsorterat material) i huvudgrupp E (vattenförsörjning, avloppsrening, avfallshantering och sanering); med industri jämställs dessutom stödverksamhet av ringa omfattning som utövas vid det industribedrivande företagets produktionsställe och som huvudsakligen hänför sig till företagets egen industriella produktion, (22.12.2021/1215)

6 a) datorhall ett datacenter med en årlig genomsnittlig servereffekt på över 0,5 megawatt, där ett företag bedriver informationstjänstverksamhet, informationsbehandling, uthyrning av serverutrymme och därtill hörande tjänster som sin huvudsakliga näringsverksamhet, (22.12.2021/1215)

6 b) PUE-tal ett nyckeltal för effektivitet vid energiförbrukning i datorhallar som beskriver den totala energiförbrukningen i datorhallen i relation till den energi som används för serverutrustning och som bestäms med formeln PUE = Den totala energiförbrukningen / energiförbrukningen för serverutrustningen = (Kylning + Eldistribution + Belysning + Annat + energiförbrukningen för serverutrustningen) / energiförbrukningen för serverutrustningen, (22.12.2021/1215)

6 c) ERE-tal ett nyckeltal för energiåtervinningen i en datorhall som beskriver den totala icke återanvända energiförbrukningen i relation till den energi som används för serverutrustning och som bestäms med formeln ERE = (Den totala energiförbrukningen – Återvunnen spillvärme) / energiförbrukningen för serverutrustningen = (Kylning + Eldistribution + Belysning + Annat + energiförbrukningen för serverutrustningen – Återvunnen spillvärme) / energiförbrukningen för serverutrustningen, (22.12.2021/1215)

7) företag en näringsidkare inom industrin med sådan rörelse eller yrkesutövning som avses i lagen om beskattning av näringsinkomst (360/1968),

8) räkenskapsperiod en sådan räkenskapsperiod som avses i 1 kap. 4 § i bokföringslagen (1336/1997),

9) förädlingsvärde det sammanlagda beloppet av rörelsevinst eller rörelseförlust, avskrivningar och värdenedgång samt personalkostnader enligt det bokslut som fastställts för företagets räkenskapsperiod utan sådan accisåterbäring som avses i denna lag,

10) kombinerad produktion av el och värme den under en skatteperiod av ett kraftverk utförda produktionen av el och värme för vidare utnyttjande antingen samtidigt eller var för sig,

11) apparater för egen förbrukning sådana anordningar och aggregat som anläggningen behöver för produktion av el eller av el och värme och för upprätthållande av produktionsberedskapen och som behövs för avlägsnande och minskande av de miljöolägenheter som anläggningen orsakar; genom förordning av handels- och industriministeriet utfärdas närmare bestämmelser om de anordningar och aggregat som hänförs till apparater för egen förbrukning,

12) kraftverk en på ett visst område verkande funktionell helhet vars syfte är att producera el eller el och värme samt lagra el i ellager; värmepumpar som utnyttjar överskottsvärme eller energi i närmiljön inom kraftverksområdet anses inte höra till kraftverkshelheten, (22.12.2021/1215)

13) återanvändningsbränsle bränsle med kända egenskaper som framställts genom mekanisk bearbetning av brännbart, torrt och fast samhälls- och företagsavfall som sorterats på uppkomstplatsen; med återanvändningsbränsle jämställs produktgas som framställts ur avfallsbränsle genom en termisk förgasningsprocess,

14) biogas gasformiga bränslen som framställs av biomassa, (22.12.2021/1215)

14 a) biomassa den biologiskt nedbrytbara delen av produkter, avfall och restprodukter av biologiskt ursprung från jordbruk, skogsbruk eller därmed förknippad industri eller från fiske eller vattenbruk, liksom den biologiskt nedbrytbara delen av industriavfall och kommunalt avfall, (22.12.2021/1215)

14 b) förkortningen

a) R en produkt som uppfyller hållbarhetskriterierna enligt lagen om biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen (393/2013) och i fråga om vilken den lagen följs vid visande av att hållbarhetskriterierna är uppfyllda,

b) T en produkt som utöver vad som anges i a-punkten har framställts av avfall, restprodukter, cellulosa från icke-livsmedel eller material som innehåller både cellulosa och lignin,

c) H biogas som används vid uppvärmning, i arbetsmaskiner eller i fast installerade motorer, (25.11.2022/958)

c-underpunkten har tillfogats genom L 958/2022, som trädde i kraft 1.1.2023.

(22.12.2021/1215)

15) skogsflis brännflis som framställs i skogen eller vid en terminal eller en fabrik av trädrester som uppstår i skogen i samband med avverkningar, såsom trädtoppar, grenar, barr, löv, stubbar och rötter, (30.12.2010/1400)

16) kolväte organiska föreningar som består av kol och väte eller produkter som innehåller kolväteblandningar, (30.12.2010/1400)

17) överföringsnät för naturgas ett sådant överföringsnät för naturgas som avses i 3 § 2 punkten i naturgasmarknadslagen (587/2017), (25.8.2017/591)

17 a) skattefritt distributionsnät ett i 3 § 3 punkten i naturgasmarknadslagen avsett distributionsnät för naturgas vars innehavare har registrerat sig som skattskyldig på det sätt som föreskrivs i 5 kap. i punktskattelagen (182/2010), (22.12.2021/1215)

17 b) skattepliktigt distributionsnät ett i 3 § 3 punkten i naturgasmarknadslagen avsett distributionsnät för naturgas vars innehavare inte har registrerat sig som skattskyldig på det sätt som föreskrivs i 5 kap. i punktskattelagen, (22.12.2021/1215)

18) naturgasnätsinnehavare innehavare av överföringsnät som avses i 3 § 9 punkten i naturgasmarknadslagen, (25.8.2017/591)

18 a) registrerad distributionsnätsinnehavare en sådan distributionsnätsinnehavare som avses i 3 § 10 punkten i naturgasmarknadslagen och som har registrerat sig som skattskyldig på det sätt som föreskrivs i 5 kap. i punktskattelagen, (22.12.2021/1215)

18 b) oregistrerad distributionsnätsinnehavare en sådan distributionsnätsinnehavare som avses i 3 § 10 punkten i naturgasmarknadslagen och som inte har registrerat sig som skattskyldig på det sätt som föreskrivs i 5 kap. i punktskattelagen, (22.12.2021/1215)

18 c) biogasproducent den som producerar biogas, (22.12.2021/1215)

18 d) småskalig biogasproducent den som producerar högst en gigawattimme biogas per kalenderår, (22.12.2021/1215)

19) registrerad användare en fysisk eller juridisk person som använder naturgas eller biogas i skattefritt syfte enligt denna lag och som är registrerad som skattskyldig på det sätt som avses i 5 kap. i punktskattelagen, (22.12.2021/1215)

20) uppvärmning användning av bränslen för förbränningsändamål, (16.11.2012/612)

21) privat fritidsbåt ett fartyg som av en fysisk eller juridisk person som äger eller hyr fartyget eller på något annat sätt fått nyttjanderätt till det används för annat än kommersiella ändamål och särskilt för andra ändamål än transport av passagerare eller varor mot ersättning eller i en offentlig myndighets verksamhet eller för tillhandahållande av tjänster. (16.11.2012/612)

2 a § (25.11.2022/958)

För de kolväten i gasform eller fast form som inte har någon skattenivå i den skattetabell som finns i bilagan till lagen ska skatt betalas på grundval av kolvätets användningsändamål enligt skattenivån för motsvarande uppvärmningsbränsle i skattetabellen.

På skattenivån för i 4 § 16 punkten i lagen om biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen avsedda förnybara flytande och gasformiga bränslen av icke-biologiskt ursprung som uppfyller hållbarhetskriterierna enligt den lagen och som används, är avsedda att användas eller säljs för uppvärmning eller motordrift tillämpas vad som i skattetabell 1 och 3 i bilagan föreskrivs om motsvarande skatt på en produkt för vilken förkortningen T används. På skattenivån för sådana förnybara flytande och gasformiga bränslen av icke-biologiskt ursprung som inte uppfyller hållbarhetskriterierna enligt den ovannämnda lagen och som används, är avsedda att användas eller säljs för uppvärmning eller motordrift tillämpas vad som i skattetabell 1 och 3 föreskrivs om skatten på motsvarande fossila uppvärmningsbränsle.

Skattskyldig är den som överlåter eller själv använder bränslen som avses i 1 och 2 mom. för uppvärmning eller motordrift.

2 a § har ändrats genom L 958/2022, som trädde i kraft 1.1.2023. Den tidigare formen lyder:

2 a § (13.11.2020/768)

För sådana kolväten i gasform och fast form som används, är avsedda att användas eller säljs för uppvärmning ska det betalas skatt enligt skattesatsen för motsvarande uppvärmningsbränsle i skattetabellen.

Skattskyldig är den som överlåter eller själv använder bränslen som avses i 1 mom. för uppvärmning.

2 b § (21.12.2007/1306)

Genom förordning av statsrådet kan föreskrivas att de i denna lag nämnda varukoderna i tulltariffen uppdateras att motsvara gällande varukoder, under förutsättning att detta inte leder till att elström eller någon energiprodukt läggs till eller avlägsnas från att omfattas av denna lag, ej heller till att accisbeloppet ändras.

3 § (16.12.2016/1180)

På de behöriga myndigheterna tillämpas 4 § i punktskattelagen (182/2010).

Beloppet av skatt (22.12.2021/1215)
4 § (22.12.2021/1215)

Punktskatt och försörjningsberedskapsavgift ska betalas enligt skattetabellerna i bilagan till lagen.

Skatt enligt skatteklass II i skattetabell 2 betalas för elström som används i industri och som vid leveransen kan mätas separat.

Skatt enligt skatteklass II i skattetabell 2 betalas också för elström som används i en cirkulationspump för geotermisk värme eller i en värmepump med en nominell värmeeffekt på minst 0,5 megawatt eller i en värmepump eller elpanna som anslutits till ett nät för fjärrvärme eller fjärrkyla. En förutsättning är att den el som levereras för nämnda ändamål kan mätas separat.

3 mom. trädde i kraft 1.7.2022.

För övrig elström betalas skatt enligt skatteklass I i skattetabell 2.

Sänkt skattesats enligt skattetabell 3 tillämpas på stenkol och natur- och biogas som används i kombinerad el- och värmeproduktion.

4 a § (22.12.2021/1215)

Utöver vad som föreskrivs i 4 § ska skatt betalas enligt skatteklass II i skattetabell 2 i bilagan betalas för elström som används i en datorhall, förutsatt att

1) det genomsnittliga ERE-talet för ett kalenderår i datorhallen är högst 0,90 till den del den årliga genomsnittliga effekten för datorhallens serverutrustning är över 0,5 megawatt men högst 5 megawatt; för den överstigande delen tillämpas punkt 2, och

2) det genomsnittliga ERE-talet för ett kalenderår i datorhallen är högst 1,00 till den del den årliga genomsnittliga effekten för datorhallens serverutrustning är över 5 men högst 10 megawatt; för den överstigande delen tillämpas det villkor som hänför sig till ERE-talet inte.

Om datorhallen av teknisk-ekonomiska skäl inte kan utnyttja överskottsenergin, får datorhallens genomsnittliga årliga PUE-tal vara högst 1,20. Med avvikelse från det får PUE-talet dock vara högst 1,25 fram till och med den 31 december 2026.

ERE-talet och PUE-talet ska basera sig på tillförlitliga och verifierade mätningar.

Genom förordning av finansministeriet får närmare bestämmelser utfärdas om vilka maskiner, anordningar och funktioner som ska beaktas när datorhallens genomsnittliga servereffekt samt ERE-talet och PUE-talet fastställs samt om de uppgifter och utredningar som behövs för att verifiera dem.

4 b § (22.12.2021/1215)

Biogas som överlåtits till förbrukning från ett överföringsnät för naturgas, ett skattepliktigt distributionsnät, ett skattefritt distributionsnät och ett skatteupplag ska matas in i det nät eller det lager från vilket den överlåts för förbrukning. På en registrerad användare tillämpas samma grunder för fastställande av skatten.

Elaccisskyldighet
5 § (24.4.2015/501)

Skyldiga att betala punktskatt och försörjningsberedskapsavgift för elström är

1) nätinnehavare,

2) elproducenter och småskaliga producenter,

3) de som har anskaffat eller själv producerat elström med punktskatt enligt skatteklass II, om elströmmen har använts för eller överlåtits till ett ändamål som förutsätts i skatteklass I,

4) de som inte är nätinnehavare men som i sin förvärvsverksamhet tar emot elström från en annan medlemsstat eller importerar elström från ett område utanför unionen, om elströmmen inte går via ett elnät i Finland, (19.12.2018/1226)

5) innehavare av skattefria ellager. (19.12.2018/1226)

Grunderna för bestämmande av accis på elström
6 § (13.11.2020/768)

Punktskatt och försörjningsberedskapsavgift för elström ska betalas enligt skattetabellen i bilagan för varje skatteperiod för den mängd elström som

1) en nätinnehavare överlåter till förbrukning,

2) en elproducent eller småskalig producent producerar och för den mängd som en elproducent eller småskalig producent har anskaffat skattefritt och använder själv eller överlåter till skattepliktig förbrukning,

3) en i 5 § 3 punkten avsedd skattskyldig använder under skatteperioden, varvid skatt betalas till det belopp som utgör skillnaden mellan skatten på elström enligt skatteklass I och skatten på elström enligt skatteklass II,

4) en skattskyldig enligt 5 § 4 punkten tar emot eller importerar,

5) en innehavare av ett skattefritt ellager överlåter till förbrukning.

Trots 1 mom. 1 och 3 punkten kan såsom den mängd elström som överlåtits till förbrukning eller förbrukats anses den mängd för vilken elnätsinnehavaren direkt eller via ett försäljningsbolag debiterar elanvändaren i samband med överföringen. Mängden skattebelagd elström för en eller flera skatteperioder kan då hänföras till den skatteperiod under vilken elanvändaren debiteras för redan levererad elström eller elström som ska levereras. Om punktskatten på elström då har ändrats, ska punktskatt dock betalas enligt den punktskatt som gäller vid leveranstidpunkten.

6 a § (13.11.2020/768)

Om elströmmen har anskaffats eller producerats med skatt enligt skatteklass I men använts för ett ändamål som skatteklass II berättigar till, har elanvändaren rätt att på ansökan få återbäring av skatt och försörjningsberedskapsavgift motsvarande skillnaden mellan skatteklass I och II. Återbäringen förutsätter att sökanden lägger fram en tillförlitlig redogörelse för användningen av elströmmen.

Ansökan om återbäring kan avse den elström som anskaffats av en elnätsinnehavare eller elproducent under ett kalenderår eller separat den elström som anskaffats av en elnätsinnehavare eller elproducent under en kalendermånad. Återbäring ska sökas inom tre år från utgången av det kalenderår som omfattar en ovan avsedd period. Skatteåterbäring betalas ut enligt den skattetabell som gällde när produkterna anskaffades.

På återbäring tillämpas i övrigt vad som föreskrivs i 83 a § i punktskattelagen.

Accisfri elström
7 § (19.12.2018/1226)

Fri från punktskatt och försörjningsberedskapsavgift är elström som

1) förbrukas vid produktion av el eller vid kombinerad produktion av el och värme i ett kraftverks apparater för egen förbrukning,

2) har producerats av en småskalig producent och som inte överförs till ett elnät,

3) överförs till ett elnät av en elproducent, en småskalig producent eller en sådan skattskyldig som avses i 5 § 4 punkten,

4) överförs mellan elnät,

5) en nätinnehavare eller elproducent överför till en annan elproducent,

6) överförs till ett skattefritt ellager av en nätinnehavare, elproducent eller småskalig producent,

7) överförs från ett skattefritt ellager till ett elnät eller ett annat skattefritt ellager,

8) överförs från ett ellager till ett elnät, ett skattefritt ellager eller ett annat ellager,

9) levereras för att direkt användas inom den eldrivna spårbundna trafiken,

10) överförs till ett område utanför unionen eller levereras till förbrukning i något annat område inom unionen än Finland.

Mellanrubriken har upphävts genom L 13.11.2020/768. (20.12.2002/1168) (13.11.2020/768)
8 § (30.12.2010/1396)

8 § har upphävts genom L 30.12.2010/1396.

Accisåterbäring för energiintensiva företag (20.12.2002/1168)
8 a § (20.12.2002/1168)

När de punktskatter som ett företag under räkenskapsperioden betalat för i denna lag avsedda produkter, för lätt och tung brännolja, biobrännolja och flytgas som används inom industrin för annat ändamål än som motorbränsle eller de punktskatter som ingått i anskaffningspriset för dessa produkter (beloppet av betalda punktskatter)

1) utgör mer än 0,5 procent av företagets förädlingsvärde år 2020, har företaget rätt att beträffande den överskjutande delen ansöka om att 85 procent av de punktskatter som betalts ska återbäras,

2) utgör mer än 1,0 procent av företagets förädlingsvärde år 2021, har företaget rätt att beträffande den överskjutande delen ansöka om att 85 procent av de punktskatter som betalts ska återbäras,

3) utgör mer än 1,7 procent av företagets förädlingsvärde år 2022, har företaget rätt att beträffande den överskjutande delen ansöka om att 85 procent av de punktskatter som betalts ska återbäras,

4) utgör mer än 3,7 procent av företagets förädlingsvärde år 2023, har företaget rätt att beträffande den överskjutande delen ansöka om att 85 procent av de punktskatter som betalts ska återbäras,

5) utgör mer än 3,7 procent av företagets förädlingsvärde år 2024, har företaget rätt att beträffande den överskjutande delen ansöka om att 45 procent av de punktskatter som betalts ska återbäras från och med 2025 har företag inte rätt till skatteåterbäring.

(17.12.2020/1033)

Det förädlingsvärde som används vid beräkningen av skatteåterbäringen ska vara noll eller högre. Av den i 1 mom. avsedda skatteåterbäringen betalas dock endast den andel som överstiger 50 000 euro. Vid tillämpningen av 1 mom. 2–5 punkten räknas skatt som betalats på elström inte in i beloppet av betalda punktskatter. Vid beräkningen av beloppet av betalda punktskatter kan företaget beakta punktskatter på i mom. 1 avsedda produkter som ingår i fjärrvärme och processånga som anskaffats av företaget, om det kan lägga fram en tillförlitlig utredning om dessa. Punktskatter som ingår i köpvärme bestäms utifrån medeltalet av de punktskatter som ingår i den värmeproducerande anläggningens värmeproduktion under skatteperioden. (17.12.2020/1033)

Vid beräkningen av det i 1 mom. avsedda beloppet av betalda punktskatter avdras skatteåterbäringar som avses i 14 och 22 § samt skatteåterbäringar som avses i 9 a § i lagen om punktskatt på flytande bränslen (1472/1994) och i 1 § i lagen om återbäring av punktskatt på vissa energiprodukter som använts inom jordbruket (603/2006). Om företaget under räkenskapsperioden har överlåtit produkter som avses i denna paragraf, ska skatt som företaget betalat för dessa produkter eller som ingår i dessa produkter inte beaktas vid beräkningen av beloppet av betald punktskatt. (16.12.2016/1180)

Ansökan om skatteåterbäring ska lämnas till Skatteförvaltningen inom sex månader från utgången av räkenskapsperioden. (16.12.2016/1180)

Om företaget till någon annan efter räkenskapsperiodens utgång har överlåtit sådana produkter som avses i denna paragraf för vilka punktskatt har återburits med stöd av 1 mom., återkrävs skatteåterbäringen. Företaget ska utan dröjsmål anmäla överlåtelsen till Skatteförvaltningen för vidtagande av åtgärder som avses i detta moment. (13.11.2020/768)

På återbäring tillämpas i övrigt vad som föreskrivs i 83 a § i punktskattelagen. Om företagets räkenskapsperiod inte är ett kalenderår, beräknas tidsfristen enligt 44 och 61 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ (768/2016) dock från ingången av det kalenderår som följer på utgången av räkenskapsperioden. (13.11.2020/768)

8 b § (25.11.2022/958)

Vid beräkningen av den återbäring som avses i 8 a § beaktas inte produkter i produktgrupp 9 och 10 i skattetabell 1 eller produkter i produktgrupp 9a och 10a i skattetabell 3 eller beloppet av de punktskatter som betalats på dem.

8 b § har tillfogats genom L 958/2022, som trädde i kraft 1.1.2023. Den tidigare formen lyder:

8 b § (20.12.2002/1168)

8 b § har upphävts genom L 20.12.2002/1168.

Registrering av elaccisskyldiga
9 § (13.11.2020/768)

Nätinnehavare, elproducenter och småskaliga producenter ska registrera sig som skattskyldiga. Bestämmelser om registreringsförfarandet finns i 5 kap. i punktskattelagen.

Verksamhet och tillstånd i anslutning till skattefri lagring av elenergi (19.12.2018/1226)
9 a § (19.12.2018/1226)

Skatteförvaltningen kan på ansökan bevilja tillstånd att vara verksam som innehavare av skattefritt ellager och tillstånd för hållande av skattefritt ellager. Tillståndet måste vara giltigt när verksamheten inleds och så länge den pågår. (13.11.2020/768)

Tillstånd för hållande av skattefritt ellager kan beviljas den som i sin förvärvsverksamhet bedriver lagring av el i ett ellager placerat på ett fast driftställe.

Tillståndet för skattefritt ellager beviljas för en lokal, ett område eller ett aggregat som är i tillståndshavarens besittning och kan övervakas av den behöriga myndigheten och för vilket den sökande har beviljats eller beviljas tillstånd att vara verksam som innehavare av skattefritt ellager.

Den sökandes namn, adress och kontaktuppgifter ska framgå av ansökan. Uppgift ska också ges om ellagrets effekt och fastighetsbeteckning. En separat ansökan ska göras för varje ellager. Skatteförvaltningen får meddela närmare föreskrifter om de uppgifter som ska uppges för verkställandet av, tillsynen över och utvecklandet av beskattningen. I övrigt tillämpas vad som föreskrivs i 26–30 § i punktskattelagen.

9 b § (13.11.2020/768)

Skattefri lagring av el ska göras i ett skattefritt ellager. Mängden el som matas in och ut ur ellagret ska mätas på ett tillförlitligt sätt. Skatteförvaltningen får meddela närmare föreskrifter om hur mängden el ska mätas.

Kombinerad produktion av el och värme
10 § (20.12.2002/1168)

Om elström produceras vid kombinerad produktion av el och värme betalas skatt på de bränslen som används för produktion av värme enligt skattetabell 3 i bilagan på basis av den till förbrukning överlåtna värmen. (17.12.2020/1033)

I 1 mom. avsedda bränslen som använts för produktion av värme fastställs på basis av den värme som överlåtits till förbrukning med användning av effektiva värmevärden. Med värme som överlåtits till förbrukning avses den värmemängd som överlåtits från ett kraftverk till ett fjärrvärme- eller processångnät och motsvarande vidare utnyttjande.

Alla bränslen anses ha använts i samma proportioner både vid produktionen av värme och vid produktionen av el.

Stenkol
11 § (13.11.2020/768)

En godkänd upplagshavare ska betala punktskatt och försörjningsberedskapsavgift för stenkol på basis av de mängder som under skatteperioden

1) enligt upplagshavarens bokföring överlåtits till skattepliktig förbrukning,

2) tagits för upplagshavarens egen förbrukning.

12 § (13.11.2020/768)

Fritt från punktskatt och försörjningsberedskapsavgift är

1) stenkol som används såsom råvara eller hjälpprodukt vid industriell produktion eller direkt vid första användningen då en vara tillverkas,

2) stenkol som en godkänd upplagshavare levererar för att överlåtas till förbrukning i något annat område inom unionen än Finland,

3) stenkol som används vid elproduktion och vid idriftsättning, urdrifttagning eller upprätthållande av produktionsberedskap för separat elproduktion,

4) stenkol som används i fartygstrafik som drivmedel för andra fartyg än privata fritidsbåtar.

Den i 1 mom. 3 punkten avsedda skattefriheten och avgiftsfriheten gäller dock inte sådan elproduktion som avses i 1 § 3 mom. eller en i 2 § 5 b-punkten avsedd småskalig producents elproduktion.

Om en godkänd upplagshavare inte vid eftergranskning kan lägga fram en tillförlitlig redogörelse för en sådan skattefri leverans som avses i 1 mom. 2 punkten, ska punktskatt betalas på produkterna i enlighet med denna lag.

13 § (21.12.2007/1306)

13 § har upphävts genom L 21.12.2007/1306.

14 § (13.11.2020/768)

Om någon annan än en godkänd upplagshavare har använt stenkol så som avses i 4 § 5 mom. eller för ändamål som enligt 12 § 1 mom. 1, 3 eller 4 punkten är skattefria, genomförs skattesänkningen eller skattefriheten genom att den betalda skatten helt eller delvis på ansökan återbetalas till användaren. (25.11.2022/958)

1 mom. har ändrats genom L 958/2022, som trädde i kraft 1.1.2023. Den tidigare formen lyder:

Om någon annan än en godkänd upplagshavare har använt stenkol så som avses i 4 § 3 mom. eller för ändamål som enligt 12 § 1 mom. 1, 3 eller 4 punkten är skattefria, genomförs skattesänkningen eller skattefriheten genom att den betalda skatten helt eller delvis på ansökan återbetalas till användaren.

Ansökan om återbäring kan avse det stenkol som använts under ett kalenderår eller separat det stenkol som använts under januari–juni respektive juli–december. Återbäring ska sökas inom tre år från utgången av det kalenderår som omfattar en ovan avsedd användningsperiod. Återbäringen förutsätter att sökanden lägger fram en tillförlitlig redogörelse för den skattefria användningen av produkterna. Återbäring betalas inte ut, om det belopp som ska återbetalas är mindre än 330 euro.

På återbäring tillämpas i övrigt vad som föreskrivs i 83 a § i punktskattelagen.

Tallolja och bränntorv (16.12.2016/1180)
15 §

Den som i sitt kraftverk eller sin värmecentral använder bränntorv för att producera mer värme än 5 000 MWh om året är skyldig att betala punktskatt på all den bränntorv som använts för att producera värmen enligt skattetabell 2 i bilagan. (30.12.2010/1400)

Skyldig att betala accis på tallolja är den som idkar industriell produktionsverksamhet för tallolja som han använt för uppvärmningsändamål.

15 a § (16.12.2021/1164)

Utöver vad som föreskrivs i 15 § 1 mom. ska tilläggsskatt för bränntorv betalas om summan av skatten på bränntorv enligt skattetabell 2 i bilagan och marknadspriset på en utsläppsrätt (jämförelsetal) underskrider det lägsta priset på 18,63 euro per megawattimme. Tilläggsskattens belopp utgörs av differensen mellan det lägsta priset och jämförelsetalet med två decimalers noggrannhet.

Marknadspriset på en utsläppsrätt bestäms som ett aritmetiskt medeltal för auktionspriset vid de auktioner av utsläppsrätter som genomförts på den gemensamma auktionsplattformen för Europeiska unionens medlemsstater under en granskningsperiod på 12 månader som sträcker sig från den 1 oktober till den 30 september. Det sålunda fastställda priset omvandlas till euro per megawattimme genom att använda koefficienten 0,61.

Den tilläggsskatt som avses i 1 mom. tas ut från ingången av det kalenderår som följer efter varje granskningsperiod. Beloppet för tilläggsskatten fastställs genom förordning av statsrådet. Ett nytt belopp för tilläggsskatten kan fastställas genom förordning av statsrådet endast om medeltalet för marknadspriset på en utsläppsrätt som beräknats enligt 2 mom. ändras med minst en euro jämfört med det medeltal för marknadspriset på en utsläppsrätt som används i den ikraftvarande förordningen.

15 b § (16.12.2021/1164)

Oberoende av vad som föreskrivs i 15 § 1 mom. och 15 a § betalas inte skatt på sådan bränntorv vars årliga användning för värmeproduktion uppgår till högst

1) 10 000 MWh under åren 2022–2026,

2) 8 000 MWh under åren 2027–2029.

16 § (13.11.2020/768)

Skatt på bränntorv och tallolja betalas för varje skatteperiod enligt de bestämmelser som är i kraft den dag då bränntorv och tallolja använts för ett sådant ändamål som avses i 15 §.

17 § (16.12.2021/1164)

En användare som avses i 15 § 2 mom. ska registrera sig som skattskyldig. Bestämmelser om registreringsförfarandet finns i 5 kap. i punktskattelagen.

17 a § (16.12.2021/1164)

Den som i sitt kraftverk eller i sin värmecentral använder bränntorv för att producera värme ska registrera sig som skattskyldig.

Om användningen av bränntorv för värmeproduktion i ett kraftverk eller i en värmecentral underskrider den i 15 § 1 mom. eller i 15 b § nämnda mängden ska användaren registrera sig som småanvändare av bränntorv. En småanvändare av bränntorv kan dock registrera sig även som skattskyldig i enlighet med 1 mom.

Bestämmelser om registreringsförfarandet finns i 5 kap. i punktskattelagen.

18 § (16.12.2016/1180)

18 § har upphävts genom L 16.12.2016/1180.

19 § (13.11.2020/768)

19 § har upphävts genom L 13.11.2020/768.

Natur- och biogas (22.12.2021/1215)
20 § (22.12.2021/1215)

På överföringsnät för naturgas och skattefria distributionsnät tillämpas bestämmelserna om skatteupplag i punktskattelagen och på naturgasnätsinnehavare, registrerade distributionsnätsinnehavare, biogasproducenter och småskaliga biogasproducenter tillämpas bestämmelserna om godkänd upplagshavare i punktskattelagen. På naturgasnätsinnehavare, registrerade distributionsnätsinnehavare, biogasproducenter och småskaliga biogasproducenter tillämpas dock inte 21–29 § i punktskattelagen.

20 a § (22.12.2021/1215)

Utöver vad som föreskrivs i punktskattelagen är naturgasnätsinnehavare, registrerade distributionsnätsinnehavare, biogasproducenter, småskaliga biogasproducenter och registrerade användare skyldiga att betala punktskatt och försörjningsberedskapsavgift på natur- och biogas.

20 b § (13.11.2020/768)

Utöver vad som i punktskattelagen föreskrivs om betalning av skatt ska registrerade användare betala skatt och försörjningsberedskapsavgift på naturgas som under skatteperioden har använts i skattepliktigt syfte.

Om ett företag är i ekonomiska svårigheter på det sätt som avses i 26 a § eller är föremål för kommissionens betalningskrav som avses i 26 a §, ska företaget betala skatt och försörjningsberedskapsavgift

1) enligt produktgrupp 8 i skattetabell 1, om företaget har anskaffat biogas enligt produktgrupp 8a i skattetabell 3,

2) enligt produktgrupp 6 i skattetabell 1, om företaget har anskaffat biogas enligt produktgrupp 9 i skattetabell 1 eller produktgrupp 9a i skattetabell 3, eller

3) enligt produktgrupp 7 i skattetabell 1, om företaget har anskaffat biogas enligt produktgrupp 10 i skattetabell 1 eller produktgrupp 10a i skattetabell 3.

(25.11.2022/958)

2 mom. har tillfogats genom L 958/2022, som trädde i kraft 1.1.2023.

21 § (22.12.2021/1215)

Fritt från punktskatt och försörjningsberedskapsavgift är

1) natur- och biogas som används såsom råvara eller hjälpprodukt vid industriell produktion eller direkt vid första användningen då en vara tillverkas,

2) natur- och biogas som används som energikälla vid oljeraffineringsprocessen,

3) natur- och biogas som används vid elproduktion och vid idriftsättning, urdrifttagning eller upprätthållande av produktionsberedskap för separat elproduktion, med undantag av elproduktion som avses i 1 § 3 mom. och 2 § 5 b-punkten,

4) natur- och biogas som används i fartygstrafik som drivmedel för andra fartyg än privata fritidsbåtar,

5 punkten har upphävts genom L 25.11.2022/958, som trädde i kraft 1.1.2023. Den tidigare formen lyder: (25.11.2022/958)

5) hållbar biogas som avses i 2 § 14 b-punkten och som används vid uppvärmning, i arbetsmaskiner eller i fast installerade motorer,

6) biogas som en småskalig biogasproducent har producerat och som inte överförs till ett överföringsnät för naturgas eller till ett skattefritt distributionsnät, till en biogasproducent eller till ett skatteupplag som avses i punktskattelagen,

7) biogas som en biogasproducent eller en småskalig producent överför till ett överföringsnät för naturgas, till ett skattefritt distributionsnät eller till ett skatteupplag som avses i punktskattelagen.

Naturgasnätsinnehavare, registrerade distributionsnätsinnehavare, biogasproducenter, småskaliga biogasproducenter och godkända upplagshavare får överlåta natur- och biogas skattefritt, om mottagaren är en registrerad användare eller om natur- eller biogasen överlåts för att användas för det ändamål som nämns i 1 mom. 4 punkten. (25.11.2022/958)

2 mom. har ändrats genom L 958/2022, som trädde i kraft 1.1.2023. Den tidigare formen lyder:

Naturgasnätsinnehavare, registrerade distributionsnätsinnehavare, biogasproducenter, småskaliga biogasproducenter och godkända upplagshavare får överlåta natur- och biogas skattefritt, om mottagaren är en registrerad användare eller om natur- eller biogasen överlåts för att användas för det ändamål som nämns i 1 mom. 4 och 5 punkten.

21 a § (22.12.2021/1215)

Naturgasnätsinnehavare, biogasproducenter och småskaliga biogasproducenter ska registrera sig som skattskyldiga. En distributionsnätsinnehavare som avses i naturgasmarknadslagen kan registrera sig som skattskyldig registrerad distributionsnätsinnehavare.

Den som använder natur- och biogas för skattefritt ändamål kan ansöka om att bli registrerad användare.

Bestämmelser om registreringsförfarandet finns i 5 kap. i punktskattelagen. På en i 2 mom. avsedd registrerad användare tillämpas vad som föreskrivs om dem som registrerat sig som skattskyldiga. Om en registrerad användare själv begär att bli avregistrerad, avregistrerar Skatteförvaltningen användaren dock från och med den tidpunkt då begäran framställdes.

Skatteförvaltningen får trots sekretessbestämmelserna lämna ut namn och kontaktuppgifter över dem som registrerats som registrerade användare till naturgasnätsinnehavare, registrerade distributionsnätsinnehavare, biogasproducenter, småskaliga biogasproducenter och godkända naturgasupplagshavare.

22 § (25.11.2022/958)

Den i 4 § 5 mom. avsedda skattesänkningen och den i 21 § avsedda skattefriheten kan genomföras så att den skatt som betalats för natur- och biogas helt eller delvis återbärs till användaren på ansökan.

Om skatt på biogas har betalats enligt produktgrupp 6 eller 7 i skattetabell 1, men biogasen har använts för ändamål enligt produktgrupp 9 eller 10, genomförs skattesänkningen så att av skatten återbärs skillnaden mellan produktgrupperna 6 och 9 eller skillnaden mellan produktgrupperna 7 och 10 till användaren på ansökan.

Ansökan om återbäring kan avse den naturgas och biogas som har använts under ett kalenderår eller separat den naturgas och biogas som använts under januari–juni respektive juli–december. Återbäring ska sökas inom tre år från utgången av det kalenderår som omfattar en ovan avsedd period. Återbäringen förutsätter att sökanden lägger fram en tillförlitlig redogörelse för den skattefria användningen av produkterna. Skatteåterbäring betalas ut enligt den skattetabell som gällde när produkterna anskaffades. Skatteåterbäring betalas inte ut, om det belopp som ska återbetalas är mindre än 330 euro.

På återbäring tillämpas i övrigt vad som föreskrivs i 83 a § i punktskattelagen.

22 § har ändrats genom L 958/2022, som trädde i kraft 1.1.2023. Den tidigare formen lyder:

22 § (13.11.2020/768)

Den i 4 § 5 mom. avsedda skattesänkningen och den i 21 § avsedda skattefriheten kan genomföras så att den skatt som betalats för natur- och biogas helt eller delvis återbärs till användaren på ansökan. (22.12.2021/1215)

Ansökan om återbäring kan avse den naturgas som har använts under ett kalenderår eller separat den naturgas som använts under januari–juni respektive juli–december. Återbäring ska sökas inom tre år från utgången av det kalenderår som omfattar en ovan avsedd period. Återbäringen förutsätter att sökanden lägger fram en tillförlitlig redogörelse för den skattefria användningen av produkterna. Skatteåterbäring betalas ut enligt den skattetabell som gällde när produkterna anskaffades. Skatteåterbäring betalas inte ut, om det belopp som ska återbetalas är mindre än 330 euro.

På återbäring tillämpas i övrigt vad som föreskrivs i 83 a § i punktskattelagen.

Särskilda stadganden
23 § (13.11.2020/768)

På elström, bränntorv och tallolja tillämpas inte bestämmelserna i 21–29 § och 8 kap. i punktskattelagen och inte de bestämmelser i 9 kap. i den lagen som gäller den anmälan som ska göras till Skatteförvaltningen innan flyttningen påbörjas, om inte något annat föreskrivs i denna lag.

På stenkol, biogas och naturgas tillämpas inte de bestämmelser i 9 kap. i punktskattelagen som gäller den anmälan som ska göras till Skatteförvaltningen innan flyttningen påbörjas. (25.11.2022/958)

2 mom. har ändrats genom L 958/2022, som trädde i kraft 1.1.2023. Den tidigare formen lyder:

På stenkol och naturgas tillämpas inte de bestämmelser i 9 kap. i punktskattelagen som gäller den anmälan som ska göras till Skatteförvaltningen innan flyttningen påbörjas.

24 § (16.12.2016/1180)

24 § har upphävts genom L 16.12.2016/1180.

25 § (16.12.2016/1180)

25 § har upphävts genom L 16.12.2016/1180.

26 § (13.11.2020/768)

26 § har upphävts genom L 13.11.2020/768.

26 a § (25.11.2022/958)

Den skattesänkning som avses i 4 § 2, 3 och 5 mom. samt i 4 a § och den skatteåterbäring som avses i 8 a § beviljas inte till företag som är i ekonomiska svårigheter enligt artikel 1.4 c i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget eller till företag som enligt artikel 1.4 a i den förordningen är föremål för betalningskrav på grundval av ett tidigare kommissionsbeslut som förklarar ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden. Motsvarande bestämmelser tillämpas i enlighet med EU:s regler om statligt stöd på biogas enligt produktgrupp 9 och 10 i skattetabell 1 i bilagan och produktgrupp 9a och 10a i skattetabell 3 i bilagan.

26 a § har ändrats genom L 958/2022, som trädde i kraft 1.1.2023. Den tidigare formen lyder:

26 a § (22.12.2021/1215)

Den skattesänkning som avses i 4 § 2, 3 och 5 mom. samt i 4 a § och den skatteåterbäring som avses i 8 a § beviljas inte till företag som är i ekonomiska svårigheter enligt artikel 1.4 c i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget eller till företag som enligt artikel 1.4 a i den förordningen är föremål för betalningskrav på grundval av ett tidigare kommissionsbeslut som förklarar ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden. Motsvarande bestämmelser tillämpas i enlighet med EU:s regler om statligt stöd på den skattefrihet som avses i 21 § 1 mom. 5 punkten.

26 b § (13.11.2020/768)

En elnätsinnehavare, en elproducent och en innehavare av skattefritt ellager ska årligen specifikt för varje stödmottagare lämna Skatteförvaltningen uppgifter om överlåtelse av el enligt 4 § 2 och 3 mom. och 4 a §. Innehavare av naturgasöverföringsnät, registrerade distributionsnätsinnehavare, godkända upplagshavare, registrerade användare och biogasproducenter ska årligen specifikt för varje stödmottagare lämna Skatteförvaltningen uppgifter om överlåtelser av biogas som avses i produktgrupp 9 och 10 i skattetabell 1 i bilagan och produktgrupp 9a och 10a i skattetabell 3 i bilagan. Även den som överlåter nämnda el eller biogas vidare till andra stödmottagare ska årligen lämna Skatteförvaltningen uppgifter om dessa överlåtelser. Skatteförvaltningen får meddela närmare föreskrifter om de uppgifter som ska lämnas och om förfarandet för lämnande av uppgifterna. (25.11.2022/958)

1 mom. har ändrats genom L 958/2022, som trädde i kraft 1.1.2023. Den tidigare formen lyder:

En elnätsinnehavare, en elproducent och en innehavare av skattefritt ellager ska årligen specifikt för varje stödmottagare lämna Skatteförvaltningen uppgifter om överlåtelse av el enligt 4 § 2 och 3 mom. och 4 a §. Innehavare av naturgasöverföringsnät, registrerade distributionsnätsinnehavare, godkända upplagshavare, registrerade användare och biogasproducenter ska årligen specifikt för varje stödmottagare lämna Skatteförvaltningen uppgifter om överlåtelser enligt 21 § 1 mom. 5 punkten. Även den som överlåter nämnda el eller biogas vidare till andra stödmottagare ska årligen lämna Skatteförvaltningen uppgifter om dessa överlåtelser. Skatteförvaltningen får meddela närmare föreskrifter om de uppgifter som ska lämnas och om förfarandet för lämnande av uppgifterna. (22.12.2021/1215)

Skatteförvaltningen ska meddela den som är skyldig att lämna uppgifter ett beslut, om denne vägrar att lämna de i 1 mom. avsedda uppgifter som Skatteförvaltningen uppmanat den uppgiftsskyldige att lämna. På delgivning av beslutet tillämpas vad som föreskrivs i 56 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ. Bestämmelser om påföljden för försummelse av skyldigheten att lämna uppgifter finns i 39 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ.

Ikraftträdande
27 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

Genom denna lag upphävs lagen den 29 december 1994 om accis på vissa energikällor (1473/1994).

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Övergångsstadganden
28 §

Den som med stöd av den upphävda lagen har haft rätt att vara verksam som auktoriserad lagerhållare eller registrerad näringsidkare eller som hos tullverket har gjort en registreringsanmälan om användning av bränntorv eller tallolja, behöver inte på nytt ansöka om nämnda tillstånd eller registrera sig på nytt med stöd av denna lag.

Denna lag tillämpas även på sådana produkter i produktgrupp 3 i accistabellen som den 15 november 1996 eller därefter, men före lagens ikraftträdande, har tagits emot i Finland eller överlåtits i fri rörelse i Finland och som tas i bruk vid produktion av värme efter lagens ikraftträdande, om accis och försörjningsberedskapsavgift inte har betalts för dem med stöd av denna lag. Accisskyldig är då den som använder produkten och som påförs accis för varje kalendermånad som betraktas som skatteperiod för de produkter som har använts för produktion av värme under skatteperioden. Den accisskyldige skall avge accisdeklaration till distriktstullkammaren på den ort där användningen äger rum, så som stadgas i 22 § 1 mom. lagen om påförande av accis. Accisen skall betalas inom den tid som anges i 35 § 1 mom. lagen om påförande av accis. Den accisskyldige har rätt att dra av den accis som redan har betalts för produkten från den accis som skall betalas för produkten enligt accistabellen.

Stöd enligt 8 § betalas för elström som produceras den 1 januari 1997 och därefter. (13.12.2001/1244)

Den som när denna lag träder i kraft är accisskyldig enligt 5 § 1 mom. 1 eller 2 punkten, skall inlämna i 9 § 1 mom. avsedd registeranmälan senast en månad efter ikraftträdandet.

RP 225/1996, StaUB 44/1996, RSv 243/1996
SKATTETABELL 1
ProduktProduktgruppEnergiinnehållsskattKoldioxidskattFörsörjningsberedskapsavgiftSammanlagt
Stenkol, stenkolsbriketter, fasta bränslen av stenkol euro/t171,45147,811,18220,44
Naturgas, euro/MWh1)210,3312,940,08423,354
Biogas, euro/MWh1)510,3312,940,08423,354
Biogas R, euro/MWh2)610,336,470,08416,884
Biogas T, euro/MWh3)710,330,000,08410,414
Biogas H, euro/MWh1)810,3312,940,08423,354
Biogas H R, euro/MWh4)91,206,470,0847,754
Biogas H T, euro/MWh5)101,200,000,0841,284

1) Skattenivån uttryckt i det övre värmevärdet sammanlagt 21,062 euro/MWh

2) Skattenivån uttryckt i det övre värmevärdet sammanlagt 15,227 euro/MWh

3) Skattenivån uttryckt i det övre värmevärdet sammanlagt 9,392 euro/MWh

4) Skattenivån uttryckt i det övre värmevärdet sammanlagt 6,993 euro/MWh

5) Skattenivån uttryckt i det övre värmevärdet sammanlagt 1,158 euro/MWh

SKATTETABELL 2
ProduktProduktgruppEnergiskattFörsörjningsberedskapsavgiftSammanlagt
Elström cent/kWh 
– skatteklass I12,240,0132,253
– skatteklass II20,050,0130,063
Tallolja cent/kg330,540,0030,54
Bränntorv euro/MWh45,700,005,70
SKATTETABELL 3 KOMBINERAD EL- OCH VÄRMEPRODUKTION
ProduktProduktgruppEnergiskattEnergiinnehållsskattKoldioxidskattFörsörjningsberedskapsavgiftSammanlagt
Stenkol, stenkolsbriketter, fasta bränslen av stenkol euro/t1a0,0018,68147,811,18167,67
Naturgas, euro/MWh1)2a0,002,7012,940,08415,724
Tallolja cent/kg3a30,540,000,000,0030,54
Bränntorv euro/MWh4a5,700,000,000,005,70
Biogas H, euro/MWh1)8a0,002,7012,940,08415,724
Biogas H R, euro/MWh2)9a0,001,206,470,0847,754
Biogas H T, euro/MWh3)10a0,001,200,000,0841,284

1) Skattenivån uttryckt i det övre värmevärdet sammanlagt 14,181 euro/MWh

2) Skattenivån uttryckt i det övre värmevärdet sammanlagt 6,993 euro/MWh

3) Skattenivån uttryckt i det övre värmevärdet sammanlagt 1,158 euro/MWh

Bilagan har ändrats genom L 958/2022, som trädde i kraft 1.1.2023. Den tidigare formen lyder:

SKATTETABELL 1
ProduktProduktgruppEnergiinnehållsskattKoldioxidkattFörsörjningsberedskapsavgiftSammanlagt
Stenkol, stenkolsbriketter, fasta bränslen av stenkol euro/t171,45147,811,18220,44
Naturgas, euro/MWh1)210,3312,940,08423,354
Biogas, euro/MWh1)510,3312,940,08423,354
Biogas R, euro/MWh2)610,336,470,08416,884
Biogas T, euro/MWh3)710,330,000,08410,414

1) Skattenivån uttryckt i det övre värmevärdet sammanlagt 21,062 euro/MWh

2) Skattenivån uttryckt i det övre värmevärdet sammanlagt 15,227 euro/MWh

3) Skattenivån uttryckt i det övre värmevärdet sammanlagt 9,392 euro/MWh

SKATTETABELL 2
ProduktProduktgruppEnergiskattFörsörjningsberedskapsavgiftTotalt
  
Elström cent/kWh 
– skatteklass I12,240,0132,253
– skatteklass II20,050,0130,063
Tallolja cent/kg330,540,0030,54
Bränntorv euro/MWh45,700,005,70
SKATTETABELL 3 KOMBINERAD EL- OCH VÄRMEPRODUKTION
ProduktProduktgruppEnergiskattEnergiinnehållsskattKoldioxidskattFörsörjningsberedskapsavgiftSammanlagt
Stenkol, stenkolsbriketter, fasta bränslen av stenkol euro/t1a0,0018,68147,811,18167,67
Naturgas, euro/MWh1)2a0,002,7012,940,08415,724
Tallolja cent/kg3a30,540,000,000,0030,54
Bränntorv euro/MWh4a5,700,000,000,005,70
Biogas, euro/MWh1)5a0,002,7012,940,08415,724
Biogas R, euro/MWh2)6a0,002,706,470,0849,254
Biogas T, euro/MWh3)7a0,002,700,000,0842,784

1) Skattenivån uttryckt i det övre värmevärdet sammanlagt 14,181 euro/MWh

2) Skattenivån uttryckt i det övre värmevärdet sammanlagt 8,346 euro/MWh

3) Skattenivån uttryckt i det övre värmevärdet sammanlagt 2,5111 euro/MWh

Ikraftträdelsestadganden:

19.12.1997/1261:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Det förfarande som avses i 8 a § 3 mom. i denna lag iakttas från ingången av den kalendermånad som följer efter att kommissionen har godkänt det i momentet avsedda stödet. För tiden mellan den dag då denna lag träder i kraft och den kalendermånad som godkännandet av stödet avser betalas stödet i efterskott på ansökan. Storleken på stödet är då den accis som har betalts för elströmmen och på stödet tillämpas i övrigt vad som bestäms i 8 § 2–5 mom.

RP 194/1997, StaUB 36/1997, RSv 205/1997

10.7.1998/510:

Denna lag träder i kraft den 1 september 1998.

Det förfarande som avses i 8 a § 3 mom. i denna lag i fråga om elström som produceras med avgaser från metallurgiska processer tillämpas från ingången av den kalendermånad som följer efter kalendermånaden under vilken kommissionen godkänt det stöd som avses i momentet. För tiden mellan denna lags ikraftträdande och kalendermånaden då stödet godkändes betalas stödet på ansökan i efterskott. Stödet är då lika stort som accisen på elström, och på stödet tillämpas i övrigt 8 § 2–5 mom.

Lagens 8 b § tillämpas första gången på den räkenskapsperiod som inleds sedan denna lag trätt i kraft.

RP 55/1998, StaUB 19/1998, RSv 76/1998, Rådets direktiv 92/82/EEG ; EGT nr L 316, 31.10.1992, s. 19

26.10.2001/919:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

RP 91/2001, FiUB 12/2001, RSv 101/2001

13.12.2001/1244:

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning. (L 1244/2001 trädde i kraft enligt F 333/2003 den 7.5.2003.)

RP 131/2001, FiUB 30/2001, RSv 175/2001

20.12.2002/1168:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

Stöd som avses i 8 och 8 a § kan betalas efter det att Europeiska gemenskapernas kommission har beviljat tillstånd därtill.

Endast acciser som ingår i fjärrvärme eller processånga som anskaffats efter lagens ikraftträdande kan beaktas i beloppet av betalda acciser i ett energiintensivt företags återbäringskalkyl enligt 8 a § 1 mom.

RP 130/2002, FiUB 38/2002, RSv 228/2002

23.6.2005/447:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.

I fråga om accis som uppbärs för bränntorv som före denna lags ikraftträdande använts för värmeproduktion och i fråga om stöd för elström som före ikraftträdandet producerats med bränntorv i kraftvärmeverk med en effekt på högst 40 megavoltampere tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Ikraftträdelsestatgandets 2 mom. har tillfogats som rättelse.

RP 37/2005, FiUB 12/2005, RSv 62/2005

1.12.2006/1058:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007. I fråga om el enligt 4 § 2 mom. som används inom industrin skall accis från och med början av den kalendermånad som följer efter den då Europeiska gemenskapernas kommission godkänt sänkningen av accisen betalas enligt accisklass II för elström i den accistabell som utgör bilaga till lagen.

Den som är skyldig att betala accis för elström och som i sin accisdeklaration uppger el i accisklass II under tiden mellan denna lags ikraftträdande och den kalendermånad som följer efter den då kommissionen har godkänt sänkningen av accisen, har rätt att i accisdeklarationerna för de skatteperioder som följer efter månaden då sänkningen av accisen godkändes som accisfri leverans uppge motsvarande mängd elström använd inom industrin.

På stödet för el som producerats med ved eller träbaserade bränslen, avgaser från metallurgiska processer eller reaktionsvärme från kemiska processer innan denna lag trätt i kraft tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 120/2006, FiUB 24/2006, RSv 161/2006

21.12.2007/1306:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

RP 61/2007, FiUB 17/2007, RSv 85/2007

30.12.2010/1396:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

Trots 1 mom. träder 15 §, 16 § 2 mom., 16 § 3 mom. 2 punkten, 23 §, 25 § 3 mom., 26 § 1 mom., 30 §, 34 § 2 mom. och 62 § 3 mom. i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet.

Genom denna lag upphävs 8 § i lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen (1260/1996) sådan den paragrafen lyder i lagarna 1168/2002, 447/2005 och 1058/2006.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 152/2010, EkUB 30/2010, GrUU 37/2010, JsUU 21/2010, MiUU 20/2010, RSv 241/2010

30.12.2010/1400:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 147/2010, FiUB 51/2010, KoUU 12/2010, EkUU 24/2010, MiUU 18/2010, JuUU 20/2010, RSv 256/2010

22.12.2011/1444:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 53/2011, FiUB 22/2011, RSv 92/2011

22.12.2011/1446:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

Lagen tillämpas på räkenskapsperioder som börjar den 1 januari 2012 och därefter.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 129/2011, FiUB 21/2011, RSv 91/2011

16.11.2012/612:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 91/2012, FiUB 19/2012, RSv 99/2012

21.12.2012/966:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

RP 145/2012, FvUB 21/2012, RSv 150/2012

20.12.2013/1072:

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet.

L 1072/2013 trädde i kraft 1.4.2014 enligt F 1542/1994.

Lagen tillämpas på elström som den dag då lagen träder i kraft eller därefter förbrukas i datorhallar som omfattas av lagens tillämpningsområde.

RP 178/2013, FiUB 29/2013, RSv 169/2013

20.12.2013/1132:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 110/2013, FiUB 26/2013, RSv 162/2013

19.12.2014/1185:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

Lagens 8 a § 1 mom. tillämpas på räkenskapsperioder som börjar den 1 januari 2015 och därefter.

RP 128/2014, RP 234/2014, FiUB 30/2014, RSv 192/2014

24.4.2015/501:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2015.

De aktörer som avses i 9 § 3 mom. och som bedriver verksamhet när lagen träder i kraft ska göra en anmälan enligt 9 § 1 mom. inom tre månader från lagens ikraftträdande.

RP 349/2014, FiUB 44/2014, RSv 337/2014

24.4.2015/513:

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet.

L 513/2015 trädde i kraft 1.3.2016 enligt F 146/2016.

RP 359/2014, FiUB 49/2014, EkUU 55/2014, RSv 370/2014

30.12.2015/1722:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016. Lagens 2 § 6 punkt träder dock i kraft först den 1 januari 2017. Skattetabell 2 i bilagan är i kraft tills lagen om ändring av bilagan till lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen (513/2015) träder i kraft.

L 513/2015 trädde i kraft 1.3.2016 enligt F 146/2016.

RP 34/2015, FiUB 11/2015, EkUU 12/2015, RSv 73/2015

30.12.2015/1724:

Denna lag träder i kraft samtidigt som lagen om ändring av bilagan till lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen (513/2015).

L 1724/2015 trädde i kraft 1.3.2016 enligt F 146/2016.

RP 34/2015, FiUB 11/2015, EkUU 12/2015, RSv 73/2015

17.6.2016/480:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.

RP 56/2016, EkUB 11/2016, RSv 60/2016

16.12.2016/1177:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

RP 136/2016, FiUB 20/2016, RSv 188/2016

16.12.2016/1180:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

RP 159/2016, FiUB 17/2016, RSv 178/2016

25.8.2017/591:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

RP 50/2017, EkUB 11/2017, RSv 83/2017

19.12.2017/973:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

RP 138/2017, FiUB 18/2017, RSv 145/2017

19.12.2018/1226:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019. Bestämmelserna i 2 § 5 d- och 5 e-punkten, 5 § 5 punkten, 6 § 1 mom. 5 punkten, 6 § 3 mom. samt i 9 a, 9 b och 26 b § tillämpas dock först från och med den 1 april 2019.

RP 191/2018, FiUB 22/2018, RSv 143/2018

13.11.2020/768:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

RP 54/2020, GrUU 21/2020, FiUB 16/2020, RSv 112/2020

17.12.2020/1033:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

RP 167/2020, FiUB 31/2020, RSv 196/2020

16.12.2021/1164:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

Sådana i 17 a § 2 mom. avsedda småanvändare av bränntorv som bedriver verksamhet när denna lag träder i kraft ska registrera sig som småanvändare av bränntorv inom sex månader från ikraftträdandet av denna lag.

RP 144/2021, FiUB 30/2021, RSv 211/2021

22.12.2021/1215:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022. Bestämmelserna i 4 § 3 mom. träder dock i kraft vid en tidpunkt som föreskrivs genom förordning av statsrådet.

4 § 3 mom. trädde i kraft 1.7.2022 enligt F 468/2022.

En datorhall som vid ikraftträdandet av denna lag har använt el som omfattas av skatt enligt skatteklass II får fortfarande använda el med skatt enligt skatteklass II i enlighet med de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 212/2021, FiUB 29/2021, RSv 199/2021

25.11.2022/958:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.

RP 152/2022, FiUB 24/2022, RSv 134/2022

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.