Beaktats t.o.m. FörfS 140/2020.

20.12.1996/1189

Fastighetsbildningsförordning

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

På föredragning av jord- och skogsbruksministern stadgas med stöd av 14 § 2 mom., 212 § 2 mom., 242 § 3 mom., 245 § 2 mom. och 291 § 1 mom. fastighetsbildningslagen av den 12 april 1995 (554/1995), av dessa lagrum 212 § 2 mom. sådant det lyder i lag 1188/1996, som följer:

1 kap.

Förrättningsmän vid fastighetsförrättningar

1 §
Kallande av gode män

Om möjligt skall samma gode män anlitas vid en och samma fastighetsförrättning. Så skall förfaras även i sådana fall då förrättningen gäller registerenheter i flera kommuner.

2 §
God mans skyldighet att infinna sig

En god man som fått kallelse skall infinna sig till en förrättning, om han inte har laga förfall.

En god man som kallats skall, om han har förfall, utan dröjsmål underrätta förrättningsingenjören om detta.

3 §
Tillkallande av sakkunnig

Innan förrättningsmännen tillkallar en sakkunnig skall sakägarna höras om detta. De sakägare som är närvarande vid förrättningssammanträdet, eller annars de sakägare som berörs av den fråga som den sakkunniga skall utreda, kan komma överens om en sakkunnig. Förrättningsmännen skall då tillkalla honom, om han befinns lämplig och inget hinder finns.

Till sakkunnig får inte kallas en person som står i ett sådant förhållande till ärendet eller till någon sakägare att det kan minska hans trovärdighet.

4 §
Arvode och andra ersättningar till sakkunniga

En sakkunnig har rätt att få ett skäligt arvode för arbete samt ersättning för nödvändiga omkostnader och resekostnader. Resekostnaderna ersätts i enlighet med vad som gäller ersättande av statstjänstemännens resekostnader.

5 §
Begäran om utlåtande

Förrättningsmännen kan vid behov begära utlåtande av ämbetsverk, inrättningar eller samfund som företräder särskild sakkunskap.

2 kap.

Anhängiggörande av fastighetsförrättning och vidtagande av annan åtgärd vid samma förrättning

6 §
Sökande

Om inte annat stadgas i fastighetsbildningslagen, får förrättning sökas av ägaren till eller en delägare i en registerenhet eller ett outbrutet område som förrättningen direkt gäller.

7 §
Ansökan

Av ansökan skall framgå

1) vilken fastighetsförrättning eller åtgärd som söks och i mån av behov grunden för ansökan,

2) vilka fastigheter eller vilket område förrättningen avses gälla,

3) sökandens namn och adress,

4) de andra sakägare som sökanden känner till samt

5) sökandens och hans lagliga företrädares eller ombuds telefonnummer samt den postadress och elektronisk adress till vilken meddelanden om förrättningen skall sändas. (30.12.2013/1311)

Ansökan skall göras skriftligen och skall undertecknas av sökanden eller av den som upprättat ansökan.

8 § (20.6.2018/487)
Utredningar som bifogas ansökan

Till ansökan ska fogas

1) det avtal eller annan sådan handling som ansökan baserar sig på samt

2) vid behov en karta eller annan utredning om föremålet för förrättningen.

Till ansökan behöver inte fogas sådana handlingar vars uppgifter kan fås från lagfarts- och inteckningsregistret eller från något annat register som Lantmäteriverket eller kommunens fastighetsregisterförare har tillgång till eller uppgifter som de nämnda myndigheterna kan få utan särskilda svårigheter.

9 §
Utredning om förskott eller ställande av säkerhet

Om det bestäms att förskott på fastighetsförrättningsavgiften skall uppbäras eller säkerhet för betalningen av fastighetsförrättningsavgiften skall ställas innan förrättningsförordnandet utfärdas, enligt vad som stadgas särskilt, skall sökanden lägga fram en utredning om att förskottet betalts eller överlämna säkerheten till den myndighet som utfärdar förrättningsförordnandet.

10 §
Förordnande till förrättningsingenjör

När förrättningsförordnande har utfärdats för en förrättning eller när inskrivningsmyndighetens meddelande om lagfart på fånget av ett outbrutet område eller av en andel i ett samfällt område har inkommit till Lantmäteriverket eller till den fastighetsingenjör som är kommunens fastighetsregisterförare, skall en förrättningsingenjör utan dröjsmål förordnas för förrättningen. (30.12.2013/1311)

Sökanden skall underrättas om att förrättningsförordnandet har utfärdats och en förrättningsingenjör förordnats, om inte det första förrättningssammanträdet hålls genast efter att förrättningsingenjören förordnats.

11 §
Uppdelning, överföring och sammanslagning av förrättningar

Utöver vad som stadgas i 12 § 2 mom. och 16 § 2 mom. fastighetsbildningslagen, kan den myndighet som har utfärdat ett förrättningsförordnande, om det behövs för att förrättningen skall kunna utföras på ett ändamålsenligt sätt, dela upp den förrättning som ansökningen avser i flera olika förrättningar eller överföra förrättningen på någon annan förrättningsingenjör.

Den myndighet som utfärdar förrättningsförordnandet kan sammanslå förrättningar som avses i två eller flera ansökningar så att de behandlas vid samma förrättning, om de sökta förrättningarna gäller samma område eller en sammanslagning annars är ändamålsenlig och om verkställandet av de förrättningar som ansökningarna avser inte nämnvärt fördröjs genom sammanslagningen.

12 §
Andra åtgärder i samband med en förrättning

En sådan annan än i ansökningen nämnd förrättning eller åtgärd som avses i 16 § 2 mom. fastighetsbildningslagen verkställs utan särskilt förrättningsförordnande.

13 §
Avskiljande av ett annat outbrutet område eller en annan andel vid en anhängig styckning

Från en fastighet eller ett samfällt område där en styckning redan är anhängig kan vid förrättningen ett outbrutet område avskiljas eller överföras genom styckning, om

1) det outbrutna området har beviljats lagfart eller (30.12.2013/1311)

2) ägaren av moderfastigheten begär att det outbrutna området skall avskiljas eller överföras från sin fastighet och

3) slutförandet av den förrättning som ansökningen avser inte nämnvärt fördröjs på grund av att åtgärden vidtas.

Vad i 1 mom. stadgas om outbrutet område gäller i tillämpliga delar även när en andel i ett samfällt område överförs till en fastighet och när en från en fastighet överlåten andel i ett samfällt område avskiljs till lägenhet.

En överlåten andel i ett samfällt område kan överföras till en fastighet som i samband med styckning bildas av ett outbrutet område även i det fall att den överlåtna andelen i det samfällda området och det outbrutna området hör till olika fastigheter. (22.8.1997/799)

14 §
Avskiljande av annan andel vid en anhängig klyvning

Vid klyvning som är anhängig får utan särskilt förordnande även någon annan andel av lägenheten avskiljas, om den som önskar få andelen avskild, för förrättningsingenjören lägger fram en utredning om sin rätt enligt 47 § fastighetsbildningslagen att få andelen avskild och om det annars finns lagliga förutsättningar för detta. Begäran skall framställas i så god tid att slutförandet av förrättningen inte nämnvärt fördröjs på grund av åtgärden.

15 §
Yrkande om inlösning vid en anhängig förrättning

Ett yrkande om inlösning, som gäller en sådan tillandning eller ett sådant samfällt område där en i 60 eller 61 § fastighetsbildningslagen avsedd förrättning för överföring av områden eller en i 137 § i den nämnda lagen avsedd förrättning för skifte av samfällt område redan är anhängig, kan vid förrättningen framställas till förrättningsingenjören.

3 kap.

Olika slag av fastighetsförrättningar

Styckning
16 § (20.6.2018/487)
Uppgifter som antecknas i förrättningshandlingar som gäller styckning

I en förrättningshandling som gäller styckning ska antecknas

1) de fång och lagfarter som har legat till grund för bildande av en fastighet,

2) de fastigheter och samfällda områden som har bildats,

3) de outbrutna områden av vilka en styckningsfastighet har bildats eller som har överförts till en mottagande fastighet,

4) de totala arealerna av de fastigheter som har bildats och de områden som har avskilts till samfällda områden, med undantag av tredimensionella fastigheter för vilkas del den på markytan projicerade arealen av fastigheterna antecknas i förrätningshandlingen, samt i fråga om andra fastigheter än tomter och allmänna områden särskilt även arealerna av jordägorna och vattenägorna,

5) arealerna av markanvändningsslagen eller ägofigurerna, om de angetts på förrättningskartan.

Om bara en del av ett outbrutet område ingår i en fastighet som har bildats, ska anteckning om detta göras i förrättningshandlingen.

17 §
Styckning till byggnadsplats

Förrättningsingenjören skall höra sig för hos ägaren av ett outbrutet område om det outbrutna område som skall avstyckas är avsett till byggnadsplats, om inte detta klart framgår av den överlåtelsehandling eller någon annan handling som ligger till grund för förrättningen. Uppgifter om detta skall antecknas i protokollet.

18 §
Andel i samfällda områden och i särskilda förmåner

Om enligt överlåtelsehandlingen eller någon annan åtkomsthandling en enligt andelstal eller mantal bestämd andel i samfällda områden eller i särskilda förmåner hör till ett outbrutet område och sakägarna inte avtalar något annat, skall andelen bestämmas enligt principerna i 150 § 2 mom. fastighetsbildningslagen så, att som bestämningsgrund används förhållandet mellan de ungefärliga värdena av ägorna.

Fastighetsbildning inom detaljplaneområde (27.8.1999/872)
19 §
Bildande fastigheter

Med bildande fastighet avses i denna förordning en fastighet eller en annan registerenhet vars område eller delar av vars område ingår i en tomt eller ett allmänt område som skall bildas.

20 § (27.8.1999/872)
Beaktande av detaljplan och bindande tomtindelning

En tomt skall bildas enligt gällande detaljplan och den bindande tomtindelningen samt ett allmänt område enligt gällande detaljplan med beaktande av de gränser för tomter och allmänna områden som fastställts vid fastighetsförrättningar som vunnit laga kraft.

Vid en fastighetsförrättning som verkställs för att bilda en tomt kan utan hinder av 1 mom. med sakägarnas medgivande göras mindre justeringar av en tomts gränser jämfört med den bindande tomtindelningen på grund av att tomtens eller byggnadsytans lämplighet med tanke på byggnadsprojektet eller befintliga byggnader, konstruktioner, trädbestånd, planteringar, vägförbindelser, underjordiska ledningar eller andra motsvarande orsaker förutsätter avvikelse från tomtindelningen.

21 §

21 § har upphävts genom F 27.8.1999/872. (27.8.1999/872)

22 § (20.6.2018/487)
Uppgifter som antecknas i förrättningshandlingar som gäller bildande av tomter eller allmänna områden

Utöver det som föreskrivs i 16 § ska i en förrättningshandling som gäller bildande av en tomt eller ett allmänt område antecknas

1) beteckningen för tomten eller det allmänna området, dess användningsändamål och eventuella namn,

2) detaljplanens och tomtindelningens beteckning,

3) de fastigheter och outbrutna områden av vilka tomten eller det allmänna området bildas och, med undantag av tredimensionella fastigheter, de arealer som används till bildningen,

4) sådana i 93 och 94 § i markanvändnings- och bygglagen (132/1999) avsedda områden som ingår i det allmänna området,

5) den tredimensionella fastighetens läge i förhållande till basfastigheten, registerenheter omedelbart ovanför och under fastigheten, högsta och lägsta höjdläge enligt det riksomfattande höjdsystemet N2000 samt den på markytan projicerade arealen.

23 §
Utsträckningen av ett allmänt område

Allmänna områden bildas till fastigheter med iakttagande av stadsdelens eller kommundelens gränser.

24 §

24 § har upphävts genom F 27.8.1999/872. (27.8.1999/872)

25 §

25 § har upphävts genom F 27.8.1999/872. (27.8.1999/872)

Klyvning
26 §
Outbrutet område som hänförs till ägoandel

Om ett outbrutet område som har överlåtits från en viss delägares andel har inlösts eller avskilts till lägenhet från en lägenhet som varit sämjoskiftad, skall området vid klyvning av lägenheten hänföras till överlåtarens ägoandel.

27 §
Sammanslagning av andelar vid samklyvning

Vid samklyvning skall andelar av två eller flera lägenheter på begäran av ägaren bildas till en enda lägenhet, om det annars finns förutsättningar för sammanslagning av andelarna.

28 §
Avgörande av ärenden genom lottning

Om lägenheter som har bildats vid klyvning lika väl kan tilldelas flera av delägarna och dessa inte enas om vem som skall få vilken lägenhet, avgörs ärendet genom lottning.

Ägobyte
29 §
Uppgifter som antecknas i förrättningshandlingen över ägobyte

Utöver vad som i denna förordning stadgas om förrättningshandlingar skall vid ägobyte i förrättningshandlingen bland annat antecknas

1) vilken registerenhet som ägobytet gäller,

2) vilken egendom som vid ägobytet tillfallit varje fastighet samt

3) storleken av en ersättning som avses i 59 § 3 mom. fastighetsbildningslagen samt bestämningsgrunden.

Nyskifte
30 §
Sammanslagning av andelar och fastigheter vid nyskifte

Vad i 27 § stadgas om sammanslagning av andelar vid samklyvning gäller även sammanslagning av andelar och fastigheter vid nyskifte.

30 a § (22.8.1997/799)

Utöver vad som i fastighetsbildningslagen bestäms om att ta med områden i ett nyskifte, skall nyskiftesområdet avgränsas så att området, utöver de lägenheter eller lägenhetsdelar som sökanden äger, inbegriper sådana områden som det med tanke på en ändamålsenlig ägoreglering är viktigt att ta med, samt dessutom sådana områden som det är ändamålsenligt att ta med i nyskiftet, om ägarna till dessa områden inte motsätter sig att områdena tas med.

30 b § (30.12.2013/1311)
Hörande av sakägarna

Innan förrättningsmännen enligt 70 § fastighetsbildningslagen beslutar om förrättande av nyskifte och om omfattningen av nyskiftet skall sakägarna beredas skälig tid att bekanta sig med saken och framställa anmärkningar samt skall den utredning som avses i 1 mom. i nämnda paragraf vid behov hållas tillgänglig på Lantmäteriverkets servicepunkt eller på någon annan plats som förrättningsingenjören meddelar.

Bildande av samfälld skog
31 §
Fogande av outbrutet område till samfälld skog

Vad som i 96 § fastighetsbildningslagen stadgas om en fastighet och dess ägare tillämpas på motsvarande sätt på ett outbrutet område och dess ägare. Ett outbrutet område eller en del därav som fogas till en samfälld skog skall vid en förrättning för bildande av samfälld skog avskiljas från moderfastigheten genom styckning. Vid styckningen rörläggs då rårna bara till den del som det outbrutna området utgör gräns för den samfällda skogen.

Fastighetsbestämning
32 §
Utredning över fång

Har ingen särskild beskrivning uppgjorts vid en förrättning som avses i 101 § 2 mom. fastighetsbildningslagen, kan utdraget ur den beskrivning som avses i 112 § i den nämnda lagen ersättas med ett utdrag ur protokollet eller ur en annan förrättningshandling som innehåller motsvarande uppgifter.

Reglering av byggnadsmark
33 § (27.8.1999/872)
Planbestämmelse

En planbestämmelse som avses i 113 § fastighetsbildningslagen kan tas in i detaljplanen även så att den gäller bara en del av planområdet.

34 §
Hörande av sakägare och kommunen

Innan förrättningsmännen beslutar om företagande av reglering enligt 116 § fastighetsbildningslagen och om regleringsområdet samt om fastställande av regleringsplanen i enlighet med 128 § i samma lag, skall sakägarna och kommunen beredas en skälig tid för att sätta sig in i ärendet och framställa anmärkningar och yrkanden.

Innan en regleringsplan som avses i 1 mom. fastställs skall planen tillräckligt länge hållas framlagd på Lantmäteriverkets servicepunkt eller på något annat ställe som förrättningsingenjören meddelar. (30.12.2013/1311)

Samfällda områden och särskilda förmåner
35 §
Överföring av andel i samfällt område

På ansökan av ägaren kan från en fastighet som tillhör honom en andel i ett samfällt område eller en viss del av en sådan andel överföras till en annan fastighet som han äger, om det annars enligt 131 § fastighetsbildningslagen finns förutsättningar för överföringen.

36 §
Avtal om bildande av samfällt område

I ett avtal som avses i 132 § 1 mom. fastighetsbildningslagen skall sakägarna avtala bland annat om

1) det samfällda områdets användningsändamål,

2) gränserna för det samfällda område som bildas,

3) vilken andel varje fastighet har i det samfällda område som bildas samt

4) de ersättningar som eventuellt skall betalas.

37 §
Avskiljande av vattenområde till samfällt för fastigheter som bildas

Har sakägarna avtalat om att ett outbrutet område som avskiljs eller överförs, eller en sådan andel i ett samfällt område som avskiljs, skall åtföljas av en andel i fastighetens eget vattenområde med bestämda gränser, avskiljs detta vattenområde till samfällt för de fastigheter som bildas.

4 kap.

Förrättningsförfarandet

Tillkännagivande
38 §
Kallelsebrev

När inledandet av en förrättning tillkännages skall i kallelsebrev som avses i 168 och 169 §§ fastighetsbildningslagen och i kallelser som publiceras i tidning nämnas

1) tid och plats för inledande av förrättningen,

2) syftet med förrättningen,

3) det område som förrättningen gäller, specificerat på lämpligt sätt, och

4) andra uppgifter i mån av behov samt

5) att en sakägares frånvaro inte hindrar att förrättningen verkställs.

39 §
Sakägarnas samtycke till att en förrättning verkställs utan tillkännagivande

Alla sakägares samtycke som avses i 170 § 2 mom. fastighetsbildningslagen ges vid ett förrättningssammanträde och antecknas i protokollet. Samtycke kan ges även annars än vid ett förrättningssammanträde och skall då ges skriftligen och fogas till protokollet.

40 §
Ny tid och plats för sammanträdet

Om förrättningsingenjören infinner sig på förrättningsplatsen senast inom en timme från den tid som angetts i kallelsen, kan sammanträdet hållas i stadgad ordning.

Om förrättningsingenjören inte kan infinna sig på förrättningsplatsen inom den tid som nämns i 1 mom., skall han utan dröjsmål anmäla detta till förrättningsplatsen på tillförlitligt sätt. Han kan samtidigt bestämma tiden och platsen för ett nytt sammanträde. Anmälan anses ha gjorts i laga ordning, om den bevisligen anlänt till förrättningsplatsen inom den tid som nämns i 1 mom. Annars skall det nya sammanträdet tillkännages på det sätt som stadgas om inledandet av en förrättning.

Sammanträden och det övriga förrättningsförfarandet
41 §
Konstaterande av att sammanträdet är lagligen sammankallat samt behandlingen av ärenden

Vid det första sammanträdet skall förrättningsingenjören

1) redogöra för syftet med förrättningen och hur sammanträdet tillkännagetts samt

2) fråga de vid sammanträdet närvarande sakägarna om någon av dem fordrar att gode män skall kallas, såvida det inte annars enligt lag är obligatoriskt att anlita gode män vid förrättningen, samt om det finns jävsanmärkningar mot förrättningsmännen eller hinder för förrättningen.

Förrättningsingenjören skall vid förrättningssammanträdet

1) för gode männen och sakägarna redogöra för de ärenden som behandlas vid sammanträdet,

2) höra sig för om sakägarnas åsikter i det ärende som behandlas och lägga fram förslag till avgöranden i ärendet samt

3) i frågor om vilka sakägarna har rätt att avtala, bereda dem tillfälle att sinsemellan förhandla om saken.

42 §
Gemensamt kallelsebrev

Till sakägare som har samma adress får ett gemensamt kallelsebrev skickas, om förrättningen gäller en fastighet eller ett outbrutet område som de äger gemensamt och det inte är fråga om klyvning av en fastighet.

43 § (30.12.2013/1311)
Meddelande till förmyndarmyndigheten

Om det under en förrättning framgår att det för bevakning av någon sakägares intresse behövs en intressebevakare som avses i lagen om förmyndarverksamhet (442/1999), skall förrättningsingenjören underrätta förmyndarmyndigheten om saken och vid behov avbryta förrättningen till dess att en intressebevakare har förordnats.

44 §
Förfallande av förrättning

Om den som sökt förrättning önskar avstå från sin ansökan sedan förrättningen inletts, skall han anmäla detta vid förrättningssammanträdet eller skriftligen till förrättningsingenjören.

Alla sakägares samtycke enligt 178 § 2 mom. fastighetsbildningslagen till att förrättningsingenjören kan besluta att förrättningen skall förfalla utan att något förrättningssammanträde hålls, om de övriga förutsättningar som stadgas i fastighetsbildningslagen föreligger, skall ges skriftligen och fogas till beslutet om att förrättningen skall förfalla.

45 §
Förrättningshandlingar

Förrättningshandlingar vid en fastighetsförrättning är

1) ansökan och inskrivningsmyndighetens meddelande om beviljande av lagfart,

2) förrättningsförordnande,

3) protokoll,

4) förrättningskarta,

5) skiftes-, nyskiftes- eller regleringsplan,

6) avtal mellan sakägarna om frågor som skall avgöras vid förrättningen, samt

7) andra handlingar som utvisar hur förrättningen har verkställts eller som har legat till grund för avgöranden som träffats vid förrättningen.

46 §
Protokoll

Utöver vad som stadgas i 187 § fastighetsbildningslagen skall i protokollet över en förrättning bland annat antecknas hur sammanträden har tillkännagetts samt vilka sakägare och ombud som infunnit sig till dem.

Om nya fastigheter bildas vid en förrättning, skall i protokollet antecknas sådana andelar i samfällda områden eller särskilda förmåner som avses i 152 § fastighetsbildningslagen och sådana servitut som avses i 14 kap. i samma lag samt de ändringar som gäller andelarna och servituten.

Uppgifter som enligt fastighetsbildningslagen eller denna förordning skall antecknas i protokollet kan vid behov tas in i en separat bilaga till protokollet, vilken förrättningsingenjören undertecknar.

47 §
Förrättningskarta

En karta som uppgörs för en fastighetsförrättning skall fylla de krav som ändamålet med förrättningen och upprätthållandet av fastighetssystemet ställer.

Förrättningskartan kan även vara en råkarta, som anger rårna för registerenheten jämte råmärken, de uppgifter som behövs för identifiering av enheten samt de nyttjanderätter och nyttjandebegränsningar som gäller enheten. På förrättningskartan skall i fråga om en annan registerenhet än en tomt eller ett allmänt område dessutom jord- och vattenområden anges särskilt. Dessutom kan sådana detaljer tas med på kartan som behövs för att göra den åskådlig.

Frågor som gäller uppgörandet av förrättningskartan avgörs av förrättningsingenjören.

48 §
Karta vid styckning

Vd styckning uppgörs en råkarta som avses i 47 § 2 mom. bara över styckningsfastigheten eller ett outbrutet område som överförts.

En råkarta skall dock uppgöras även över stomfastigheten eller den mottagande fastigheten, om

1) stomfastighetens eller den mottagande fastighetens ägare så yrkar eller

2) förrättningsingenjören anser det vara nödvändigt med tanke på klarheten i fastighetssystemet

Över en fastighet som avses i 1 eller 2 mom. skall dock uppgöras en ägokarta eller en karta som bara utvisar markanvändningsslagen, om ägaren till fastigheten så yrkar.

49 § (27.8.1999/872)
Förrättningskarta vid tomtbildning

När skalan för en förrättningskarta som gäller tomtbildning (tomtkarta) väljs skall hänsyn tas till att tomtkartan används som karta i bygglovsförfarande.

50 §
Karta över servitutsområde

Ett område som avses i 158 § 1 mom. fastighetsbildningslagen skall märkas ut på kartan. Dessutom skall på kartan anges de servitut som har flyttats eller upphävts vid förrättningen.

51 §
Karta vid fastighetsbestämning

Vid fastighetsbestämning skall på förrättningskartan anges den sträckning i vilken rån har uppgåtts.

Om det vid fastighetsbestämning råder ovisshet om råns riktiga sträckning eller platsen för ett servitut eller något annat objekt, skall på förrättningskartan eller vid behov på en separat kartbilaga märkas ut

1) både godkända och stridiga råmärken,

2) andra omständigheter som kan vara av betydelse när råns sträckning eller platsen för ett servitut eller något annat objekt bestäms samt

3) de olika sträckningar av rån eller platser för något annat objekt som sakägarna yrkar eller som olika bestämningsgrunder utvisar.

52 §
Uppgörande av planer på karta

En skiftesplan, nyskiftesplan eller regleringsplan som avses i 54, 88 eller 127 § fastighetsbildningslagen uppgörs på en karta.

Förrättningsingenjören skall lägga fram en plan som avses i 1 mom. för sakägarna. Om så yrkas eller i mån av behov skall de nya skiftena även visas i terrängen. Därefter skall sakägarna dessutom beredas möjlighet att framställa anmärkningar mot planen.

53 §
Utredande av råns sträckning

Om förrättningsområdet eller ett område som skall kartläggas vid förrättningen sträcker sig till en rå vars sträckning är osäker eller stridig, skall råns sträckning i samband med förrättningen utredas och avgöras.

54 §
Markanvändningsslag

När förrättningsområdets ägor beskrivs skall jordområdena indelas i följande markanvändningsslag:

1) odlad jord, som inbegriper mark som varaktigt används för jordbruk,

2) skogsmark, som inbegriper skogsägor som huvudsakligen används för virkesproduktion,

3) tvinmark och impediment, som inbegriper skogsägor som med hänsyn till sin karaktär eller sina användningsmöjligheter är att anse som improduktiva eller ringa avkastande samt andra än obetydliga enskilda vägar och avloppsdiken samt

4) särskild mark, som inbegriper andra än i 3 punkten nämnda ägor som används för annat ändamål än jord- och skogsbruksproduktion.

Vattenområden inbegriper vattendrag som avses i vattenlagen (264/1961).

VattenL 264/1961 har upphävts genom L 587/2011, se VattenL 587/2011 1 kap. 3 § 1 mom. 3 p.

55 § (27.8.1999/872)
Upphuggning av rå i terrängen

En rå mellan registerenheter skall utanför detaljplaneområden upphuggas till en sådan bredd att rålinjens sträckning tydligt kan urskiljas i terrängen. På sådana stranddetaljplaneområden som avses i 10 kap. markanvändnings- och bygglagen skall en rå upphuggas till en sådan bredd att rålinjens sträckning tydligt kan urskiljas i terrängen, om inte upphuggningen är uppenbart onödig och ingen sakägare kräver att rån skall upphuggas.

56 §
Registerenhetens namn

Förrättningsmännen skall vid behov sedan de hört sakägarna ge registerenheten ett namn.

Registrering av förrättningen
57 §
Krav på uppgifter som registreras

Fastighetsregisterföraren skall konstatera att de uppgifter som registreras på grundval av en förrättning fyller kraven i 192 § 2 mom. fastighetsbildningslagen. För registrering av uppgifter förutsätts bland annat att

1) förrättningen eller en åtgärd som därvid har vidtagits gäller en registerenhet som förrättningen avser,

2) servitut och andra rättigheter som har stiftats vid förrättningen är sådana som avses i fastighetsbildningslagen och

3) förrättningshandlingarna och förrättningskartan är så uppgjorda att uppgifterna kan registreras tillförlitligt med stöd av dem.

Om inte anteckningar om en förrättning kan göras i fastighetsregistret på grund av fel eller brister i de uppgifter som skall antecknas, skall fastighetsregisterföraren återförvisa förrättningen till förrättningsingenjören för rättelse i enlighet med 274 eller 275 § fastighetsbildningslagen.

58 § (27.8.1999/872)
Utdrag till sakägarna

Sedan en förrättning införts i fastighetsregistret skall fastighetsregisterföraren, om inte annat föreskrivs i denna förordning, till varje sakägare med avseende på den registerenhet som denne äger sända

1) ett utdrag ur eller en kopia av förrättningskartan samt

2) ett utdrag ur eller en kopia av förrättningshandlingen till den del det är fråga om bildande av en registerenhet eller ett avgörande om ändring av registerenhetens område eller dess andel i ett samfällt område eller fråga om delägarförteckningen.

I fråga om en förrättning som verkställs för att bilda en tomt eller ett samfällt område sänds utdrag och kopior enligt 1 mom. till den som ansökt om förrättning och ägaren till den tomt eller det samfällda område som bildats samt till övriga sakägare i förrättningen på deras begäran.

I 1 mom. nämnda utdrag eller kopior av förrättningskartan och förrättningshandlingen skall sändas även till kommunen, om ett avgörande som har träffats vid förrättningen gäller ett servitut som har stiftats för kommunen.

59 §
Utdrag gällande ersättningar

Har det vid en förrättning bestämts om betalning av ersättningar, skall fastighetsregisterföraren genast när förrättningen har införts i fastighetsregistret till de betalningsskyldiga och till mottagarna av ersättning sända ett utdrag ur förrättningshandlingen om saken, om inte ett sådant utdrag redan tidigare sänts.

Om det bestäms att en ersättning skall betalas innan förrättningen registreras, skall förrättningsingenjören sända utdrag som avses i 1 mom. till sakägarna genast när beslutet om ersättning har vunnit laga kraft.

60 §
Sändande av utdrag och meddelanden till samägare

Om en registerenhet har flera ägare, får utdragen sändas till en av dem.

I fråga om ett samfällt område sänds utdragen till styrelsen eller till ombudsmannen, om delägarlaget är konstituerat, och i övriga fall till någon av delägarna i det samfällda området. I fråga om ett icke konstituerat delägarlag skall ett utdrag ur eller en kopia av delägarförteckningen dock sändas till varje ägare av en delägarfastighet för vilken fastighetsförrättningsavgift uppbärs eller vars ägare, innan förrättningen införs i fastighetsregistret, har begärt att utdrag eller kopia skall sändas.

61 § (30.12.2013/1311)
Uppgifter till myndigheterna

Sedan en förrättning har införts i fastighetsregistret skall kommunens fastighetsregisterförare, om förrättningen gäller en fastighetsregisterenhet som har antecknats i den del av fastighetsregistret som förs av Lantmäteriverket, lämna Lantmäteriverket uppgifter om förändringar i fastighetsindelningen samt om servitut som har stiftats eller ändringar i fråga om förefintliga servitut.

Lantmäteriverket skall lämna de uppgifter som avses i 1 mom. till kommunens fastighetsregisterförare om förrättningen gäller en registerenhet som har antecknats i den del av fastighetsregistret som förs av kommunens fastighetsregisterförare.

Gradering och annan värdering
62 §
Bestämmande av gradtal enligt den varaktiga avkastningsförmågan

Om gradtalet för en åker, en skog eller en vattenäga bestäms enligt den varaktiga avkastningsförmågan, skall graderingen baseras på den långfristiga genomsnittliga avkastningsförmågan för objektet vid användning för det nuvarande ändamålet.

När den varaktiga avkastningsförmågan används kan olika skalor användas för olika markanvändningsslag. När olika skalor har använts, bör de förenhetligas utgående från saluvärdet eller avkastningsvärdet.

63 § (20.6.2018/487)
Bestämmande av gradtalet i hela tal

När graderingen baseras på saluvärdet, bestäms gradtalet i hela euro. Om någon annan skala används, bestäms gradtalet i hela tal.

64 §
Utredande av hävd

För en förrättning skall vid behov hävden i fråga om de ägor som är föremål för förrättningen utredas särskilt för varje registerenhet.

65 §
Figurer och grunder vid gradering

De figurer som använts vid graderingen skall anges på en karta. Grunderna för graderingen och figurernas gradtal skall framgå av förrättningshandlingarna.

Ersättningar
66 §
Räkenskaper

Räkenskaperna för de ersättningar som sakägarna skall betala sinsemellan skall föras så att därav framgår vilken egendom som en ersättning gäller och enligt vilken grund egendomen har värderats.

För räkenskaperna utreds kvantiteten och kvaliteten av den egendom som skall ersättas samt dess fördelning på olika slag, varvid används en värderingsmetod som är ändamålsenlig vid förrättningen med hänsyn till räkenskapernas exakthet, egendomens värde och utredningskostnaderna.

67 §
Förrättningshandling över ersättningar

Av förrättningshandlingen skall bestämningsgrunderna för de ersättningar som skall betalas vid fastighetsförrättningen framgå.

Över de ersättningar som skall betalas vid en fastighetsförrättning skall en särskild förrättningshandling sättas upp. I handlingen skall bland annat anges den registerenhet för vilken en ersättning bestämts samt beloppet, mottagarna och betalarna av likvidersättningar, betalningssättet och -tiden samt eventuell dröjsmålsränta.

Om det är ändamålsenligt, kan likväl anteckning om de ersättningar som skall betalas göras i protokollet eller en gemensam förrättningshandling för flera ersättningar sättas upp.

5 kap.

Förrättningskostnader

68 §
Förrättningskostnader som staten betalar

De förrättningskostnader för nyskifte som enligt 212 § 1 mom. fastighetsbildningslagen betalas slutligt av statens medel, skall betalas av det statliga ämbetsverk eller den statliga inrättning som genomför ett projekt som avses i 68 § 2 mom. i den nämnda lagen.

69 §
Förrättningskostnaderna för förrättningar som främjar tillförlitligheten i fastighetssystemet

Förrättningskostnaderna betalas av statens medel till den del som de åtgärder som vidtagits vid en förrättning inte har varit nödvändiga för sökanden, om

1) en förrättning som avses i 212 § 2 mom. fastighetsbildningslagen har anhängiggjorts på annat sätt än på initiativ av Lantmäteriverket och (30.12.2013/1311)

2) förrättningsmännen anser det vara nödvändigt med tanke på klarheten i fastighetssystemet att förrättningsområdet kartläggs i samband med förrättningen eller att någon annan åtgärd därvid vidtas för utredande av utsträckningen av fastighetens område.

Förrättningsmännen fattar vid ett förrättningssammanträde beslut enligt 1 mom. om att förrättningskostnaderna skall betalas av statens medel, och beslutet skall antecknas i protokollet.

Om en förrättning som avses i 1 mom. gäller en tomt eller ett allmänt område, beslutar kommunens fastighetsregisterförare, med iakttagande i tillämpliga delar av vad som stadgas i 1 mom., om betalning av förrättningskostnaderna av kommunens medel.

Vad som i 1–3 mom. stadgas om betalning av förrättningskostnaderna av statens eller kommunens medel tillämpas även på åtgärder som i samband med en förrättning vidtas för främjande av tillförlitligheten i fastighetssystemet.

70 §
Kostnader på grund av att ansökan återtas

Om förrättningsförordnandet återkallas med stöd av 178 § 1 mom. fastighetsbildningslagen, skall sökanden betala kostnaderna för tillkännagivanden och för andra utförda uppgifter.

6 kap.

Sammanslagning av fastigheter

71 §
Ansökan om sammanslagning

Ansökan om sammanslagning av fastigheter skall göras skriftligen och med bifogande av

1) ett avtal som avses i 214 § 2 mom. 2 punkten fastighetsbildningslagen samt

2) en handling som enligt lag är en giltig utredning om äganderätten, om lagfart inte har behövt sökas på fånget av en fastighet som skall sammanslås.

Utredning om äganderätten behöver inte fogas till ansökan, om upplysningar om sökandens äganderätt till de fastigheter som skall sammanslås kan fås från ett register som står till fastighetsregisterförarens förfogande.

72 §
Samägares samtycke till sammanslagning

Om de fastigheter som skall sammanslås har flera ägare, är en förutsättning för sammanslagning att alla ägare har ansökt om sammanslagning eller att de i ett fall som avses i 216 § 2 mom. fastighetsbildningslagen har gett skriftligt samtycke till att fastigheterna sammanslås.

73 §
Avtal om inteckningars företrädesordning

Ett avtal som avses i 214 § 2 mom. 2 punkten fastighetsbildningslagen skall ingås skriftligen och undertecknas av innehavarna av rättigheterna. Avtalet skall fogas till beslutshandlingarna om sammanslagningen.

74 §
Sändande av fastighetsregisterutdrag

När en sammanslagning har införts i fastighetsregistret, skall fastighetsregisterföraren till ägaren av den fastighet som bildats sända ett registerutdrag som gäller fastigheten.

75 § (30.12.2013/1311)

75 § har upphävts genom F 30.12.2013/1311.

7 kap.

Ändringssökande

76 §
Upplysning om rätt att söka ändring i vissa fall

Förrättningsingenjören skall upplysa sakägarna om i vilka fall enligt fastighetsbildningslagen ändring särskilt får sökas i förrättningsmännens beslut medan fastighetsförrättningen pågår och i vilka fall först i den avslutade förrättningen. Vad som stadgas i 233 § fastighetsbildningslagen skall då beaktas.

77 §
Besvärsanvisning

Till fastighetsregisterförarens i 285 § 2 mom. fastighetsbildningslagen avsedda beslut som meddelas sakägarna skall fogas en besvärsanvisning, i fråga om vilken 233 § 2 mom. i den nämnda lagen gäller i tillämpliga delar.

Till besvär som anförs hos jorddomstolen skall besvärsanvisningen fogas, om en sådan har getts, eller en kopia av den eller ett behörigt utdrag ur förrättningsprotokollet. Om besvären gäller ett beslut som avses i 285 § 2 mom. fastighetsbildningslagen, skall till besvären fogas det i 1 mom. avsedda beslutet i original eller kopia samt ett intyg över vilken dag beslutet har delgetts eller en annan utredning som anger när besvärstiden börjat.

78 §
Vissa åtgärder av myndigheter

Har besvär anförts över en avslutad förrättning, skall jorddomstolen sända en elektronisk eller någon annan upptagning av besvärshandlingarna till Lantmäteriverket eller kommunens fastighetsregisterförare. Lantmäteriverket eller kommunens fastighetsregisterförare skall utan dröjsmål leverera förrättningshandligarna till jorddomstolen efter utgången av besvärstiden. (30.12.2013/1311)

Om besvären gäller ett beslut eller en åtgärd vid en oavslutad förrättning, skall förrättningsingenjören sända förrättningshandlingarna till jorddomstolen så snart som möjligt.

En kopia av besvärsskriften skall hållas framlagd vid Lantmäteriverket eller hos kommunens fastighetsregisterförare tills besvären har avgjorts. (30.12.2013/1311)

79 § (30.12.2013/1311)
Meddelande om ändringssökande

När en fullföljdsskrift som gäller ett avgörande av jorddomstolen har tillställts jorddomstolen, skall denna sända en elektronisk eller en motsvarande upptagning av skriften till Lantmäteriverket eller kommunens fastighetsregisterförare.

80 § (30.12.2013/1311)
Sändande av högsta domstolens avgörande till myndigheter

Ett exemplar av högsta domstolens dom eller utslag skall sändas till Lantmäteriverket eller kommunens fastighetsregisterförare som ska foga det till förrättningshandlingarna. En kopia av domen eller utslaget skall samtidigt sändas till Lantmäteriverkets centralförvaltning.

8 kap.

Jorddomstolarna

81 § (22.2.2001/160)

81 § har upphävts genom F 22.2.2001/160.

82 § (22.2.2001/160)

82 § har upphävts genom F 22.2.2001/160.

83 § (22.2.2001/160)

83 § har upphävts genom F 22.2.2001/160.

84 § (22.2.2001/160)

84 § har upphävts genom F 22.2.2001/160.

85 § (22.2.2001/160)

85 § har upphävts genom F 22.2.2001/160.

86 § (22.2.2001/160)

86 § har upphävts genom F 22.2.2001/160.

87 § (22.2.2001/160)

87 § har upphävts genom F 22.2.2001/160.

88 § (22.2.2001/160)

88 § har upphävts genom F 22.2.2001/160.

89 § (22.2.2001/160)

89 § har upphävts genom F 22.2.2001/160.

9 kap.

Behandlingen av mål och ärenden vid jorddomstolarna

90 § (22.2.2001/160)

90 § har upphävts genom F 22.2.2001/160.

91 § (22.2.2001/160)

91 § har upphävts genom F 22.2.2001/160.

92 § (30.12.2013/1311)

92 § har upphävts genom F 30.12.2013/1311.

93 § (22.2.2001/160)

93 § har upphävts genom F 22.2.2001/160.

94 § (30.12.2013/1311)
Sändande av kopia av jorddomstolens avgörande och återställande av handlingar

Jorddomstolen skall avgiftsfritt sända en kopia av jorddomstolens avgörande till Lantmäteriverket eller kommunens fastighetsregisterförare före utgången av den tid inom vilken sakägaren skall få avgörandet. Likaså skall de kartor och handlingar återställas som då ännu innehas av jorddomstolen.

10 kap.

Rättande av fel i en avslutad förrättning och extraordinärt ändringssökande

95 §
Åtgärder i samband med ett rättelseärende

Förrättningsingenjören skall sörja för att underrättelse och beslut sänds till jorddomstolen så som avses i 276 § 1 mom. fastighetsbildningslagen samt att rättelseanteckningar görs i förrättningshandlingarna och att rättelsen meddelas sakägarna så som avses i 2 mom. i den nämnda paragrafen.

96 §
Utfärdande av förordnande utan ansökan

Ett förordnande som enligt 277 § 1 mom. fastighetsbildningslagen utan ansökan utfärdas för en fastighetsbestämningsförrättning, kan utfärdas inom fem år från att förrättningen registrerades.

97 §
Delgivning av beslut om rättelse

Ett avgörande om rättelse som avses i 277 § 2 mom. fastighetsbildningslagen skall av fastighetsregisterföraren delges ägaren av den registerenhet som beslutet gäller. Om den registerenhet som beslutet gäller ägs av flera gemensamt, räcker det att beslutet delges någon av registerenhetens ägare. Om beslutet gäller ett samfällt område, delges beslutet delägarlaget med iakttagande av vad som stadgas i 26 § lagen om samfälligheter.

11 kap.

Särskilda stadganden

98 §
Kopior av handlingar

En handling eller utredning som enligt denna förordning skall bifogas en ansökan kan även bifogas i styrkt kopia.

99 §
Områden och andelar som hör till olika kommuner

De stadganden i fastighetsbildningslagen och i denna förordning som gäller sådana områden eller andelar i samfällda områden som hör till olika kommuner avser kommunindelningen enligt fastighetsregistret (kameral indelning).

100 § (27.8.1999/872)
Fastställande av stomfastighet

Har hela fastigheten delats genom ett skiftesavtal eller överlåtits i form av outbrutna områden, skall det bestämmas att av de fastigheter som bildas den skall vara stomfastighet om vilken fastigheternas ägare har avtalat eller vid förrättningen avtalar att skall vara stomfastighet, om inte annat följer av 21 § 2 mom. eller 183 § fastighetsbildningslagen.

Om ägarna till de fastigheter som bildas inte avtalar om stomfastigheten, skall förrättningsmännen vid förrättningssammanträdet bestämma vilken av de fastigheter som bildas som skall vara stomfastighet.

101 § (27.8.1999/872)

101 § har upphävts genom F 27.8.1999/872.

102 §
Återställande av handlingar till fastighetsbildningsmyndigheterna

Till en domstol inlämnade handlingar och kartor i original som hör till en fastighetsförrättning skall utan dröjsmål återställas till vederbörande myndighet när avgörandet i målet eller ärendet har vunnit laga kraft.

103 §
Meddelanden till inskrivningsmyndigheten och staten

Fastighetsregisterföraren skall utan dröjsmål meddela inskrivningsmyndigheten uppgifter om den fastighet eller andel eller det outbrutna område som en ny fastighet har bildats av, om inte uppgifterna om bildandet framgår av fastighetsregistret. Detsamma gäller ett avtal som har ingåtts eller ett beslut som har fattats i samband med en fastighetsförrättning eller sammanslagning av fastigheter genom vilket inteckningar eller inskrivningar av särskilda rättigheter ändras. Fastighetsregisterföraren skall sända ett meddelande som avses i 290 a § 1 mom. fastighetsbildningslagen till inskrivningsmyndigheten sedan fastigheterna har införts i fastighetsregistret. (27.8.1999/872)

Förrättningsingenjören ska sända meddelande som avses i 65 § 2 mom. i fastighetsbildningslagen till inskrivningsmyndigheten sedan förrättningen har vunnit laga kraft. Vad som i 6 kap. 13 § och 13 kap. 8 § 2 mom. jordabalken (540/1995) föreskrivs om domstols underrättelseskyldighet gäller i tillämpliga delar förrättningsingenjören, om en äganderättstvist avgörs vid en fastighetsförrättning. Den underrättelse till staten som avses i det sistnämnda lagrummet lämnas in hos Lantmäteriverkets centralförvaltning. Om domstolen har ändrat förrättningsmännens eller fastighetsregisterförarens beslut i ett ärende som förrättningsingenjören eller fastighetsregisterföraren enligt fastighetsbildningslagen ska underrätta inskrivningsmyndigheten om, ska dessa också lämna underrättelse om ändringen. (30.12.2013/1311)

Till ett meddelande om ändring av inteckning skall de pantbrev fogas som har tillställts fastighetsbildningsmyndigheten.

104 §
Ikraftträdelsestadgande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1997.

Ikraftträdelsestadganden:

22.8.1997/799:

Denna förordning träder i kraft den 1 september 1997.

23.12.1998/1110:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999.

27.8.1999/872:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2000.

22.2.2001/160:

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2001.

12.11.2009/866:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

30.12.2013/1311:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

20.6.2018/487:

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2018.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.