Beaktats t.o.m. FörfS 132/2023.

20.12.1996/1124

Förordning om förskottsuppbörd

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till finansministeriets verksamhetsområde stadgas med stöd av 5, 9, 11, 12, 15, 23, 32 och 34 §§ lagen den 20 december 1996 om förskottsuppbörd (1118/1996) samt 19 § lagen den 4 juli 1963 om arbetsgivares socialskyddsavgift (366/1963):

1 kap

Stadganden om sättet att verkställa förskottsinnehållning

1 § (15.11.2018/914)
Skattekort

Skattekort ges av Skatteförvaltningen. Om den skattskyldige inte får ett skattekort, är han skyldig att själv begära ett sådant av Skatteförvaltningen.

2 § (4.10.2018/821)
Uppvisning av skattekortet för betalaren

Skattekortet ska i god tid före utbetalningen visas upp för arbetsgivaren eller någon annan förskottsinnehållningsskyldig betalare av inkomst.

Skattekortet behöver inte visas upp för betalaren om denne har fått de på skattekortet antecknade uppgifterna om förskottsinnehållningen av Skatteförvaltningen på det sätt som avses i 10 § i lagen om förskottsuppbörd (1118/1996) eller har fått dessa uppgifter av skadeståndstagarens arbetsgivare genom en sådan anmälan som avses i 111 § i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (459/2015).

3 § (4.10.2018/821)
Förskottsinnehållning utan skattekort

Om mottagaren av en betalning inte visar upp något skattekort till betalaren och denne inte heller på det sätt som avses i 2 § får de uppgifter som behövs för verkställandet av förskottsinnehållningen och vid verkställandet av förskottsinnehållningen inte ska tillämpas andra förskottsinnehållningsprocenter som avses i denna förordning eller Skatteförvaltningens beslut om storleken av förskottsinnehållning, ska förskottsinnehållningen verkställas så att 60 procent av betalningen innehålls.

4 § (4.10.2018/821)
Hur förskottsinnehållning verkställs

Förskottsinnehållning ska verkställas enligt den förskottsinnehållningsprocent och tilläggsprocent som har antecknats på skattekortet eller enligt den särskilda förskottsinnehållningsprocent som har antecknats på skattekortet för inkomsten i fråga.

Om det på skattekortet har antecknats en inkomstgräns, ska förskottsinnehållningen verkställas enligt den förskottsinnehållningsprocent eller tilläggsprocent som har antecknats på skattekortet. Förskottsinnehållningen på den inkomst som omfattas av förskottsinnehållning beräknas enligt förskottsinnehållningsprocenten upp till den inkomstgräns som har antecknats på skattekortet och förskottsinnehållningen på det överskjutande beloppet beräknas enligt tilläggsprocenten. Betalaren ska i fråga om inkomstgränsen beakta utöver den inkomst som kommer att betalas alla sina utbetalningar där skattekortet har använts under skattekortets giltighetstid.

5 § (4.10.2018/821)

5 § har upphävts genom F 4.10.2018/821.

5 a § (4.10.2018/821)

5 a § har upphävts genom F 4.10.2018/821.

6 § (4.10.2018/821)

6 § har upphävts genom F 4.10.2018/821.

7 §
Förskottsinnehållning på separata betalningar

Om en tillfällig betalning sker separat och inte läggs till andra belopp som skall betalas, skall förskottsinnehållning verkställas enligt den tilläggsprocent som framgår av skattekortet eller enligt ett procenttal som antecknats på ett skattekort som har beviljats för ändamålet.

8 §
Förskottsinnehållning på betalningar som har gjorts i förskott samt förskottsinnehållning på semesterpenning

Bestämmelsen i 11 § lagen om förskottsuppbörd tillämpas också på betalningar som görs i förskott.

På semesterpremie, semesterpenning eller annan motsvarande ersättning som betalas utöver semestern och som är beroende av semesterns längd verkställs förskottsinnehållning enligt 4 § 2 mom. (4.10.2018/821)

3 mom. har upphävts genom F 4.10.2018/821. (4.10.2018/821)

4 mom. har upphävts genom F 30.12.1999/1351. (30.12.1999/1351)

5 mom. har upphävts genom F 19.12.1997/1267. (19.12.1997/1267)

9 §
Förskottsinnehållning på betalning i annat än pengar

Förskottsinnehållning på betalningar som görs i annat än pengar verkställs separat för varje betalningsperiod genom att betalningen läggs till det belopp som betalas i pengar. Om en betalning som görs i annat än pengar är tillfällig, verkställs förskottsinnehållningen under samma kalenderår antingen så, att betalningen läggs till det belopp som skall betalas under den betalningsperiod som närmast följer på den under vilken betalningen beviljades eller så att den i jämnstora rater läggs till de belopp som skall betalas under kalenderårets återstående betalningsmånader.

Om värdet av en tillfällig betalning är högst 400 euro om året, kan förskottsinnehållningen verkställas en gång om året, senast i samband med förskottsinnehållningen på den sista penningbetalningen under kalenderåret. (22.11.2001/1040)

Förskottsinnehållning på förmåner som avses i 67 och 68 §§ inkomstskattelagen verkställs minst en gång om året, senast i samband med förskottsinnehållningen på den sista penningbetalningen under kalenderåret.

10 § (4.10.2018/821)
Förskottsinnehållning på betalningar till fysiska personer i vissa fall

På ersättningar som betalas till fysiska personer för arbete och bruksavgifter och som avses i 25 § 1 mom. lagen om förskottsuppbörd ska förskottsinnehållning verkställas enligt 4 §, om inte annat följer av 15 § 1 mom. Förskottsinnehållningen verkställs efter att mervärdesskatteandelen har dragits av.

11 § (19.12.1997/1267)

11 § har upphävts genom F 19.12.1997/1267.

12 § (4.10.2018/821)
Förskottsinnehållning på fondandelar och överskott från personalfonder

Förskottsinnehållning på fondandelar och överskott från personalfonder verkställs enligt den tilläggsprocent som har antecknats på den skattskyldiges skattekort eller enligt den förskottsinnehållningsprocent, tilläggsprocent och inkomstgräns som har antecknats på det skattekort som beviljats för detta ändamål.

13 § (21.12.2016/1358)
Betalningar som görs av hushåll

Fysiska personer och dödsbon är inte skyldiga att verkställa förskottsinnehållning eller att betala arbetsgivares sjukförsäkringsavgift, om betalningen inte årligen överstiger 1 500 euro eller om den inte hänför sig till den av betalaren bedrivna verksamhet som avses i 9 § 3 mom. i lagen om förskottsuppbörd.

14 § (21.12.2016/1358)
Tillfälliga och små betalningar

Förskottsinnehållning verkställs inte på kapitalinkomst om det belopp som betalas är högst 20 euro. Förskottsinnehållning verkställs inte heller och arbetsgivares sjukförsäkringsavgift betalas inte om beloppet av en annan enskild betalning som ska betalas tillfälligt är högst 20 euro under kalendermånaden.

2 kap

Stadganden om förskottsinnehållningens storlek

15 § (30.12.2014/1447)
Förskottsinnehållningens storlek i vissa fall

Förskottsinnehållning verkställs enligt följande:

1) på ränta, vinstandel, eftermarknadsgottgörelse och på annan kapitalinkomst är förskottsinnehållningen 30 procent, om inte något annat föreskrivs,

2) på bruksavgifter som avses i 25 § 1 mom. 2 punkten i lagen om förskottsuppbörd är förskottsinnehållningen 30 procent, om avgiften baserar sig på en rättighet som har erhållits genom arv eller testamente eller som förvärvats mot vederlag,

3) på dividender från offentligt noterade bolag som avses i 33 a § i inkomstskattelagen samt på dividendersättningar som betalas i stället för dividender är förskottsinnehållningen 25,5 procent; om lagen om skattelättnad för vissa aktiebolag som hyr ut bostäder (299/2009) tillämpas på bolaget är förskottsinnehållningen dock 30 procent,

4) på dividender från bolag som inte är offentligt noterade och som avses i 33 b § i inkomstskattelagen samt på dividendersättningar som betalas i stället för dividender är förskottsinnehållningen 7,5 procent upp till 150 000 euro och 28 procent på den del som överstiger detta belopp,

5) på sådant överskott från offentligt noterade andelslag som avses i 33 e § 2 mom. i inkomstskattelagen och på överskottsersättningar som betalas i stället för överskott är förskottsinnehållningen 25,5 procent, och på sådant överskott från andelslag som inte är offentligt noterade och som avses i 33 e § 3 mom. i inkomstskattelagen och på överskottsersättningar som betalas i stället för överskott är förskottsinnehållningen 7,5 procent upp till 5 000 euro och 25,5 procent på den del som överstiger detta belopp,

6) på förskottsinnehållning på vinstandel och ränta betald för en inhemsk sparbanks grundfondsandel och placering i tillskottsfond samt på ränta på garantikapital som ömsesidiga försäkringsbolag och försäkringsföreningar betalar tillämpas vad som i 5 punkten föreskrivs om förskottsinnehållning i fråga om andelslag.

Förskottsinnehållningen på inkomster av virkesförsäljning som överstiger 100 euro och på försäkringsersättningar som betalas till minst nämnda belopp för skador på skog är 19 procent. Om beloppet är lägre verkställs ingen förskottsinnehållning. Förskottsinnehållningen på leveransköp som överstiger 100 euro är 13 procent. (21.12.2016/1358)

Förskottsinnehållningen på sådana ersättningar för arbete och bruksavgifter som avses i 25 § 1 mom. lagen om förskottsuppbörd och som betalas till ett samfund, en samfälld förmån eller en sammanslutning som inte har införts i förskottsuppbördsregistret är 13 procent.

Förskottsinnehållningen verkställs efter att mervärdesskatteandelen har dragits av.

16 § (17.6.2010/568)
Nedsättning av förskottsinnehållning i vissa fall

Om det är uppenbart att förskottsinnehållningen på inkomster som avses i 15 § 1 och 2 mom. även med hänsyn till den skattskyldiges övriga inkomster och den förskottsuppbörd som ska verkställas på dessa överstiger vad som behövs för betalning av de skatter och avgifter som fastställs, kan Skatteförvaltningen på begäran av den skattskyldige och sedan denne har givit sin utredning i saken sänka förskottsinnehållningen så att den motsvarar de slutliga skatterna och avgifterna. (4.10.2018/821)

Är det uppenbart att förskottsinnehållningen på en sådan ersättning för arbete som avses i 15 § 3 mom. av annan orsak än till följd av de sedvanliga kostnaderna för utförandet av arbetet är alltför hög, kan Skatteförvaltningen på begäran av den skattskyldige och sedan denne har givit sin utredning i saken sätta ner innehållningen så att den motsvarar de slutliga skatterna och avgifterna. Är förskottsinnehållningsprocenten för en fysisk person som inte är införd i förskottsuppbördsregistret alltför hög, kan Skatteförvaltningen efter att ha mottagit utredning i saken sätta ner innehållningen så att den motsvarar de slutliga skatterna och avgifterna.

3 kap

Kostnader på grund av arbete

17 §
Resekostnadsersättningar

Till en löntagare kan utan att förskottsinnehållning verkställs betalas resekostnadsersättningar för arbetsresor i Finland eller utomlands, enligt vad Skatteförvaltningen årligen bestämmer i ett beslut om sådana kostnader. (17.6.2010/568)

För betalningen av ersättningen skall löntagaren ge utredning till arbetsgivaren (reseräkning). Av reseräkningen skall framgå resans ändamål, destination, vid behov reserutten, resesättet, tidpunkten då resan börjat och avslutats samt, i fråga om utlandsresor, uppgifter om det land eller det område där resedygnet utomlands har slutat.

När ersättningar betalas för arbetsresor med ett fordon som löntagaren äger eller innehar, skall på reseräkningen utöver de uppgifter som avses i 2 mom. antecknas de antal kilometer på vilka ersättningarna baseras samt priserna per enhet.

Till reseräkningen skall fogas verifikat eller annan utredning, enligt vilka arbetsgivaren betalar ersättningar till löntagaren.

18 §
Vissa andra kostnader

Om ingen annan utredning lämnas, kan av totalförtjänsten såsom löntagarens andel av kostnaderna räknas

1) när häst eller traktor används i skogsarbeten 60 procent och i andra arbeten 50 procent,

2) när motorsåg eller röjningssåg används i trädfällning, virkesframställning, skogsröjning eller annat därmed jämförbart arbete 30 procent, eller 40 procent, om löntagaren framställer ett yrkande därom hos arbetsgjnaren, dock så, att om två personer arbetar som ett arbetslag med samma motorsåg eller röjningssåg, får som kostnadsandel räknas 20 procent och om arbetslaget består av tre personer 15 procent.

När till en löntagare betalas ersättning för användning av upphovsrätten till ett fotografi, får såsom den andel av material- och verktygskostnaderna som hänför sig till fotografiet i brist på annan utredning betraktas 20 procent av ersättningens belopp.

4 kap

Stadganden om betalning av förskottsskatt

19 §
Annan verksamhet som syftar till förvärvande av inkomst

Såsom inkomst av annan verksamhet som syftar till förvärvande av inkomst på det sätt som avses i 23 § lagen om förskottsuppbörd betraktas inkomst av jakt och fiske, dricks, besiktning och inspektion, ordnande av kurser samt meddelande av privatundervisning och annan sådan verksamhet.

20 § (26.10.2017/702)
Förfallodag för förskott

Förfallodagen för förskott som tas ut under skatteåret är den 23:e dagen i uppbördsmånaden.

Förfallodagen för förskott som tas ut efter skatteårets utgång infaller tre veckor efter påförandet av förskottet. För förskott som tas ut efter skatteårets utgång kan en tidigare förfallodag bestämmas, om den skattskyldige kräver det. Förfallodagen kan dock infalla tidigast den dag då förskottet påförs. Om förskott som tas ut efter skatteårets utgång påförs före skatteårets utgång, infaller förfallodagen för förskottet tidigast den första dagen i den månad som följer efter skatteårets utgång.

Om förfallodagen för förskott inte är bankdag, är förfallodagen den därpå följande första bankdagen.

21 § (26.10.2017/702)
Den skattskyldiges utredningsskyldighet

Om den skattskyldige yrkar att förskottet ska bestämmas på nytt, ändras eller avlyftas, ska denne lämna utredning som stöd för sitt yrkande.

22 § (18.12.2003/1162)

22 § har upphävts genom F 18.12.2003/1162.

23 § (26.10.2017/702)

23 § har upphävts genom F 26.10.2017/702.

5 kap (21.12.2016/1358)

(21.12.2016/1358)

5 kap. har upphävts genom F 21.12.2016/1358.

6 kap

Stadganden om betalningsövervakning

30 §
Arbetsgivare som betalar lön tillfälligt

En arbetsgivare anses betala lön tillfälligt på det sätt som avses i 34 § lagen om förskottsuppbörd om han under skatteåret i sin tjänst har bara en löntagare eller högst fem sådana löntagare vilkas arbetsförhållanden inte varar hela kalenderåret.

31 § (14.1.2010/18)

31 § har upphävts genom F 14.1.2010/18.

32 § (14.1.2010/18)

32 § har upphävts genom F 14.1.2010/18.

33 § (1.7.2004/597)

33 § har upphävts genom F 1.7.2004/597.

34 § (21.12.2016/1358)

34 § har upphävts genom F 21.12.2016/1358.

7 kap

Särskilda stadganden

35 § (21.12.2016/1358)

35 § har upphävts genom F 21.12.2016/1358.

36 § (1.7.2004/597)

36 § har upphävts genom F 1.7.2004/597.

37 §
Handlingar som inte behöver undertecknas

Beslut om förskottsuppbörd och andra handlingar som framställs genom automatisk databehandling eller på något annat sätt åtminstone delvis genom tryckning behöver inte undertecknas.

38 § (22.11.2001/1040)
Avrundningsregel

När förskottsposterna bestäms lämnas den del som överstiger hela cent obeaktad.

39 § (17.6.2010/568)
Intyg över att förskottsinnehållning har verkställts i Finland

För att en arbetsgivare ska få ett sådant intyg över att förskottsinnehållning har verkställts i Finland som avses i en internationell överenskommelse som syftar till att undvika att skatteförskott tas ut i flera än en stat, ska han meddela Skatteförvaltningen arbetstagarens namn, personbeteckning, tjänstgöringstiderna i en annan avtalsslutande stat samt andra behövliga uppgifter. När förskottsinnehållningen till följd av ändrade förhållanden inte längre verkställs i Finland, ska arbetsgivaren omedelbart underrätta Skatteförvaltningen därom.

8 kap

Ikraftträdelse- och övergångsstadganden

40 §
Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1997.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 1 december 1978 om förskottsuppbörd (904/78) jämte ändringar, dock så att 32 och 34 §§ i den upphävda förordningen tillämpas på betalningar som har gjorts för 1996 och att vad som i den upphävda förordningen stadgas om förskottsinnehållningsbevis tillämpas i beskattningen för 1996 och 1997.

Upphävande av betalningsskyldighet enligt 39 § lagen om förskottsuppbörd förutsätter att arbetsgivaren till länsskatteverket gör en ansökan av vilken framgår uppgifterna i debetsedeln samt de löntagare som ansökan berör, om ansökan gäller en debitering som har verkställts före den 1 januari 1998.

Ikraftträdelsestadganden:

30.12.1999/1351:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2000. Den tillämpas på prestationer som betalas den 1 januari 2000 eller senare.

21.9.2000/805:

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2000 och är i kraft till den 31 december 2001.

Denna förordning tillämpas på sådan betalningsdag för förskottsskatt som bestäms efter att denna förordning trätt i kraft.

22.11.2001/1040:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.

Förordningen tillämpas på betalningar som har skett den dag förordningen träder i kraft och därefter.

18.12.2003/1162:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004, dock så att 5 a § träder i kraft den 1 januari 2005.

1.7.2004/597:

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2004.

11.11.2004/957:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005.

År 2005 är förskottsinnehållningen på sådana i 33 a § i inkomstskattelagen avsedda dividender och dividendersättningar som offentligt noterade bolag betalat likväl 15 procent.

30.12.2008/1089:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009. Förordningen gäller till och med den 31 december 2011.

Förordningen tillämpas första gången på förskottsinnehållningen för 2009.

14.1.2010/18:

Denna förordning träder i kraft den 20 januari 2010.

17.6.2010/568:

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2010.

29.12.2011/1527:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

Förordningen tillämpas första gången på prestationer som betalas år 2012.

22.3.2012/143:

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2012.

5.12.2013/851:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

Förordningen tillämpas första gången på prestationer som betalas för 2014.

30.12.2013/1316:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

Förordningen tillämpas första gången på de dividender som delas ut under 2014 och de prestationer som betalas under det året.

30.12.2014/1447:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

21.12.2016/1358:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

26.10.2017/702:

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2017.

Förordningens 20 § tillämpas på sådant förskott som tas ut hos samfund och samfällda förmåner och som påförs den dag förordningen träder i kraft eller därefter, och på sådant förskott som tas ut hos någon annan skattskyldig och som påförs den 1 november 2018 eller därefter. På förskott som påförs andra skattskyldiga än samfund och samfällda förmåner före den 1 november 2018 tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

4.10.2018/821:

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2018.

På skattekort som har utfärdats för skatteår 2018 före ikraftträdandet av denna förordning tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

På skattekort som har utfärdats för skatteår 2018 efter ikraftträdandet av denna förordning tillämpas de bestämmelser i 2, 3, 6, 8 och 12 § som gällde vid ikraftträdandet.

15.11.2018/914:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.