Beaktats t.o.m. FörfS 476/2022.

5.12.1996/970

Fastighetsregisterförordning

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

På föredragning av jord- och skogsbruksministern stadgas med stöd av fastighetsregisterlagen av den 16 december 1985 (392/1985):

1 § (30.1.2014/62)
Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckningen består av en nummerserie i fyra delar.

2 § (30.1.2014/62)

2 § har upphävts genom F 30.1.2014/62.

3 § (30.1.2014/62)

3 § har upphävts genom F 30.1.2014/62.

4 § (22.3.2001/276)
Ändringar i fastighetsbeteckningen

Fastigheter och andra registerenheter som bildats vid fastighetsförrättning eller genom sammanslagning ges en ny fastighetsbeteckning om inte annat följer av 2–5 mom. i denna paragraf. (30.1.2014/62)

Vid annan styckning än sådan som verkställs för att bilda en tomt eller ett allmänt område ges stomfastigheten moderfastighetens beteckning. När ett outbrutet område genom styckning överförs till en annan fastighet än en lägenhet eller tomt skall den fastighet som bildas av den mottagande fastigheten och det outbrutna område som överförs till den ges den mottagande fastighetens beteckning.

Vid styckning som verkställs för att bilda en tomt eller ett allmänt område kvarstår den återstående bildande fastighetens beteckning oförändrad.

När en fastighets andel i ett samfällt område eller en del av denna andel bildas till lägenhet eller överförs till en fastighet, ändras inte den överlåtande och den mottagande fastighetens beteckning.

När en fastighet införlivas med ett allmänt område, statens skogsmark, ett skyddsområde eller en inlösningsenhet, ges den fastighet som bildas den mottagande fastighetens beteckning. (30.1.2014/62)

5 § (30.1.2014/62)
Kommunindelning

Till en fastighet eller annan registerenhet får höra endast ägor som finns inom en och samma kommun. Ett samfällt område kan dock bestå av registerenheter som hör till olika kommuner.

När en lägenhet har bildats av andelar i ett sådant samfällt område som hör till fastigheter som är belägna i olika kommuner, skall den bildade lägenheten registreras i den kommun där det samfällda området eller största delen av den finns.

5 a § (30.1.2014/62)
Förande av fastighetsregister i vissa fall

Lantmäteriverket för fastighetsregister också över de registerenheter som delvis ligger i ett sådant detaljplaneområde där kommunen är fastighetsregisterförare.

Om endast en obetydlig del av registerenheten ligger utanför detaljplaneområdet, kan Lantmäteriverket och kommunen komma överens om att kommunen är fastighetsregisterförare för registerenheten.

6 § (20.6.2018/488)
Uppgifter i fastighetsregistret

Utöver de uppgifter som avses i 7 § i fastighetsregisterlagen (392/1985) införs i fastighetsregistret såsom uppgifter som fastighetsbildningsmyndigheterna och kommunernas vägnämnder tar fram om varje registerenhet

1) tidigare fastighetsbeteckning eller fastighetsbeteckningarna för de registerenheter av vilka fastigheten har bildats,

2) beteckningarna för de outbrutna områden av vilka registerenheten helt eller delvis har bildats,

3) beteckningarna för de outbrutna områden som utgör sådana andelar i samfällt område av vilka en lägenhet har bildats eller vilka har överförts till en fastighet,

4) outbrutna områden och andelar i samfällt område vilka har överlåtits från en registerenhet eller förvärvats genom annat fång än sådant som grundar sig på överlåtelse,

5) åtgärder i syfte att bilda eller ändra en registerenhet och andra motsvarande åtgärder som gäller enheten,

6) registerenhetens littera, om enheten vid någon fastighetsförrättning har haft en littera som avviker från enhetsbeteckningen,

7) den anteckning om stomfastigheten som avses i 21 § 2 mom. i fastighetsbildningslagen (554/1995),

8) särskilda förmåner samt andelar i gemensamma särskilda förmåner,

9) fastighetsbeteckningarna för de samfällda områden som fastigheten har andel i, liksom även andelens storlek, om andelen och dess storlek har avgjorts vid en fastighetsförrättning genom en åtgärd som vunnit laga kraft,

10) de fastigheter som har andelar i ett samfällt område och dessa andelars storlek, om detta har avgjorts vid en fastighetsförrättning genom en åtgärd som vunnit laga kraft eller om det är nödvändigt att registrera andelarna för upprätthållande av en temporär delägarförteckning,

11) registerenhetens totala areal, med undantag av tredimensionella fastigheter för vilkas del införs uppgift om den på markytan projicerade arealen, samt dessutom, med undantag av tomter, allmänna områden och tredimensionella fastigheter, enhetens jord- och vattenarealer var för sig,

12) sådana nyttjanderätter och begränsningar av nyttjanderätten som kan jämställas med servitut och som stiftats vid en med fastighetsförrättning jämförbar förrättning,

13) giltighetstiden för servitut samt rättigheter och begränsningar som avses i 12 punkten, såvida de inte är ständiga, samt efter behov andra uppgifter om servituten, rättigheterna och begränsningarna,

14) områden vilkas gränser har bestämts i enlighet med 69 eller 126 § i lagen om fiske (379/2015),

15) den tredimensionella fastighetens läge i förhållande till den fastighet av vilken den tredimensionella fastigheten bildats (basfastigheten), högsta och lägsta höjdläge enligt det riksomfattande höjdsystemet N2000 samt registerenheter omedelbart ovanför och under fastigheten,

16) andra uppgifter som tas fram av fastighetsbildningsmyndigheterna, än de som avses i punkterna 1–15, enligt vad som föreskrivs någon annanstans i lagstiftningen.

Har inte storleken av den andel som avses i 1 mom. 9 punkten avgjorts genom en åtgärd som vunnit laga kraft, antecknas i fastighetsregistret hur stor andel fastigheten har i moderfastighetens eller en bildande fastighets andel i det samfällda området.

Enskilda vägar för vilka det inrättats väglag registreras i fastighetsdatasystemet som nyttjanderättsenheter. Andra servitutsområden och sådana områden som omfattas av en nyttjanderätt enligt 1 mom. 12 punkten kan antecknas i fastighetsregistret som nyttjanderättsenheter.

7 § (27.8.1999/873)
Övriga uppgifter i fastighetsregistret

Utöver de uppgifter som nämns i 6 § antecknas i fastighetsregistret som uppgifter om en registerenhet

1) huruvida enheten eller en del av den ligger inom området för en gällande generalplan med rättsverkningar,

2) huruvida enheten eller en del av den ligger inom området för en gällande detaljplan,

3) beträffande en tomt eller ett allmänt område användningsändamålet enligt detaljplanen,

4) beträffande en annan fastighet enligt detaljplanen än en sådan som nämns i 3 punkten det användningsändamål som bestämts i planen vid den tidpunkt då fastigheten bildades,

5) huruvida enheten eller en del av den ligger inom ett område som omfattas av ett i 53 § markanvändnings- och bygglagen avsett byggförbud,

6) en separat tomtindelning för en tomt samt

7) andra uppgifter enligt vad som bestäms någon annanstans i lag eller med stöd av lag.

8 § (20.6.2018/488)
Registrering av outbrutet område, andel i samfällt område och nyttjanderättsenhet

Den som för fastighetsregistret tilldelar varje outbrutet område eller varje andel i samfällt område som överlåtits från en fastighet eller varje samfällt område som överlåtits en beteckning för outbrutet område. Om outbrutna områden har förvärvats från flera registerenheter genom samma fång, tilldelas varje område en egen beteckning. Åtföljs ett överlåtet outbrutet område av en andel i samfällt område, ges endast det outbrutna området en beteckning.

Beteckningen för outbrutet område bildas enligt registreringstidpunkten av fastighetsbeteckningen för den registerenhet som det outbrutna området eller andelen i samfällt område hör till, försedd med typbokstaven M och ett individualiserande nummer. Ändras fastighetsbeteckningen för den registerenhet till vilken det outbrutna området hör eller från vilken andelen i samfällt område har överlåtits, ska beteckningen för outbrutet område inte ändras.

Som uppgifter om ett outbrutet område antecknas i fastighetsregistret

1) beteckningen för det outbrutna området,

2) registreringsdagen,

3) i fråga om den registerenhet eller det outbrutna område från vilken det outbrutna området första gången överläts, namn och personbeteckning eller affärs- och samfundssignum för ägaren vid tidpunkten för överlåtelsen,

4) namn och personbeteckning eller affärs- och samfundssignum för det outbrutna områdets första ägare,

5) datum för fånget,

6) huruvida det outbrutna området har upphävts samt grunden och tidpunkten för upphävandet,

7) beteckningarna för registerenheter som bildats av det outbrutna området och för outbrutna områden som överlåtits vidare,

8) beteckningen för den registerenhet inom vilken det outbrutna området ligger,

9) det tredimensionella outbrutna områdets läge i förhållande till basfastigheten.

Som uppgifter om andelar i samfällt område vilka överlåtits från en fastighet antecknas i fastighetsregistret de uppgifter som avses i 3 mom.

Den som för fastighetsregister tilldelar en beteckning för nyttjanderättsenhet som består av fyra delar. Beteckningen bildas av ett tresiffrigt gruppnummer som Lantmäteriverket tilldelat, fyrsiffrigt årtal för tilldelning av beteckningen, typbokstaven K och ett högst sexsiffrigt nummer för nyttjanderättsenheten.

9 §
Uppgifter om upphävda registerenheter

I fråga om en upphävd registerenhet skall i fastighetsregistret bibehållas de uppgifter om enheten som nämns i 7 § 1 mom. fastighetsregisterlagen, uppgifterna om tidpunkten för registreringen av enheten, enhetens art och dess andel i samfällt område samt de uppgifter som nämns i 6 § 1 mom. 1 13 punkten, 7 § 7 punkten och 8 §.

I fråga om en registerenhet som upphävts skall antecknas grunden och tidpunkten för upphävandet.

10 § (20.6.2018/488)
Uppgifter på fastighetsregisterkartan

På den fastighetsregisterkarta som avses i 14 § i fastighetsregisterlagen ska anges gränserna för gällande registerenheter och de uppgifter som behövs för identifiering av enheterna. På kartan anges också beteckningen för ett outbrutet område som är antecknat i fastighetsregistret och det outbrutna områdets läge enligt åtkomsthandlingen. Dessutom anges på kartan de servitut samt nyttjanderätter och begränsningar i nyttjanderätten som är antecknade i fastighetsregistret, liksom även gränserna för de områden som avses i 7 § 1, 2 och 5 punkten i denna förordning.

I fråga om tredimensionella fastigheter anges på fastighetsregisterkartan beteckningen för registerenheten samt uppgift om den på markytan projicerade arealen av enheten samt bifogas till fastighetsregisterkartan en datafil med en tredimensionell modell av fastigheten. I fråga om tredimensionella outbrutna områden anges på fastighetsregisterkartan beteckningen för det outbrutna området.

11 § (30.1.2014/62)

11 § har upphävts genom F 30.1.2014/62.

11 a § (27.8.1999/873)
Meddelanden som hänför sig till registerföringen

Om en kommun fattar ett beslut som gäller förandet av fastighetsregister, skall kommunen informera Lantmäteriverket och kommunens fastighetsregisterförare om detta. (30.1.2014/62)

Om ett myndighetsbeslut leder till ändring av någon uppgift som skall antecknas i fastighetsregistret, skall myndigheten underrätta fastighetsregisterföraren om detta.

12 § (30.1.2014/62)

12 § har upphävts genom F 30.1.2014/62.

13 §
Ikraftträdelsestadgande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1997.

Genom denna förordning upphävs fastighetsregisterförordningen av den 14 juni 1985 (481/1985) jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

14 §
Övergångsstadganden

Vad som i 10 § stadgas om servitut tillämpas på sådana servitut som har antecknats i fastighetsregistret efter att denna förordning har trätt i kraft.

Sådana uppgifter om andelstal och mantal som finns i fastighetsregistret när denna förordning träder i kraft skall bibehållas i registret. I fastighetsregistret antecknas dessutom andelstal och mantal för en lägenhet som har registrerats efter att förordningen har trätt i kraft, om de har fastställts vid en fastighetsförrättning före ikraftträdandet.

En uppgift om att en lägenhet varit av krononatur vid den tidpunkt då denna förordning träder i kraft får inte avföras ur fastighetsregistret.

Andra uppgifter än de som avses i 2 och 3 mom. och som på basis av tidigare gällandelagstiftning har antecknats i fastighetsregistret, men som inte införs i registret efter att denna förordning har trätt i kraft, kan avföras ur fastighetsregistret enligt vad lantmäteriverkets centralförvaltning bestämmer. Ur fastighetsregistret kan dessutom avföras uppgifter som gäller outbrutna områden som upphävts innan denna förordning har trätt i kraft, samt, i fråga om fastigheter som bildats av sådana outbrutna områden, uppgiften om vilket outbrutet område fastigheten har bildats av.

Ikraftträdelsestadganden:

27.8.1999/873:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2000.

9.12.1999/1149:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2000.

24.8.2000/763:

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2001.

På förrättningar som avslutats innan denna förordning träder i kraft tillämpas de bestämmelser om fastighetsbeteckning som gällde vid denna förordnings ikraftträdande.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

22.3.2001/276:

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2001.

30.1.2014/62:

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2014.

20.6.2018/488:

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2018.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.