Beaktats t.o.m. FörfS 968/2022.

5.12.1996/960

Förordning om lagfarts- och inteckningsregister

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

På föredragning av justitieministern stadgas med stöd av jordabalken av den 12 april 1995 (540/95), 17 och 22 §§ lagen den 27 mars 1987 om lagfarts- och inteckningsregister (353/87) samt 20 § lagen den 12 april 1995 om införande av jordabalken (541/95):

1 kap.

Tillämpningsområde

1 §

I denna förordning stadgas om lagfarts- och inteckningsregistret som avses i jordabalken (540/95) och om behandlingen av inskrivningsärenden som avses i nämnda lag.

Vad denna förordning stadgar om fastigheter gäller i tillämpliga delar även outbrutna områden av fastigheter samt andra inskrivningsobjekt.

2 kap.

Uppgifterna i lagfarts- och inteckningsregistret

2 §

I lagfarts- och inteckningsregistret antecknas inskrivningsuppgifter skilt för varje fastighet eller annat inskrivningsobjekt.

Inskrivningarna antecknas vid fastighetsbeteckningen enligt fastighetsregistret. Inskrivningar som hänför sig till ett outbrutet område antecknas vid den beteckning för det outbrutna området som har tilldelats av den som för fastighetsregistret och inskrivningar som hänför sig till en särskild rättighet antecknas vid den anläggningsbeteckning som har tilldelats av inskrivningsmyndigheten.

3 §

I lagfarts- och inteckningsregistret antecknas

1) uppgifter om ansökan,

2) uppgifter om avgörandet,

3) anmärkningar och

4) åtkomstuppgifter.

4 §

I fråga om ansökan antecknas ärendets art, dagen när ansökan har anhängiggjorts och ärendenummer.

Beträffande ärendets art antecknas om ansökan gäller

1) lagfart,

2) inskrivning av en särskild rättighet, inskrivning av en ändring eller överföring av rättigheten eller avförande av inskrivningen, (21.11.2013/821)

3) fastställande, ändring eller dödande av inteckning eller inskrivning av en ny mottagare av ett elektroniskt pantbrev, (21.11.2013/821)

4) precisering eller korrigering av ett avgörande som har antecknats i registret eller någon annan uppgift som skall införas i registret.

Om ansökan gäller flera inskrivningar, behandlas varje ärende som skall inskrivas som en skild ansökan.

5 §

I fråga om en ansökan om lagfart antecknas

1) vem som söker lagfart,

2) fångesmannen,

3) fångets art, fångeshandlingens datum eller, om det inte finns någon fångeshandling, dagen för fånget,

4) objektet och

5) köpeskillingen eller annat vederlag.

Om ett outbrutet område inte har tilldelats en beteckning för outbrutet område innan ansökan anhängiggörs, görs anteckningarna vid stomfastigheten. Inskrivningsmyndigheten skall begära att den som för fastighetsregistret utan dröjsmål tilldelar en beteckning för det outbrutna området.

Om en fastighet har anskaffats gemensamt, meddelas lagfart enligt sökandens fångeshandling för kvotdelen eller, om kvotdelens storlek inte framgår av fångeshandlingen, på sökandens andel enligt huvudtalet.

6 §

I fråga om en ansökan som gäller inskrivning av en särskild rättighet antecknas

1) innehavaren av den särskilda rättigheten,

2) arten av rättigheten eller avtalet och dess huvudsakliga innehåll samt inskrivningens giltighetstid,

3) avtalets datum eller datum för en handling som gäller upplåtelse av en annan rättighet,

4) objektet och

5) företräde.

När en ansökan om inskrivning görs tilldelas den särskilda rättigheten en anläggningsbeteckning, om rättigheten kan utgöra inteckningsobjekt.

Inskrivning enligt 14 kap. 4 § 1 mom. 2 punkten jordabalken av en överlåtelse av en byggnad eller anläggning antecknas både vid fastigheten och vid den särskilda rättigheten.

7 §

I fråga om en ansökan som gäller ändring eller avförande av en inskrivning av en särskild rättighet antecknas dagen och ärendenumret för det avgörande som ändringen avser samt innehållet i ändringen.

I fråga om en ansökan om överföring av en inteckningsbar legorätt eller nyttjanderätt antecknas de uppgifter som avses i 5 §.

8 §

I fråga om en ansökan som gäller fastställande av inteckning antecknas

1) inteckningens belopp,

2) objektet,

3) företräde och

4) innehavaren av ett skriftligt pantbrev eller mottagaren av ett elektroniskt pantbrev. (21.11.2013/821)

I fråga om en ansökan som gäller ändring eller dödande av en inteckning antecknas dagen och ärendenumret för det avgörande som ändringen avser samt innehållet i ändringen. Om en ny innehavare av ett skriftligt pantbrev eller en ny mottagare av ett elektroniskt pantbrev samt om byte av pantbrev och om ett nytt pantbrev som har getts i stället för ett dödat pantbrev ska en anteckning göras vid inteckningen i fråga. (21.11.2013/821)

9 §

I fråga om företräde antecknas

1) den dag från vilken inteckningen eller inskrivningen av en särskild rättighet medför företräde och

2) ett avgörande om inbördes företräde i fråga om inteckningar och inskrivningar av särskilda rättigheter.

10 §

I fråga om ett ärende som gäller precisering eller korrigering av ett avgörande som har antecknats i registret eller någon annan uppgift som skall antecknas i registret antecknas

1) dagen och ärendenumret för det avgörande som preciseringen eller korrigeringen avser eller vars uppgifter kompletteras genom den uppgift som skall antecknas i registret och

2) innehållet i preciseringen eller korrigeringen eller den uppgift som skall antecknas.

11 §

I fråga om den som erhållit lagfart, om pantbrevsinnehavaren och om någon annan person som skall antecknas i registret antecknas namn och personbeteckning eller handelsregisternummer eller något annat motsvarande signum samt ett eventuellt affärs- och samfundssignum.

12 §

Som uppgifter om avgörandet antecknas

1) ett beslut genom vilket en ansökan lämnas vilande,

2) att ärendet förfaller,

3) ett avgörande i ett inskrivningsärende,

4) fullföljdsdomstolens avgörande samt

5) ett annat avgörande som kan jämställas med dessa.

I registret skall antecknas den dag när ärendet har avgjorts eller inskrivningen har antecknats. Om ett beslut genom vilket en ansökan lämnas vilande antecknas även den nya behandlingsdagen för ärendet samt grunden för att ansökan lämnas vilande.

Om ett inskrivningsärende inte i sin helhet har avgjorts enligt sökandens yrkande, ska det i registret antecknas att avgörandet avviker från ansökan. Om en ansökan delvis eller helt har avslagits eller lämnats utan prövning eller ärendet har avgjorts på något annat sätt än vad den som har del i saken har yrkat, ska det i registret antecknas huruvida avgörandet har vunnit laga kraft samt huruvida ändringssökande i ärendet är anhängigt. (21.11.2013/821)

13 §

Som anmärkningar antecknas

1) utmätning, säkringsåtgärd, konkurs och företagssanering,

2) en begränsad förfoganderätt och grunden för den,

3) begagnande av förköpsrätt, inlösningstillstånd och andra motsvarande beslut av en myndighet,

4) en lagstadgad panträtt,

5) att ett ärende som avser korrigering eller ändringssökande är anhängigt,

6) att ett tvistemål som gäller äganderätten till fastigheten eller inskrivningen av fastigheten är anhängigt samt avgörandet i målet och dess laga kraft,

7) ägaren till en fastighet utanför lagfartssystemet och myndigheten som förvaltar fastigheten, samt

8) andra sådana uppgifter om rättigheter och gravationer om vilka stadgas att de skall införas i lagfarts- och inteckningsregistret eller i motsvarande tidigare register eller vilka förtydligar inskrivningarna.

14 §

Som åtkomstuppgifter antecknas

1) överlåtaren och förvärvaren,

2) överlåtelsehandlingens datum och vederlaget,

3) den överlåtna kvotdelens storlek, beteckningen för ett outbrutet område och övriga uppgifter som är nödvändiga för att objektet skall kunna individualiseras samt

4) ett föravtal samt andra uppgifter som är nödvändiga för registerföringen.

Uppgifter om överlåtelse av fastigheter antecknas i registret på grundval av ett meddelande från köpvittnet eller uppgifter från det elektroniska fastighetsöverlåtelsesystemet. Motsvarande uppgifter för övriga fång antecknas på grundval av anmälningar från skiftesmän eller från utmätningsmän eller på Lantmäteriverkets eget initiativ. (21.11.2013/821)

Anteckningarna om fånget avförs när lagfart har meddelats. Om grunden för en anteckning inte längre föreligger eller om en anteckning om ett fång annars är oriktig, skall inskrivningsmyndigheten rätta anteckningen på behövligt sätt.

3 kap.

Behandlingen av inskrivningsärenden samt förande av lagfarts- och inteckningsregister

15 §

I lagfarts- och inteckningsregistret skall de uppgifter som avses i 4 § antecknas genast när en ansökan har anhängiggjorts.

16 §

Över inskrivningsärenden skall föras dagbok, i vilken ansökningarna dagligen antecknas i den ordning de kommer in.

I dagboken antecknas de uppgifter som behövs för att ansökan och objektet för den skall kunna individualiseras. I dagboken antecknas också uppgifter om behandlingen av ärendet samt om när ärendet på nytt skall tas upp till behandling.

Dagboken förs med hjälp av automatisk databehandling. (21.11.2013/821)

17 §

Yrkanden jämte motiveringar samt andra yttranden som sökanden eller någon annan som har del i saken har framfört muntligen skall antecknas i akten. Vid behov kan ett särskilt protokoll sättas upp.

18 §

I en akt ska de handlingar tas in som har legat till grund för avgörandet och uppgifter om annan utredning som har lagts fram i ärendet samt en utskrift eller en kopia som motsvarar det bevis eller det särskilda beslut som utfärdats som en expedition. Akten ska också innehålla uppgifter om ombudet och om en kompletteringsuppmaning samt om andra härmed jämförbara uppgifter om ärendets behandling. (21.11.2013/821)

Av en fångeshandling eller någon annan handling som ligger till grund för ansökan och som sökanden vill ha tillbaka intas vid behov på sökandens bekostnad en kopia i akten. Akterna arkiveras årsvis i den ordning som ärendenumret anger.

19 §

Till akten fogas den utredning om betald skatt och om grunderna för hur skatten bestäms som har lagts fram i samband med inskrivningsärendet. (21.11.2013/821)

Om lagfart kan meddelas på basis av ett meddelande från en domstol eller någon annan myndighet, skall inskrivningsmyndigheten vid behov uppmana den som erhållit fastigheten att lägga fram en utredning om att skatten har betalts.

20 §

Anmärkningar och ändringar av dem införs i registret på basis av anmälan eller självmant av inskrivningsmyndigheten.

Beträffande införande av anteckning om anmälan iakttas i tillämpliga delar vad som stadgas om en ansökan.

21 §

Lagstadgad panträtt inskrivs, om fordran är större än 1000 euro per fastighet. Trots vad som nämns ovan inskrivs en fordran, om denna enligt ett domstolsbeslut ska betalas på bestämda tider. (21.11.2013/821)

I en anmälan om lagstadgad panträtt skall anges

1) den fastighet som ansvarar för fordran,

2) fordrans belopp och tidpunkten när den har uppkommit,

3) gäldenären,

4) borgenären och dennes kontaktuppgifter samt

5) ett myndighetsbeslut eller någon annan grund för fordran och det lagrum med stöd av vilket lagstadgad panträtt yrkas.

En inskrivning av lagstadgad panträtt ändras eller avförs på basis av en anmälan av borgenären eller med dennes samtycke. En inskrivning avförs också i de fall där fastighetens ägare visar att fordran har betalts i sin helhet.

22 §

När en inteckning dödas ska inskrivningsmyndigheten makulera det skriftliga pantbrev som har getts som bevis på inteckningen. På samma sätt ska det förfaras när ett skriftligt pantbrev ändras till ett elektroniskt eller när innehavaren av ett skriftligt pantbrev ges ett nytt pantbrev på grund av byte av pantbrev eller ändring av inteckning. Om makuleringen sker så att pantbrevet förstörs, ska det göras en anteckning i akten om att det har förstörts. I annat fall ska det makulerade pantbrevet arkiveras. (21.11.2013/821)

När en fastighet eller ett annat inskrivningsobjekt har sålts i den ordning som bestäms i utsökningsbalken (705/2007), antecknar inskrivningsmyndigheten utifrån en anmälan av utmätningsmannen att en inteckning eller någon annan inskrivning har dödats eller avförts. Om det vid tvångsverkställighet har sålts ett område av en utmätt fastighet, ska det antecknas att utmätningen har upphört beträffande det outbrutna området och inteckningen avförs i fråga om detta utifrån en anmälan av utmätningsmannen, även om lagfart inte har sökts på det outbrutna området. (21.11.2013/821)

Om en inteckning eller någon annan inskrivning skall avföras eller ändras på grund av ett lagakraftvunnet beslut som har fattats i samband med inlösen eller fastighetsbildning, gör inskrivningsmyndigheten de nödvändiga ändringarna i inskrivningarna i enlighet med en anmälan från myndigheten. Över en ändrad inteckning ges ett nytt pantbrev endast om det ursprungliga pantbrevet tillställs inskrivningsmyndigheten.

23 §

När ett outbrutet område för vilket lagfart ska sökas är beläget på ett område som kommunen för fastighetsregistret över, ska inskrivningsmyndigheten meddela fastighetsregistermyndigheten i kommunen att lagfart har beviljats. (21.11.2013/821)

Inskrivningsmyndigheten skall tillställa den som för företagsinteckningsregistret ett meddelande om en inskrivning som avses i 14 kap. 5 § jordabalken och gäller fastställande av en fastighets beståndsdelar och tillbehör.

24 §

Om en tidigare lagfartsinnehavare har förbehållit sig ett outbrutet område när fastigheten har överlåtits, överförs lagfartsuppgifterna till att gälla det outbrutna området när lagfart meddelas på fastighetsförvärvet.

Inskrivningsmyndigheten kan på eget initiativ överföra inskrivningen till att motsvara den ändrade fastighetsindelningen eller göra andra förtydligande anteckningar om objektet för inskrivningen, om detta är nödvändigt för klarheten i inskrivningssystemet. Inskrivningsmyndigheten kan också ge en ny anläggningsbeteckning eller sammanslå flera anläggningsbeteckningar som har tilldelats samma legorätt.

En förutsättning för förtydligande av objektet är att detta inte försämrar rättsinnehavarnas ställning. Vid behov skall de som har del i saken ges tillfälle att bli hörda innan anteckningarna görs eller meddelas om de anteckningar som har gjorts.

25 § (21.11.2013/821)

25 § har upphävts genom F 21.11.2013/821.

4 kap.

Expeditioner och bevis

26 §

Av en expedition ska framgå avgörandets innehåll, inskrivningsmyndighetens namn och datum för avgörandet. Expeditionen undertecknas av den som har avgjort ärendet. Expeditionen kan undertecknas maskinellt. (21.11.2013/821)

När ett särskilt beslut ges om avgörandet skall beslutet också innehålla ett kort referat över ärendet, en motivering till avgörandet och tillämpade lagrum.

27 § (21.11.2013/821)

Av ett skriftligt pantbrev ska framgå den intecknade fastigheten eller ett annat objekt för inteckningen, inteckningens belopp angivet med bokstäver och siffror samt dagen när ansökan har anhängiggjorts och ärendenummer. Ett skriftligt pantbrev bekräftas med beslutsfattarens underskrift.

På ett skriftligt pantbrev som ges på grund av ändring av en inteckning eller byte av pantbrev ska antecknas det gällande objektet för inteckningen och inteckningens innehåll samt dagen när ansökan har anhängiggjorts och ärendenummer i fråga om den ursprungliga ansökan och den senaste ansökan.

28 §

På ett lagfartsbevis antecknas uppgifter om den lagfart som senast har beviljats på fastigheten och om en lagfartsansökan som är anhängig samt om andra anteckningar som införts i registret och gäller fånget av fastigheten eller av en del av den eller av ett outbrutet område.

Om fastigheten inte har lagfarits, antecknas på beviset uppgifter om den senast beviljade lagfarten på den fastighet av vilken ifrågavarande fastighet har bildats.

Om lagfarten gäller kvotdelen av en fastighet, antecknas på lagfartsbeviset också uppgifter om lagfart som beviljats på andra delar av fastigheten.

4 mom. har upphävts genom F 21.11.2013/821. (21.11.2013/821)

29 § (21.11.2013/821)

På ett bevis över en inteckningsbar legorätt eller nyttjanderätt antecknas de uppgifter som har inskrivits om rättighetens innehåll och upplåtelse samt uppgifter om den senast inskrivna överföringen av rättigheten och om en inskrivningsansökan som är anhängig. Av beviset ska dessutom framgå de omständigheter om legorätten eller nyttjanderätten som avses i 28 § 3 mom.

30 §

Av ett gravationsbevis skall beträffande rättigheter och gravationer som hänför sig till en fastighet framgå

1) inteckningens belopp och den i registret antecknade innehavaren av ett skriftligt pantbrev eller mottagaren av ett elektroniskt pantbrev, (21.11.2013/821)

2) arten av den särskilda rättigheten som har inskrivits och dess huvudsakliga innehåll samt inskrivningens giltighetstid och rättsinnehavaren,

3) en anhängig ansökan om inskrivning av en inteckning eller av särskilda rättigheter och

4) lagstadgad panträtt och andra anmärkningar som har antecknats i lagfarts- och inteckningsregistret.

Av inteckningar och andra inskrivningar ska deras företräde och objekt framgå. (21.11.2013/821)

I fråga om en inteckning eller annan inskrivning skall antecknas dagen när ansökan har anhängiggjorts och ärendenummer i fråga om den ursprungliga ansökan och den senaste ansökan. Inteckningsbeloppet anges i den valutaenhet i vilken inteckningen har fastställts eller till vilken det har omräknats, samt i mån av möjlighet även i enheten euro, avrundat till närmaste euro. (14.12.1998/968)

Ett gravationsbevis utfärdas beträffande en enda fastighet eller ett annat inskrivningsobjekt.

31 § (21.11.2013/821)

31 § har upphävts genom F 21.11.2013/821.

32 §

De expeditioner och bevis som avses i 26 § 1 mom. och 27–30 § ges som utskrifter ur lagfarts- och inteckningsregistret eller i elektronisk form på det sätt som föreskrivs särskilt. (21.11.2013/821)

Om ett bevis inte innehåller alla de uppgifter som enligt denna förordning skall antecknas på beviset, skall detta anges.

Ett bevis ska dateras och namnet på den myndighet som har utfärdat beviset ska framgå av det. Den som utfärdar beviset ska underteckna det. Beviset kan undertecknas maskinellt. (21.11.2013/821)

33 §

Inskrivningsmyndigheten kan utfärda också andra intyg och bevis med stöd av lagfarts- och inteckningsregistret än de som avses i 28–30 §§.

5 kap.

Sändande av anmälningar (21.11.2013/821)

34 § (21.11.2013/821)

34 § har upphävts genom F 21.11.2013/821.

35 § (21.11.2013/821)

35 § har upphävts genom F 21.11.2013/821.

36 § (21.11.2013/821)

36 § har upphävts genom F 21.11.2013/821.

37 §

Domstolarna, utsökningsmyndigheterna och de myndigheter som sköter fastighetsbildningsuppgifter får med hjälp av automatisk databehandling sända anmälningar till lagfarts- och inteckningsregistrets datasystem på det sätt som Lantmäteriverket närmare bestämmer. (21.11.2013/821)

Lantmäteriverket kan ge också andra myndigheter tillstånd att sända i tillståndet specificerade anmälningar samt kreditinrättningar och därmed jämförbara sammanslutningar tillstånd att sända anmälningar om en innehavare av ett skriftligt pantbrev till lagfarts- och inteckningsregistrets datasystem. (21.11.2013/821)

Inskrivningsmyndigheten kan delge andra meddelanden än avgöranden genom att sända dem som elektroniska meddelanden, om mottagaren har rätt att sända anmälningar till lagfarts och inteckningsregistrets datasystem.

6 kap. (21.11.2013/821)

(21.11.2013/821)

6 kap. har upphävts genom F 21.11.2013/821.

7 kap.

Särskilda stadganden

39 § (21.11.2013/821)

39 § har upphävts genom F 21.11.2013/821.

40 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1997.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 8 april 1988 om lagfarts- och inteckningsregister samt åtkomstregister (306/88) jämte ändringar.

Ikraftträdelsestadganden:

14.12.1998/968:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999.

21.11.2013/821:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.