Beaktats t.o.m. FörfS 926/2022.

23.8.1996/638

Lag om biblioteket för synskadade

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 26.8.2022/787, som gäller fr.o.m. 1.1.2023.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

För biblioteksverksamhet för synskadade finns biblioteket för synskadade, som är underställt vederbörande ministerium.

Biblioteket för synskadade är såväl finsk- som svenskspråkigt.

2 §

Biblioteket för synskadade skall ge synskadade och andra klientgrupper, som på grund av skada eller sjukdom inte kan använda vanligt biblioteksmaterial, möjlighet till information, studier och rekreation samt möjlighet att syssla med litteratur och konst.

För att fullgöra denna uppgift skall biblioteket

1) producera och låna ut biblioteksmaterial i form av punktskrifts- och talböcker samt elektroniskt och annat specialproducerat biblioteksmaterial,

2) producera studie- och kursmaterial för alla utbildningsstadier,

3) sälja material som det producerat till privatpersoner, bibliotek och andra inrättningar,

4) handleda sina kunder i användningen av biblioteket och i informationssökningen, samt

5) vara sakkunniginrättning inom sitt område.

3 §

Biblioteket för synskadade har en direktion om vars sammansättning och uppgifter stadgas genom förordning.

4 §

Utlåningsservicen vid biblioteket för synskadade är avgiftsfri för den som använder biblioteket.

I fråga om andra prestationer iakttas vad som stadgas i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/92).

5 §

Biblioteket för synskadade har rätt att ta emot donerade och testamenterade medel.

5 a § (21.12.2016/1291)

5 a § har upphävts genom L 21.12.2016/1291.

6 §

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

7 §

Denna lag träder i kraft den 1 september 1996.

Genom denna lag upphävs lagen den 9 januari 1978 om biblioteket för synskadade (11/78) jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 61/96, KuUB 4/96, RSv 84/96

Ikraftträdelsestadganden:

23.11.2001/1053:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

RP 197/1999, FvUB 10/2001, RSv 91/2001, ISL 5/2001, FvUB 15/2001, RSk 23/2001

21.12.2016/1291:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

RP 312/2016, FvUB 25/2016, RSv 240/2016

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.