Beaktats t.o.m. FörfS 968/2022.

12.1.1996/10

Terrängtrafikförordning

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

På föredragning av miljöministern stadgas med stöd av 35 § terrängtrafiklagen av den 22 december 1995 (1710/95):

1 kap.

Behandling av förbuds och begränsningsärenden

1 §
Framställan

En framställning enligt 9 § 1 mom. terrängtrafiklagen (1710/95) om utfärdande av förbud eller begränsning av användning av motordrivet fordon i terräng skall göras skriftligen till närings-, trafik- och miljöcentralen i vars verksamhetsområde det område som avses i framställningen är beläget. (29.12.2009/1821)

Av framställningen skall framgå giltighetstiden och grunderna för förbudet eller begränsningen samt andra faktorer som är viktiga med tanke på behandlingen av ärendet. Det område för vilket förbudet eller begränsningen söks skall anges på en karta i ändamålsenlig skala.

2 § (29.12.2009/1821)
Begäran om utlåtanden

Närings-, trafik- och miljöcentralen skall begära ett utlåtande om framställningen av den kommun som saken gäller, såvida det inte är fråga om kommunens egen framställning. Markägaren eller markinnehavaren, renbeteslaget och tillsynsmyndigheterna samt andre som berörs av saken skall ges tillfälle att avge utlåtande om framställningen.

3 §
Kungörande av framställningen

Närings-, trafik- och miljöcentralen eller, om en kommun har gjort framställningen, kommunen i fråga skall informera om framställan genom en kungörelse, som under minst 14 dagar skall vara uppsatt på kommunens anslagstavla på det sätt som stadgas i lagen om offentliga kungörelser (34/25). Om offentliggörandet av kungörelsen skall i tillräckligt god tid även annonseras i minst en dagstidning med allmän spridning på orten. Kostnaderna för kungörelsen betalas med statsmedel. (29.12.2009/1821)

Uppgifterna om framställningen skall under kungörelsetiden vara tillgängliga i kommunen.

L om offentliga kungörelser 34/1925 har upphävts genom L 433/2019, se FörvaltningsL 434/2003 62 a §.

4 § (29.12.2009/1821)
Anmärkningar

Anmärkningar med anledning av framställningen skall riktas till närings-, trafik- och miljöcentralen och tillställas kommunstyrelsen inom 14 dagar från utgången av kungörelsetiden. Kommunen skall tillställa närings-, trafik- och miljöcentralen anmärkningarna.

5 § (29.12.2009/1821)
Kungörande av beslut

Närings-, trafik- och miljöcentralen skall kungöra sitt beslut genom att i tillämpliga delar iaktta vad som stadgas i 3 §. Av kungörelsen angående beslutet skall framgå vem som utfärdat beslutet, datum för utfärdande, beslutets huvudsakliga innehåll samt när förbudet och begränsningen träder i kraft. Av kungörelsen skall även framgå var närmare uppgifter om beslutet kan fås.

6 §
Delgivning av beslut

Den som gjort framställningen, kommunen i fråga, markägaren eller markinnehavaren samt de tillsynsmyndigheter saken berör skall av närings-, trafik- och miljöcentralen delges beslutet i god tid innan förbudet eller begränsningen träder i kraft. Ett beslut som gäller ett renskötselområde skall även delges renbeteslaget. (29.12.2009/1821)

Kommunen skall hålla uppgifterna om beslutet tillgängliga så länge som förbudet eller begränsningen gäller.

2 kap.

Behandling av ärenden angående snöskoterled

7 §
Innehållet i en plan för snöskoterled

I en plan för en snöskoterled som avses i terrängtrafiklagens 15 § skall ledens sträckning och eventuella biområden anges så att de på basis av planen kan märkas ut i terrängen. I planen skall även nämnas de fastigheter över vilka leden är avsedd att gå samt lämnas andra uppgifter som behövs med tanke på anläggandet och upprätthållandet av leden. Till planen skall fogas en karta i ändamålsenlig skala som visar ledens sträckning.

8 §
Begäran om utlåtanden

Innan en ledplan godkänns skall behövliga utlåtanden om den begäras och de som berörs av saken ges tillfälle att bli hörda. Härvid skall 2 och 3 §§ iakttas i tillämpliga delar.

9 §
Tillkännagivande av beslut

Ett beslut av kommunens miljövårdsnämnd om godkännande av en ledplan skall tillkännages med iakttagande av 5 och 6 §§ i tillämpliga delar.

10 §
Kungörelsekostnader

Den som svarar för en led skall betala de kungörelsekostnader som föranleds av förfarandet vid godkännande av ledplanen. De kungörelsekostnader som föranleds av fastställandet av den kommunala miljövårdsnämndens beslut betalas dock med statsmedel.

3 kap.

Särskilda stadganden

11 §
Terrängtrafikmärke

Terrängtrafik förbjuden. Märket anger att närings-, trafik- och miljöcentralen med stöd av 8 § terrängtrafiklagen har förbjudit eller begränsat terrängtrafik. (29.12.2009/1821)


Ett terrängtrafikmärkes storlek är 400 x 400 mm. Av särskilda skäl får storleken vara 600 x 600 mm eller 200 x 200 mm.

12 §
Terrängtrafikmärkets tilläggsskyltar

För att förtydliga ett terrängtrafikmärkes syfte eller objekt, för att ange dess verkningsområde eller giltighetstid eller för att begränsa dess verkan kan terrängtrafikmärket förses med en rektangulär tilläggsskylt som fästs nedanom märket.

Som tilläggsskylt kan även användas de tilläggsskyltar som nämns i vägtrafikförordningens 21 §.

VägtrafikF 182/1982 har upphävts genom L 729/2018, se VägtrafikL 729/2018 82 §.

13 §
Terrängtrafik i samband med renskötsel

Renbeteslagets renvärd eller vicevärd beslutar när de uppgifter som nämns i 4 § 2 mom. 3 punkten terrängtrafiklagen är nödvändiga.

Renvärden eller vicevärden skall ge en renkarl som i renskötsel färdas med motordrivet fordon i snölös terräng ett skriftligt intyg över att de uppgifter som nämns i 1 mom. är nödvändiga. Intyget är giltigt högst två år.

Intyget skall medföras under färden och på begäran visas för tillsynsmyndigheten.

14 §
Hastighetsbegränsning

Ett motordrivet fordons högsta tillåtna hastighet i terräng på land är 60 km/h. Hastighetsbegränsningen gäller dock inte tävlingen eller övningar som avses i terrängtrafiklagens 30 §, om området i fråga är avstängt för annan trafik.

På istäckta vattenområden är högsta tillåtna hastigheten 80 km/h. Om en bogserbar släpvagn med passagerare kopplats till fordonet, är högsta tillåtna hastigheten i terräng dock maximalt 40 km/h.

15 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 20 januari 1996.

Ikraftträdelsestadganden:

29.12.2009/1821:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.