Beaktats t.o.m. FörfS 822/2022.

18.12.1995/1551

Lag om källskatt för löntagare från utlandet

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §
Lagens tillämpningsområde och skattetagare

På sådan löneinkomst för en löntagare från utlandet som enligt inkomstskattelagen (1535/92) är inkomst förvärvad i Finland betalas källskatt på löneinkomst enligt vad som stadgas i denna lag.

Källskatt på löneinkomst betalas i stället för de skatter som skall betalas enligt inkomstskattelagen och i stället för den försäkrades sjukförsäkringspremie. (13.12.2001/1265)

Källskatten på löneinkomst tillfaller staten.

1 a § (9.9.2016/779)
Tillämpning av andra lagar

Bestämmelser om det beskattningsförfarande och ändringssökande som ska tillämpas på betalare enligt denna lag finns i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ (768/2016).

Bestämmelser om uppbörd av skatt enligt denna lag finns i lagen om skatteuppbörd (11/2018). (12.1.2018/37)

2 §
Definition av löntagare från utlandet

Med löntagare från utlandet avses vid tillämpningen av denna lag en fysisk person, om

1) han enligt inkomstskattelagen blir allmänt skattskyldig i Finland vid början av det arbete som avses i denna lag,

2) den penninglön som betalas till honom för arbetet uppgår till minst 5 800 euro i månaden under hela den tid det arbete som avses i denna lag pågår, (26.10.2001/903)

3) om han arbetar i uppgifter som kräver speciell sakkunskap, och

4) han inte är finsk medborgare och han inte har varit allmänt skattskyldig i Finland under de fem kalenderår som föregår det år då det arbete som avses i denna lag började.

Om en löntagare från utlandet arbetar som lärare vid ett finskt universitet, en finsk högskola eller någon annan högre läroanstalt eller bedriver vetenskapligt forskningsarbete i allmänt intresse och inte till en viss persons eller ett visst samfunds enskilda nytta krävs inte att de villkor som 1 mom. 2 och 3 punkten stadgar uppfylls.

Den skattskyldige anses vara löntagare från utlandet under en tid av högst 48 månader från det att det arbete som avses i denna lag började och så länge som detta arbete fortgår utan avbrott. (10.11.2006/975)

3 § (30.12.2019/1558)
Underlaget för och beloppet av skatten

Källskatten på löneinkomst är 32 procent av totalbeloppet av den lön för arbete enligt 2 § som är underkastad förskottsinnehållning beräknad enligt lagen om förskottsuppbörd (1118/1996). Skattskyldig är inkomsttagaren. Skatten tas ut som en slutlig skatt så att arbetsgivaren drar av skatten från den lön som betalas.

4 § (11.6.2010/511)
Ansökan om tillämpning av lagen

Denna lag tillämpas på ansökan av en löntagare från utlandet. Ansökan, i vilken ska läggas fram utredning över att de förutsättningar som avses i 2 § föreligger, ska göras skriftligen till Skatteförvaltningen innan det arbete som avses i denna lag börjar eller inom 90 dagar från arbetets början. Om det föreligger förutsättningar för att tillämpa denna lag, ska Skatteförvaltningen göra en anteckning om beslutet i löntagarens skattekort.

5 § (9.9.2016/779)
Avsaknad eller upphörande av förutsättningarna

Om källskatt på löneinkomst har uppburits trots att förutsättningarna därför inte har uppfyllts, verkställs beskattningen för hela den tid som arbetet pågått enligt de allmänna bestämmelserna om inkomstbeskattning. Den källskatt som uppburits räknas härvid den skattskyldige till godo antingen som innehållet förskott enligt lagen om förskottsuppbörd eller som källskatt enligt lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst (627/1978). Bestämmelserna i denna paragraf tillämpas även i det fall att den skattskyldiges lön under den tid det arbete som avses i denna lag pågår sjunker under det belopp som avses i 2 § 1 mom. 2 punkten.

6 §
Beskattning av annan förvärvsinkomst

Om en löntagare från utlandet även förvärvar annan förvärvsinkomst än sådan löneinkomst på vilken stadgandena i denna lag tillämpas, skall vid beskattningen av denna andra inkomst till inkomsten läggas beloppet av den inkomst som är föremål för källskatt på löneinkomst. Från det sålunda beräknade sammanlagda beloppet av inkomsten görs de avdrag som beviljas från nettoförvärvsinkomst. Som skatt på annan förvärvsinkomst än sådan som är föremål för källskatt på löneinkomst skall härvid anses den del av den skatt som beräknats på det ovan nämnda sammanlagda beloppet som motsvarar den övriga förvärvsinkomstens förhållande till det sammanlagda beloppet av denna och den inkomst på vilken källskatt på löneinkomst skall betalas. Vid beräkningen av detta förhållande beaktas härvid nettoinkomsterna före avdragen från nettoförvärvsinkomst.

En skattskyldig som under skatteåret har förvärvat sådan annan skattepliktig förvärvsinkomst som avses i 1 mom. skall i skattedeklarationen uppge även den inkomst som är föremål för källskatt på löneinkomst.

7 § (16.12.2021/1133)
Tillämpningen av lagen i landskapet Åland

Om på lön som en löntagare från utlandet uppbär ska betalas kommunalskatt till en kommun i landskapet Åland är beloppet av källskatten på löneinkomst 14,5 procent. Om förutsättningar för tillämpningen av denna paragraf föreligger, ska en anteckning om detta göras i löntagarens skattekort.

7 § har ändrats genom L 1133/2021, som trädde i kraft 1.1.2022. Den tidigare formen lyder:

7 §
Tillämpningen av lagen i landskapet Åland

Om på lön som en löntagare från utlandet uppbär skall betalas kommunalskatt till en kommun i landskapet Åland är beloppet av källskatten på löneinkomst 17,5 procent. Om förutsättningar för tillämpningen av denna paragraf föreligger, skall anteckning därom göras i löntagarens skattekort.

8 § (9.9.2016/779)
Uttag av källskatt på löneinkomst

Vid uppbörden av källskatt på löneinkomst iakttas lagen om förskottsuppbörd.

Arbetsgivaren ska i stället för att uppbära källskatt på löneinkomst verkställa förskottsinnehållning enligt lagen om förskottsuppbörd även om löntagarens skattekort innehåller en anteckning som avses 4 §, om förutsättningarna för källskatt på löneinkomst inte har uppfyllts eller om de har upphört. Arbetsgivaren ansvarar för verkställandet av förskottsinnehållningen och betalningen av det innehållna beloppet så som föreskrivs i lagen om förskottsuppbörd.

8 a § (9.9.2016/779)
Den månad till vilken källskatten på löneinkomst hänförs

Skatten hänförs till den kalendermånad under vilken den har tagits ut.

9 § (9.9.2016/779)
Skatt som påförs den skattskyldige

Källskatt på löneinkomst som inte uppburits kan påföras den skattskyldige. I detta fall iakttas i tillämpliga delar vad som föreskrivs om skatterättelse och sökande av ändring.

9 a § (9.9.2016/779)
Ändringssökande

Den skattskyldige och Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt får söka ändring i ett beslut som gäller den skattskyldige på det sätt som föreskrivs i lagen om beskattningsförfarande.

10 § (9.9.2016/779)
Arbetsgivares sjukförsäkringsavgift

Lön som är föremål för källskatt på löneinkomst anses som sådan lön på grund av vilken ska betalas andra än i 1 § avsedda sjukförsäkringsavgifter, arbetspensionsförsäkringspremier, olycksfallsförsäkringspremier och arbetslöshetsförsäkringspremier, om vilka i övrigt i tillämpliga delar gäller vad som särskilt föreskrivs om dem.

11 §
Närmare stadganden

Närmare stadganden om tillsynen över betalningen av källskatt på löneinkomst samt övriga närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas vid behov genom förordning.

12 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

Lagen tillämpas på lön som fås eller har fåtts den 1 januari 1996 eller därefter på basis av ett sådant arbete som börjar eller har börjat under tiden mellan den 1 januari 1996 och den 31 december 1999, nämnda dagar medräknade, eller den 1 januari 2001 eller därefter. I övrigt tillämpas lagen första gången vid beskattningen för 1996. (30.12.2019/1558)

Lagens 2 § 3 mom. tillämpas på en skattskyldig som börjar arbeta enligt denna lag den 1 januari 2007 eller därefter. (10.11.2006/975)

RP 76/95, StaUB 45/95, RSv 142/95

Ikraftträdelsestadganden:

21.11.1997/1023:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

RP 160/1997, StaUB 20/1997, RSv 145/1997

30.12.1999/1346:

RP 149/1999, StaUB 30/1999, FvUU 10/1999, RSv 131/1999

15.12.2000/1088:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

Denna lag tillämpas även på lön som uppburits på grund av arbete som utförts under 2001 och 2002 utan hinder av att arbetet har börjat under 2000, förutsatt att förutsättningarna för tillämpningen av lagen i övrigt är uppfyllda under hela den tid arbetet pågår. Den tid av 24 månader som avses i 2 § 3 mom. räknas även i detta fall från den tidpunkt då det arbete som avses i lagen började under 2000. Den ansökan som avses i 4 § skall i detta fall lämnas in till skatteverket senast den 31 januari 2001.

RP 106/2000, FiUB 33/2000, RSv 186/2000

26.10.2001/903:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

Lagen tillämpas på lön som betalas efter lagens ikraftträdande.

RP 91/2001, FiUB 12/2001, RSv 101/2001

13.12.2001/1265:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

RP 182/2001, FiUB 34/2001, RSv 184/2001

14.11.2003/916:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

RP 15/2003, FiUB 14/2003, RSv 38/2003

10.11.2006/975:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

RP 103/2006, FiUB 16/2006, RSv 126/2006

11.6.2010/511:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2010.

RP 288/2009, FiUB 12/2010, RSv 37/2010

29.12.2011/1522:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

RP 50/2011, RP 130/2011, FiUB 23/2011, RSv 104/2011

17.12.2015/1550:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 31/2015, FiUB 8/2015, RSv 49/2015

9.9.2016/779:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

Lagen tillämpas första gången på beskattningsförfarandet och ändringssökandet för en skatteperiod som börjar den dag då lagen träder i kraft eller därefter och skatteåret 2017.

På beskattningsförfarandet och ändringssökandet för en skatteperiod eller ett skatteår som gått ut före lagens ikraftträdande samt vid sökande av ändring i andra beslut som Skatteförvaltningen meddelat före ikraftträdandet tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Vid sökande av ändring i beslut av Skatteförvaltningen som meddelats efter ikraftträdandet och som gäller en skatteperiod eller ett skatteår som gått ut före ikraftträdandet samt i andra beslut som Skatteförvaltningen meddelat efter ikraftträdandet tillämpas bestämmelserna i denna lag.

RP 29/2016, FiUB 9/2016, RSv 104/2016

12.1.2018/37:

Denna lag träder i kraft den 1 november 2019.

RP 97/2017, FiUB 26/2017, RSv 182/2017

30.12.2019/1558:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020. Lagens 3 § tillämpas på lön som betalas den 1 januari 2020 eller därefter.

RP 24/2019, FiUB 12/2019, RSv 68/2019

16.12.2021/1133:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för 2022. På ansökan av den skattskyldige tillämpas 7 § dock på löneinkomst som betalats för åren 2020 och 2021 oberoende av de tidsfrister som anges i 4 §.

RP 142/2021, FiUB 16/2021, RSv 184/2021

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.