Beaktats t.o.m. FörfS 940/2023.

21.4.1995/574

Upphovsrättsförordning

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till undervisningsministeriets verksamhetsområde stadgas med stöd av upphovsrättslagen av den 8 juli 1961 (404/61):

Användning av verk och annat skyddat material i arkiv, bibliotek och museer (15.12.2005/1036)
1 § (19.12.2013/1081)

Följande arkiv får på de sätt som avses i 16 §, 16 a § 1 och 2 mom. samt 16 d § i upphovsrättslagen (404/1961) framställa exemplar av material som är skyddat enligt den lagen och göra materialet tillgängligt för allmänheten:

1) arkivbildare enligt 1 § 1 mom. 1–3 och 5 punkten i arkivlagen (831/1994),

2) republikens presidents arkiv,

3) utrikesministeriets arkiv,

4) Riksarkivet,

5) landsarkiven,

6) arkiven enligt lagen om statsbidrag till privata arkiv (1006/2006),

7) arkiv som tjänar vetenskaplig forskning och vars verksamhet till betydande del finansieras med statsunderstöd,

8) evangelisk-lutherska kyrkans arkiv,

9) myndigheternas arkiv i landskapet Åland.

2 § (19.12.2013/1081)

Följande bibliotek får på de sätt som avses i 16 §, 16 a § 1 och 2 mom. samt 16 d § i upphovsrättslagen framställa exemplar av material som är skyddat enligt den lagen och göra materialet tillgängligt för allmänheten:

1) Riksdagsbiblioteket,

2) biblioteken vid de universitet som avses i universitetslagen (558/2009),

3) andra vetenskapliga bibliotek som staten driver eller vars verksamhet till betydande del finansieras med statsunderstöd,

4) centralbiblioteket för de allmänna biblioteken,

5) landskapsbiblioteken,

6) Biblioteket för synskadade.

Följande bibliotek får på de sätt som avses i 16 §, 16 a § 1 mom. och 16 d § i upphovsrättslagen framställa exemplar av material som är skyddat enligt den lagen och göra materialet tillgängligt för allmänheten:

1) Depåbiblioteket,

2) biblioteken vid de yrkeshögskolor som avses i yrkeshögskolelagen (351/2003).

YrkehögskoleL 351/2003 har upphävts genom YrkehögskoleL 932/2014.

3 § (19.12.2013/1081)

Följande museer får på de sätt som avses i 16 §, 16 a § 2 mom. och 16 d § i upphovsrättslagen framställa exemplar av material som är skyddat enligt den lagen och göra materialet tillgängligt för allmänheten:

1) statsägda museer,

2) Nationalgalleriet,

3) museerna vid de universitet som avses i universitetslagen,

4) riksomfattande specialmuseer,

5) landskapsmuseer,

6) regionala konstmuseer,

7) museer som beviljas statsandel eller uppfyller villkoren för erhållande av statsandel enligt museilagen (729/1992).

MuseiL 729/1992 har upphävts genom MuseiL 314/2019.

4 § (19.12.2013/1081)

Följande inrättningar får på de sätt som avses i 16 d § i upphovsrättslagen framställa exemplar av material som är skyddat enligt den lagen och göra materialet tillgängligt för allmänheten:

1) bibliotek som avses i lagen om deponering och förvaring av kulturmaterial (1433/2007),

2) Nationella audiovisuella institutet,

3) kommunala allmänna bibliotek som avses i bibliotekslagen (904/1998).

Se L om Nationella audiovisuella institutet 1434/2007. BiblioteksL 904/1998 har upphävts genom L om allmänna bibliotek 1492/2016.

5 § (15.12.2005/1036)

5 § har upphävts genom F 15.12.2005/1036.

6 § (15.12.2005/1036)

6 § har upphävts genom F 15.12.2005/1036.

Tillgängliggörande av verk för personer med funktionshinder (15.12.2005/1036)
7 § (15.12.2005/1036)

Rätt att framställa talböcker enligt 17 § 2 mom. i upphovsrättslagen har det i lagen om biblioteket för synskadade (638/1996) avsedda biblioteket för synskadade, Synskadades Centralförbund rf och Föreningen Finlands Dövblinda rf.

Rätt att framställa läromedel genom ljudupptagning enligt 17 § 2 mom. i upphovsrättslagen har föreningen Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry, skolan Jyväskylän näkövammaisten koulu, Svenska skolan för synskadade och Invalidstiftelsen. (18.12.2008/1004)

På de talböcker som framställs skall upphovsmannens och den utövande konstnärens namn antecknas.

L om biblioteket för synskadade 638/1996 har upphävts genom L om Tillgänglighetsbiblioteket Celia 787/2022.

7 a § (15.12.2005/1036)

Rätt att framställa exemplar av verk för döva och hörselskadade enligt 17 § 3 mom. i upphovsrättslagen har Finlands Dövas Förbund rf.

8 § (15.12.2005/1036)

8 § har upphävts genom F 15.12.2005/1036.

9 § (15.12.2005/1036)

9 § har upphävts genom F 15.12.2005/1036.

10 § (15.12.2005/1036)

10 § har upphävts genom F 15.12.2005/1036.

11 § (15.12.2005/1036)

11 § har upphävts genom F 15.12.2005/1036.

12 § (15.12.2005/1036)

12 § har upphävts genom F 15.12.2005/1036.

Förbud mot kränkande förfarande med verk
13 §

Förbud, som avses i 53 § upphovsrättslagen, meddelas av undervisningsministeriet.

14 § (15.12.2005/1036)

14 § har upphävts genom F 15.12.2005/1036.

15 § (15.12.2005/1036)

15 § har upphävts genom F 15.12.2005/1036.

16 § (15.3.1996/160)

16 § har upphävts genom F 15.3.1996/160.

17 § (15.12.2005/1036)

17 § har upphävts genom F 15.12.2005/1036.

Upphovsrättsrådet
18 §

Till upphovsrättsrådet förordnar statsrådet på framställning av undervisningsministeriet för tre år i sänder ordförande, vice ordförande och högst femton andra medlemmar ävensom en personlig suppleant för var och en av dem.

Upphovsrättsrådet har en sekreterare. Sekreteraren är en tjänsteman som undervisningsministeriet förordnar. (15.12.2005/1036)

19 §

I upphovsrättsrådet skall ingå företrädare för de centrala grupperna av innehavare av de rättigheter som är stadgade i upphovsrättslagen samt av nyttjarna till de skyddsobjekt som avses i nämnda lag.

Upphovsrättsrådets ordförande, vice ordförande och minst en annan medlem samt deras suppleanter skall ha avlagt juris kandidatexamen, vara förtrogna med upphovsrätten och inte kunna anses företräda de i 1 mom. avsedda innehavare av rättigheter eller nyttjarna av skyddsobjekt.

20 §

Upphovsrättsrådets beslutanderätt kan i ärenden som rådet bestämmer utövas av sektion som rådet tillsatt för handläggning av visst ärende eller ärenden gällande visst område.

Till sektion hör en ordförande, vartill rådet förordnar en i 19 § 2 mom. nämnd medlem, samt erforderligt antal andra medlemmar.

21 §

Upphovsrättsrådet är beslutfört, då rådets ordförande eller vice ordförande och minst fem andra medlemmar är tillstädes.

Sektion är beslutför, då sektionens ordförande och minst en annan medlem är tillstädes.

22 § (15.12.2005/1036)

Beslut om mötesarvoden till ordförande, medlemmar och sekreterare i upphovsrättsrådet och dess sektioner samt till sakkunniga som hörs av rådet eller dess sektioner fattas av undervisningsministeriet.

23 §

Närmare bestämmelser om upphovsrättsrådets verksamhet kan ges i rådets arbetsordning, som på rådets framställning fastställs av undervisningsministeriet.

Kompensation för framställning av exemplar av verk för enskilt bruk (14.12.2006/1173)
24 §

1 mom. har upphävts genom F 14.12.2006/1173. (14.12.2006/1173)

Såsom i 26 a § upphovsrättslagen avsedd anordning anses även för upptagning av ljud eller bild ägnat band som är oklippt.

Såsom i 1 mom. avsedd anordning anses också ljud- och bildband eller annan anordning på vilken upptagningar helt eller delvis har gjorts, om det av anordningens tekniska egenskaper, av anordningens eller dess förpacknings utseende, av den normalt mindre andel av anordningens speltid som har tagits upp på anordningen, av anordningens import- eller försäljningspris eller av andra omständigheter kan slutas att anordningen uppenbarligen är avsedd att användas på samma sätt som en anordning på vilken upptagningar inte har gjorts.

25 § (14.12.2006/1173)

Den avgift som avses i 26 a § i upphovsrättslagen bestäms enligt varje påbörjad minut eller hela mega- eller gigabyte.

26 §

Om i 26 a § upphovsrättslagen avsedd anordnings speltid kan regleras av nyttjaren eller eljest varierar, uppbäres avgiften beräknad på basis av anordningens genomsnittliga speltid.

Avgiften uppbärs i fall som avses i 24 § 3 mom. på basis av anordningens hela speltid.

27 §

En anordning som avses i 26 a § upphovsrättslagen anses tillverkad då den förts från platsen för tillverkningen, dock senast då den övergått ur tillverkarens ägo. Såsom plats för tillverkningen anses det område, där den slutliga tillverkningen sker, samt tillverkarens i omedelbar anslutning till sådant område befintliga lager.

28 §

En anordning som avses i 26 a § upphovsrättslagen anses vara införd i landet då den har överlåtits från tullbevakningen. Om anordningen har införts från en stat som är medlem i Europeiska unionen, anses den vara införd när den har förts över gränsen.

29 §

En anordning som avses i 26 a § upphovsrättslagen anses vara utförd ur landet då det transportmedel i vilket anordningen lastats efter slutlig tullklarering avgått från landet, och, vid utförsel till en stat som är medlem i Europeiska unionen då det på något annat sätt bevisligen avgått från landet. Om anordningen utförs per post anses den vara utförd när den av posten mottagits för transport.

30 § (14.12.2006/1173)

Såsom i 26 e § l mom. 2 punkten i upphovsrättslagen avsedd yrkesmässig framställning av exemplar anses verksamhet

1) som är fortlöpande och regelbunden, som utövas i förvärvssyfte och i vilken exemplar framställs för att överlåtas till allmänheten, eller

2) i vilken framställningen av exemplar är en förutsättning för verksamheten eller annars central i denna och hör till verksamhetsområdet för den som framställer exemplaren.

Såsom i 26 e § l mom. 4 punkten i upphovsrättslagen avsedd yrkesmässig verksamhet anses verksamhet som är fortlöpande och regelbunden och som utövas i förvärvssyfte.

Upphovsrättslag 404/1961 26 e § har upphävts genom L om ändring av upphovsrättslagen 1171/2014.

31 § (14.12.2006/1173)

En organisation enligt 26 b § i upphovsrättslagen skall årligen till undervisningsministeriet avge redovisning av kostnaderna för administrationen av avgiften samt av avgiftens avkastning och hur denna används.

32 § (14.12.2006/1173)

Till de uppgifter som avser administration av avgiften hör insamling av avgiften hos de betalningsskyldiga, övervakning av att den föreskrivna betalningsskyldigheten fullgörs, uppbevaring av de medel som inflyter genom avgiften till dess redovisning sker, beviljande av sådana återbäringar och köptillstånd som avses i 26 e § i upphovsrättslagen, redovisning av de insamlade medlen i enlighet med den plan som nämns i 26 b § i lagen samt avgivande av redovisning enligt 31 § i denna förordning.

Upphovsrättslag 404/1961 26 e § har upphävts genom L om ändring av upphovsrättslagen 1171/2014.

33 §

De medel som influtit genom avgifterna skall uppbevaras på separata konton och, så långt den av uppbörden av medlen och planen för deras nyttjande betingade betalningsberedskapen det tillåter, vara placerade mot betryggande säkerhet samt med sakenlig ränta.

34 § (14.12.2006/1173)

34 § har upphävts genom F 14.12.2006/1173.

35 §

Organisationen skall bereda undervisningsministeriet möjlighet att granska dess bokföring, förvaltning och nyttjande av medel till den del det är fråga om skötsel av de i 32 § nämnda uppgifterna.

36 § (14.12.2006/1173)

I ett beslut enligt 26 b § i upphovsrättslagen angående godkännande av en organisation skall innehållet i 31–35 § anges.

37 §

Undervisningsministeriet godkänner den i 26 b § upphovsrättslagen avsedda planen för nyttjandet av avgiftens avkastning årligen efter utloppet av den i lagens 26 e § 2 mom. stadgade fristen för yrkande på återbäring.

Upphovsrättslag 404/1961 26 e § har upphävts genom L om ändring av upphovsrättslagen 1171/2014.

38 § (14.12.2006/1173)

Av den dispositionsplan som avses i 26 b § i upphovsrättslagen skall det framgå

1) i vilket förhållande medlen skall användas för i 26 a § i upphovsrättslagen avsedd direkt kompensation till verkens upphovsmän och som indirekt kompensation till upphovsmännen för ändamål som är gemensamma för dem,

2) kostnaderna för administrationen,

3) de sammanslutningar till vilka medel skall betalas samt

4) varje sammanslutnings andelar och de ändamål för vilka medlen används.

39 §

Såsom för upphovsmännen gemensamma i 26 a § upphovsrättslagen avsedda ändamål betraktas bland annat främjande av musik-, film-, televisions- och videokultur, däri inbegripna syften som främjar upphovsmännens sysselsättning och produktionen av kulturtjänster samt utbildning och forskning.

40 §

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1995.

Genom denna förordning upphävs upphovsrättsförordningen av den 25 augusti 1961 (441/61) jämte ändringar.

Ikraftträdelsestadganden:

15.3.1996/160:

Denna förordning träder i kraft den 25 mars 1996.

15.12.2005/1036:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.

14.12.2006/1173:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.

3.1.2008/1:

Denna förordning träder i kraft den 14 januari 2008.

18.12.2008/1004:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

19.12.2013/1081:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.