Beaktats t.o.m. FörfS 476/2022.

12.4.1995/558

Lag om fastighetsförrättningsavgift

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

För fastighetsförrättningar och för andra åtgärder enligt fastighetsbildningslagen (554/95) uppbärs fastighetsförrättningsavgift enligt denna lag.

Avgift uppbärs enligt denna lag även för förrättningar och uppdrag som avses i annan lagstiftning, om de är jämförbara med en förrättning eller ett uppdrag enligt fastighetsbildningslagen och är sådana att fastighetsbildningsmyndigheten skall utföra dem på begäran, såvida inte i fråga om någon förrättning eller något uppdrag stadgas eller bestäms särskilt om avgiften.

Vad som nedan stadgas om den fastighetsförrättningsavgift som skall uppbäras för en fastighetsförrättning gäller i tillämpliga delar även fastighetsförrättningsavgifter som uppbärs för andra i 1 och 2 mom. avsedda åtgärder och uppdrag. (22.11.1996/ 878)

2 § (13.12.2013/905)

Fastighetsförrättningsavgiften uppbärs till staten i de fall då fastighetsförrättningen har verkställts av en tjänsteman vid Lantmäteriverket. För en fastighetsförrättning som har verkställts av kommunens tjänsteman uppbärs fastighetsförrättningsavgiften till kommunen.

3 § (31.1.2014/74)

Fastighetsförrättningsavgiften ska till sin storlek motsvara de totala kostnader som fastighetsförrättningen orsakar staten eller kommunen (självkostnadsvärde). För förrättningar av samma slag kan fastställas en avgift av samma storlek även i sådana fall där de totala kostnaderna för enskilda förrättningar avviker från varandra.

Fastighetsförrättningsavgiften fastställs som arbetsersättning eller förrättningsersättning. Fastighetsförrättningsavgiften innefattar dessutom de kostnader och ersättningar enligt 5 mom. som förrättningen orsakar. Den fastighetsförrättningsavgift som tas ut för en förrättning kan fastställas dels som arbetsersättning, dels som förrättningsersättning. Kostnader och ersättningar enligt 5 mom. kan tas ut i form av fastighetsförrättningsavgift antingen som sådana eller inkluderas i arbetsersättningen eller förrättningsersättningen.

Arbetsersättningen fastställs på grundval av den arbetstid som använts för förrättningen, de genomsnittliga lönekostnaderna samt de övriga kostnader som orsakats Lantmäteriverket eller kommunen för verkställandet av förrättningen. Närmare bestämmelser om de övriga kostnader som ska beaktas när arbetsersättningen fastställs utfärdas genom förordning av statsrådet.

Förrättningsersättningen fastställs enligt förrättningsslag till jämnstort belopp på grundval av de genomsnittliga totala kostnader som förrättningarna orsakar.

Kostnader och ersättningar som orsakas av en förrättning är

1) utgifter och ersättningar som beror på utförandet av uppgifter som avses i 180 § i fastighetsbildningslagen,

2) ersättningar som avses i 182 § 2 mom. i fastighetsbildningslagen,

3) arvoden och ersättningar som har betalts till sysslomän och sakkunniga, och

4) andra kostnader och ersättningar som beror på verkställandet av förrättningen och som inte utgör kostnader för intressebevakning.

Av särskilda skäl kan, på det sätt som bestäms genom förordning av statsrådet, bestämmas att någon fastighetsförrättningsavgift inte ska fastställas eller att avgiften fastställs till ett mindre belopp än vad som anges ovan i denna paragraf.

4 § (20.5.2016/378)

Närmare bestämmelser om de avgifter som fastställs med stöd av 3 § utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet. Avgifterna för fastighetsförrättningar, som verkställs på förordnande av kommunens fastighetsregisterförare, fastställs dock på samma grunder i en fastighetsförrättningsavgiftstaxa, som kommunen beslutar om.

5 § (31.1.2014/74)

Om en stycknings- eller ägobytesförrättning utförs på ett detaljplaneområde på ett område som ägs av kommunen och kommunen har utfört alla terrängarbeten som förrättningen kräver, med användning av egna råmärken, minskas förrättningsersättningen för kommunen som är betalningsskyldig med en andel som motsvarar detta.

6 § (21.12.2001/1434)

6 § har upphävts genom L 21.12.2001/1434.

7 §

För åtgärder som beror på rättande av sakfel, fel i förfarandet eller skrivfel enligt 271 eller 272 § i fastighetsbildningslagen bestäms ingen fastighetsförrättningsavgift. (27.11.2009/960)

Fastighetsförrättningsavgift bestäms inte heller för

1) en fastighetsförrättning som har verkställts för statens behov då förrättningen har utförts av en tjänsteman vid Lantmäteriverket, (13.12.2013/905)

2) nyskifte till den del som förutsättningarna för och omfattningen av förrättningen därvid har undersökts och avgjorts, och det inte är fråga om sådant nyskifte enligt 68 § 2 mom. fastighetsbildningslagen som anhängiggjorts genom ansökan av den som genomför ett projekt, (21.12.2001/1434)

3) förrättningar och uppdrag om vilka det särskilt stadgas att kostnaderna för dem skall betalas av statens eller kommunens medel eller

4) en förrättning som sker för utredande eller rättande av ett fel som har inträffat vid en förrättning eller när uppgifter har införts i fastighetsregistret.

Om kostnaderna för att utreda vilka som skall betala fastighetsförrättningsavgiften och hur stor varje andel skall vara uppenbart skulle överstiga den avgift som skulle inflyta till staten eller kommunen, bestäms ingen fastighetsförrättningsavgift.

Bestämmelser om de fall i vilka fastighetsförrättningar är sådana som avses i 2 mom. 1 punkten utfärdas genom förordning av statsrådet. (13.12.2013/905)

8 §

En fastighet för vilken fastighetsförrättningsavgift har påförts utgör pant för fastighetsförrättningsavgiften och för räntan på denna så som 20 kap. jordabalken (540/95) stadgar.

9 § (22.11.1996/878)

Den som är förrättningsingenjör vid en fastighetsförrättning bestämmer fastighetsförrättningsavgiften. Fastighetsförrättningsavgiften för andra åtgärder eller uppdrag bestäms av den som vidtar åtgärden eller utför uppdraget.

10 § (21.12.2001/1434)

Fastighetsförrättningsavgiften för en fastighetsförrättning fastställs och uppbärs efter att förrättningen har vunnit laga kraft. För andra åtgärder eller uppdrag fastställs och uppbärs en fastighetsförrättningsavgift efter att åtgärden eller uppdraget har genomförts.

Innan den slutliga fastighetsförrättningsavgiften fastställs kan kostnaderna för utförda arbeten eller en sådan andel av fastighetsförrättningsavgiften (avbetalning) som motsvarar den uppskattade omfattningen av den genomförda delen av en oavslutad förrättning fastställas och uppbäras. Om den slutliga fastighetsförrättningsavgiften skall fastställas som en förrättningsersättning, kan det dock bestämmas att den avbetalning som uppbärs för en avslutad förrättning är lika stor som den slutliga fastighetsförrättningsavgiften. Avbetalningsbeloppet kan vara högst lika stort som den slutliga fastighetsförrättningsavgiften.

Av den som har ansökt om förrättningen och av andra sakägare kan förskott på fastighetsförrättningsavgiften (förskottsavgift) uppbäras och säkerhet fordras för betalningen av fastighetsförrättningsavgiften enligt vad som bestäms genom förordning av statsrådet. Angående förskottsavgiften gäller vad som i 8 § föreskrivs om fastighetsförrättningsavgift.

11 § (13.12.2013/905)

Lantmäteriverket kan på statens vägnar och kommunens fastighetsregisterförare på kommunens vägnar av särskilt vägande skäl bevilja en fysisk person eller ett dödsbo uppskov med betalningen av avgiften.

Ändring i Lantmäteriverkets och kommunens fastighetsregisterförares beslut får inte sökas genom besvär.

Närmare bestämmelser om de orsaker som kan utgöra grund för beviljande av betalningsuppskov utfärdas genom förordning av statsrådet.

12 § (22.11.1996/878)

Fastighetsförrättningsavgiften uppbärs på en gång. Genom förordning kan stadgas att avgiften skall uppbäras i flera poster. En avgift som baserar sig på fastighetsförrättningsavgiftstaxan kan dock uppbäras i två eller flera poster enligt vad som bestäms i fastighetsförrättningsavgiftstaxan.

Om fastighetsförrättningsavgiften inte betalas inom utsatt tid, ska på det belopp som förfallit till betalning betalas en årlig dröjsmålsränta enligt den räntefot som avses i 4 § 1 mom. i räntelagen (633/1982). Dessutom ska kostnaderna för indrivning av en avgift som förfallit till betalning ersättas. När indrivningskostnader ersätts och drivs in iakttas lagen om indrivning av fordringar (513/1999). Bestämmelserna om konsumentfordran i den lagen ska iakttas också när den betalningsskyldige inte är en privatperson. (18.1.2013/40)

12 a § (22.11.1996/878)

En fastighetsförrättningsavgift som tagits ut felaktigt eller till ett för stort belopp återbärs och på den betalas ränta enligt den räntefot som avses i 3 § 2 mom. i räntelagen, minskad med två procentenheter. Om räntan på återbäringen är negativ, återbärs en fastighetsförrättningsavgift som tagits ut felaktigt eller till ett för stort belopp till det belopp som tagits ut. (19.11.2021/996)

Den fastighetsförrättningsavgift som avses i 1 mom. återbärs dock inte och på den betalas ingen ränta, om beloppet understiger ett belopp som stadgas genom förordning.

13 § (22.11.1996/878)

Beslut om bestämmande av fastighetsförrättningsavgift får inte överklagas genom besvär.

I fråga om fastighetsförrättningsavgiften gäller lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007). Grundbesvär som avses i lagen anförs hos förvaltningsdomstolen. (27.11.2009/960)

14 § (21.12.2001/1434)

Närmare bestämmelser om övriga omständigheter när det gäller uppbörd och verkställigheten i övrigt av denna lag utfärdas genom förordning av statsrådet.

15 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

Genom denna lag upphävs lagen den 2 maj 1972 om lantmäteriavgift (320/72) jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter kan vidtas innan lagen träder i kraft.

16 §

På en förrättning eller åtgärd som har avslutats innan denna lag träder i kraft tillämpas de stadganden om lantmäteriavgift som gäller när denna lag träder i kraft och sådana föreskrifter som har meddelats med stöd av dem. En taxa som avses i 137 a § 1 mom. lagen om skifte inom planläggningsområde och som har fastställts innan denna lag träder i kraft förblir gällande till dess kommunfullmäktige har beslutat om en fastighetsförrättningsavgiftstaxa enligt 3 § 2 mom. (22.11.1996/878)

Vid bestämmandet och uppbörden av en fastighetsförrättningsavgift som hänför sig till en förrättning eller ett uppdrag som inte har slutförts när denna lag träder i kraft iakttas stadgandena i denna lag. I fråga om sänkning av avgiften tillämpas dock vad som gäller i fråga om detta när denna lag träder i kraft.

17 §

Vad som på annat ställe i lag eller förordning stadgas om lantmäteriavgift skall när denna lag har trätt i kraft gälla fastighetsförrättningsavgift.

RP 227/94, JsUB 45/94

Ikraftträdelsestadganden:

22.11.1996/878:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

RP 114/1996, JsUB 12/1996, RSv 150/1996

21.12.2001/1434:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

På en förrättning eller åtgärd som har avslutats innan denna lag träder i kraft tillämpas de bestämmelser om fastighetsförrättningsavgift som gäller när denna lag träder i kraft och de föreskrifter som har meddelats med stöd av dem.

Om fastighetsförrättningsavgiften för en förrättning eller ett uppdrag som inte har avslutats när denna lag träder i kraft, enligt de tidigare bestämmelserna skall fastställas som en arbetstidsersättning och en ersättning för allmänna kostnader och enligt denna lag och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den som en arbetsersättning, skall fastighetsförrättningsavgiften för förrättningen i fråga om arbeten som utförts före lagens ikraftträdande fastställas enligt de tidigare bestämmelserna och i fråga om arbeten som utförts efter lagens ikraftträdande enligt denna lag och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den.

För sådana förrättningar eller uppdrag som inte har slutförts när denna lag träder i kraft och i fråga om vilka fastighetsförrättningsavgiften enligt denna lag eller de bestämmelser som utfärdats med stöd av den bestäms som en förrättningsersättning, skall fastighetsförrättningsavgiften för hela förrättningen fastställas enligt denna lag och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den.

På en förrättning som inte har avslutats när denna lag träder i kraft tillämpas det upphävda 6 § 2 mom. och de bestämmelser om sänkning av fastighetsförrättningsavgiften som utfärdats med stöd av det.

RP 142/2001, JsUB 11/2001, RSv 177/2001

27.11.2009/960:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Genom denna lag upphävs 7 § i statsrådets förordning om fastighetsförrättningsavgift (1560/2001), sådan denna paragraf lyder delvis ändrad i förordning 62/2009.

På kostnader för indrivning av en fastighetsförrättningsavgift som förfallit till betalning före denna lags ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 163/2009, JsUB 8/2009, RSv 139/2009

18.1.2013/40:

Denna lag träder i kraft den 16 mars 2013.

RP 57/2012, LaUB 14/2012, RSv 126/2012

13.12.2013/905:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 68/2013, JsUB 7/2013, RSv 102/2013

31.1.2014/74:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2014.

Om en förrättning eller en åtgärd har avslutats innan denna lag träder i kraft och fastighetsförrättningsavgiften för den fastställs i form av förrättningsersättning, fastställs förrättningsersättningen med tillämpning av de bestämmelser som gällde vid den tidpunkt då förrättningen avslutades.

RP 144/2013, JsUB 16/2013, RSv 179/2013

20.5.2016/378:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

RP 102/2015, JsUB 5/2016, RSv 40/2016

19.11.2021/996:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

RP 26/2021, JsUB 12/2021, RSv 121/2021

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.