Beaktats t.o.m. FörfS 125/2023.

17.3.1995/398

Lag om utländska försäkringsbolag

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

I AVDELNINGEN

TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH DEFINITIONER

1 kap

Allmänna stadganden

1 §
Tillämpningsområde

Utländska försäkringsbolag har rätt att bedriva försäkringsverksamhet i Finland så som föreskrivs i denna lag. (18.7.2008/525)

I fråga om utländska försäkringsbolags rätt att i Finland bedriva lagstadgad försäkringsverksamhet gäller dessutom vad som särskilt föreskrivs om detta. (18.7.2008/525)

Vad denna lag stadgar om utländska försäkringsbolag gäller på motsvarande sätt med dessa jämförbara utländska försäkringsföretag.

Vad som föreskrivs om utländska EES-tilläggspensionsanstalter i lagen om tilläggspensionsstiftelser och tilläggspensionskassor (947/2021) ska tillämpas på utländska EES-försäkringsbolag som bedriver tjänstepensionsverksamhet enligt artikel 4 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2341 om verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut. Ett ovan avsett försäkringsbolag kan vid gränsöverskridande överlåtelser vara överlåtande eller övertagande tilläggspensionsanstalt med iakttagande av vad som i lagen om tilläggspensionsstiftelser och tilläggspensionskassor föreskrivs om gränsöverskridande överlåtelser av tilläggspensionsarrangemang. (19.11.2021/973)

2 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) utländskt EES-försäkringsbolag ett utländskt försäkringsbolag som bedriver direkt försäkring eller återförsäkring och vars hemstat hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, (18.7.2008/525)

2) försäkringsbolag från tredjeland ett utländskt försäkringsbolag som bedriver direkt försäkring eller återförsäkring och vars hemstat inte hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, (18.7.2008/525)

3) utländskt livförsäkringsbolag ett utländskt försäkringsbolag som driver livförsäkringsrörelse,

4) utländskt skadeförsäkringsbolag ett utländskt försäkringsbolag som driver skadeförsäkringsrörelse,

5) livförsäkring verksamhet som hör till de livförsäkringsklasser som avses i lagen om försäkringsklasser (526/2008), (18.7.2008/525)

6) skadeförsäkring verksamhet som hör till de skadeförsäkringsklasser som avses i lagen om försäkringsklasser, (18.7.2008/525)

6 a) återförsäkring verksamhet som består i att överta risker som överlåts av ett utländskt EES-försäkringsbolag eller av ett försäkringsbolag eller återförsäkringsbolag i tredjeland, (20.3.2015/305)

7) hemstat vid skadeförsäkring den stat där det försäkringsbolag som försäkrar risken har sin bolagsrättsliga hemort, vid livförsäkring den stat där det försäkringsbolag som svarar för åtagandet har sin bolagsrättsliga hemort och vid återförsäkring den stat där återförsäkringsbolaget har sin bolagsrättsliga hemort, (20.3.2015/305)

8) tjänsteföretag en sammanslutning som för ett utländskt försäkringsbolag producerar tjänster som hänför sig till bolagets huvudsakliga verksamhet samt en sammanslutning som huvudsakligen producerar tjänster för ett eller flera försäkringsbolag genom att äga, besitta eller förvalta fastigheter; med tjänsteföretag jämställs också bostads- och fastighetssammanslutningar som är dottersammanslutningar till ett försäkringsbolag, (18.7.2008/525)

9) ministeriet eller vederbörande ministerium social- och hälsovårdsministeriet, (30.4.2004/331)

10) rekonstruktionsåtgärd en åtgärd som baserar sig på beslut eller annan medverkan av en myndighet och som syftar till att trygga eller återställa ett försäkringsbolags finansiella ställning och som påverkar tredje mans rättigheter gentemot försäkringsbolaget, (30.4.2004/331)

11) likvidationsförfarande ett förfarande som gäller alla borgenärer och som genomförs genom beslut eller annan medverkan av en myndighet och som innebär att ett försäkringsbolags tillgångar förvandlas i pengar och skiftas mellan borgenärerna, delägarna eller medlemmarna på ett i lag föreskrivet sätt; med likvidationsförfarande avses också ett förfarande som avslutas med ackord eller annan motsvarande åtgärd, (30.4.2004/331)

12) rekonstruktör varje person eller organ som utses av de behöriga myndigheterna för att förvalta rekonstruktionsåtgärder, (30.4.2004/331)

13) förvaltare varje person eller organ som utses av de behöriga myndigheterna eller förvaltningsorganen i ett försäkringsbolag för att förvalta ett likvidationsförfarande, (19.5.2006/393)

14) försäkringsfordran varje fordran som ett utländskt försäkringsbolag enligt ett direktförsäkringsavtal ansvarar för gentemot försäkringstagare, försäkrade personer, förmånstagare eller sådana skadelidande som har rätt att kräva ersättning enligt försäkringsavtalet direkt av försäkringsbolaget, inbegripet reserver för okända skador, samt de försäkringspremier som ett utländskt försäkringsbolag är skyldigt till följd av att dessa försäkringsavtal och denna verksamhet inte har ingåtts eller har återgått enligt den lag som gäller för sådana avtal eller sådan verksamhet innan likvidationsförfarandet har inletts, (18.7.2008/525)

15) tilläggspensionsverksamhet verksamhet som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/41/EG om verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut, samt med (18.7.2008/525)

16) captivebolag för återförsäkring ett återförsäkringsbolag vars syfte är att återförsäkra risker endast för den företagsgrupp till vilken bolaget självt hör; ett återförsäkringsbolag som ägs av ett försäkringsbolag eller av en försäkringsgrupp anses dock inte vara ett captivebolag för återförsäkring. (18.7.2008/525)

2 mom. har upphävts genom L 18.7.2008/525. (18.7.2008/525)

3 § (20.4.2018/237)
Verksamhet som faller utanför tillämpningsområdet

Denna lag tillämpas inte på

1) verksamhet som avses i lagen om försäkringsdistribution (234/2018), eller

2) sådan koassuransverksamhet som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II), nedan Solvens II -direktivet, i vilken ett utländskt EES-försäkringsbolag deltar från ett utländskt driftställe i annan egenskap än ledande försäkringsgivare.

4 § (18.7.2008/525)
Filial och generalagent

Med filial avses ett utländskt försäkringsbolags agentur eller filial i Finland som leds av en generalagent. Som filial betraktas även ett kontor som bolagets egen personal sköter, och en person som bedriver självständig verksamhet och har en stående fullmakt att företräda bolaget på samma sätt som en agentur.

Med generalagent avses en fysisk eller juridisk person som leder och har hand om ett utländskt försäkringsbolags affärsverksamhet i Finland och som även har rätt att företräda bolaget i alla de rättsförhållanden som hänför sig till verksamheten.

5 § (18.7.2008/525)
Fritt tillhandahållande av försäkringstjänster

Med fritt tillhandahållande av försäkringstjänster avses att ett utländskt EES-försäkringsbolag bedriver återförsäkringsverksamhet i Finland eller på ett utländskt driftställe som avses i 2 mom. ingår

1) skadeförsäkringsavtal om en sådan i Finland belägen risk som avses i 6 §,

2) livförsäkringsavtal med en fysisk person som är varaktigt bosatt i Finland, eller

3) livförsäkringsavtal med en juridisk person vars driftställe i Finland avtalet hänför sig till.

Med ett utländskt EES-försäkringsbolags utländska driftställe avses bolagets driftställe i hemstaten och dess filial i någon annan stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet än bolagets hemstat eller i Finland.

6 §
Risk som är belägen i Finland

Med risk som är belägen i Finland avses

1) egendom som finns i Finland, när försäkringen gäller antingen en fastighet eller en byggnad eller en byggnad och dess lösöre, om lösöret har försäkrats genom samma försäkringsavtal som byggnaden,

2) ett i Finland registrerat fordon, när försäkringsobjektet är ett fordon, eller

3) risk i samband med resa eller semester, om en försäkring avseende den har ingåtts för högst fyra månader och försäkringstagaren har tecknat försäkringen i Finland.

I andra fall än de som nämns i 1 mom. anses risken vara belägen i Finland, om försäkringstagaren är varaktigt bosatt här eller om försäkringstagaren är en juridisk person vars driftställe, som försäkringen hänför sig till, finns i Finland.

Vid import av ett motorfordon till Finland är risken med avvikelse från 1 mom. 2 punkten belägen i Finland i 30 dagar från det att fordonsköparen godkände leveransen. (18.7.2008/525)

II AVDELNINGEN

STADGANDEN OM UTLÄNDSKA EES-FÖRSÄKRINGSBOLAG

2 kap

Inledande och avslutande av verksamheten

7 § (20.3.2015/305)
En filials etableringsanmälan

Ett utländskt EES-försäkringsbolag kan bedriva försäkringsrörelse i Finland med stöd av etableringsrätten efter att den myndighet i hemstaten som svarar för försäkringstillsynen har gjort en anmälan om detta till Finansinspektionen. Anmälan ska innehålla tillräckliga uppgifter om den tilltänkta filialens affärsverksamhet, förvaltning och generalagent. Etablering av en filial i Finland betraktas som bedrivande av försäkringsverksamhet med stöd av etableringsrätten.

Dessutom behövs ett intyg av försäkringstillsynsmyndigheten i bolagets hemstat över att försäkringsbolaget uppfyller de kapitalkrav för försäkringsbolag som ställs i Solvens II -direktivet, med beaktande av den planerade verksamheten.

8 § (19.12.2008/895)

8 § har upphävts genom L 19.12.2008/895.

9 § (19.12.2008/895)
Inledande av en filials verksamhet

En filial kan börja bedriva direktförsäkringsverksamhet i Finland när det utländska EES-försäkringsbolaget har fått en anmälan enligt 59 § i lagen om Finansinspektionen (878/2008) eller, om Finansinspektionen inte har gjort anmälan inom den tid som föreskrivs i paragrafen, då tidsfristen för behandlingen av ansökan har gått ut.

10 § (20.3.2015/305)
Anmälan om inledande av fritt tillhandahållande av försäkringstjänster

Innan ett utländskt EES-försäkringsbolag kan bedriva direkt försäkringsverksamhet i Finland som fritt tillhandahållande av tjänster, ska Finansinspektionen av försäkringstillsynsmyndigheten i försäkringsbolagets hemstat få en anmälan till vilken ska fogas

1) ett intyg över att försäkringsbolaget uppfyller de kapitalkrav för försäkringsbolag som ställs i Solvens II -direktivet, med beaktande av den planerade verksamheten,

2) utredning om vilka försäkringsklasser den verksamhet som bolaget med stöd av sin koncession har rätt att bedriva omfattar, samt

3) utredning om de risker som den tilltänkta verksamheten gäller.

I anmälan ska dessutom anges ersättningsombudets namn och adress. Till anmälan ska fogas den fullmakt som getts ombudet. Om försäkringsbolagets avsikt är att bedriva försäkringsverksamhet enligt trafikförsäkringslagen (460/2016) i Finland, ska det till anmälan fogas en utredning över att försäkringsbolaget är medlem i eller har gett in en ansökan om medlemskap till Trafikförsäkringscentralen. Försäkringsbolaget ska även göra en utfästelse om att det inte börjar bedriva trafikförsäkringsverksamhet i Finland innan det har godkänts som medlem i Trafikförsäkringscentralen. (17.6.2016/462)

11 § (18.7.2008/525)
Inledande av fritt tillhandahållande av försäkringstjänster

Ett utländskt EES-försäkringsbolag får börja fritt tillhandahålla försäkringstjänster som gäller direkt försäkringsverksamhet i Finland sedan bolaget av den myndighet som utövar tillsyn över försäkringsverksamheten i bolagets hemstat har underrättats om att myndigheten har sänt anmälan om inledande av fritt tillhandahållande av försäkringstjänster till Försäkringsinspektionen.

12 § (18.7.2008/525)
Ändrade uppgifter

Om det sker förändringar i de uppgifter som ett utländskt EES-försäkringsbolag i anmälningar enligt 7 eller 10 § uppgett för den myndighet som svarar för försäkringsinspektionen i hemstaten, iakttas förfarandet enligt 9 § eller på motsvarande sätt enligt 11 §. (19.12.2008/895)

Försäkringsbolaget ska underrätta Försäkringsinspektionen om ändringar i de uppgifter som ingår i filialens etableringsanmälan minst en månad innan den planerade ändringen görs.

13 § (30.4.2004/331)
Verkningarna av att koncessionen återkallas

Om den koncession som ett utländskt EES-försäkringsbolag har beviljats i hemstaten återkallas, skall försäkringsbolaget utan dröjsmål underrätta Försäkringsinspektionen om saken. Efter det att koncessionen har återkallats kan det utländska EES-försäkringsbolaget inte bevilja nya försäkringar i Finland.

13 a § (28.12.2018/1299)

13 a § har upphävts genom L 28.12.2018/1299.

13 b § (28.12.2018/1299)

13 b § har upphävts genom L 28.12.2018/1299.

13 c § (28.12.2018/1299)

13 c § har upphävts genom L 28.12.2018/1299.

13 d § (28.12.2018/1299)

13 d § har upphävts genom L 28.12.2018/1299.

13 e § (28.12.2018/1299)

13 e § har upphävts genom L 28.12.2018/1299.

3 kap

Tillsyn

14 § (19.12.2008/895)
Tillsynen över utländska EES-försäkringsbolag

Finansinspektionen utövar tillsyn över utländska EES-försäkringsbolags verksamhet i Finland i enlighet med denna lag och lagen om Finansinspektionen. Denna lags hänvisningar till Försäkringsinspektionen ska avse Finansinspektionen.

14 a § (28.12.2018/1299)

14 a § har upphävts genom L 28.12.2018/1299.

14 b § (20.4.2018/237)
Granskning av funktioner eller uppgifter som lagts ut på entreprenad

Om ett utländskt EES-försäkringsbolag har lagt ut en funktion eller en uppgift på entreprenad till ett företag i Finland, kan den myndighet som svarar för försäkringstillsynen i det utländska EES-försäkringsbolagets hemstat inom ramen för sin behörighet själv eller genom en representant inspektera den verksamhet som lagts ut till företaget vid driftstället. Innan inspektionen inleds ska den myndighet som svarar för försäkringstillsynen i det utländska EES-försäkringsbolagets hemstat eller myndighetens representant informera Finansinspektionen om inspektionen.

I det fall som avses i 1 mom. kan Finansinspektionen, på begäran av den myndighet som svarar för försäkringstillsynen i det utländska EES-försäkringsbolagets hemstat, inspektera den verksamhet som lagts ut till ett företag i Finland vid driftstället. På Finansinspektionens rätt att få uppgifter samt granskningsrätt tillämpas då bestämmelserna i 3 kap. i lagen om Finansinspektionen om Finansinspektionens rätt att få uppgifter samt granskningsrätt i fråga om tillsynsobjekt, bestämmelserna i 33 a § i den lagen om Finansinspektionens rätt att förena rätten att få uppgifter samt granskningsrätten med vite och bestämmelserna i 34 § i den lagen om Finansinspektionens rätt att anlita utomstående sakkunniga.

15 § (18.7.2008/525)
Hemstatens myndighets behörighet i Finland

1 mom. har upphävts genom L 19.12.2008/895. (19.12.2008/895)

Finansinspektionen kan på begäran av den myndighet som i det utländska EES-försäkringsbolagets hemstat utövar tillsyn över försäkringsverksamheten förbjuda bolaget att avyttra eller pantsätta egendom som bolaget innehar i Finland eller förbjuda bolaget att betala försäkringens återköpsvärde till försäkringstagarna, om försäkringsbolaget enligt den tillsynsmyndigheten i sin hemstat inte uppfyller Solvens II -direktivets krav på försäkringstekniska avsättningar och solvens. (20.3.2015/305)

Finansinspektionen kan på begäran av den myndighet som i det utländska EES-försäkringsbolagets hemstat utövar tillsyn över försäkringsverksamheten begränsa EES-försäkringsbolagets rätt att använda tillgångar som innehas av kreditinstitut som avses i kreditinstitutslagen (610/2014), fondbolag och fondföretag som avses i lagen om placeringsfonder (48/1999), AIF-förvaltare enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (162/2014), värdepappersföretag som avses i lagen om investeringstjänster (747/2012) och livförsäkringsbolag som avses i försäkringsbolagslagen (521/2008) och vilka hänför sig till EES-försäkringsbolagets tilläggspensionsverksamhet, eller helt och hållet förbjuda EES-försäkringsbolaget att använda nämnda tillgångar, om EES-försäkringsbolaget enligt den tillsynsmyndigheten i bolagets hemstat inte uppfyller Solvens II -direktivets krav på försäkringstekniska avsättningar och solvens. (20.3.2015/305)

15 a § (18.7.2008/525)
Erkännande av rekonstruktionsåtgärder och likvidationsförfaranden

Ett beslut enligt lagstiftningen i hemstaten för ett utländskt EES-försäkringsbolag om att inleda rekonstruktionsåtgärder och likvidationsförfaranden som gäller bolaget träder i kraft i Finland samtidigt som beslutet träder i kraft i bolagets hemstat.

När Försäkringsinspektionen har underrättats om beslutet om rekonstruktionsåtgärderna eller likvidationsförfarandena ska Försäkringsinspektionen låta kungöra beslutet i den officiella tidningen, om bolaget har en filial i Finland eller om en i 10 § avsedd anmälan om bolagets avsikt att som fritt tillhandahållande av tjänster bedriva försäkringsverksamhet i Finland har lämnats till Försäkringsinspektionen. Dessutom ska Försäkringsinspektionen informera om kungörelsen i åtminstone en dagstidning som utkommer på filialens hemort. I kungörelsen ska anges den myndighet som ansvarar för rekonstruktionsåtgärden eller likvidationsförfarandet, den lagstiftning som ska tillämpas på åtgärden eller förfarandet samt namnet på den eventuella rekonstruktören och förvaltaren. Kungörelsen ska vara avfattad på finska och svenska. Försäkringsinspektionen har rätt att besluta hur ett beslut om andra än i detta moment avsedda EES-försäkringsbolags rekonstruktionsåtgärder eller likvidationsförfaranden ska offentliggöras i Finland.

Kungörelseförfarandet enligt denna paragraf tillämpas inte på rekonstruktionsåtgärder som enbart inverkar på rättigheter som innehas av personer i deras egenskap av delägare, medlemmar eller anställda i ett utländskt EES-försäkringsbolag, om inte något annat bestäms om rekonstruktionsåtgärden i den lag som ska tillämpas. Försäkringsinspektionen beslutar hur de som påverkas av en sådan rekonstruktionsåtgärd ska underrättas om åtgärden i Finland.

15 b § (30.4.2004/331)
Rekonstruktör och förvaltare

Utnämningen av en rekonstruktör eller förvaltare för ett utländskt EES-försäkringsbolag skall styrkas genom en vidimerad kopia av det ursprungliga utnämningsbeslutet eller ett annat intyg som utfärdats av myndigheterna i bolagets hemstat. Det kan krävas en laggill översättning av beslutet eller intyget till finska eller svenska.

Rekonstruktören och förvaltaren har rätt att i Finland utöva alla de befogenheter som de har rätt att utöva i bolagets hemstat. Rekonstruktören och förvaltaren har rätt att i Finland anlita ett biträde, som utsetts enligt lagstiftningen i bolagets hemstat.

En rekonstruktör och förvaltare som arbetar i Finland skall följa finsk lag i synnerhet när det gäller förfaranden för förvandling av tillgångar i pengar och information till anställda.

15 c § (19.12.2008/895)

15 c § har upphävts genom L 19.12.2008/895.

15 d § (30.4.2004/331)
Anteckning i register

Om inledandet av en rekonstruktionsåtgärd eller ett likvidationsförfarande med stöd av finsk lag antecknas i ett register, skall den registeransvarige på begäran av rekonstruktören, förvaltaren eller någon annan myndighet eller person i det utländska EES-försäkringsbolagets hemstat som har befogenhet till detta, registrera motsvarande åtgärd som gäller det utländska EES-försäkringsbolaget.

15 e § (18.7.2008/525)
Begränsning av tillämpningsområdet

På ett utländskt EES-försäkringsbolag som enbart bedriver återförsäkringsverksamhet och affärsverksamhet som är direkt anknuten till återförsäkringsverksamhet tillämpas inte bestämmelserna i 15 a–15 d §.

16 § (19.12.2008/895)

16 § har upphävts genom L 19.12.2008/895.

17 § (19.12.2008/895)
Begränsning och förbjudande av filialers verksamhet

I 61 § i lagen om Finansinspektionen föreskrivs om förbjudande och begränsning av filialers verksamhet

III AVDELNINGEN

STADGANDEN OM FÖRSÄKRINGSBOLAG I TREDJE LAND

4 kap

Inledande av verksamheten

18 § (18.7.2008/525)
Rätt att bedriva försäkringsverksamhet i Finland

Ett försäkringsbolag från tredjeland får inte bedriva direkt försäkringsverksamhet i Finland utan koncession av Försäkringsinspektionen.

För sin direkta försäkringsverksamhet i Finland ska bolaget här inrätta en filial som leds av en generalagent som Försäkringsinspektionen har godkänt.

Om ett försäkringsbolag från tredjeland ämnar bedriva återförsäkringsverksamhet i Finland genom en filial som har inrättats här, ska bolaget hos Försäkringsinspektionen ansöka om koncession för bedrivande av återförsäkringsverksamhet.

19 § (18.7.2008/525)
Koncession

Koncession ska beviljas om

1) det utifrån den verksamhetsplan som avses i 20 § och annan utredning om den planerade försäkringsverksamheten den bedömningen kan göras att försäkringsbolaget från ett tredjeland i sin verksamhet kommer att iaktta sunda och försiktiga affärsprinciper,

2) generalagenten uppfyller kraven enligt 24 §,

3) den bedömningen kan göras att försäkringsbolaget från ett tredjeland uppfyller kraven på företagsstyrningssystem enligt 34 a § samt kraven som gäller ansvarig försäkringsmatematiker och aktuariefunktion enligt 37 §,

4) filialen har ett startkapital enligt 28 § och säkerhet har ställts enligt 29 §, samt om

5) den bedömningen kan göras att filialen uppfyller solvenskraven enligt 31 § när verksamheten inleds.

(20.3.2015/305)

Koncession för ett försäkringsbolag från tredjeland som bedriver direkt försäkringsverksamhet beviljas för bestämda försäkringsklasser och klassgrupper. Koncessionen kan på sökandens begäran begränsas till att gälla endast en del av en försäkringsklass. Ett försäkringsbolag från tredjeland som bedriver återförsäkringsverksamhet beviljas i enlighet med sökandens begäran koncession antingen för återförsäkring av skadeförsäkring eller återförsäkring av livförsäkring eller för samtlig återförsäkringsverksamhet. Om en koncessionsansökan gäller annan till skadeförsäkringsklass 10 hörande försäkring än ansvarsförsäkring för fraktförare, ska i ansökan i enlighet med 14 a § i trafikförsäkringslagen (279/1959) uppges namnen och adresserna på de skaderegleringsrepresentanter som utses i varje annan EES-stat.

Ett försäkringsbolag från tredjeland ska hos Finansinspektionen ansöka om utvidgning av koncessionen, om bolaget ämnar utvidga sin verksamhet till sådana försäkringsklasser eller klassgrupper som inte har nämnts i den gällande koncessionen. (13.12.2013/982)

20 § (18.7.2008/525)
Handlingar som ska fogas till koncessionsansökan

Ett försäkringsbolag från tredjeland ska till sin koncessionsansökan foga följande handlingar och utredningar:

1) bolagsordningen eller motsvarande stadgar samt en förteckning över styrelseledamöterna och bolagets högsta ledning samt en utredning om att bolaget uppfyller de krav som ställs på bolagsstyrelsen i 6 kap. i försäkringsbolagslagen,

2) en utredning om hurdan försäkringsverksamhet bolaget bedriver i sin hemstat,

3) ett besked av den myndighet som i bolagets hemstat utövar tillsyn över försäkringsverksamheten om huruvida bolaget under de tre senaste åren har förbjudits att bevilja nya försäkringar eller om andra allvarliga tvångsmedel har vidtagits mot bolaget under nämnda tid,

4) en verksamhetsplan för den verksamhet som bedrivs i Finland,

5) en sådan ansökan om godkännande av generalagent som avses i 25 §, inklusive bilagor,

5 a) en utredning om att bolaget uppfyller de krav på ett företagsstyrningssystem som föreskrivs i 34 a § och de krav på ansvarig försäkringsmatematiker och aktuariefunktion som föreskrivs i 37 §,

6) en utredning om att de handlingar som inlämnats på bolagets vägnar har upprättats enligt lagarna i bolagets hemstat och att de har utfärdats av en behörig person,

7) ett intyg om att filialen har det startkapital som avses i 28 § och att säkerhet som avses i 29 § har ställts, och

8) en utredning om att filialen när verksamheten inleds uppfyller solvenskraven enligt 31 §.

(20.3.2015/305)

Bolaget ska på uppmaning av Finansinspektionen ge den kompletterande information som inspektionen kräver. (13.12.2013/982)

Om ansökan avser utvidgning av en koncession, ska till ansökan fogas de utredningar som Finansinspektionen bestämmer. (13.12.2013/982)

Närmare bestämmelser om verksamhetsplanen utfärdas genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet.

20 a § (18.7.2008/525)

20 a § har upphävts genom L 18.7.2008/525.

21 § (19.12.2008/895)
Besvärsrätt

Finansinspektionen ska inom sex månader efter det att ansökan och de för avgörandet av ärendet behövliga handlingarna och utredningarna inkommit besluta om koncession ska beviljas eller förvägras.

Om beslut inte har meddelats inom den tid som föreskrivs i 1 mom. kan sökanden anföra besvär. Besvären anses i så fall avse ett avslagsbeslut. Sådana besvär kan anföras till dess att beslut om ansökan har meddelats. Finansinspektionen ska underrätta besvärsmyndigheten om att beslut meddelats. Övriga bestämmelser om anförande och behandling av besvär finns i 73 § i lagen om Finansinspektionen.

22 § (18.7.2008/525)
Inledande av verksamheten

Generalagenten ska utan dröjsmål underrätta Försäkringsinspektionen om att verksamheten har inletts och om filialens adress.

22 a § (18.7.2008/525)
Tillåten affärsverksamhet

Ett försäkringsbolag från tredjeland får inte i Finland driva annan näring än försäkringsverksamhet och sådan verksamhet enligt 22 b § som anknyter till försäkringsverksamheten (anknytande verksamhet).

22 b § (18.7.2008/525)
Bedrivande av annan affärsverksamhet än försäkringsverksamhet

Ett försäkringsbolag från tredjeland får utöver sin huvudsakliga verksamhet vara representant i Finland för ett annat företag än ett sådant som bedriver försäkringsverksamhet samt marknadsföra och för företagets räkning sälja dess tjänster och produkter till kunder, om företaget i fråga är

1) ett sådant kreditinstitut, värdepappersföretag, fondbolag, fondföretag eller en sådan AIF-förvaltare som står under offentlig tillsyn inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, (7.3.2014/189)

2) ett annat finansinstitut inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet än ett sådant som avses i 1 punkten,

3) ett företag som tillhandahåller tjänster eller produkter i anslutning till riskkontroll, skadeinspektion, skadebekämpning eller därmed jämförbar verksamhet, eller

4) ett företag vars tjänster eller produkter kompletterar de försäkringsprodukter som bolaget säljer antingen för egen räkning eller som representant för ett annat försäkringsföretag.

Utöver vad som anges i 1 mom. kan ett försäkringsbolag från tredjeland avtala om att även ett annat företag än ett sådant som avses i 1 mom. kan använda försäkringsbolagets filials organisation och distributionskanaler vid marknadsföringen av sina egna produkter eller tjänster, om

1) företaget och försäkringsbolaget från tredjeland hör till samma koncern eller samma ekonomiska sammanslutning, eller

2) företaget och försäkringsbolaget från tredjeland hör till en sådan ekonomisk gruppering som företaget agerar tillsammans med på marknaden och med vilken företaget har ett fast ekonomiskt samarbetsförhållande.

Sådan anknytande verksamhet som avses i 1 och 2 mom. ska vara lämpad för den art av försäkringsverksamhet som försäkringsbolaget från tredjeland bedriver i Finland och får inte vara av sådan omfattning att den har en väsentlig ställning i förhållande till försäkringsverksamheten. Den anknytande verksamheten får inte äventyra filialens solvens eller de försäkrade förmånerna.

22 c § (18.7.2008/525)
Verksamhetsplan och förbud mot annan affärsverksamhet

Ett försäkringsbolag från tredjeland ska göra upp en verksamhetsplan för verksamhet enligt 22 b § 1 och 2 mom. Planen ska sändas till Försäkringsinspektionen för godkännande innan nämnda verksamhet inleds. Försäkringsinspektionen kan meddela närmare föreskrifter om innehållet i verksamhetsplanen.

Försäkringsinspektionen kan förbjuda ett försäkringsbolag från tredjeland att bedriva anknytande verksamhet enligt 22 b § 1 och 2 mom. eller begränsa den, om det på grundval av verksamhetsplanen är uppenbart att verksamheten inte uppfyller kraven i 22 b § 3 mom. eller om filialen till försäkringsbolaget från tredjeland med hänsyn till den planerade verksamhetens omfattning, arten av produkten eller tjänsten i fråga, den sakkunskap som krävs av personalen eller därmed jämförbara omständigheter inte har tillräckliga förutsättningar att sköta verksamheten på ett ändamålsenligt sätt eller om det har förekommit allvarliga brister eller allvarligt missbruk i verksamheten.

5 kap

Generalagent

23 § (18.7.2008/525)
Generalagentens uppgifter

Den affärsverksamhet som ett försäkringsbolag från tredjeland bedriver i Finland ska ledas och skötas av en generalagent, som också representerar bolaget i alla de rättsförhållanden som hänför sig till nämnda verksamhet. Generalagenten har rätt att hos bolaget anställa ombud som behövs för bedrivande av försäkringsverksamheten och som handlar under hans ledning och på hans ansvar.

24 § (18.7.2008/525)
Krav som ställs på generalagenten

Generalagenten ska ha hemort i Finland. En minderårig eller den för vilken har förordnats en intressebevakare, vars handlingsbehörighet har begränsats eller som är försatt i konkurs, får inte vara generalagent. I lagen om näringsförbud (1059/1985) föreskrivs om ett näringsförbuds inverkan på behörigheten. Generalagenten ska vara väl ansedd och ha sådan allmän kännedom om försäkringsverksamhet som anses vara behövlig med beaktande av arten och omfattningen av den verksamhet som försäkringsbolaget från tredjeland bedriver i Finland.

Generalagenten kan även vara en finsk sammanslutning, som till sin representant ska utse en fysisk person som fyller de krav som ställs i 1 mom.

25 § (16.5.2002/359)
Ansökan om godkännande av generalagent

Försäkringsinspektionen godkänner på ansökan av försäkringsbolaget från tredje land den generalagent som bolaget har befullmäktigat. Till ansökan skall fogas en fullmakt som har givits generalagenten och en utredning om att agenten uppfyller kraven enligt 24 §.

Försäkringsinspektionen meddelar vid behov närmare föreskrifter om den fullmakt som skall ges generalagenten och den utredning som nämns i 1 mom.

26 §
Ställföreträdare för generalagenten

Ett försäkringsbolag från tredje land har rätt att för sin generalagent befullmäktiga en ställföreträdare för att sköta generalagentens uppgifter när denne har förhinder. Vad denna lag stadgar om generalagent skall på motsvarande sätt tillämpas på hans ställföreträdare.

27 § (16.5.2002/359)
Tillfällig generalagent

Om ett försäkringsbolag från tredje land inte i Finland har en sådan generalagent eller en sådan ställföreträdare för agenten som uppfyller kraven enligt 24 §, skall Försäkringsinspektionen förordna en tillfällig generalagent att sköta sysslan tills bolaget har befullmäktigat en ny generalagent som inspektionen har godkänt eller tills den ordinarie generalagentens förhinder har upphört. Till den tillfälliga generalagenten skall bolaget betala ett arvode vars belopp Försäkringsinspektionen bestämmer.

6 kap

Solvens och bedrivande av verksamheten

28 § (20.3.2015/305)
Filialens startkapital

Ett försäkringsbolag från tredjeland ska för den direkta försäkringsverksamhet som bolaget bedriver i Finland här ha tillgångar som uppgår till minst

1) 3 000 000 euro vid bedrivande av livförsäkringsverksamhet och försäkringsverksamhet i skadeförsäkringsklasserna 10–16, samt

2) 2 000 000 euro vid bedrivande av annan försäkringsverksamhet än sådan som avses i 1 punkten.

Ett sådant försäkringsbolag från tredjeland som i Finland enbart bedriver återförsäkringsverksamhet ska här ha tillgångar som uppgår till minst 3 000 000 euro. Tredjelands captivebolag för återförsäkring ska dock ha tillgångar i Finland som uppgår till minst 1 000 000 euro.

I denna lag avses med filialens startkapital det minimibelopp av tillgångar som avses i 1 och 2 mom.

29 § (18.7.2008/525)
Säkerhet

Av startkapitalet för en filial till försäkringsbolag från tredjeland som bedriver direkt försäkringsverksamhet ska på villkor som Finansinspektionen bestämmer minst hälften sättas in som säkerhet i en finländsk inlåningsbank eller på ett utländskt kreditinstituts filial i Finland. (20.3.2015/305)

Medan verksamheten pågår ska värdet av säkerheten alltid uppgå till minst en fjärdedel av minimikapitalkravet enligt 11 kap. 4 § 3 mom. i försäkringsbolagslagen. (20.3.2015/305)

3 mom. har upphävts genom L 20.3.2015/305. (20.3.2015/305)

De tillgångar som utgör säkerhet får användas endast för betalning av sådana på försäkringsavtal grundade skulder som hänför sig till bolagets direkta försäkringsverksamhet i Finland.

30 § (20.3.2015/305)
Ansvarsskuld och försäkringstekniska avsättningar i bokföringen och solvensberäkningen

Ett försäkringsbolag från tredjeland ska för sin försäkringsverksamhet i Finland beräkna ansvarsskulden och de försäkringstekniska avsättningarna i bokföringen och solvensberäkningen i enlighet med 2 och 3 mom.

I en filials bokföring och bokslut består ansvarsskulden av premieansvar och ersättningsansvar, i enlighet med 9 kap. 2 och 3 § i försäkringsbolagslagen.

Vid solvensberäkningen för en filial ska de försäkringstekniska avsättningarna beräknas i enlighet med 10 kap. i försäkringsbolagslagen.

30 a § (20.3.2015/305)

30 a § har upphävts genom L 20.3.2015/305.

31 § (20.3.2015/305)
Solvenskrav för filialer till försäkringsbolag från tredjeland

En filials kapitalbasmedel beräknas utifrån filialens tillgångar och skulder i enlighet med 12 kap. 1 § i försäkringsbolagslagen. För beräkning av kapitalbasmedlen ska filialens tillgångar och skulder värderas enligt 10 kap. i försäkringsbolagslagen. På filialens kapitalbasmedel tillämpas i övrigt vad som i 12 kap. i försäkringsbolagslagen föreskrivs om kapitalbasmedel.

Solvenskapitalkravet och minimikapitalkravet för försäkringsverksamhet som bedrivs av försäkringsbolag från tredjeland i Finland ska beräknas i enlighet med 11 kap. i försäkringsbolagslagen.

Kapitalbasmedlen för en filial till ett försäkringsbolag från tredjeland ska fortlöpande kvalitativt och kvantitativt uppfylla kapitalkraven enligt 2 mom.

De kapitalbasmedel som uppfyller solvenskapitalkravet ska till minst ett belopp motsvarande minimikapitalkravet finnas i Finland och överskjutande del i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Det medräkningsbara primärkapitalet enligt 12 kap. 11 § 2 mom. i försäkringsbolagslagen ska för att uppfylla minimikapitalkravet uppgå till minst hälften av det som föreskrivs i 11 kap. 4 § 3 och 4 mom. i försäkringsbolagslagen. I primärkapitalet inräknas säkerhet enligt 29 § i denna lag.

32 § (20.3.2015/305)
Ansökan om avvikelse från solvensbestämmelserna

Ett försäkringsbolag från tredjeland som har ansökt om eller beviljats koncession i någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet utöver Finland kan på förhand ansöka om Finansinspektionens samtycke till att

1) det solvenskapitalkrav som avses i 31 § ska beräknas på grundval av hela den affärsverksamhet som försäkringsbolagets filialer bedriver inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

2) den säkerhet som avses i 29 § ska deponeras endast i en av de stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet där försäkringsbolaget bedriver försäkringsverksamhet, och

3) det primärkapital som uppflyller minimikapitalkravet får placeras i vilken som helst av de stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet där försäkringsbolaget bedriver verksamhet.

Ett försäkringsbolag från tredjeland ska göra ansökan till Finansinspektionen och dessutom till de behöriga tillsynsmyndigheterna i de stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet där försäkringsbolaget har ansökt om eller beviljats koncession. I ansökan ska den myndighet anges som i fortsättningen ska utöva tillsyn över solvensen för den totala försäkringsverksamhet som utövas av de filialer som försäkringsbolaget har etablerat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, och försäkringsbolagets val av myndighet ska motiveras. Den säkerhet som avses i 29 § ska deponeras i den medlemsstat där den myndighet som utövar tillsyn över solvensen är belägen.

32 a § (20.3.2015/305)
Finansinspektionens samtycke till avvikelse från solvensbestämmelserna

Finansinspektionen kan ge sitt samtycke till ett förfarande enligt 32 § 1 mom. endast om förfarandet godkänns av alla de behöriga tillsynsmyndigheter som ansökan ska riktas till. Om Finansinspektionen på grundval av ansökan kommer att utöva tillsyn över solvensen för den totala verksamhet som bedrivs av filialer till försäkringsbolaget från tredjeland, ska den informera de övriga behöriga tillsynsmyndigheterna om saken.

Finansinspektionen kan återkalla sitt samtycke. Finansinspektionen ska då be de behöriga tillsynsmyndigheterna i de övriga EES-staterna att handla på samma sätt. Finansinspektionen ska återkalla sitt samtycke på begäran av den behöriga tillsynsmyndigheten i en annan EES-stat.

33 § (20.3.2015/305)

33 § har upphävts genom L 20.3.2015/305.

34 § (20.3.2015/305)

34 § har upphävts genom L 20.3.2015/305.

34 a § (13.12.2013/982)
Företagsstyrningssystem

Ett försäkringsbolag från tredjeland ska ha ett företagsstyrningssystem som är tillräckligt med beaktande av arten och omfattningen av bolagets affärsverksamhet. På företagsstyrningssystemet tillämpas det som i 6 kap. 8–20 § i försäkringsbolagslagen bestäms om företagsstyrningssystem.

35 § (20.3.2015/305)
Beräkningsgrunder

Vad som i försäkringsbolagslagen föreskrivs om beräkningsgrunder gäller också filialer till ett försäkringsbolag från tredjeland.

36 § (20.3.2015/305)
Placering av tillgångar

Vad som i 6 kap. 20 a–20 c § i försäkringsbolagslagen föreskrivs om placering av tillgångar gäller också verksamhet som utländska försäkringsbolags filialer bedriver i Finland.

37 § (13.12.2013/982)
Ansvarig försäkringsmatematiker samt aktuariefunktion

Ett försäkringsbolag från tredjeland ska ha en ansvarig försäkringsmatematiker samt en aktuariefunktion som är tillräcklig med beaktande av arten och omfattningen av bolagets affärsverksamhet. På den ansvariga försäkringsmatematikern och på aktuariefunktionen tillämpas 6 kap. 18–20 § och 31 kap. 5–7, 7 a, 7 b och 8 § i försäkringsbolagslagen.

7 kap

Tillsyn

38 § (18.7.2008/525)
Tillsynen över försäkringsbolag från tredjeland

Tillsynen över och inspektionen av den försäkringsverksamhet som försäkringsbolag från tredjeland bedriver i Finland ankommer på Försäkringsinspektionen.

39 § (20.3.2015/305)
Uppgifter som ska tillställas Finansinspektionen

En filial till ett försäkringsbolag från tredjeland ska för tillsynen till Finansinspektionen ge in behövliga uppgifter om filialens finansiella ställning och om andra sådana delområden som avses i 25 kap. 3 § 1 mom. i försäkringsbolagslagen. Av de tillställda uppgifterna ska framgå arten och omfattningen av försäkringsbolagets affärsverksamhet samt de risker som är förenade med den. Informationen ska vara jämförbar och enhetlig under olika tider. Informationen ska presenteras i en konsekvent och lättbegriplig form. Försäkringsbolag från tredjeländer ska ha ändamålsenliga system samt skriftliga verkasamhetsprinciper och förfaranden som dess styrelse har godkänt och som bolaget använder och iakttar för att säkerställa att de tillställda uppgifterna hela tiden är uppdaterade.

En filial till ett livförsäkringsbolag ska dessutom till Finansinspektionen ge in en redogörelse för beräkningen av ansvarsskulden enligt 30 § 2 mom. samt en analys av försäkringsverksamheten. Redogörelsen och analysen ska göras i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter.

Försäkringsbolaget från tredjeland ska årligen till Finansinspektionen ge in en redogörelse för filialens verksamhet. Till redogörelsen ska fogas ett intyg över att tillgångar som motsvarar filialens startkapital samt den deponerade säkerheten motsvarar kraven i 28 och 29 §. Försäkringsbolaget från tredjeland ska visa att filialen uppfyller kravet på försäkringstekniska avsättningar enligt 30 § 3 mom., solvenskravet enligt 31 § och kravet på placering av tillgångar enligt 36 §. Redogörelsen ska göras upp på det sätt som Finansinspektionen bestämmer och ges in inom den tid som Finansinspektionen bestämmer.

39 a § (12.8.2016/631)
Revision

En filial till ett försäkringsbolag från tredjeland ska ha minst en revisor. Minst en revisor ska vara en CGR-revisor eller en revisionssammanslutning, vars huvudansvariga revisor är CGR-revisor. Om en filial endast har en revisor och denna inte är en revisionssammanslutning, ska minst en revisorssuppleant väljas.

Finansinspektionen ska förordna en revisor för filialen, om

1) någon revisor eller revisorssuppleant inte har valts enligt denna lag eller revisionslagen (1141/2015),

2) revisorn saknar behörighet enligt 2 kap. 1 § i revisionslagen, eller om

3) revisorn inte är oberoende på det sätt som avses i 4 kap. 6 § i revisionslagen eller jävig på det sätt som avses i 7 § i det kapitlet.

Finansinspektionen ska begära ett utlåtande av Patent- och registerstyrelsens revisionsnämnd om inspektionen har för avsikt att förordna en revisor på den grund som avses i 2 mom. 3 punkten. Innan ett förordnande enligt denna paragraf ges ska styrelsen i försäkringsbolaget från tredjeland, motsvarande organ eller bolagsmännen höras. Förordnandet kan verkställas utan att det vunnit laga kraft. Förordnandet gäller tills en revisor i föreskriven ordning valts för filialen till ett försäkringsbolag från tredjeland i stället för den revisor som Finansinspektionen förordnat. Ett förordnande kan inte ges efter det att bokslutet för räkenskapsperioden i fråga har fastställts och fastställelsebeslutet har vunnit laga kraft.

Bestämmelser om revisors skyldighet att till Finansinspektionen lämna en anmälan om omständigheter och beslut som avser försäkringsbolaget finns i 31 § i lagen om Finansinspektionen.

På revision av filialer tillämpas i övrigt revisionslagen.

40 § (30.12.2015/1669)
Filialens bokslut och verksamhetsberättelse

Bokslutet och verksamhetsberättelsen för filialen för ett försäkringsbolag från tredjeland upprättas med iakttagande av bestämmelserna i 8 kap. i försäkringsbolagslagen, om inte Finansinspektionen beviljar tillstånd att upprätta bokslutet enligt bestämmelserna på hemorten för det försäkringsbolag till vilket filialen hör.

40 a § (30.12.2015/1669)

40 a § har upphävts genom L 30.12.2015/1669.

40 b § (30.12.2015/1669)
Närmare föreskrifter om filialens bokslut och verksamhetsberättelse

Finansinspektionen meddelar vid behov närmare föreskrifter om tillämpningen av 8 kap. i försäkringsbolagslagen på upprättande av en filials bokslut och verksamhetsberättelse.

41 §
Utredningar som generalagenten skall lämna

Generalagenten ska utan dröjsmål tillställa Försäkringsinspektionen

1) meddelande om ändring av bolagets namn samt ändring av bolagsordning eller stadgar,

2) en kopia av bolagets bokslut för varje räkenskapsperiod,

3) uppgift om de tvångsmedel som den myndighet som i bolagets hemstat utövar tillsyn över försäkringsverksamheten har tillgripit mot bolaget, samt

4) meddelande om ändringar i fråga om filialens adress samt generalagentens namn, nationalitet och hemort.

(18.7.2008/525)

Generalagenten skall inom en skälig tid som social- och hälsovårdsministeriet och Försäkringsinspektionen bestämmer lämna ministeriet och inspektionen också andra för fullgörandet av uppgifterna enligt denna lag nödvändiga upplysningar om bolaget och om sin verksamhet i Finland än de som avses i 1 mom. (16.5.2002/359)

42 § (18.7.2008/525)
Vite för generalagenten

Försäkringsinspektionen kan ålägga generalagenten att tillställa inspektionen de handlingar och uppgifter som avses i 22, 39, 40, 40 a och 41 §. Inspektionen kan förena sitt åläggande med vite.

2 mom. har upphävts genom L 19.12.2008/895. (19.12.2008/895)

43 § (19.12.2008/895)

43 § har upphävts genom L 19.12.2008/895.

44 § (19.12.2008/895)

44 § har upphävts genom L 19.12.2008/895.

45 § (19.12.2008/895)
Begränsning av verksamheten och återkallelse av koncession

I 26 och 27 § i lagen om Finansinspektionen föreskrivs om begränsning av koncessionsenlig verksamhet och om återkallelse av koncessionen.

46 § (20.3.2015/305)
Plan för återställande av en sund finansiell ställning, kortfristig finansieringsplan och höjning av kapitalkravet

Om en filial som ett försäkringsbolag från tredjeland har etablerat i Finland inte uppfyller minimikapitalkravet enligt 31 §, ska bolaget i enlighet med 25 kap. 6 och 7 § i försäkringsbolagslagen upprätta en kortfristig finansieringsplan. Dessutom tillämpas bestämmelserna i 8 § i det kapitlet om upprättande av bokslut och verksamhetsberättelse.

Om en filial som ett försäkringsbolag från tredjeland har etablerat i Finland inte uppfyller solvenskapitalkravet enligt 31 §, ska bolaget i enlighet med 25 kap. 5 och 7 § i försäkringsbolagslagen upprätta en plan för återställande av en sund finansiell ställning.

Om Finansinspektionen annars anser att de försäkrade förmånerna är hotade hos en filial som ett försäkringsbolag från tredjeland har etablerat i Finland, kan Finansinspektionen kräva att filialen för godkännande ger in en plan för återställande av en sund finansiell ställning till Finansinspektionen.

Finansinspektionen kan i enlighet med 25 kap. 4 § i försäkringsbolagslagen fastställa en höjning av kapitalkravet för en filial till ett försäkringsbolag från tredjeland.

Finansinspektionen meddelar närmare föreskrifter om vilka uppgifter de planer som avses i denna paragraf ska innehålla.

47 § (20.3.2015/305)
Förbud att överlåta och pantsätta egendom

I syfte att trygga de försäkrade förmånerna kan Finansinspektionen förbjuda ett försäkringsbolag från tredjeland att överlåta eller pantsätta sin egendom i Finland, om

1) försäkringsbolagets filial i Finland inte uppfyller kraven enligt 30 § i fråga om ansvarsskuld eller försäkringstekniska avsättningar,

2) försäkringsbolagets filial i Finland inte uppfyller minimikapitalkravet enligt 31 §,

3) försäkringsbolagets filial i Finland inte uppfyller solvenskapitalkravet enligt 31 § och Finansinspektionen har anledning att anta att filialens finansiella ställning ytterligare kommer att försvagas eller om Finansinspektionen anser att filialen håller på att komma i en sådan situation, samt om

4) försäkringsbolaget inte har iakttagit Finansinspektionens uppmaning med stöd av denna lag att komplettera de tillgångar som motsvarar filialens startkapital eller den säkerhet som bolaget har ställt.

På de villkor som anges i 1 mom. kan Finansinspektionen också förbjuda försäkringsbolaget att betala försäkringens återköpsvärde till försäkringstagarna. Vad som i denna lag föreskrivs om förbud att överlåta och pantsätta egendom tillämpas också på förbudsbeslutet.

Ett förbud att överlåta och pantsätta egendom i ett försäkringsbolag från tredjeland får gälla i högst tre månader. Finansinspektionen kan av särskilda skäl besluta om förlängning av förbudet med högst tre månader.

Av Finansinspektionens beslut enligt 1 mom. ska framgå beslutsdatum, vilken egendom överlåtelse- och pantsättningsförbudet gäller, förbudets giltighetstid, det ombud som med stöd av 5 mom. har förordnats att övervaka att förbudet iakttas samt vilken inverkan ett överklagande har på beslutets verkställbarhet.

Finansinspektionen ska tillsätta ett i 29 § i lagen om Finansinspektionen avsett ombud vid filialen för ett försäkringsbolag från tredjeland. Ombudet ska övervaka att bolaget iakttar förbudet att överlåta och pantsätta egendom. Ombudet har utöver de befogenheter som framgår av den nämnda paragrafen rätt att besluta om samtycke till rättshandlingar enligt 25 kap. 13 § i försäkringsbolagslagen.

På förbud att överlåta och pantsätta egendom i ett försäkringsbolag från tredjeland tillämpas dessutom vad som i 24 kap. och 25 kap. 12–21 § i försäkringsbolagslagen föreskrivs om förbud för ett finländskt försäkringsbolag att överlåta och pantsätta egendom.

7 a kap (18.7.2008/525)

Särskilda bestämmelser om verksamheten för en i Finland belägen filial till ett försäkringsbolag från Schweiziska edsförbundet

47 a § (18.7.2008/525)
Definition

Med ett schweiziskt skadeförsäkringsbolag avses i denna lag ett försäkringsföretag vars hemort finns i Schweiziska edsförbundet, nedan Schweiz, och som bedriver verksamhet som omfattas av de skadeförsäkringsklasser som finns uppräknade i bilaga 1 till det avtal som undertecknats den 10 oktober 1989 mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet gällande annan direkt försäkring än livförsäkring.

47 b § (20.3.2015/305)
Tillämplig lagstiftning

På schweiziska skadeförsäkringsbolags verksamhet i Finland ska, med de undantag som nämns i 2 och 3 mom., tillämpas vad som i denna lag föreskrivs om försäkringsbolag från tredjeland.

På schweiziska skadeförsäkringsbolags startkapital och solvenskrav ska schweizisk lag tillämpas.

På schweiziska skadeförsäkringsbolag tillämpas inte 20 § 1 mom. 2, 3 och 6–8 punkten, 28, 29, 31, 32, 32 a, 45 och 46 §, 47 § 2–5 mom. eller 51 § i denna lag.

47 c § (18.7.2008/525)
Tillämpliga ytterligare bestämmelser

Utöver vad som föreskrivs i 47 b § tillämpas på schweiziska skadeförsäkringsbolag bestämmelserna i 47 d–47 h §. Dessa bestämmelser tillämpas dock inte på sådana försäkringar, sådan verksamhet, sådana sammanslutningar eller sådan återförsäkring som avses i bilaga 2 till det avtal som nämns i 47 a §.

47 d § (18.7.2008/525)
Koncessionsansökan

Utöver vad som bestäms i 20 § ska till ett schweiziskt skadeförsäkringsbolags koncessionsansökan fogas ett av den schweiziska myndighet som utövar tillsyn över försäkringsverksamheten utfärdat intyg av vilket framgår

1) att den sökandes företagsform är någon av de företagsformer som nämns i bilaga 3 till det avtal som nämns i 47 a §,

2) att sökanden inte bedriver annan verksamhet än försäkringsverksamhet och till den anknytande verksamhet,

3) försäkringsklasserna i fråga om de förmåner och risker som sökanden på basis av koncession som erhållits i Schweiz har rätt att försäkra,

4) att sökanden, med beaktande av den planerade verksamheten, uppfyller de solvenskrav som enligt schweizisk lag uppställs för försäkringsbolag,

5) en kalkyl över anläggningskostnaderna för administrationen och försäljningsorganisationen samt för ändamålet avsatta tillgångar och, i fråga om riskerna i skadeförsäkringsklass 18, "Turistassistans", de resurser som den som tillhandahåller den utlovade assistansen har till sitt förfogande, samt

6) försäkringsklasserna i fråga om de risker som sökanden faktiskt försäkrar.

47 e § (18.7.2008/525)
Utlåtande om koncessionsansökan från den schweiziska myndighet som utövar tillsyn över försäkringsverksamheten

Innan Försäkringsinspektionen beviljar ett schweiziskt skadeförsäkringsbolag koncession enligt 18 §, ska den sända en sådan verksamhetsplan som avses i 20 § 1 mom. 4 punkten jämte eventuella anmärkningar med anledning av ansökan för utlåtande till den schweiziska myndighet som utövar tillsyn över försäkringsverksamheten.

Om den schweiziska myndighet som utövar tillsyn över försäkringsverksamheten inte ger sitt utlåtande om koncessionsansökan inom tre månader efter att de handlingar som nämns i 1 mom. mottagits, anses den ge sitt bifall till att ansökan godkänns.

47 f § (18.7.2008/525)
Säkerhetsåtgärder

Utöver vad som bestäms i 47 § kan Försäkringsinspektionen omhänderta sådan i Finland befintlig egendom som ett schweiziskt skadeförsäkringsbolag har i sin besittning eller förbjuda bolaget att överlåta eller pantsätta sådan egendom, om den schweiziska myndighet som utövar tillsyn över försäkringsverksamheten begär detta.

Innan Försäkringsinspektionen vidtar åtgärder enligt 1 mom. i en situation som avses i 47 § 1 mom. 1 punkten, ska inspektionen underrätta den schweiziska myndighet som utövar tillsyn över försäkringsverksamheten om saken.

47 g § (20.3.2015/305)
Överlåtelse av försäkringsbeståndet

Om det övertagande bolaget vid en sådan överlåtelse av försäkringsbeståndet som avses i 66 § är ett schweiziskt skadeförsäkringsbolag som har en filial i Finland ska Finansinspektionen, innan den ger sitt samtycke till att försäkringsbeståndet överlåts, hos den schweiziska myndighet som svarar för försäkringstillsynen inhämta bekräftelse på att det övertagande bolaget är tillräckligt solvent med beaktande av det försäkringsbestånd som ska överlåtas.

Om det övertagande bolaget vid en överlåtelse enligt 1 mom. är ett finländskt skadeförsäkringsbolag, ska Finansinspektionen på begäran ge den schweiziska försäkringstillsynsmyndigheten bekräftelse på att det övertagande bolaget är tillräckligt solvent med beaktande av det försäkringsbestånd som ska överlåtas.

Ett schweiziskt skadeförsäkringsbolag med en filial i Finland kan med Finansinspektionens samtycke helt eller delvis överta ett finländskt försäkringsbolags försäkringsbestånd. Finansinspektionen ska då innan den ger sitt samtycke inhämta bekräftelse enligt 1 mom. På sådan överlåtelse av försäkringsbeståndet som avses i detta moment tillämpas i övrigt 21 kap. 1–5, 8–12 och 14–16 § i försäkringsbolagslagen, om inte Finansinspektionen medger dispens från detta. Bestämmelserna i 8–10 § i det kapitlet tillämpas dock enbart på det överlåtande försäkringsbolaget.

47 h § (18.7.2008/525)
Begränsning eller återkallande av koncession

Innan Försäkringsinspektionen vidtar åtgärder enligt 45 §, ska den förhandla om saken med den schweiziska myndighet som utövar tillsyn över försäkringsverksamheten. Om det blir nödvändigt att återkalla koncessionen innan ovan nämnda förhandling har slutförts, ska Försäkringsinspektionen underrätta den schweiziska myndighet som utövar tillsyn över försäkringsverksamheten om sitt beslut.

8 kap

Avslutande av verksamheten

48 § (18.7.2008/525)
Ansökan om återkallande av koncession

Ämnar ett försäkringsbolag från tredjeland upphöra med sin försäkringsverksamhet i Finland, ska bolaget ansöka om att Försäkringsinspektionen återkallar koncessionen.

Om den koncession som bolaget har beviljats i hemstaten återkallas, ska också försäkringsbolagets koncession i Finland återkallas.

49 § (18.7.2008/525)
Likvidationsförfarande

Om koncessionen för ett försäkringsbolag från tredjeland har återkallats eller annars upphört att gälla, ska bolaget utan dröjsmål tillsätta en likvidator i generalagentens ställe för att sköta likvidationen av bolagets försäkringsverksamhet i Finland. Försäkringsinspektionen har dessutom rätt att förordna en likvidator. Försäkringsinspektionen har också rätt att förordna en likvidator för bolaget, om bolaget inte tillsätter en likvidator.

För likvidatorer gäller i tillämpliga delar vad som i denna lag föreskrivs om generalagenter och tillfälliga generalagenter.

Likvidatorn ska eftersträva att så snart som möjligt åstadkomma en plan för överlåtelse av försäkringsbeståndet vid bolagets filial i Finland i enlighet med 66 §. Om någon plan för överlåtelse av försäkringsbeståndet inte fås till stånd eller om försäkringsverksamheten inte kan likvideras på annat sätt, ska Försäkringsinspektionen bestämma den tidpunkt, högst tre år efter det att likvidationen inleddes, då andra försäkringar än de som baserar sig på trafikförsäkringslagen, patientskadelagen (585/1986) och lagen om olycksfallsförsäkring (608/1948) ska upphöra samt den tidpunkt då beståndet av försäkringar baserade på de nämnda lagarna samt den mot försäkringsbeståndet svarande proportionella andelen av bolagets tillgångar ska överföras till att förvaltas av Trafikförsäkringscentralen, Patientförsäkringscentralen och Olycksfallsförsäkringsanstalternas förbund. Vid överföring av försäkringsbestånd jämte motsvarande tillgångar gäller i tillämpliga delar vad som i 21 kap. 4, 5, 12 och 13 § i försäkringsbolagslagen och i 68 § 2 mom. i denna lag bestäms om överlåtelse av försäkringsbeståndet. Försäkringsinspektionen kan av särskilda skäl flytta fram den tidpunkt som den har bestämt att försäkringarna ska upphöra vid, med ytterligare högst två år från den tidpunkt Försäkringsinspektionen först bestämt. I övrigt iakttas i tillämpliga delar 23 kap. 21 och 22 § i försäkringsbolagslagen.

Vid likvidation av en filial som ett försäkringsbolag från tredjeland har i Finland iakttas dessutom i tillämpliga delar 23 kap. 7 §, 8 § 2–3 mom., 9–12, 15 och 17–20 § samt 24 kap. i försäkringsbolagslagen.

49 a § (18.7.2008/525)
Samarbete mellan myndigheter

Om ett försäkringsbolag från tredjeland som trätt i likvidation också har filialer i andra EES-stater än Finland, ska Försäkringsinspektionen och likvidatorn för filialen samarbeta med de behöriga myndigheterna i dessa länder när filialerna likvideras.

50 § (16.5.2002/359)
Berättelse över likvidationen

Efter fullgjort uppdrag skall likvidatorerna utan dröjsmål utarbeta en berättelse över likvidationen och sända den till Försäkringsinspektionen.

51 §
Återställande av säkerhet

När bolaget visar att det har uppfyllt sina förpliktelser enligt 29 § 4 mom. eller annars lagligen befriats från dem har det rätt att få tillbaka de tillgångar som enligt 29 § ställts som säkerhet.

52 § (18.7.2008/525)
Försättande i konkurs av en filial som ett försäkringsbolag från tredjeland har i Finland

På konkurs i fråga om en filial till ett försäkringsbolag från tredjeland tillämpas bestämmelserna om konkurs, om inte något annat bestäms i denna lag.

En filial som ett försäkringsbolag från tredjeland har i Finland kan sökas i konkurs genom beslut av generalagenten eller, när bolagets koncession har återkallats eller annars upphört, genom beslut av likvidatorn.

Under konkursen representeras bolaget såsom konkursgäldenär av generalagenten eller av den likvidator som har tillsatts före konkursens början. Under konkursen kan dock godkännas en ny generalagent eller nya likvidatorer.

Vid konkurs i fråga om en filial som ett försäkringsbolag från tredjeland har i Finland iakttas dessutom i tillämpliga delar 68 § 2 mom. samt 23 kap. 30 § 1 och 3 mom., 31 § 1–6 mom. och 32–35 § samt 24 kap. i försäkringsbolagslagen.

53 § (30.4.2004/331)

53 § har upphävts genom L 30.4.2004/331.

54 § (30.4.2004/331)

54 § har upphävts genom L 30.4.2004/331.

55 §
Beviljande av nya försäkringar

Ett försäkringsbolag från tredje land vars koncession har återkallats eller annars upphört eller vars egendom har överlämnats till konkurs får inte bevilja nya försäkringar här.

IV AVDELNINGEN

GEMENSAMMA STADGANDEN OM UTLÄNDSKA FÖRSÄKRINGSBOLAG

9 kap

Drivande av försäkringsrörelse i Finland

56 § (4.5.2001/363)
Verksamhet som representant

När ett försäkringsbolag från tredje land är representant i enlighet med 22 b § skall bolaget klart informera kunden om vilket företags produkter eller tjänster det är fråga om och att bolaget inte bedriver verksamheten för egen räkning eller är part i det avtal som eventuellt ingås om den produkt eller tjänst som är föremål för förhandlingar.

Vad som bestäms i 1 mom. tillämpas på motsvarande sätt på ett utländskt EES-försäkringsbolag, om det i Finland är representant för ett annat företag än ett sådant som bedriver försäkringsverksamhet.

57 §
Livförsäkringsbolags och skadeförsäkringsbolags separata ställning

Ett utländskt livförsäkringsbolag får inte i Finland bedriva annan försäkringsverksamhet än livförsäkring och sådan skadeförsäkring som hör till de i 2 § 1 mom. 6 punkten avsedda skadeförsäkringsklasserna 1 och 2 samt återförsäkring av dessa skadeförsäkringar och av livförsäkring. Ett livförsäkringsbolag ska hålla den skadeförsäkringsverksamhet som det bedriver åtskild från livförsäkringsverksamheten. (18.7.2008/525)

Ett utländskt skadeförsäkringsbolag får inte i Finland bedriva annan försäkringsverksamhet än skadeförsäkring. Ett utländskt skadeförsäkringsbolag som bedriver endast skadeförsäkring som hör till skadeförsäkringsklasserna 1 och 2 och återförsäkring av dessa försäkringar får dock samtidigt bedriva även livförsäkring och återförsäkring av livförsäkring. Efter att ett sådant bolag har börjat bedriva livförsäkringsverksamhet gäller i fråga om det vad som i denna lag föreskrivs om utländska livförsäkringsbolag. (18.7.2008/525)

Ett utländskt EES-försäkringsbolag som på basis av den koncession som bolaget har fått i sin hemstat kan bedriva både liv- och skadeförsäkring, får även i Finland bedriva både liv- och skadeförsäkring.

Vad denna lag stadgar om utländska skadeförsäkringsbolag gäller även ett sådant försäkringsbolag från tredje land som på basis av den koncession som hemstaten beviljat kan bedriva både liv- och skadeförsäkring.

58 § (18.12.1998/412 år 1999)

58 § har upphävts genom L 18.12.1998/412 år 1999.

59 §
God försäkringssed

Ett utländskt försäkringsbolag skall i sin verksamhet i Finland iaktta god försäkringssed.

60 § (20.4.2018/237)
Marknadsföring

På ett utländskt försäkringsbolags marknadsföring tillämpas lagen om försäkringsdistribution  (234/2018). På tillsynen över ett utländskt försäkringsbolags marknadsföring och avtalsvillkor tillämpas lagen om försäkringsdistribution, försäkringsbolagslagen och lagen om Finansinspektionen. Ett utländskt försäkringsbolag ska i sin marknadsföring dessutom uppge sitt namn, sin bolagsform, sin hemstat, sitt huvudkontors adress och adressen till det kontor eller den filial som försäkringsavtal ska ingås med.

61 § (18.7.2008/525)

61 § har upphävts genom L 18.7.2008/525.

62 §
Försäkringstillsynsavgift

Om utländska försäkringsbolags skyldighet att betala avgift för att täcka kostnaderna för tillsynen över försäkringsanstalterna stadgas särskilt.

63 §
Försäkringspremieskatt och brandskyddsavgift

Om skyldigheten att betala skatt på försäkringspremier och brandskyddsavgift stadgas särskilt.

63 a § (18.7.2008/525)
Beredskap för undantagsförhållanden

Ett utländskt försäkringsbolags filial i Finland ska genom deltagande i beredskapsplanering inom försäkringsbranschen och förberedelser av verksamhet under undantagsförhållanden samt genom andra åtgärder säkerställa att dess uppgifter kan skötas så störningsfritt som möjligt också under undantagsförhållanden. Försäkringsinspektionen kan medge dispens från denna skyldighet, om det är motiverat med hänsyn till filialens storlek eller verksamhetens art eller omfattning eller av någon annan särskild orsak.

Den skyldighet som föreskrivs i denna paragraf gäller inte ett utländskt EES-försäkringsbolags filial i Finland till den del filialen med stöd av lagstiftningen i bolagets hemstat har säkerställt att dess uppgifter under undantagsförhållanden sköts i överensstämmelse med 1 mom. eller på ett därmed jämförbart sätt och lämnat Försäkringsinspektionen en tillräcklig utredning om detta.

Om de uppgifter som följer av 1 mom. förutsätter åtgärder som klart avviker från sådan verksamhet som ska anses vara sedvanlig för försäkringsbolag och som medför väsentliga merkostnader, kan dessa kostnader ersättas ur den försörjningsberedskapsfond som avses i lagen om tryggande av försörjningsberedskapen (1390/1992).

63 b § (30.11.2012/703)
Användning av kön i samband med försäkringar samt riskbedömning

I fråga om försäkringar som beviljas konsumenter är användning av kön inte tillåtet vid beräkningen av försäkringspremier eller förmåner som hänför sig till försäkringar och det är inte heller tillåtet att göra könsrelaterade skillnader i premier eller förmåner.

I fråga om andra försäkringar än sådana som beviljas konsumenter är användning av kön vid beräkningen av premier eller förmåner och könsrelaterade proportionella skillnader i premier eller förmåner tillåtet endast om användningen av kön är en påverkande faktor vid en riskbedömning som baserar sig på försäkringstekniska och statistiska uppgifter.

Riskbedömningen kan basera sig på ett utländskt försäkringsbolags eget försäkringsbestånd, på utländska och finländska försäkringsbolags eller försäkringsföreningars gemensamma statistiska material om försäkringsbestånd eller på tillförlitlig allmän statistik som beskriver den risk som försäkras. Riskbedömningen kan basera sig på ett utländskt försäkringsbolags eget försäkringsbestånd endast om beståndet är tillräckligt stort för att möjliggöra en tillförlitlig riskbedömning. Av riskbedömningen ska framgå på vilket sätt könstillhörigheten påverkar den risk som försäkras och vilken den proportionella skillnaden mellan könen är i fråga om den risk som försäkras.

63 c § (30.11.2012/703)

63 c § har upphävts genom L 30.11.2012/703.

63 d § (30.11.2012/703)

63 d § har upphävts genom L 30.11.2012/703.

10 kap

Överlåtelse av försäkringsbestånd

64 § (18.7.2008/525)
Ett utländskt försäkringsbolags rätt att överlåta försäkringsbestånd

Ett utländskt försäkringsbolag (överlåtande bolag) som bedriver i denna lag avsedd försäkringsverksamhet i Finland kan med Försäkringsinspektionens samtycke överlåta försäkringsbeståndet enligt de försäkringsavtal som hör till ifrågavarande försäkringsverksamhet till ett finskt eller utländskt försäkringsbolag (övertagande bolag) i de fall som fastställs i detta kapitel.

Försäkringsinspektionen ska ge sitt samtycke till överlåtelse av försäkringsbeståndet, om åtgärden inte kränker de försäkrade förmånerna och om den inte anses äventyra iakttagandet av sunda och försiktiga affärsprinciper i försäkringsbolagets verksamhet och om övriga förutsättningar enligt detta kapitel för överlåtelse av försäkringsbeståndet uppfylls. Försäkringsinspektionen har rätt att ställa sådana villkor för överlåtelsen som den anser nödvändiga för att trygga de försäkrade förmånerna och iakttagandet av sunda och försiktiga affärsprinciper i försäkringsbolagets verksamhet.

65 § (20.3.2015/305)
Överlåtelse av ett utländskt EES-försäkringsbolags försäkringsbestånd

Ett utländskt EES-försäkringsbolag får överlåta försäkringsbeståndet enligt försäkringsavtal som ingåtts på basis av etableringsrätten eller rätten att fritt tillhandahålla försäkringstjänster till ett finländskt försäkringsbolag eller till ett annat utländskt EES-försäkringsbolag, om den myndighet som svarar för försäkringstillsynen i det överlåtande bolagets hemstat ger sitt samtycke till detta.

Finansinspektionen ger på begäran av ett utländskt EES-försäkringsbolag samtycke till överlåtelse av försäkringsbeståndet, om

1) den risk som täcks av ett skadeförsäkringsavtal finns i Finland,

2) den som har tecknat en livförsäkring varaktigt bor i Finland, eller

3) den som har tecknat en livförsäkring är en juridisk person och den juridiska personens driftställe till vilket avtalet hänför sig är beläget i Finland.

Om det övertagande bolaget är ett finländskt försäkringsbolag, ska Finansinspektionen dessutom ge den myndighet som svarar för försäkringstillsynen i det överlåtande bolagets hemstat ett utlåtande om huruvida det övertagande bolaget uppfyller solvenskapitalkravet enligt 11 kap. 2 § i försäkringsbolagslagen.

Finansinspektionen ska besluta om samtycke enligt 2 mom. eller utlåtande enligt 3 mom. inom tre månader efter att begäran inkom från den myndighet som svarar för försäkringstillsynen i det utländska EES-försäkringsbolagets hemstat. I annat fall anses Finansinspektionen ha gett samtycke till överlåtelse av försäkringsbeståndet eller bekräftat att försäkringsbolaget uppfyller solvenskapitalkravet.

66 § (20.3.2015/305)
Överlåtelse av försäkringsbeståndet i försäkringsbolag från tredjeländer

Ett försäkringsbolag från tredjeland får med samtycke av Finansinspektionen överlåta försäkringsbeståndet enligt försäkringsavtal som ingåtts av dess filial i Finland till ett finländskt försäkringsbolag eller till ett sådant utländskt EES-försäkringsbolag eller tredjelands försäkringsbolag som har en filial i Finland.

Finansinspektionen ska innan samtycke ges inhämta samtycke av den myndighet som svarar för försäkringstillsynen i någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om

1) den risk som ett skadeförsäkringsavtal täcker finns i någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet enligt 3 kap. 7 § i försäkringsbolagslagen,

2) den som har tecknat en livförsäkring varaktigt bor i någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, eller

3) den som har tecknat en livförsäkring är en juridisk person och den juridiska personen har det driftställe som avtalet hänför sig till i någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Om det övertagande bolaget är ett utländskt EES-försäkringsbolag ska Finansinspektionen innan den ger sitt samtycke, hos den myndighet som svarar för försäkringstillsynen i bolagets hemstat inhämta bekräftelse på att det övertagande bolaget, med beaktande av det försäkringsbestånd som ska överlåtas, uppfyller de kapitalkrav som i Solvens II -direktivet ställs på försäkringsbolag.

Om det övertagande bolaget är ett annat försäkringsbolag från tredjeland som har en filial i Finland och solvensövervakningen av den direkta försäkringsverksamhet som det övertagande bolaget bedriver inom hela Europeiska ekonomiska samarbetsområdet sköts av den myndighet som svarar för försäkringstillsynen i en annan EES-stat än Finland, ska Finansinspektionen hos denna myndighet inhämta bekräftelse på att det övertagande bolaget med beaktande av det försäkringsbestånd som ska överlåtas är tillräckligt solvent.

67 § (20.3.2015/305)
Tidsfrist för erhållande av samtycke eller bekräftelse

Om Finansinspektionen inte inom tre månader efter att begäran anlänt till mottagaren har fått svar från de EES-staters myndigheter som svarar för försäkringstillsynen och av vilka Finansinspektionen med stöd av 66 § har begärt bekräftelse eller samtycke, anses dessa ha bekräftat att det övertagande bolaget är tillräckligt solvent eller på motsvarande sätt ha gett sitt samtycke till överlåtelse av försäkringsbeståndet.

68 § (18.7.2008/525)
Förfarande som tillämpas på överlåtelse av försäkringsbestånd

Om det övertagande bolaget är ett finskt försäkringsbolag, tillämpas på överlåtelsen bestämmelserna i 21 kap. 1–5, 8–12 och 14–16 § i försäkringsbolagslagen. Bestämmelserna i 21 kap. 8–10 § i försäkringsbolagslagen tillämpas dock enbart på det övertagande försäkringsbolaget.

Vad som i 21 kap. 4, 5, 12 och 13 § i försäkringsbolagslagen bestäms om överlåtelse av försäkringsbeståndet gäller i tillämpliga delar när det är fråga om sådan överlåtelse av försäkringsbeståndet som avses i 66 § i denna lag. Den kallelse som avses i 21 kap. 5 § i försäkringsbolagslagen utfärdas dock på det överlåtande bolagets bekostnad. Det överlåtande bolaget är inte skyldigt att underrätta bolagets delägare om ovan nämnda kallelse. Försäkringsinspektionen ska hålla de handlingar som gäller överlåtelsen framlagda i minst en månads och högst två månaders tid.

Det övertagande bolaget ska informera om den i 65 och 66 § i denna lag avsedda överlåtelsen av försäkringsbeståndet i den officiella tidningen och i åtminstone en tidning på den ort där det överlåtande bolagets filial i Finland är belägen samt dessutom enligt vad Försäkringsinspektionen vid behov bestämmer, inom en månad från det att försäkringsbeståndet övergick, om den av skadeförsäkringen täckta risken finns i Finland, om den som har tecknat livförsäkring är varaktigt bosatt i Finland eller, i de fall där den som har tecknat en livförsäkring är en juridisk person, om den juridiska personens driftställe till vilket avtalet hänför sig är beläget i Finland. Informationen ska innehålla ett omnämnande av försäkringstagarens i 21 kap. 15 § i försäkringsbolagslagen avsedda rätt att säga upp sitt försäkringsavtal. Om det överlåtande bolaget inte har någon filial i Finland, ska om överlåtelsen av försäkringsbeståndet förutom i den officiella tidningen informeras i åtminstone en tidning som utkommer i Finland samt dessutom enligt vad inspektionen vid behov bestämmer.

När en del av försäkringsbeståndet överlåts ska på motsvarande sätt iakttas vad som föreskrivs om överlåtelse av försäkringsbeståndet.

11 kap

Särskilda stadganden

69 § (19.12.2008/895)
Kungörelse i officiella tidningen

Finansinspektionen ska efter att med stöd av 15 § 2 mom. i denna lag eller 61 § 3 mom. i lagen om Finansinspektionen ha förbjudit ett utländskt EES-försäkringsbolag att överlåta eller pantsätta bolagets egendom i Finland eller efter att ha förbjudit bolaget att betala ut försäkringarnas återköpsvärde till försäkringstagarna, på bolagets bekostnad publicera förbudsbeslutet i officiella tidningen och vid behov i en eller flera dagstidningar.

70 §
Register över utländska försäkringsbolag

Försäkringsinspektionen för register över utländska försäkringsbolag som är verksamma i Finland. I registret antecknas (16.5.2002/359)

1) bolagets namn och hemstat,

2) om bolaget har en generalagent, dennes fullständiga namn, nationalitet och hemort samt, om en finsk sammanslutning är generalagent för bolaget, sammanslutningens namn och hemort samt den persons fullständiga namn, nationalitet och hemort som sammanslutningen utsett till sin representant,

3) om bolaget har en filial, dess adress, (18.7.2008/525)

4) den dag då koncession beviljats i Finland för ett försäkringsbolag från tredje land,

5) de försäkringsklasser inom vilka bolaget enligt anmälan eller koncessionen bedriver verksamhet i Finland och, om bolaget bedriver återförsäkringsverksamhet, uppgift om huruvida det bedriver återförsäkring av skadeförsäkring eller av livförsäkring eller vardera, (18.7.2008/525)

6) återkallande eller begränsning av koncession som i Finland beviljats ett försäkringsbolag från tredje land, samt uppgift om orsaken och tidpunkten, (19.5.2006/393)

7) tidpunkten för återkallande av koncession som beviljats ett utländskt EES-försäkringsbolag i dess hemstat, och (19.5.2006/393)

8) tilläggspensionsverksamhet som ett EES-försäkringsbolag bedriver i Finland. (19.5.2006/393)

Ett utländskt försäkringsbolag skall utan dröjsmål underrätta Försäkringsinspektionen om ändringar i uppgifter som antecknats i registret. (16.5.2002/359)

Var och en har rätt att få uppgifter om registeranteckningarna och de handlingar som hänför sig till dem.

71 § (18.7.2008/525)
Språket i handlingarna

Om en handling eller utredning som enligt denna lag ska lämnas till Försäkringsinspektionen har avfattats på något annat språk än finska eller svenska, ska till den på yrkande av Försäkringsinspektionen fogas en officiell översättning till finska.

72 § (19.12.2008/895)

72 § har upphävts genom L 19.12.2008/895.

73 §
Generalagentens skadeståndsskyldighet

Ett utländskt försäkringsbolags generalagent är skyldig att ersätta skada som han i sitt uppdrag uppsåtligen eller genom oaktsamhet har vållat bolaget. Detsamma gäller skada som han genom att bryta mot denna lag, bolagsordningen eller stadgarna har orsakat försäkringstagare, försäkrade eller andra.

I fråga om jämkning av skadestånd och fördelning av skadeståndsansvaret mellan två eller flera skadeståndsskyldiga gäller 2 och 6 kap. skadeståndslagen (412/1974). (16.5.2002/359)

Talan för bolagets räkning som inte grundas på en straffbar gärning kan inte väckas sedan fem år har förflutit från utgången av den räkenskapsperiod under vilket det beslut som talan avser fattades eller den åtgärd som talan avser vidtogs. (18.7.2008/525)

74 § (13.3.2009/152)
Delgivning av stämning

Om ett utländskt försäkringsbolag har en filial i Finland, anses en stämning ha tillställts bolaget när den har delgivits generalagenten. Om en sammanslutning är generalagent, anses stämningen på motsvarande sätt ha blivit överlämnad när den har delgivits den person som sammanslutningen har utsett till sin representant.

75 § (28.12.2018/1299)
Verksamhet som i Finland bedrivs för ett försäkringsbolags räkning

Har Finansinspektionen skäl att anta att någon för ett utländskt försäkringsbolags räkning i Finland bedriver verksamhet enligt denna lag utan att göra sådan anmälan som avses i 7 och 10 § eller utan koncession som avses i 18 § 1 mom., ska Finansinspektionen skaffa utredning om saken och vid behov uppmana den som saken gäller att inom en bestämd tid göra anmälan enligt 7 eller 10 §, ansöka om koncession, ändra sin verksamhet enligt Finansinspektionens anvisningar eller upphöra med verksamheten.

76 § (18.7.2008/525)
Olovligt bedrivande av försäkringsverksamhet

Den som uppsåtligen

1) för ett utländskt försäkringsbolags räkning bedriver försäkringsverksamhet i Finland utan att göra anmälan enligt 7 eller 10 § eller utan koncession som avses i 18 § 1 mom. eller i strid med 22 a eller 57 §, eller (28.12.2018/1299)

2) i strid med 13 §, 17 § 3 mom. eller 55 § eller i strid med en begränsning som förordnats enligt 27 § 1 mom. i lagen om Finansinspektionen meddelar nya försäkringar,

ska enligt vad som föreskrivs i försäkringsbolagslagen dömas för olovligt bedrivande av försäkringsverksamhet.

(19.12.2008/895)

Åklagaren ska innan åtal väcks för olovligt bedrivande av försäkringsverksamhet inhämta Finansinspektionens utlåtande. När domstolen behandlar brottmålet ska den ge Finansinspektionen tillfälle att bli hörd. (13.5.2011/490)

77 § (19.12.2008/895)
Försäkringsbolagsbrott

Den som i strid med ett förbud som Finansinspektionen har meddelat med stöd av 15 § 2 mom. eller 47 § i denna lag eller 61 § 3 mom. i lagen om Finansinspektion överlåter eller pantsätter bolagets egendom i Finland, ska enligt vad som föreskrivs i lagen om försäkringsbolag dömas för försäkringsbolagsbrott.

78 §
Försäkringsbolagsförseelse

Den som bryter mot stadgandena i denna lag angående uppgörande av bokslut eller likvidationsberättelse skall dömas enligt vad lagen om försäkringsbolag stadgar om försäkringsbolagsförseelse.

79 § (30.6.2000/637)
Sekretess (18.7.2008/525)

Den som i egenskap av anställd hos ett utländskt försäkringsbolag eller dess holdingsammanslutning eller tjänsteföretag eller som i egenskap av medlem eller suppleant i deras organ eller som vid utförande av en uppgift på uppdrag av ett utländskt försäkringsbolag eller som i egenskap av anställd hos eller medlem av en nämnd inom försäkringsbranschen eller ett motsvarande organ eller som i egenskap av sakkunnig på grundval av ett uppdrag eller som med stöd av 4 eller 5 mom. har fått veta något om det utländska försäkringsbolagets, dess kunds eller någon annans ekonomiska ställning eller hälsotillstånd eller något som berör andra personliga förhållanden eller har fått kännedom om en företagshemlighet får inte röja detta för utomstående, om inte den till vars förmån sekretessen gäller ger sitt samtycke till att uppgifterna röjs eller om inte något annat föreskrivs i lag. (10.8.2018/637)

2 mom. har upphävts genom L 19.12.2008/895. (19.12.2008/895)

3 mom. har upphävts genom L 19.12.2008/895. (19.12.2008/895)

Om inte något annat följer av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), nedan dataskyddsförordningen, får ett utländskt försäkringsbolag trots sekretessen enligt 1 mom. lämna ut uppgifter

1) till ett annat försäkringsbolag för ordnande av återförsäkring,

2) till försäkringsbolagets tjänsteföretag eller till den som sköter en av försäkringsbolaget given uppgift på grundval av ett uppdrag,

3) till en försäkringsanstalt eller holdingsammanslutning som hör till samma koncern eller samma ekonomiska sammanslutning som försäkringsbolaget för skötsel av ersättningsärenden, ingående av försäkringsavtal och skötsel av andra uppgifter som är behövliga vid bedrivande av försäkringsrörelse; vad som i denna punkt föreskrivs om utlämnande av uppgifter gäller inte utlämnande av uppgifter enligt artiklarna 9.1 och 10 i dataskyddsförordningen,

4) till en nämnd eller ett organ inom försäkringsbranschen som har meddelats till Europeiska kommissionen i enlighet med artikel 20.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/11/EU om alternativ tvistlösning vid konsumenttvister och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 och direktiv 2009/22/EG (direktivet om alternativ tvistlösning), för behandling av ärenden som förelagts nämnden eller organet i fråga,

5) till en annan försäkringsanstalt eller skadevållaren för utövande av försäkringsbolagets regressrätt samt till en annan försäkringsanstalt för utredande av olika försäkringsanstalters ansvar vid ett och samma försäkringsfall,

6) till ett annat försäkringsbolag uppgifter som avses i 81 § om brott som riktats mot försäkringsbolaget för något viktigt intresse i anslutning till förebyggande av brott mot försäkringsbolag,

7) för historisk eller vetenskaplig forskning eller för statistikföring, om det är uppenbart att utlämnandet av uppgifter inte kränker de intressen för vilkas skydd sekretessen har föreskrivits,

8) till åklagar- och förundersökningsmyndigheter för förhindrande och utredning av brott samt till myndigheter eller organ som avses i 1 mom.; uppgifter som avser hälsotillstånd får dock lämnas ut endast till en åklagar- och förundersökningsmyndighet för förhindrande och utredning samt ställande under åtal av bedrägeribrott som riktas mot en försäkrings- eller pensionsanstalt,

9) i fråga om fordringar på försenade försäkringspremier hos andra än konsumenter, till personuppgiftsansvariga som bedriver kreditupplysningsverksamhet,

10) till ett företag som hör till samma koncern som det utländska försäkringsbolaget, samma försäkringsgrupp enligt 26 kap. i försäkringsbolagslagen som det utländska försäkringsbolaget eller till ett företag som hör till samma finans- och försäkringskonglomerat enligt lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat (699/2004) som det utländska försäkringsbolaget, för kundbetjäning och annan skötsel av kundrelationer, marknadsföring, grupptillsyn samt konglomeratets riskhantering; vad som ovan i denna punkt föreskrivs om utlämnande av uppgifter gäller inte utlämnande av uppgifter enligt artiklarna 9.1 och 10 i dataskyddsförordningen.

(17.4.2020/239)

Utöver vad som föreskrivs i 4 mom. kan ett utländskt försäkringsbolag lämna ut sådana uppgifter ur sitt kundregister som behövs för marknadsföring samt kundbetjäning och annan skötsel av kundförhållanden till ett företag som hör till samma ekonomiska sammanslutning som det utländska försäkringsbolaget. Vad som i detta moment föreskrivs om utlämnande av uppgifter gäller inte utlämnande av uppgifter enligt artiklarna 9.1 och 10 i dataskyddsförordningen. (17.4.2020/239)

6 mom. har upphävts genom L 17.4.2020/239. (17.4.2020/239)

Ett försäkringsbolag kan i situationer som avses i 4 mom. lämna ut endast sådana uppgifter som är nödvändiga för skötseln av ärendena i fråga. (17.4.2020/239)

8 mom. har upphävts genom L 17.4.2020/239. (17.4.2020/239)

80 § (18.7.2008/525)
Olovligt röjande av försäkringshemlighet

Till straff för brott mot den sekretess som avses i 79 § 1 mom. döms enligt 38 kap. 1 eller 2 § i strafflagen (39/1889), om inte gärningen utgör brott enligt 40 kap. 5 § i strafflagen eller om inte strängare straff för den bestäms någon annanstans i lag.

81 § (17.4.2020/239)
Utländska försäkringsbolags rätt att behandla uppgifter om brott och brottsmisstankar

Ett utländskt försäkringsbolag får behandla och registrera uppgifter om brott mot dess försäkringsverksamhet samt misstankar om sådana brott i ett register som försäkringsbolaget för. Uppgifterna får behandlas endast i den omfattning som det är nödvändigt för att förebygga och utreda brott som riktas mot försäkringsverksamheten.

Ett utländskt försäkringsbolag får i registret anteckna

1) uppgift om skadefallet,

2) uppgift om det försäkringsbolag mot vilket brottet eller det misstänkta brottet har riktats,

3) uppgift om tidpunkten för registreringen,

4) den registrerades namn, personbeteckning, adress och yrke,

5) uppgift om den domstol som behandlar ärendet,

6) uppgift om vem som har anmält de uppgifter som registreras.

Ett utländskt försäkringsbolag får inte göra en anteckning i registret förrän det misstänkta brottet har anmälts till förundersökningsmyndigheten eller åklagaren. Anteckningen i registret ska göras senast inom ett år från det att det utländska försäkringsbolaget har inlett straffprocessen eller när det utländska försäkringsbolaget har fått information om att någon annan inlett straffprocessen eller från det att åklagaren har beslutat att väcka åtal.

Uppgifterna ska avföras ur registret omedelbart efter det att den registrerade genom underrättens dom har konstaterats vara oskyldig till den misstänkta gärningen, straffprocessen har lagts ner eller om en högre rättsinstans har friat den person som dömts av den lägre rättsinstansen. Det utländska försäkringsbolaget kan registrera uppgifterna på nytt, om en högre rättsinstans dömer en person som den lägre instansen har friat.

Uppgifterna ska avföras ur registret senast fem år från det att en uppgift om brottet i fråga registrerades första gången.

Den registrerade ska underrättas om användningen av uppgifterna för beslutsfattande, om ett avslag på en ansökan om försäkring eller något annat för den registrerade negativt beslut beror på uppgifter i registret.

82 § (30.1.1998/75)

82 § har upphävts genom L 30.1.1998/75.

83 § (30.1.1998/75)

83 § har upphävts genom L 30.1.1998/75.

84 § (13.12.2013/982)
Ändringssökande

Bestämmelser om överklagande av beslut som Finansinspektionen har meddelat finns i lagen om Finansinspektionen (878/2008).

85 § (18.7.2008/525)

85 § har upphävts genom L 18.7.2008/525.

85 a § (16.5.2002/359)

85 a § har upphävts genom L 16.5.2002/359.

86 §
Närmare stadganden

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas vid behov genom förordning.

87 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995.

När denna lag träder i kraft skall lagen om utländska försäkringsbolags verksamhet i Finland (635/89) samt lagen om fritt tillhandahållande av försäkringstjänster (1488/92) inte tillämpas till den del dessa lagar gäller andra utländska försäkringsbolag än sådana EES-skadeförsäkringsbolag som avses i 3 § 2 mom. i denna lag.

På andra utländska försäkringsbolag än sådana som avses i 2 mom. och som före denna lags ikraftträdandet enligt lagen om utländska försäkringsbolags verksamhet i Finland eller lagen om fritt tillhandahållande av försäkringstjänster har fått rätt att driva försäkringsrörelse i Finland, skall denna lag tillämpas efter den tidpunkt som nämns i 1 mom.

En sådan koncessionsansökan från tredje lands försäkringsbolag som är anhängig när denna lag träder i kraft skall kompletteras enligt de krav som denna lag ställer.

Ett annat utländskt försäkringsbolag än ett sådant som avses i 2 mom. och som är verksamt i Finland när denna lag träder i kraft har rätt att driva försäkringsrörelse enligt den koncession som införts i det koncessionsregister som avses i lagen om utländska försäkringsbolags verksamhet i Finland eller enligt den rätt som erhållits med stöd av lagen om fritt tillhandahållande av försäkringstjänster.

RP 348/94, EkUB 60/94, Rådets direktiv 92/49/EEG ; EGT nr L 228, 11.8.1992, s. 1, Rådets direktiv 92/96/EEG ; EGT nr L 360, 9.12.1992, s. 1

Ikraftträdelsestadganden:

21.8.1995/1014:

Denna lag träder i kraft den 1 september 1995.

RP 42/95, LaUB 2/95

20.12.1996/1088:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

Lagen tillämpas på likvidation eller konkurs som inleds efter lagens ikraftträdande.

RP 226/1996, ShUB 38/1996, RSv 234/1996

19.6.1997/612:

Denna lag träder i kraft den 1 september 1997.

RP 18/1997, EkUB 16/1997, RSv 84/1997

30.1.1998/75:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1998.

RP 158/1997, FvUB 26/1997, RSv 221/1997, Rådets direktiv 91/308/EEG

24.7.1998/580:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

RP 6/1997 och RP 117/1997, LaUB 3/1998, StoUB 2/1998, RSv 60/1998

30.12.1998/1206:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

RP 233/1998, EkUB 31/1998, RSv 204/1998

29.1.1999/80:

Denna lag träder i kraft den 1 april 1999.

De tillstånd, föreskrifter, anvisningar och andra beslut som vederbörande ministerium har utfärdat om försäkringstillsyn och försäkringsinspektion och vilkas utfärdande enligt 85 a § överförs på Försäkringsinspektionen, fortsätter att gälla till dess att Försäkringsinspektionen beslutar något annat.

Utan hinder av 9 kap. 2 § bokföringslagen (1336/1997) tillämpas bokföringslagen första gången på bokföringen för en representation för ett försäkringsbolag från tredje land för den räkenskapsperiod som börjar den 1 januari 2000 eller därefter.

En representation för ett försäkringsbolag från tredje land får dock tillämpa de bestämmelser som avses i 3 mom. under den räkenskapsperiod som löper eller börjar löpa när denna lag har trätt i kraft.

RP 163/1998, EkUB 29/1998, RSv 202/1998

18.12.1998/412 år 1999:

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning. (L 412/1999 trädde i kraft enligt F 413/1999 den 1.4.1999.)

RP 103/1998, LaUB 14/1998, RSv 174/1998

30.6.2000/637:

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2000.

RP 34/2000, EkUB 14/2000, RSv 77/2000

17.11.2000/950:

Denna lag träder i kraft den 1 december 2000.

RP 32/2000, RP 63/2000, EkUB 22/2000, RSv 128/2000, Europaparlamentets och rådets direktiv 98/78/EG (31998L0078); EGT nr L 330, 5.12.1998 s. 1, rådets direktiv 92/49/EEG (31992L0049); EGT nr L 228, 11.8.1992 s. 1, rådets direktiv 92/96/EEG (31992L0096); EGT nr L 360, 9.12.1992, s. 1

4.5.2001/363:

Denna lag träder i kraft den 15 maj 2001.

RP 206/2000, EkUB 4/2001, RSv 31/2001

21.12.2001/1382:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

RP 190/2001, TrUB 11/2001, RSv 149/2001

25.1.2002/50:

Denna lag träder i kraft den 1 februari 2002.

RP 165/2001, EkUB 19/2001, RSv 215/2001

16.5.2002/359:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002.

En placeringsplan enligt 34 a § skall uppgöras inom sex månader från lagens ikraftträdande.

En revisor och en revisorssuppleant som uppfyller kraven enligt 39 a § skall första gången väljas för att revidera bokföringen och bokslutet för samt förvaltningen av en representation för ett försäkringsbolag från tredje land för den räkenskapsperiod som först löper ut efter denna lags ikraftträdande.

RP 7/2002, EkUB 2/2002, RSv 20/2002

13.6.2003/488:

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2003.

Den skyldighet som föreskrivs i 63 a § skall fullgöras inom tre år efter det att denna lag har trätt i kraft.

RP 200/2002, FsUB 2/2002, RSv 267/2002

30.4.2004/331:

Denna lag träder i kraft den 15 maj 2004.

Denna lag tillämpas på likvidation om vilken det fattats beslut eller givits förordnande efter lagens ikraftträdande och på konkurs om vilken ansökan lämnats in till domstol efter lagens ikraftträdande.

RP 149/2003, EkUB 3/2004, RSv 18/2004, Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/17/EG (32001L0017); EGT nr L 110, 20.4.2001, s. 28, Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/64/EG (32000L0064); EGT nr L 290, 17.11.2000, s. 27

19.5.2004/418:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2004. Lagen tillämpas första gången på tillsynen över bokslut för räkenskapsperioder som börjar den 1 januari 2004 eller därefter.

Utan hinder av vad som bestäms i 30 § kan ett utländskt försäkringsbolags representation i Finland på ansökan och med Försäkringsinspektionens samtycke och på villkor som inspektionen bestämmer tillämpa de bestämmelser i 11 kap. 2–6 § lagen om försäkringsbolag som gäller när denna lag träder i kraft fram till den 19 mars 2007. Därefter kan bolagets representation i Finland på ansökan och med Försäkringsinspektionens samtycke och på villkor som inspektionen bestämmer tillämpa de bestämmelser i 11 kap. 2–6 § lagen om försäkringsbolag som gäller när denna lag träder i kraft fram till den 19 mars 2009, under förutsättning att representationen har gett in en sådan plan som avses i 46 § om åtgärder som representationen ämnar vidta för att åstadkomma en situation som överensstämmer med denna lag.

På ansökan av det utländska försäkringsbolagets representation i Finland och med Försäkringsinspektionens samtycke och på villkor som inspektionen bestämmer används fram till den 19 mars 2007 i de begränsningar som anges i 11 kap. 4 § lagen om försäkringsbolag verksamhetskapitalet enligt 11 kap. 1 § lagen om försäkringsbolag i stället för minimibeloppet av verksamhetskapitalet. På representationens ansökan och med Försäkringsinspektionens samtycke och på villkor som inspektionen bestämmer används därefter fram till den 19 mars 2009 i de begränsningar som anges i 11 kap. 4 § lagen om försäkringsbolag verksamhetskapitalet enligt 11 kap. 1 § lagen om försäkringsbolag i stället för minimibeloppet av verksamhetskapitalet, under förutsättning att representationen har gett in en sådan plan som avses i 46 § om åtgärder som representationen ämnar vidta för att åstadkomma en situation som överensstämmer med denna lag.

På ansökan av ett utländskt skadeförsäkringsbolags representation i Finland och med Försäkringsinspektionens samtycke och på villkor som inspektionen bestämmer kan representationen låta bli att uppfylla det krav som nämns i 11 kap. 6 § lagen om försäkringsbolag fram till den 19 mars 2007. Därefter kan representationen på ansökan och med Försäkringsinspektionens samtycke och på villkor som inspektionen bestämmer låta bli att uppfylla kravet i 11 kap. 6 § lagen om försäkringsbolag fram till den 19 mars 2009, under förutsättning att representationen har gett in en sådan plan som avses i 46 § om åtgärder som representationen ämnar vidta för att åstadkomma en situation som överensstämmer med denna lag.

På ansökan av ett utländskt livförsäkringsbolags representation i Finland och med Försäkringsinspektionens samtycke och på villkor som inspektionen bestämmer kan representationen uppfylla det krav som nämns i 11 kap. 6 § lagen om försäkringsbolag fram till den 19 mars 2007 på så sätt att kravet endast gäller hälften av representationens garantibelopp enligt 6 kap. 30 §. Därefter kan representationen på ansökan och med Försäkringsinspektionens samtycke och på villkor som inspektionen bestämmer tillämpa det krav som nämns i 11 kap. 6 § lagen om försäkringsbolag fram till den 19 mars 2009 på så sätt att kravet endast gäller hälften av representationens garantibelopp enligt 6 kap. 30 §, under förutsättning att representationen har gett in en sådan plan som avses i 7 kap. 46 § om åtgärder som representationen ämnar vidta för att åstadkomma en situation som överensstämmer med denna lag.

RP 161/2003, EkUB 6/2004, RSv 36/2004, Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/83/EG (32002L0083); EGT nr L 345, 19.12.2002, s. 1, Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/13/EG (32002L0013); EGT nr L 077, 20.3.2002, s. 17

30.12.2004/1321:

Denna lag träder i kraft den 31 december 2004.

Denna lag tillämpas första gången på bokföringen för en representation för den räkenskapsperiod som börjar den 1 januari 2005 eller därefter. En representation får tillämpa denna lag för den räkenskapsperiod som pågår när lagen träder i kraft.

RP 224/2004, EkUB 31/2004, RSv 230/2004, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002; EGT nr L 243, 11.9.2002, s. 1, Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/65/EG; EGT nr L 283, 27.10.2001, s. 28, Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/51/EG; EGT nr L 178, 17.7.2003, s. 16

2.9.2005/718:

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2005.

På sökande av ändring i ett beslut som meddelats av en förvaltningsmyndighet före denna lags ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 112/2004, RP 5/2005, FvUB 13/2005, RSv 91/2005

19.5.2006/393:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2006.

RP 156/2005, EkUB 3/2006, RSv 34/2006, Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/41/EG (32003L0041); EGT N:o L 235, 23.9.2003 s. 10

13.4.2007/469:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.

RP 194/2006, EkUB 33/2006, RSv 293/2006

5.10.2007/872:

Denna lag träder i kraft den 15 oktober 2007.

Denna lag tillämpas på försäkringsavtal som ingås den 22 december 2007 eller därefter.

RP 21/2007, AjUB 2/2007, RSv 26/2007, Rådets direktiv 2004/113/EG (32004L0113); EGT nr L 373, 21.12.2004, s. 37

18.7.2008/525:

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2008.

RP 13/2008, EkUB 7/2008, RSv 51/2008, Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/68/EG (32005L0068); EGT nr L 323, 9.12.2005, s. 1

19.12.2008/895:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

RP 66/2008, EkUB 20/2008, RSv 109/2008

13.3.2009/152:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2009.

På ärenden som har inletts före lagens ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 70/2008, LaUB 16/2008, RSv 5/2009

22.12.2009/1553:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 161/2009, FvUB 18/2009, RSv 205/2009

13.5.2011/490:

Denna lag träder i kraft den 17 maj 2011.

RP 286/2010, LaUB 34/2010, RSv 311/2010

30.11.2012/703:

Denna lag träder i kraft den 21 december 2012.

Bestämmelserna i 63 b § tillämpas inte på försäkringar där avtal ingåtts före den 21 december 2012.

På skadeförsäkringar som fortsätter en försäkringsperiod i sänder enligt 16 § 1 mom. i lagen om försäkringsavtal (543/1994), kan i stället för 63 b § i denna lag tillämpas 63 b § i lagen om utländska försäkringsbolag, sådan paragrafen lydde när denna lag träder i kraft, till början av den försäkringsperiod som börjar den 1 juli 2013 eller närmast efter det datumet. På andra sådana personförsäkringar än livförsäkringar vars försäkringspremier eller andra villkor kan ändras enligt 20 a § 1 mom. i lagen om försäkringsavtal, kan i stället för 63 b § i denna lag tillämpas 63 b § i lagen om utländska försäkringsbolag, sådan paragrafen lydde när denna lag träder i kraft, till början av den premieperiod som börjar den 1 juli 2013 eller närmast efter det datumet eller, om någon premieperiod inte avtalats, till början av 2014.

RP 55/2012, EkUB 12/2012, RSv 116/2012

13.12.2013/982:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

Koncessionsansökningar som gjorts av försäkringsbolag från tredjeland och som är anhängiga när denna lag träder i kraft ska kompletteras i enlighet med kraven i denna lag.

RP 83/2013, EkUB 28/2013, GrUU 24/2013, RSv 146/2013

7.3.2014/189:

Denna lag träder i kraft den 15 mars 2014.

RP 94/2013, EkUB 38/2013, GrUU 43/2013, RSv 4/2014, Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU; (32011L0061); EUT L 174, 1.7.2011, s. 1

20.3.2015/305:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

En ansökan om koncession som gjorts av ett försäkringsbolag från tredjeland och som var anhängig när denna lag trädde i kraft ska inom ett år från lagens ikraftträdande kompletteras så att den stämmer överens med kraven i denna lag.

RP 344/2014, EkUB 30/2014, RSv 304/2014, Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG (32009L0138); EUT nr L 335, 17.12.2009, s. 1., Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/89/EU (32011L0089); EUT nr L 326, 8.12.2011, s. 113., Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/51/EU (32014L0051); EUT nr L 153, 22.5.2014, s. 1.

18.9.2015/1183:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 254/2014, EkUB 34/2014, RSv 371/2014

30.12.2015/1669:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016. Lagen tillämpas första gången på bokföringen för en filial till ett tredjelands försäkringsbolag för den räkenskapsperiod som börjar den 1 januari 2016 eller därefter.

RP 98/2015, EkUB 17/2015, RSv 114/2015, Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/34/EU (32013L0034); EUT nr L 182, 29.6.2013, s. 19.

17.6.2016/462:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

RP 123/2015, KoUB 4/2016, RSv 42/2016

12.8.2016/631:

Denna lag träder i kraft den 19 augusti 2016.

RP 70/2016, EkUB 16/2016, RSv 85/2016, Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/56/EU, (32014L0056); EUT nr L 158, 27.5.2014, s. 196, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 537/2014 (32014R0537); EUT nr L 158, 27.5.2014, s. 77

20.4.2018/237:

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2018.

Bestämmelserna i 14 b § i denna lag tillämpas från och med den 1 maj 2018.

RP 172/2017, EkUB 2/2018, RSv 22/2018, Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG (32009L0138); EUT nr L 335, 17.12.2009, s. 1, Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/89/EU (32011L0089); EUT nr L 326, 8.12.2011, s. 113, Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/51/EU (32014L0051); EUT nr L 153, 22.5.2014, s. 1, Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/97 (32016L0097), EUT nr L 26, 2.2.2016, s. 19, Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/411 (32018L0411), EUT nr L 76, 19.3.2018, s. 28

10.8.2018/637:

Denna lag träder i kraft den 15 augusti 2018.

RP 49/2018, EkUB 11/2018, RSv 70/2018, Europaparlamentets och rådets direktiv 2016/943/EU (32016L0943); EUVL L 157, 15.6.2016, s. 1

28.12.2018/1299:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

RP 205/2018, EkUB 24/2018, RSv 189/2018, Europaparlamentets och rådets direktiv 2016/2341/EU (32016L2341); EUT L354, 23.12.2016, s. 37

17.4.2020/239:

Denna lag träder i kraft den 20 april 2020.

RP 87/2019, ShUB 1/2020, RSv 12/2020

19.11.2021/973:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

RP 28/2021, ShUB 19/2021, RSv 123/2021

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.