Beaktats t.o.m. FörfS 926/2022.

17.3.1995/370

Lag om tillsyn över fartygssäkerheten

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 kap

Allmänna stadganden

1 §
Lagens tillämpningsområde

I denna lag stadgas om tillsynen över efterlevnaden av stadganden och bestämmelser som gäller fartygssäkerhet.

2 § (25.1.2002/55)
Definitioner

I denna lag och i förordningar som utfärdats med stöd av den avses med (24.6.2004/543)

1) fartygssäkerhet fartygs sjövärdighet, säker drift av fartyg och sjöfartsskydd samt ledningsarrangemang i anknytning till en säker drift, redarens säkerhetsledningssystem, fartygets boendeutrymmen och arbetsförhållanden samt förhindrande av miljöförorening från fartyg, (17.12.2010/1138)

2) inrikes fart trafik mellan finska hamnar; med inrikes fart jämställs trafik till Viborg via Saima kanal och därtill direkt anslutna ryska vattenområden och trafik mellan Vihrevoj och Viborg, (17.12.2010/1138)

3) redare fartygets ägare eller ett bolag, någon annan organisation eller person eller den som hyr hela fartyget, som antingen ensam eller tillsammans med andra personer utövar faktisk beslutanderätt i fartygssäkerhetsfrågorna; i denna lag jämställs med redaren en person som enligt avtal eller på något annat sätt faktiskt har hand om frågor med anknytning till fartygets fartygssäkerhet, (17.12.2010/1138)

4) besiktningsdirektivet Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/2110 om ett inspektionssystem för säker drift av ro-ro-passagerarfartyg och höghastighetspassagerarfartyg i reguljär trafik och om ändring av direktiv 2009/16/EG och om upphävande av rådets direktiv 1999/35/EG, (8.2.2019/170)

5) internationella konventioner

a) 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss (FördrS 11/1981), nedan SOLAS-konventionen, jämte ändringar,

b) protokollet av år 1978 till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg (FördrS 51/1983) nedan MARPOL 73/78-konventionen,

c) 1978 års internationella konvention angående normer för sjöfolks utbildning, certifiering och vakthållning (FördrS 22/1984), nedan STCW-konventionen,

d) 1972 års konvention om de internationella reglerna till förhindrande av sammanstötning till sjöss (FördrS 30/1977) nedan COLREG-konventionen,

e) 1969 års internationella skeppsmätningskonvention (FördrS 31/1982),

f) konvention (nr 147) om miniminormer i handelsfartyg (FördrS 54/1979),

g) 1992 års ändringsprotokoll till 1969 års internationella konvention om civilrättslig ansvarighet för skada orsakad av förorening genom olja (FördrS 43/1996),

h) 1966 års internationella lastlinjekonvention (FördrS 52/1968),

i) 2006 års konvention om arbete till sjöss (FördrS 52/2013),

j) 2001 års internationella konvention om kontroll av skadliga påväxthindrande system på fartyg (FördrS 93/2010),

k) 2001 års internationella konvention om ansvarighet för skada orsakad av förorening genom bunkerolja (FördrS 4/2009),

l) 2007 års internationella konvention om avlägsnande av vrak (Nairobikonventionen) (FördrS 14/2017),

m) 2010 års protokoll till 1996 års internationella konvention om ansvar och ersättning för skada i samband med sjötransport av farliga och skadliga ämnen (1400/2019),

(19.12.2019/1403)

5 punkten har ändrats genom L 1403/2019, som träder i kraft genom förordning. Den tidigare formen lyder:

5) internationella konventioner

a) 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss (FördrS 11/1981, SOLAS-konventionen), jämte ändringar, (8.2.2019/170)

b) protokollet av år 1978 till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg (FördrS 51/1983, Marpol 73/78),

c) 1978 års internationella konvention angående normer för sjöfolks utbildning, certifiering och vakthållning (FördrS 22/1984, STCW-konventionen),

d) 1972 års konvention om de internationella reglerna till förhindrande av sammanstötning till sjöss (FördrS 30/1977, Colreg),

e) 1969 års internationella skeppsmätningskonvention (FördrS 31/1982),

f) konvention (nr 147) om miniminormer i handelsfartyg (FördrS 54/1979),

g) 1992 års ändringsprotokoll till 1969 års internationella konvention om civilrättslig ansvarighet för skada orsakad av förorening genom olja (FördrS 43/1996),

h) 1966 års internationella lastlinjekonvention (FördrS 52/1968),

i) konventionen om arbete till sjöss från 2006 (FördrS 52/2013),

j) 2001 års internationella konvention om kontroll av skadliga påväxthindrande system på fartyg (FördrS 93/2010),

k) 2001 års internationella konvention om ansvarighet för skada orsakad av förorening genom bunkerolja (FördrS 4/2009),

l) 2007 års internationella konvention om avlägsnande av vrak (Nairobikonventionen)   (FördrS 13 och 14/2017),

(14.10.2016/861)

6) non-SOLAS-direktivet Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/45/EG om säkerhetsbestämmelser och säkerhetsnormer för passagerarfartyg, jämte ändringar, (8.2.2019/170)

7) ro-ro-passagerarfartyg fartyg som medför fler än tolv passagerare och som har ro-ro-lastutrymmen eller utrymmen av särskild kategori enligt definitionen i regel II-2/A/2 i bilagan till non-SOLAS-direktivet, (17.12.2010/1138)

8) höghastighetspassagerarfartyg ett höghastighetsfartyg enligt definitionen i regel 1 kapitel X i SOLAS-konventionen, vilket medför fler än tolv passagerare,

9) passagerare alla personer med undantag av befälhavaren och medlemmarna i besättningen eller andra personer som i någon egenskap är anställda eller sysselsatta ombord på ett fartyg för det fartygets behov eller barn under ett år, (17.12.2010/1138)

10) koden för höghastighetsfartyg internationella säkerhetskoden för höghastighetsfartyg, som ingår i Internationella sjöfartsorganisationens (IMO) sjösäkerhetskommittés resolution MSC.36 (63) av den 20 maj 1994 (HSC-koden 1994) och i sjösäkerhetskommitténs resolution MSC.97 (73) av den 5 december 2000 (HSC-koden 2000), jämte ändringar, (8.2.2019/170)

11) reguljär trafik en rad överfarter med fartyg i trafik mellan samma två eller flera hamnar, eller en rad överfarter med fartyg från och till samma hamn utan mellanliggande hamnbesök, enligt en offentliggjord tidtabell eller med så regelbundna eller ofta förekommande överfarter att de utgör en igenkännlig systematisk serie,

12) certifikat

a) för fartyg i internationell trafik de certifikat som utfärdats enligt internationella konventioner av flaggstaten eller för flaggstatens räkning samt vid behov dispenscertifikat och trafiktillstånd, (17.12.2010/1138)

b) för ro-ro-passagerarfartyg och höghastighetspassagerarfartyg i inrikes trafik de säkerhetscertifikat som utfärdats enligt non-SOLAS-direktivet, tillsammans med relevanta förteckningar över utrustning samt i förekommande fall dispenscertifikat och trafiktillstånd,

13) dispenscertifikat ett certifikat som utfärdats enligt bestämmelserna i regel I B/12 a VII i bilagan till SOLAS, (17.12.2010/1138)

14) flaggstatens administration de behöriga myndigheterna i den stat vars flagg ett fartyg har rätt att föra, (17.12.2010/1138)

16) internationell resa en resa till sjöss från en hamn i Finland till en hamn utanför Finland, eller omvänt,

17) inrikes resa en resa på finskt havsområde från en finsk hamn till en annan finsk hamn eller tillbaka till samma finska hamn, (17.12.2010/1138)

18) klassificeringssällskapsförordningen Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 391/2009 om gemensamma regler och standarder för organisationer som utför inspektioner och utövar tillsyn av fartyg, (29.12.2011/1504)

19) erkänd organisation ett klassificeringssällskap eller ett annat privat organ som sköter i lag föreskrivna uppgifter för flaggstatens myndigheters räkning, (29.12.2011/1504)

20) PSC-direktivet Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/16/EG om hamnstatskontroll, (17.12.2010/1138)

21) flaggstat den stat vars flagg fartyget har rätt att föra, (17.12.2010/1138)

22) Paris MOU det samförståndsavtal om hamnstatskontroll som undertecknades i Paris den 26 januari 1982 jämte ändringar, (17.12.2010/1138)

23) utökad inspektion en inspektion som omfattar de punkter som anges i bilaga VII till PSC-direktivet; utökad inspektion kan inbegripa en mer ingående inspektion, om det finns sådana otvetydiga skäl som avses i artikel 13.3 i PSC-direktivet, (17.12.2010/1138)

24) inledande inspektion en inspektion av fartyget i syfte att i enlighet med artikel 13.1 i PSC-direktivet kontrollera att fartyget iakttar de internationella konventioner och bestämmelser som är förpliktande för fartyget, (17.12.2010/1138)

25) klasscertifikat ett dokument som styrker överensstämmelse med kapitel II-1, del A-1, regel 3-1 i bilagan till SOLAS, (17.12.2010/1138)

26) mer ingående inspektion en inspektion där fartyget, dess utrustning och besättning eller en del av dem under de omständigheter som anges i artikel 13.3 i PSC-direktivet görs till föremål för en undersökning som omfattar fartygets konstruktion, utrustning, bemanning, boende- och arbetsförhållanden samt efterlevnaden av de driftsanvisningar som gäller ombord, (17.12.2010/1138)

27) samverkan mellan fartyg och hamn samverkan som inträffar när ett fartyg påverkas direkt och omedelbart av verksamhet som innebär förflyttning av varor eller människor eller tillhandahållandet av hamntjänster till och från fartyget, (17.12.2010/1138)

28) fartyg vid ankarplats ett fartyg i en hamn eller något annat område under en hamns jurisdiktion, med undantag av kaj, när fartyget utför samverkan mellan fartyg och hamn, (17.12.2010/1138)

29) kvarhållande ett formellt förbud för ett fartyg att avgå på grund av påvisade brister som var och en för sig eller tillsammans medför att fartyget inte är sjövärdigt, (17.12.2010/1138)

30) driftsförbud ett formellt förbud för ett fartyg att fortsätta driften på grund av påvisade brister som var och en för sig eller tillsammans skulle göra den fortsatta driften riskfylld, (17.12.2010/1138)

31) tillträdesförbud ett beslut av tillsynsmyndigheten utfärdat till ett fartygs befälhavare, redare och flaggstat genom vilket de underrättas om att fartyget kommer att vägras tillträde till alla finska hamnar och ankarplatser, (17.12.2010/1138)

32) nattetid perioden mellan klockan 22 och 6, (17.12.2010/1138)

33) anmälan information från en person eller organisation som har ett legitimt intresse av fartygets säkerhet, de säkerhets- eller hälsorisker som kan drabba besättningen, boende- och arbetsförhållandena ombord och förhindrande av miljöförorening, (17.12.2010/1138)

34) Paris MOU-regionen det geografiska område där stater som har undertecknat Paris MOU förrättar inspektioner inom ramen för Paris MOU, (17.12.2010/1138)

35) inspektionsdatabasen det elektroniska informationssystem i vilket det registreras uppgifter om de inspektioner som utförts enligt PSC-direktivet, besiktningsdirektivet och Paris MOU inom Europeiska unionen och Paris MOU-regionen, (8.2.2019/170)

36) HSSC-riktlinjer riktlinjer för besiktning inom ramen för IMO:s harmoniserade system för besiktning och certifiering, Harmonized System of Survey and Certification, i sin vid tidpunkten gällande lydelse. (8.2.2019/170)

3 §
Övrig lagstiftning

Angående fartygs sjövärdighet, säkra drift och ledningsarrangemang i anknytning till en säker drift, redarens säkerhetsledningssystem och fartygs besiktning gäller vad som bestäms i lagen om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg (1686/2009) och lagen om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg (1687/2009) samt vad som bestäms och föreskrivs med stöd av dem. (29.12.2009/1679)

Bestämmelser om tillsyn över efterlevnaden av bestämmelser och föreskrifter om förhindrande av miljöförorening från fartyg finns också i miljöskyddslagen för sjöfarten (1672/2009). (29.12.2009/1679)

Om arbetarskydd och tillsyn som utövas av arbetarskyddsmyndigheterna gäller vad därom särskilt stadgas.

Bestämmelser om sjöfartsskydd på fartyg och i hamnar och om tillsynen över skyddet finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 725/2004 om förbättrat sjöfartsskydd på fartyg och i hamnanläggningar och i lagen om sjöfartsskydd på vissa fartyg och i hamnar som betjänar dem och om tillsyn över skyddet (485/2004). (17.12.2010/1138)

I lagen om marin utrustning (1503/2011) finns bestämmelser om sådan marin utrustning i fråga om vilken det finns internationella överenskommelser om hur överensstämmelsen med kraven ska säkerställas. (29.12.2011/1504)

4 §
Tillämpning av lagen på fartyg och redare

Denna lag tillämpas på

1) fartyg som används i handelssjöfart på finskt vattenområde och finska fartyg också utanför finskt vattenområde och på besättningen på sådana fartyg, (17.12.2010/1138)

2) i 1 punkten avsedda fartygs finska redare samt sådana utländska redare som bedriver handelssjöfart på finskt vattenområde.

Denna lag tillämpas i tillämpliga delar på administrativa fartyg och dylika fartygs redare. Lagen tillämpas dock inte på försvarsmaktens eller gränsbevakningsväsendets fartyg, om dessa inte används i allmän trafik för befordran av passagerare eller last.

2 kap

Myndigheter och myndighetsuppgifter (17.12.2010/1138)

5 § (8.2.2019/170)
Tillsynsmyndighet

Transport- och kommunikationsverket är den tillsynsmyndighet som avses i denna lag.

Tillsynsmyndigheten utövar tillsyn över efterlevnaden av de bestämmelser och föreskrifter som utfärdats om fartygssäkerheten och har hand om inspektioner, meddelanden och lämnande och utbyte av information enligt PSC-direktivet och besiktningsdirektivet.

Tjänstemännen vid tillsynsmyndigheten är i denna lag avsedda inspektörer.

Inspektioner enligt PSC-direktivet och besiktningsdirektivet får utföras av inspektörer som uppfyller kraven i bilaga XI till PSC-direktivet. Inspektören ska ha ett av tillsynsmyndigheten utfärdat bevis som innehåller de uppgifter som förutsätts i kommissionens direktiv 96/40/EG för fastställandet av en gemensam modell för ett identitetskort för inspektörer som utför hamnstatskontroll och som visar att personen i fråga är bemyndigad att utföra inspektioner.

6 §
Inspektörens rättigheter (17.12.2010/1138)

Inspektören har rätt att (17.12.2010/1138)

1) när som helst få tillträde till fartyg som är underkastade tillsyn enligt denna lag,

2) få till påseende de dokument och förteckningar som redaren eller befälhavaren är skyldig att föra eller förvara enligt stadgandena och bestämmelserna om fartygssäkerhet eller för Finland bindande internationella överenskommelser som gäller fartyg eller deras drift samt få kopior av dokumenten eller förteckningarna,

3) vid inspektionen av fartygssäkerheten erhålla upplysningar och bistånd av fartygets befälhavare och övriga personer som tjänstgör ombord,

4) anlita sakkunniga då det är nödvändigt för att inspektion skall kunna förrättas,

5) anlita ett av tillsynsmyndigheten befullmäktigat klassificeringssällskap vid kontrollen av ledningsarrangemangen med anknytning till fartygets säkra drift och redarens säkerhetsledningssystem, (17.12.2010/1138)

6) förrätta inspektion eller undersökning av fartyget i den omfattning som behövs, om fartyget saknar de dokument eller förteckningar som avses i 2 punkten eller om det finns anledning att anta att fartyget inte är sjövärdigt eller att det i övrigt inte uppfyller kraven i stadgandena och bestämmelserna om fartygssäkerheten eller bestämmelser i för Finland bindande internationella överenskommelser,

7) kontrollera att fartygspersonalen kan sköta de uppgifter som är nödvändiga för fartygets säkerhet, och att

8) kontrollera redarens säkerhetsledningssystem i den utsträckning som fartygssäkerheten kräver.

7 § (8.2.2019/170)
Utförande av inspektioner ombord

Inspektioner av fartygssäkerheten ska utföras så ofta och så effektivt som behövs för tillsynen och som förutsätts i för Finland bindande internationella överenskommelser, Europeiska unionens lagstiftning eller nationella bestämmelser och föreskrifter. Inspektionerna av ro-ro-passagerarfartyg och höghastighetspassagerarfartyg i reguljär trafik ska utföras i enlighet med de tidsgränser och övriga krav som anges i bilaga XVII till PSC-direktivet samt beaktas vid beräkningen av fullgörandet av den årliga inspektionsplikt som gäller hamnstatskontroll. De utökade inspektioner som avses i artikel 11 led b i PSC-direktivet ska inte beaktas vid beräkningen av fullgörandet av den årliga inspektionsplikt som gäller hamnstatskontroll.

Om ett utländskt fartygs flaggstat inte har ratificerat STCW-konventionen, ska inspektören kontrollera besättningens behörighet. Besättningens behörighet ska dessutom kontrolleras om det finns uppenbara skäl att misstänka att kraven i fråga om vakthållning enligt STCW-konventionen inte har iakttagits.

Inspektören ska dessutom kontrollera kommunikationsförmågan och språkkunskaperna hos besättningen på utländska passagerarfartyg och tankfartyg för att säkerställa att besättningen inom sig kan förmedla information om säkerhet och utbyta information med myndigheter på land. Inspektören ska likaså kontrollera att en person som utsetts att i nödsituationer hjälpa passagerare på utländska passagerarfartyg kan förmedla tillräckligt med information till passagerarna i en sådan situation.

Inspektionen av fartygssäkerheten ska utföras och fartyget kvarhållas så att syftet med tillsynen uppfylls utan att orsaka onödig störning för fartygets drift. Vid planeringen av fartygsinspektioner ska tillsynsmyndigheten på behörigt sätt beakta fartygets tidtabeller för trafik och service. Redaren eller befälhavaren ska underrättas om inspektionen av fartygssäkerheten. Deras frånvaro utgör inget hinder för att inspektion utförs.

8 § (8.2.2019/170)
Inspektionsrapport

Inspektören ska utarbeta en inspektionsrapport om inspektionen av fartygssäkerheten. Inspektionsrapporten ska lämnas till fartygets befälhavare.

Inspektören ska i fråga om inspektioner enligt besiktningsdirektivet och PSC-direktivet utarbeta en inspektionsrapport i inspektionsdatabasen i enlighet med bilaga IX till PSC-direktivet inom 24 timmar från den faktiska tidpunkten för fartygets avgång från hamnen. Tillsynsmyndigheten svarar för att de uppgifter som överförts till inspektionsdatabasen bekräftas inom 72 timmar från det att inspektionen avslutats.

9 § (23.11.2018/950)
Myndigheter som är skyldiga att ge handräckning

I frågor som avses i denna lag är hamn-, tull-, gränsbevaknings-, polis-, arbetarskydds- och hälsovårdsmyndigheterna, försvarsmakten och Trafikledsverket inom respektive verksamhetsområde skyldiga att på begäran ge Transport- och kommunikationsverket behövlig handräckning. Bestämmelser om handräckning av Gränsbevakningsväsendet finns i gränsbevakningslagen (578/2005).

Förekommer försök att hindra eller störa en i denna lag avsedd inspektion eller annan åtgärd, ska polisen ge handräckning för förrättandet av inspektionen.

I fråga om förfarandet vid begäran om och givande av handräckning får statsrådet meddela närmare föreskrifter.

9 a § (13.7.2018/577)
Skyldighet för leverantören av fartygstrafikservice att bistå tillsynsmyndigheten

Den leverantör av fartygstrafikservice som avses i lagen om fartygstrafikservice (623/2005) är skyldig att lämna uppgifter och annat bistånd till tillsynsmyndigheten vid skötseln av inspektionsuppgifter.

3 kap

Konstaterande av fartygssäkerheten och förhandsmeddelande om fartyg (24.6.2004/543)

10 §
Dokumentkontroll

Ett fartyg anses uppfylla stadgandena och bestämmelserna om fartygssäkerhet eller bestämmelserna i för Finland bindande internationella överenskommelser om fartygssäkerhet, om det medför giltiga besiktningsintyg samt säkerhetscertifikat och intyg utfärdade med stöd av dessa stadganden, bestämmelser eller överenskommelser, såvida det inte finns grundad anledning att anta att fartygets faktiska skick inte motsvarar uppgifterna i dokumenten.

11 § (7.11.2014/877)
Inspektion eller undersökning av fartyg

Inspektion eller undersökning av ett fartyg ska förrättas, om fartyget saknar de dokument som avses i 10 § eller om det finns grundad anledning att anta att fartygets faktiska skick i väsentlig grad inte motsvarar uppgifterna i dokumenten.

På utländska fartyg ska det förrättas en mer ingående inspektion enligt PSC-direktivet, om det i samband med den inspektion som avses i 1 mom. framgår omständigheter som ger anledning att anta att fartyget eller dess utrustning befinner sig i ett sådant skick att de till väsentliga delar inte uppfyller de krav som ställs på dem. Ingående inspektion ska förrättas också på utländska fartyg vilkas flaggstat inte är avtalspart i en internationell konvention som nämns i 2 § 5 punkten. Tillsynsmyndigheten ska anmäla brister till arbetarskyddsmyndigheten med iakttagande av det som anges i lagen om fartygspersonalens arbets- och boendemiljö samt mathållningen ombord på fartyg (395/2012) samt till riksomfattande arbetsmarknadsorganisationer inom sjöfarten om man vid inspektionen upptäcker väsentliga brister i besättningens boende- och arbetsförhållanden eller om en anmälan enligt 20 § i denna lag har gjorts.

Om fartygssäkerheten inte kan konstateras utifrån dokumenten på grund av att sådana inte finns, antingen på grund av att fartygets flaggstat inte är bunden av sådana internationella överenskommelser som förpliktar fartyget att inneha de dokument som avses i 10 § eller på grund av att fartyget inte omfattas av överenskommelserna, ska det vid inspektionen kontrolleras att fartyget inte i fråga om fartygssäkerheten i väsentlig mån avviker från de krav som ett finskt fartyg av motsvarande storlek i motsvarande fart ska uppfylla.

11 a § (8.2.2019/170)
Förhandsmeddelande

Befälhavaren eller redaren för ett fartyg som omfattas av den utökade inspektion som avses i artikel 14.1 i PSC-direktivet ansvarar för att de uppgifter om fartyget och dess liggetid som avses i bilaga III till PSC-direktivet lämnas till tillsynsmyndigheten. Uppgifterna ska lämnas genom Portnet-systemet senast tre dagar före fartygets beräknade ankomst till hamnen eller till ankarplatsen eller senast innan fartyget avgår från föregående hamn, om resan beräknas ta mindre än tre dagar. Fartygets representant eller ombud ansvarar för att information om fartygets faktiska ankomst- och avgångstid lämnas till Portnet-systemet.

Om en utökad inspektion inte görs på basis av ett förhandsmeddelande ska tillsynsmyndigheten underrätta den befälhavare eller redare som har lämnat förhandsmeddelandet.

Skyldigheten att lämna förhandsmeddelande tillämpas inte på de ro-ro-passagerarfartyg och höghastighetspassagerarfartyg i reguljär trafik som har inspekterats i enlighet med artikel 14 a i PSC-direktivet.

11 b § (8.2.2019/170)
Utökad inspektion

Tillsynsmyndigheten ska utföra en i PSC-direktivet avsedd utökad inspektion av ett fartyg, om fartyget uppfyller de kriterier som nämns i del II punkterna 3A och 3B i bilaga I till PSC-direktivet. En utökad inspektion utförs inte av de ro-ro-passagerarfartyg eller höghastighetspassagerarfartyg som har inspekterats i enlighet med artikel 14 a i PSC-direktivet.

Om inte något annat följer av de kontrollåtgärder som anges i lagen om sjöfartsskydd på vissa fartyg och i hamnar som betjänar dem och om tillsyn över skyddet, ska fartyget stanna kvar i hamnen tills inspektionen har utförts.

11 c § (8.2.2019/170)
Obligatorisk inspektion

Tillsynsmyndigheten ska utföra en i PSC-direktivet avsedd obligatorisk periodisk inspektion av fartyg av prioritet I i enlighet med del II punkt 1 i bilaga I till PSC-direktivet.

Oberoende av fartygets prioritet ska inspektion av fartyget utföras om det framgår någon sådan faktor av högsta prioritet som avses i del II punkt 2 A i bilaga I till PSC-direktivet.

Ett ro-ro-passagerarfartyg eller höghastighetspassagerarfartyg ska av tillsynsmyndigheten anses höra till prioritet I, om ro-ro-passagerarfartyget eller höghastighetspassagerarfartyget inte har inspekterats i enlighet med punkt 2 i bilaga XVII till PSC-direktivet.

11 d § (17.12.2010/1138)
Uppskjutande av obligatoriska inspektioner

Tillsynsmyndigheten kan skjuta upp en obligatorisk fartygsinspektion som avses i 11 c §, om

1) inspektionen kan förrättas i en finsk hamn eller vid en finsk ankarplats inom 15 dagar och fartyget under den tiden inte anlöper någon annan hamn i Europeiska unionen eller Paris MOU-regionen,

2) tillsynsmyndigheten på förhand har överenskommit att inspektionen förrättas inom 15 dagar i någon annan hamn i Europeiska unionen eller Paris MOU-regionen, eller

3) fartyget endast anlöper en ankarplats och tillsynsmyndigheten har försäkrat sig om att fartyget kan inspekteras inom 15 dagar i någon annan hamn i Europeiska unionen eller Paris MOU-regionen.

Tillsynsmyndigheten ska registrera i inspektionsdatabasen att inspektionen skjuts upp.

11 e § (17.12.2010/1138)
Undantag

En sådan obligatorisk inspektion av ett fartyg som avses i PSC-direktivet behöver inte förrättas, om

1) tillsynsmyndigheten anser att inspektionen skulle äventyra inspektörens, fartygets, besättningens eller hamnens säkerhet eller skada den marina miljön,

2) fartyget anlöper hamnen nattetid annars än i reguljär trafik, eller

3) fartyget anlöper en ankarplats nattetid eller om fartygets besök i hamnen eller vid ankarplatsen varar en så kort tid att en inspektion inte kan förrättas på ett tillfredsställande sätt.

I det fall att en inspektion inte förrättas ska tillsynsmyndigheten registrera detta i inspektionsdatabasen.

4 kap

Tvångsmedel och påföljder

12 §
Brist eller missförhållande i fartygssäkerheten

Om det vid inspektion eller annars framgår att fartyget till någon del inte uppfyller kraven i stadgandena och bestämmelserna om fartygssäkerheten eller internationella överenskommelser som är bindande för Finland eller att redaren eller fartygets befälhavare inte annars iakttar ovan nämnda stadganden och bestämmelser eller överenskommelser, skall tillsynsmyndigheten efter överläggningar med redaren eller fartygets befälhavare ge lämpliga instruktioner för avhjälpande av bristerna eller missförhållandena.

Om redaren tredskas eller frågan inte tål dröjsmål, kan tillsynsmyndigheten efter att ha hört vederbörande, ålägga redaren eller befälhavaren att inom utsatt tid vidta nödvändiga åtgärder. Gäller beslutet ett utländskt fartyg, anses hörande av befälhavaren i samband med inspektionen som hörande av vederbörande.

13 § (23.11.2018/950)
Vite och hot om avbrytande

Transport- och kommunikationsverket kan förena ett åläggande enligt 12 § 2 mom. med vite eller hot om avbrytande. Vite och hot om avbrytande kan föreläggas redaren eller dennes ombud eller båda. Bestämmelser om vite och hot om avbrytande finns i viteslagen (1113/1990).

Har tillsynsmyndigheten grundad anledning att misstänka att redaren försöker kringgå åläggandet genom att ta fartyget ur trafik i Finland, kan Transport- och kommunikationsverket förordna att redaren innan fartyget lämnar finsk hamn ska ställa en säkerhet som motsvarar vitet. Då den åtgärd som tillsynsmyndigheten beslutat om blivit vidtagen ska säkerheten återställas till redaren.

14 § (7.11.2014/877)
Kvarhållande av fartyg, driftsinskränkning och förbud att använda utrustning, anordning, rutin eller arrangemang ombord

Om ett fel eller en brist i fartygssäkerheten är av sådan art att fartygets drift i den fart för vilken det är avsett orsakar omedelbar fara för fartyget eller för besättningen, fara för människoliv eller väsentlig fara för hälsan, den övriga trafiken eller den marina miljön, ska tillsynsmyndigheten fatta ett skriftligt beslut om att kvarhålla fartyget, inskränka dess drift eller förbjuda användningen av en utrustning, anordning, rutin eller ett arrangemang ombord tills felet är rättat eller bristen avhjälpt. Det skriftliga beslutet ska motiveras och i det ska uppges alla de omständigheter som har lett till att fartyget kvarhållits.

Tillsynsmyndigheten kan fatta ett beslut enligt 1 mom. också om redaren eller fartygets befälhavare motsätter sig en inspektion eller om tillsynsmyndigheten förvägras de dokument, förteckningar eller upplysningar som den är berättigad till enligt 6 §, eller om redaren eller fartygets befälhavare inte avhjälper en brist eller ett missförhållande i fartygssäkerheten inom den tid som utsatts av tillsynsmyndigheten.

Beslut om kvarhållande av fartyg, driftsinskränkning eller förbud att använda utrustning, anordning, rutin eller arrangemang ombord ska iakttas omedelbart. Fartygets befälhavare och, då det är fråga om ett utländskt fartyg, även flaggstatens förvaltning eller den närmaste konsul eller diplomatiska representant som företräder flaggstaten ska utan dröjsmål underrättas om beslutet. Inspektionsrapporten ska fogas till meddelandet. Vid behov ska dessutom den namngivna besiktningsman eller de erkända klassificeringssällskap som ansvarar för utfärdandet av klasscertifikatet underrättas om saken. Tillsynsmyndigheten ska kalla en representant för flaggstatens förvaltning till platsen om beslutet om kvarhållande grundar sig på väsentliga brister som visat sig i besättningens boende- och arbetsförhållanden. Tillsynsmyndigheten ska dessutom anmäla bristerna till de riksomfattande arbetsmarknadsorganisationerna inom sjöfarten.

Om de brister som avses i 1 mom. inte kan avhjälpas i inspektionshamnen kan tillsynsmyndigheten låta fartyget fortsätta till närmaste lämpliga reparationsvarv, som utses av befälhavaren och myndigheten, eller till följande hamn, under förutsättning att på fartyget iakttas de villkor som har ställts av flaggstatens behöriga myndighet och godtagits av tillsynsmyndigheten.

Om ett sådant beslut om kvarhållande av ett fartyg som avses i 1 mom. grundar sig på väsentliga brister som visat sig i besättningens boende- och arbetsförhållanden, får beslutet om kvarhållande eller avbrytande av verksamheten inte återkallas förrän de aktuella bristerna rättats till eller tillsynsmyndigheten har godkänt en verksamhetsplan för att snabbt rätta till bristerna.

14 a § (20.6.1996/461)
Indragning av rätten att bedriva trafik

Vederbörande ministerium fattar det beslut om indragning av rätten för en redare att bedriva trafik som avses i artikel 7 i rådets förordning (EG) nr 3051/95 om säkerhetsorganisation för roll-on/roll-off-passagerarfartyg (ro-ro-fartyg).

14 b § (24.6.2004/543)
Avsaknad av färdskrivare eller i ISM-reglerna avsedda dokument

Tillsynsmyndigheten ska kvarhålla ett utländskt fartyg om det inte är försett med en fungerande färdskrivare och användning av färdskrivare är obligatorisk enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/59/EG om inrättande av ett övervaknings- och informationssystem för sjötrafik i gemenskapen och om upphävande av rådets direktiv 93/75/EEG. Om bristen inte snabbt kan avhjälpas i den hamn där fartyget kvarhålls, kan tillsynsmyndigheten låta fartyget fortsätta till närmaste lämpliga hamn för att bristen ska kunna avhjälpas eller kräva att bristen avhjälps inom 30 dagar. (17.12.2010/1138)

Tillsynsmyndigheten ska dessutom kvarhålla ett utländskt fartyg på vilket ISM-reglerna tillämpas, om det vid inspektion kommer fram att det på fartyget inte finns ett dokument om godkänd säkerhetsorganisation eller ett certifikat om godkänd säkerhetsorganisation vilka utfärdats i enlighet med de internationella organisationsreglerna för säker drift av fartyg och för förhindrande av förorening (ISM-reglerna). (17.12.2010/1138)

Tillsynsmyndigheten kan för att undvika trängsel i hamnen tillåta att det kvarhållna fartyget flyttas inom hamnområdet, förutsatt att flyttandet kan ske tryggt. (17.12.2010/1138)

14 c § (17.12.2010/1138)
Första förbudet mot tillträde till hamn

Tillsynsmyndigheten ska vägra ett utländskt fartyg som den kvarhåller tillträde till en hamn eller ankarplats, om

1) fartygets flaggstat finns på den grå lista som offentliggörs av Europeiska kommissionen varje år och man under de senaste 24 månaderna två gånger har kvarhållit fartyget eller hindrat dess användning i enlighet med besiktningsdirektivet i en hamn eller vid en ankarplats inom Europeiska unionen eller Paris MOU-regionen, eller

2) fartygets flaggstat finns på den svarta lista som offentliggörs av Europeiska kommissionen varje år och man under de senaste 36 månaderna två gånger har kvarhållit fartyget eller hindrat dess användning i enlighet med besiktningsdirektivet i en hamn eller vid en ankarplats inom Europeiska unionen eller Paris MOU-regionen.

Tillsynsmyndigheten ska på ansökan av fartygets ägare eller redaren upphäva det tillträdesförbud som avses i 1 mom. tidigast tre månader efter det att beslutet meddelades, om fartygets ägare eller redaren lägger fram bevis på att fartyget vid den tidpunkten uppfyller de villkor som anges i punkterna 3–9 i bilaga VIII till PSC-direktivet.

14 d § (17.12.2010/1138)
Andra förbudet mot tillträde till hamn

Om tillsynsmyndigheten håller kvar ett utländskt fartyg i en hamn eller vid en ankarplats och fartyget tidigare har meddelats ett (1) till-trädesförbud och de villkor som anges i 14 c § 1 mom. 1 eller 2 punkten uppfylls, ska tillsynsmyndigheten vägra fartyget tillträde till hamnen eller ankarplatsen.

Tillsynsmyndigheten ska på ansökan av fartygets ägare eller redaren upphäva tillträdesförbudet enligt 1 mom. tidigast tolv månader från det att förbudet utfärdades, om fartygets ägare eller redaren lägger fram bevis på att fartyget vid den tidpunkten uppfyller de villkor som anges i punkterna 3–9 i bilaga VIII till PSC-direktivet.

14 e § (17.12.2010/1138)
Tredje förbudet mot tillträde till hamn

Om tillsynsmyndigheten håller kvar ett utländskt fartyg i en hamn eller vid en ankarplats och fartyget har meddelats två tidigare tillträdesförbud, ska tillsynsmyndigheten vägra fartyget tillträde till hamnen eller ankarplatsen.

Tillsynsmyndigheten ska på ansökan av fartygets ägare eller redaren upphäva tillträdesförbudet enligt 1 mom. tidigast 24 månader från det att förbudet utfärdades, om fartygets ägare eller redaren lägger fram bevis på att

1) fartygets flaggstat inte finns på den svarta eller grå lista som offentliggörs av Europeiska kommissionen varje år,

2) fartyget har föreskrivna certifikat och klasscertifikat som utfärdats av en behörig myndighet eller en i enlighet med klassificeringssällskapsförordningen erkänd organisation i en medlemsstat i Europeiska unionen eller i en stat som undertecknat Paris MOU, (29.12.2011/1504)

3) det bolag som förvaltar fartyget uppvisar en hög prestationsnivå som bestäms på grundval av brist- och kvarhållandefrekvensen hos bolagets fartyg, och

4) fartyget uppfyller villkoren i punkterna 3–9 i bilaga VIII till PSC-direktivet.

14 f § (17.12.2010/1138)
Permanent förbud mot tillträde till hamn

Fartyg som inte uppfyller villkoren enligt 14 e § 2 mom. 1–4 punkten inom 24 månader från det tredje tillträdesförbud som avses i 14 e § ska av tillsynsmyndigheten permanent vägras tillträde till finska hamnar och ankarplatser.

Om tillsynsmyndigheten håller kvar ett utländskt fartyg i en hamn eller vid en ankarplats och fartyget har meddelats tre tidigare tillträdesförbud, ska tillsynsmyndigheten permanent vägra fartyget tillträde till finska hamnar och ankarplatser.

14 g § (12.4.2013/265)
Utvisning av fartyg eller förbud mot tillträde till hamn i vissa andra fall

Om ett utländskt fartyg inte medför ett försäkringsbevis enligt 7 kap. 3 § i sjölagen (674/1994) kan tillsynsmyndigheten fatta ett beslut om utvisning av fartyget. Beslutet om utvisning ska riktas till redaren och det ska iakttas omedelbart. Dessutom ska kommissionen och de övriga medlemsstaterna underrättas om beslutet. Även om förutsättningarna för utvisning uppfylls, kan tillsynsmyndigheten i enskilda fall låta bli att fatta beslut om utvisning, om fartygets befälhavare lägger fram motiverade skäl till varför beviset saknas och om fartygets ägare, redare eller befälhavare har vidtagit lämpliga åtgärder som har godkänts av tillsynsmyndigheten för att avhjälpa situationen. I enskilda fall kan tillsynsmyndigheten låta bli att fatta beslut om utvisning även på de grunder som anges i 14 h § 3 mom., enligt vilka den kan tillåta att fartyget anlöper hamn även om förutsättningarna för förbud mot tillträde till hamn uppfylls.

Tillsynsmyndigheten ska vägra ett utländskt fartyg som går till sjöss tillträde till en hamn eller ankarplats, om fartyget i de fall som avses i 14 § 4 mom. och i artikel 21.4 i PSC-direktivet inte uppfyller de villkor som tillsynsmyndigheten eller de behöriga myndigheterna i en annan inspektionshamn i medlemsstaten har ställt eller vägrar iaktta tillämpliga krav i konventionerna genom att inte anlöpa reparationsvarvet, eller om någon annan medlemsstat har utvisat fartyget på grund av att det inte har visat upp ett bevis enligt 7 kap. 3 § i sjölagen utfärdat av försäkringsgivaren eller den som ställt säkerhet.

Tillträde till hamn ska vägras tills fartygets ägare eller redaren har bevisat att fartyget uppfyller alla de krav som gäller enligt konventionerna och den tillsynsmyndighet som konstaterat fartygets brister eller de behöriga myndigheterna i den medlemsstat som konstaterat bristerna har godkänt bevisningen.

14 h § (17.12.2010/1138)
Förfaranden vid förbud mot tillträde till hamn

Beslutet om tillträdesförbud gäller omedelbart efter det att det utländska fartyget har meddelats tillstånd att lämna den hamn eller ankarplats där det har kvarhållits och där tillträdesförbudet har utfärdats.

Om en behörig myndighet i en medlemsstat i Europeiska unionen eller i en stat som har undertecknat Paris MOU har vägrat ett utländskt fartyg tillträde till en hamn eller ankarplats i staten, ska tillsynsmyndigheten kontrollera att fartyget inte ges tillträde till en finsk hamn eller ankarplats.

Trots att kriterierna för tillträdesförbud är uppfyllda kan tillsynsmyndigheten i enskilda fall tillåta att ett fartyg anlöper hamn i fall av force majeure, på grund av säkerhetsaspekter som är klart viktigare, för att rätta till brister eller för att avlägsna förorenings- eller smittorisk, om fartygets ägare, redaren eller befälhavaren har vidtagit lämpliga åtgärder för att säkerställa ett säkert anlöp till hamnen och de har godkänts av tillsynsmyndigheten.

15 §
Anmälan av brott till åtal

Finns det skäl att misstänka brott mot bestämmelserna om fartygssäkerheten, ska tillsynsmyndigheten anmäla detta till åklagaren. (13.5.2011/476)

Anmälan kan lämnas ogjord, om brottet är ringa och om det framgår att gärningen har orsakats av en med tanke på omständigheterna ursäktlig vårdslöshet eller tanklöshet och allmän fördel inte kräver att anmälan görs.

Tillsynsmyndigheten skall ges tillfälle att bli hörd vid förundersökningen och i underrätten i ett mål där myndigheten har gjort åtalsanmälan.

16 § (11.4.2008/216)
Tillsynsförseelse som gäller fartygssäkerhet

En redare, dennes ombud, ett fartygs befälhavare eller varje annan för fartygets drift ansvarig person som inte iakttar ett beslut eller förordnande som tillsynsmyndigheten meddelat med stöd av 12 § 2 mom. eller 14 § 2 mom. och en redare eller ett fartygs befälhavare som försummar att lämna det förhandsmeddelande som avses i 11 a § ska, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans, för tillsynsförseelse som gäller fartygssäkerhet dömas till böter.

17 § (21.5.1999/643)
Brott mot tystnadsplikt

Till straff för brott mot tystnadsplikten enligt 20 § döms enligt 40 kap. 5 § strafflagen, om inte gärningen är straffbar enligt 38 kap. 1 eller 2 § strafflagen eller om strängare straff för den inte föreskrivs någon annanstans i lag.

4 a kap (25.1.2002/55)

Garanterande av en säker drift av ro-ro-passagerarfartyg och höghastighetspassagerarfartyg i reguljär trafik

17 a § (8.2.2019/170)
Kapitlets tillämpningsområde

Detta kapitel tillämpas på ro-ro-passagerarfartyg och höghastighetspassagerarfartyg som går i reguljär trafik till eller från en hamn i Finland. Detta kapitel tillämpas dock inte på de passagerarfartyg i klass B, C eller D som avses i 2 § 38 a-punkten i lagen om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg eller på fartyg som går i trafik på Finlands insjöområden.

17 b § (8.2.2019/170)

17 b § har upphävts genom L 8.2.2019/170.

17 c § (8.2.2019/170)

17 c § har upphävts genom L 8.2.2019/170.

17 d § (8.2.2019/170)
Inspektioner innan ett fartyg sätts i trafik

Innan ett ro-ro-passagerarfartyg eller ett höghastighetspassagerarfartyg sätts i reguljär trafik ska tillsynsmyndigheten utföra en inspektion enligt bilaga I och II till besiktningsdirektivet för att säkerställa att ro-ro-passagerarfartyget eller höghastighetspassagerarfartyget uppfyller kraven för att på ett säkert sätt bedriva reguljär trafik.

Redaren ska på begäran av tillsynsmyndigheten i förväg styrka att kraven enligt bilaga I till besiktningsdirektivet är uppfyllda, dock tidigast en månad före inspektionen innan fartyget sätts i trafik.

17 e § (8.2.2019/170)
Undantag från inspektionsplikten innan ett fartyg sätts i trafik

Tillsynsmyndigheten får i samband med inspektioner innan ett fartyg sätts i trafik besluta att inte tillämpa vissa krav eller förfaranden i bilaga I och II till besiktningsdirektivet som är relevanta för en årlig flaggstatsbesiktning eller inspektion som genomförts under de senaste sex månaderna, förutsatt att de relevanta förfaranden och riktlinjer för besiktningar som beskrivs i HSSC-riktlinjerna eller förfaranden som är avsedda att uppnå samma mål har följts. Tillsynsmyndigheten ska överföra behövliga uppgifter till inspektionsdatabasen. Tillsynsmyndigheten får på begäran av redaren i förväg bekräfta att den godkänner tidigare inspektioner och besiktningar som relevanta för de nya driftsförhållandena.

Om ett ro-ro-passagerarfartyg eller ett höghastighetspassagerarfartyg som bedriver i detta kapitel avsedd reguljär trafik till och från en hamn i Finland överförs till reguljär trafik på en ny rutt och om tillsynsmyndigheten anser att den nya ruttens karakteristika är likadana som den tidigare ruttens och att fartyget uppfyller alla krav för bedrivande av denna trafik på ett säkert sätt, behöver 17 d § inte tillämpas. På begäran av redaren får tillsynsmyndigheten i förväg bekräfta att den anser att rutterna har likartade karakteristika. Tillsynsmyndigheten kan på begäran av redaren i förväg bekräfta att den godkänner tidigare inspektioner och besiktningar som relevanta för de nya driftsförhållandena.

Tillsynsmyndigheten får ge tillstånd till att ett ro-ro-passagerarfartyg eller ett höghastighetspassagerarfartyg på grund av oförutsedda omständigheter snabbt ersätts med ett annat för säkerställande av kontinuitet i trafiken, även om 2 mom. inte kan tillämpas, om dokumenten och en okulär besiktning av fartyget inte inger några farhågor om bedrivandet av denna trafik på ett säkert sätt. Tillsynsmyndigheten ska i så fall fullfölja de besiktningar som avses i 17 d § inom en månad från ersättandet.

17 f § (8.2.2019/170)
Regelbundna inspektioner

Tillsynsmyndigheten ska en gång per tolvmånadersperiod utföra en inspektion av ro-ro-passagerarfartyg eller höghastighetspassagerarfartyg i enlighet med bilaga II till besiktningsdirektivet samt en inspektion under reguljär trafik som utförs tidigast fyra månader men senast åtta månader efter inspektionen enligt bilaga II till besiktningsdirektivet. Inspektionen ska omfatta de punkter som förtecknas i bilaga III till besiktningsdirektivet samt tillräckligt många av de punkter som förtecknas i bilagorna I och II för att det, enligt inspektörens yrkesmässiga bedömning, ska vara säkerställt att ro-ro-passagerarfartyget eller höghastighetspassagerarfartyget fortfarande uppfyller alla krav för säker drift.

Tillsynsmyndigheten får utföra den i 1 mom. avsedda inspektion som utförs i enlighet bilaga II till besiktningsdirektivet samtidigt eller i samband med den årliga flaggstatsbesiktningen under förutsättning att de relevanta förfaranden och riktlinjer för besiktningar som beskrivs i HSSC-riktlinjerna eller förfaranden som är avsedda att uppnå samma mål följs.

Tillsynsmyndigheten ska utföra en inspektion i enlighet med bilaga II till besiktningsdirektivet varje gång ett ro-ro-passagerarfartyg eller ett höghastighetspassagerarfartyg genomgår väsentliga reparationer, ombyggnader eller ändringar, eller vid byte av redare eller flagg, eller vid överföring till ny klass. Fartyget får dock vid byte av redare eller flagg eller vid överföring till ny klass undantas från den inspektion som krävs enligt detta moment, om bytet eller överföringen, med beaktande av tidigare inspektioner, inte påverkar fartygets säkra drift.

17 g § (8.2.2019/170)
Samarbete mellan hamnstater och ett fartygs flaggstat

Tillsynsmyndigheten ska vid tillämpningen av detta kapitel vara i kontakt med administrationen i en annan hamnstat för ett ro-ro-passagerarfartyg eller ett höghastighetspassagerarfartyg som bedriver reguljär trafik samt, om fartyget inte är finskt, med administrationen i dess flaggstat. Tillsynsmyndigheten ska på begäran bjuda in en representant för flaggstaten att följa med inspektionen som observatör.

17 h § (8.2.2019/170)
Avhjälpande av brister, förbud mot resa och uppskjutande av inspektion

Tillsynsmyndigheten ska säkerställa att alla brister som bekräftats eller upptäckts under de inspektioner som avses i besiktningsdirektivet åtgärdas.

Tillsynsmyndigheten ska till befälhavaren för ett ro-ro-passagerarfartyg eller ett höghastighetspassagerarfartyg meddela förbud mot resa, om det upptäcks sådana brister som innebär otvetydig fara för hälsa eller säkerhet eller medför omedelbar fara för hälsa eller liv.

Förbudet mot resa får inte hävas förrän bristen har avhjälpts och tillsynsmyndigheten fastställer att fartyget, med förbehåll för behövliga villkor, kan gå till sjöss eller återuppta driften utan att orsaka fara för passagerarnas eller besättningens säkerhet och hälsa, eller fara för fartyget eller andra fartyg.

Om den brist som avses i 2 mom. inte enkelt kan avhjälpas i den hamn där den har bekräftats eller upptäckts, får tillsynsmyndigheten tillåta fartyget att fortsätta till ett lämpligt reparationsvarv där bristen enkelt kan avhjälpas.

Om det är uppenbart att ro-ro-passagerarfartygets eller höghastighetspassagerarfartygets allmänna skick inte uppfyller kraven, får tillsynsmyndigheten under exceptionella omständigheter skjuta upp inspektionen av fartyget. Inspektionen får skjutas upp tills bolaget vidtar de åtgärder som behövs för att säkerställa att användningen av ro-ro-passagerarfartyget eller höghastighetspassagerarfartyget inte längre utgör en otvetydig fara för säkerhet eller hälsa eller inte längre utgör en omedelbar fara för besättningens och passagerarnas liv, eller för att säkerställa att det uppfyller relevanta krav i tillämpliga internationella konventioner.

Om tillsynsmyndigheten skjuter upp inspektionen i enlighet med 5 mom., ska ro-ro-passagerarfartyget eller höghastighetspassagerarfartyget bli föremål för ett förbud mot resa utan särskilda åtgärder. Förbudet mot resa ska hävas när inspektionen har återupptagits och avslutats på behörigt sätt, när de krav som anges i 3 mom. uppfyllts och när kostnaderna helt har betalats eller tillräcklig säkerhet har ställts för deras återbetalning.

Tillsynsmyndigheten kan för att undvika trängsel i hamnen tillåta att ett ro-ro-passagerarfartyg eller höghastighetspassagerarfartyg som är föremål för förbud mot resa flyttas inom hamnområdet, förutsatt att flyttandet kan ske tryggt. Aspekter som gäller trängsel i hamnen ska dock inte beaktas vid beslut om huruvida ett förbud mot resa ska utfärdas eller hävas. Hamnbolagen ska sörja för att det finns utrymme för sådana fartyg.

17 i § (25.1.2002/55)
Planering för nödsituationer

Tillsynsmyndigheten skall se till att redare för ro-ro-passagerarfartyg eller höghastighetspassagerarfartyg upprätthåller och genomför ett integrerat system för beredskapsplanering för nödsituationer ombord.

17 j § (25.1.2002/55)
Närmare bestämmelser om garanterande av en säker drift av ro-ro-passagerarfartyg och höghastighetspassagerarfartyg

I anslutning till bestämmelserna i detta kapitel föreskrivs genom förordning av statsrådet om

1) tillsynsmyndighetens anmälningsskyldigheter i anslutning till de kontroller och besiktningar som avses i detta kapitel,

2) förfaranden som skall följas vid kontrollerna och besiktningarna samt vem som deltar i dem,

3) besiktningsrapport och delgivandet av denna,

4) anmälningar som enligt besiktningsdirektivet skall göras till Europeiska gemenskapernas kommission och länder utanför Europeiska gemenskapen,

5) beredskap för nödsituationer,

6) färdskrivare och befrielse som gäller användning av färdskrivare.

5 kap (19.12.1997/1251)

Begäran om omprövning och ändringssökande (17.12.2010/1138)

18 § (30.12.2019/1518)
Ändringssökande

Omprövning får begäras i fråga om en tillsynsmyndighets beslut enligt denna lag. Bestämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen (434/2003). En begäran om omprövning av ett beslut om kvarhållande enligt 14 och 14 b § i denna lag och om förbud mot tillträde till hamn enligt 14 c–14 h § ska behandlas utan dröjsmål.

Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019).

Besvärsskriften ska ges in till den tillsynsmyndighet som avgjort begäran om omprövning. Denna ska utan dröjsmål vidarebefordra handlingarna i målet och sitt eget utlåtande till besvärsmyndigheten. Besvären ska behandlas utan dröjsmål.

19 § (17.12.2010/1138)
Inverkan av begäran om omprövning eller ändringssökande på beslut

Om inte den som avgjort en begäran om omprövning eller besvärsmyndigheten beslutar något annat utgör en begäran om omprövning eller anförande av besvär inget hinder för

1) verkställande av sådana beslut om kvarhållande av fartyg, driftsinskränkning och förbud att använda utrustning, anordning, rutin eller arrangemang ombord som avses i 14 eller 14 b §,

2) verkställande av sådana tillträdesförbud som avses i 14 c–14 h §, eller

3) verkställande av beslut enligt 17 h § om hindrande av att ro-ro-passagerarfartyg eller höghastighetspassagerarfartyg används i trafik.

Om begäran om omprövning gäller ett beslut om kvarhållande av eller tillträdesförbud för ett fartyg enligt PSC-direktivet ska tillsynsmyndigheten rätta uppgifterna i inspektionsdatabasen senast inom 24 timmar från det att beslutet upphävdes.

6 kap

Särskilda stadganden

20 § (13.7.2018/577)
Anmälan om förseelser och hemlighållande av anmälarens identitet

Anmälan om brott mot en bestämmelse eller föreskrift som gäller fartygssäkerheten ska om möjligt göras skriftligen till tillsynsmyndigheten. Muntlig anmälan kan göras endast i det fall att en skriftlig anmälan inte är möjlig på grund av att saken är brådskande eller av andra orsaker.

Identiteten hos en anmälare som avses i 1 mom. får inte röjas för fartygets befälhavare eller ägare eller för redaren. Om en inspektion förrättas på basis av en anmälan, får inspektören inte yppa att inspektionen sker på basis av en anmälan. Inspektören ska se till att alla samtal med besättningen är konfidentiella.

Tillsynsmyndigheten ska informera flaggstatens förvaltning och vid behov den finländska arbetarskyddsmyndigheten om sådana anmälningar som inte är uppenbart ogrundade och om de åtgärder som vidtagits till följd av anmälningen. Arbetarskyddsmyndigheten meddelar vid behov sådana anmälningar till Internationella arbetsorganisationen. Om tillsynsmyndigheten anser att anmälan är uppenbart ogrundad ska den informera anmälaren om sitt beslut och skälen för detta.

Tillsynsmyndigheten ska utan dröjsmål informera flaggstatens förvaltning om en sådan anmälan om brott mot bestämmelser eller föreskrifter om besättningens boende- och arbetsförhållanden, som enligt internationella bestämmelser som binder Finland inte har kunnat behandlas på fartyget, och be om en plan för ersättande åtgärder. Tillsynsmyndigheten lämnar inspektionsrapporten om anmälan samt flaggstatens svar till Internationella arbetsorganisationen och till de riksomfattande arbetsmarknadsorganisationerna inom sjöfarten.

En i 9 § nämnd myndighet och en i 9 a § avsedd leverantör av fartygstrafikservice eller en hamnoperatör ska till tillsynsmyndigheten skriftligen lämna information om sådana uppenbara överträdelser av en bestämmelse eller föreskrift om fartygssäkerheten som den har fått kännedom om i samband med skötseln av sina sedvanliga uppgifter, då överträdelsen kan äventyra ett fartygs säkerhet eller orsaka oskäliga skador för den marina miljön. Uppgiften ska om möjligt lämnas elektroniskt. Uppgiften kan lämnas muntligen, om den på grund av sakens brådskande karaktär eller av någon annan orsak inte kan lämnas skriftligen. Anmälan ska innehålla följande uppgifter:

1) fartygets namn,

2) IMO-nummer,

3) anropssignal,

4) flaggstat,

5) föregående anlöpshamn,

6) destinationshamn,

7) en beskrivning av förseelser som konstaterats på fartyget.

21 § (10.8.2018/666)
Utlämnande av sekretessbelagda uppgifter

Den som vid utförande av en uppgift som föreskrivs i denna lag har tagit del av uppgifter om en enskilds eller en sammanslutnings ekonomiska ställning, företagshemlighet eller om någons hälsotillstånd eller om en i 20 § avsedd anmälares identitet får trots bestämmelserna om sekretess i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) lämna ut uppgifterna till åklagar- och polismyndigheterna för utredning av brott.

21 a § (8.2.2019/170)
Ersättning för kostnader

Om det vid de inspektioner som avses i 10, 11, 11 b eller 11 c § upptäcks sådana brister som ger rätt till kvarhållande av fartyget, ska fartygets ägare, redaren eller dennes representant ersätta alla kostnader i anslutning till inspektionerna. Om det vid de inspektioner som avses i 17 f § upptäcks sådana brister som ger rätt till kvarhållande av fartyget enligt 17 h §, ska fartygets ägare, redaren eller dennes representant ersätta alla kostnader i anslutning till inspektionerna.

Om ett fartyg kvarhålls i enlighet med 14 § 2 mom. på grund av bristfälliga dokument eller för att dokument saknas svarar fartygets ägare eller redare för alla kostnader som uppstår för tillsynsmyndigheten på grund av kvarhållandet av fartyget.

Fartygets ägare eller redaren är skyldig att ersätta kostnaderna för inspektioner i samband med att tillsynsmyndigheten upphäver ett tillträdesförbud enligt 14 c § 2 mom., 14 d § 2 mom., 14 e § 2 mom. 4 punkten och 14 g § 2 mom.

Kvarhållandet får inte återtas förrän kostnaderna har betalats i sin helhet eller tillräcklig säkerhet har ställts för betalningen av dem.

22 §
Ersättning för skada

Skada som uppkommit till följd av fel eller försummelse som tillsynsmyndigheten åsamkat då denna utfört en i denna lag avsedd uppgift ersätts enligt skadeståndslagen (412/74).

Behörig domstol (sjörättsdomstol) i ärenden som avgörs enligt 1 mom. är Helsingfors tingsrätt.

23 § (24.6.2004/543)
Närmare bestämmelser och föreskrifter

Genom förordning av statsrådet kan för verkställighet av PSC-direktivet bestämmas om

1) antalet fartyg som skall inspekteras och vilka fartyg som skall inspekteras,

2) obligatoriska inspektioner av vissa fartyg,

3) kontroll av dokument och konstaterande av fartygens allmänna skick,

4) kontroll av besättningens behörighet, kommunikationsförmåga och språkkunskaper med beaktande av bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/25/EG om minimikrav på utbildning för sjöfolk,

5) ingående inspektion och om utökad inspektion av vissa fartyg,

6) rapporter om inspektion,

7) fartygsklasser som är föremål för utökad inspektion samt obligatorisk utökad inspektion av vissa fartyg,

8) grunderna för kvarhållande av fartyg, (17.12.2010/1138)

9) förfaranden som gäller förhindrande av fartygs tillträde till hamn,

10) uppföljning av inspektioner och kvarhållande, och (17.12.2010/1138)

11) tillhandahållande av information samt utbyte av information mellan tillsynsmyndigheten, Europeiska gemenskapens kommission, behöriga myndigheter och organ i gemenskapens medlemsstater samt förvaltningen i flaggstaten.

24 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter får vidtas innan den träder i kraft. (L 370/1995 trädde i kraft enligt F 61/1996 den 1.3.1996)

RP 344/94, TrUB 26/94

Ikraftträdelsestadganden:

20.6.1996/461:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996.

RP 68/96, TrUB 5/96, RSv 74/96, Rådets förordning 95/3051/EG ; EGT nr L 320, 30.12.1995, s. 14

19.12.1997/1251:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

RP 199/1997, TrUB 11/1997, RSv 179/1997

21.5.1999/643:

Denna lag träder i kraft den 1 december 1999.

RP 30/1998, FvUB 31/1998, RSv 303/1998

25.1.2002/55:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2002.

På ett ro-ro-passagerarfartyg eller ett höghastighetspassagerarfartyg som när denna lag träder i kraft går i reguljär trafik till eller från en hamn i Finland skall de kontroller och besiktningar som avses i 17 b och 17 d § utföras senast den 1 juli 2002.

I fråga om ett i 2 mom. avsett fartygs redare och i fråga om flaggstat för ett motsvarande fartyg som går under annan flagg än en medlemsstats i Europeiska gemenskapen flagg skall de kontroller som avses i 17 c § utföras senast den 1 juli 2002.

Lagens 17 b § 1 mom. 4 punkten tillämpas från och med den 1 februari 2003, om inte något tidigare datum följer av SOLAS-konventionen.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 205/2001, TrUB 13/2001, RSv 198/2001, Rådets direktiv 1999/35/EG (31999L0035); EGT nr L 138, 1.6.1999, s. 1

24.6.2004/543:

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2004.

RP 99/2004, KoUB 17/2004, RSv 89/2004, Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/106/EG (32001L0106); EGT nr L 19, 22.1.2002, s. 17, Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/84/EG (32002L084); EGT nr L 324, 29.11.2002, s. 53

11.4.2008/216:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2008.

RP 162/2007, KoUB 4/2008, RSv 16/2008

22.12.2009/1293:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 208/2009, KoUB 23/2009, RSv 203/2009

29.12.2009/1679:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 248/2009, KoUB 33/2009, RSv 249/2009

17.12.2010/1138:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

Lagens 2 § 5 punkt underpunkt i träder dock i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet.

2 § 5 punkt underpunkt i träder i kraft 20.8.2013 enligt F 150/2013.

RP 196/2010, KoUB 16/2010, RSv 197/2010

13.5.2011/476:

Denna lag träder i kraft den 17 maj 2011.

RP 286/2010, LaUB 34/2010, RSv 311/2010

29.12.2011/1504:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

RP 83/2011, KoUB 10/2011, RSv 60/2011

12.4.2013/265:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2013.

På fartyg som saknar en gällande i 7 kap. 2 § i sjölagen avsedd försäkring eller säkerhet när denna lag träder i kraft ska denna lag börja tillämpas två månader efter ikraftträdandet av lagen.

RP 205/2012, KoUB 4/2013, RSv 26/2013

7.11.2014/877:

Denna lag träder i kraft den 21 november 2014.

På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före denna lags ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 99/2014, KoUB 11/2014, RSv 114/2014, Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/38/EU (32013L0038); EUT nr L 218, 14.8.2013, s.1

14.10.2016/861:

Om ikraftträdandet av denna lag bestäms genom förordning av statsrådet.

L 861/2016 trädde i kraft 27.1.2017 enligt F 25/2017.

RP 96/2016, KoUB 20/2016, RSv 106/2016

13.7.2018/577:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

RP 34/2018, GrUU 16/2018, KoUB 14/2018, RSv 68/2018

10.8.2018/666:

Denna lag träder i kraft den 15 augusti 2018.

RP 49/2018, EkUB 11/2018, RSv 70/2018, Europaparlamentets och rådets direktiv 2016/943/EU (32016L0943); EUVL L 157, 15.6.2016, s. 1

23.11.2018/950:

Bestämmelser om ikraftträdandet av denna lag utfärdas genom en särskild lag.

L 950/2018 trädde i kraft 1.1.2019 enligt L 937/2018.

RP 61/2018, RP 104/2018, KoUB 21/2018, RSv 102/2018

8.2.2019/170:

Denna lag träder i kraft den 21 december 2019.

RP 198/2018, KoUB 30/2018, RSv 174/2018, Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/2110 (32017L2110); EUT L 315, 30.11.2017, s. 61

19.12.2019/1403:

Bestämmelser om ikraftträdandet av denna lag utfärdas genom förordning av statsrådet.

RP 50/2019, KoUB 8/2019, RSv 32/2019

30.12.2019/1518:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

RP 91/2019, KoUB 9/2019, RSv 75/2019

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.