Beaktats t.o.m. FörfS 1053/2023.

3.2.1995/156

Lag om Migrationsverket

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 § (21.8.2020/621)
Migrationsverket

Migrationsverket finns inom inrikesministeriets förvaltningsområde.

2 § (21.8.2020/621)
Uppgifter

Migrationsverket handlägger och avgör de ärenden i fråga om utlänningar och finskt medborgarskap som hör till verkets uppgifter enligt lag eller med stöd av lag.

Migrationsverket svarar för

1) styrningen, planeringen och övervakningen av den praktiska verksamheten vid mottagande av personer som söker internationellt skydd och mottagande av personer som får tillfälligt skydd,

2) styrningen och övervakningen av förvarsenheternas praktiska verksamhet,

3) driften av de statliga förläggningarna och flyktingslussarna samt statens förvarsenheter,

4) styrningen av verkställigheten av hjälp till offer för människohandel.

Migrationsverket ansvarar för förvaltningen och utvecklingen av ärendehanteringssystemet för utlänningsärenden. Migrationsverket ska tillhandahålla inrikesministeriet och övriga myndigheter samt internationella organisationer information som gäller frågor inom dess verksamhetsområde.

3 § (21.8.2020/621)
Sökande av ändring

Separata bestämmelser gäller för sökande av ändring i Migrationsverkets beslut.

4 §
Närmare stadganden

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

5 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1995.

Före ikraftträdandet kan tjänster vid utlänningsverket inrättas och tillsättas, om anslag för detta har beviljats i statsbudgeten, samt vidtas övriga åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter.

När utlänningsverket inrättas kan även tjänster som inte är vakanta överföras från inrikesministeriet till utlänningsverket utan samtycke av den tjänsteman som sakengäller.

RP 219/94, FvUB 12/94, RP 219/94

Ikraftträdelsestadganden:

9.11.2007/975:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

Vad som föreskrivs om Utlänningsverket någon annanstans gäller efter ikraftträdandet av denna lag Migrationsverket.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 90/2007, GrUB 4/2007, RSv 48/2007

22.12.2009/1344:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

De anställda i tjänsteförhållande vid inrikesministeriets migrationsavdelning som sköter uppgifter i anslutning till styrning och planering av den praktiska verksamheten vid mottagande av asylsökande och mottagande av personer som får tillfälligt skydd samt styrningen av verkställigheten av hjälp till offer för människohandel samt motsvarande tjänster överförs när denna lag träder i kraft till Migrationsverket. Anställda som överförs behåller de rättigheter och skyldigheter som vid överföringen gäller enligt villkoren för deras anställningsförhållande. Löner som är högre än månadslönen enligt Migrationsverkets lönesystem garanteras i de fall att tjänstemannens uppgifter vid Migrationsverket är minst lika krävande som hans eller hennes uppgifter vid inrikesministeriet. Tjänstemannen har då rätt till ett lönetillägg till beloppet av skillnaden mellan den månadslön som betalades vid inrikesministeriet och den månadslön som betalas vid Migrationsverket.

Ärenden som är anhängiga vid arbets- och näringscentralerna inom de sektorer som överförs till Migrationsverket samt ingångna avtal och förbindelser liksom de rättigheter och skyldigheter som följer av dem övergår till Migrationsverket.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 78/2009, FvUB 14/2009, RSv 166/2009

17.6.2011/747:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2011.

RP 266/2010, FvUB 38/2010, RSv 357/2010

16.12.2016/1160:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

Personalen vid de statliga förläggningarna övergår till anställning hos Migrationsverket när denna lag träder i kraft. Bestämmelser om ställningen för personal i tjänsteförhållande finns i 2 kap. i statstjänstemannalagen (750/1994).

Personal anställd vid de statliga förläggningarna i arbetsavtalsförhållande som gäller tills vidare övergår till tjänster hos Migrationsverket när denna lag träder i kraft. Personer i arbetsavtalsförhållande för viss tid övergår till tjänsteförhållande för viss tid hos Migrationsverket för den tid som anställningsförhållandet varar.

En person i arbetsavtalsförhållande får överföras utan eget samtycke om överföringen sker inom eller till personens pendlingsregion. Med pendlingsregion avses ett område enligt 1 kap. 9 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002).

De ärenden som är anhängiga hos de statliga förläggningarna vid ikraftträdandet av denna lag och förläggningarnas gällande åtaganden och avtal samt de rättigheter och skyldigheter som följer av dem överförs till Migrationsverket.

RP 131/2016, FvUB 21/2016, RSv 177/2016

21.8.2020/621:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2020.

RP 18/2019, FvUB 10/2020, RSv 87/2020

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.