Beaktats t.o.m. FörfS 158/2021.

13.1.1995/35

Förordning om utsökningsavgifter

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

På föredragning av justitieministern stadgas med stöd av lagen den 13 januari 1995 om utsökningsavgifter (34/95):

1 § (28.8.2003/779)
Tillämpningsområde

För de lokala utsökningsmyndigheternas prestationer uppbärs såsom utsökningsavgift till staten tabellavgift, handläggningsavgift, redovisningsavgift, försäljningsavgift, verkställighetsavgift samt intygs- och kopieringsavgift enligt denna förordning, om inte något annat bestäms i lag eller nedan i denna förordning.

2 § (22.10.2009/809)
Tabellavgift

För indrivning av penningfordran ska gäldenären betala tabellavgift enligt beloppet på indriven fordran eller del därav enligt följande:

Fordran eller del därav Tabellavgift
euro euro
högst 14 2,50
över 14 men högst 27 5,00
over 27 men högst 67 7,00
över 67 men högst 165 12,00
över 165 men högst 335 27,00
over 335 men högst 670 56,00
över 670 men högst 1 680 84,00
over 1 680 men högst 8 400 134,00
över 8 400 210,00
3 § (30.5.2013/375)
Handläggningsavgift

När ett verkställighetsärende återsänds till sökanden på grund av att indrivningen av penningfordran mött hinder eller sökanden återkallat sin ansökan, ska sökanden i handläggningsavgift betala 10,00 euro per ärende vid vanlig utsökning och 5,00 euro per ärende vid begränsad utsökning. Om sökanden har begärt att fordran ska antecknas i utsökningsregistret som en passivfordran, ska sökanden som tilläggsbelopp till handläggningsavgiften betala 10,00 euro per ärende. När ansökan återkallas på grund av att fordran under utsökningen betalats till någon annan än utsökningsmyndigheten, tas handläggningsavgiften ut hos sökanden, om inte en tabellavgift enligt 2 § motsvarande det betalda beloppet har kunnat tas ut hos gäldenären.

3 a § (22.10.2009/809)
Redovisningsavgift

För varje belopp som redovisas till en borgenär ska borgenären i redovisningsavgift betala 1,45 % av beloppet, dock högst 500 euro per gång.

4 § (30.5.2013/375)
Försäljningsavgift

Ur den influtna köpesumman ska vid en exekutiv auktion på utmätt fastighet och jordområde tas ut en försäljningsavgift på 1 100 euro.

För köpesumman vid en exekutiv auktion på ett fartyg i fartygsregistret, luftfartyg, en aktie i ett bostads- eller fastighetsbolag samt inteckningsbara fordon eller arbetsmaskiner enligt 1 § i lagen om inteckning i bil (810/1972) ska en försäljningsavgift på 450 euro tas ut.

5 §
Verkställighetsavgift

För nedannämnda ärenden tas en verkställighetsavgift ut enligt följande:

1) vräkning,

a) bostadslägenhet 110 euro,

b) lokal av annat slag 225 euro,

2) handräckning och uppgörelse enligt lagen om avbetalningsköp (91/1966),

a) 110 euro om föremålets uppgörelsevärde är högst 840 euro,

b) 225 euro om föremålets uppgörelsevärde överstiger 840 euro,

3) annan verkställighet 225 euro.

(30.5.2013/375)

Av verkställighetsavgiften uppbärs emellertid endast hälften, om parten uppfyller sin skyldighet innan de egentliga verkställighetsåtgärderna vidtas.

Av verkställighetsavgiften uppbärs endast hälften, om den som ansöker om vräkningen har vidtagit sådana med utmätningsmannen särskilt överenskomna åtgärder som avses i 6 a kap. 6 § 1 mom. utsökningslagen och som gäller den vräktes egendom. (28.8.2003/779)

För verkställighet enligt lagen om verkställighet av beslut beträffande vårdnad om barn och umgängesrätt (619/96) uppbärs ingen verkställighetsavgift. (18.10.1996/730)

UtsökningsL 37/1895 har upphävts genom L 705/2007, se Utsökningsbalk 705/2007 7 kap. 6 § 1 mom.

6 §
Intygs- och kopieringsavgift

För intyg och kopior som utfärdas på särskild beställning tas en intygsavgift eller en kopieringsavgift ut enligt följande:

1) intyg ur utsökningsregistret och annat intyg enligt utsökningslagen 12,00 euro per utsökningsärende,

2) uppgifter som lämnats ut av en utmätningsman i form av massutlämnande till den som bedriver kreditupplysningsverksamhet 12,00 euro och ytterligare 1,60 euro per person,

3) för en kopia av en specificerad handling 1,10 euro för första sidan och 0,70 euro för varje därpå följande sida och om beställaren inte specificerar handlingen och den måste tas fram ur arkivet 12,00 euro för en kopia av den första sidan och 0,70 euro för varje därpå följande sida.

(30.5.2013/375)

Om ett intyg som avses i 1 mom. 1 punkten både beställs och levereras elektroniskt är avgiften dock endast 6,00 euro per utsökningsärende. (30.5.2013/375)

För ett intyg eller en kopia som skickas per telefax uppbärs avgift enligt 1 mom.

För handlingar som utfärdas till parterna utan särskild beställning uppbärs ingen avgift.

Intyget är avgiftsfritt, när det utfärdas

1) för ansökan om skuldsanering eller avtal som motsvarar skuldsanering eller reglering av borgens- och säkerhetsansvar enligt lagen om skuldsanering för privatpersoner (57/1993),

2) till en ekonomisk rådgivare och skuldrådgivare som avses i lagen om ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning (713/2000).

(28.8.2003/779)

L om ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning 713/2000 har upphävts genom L om ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning 813/2017.

7 §
Uppbörd av avgifter

Utsökningsmyndigheten kan kräva att sökanden betalar verkställighetsavgift enligt 5 § innan verkställigheten inleds samt intygsavgift eller kopieringsavgift enligt 6 § innan intyget eller kopian utfärdas. Om handläggningsavgiften, redovisningsavgiften, verkställighetsavgiften, intygsavgiften eller kopieringsavgiften inte har tagits ut i förskott eller i samband med verkställigheten, tas de ut i efterskott mot särskild räkning. (28.8.2003/779)

När en avgift uppbärs mot räkning skall den betalas senast på räkningens förfallodag, som inte får utsättas tidigare än tre veckor eller senare än sex veckor räknat från dag då räkningen ges till kunden eller postas.

När en avgift uppbärs skall myndigheten beakta de kostnader som uppbörden åsamkar staten och hur troligt det är att uppbörden lyckas. Vid behov kan myndigheten med beaktande av statens helhetsintresse avstå från att uppbära en ringa avgift.

8 § (30.5.2013/375)
Påföljder av dröjsmål

Om den betalningsskyldige inte inom utsatt tid betalar den avgift som han eller hon ska betala eller inte löser ut ett postförskott, kan hos den betalningsskyldige tas ut ytterligare 12,00 euro per prestation i dröjsmålsavgift.

9 §
Närmare anvisningar

Justitieministeriet meddelar vid behov närmare anvisningar om verkställigheten av denna förordning.

10 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1995.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 8 februari 1985 om utsökningsavgifter (161/85) jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Ikraftträdelsestadganden:

18.10.1996/730:

Denna förordning träder i kraft den 1 december 1996.

22.11.2001/1072:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

28.8.2003/779:

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2004.

Redovisningsavgiften uppbärs från den 1 september 2004.

7.12.2006/1139:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.

22.10.2009/809:

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2009.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

30.5.2013/375:

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2013.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.