Beaktats t.o.m. FörfS 1207/2020.

13.1.1995/34

Lag om utsökningsavgifter

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §
Tillämpningsområde

För verkställighetsåtgärder och andra prestationer som de lokala utsökningsmyndigheterna utför uppbärs utsökningsavgifter till staten så som stadgas i denna lag. Utöver utsökningsavgifterna är parterna skyldiga att betala de kostnader för utsökningsärenden som anges i utsökningslagen.

Om avgifter som uppbärs till staten för stämningsdelgivning stadgas särskilt.

2 §
Utsökningsavgifter

Utsökningsavgifter vid verkställighet som gäller penningfordringar är tabellavgift, behandlingsavgift, försäljningsavgift och redovisningsavgift. (27.6.2003/685)

Vid utsökning av en penningfordran skall gäldenären betala en tabellavgift och borgenären betala en redovisningsavgift. I de fall som avses i 5 kap. 53 § i utsökningslagen skall borgenären betala en avgift för försenad bevakning. (8.6.2006/470)

När anhängigheten av ett utsökningsärende upphör i och med att ett i utsökningslagen avsett intyg över hinder utfärdas eller i och med att sökanden återtar sin ansökan, skall sökanden betala behandlingsavgift. Behandlingsavgiften vid begränsad utsökning är lägre än avgiften vid vanlig utsökning. Om sökanden har begärt att fordran skall antecknas i utsökningsregistret som en passivfordran, skall denne betala ett tilläggsbelopp till behandlingsavgiften. (27.6.2003/685)

För försäljning av en utmätt fastighet, ett outbrutet område, ett fartyg som antecknats i det trafik- och transportregister som förs av Trafiksäkerhetsverket eller i det fartygsregister som förs av Statens ämbetsverk på Åland, ett luftfartyg, en aktie i bostads- eller fastighetsbolag eller exekutiv auktion av inteckningsbara fordon och arbetsmaskiner enligt 1 § i lagen om inteckning i bil (810/1972) tas det utöver en tabellavgift ut en försäljningsavgift. (4.5.2018/352)

Vid annan verkställighet är verkställighetsavgiften utsökningsavgift. För intyg, kopia eller någon annan expedition som på begäran utfärdas särskilt uppbärs intygs- eller kopieringsavgift.

UtsökningsL 37/1895 har upphävts genom L 705/2007, se Utsökningsbalk 705/2007 5 kap. 53 §.

3 §
Avgifternas belopp

Tabellavgiften fastställs som en jämnt stigande avgift enligt storleken av det belopp som inflyter för en fordran, så att den minsta avgiften är 2,50 euro, om den fordran som indrivits eller en del av den är högst 14 euro, och den största avgiften högst 340 euro, om den fordran som indrivits eller en del av den är större än 16 800 euro. (8.6.2006/470)

Behandlingsavgiften, försäljningsavgiften, verkställighetsavgiften samt intygs- och kopieringsavgiften är fasta och motsvarar högst de genomsnittliga totalkostnader som prestationen medför. Redovisningsavgiften är högst två procent av det belopp som redovisas. Avgiften för försenad bevakning bestäms enligt beloppet av borgenärens fordran på det sätt som i 1 mom. föreskrivs om tabellavgift, men till dubbelt belopp. (8.6.2006/470)

Totalkostnaderna räknas ut lagen om grunderna för avgifter till staten (150/92).

4 §
Uppbörd av avgifter

Betalningsskyldigheten för utsökningsparterna börjar då ärendet kommer in för utsökning.

Tabellavgiften och försäljningsavgiften uppbärs ur det influtna beloppet eller den influtna köpesumman efter att de utsökningskostnader som stadgas i utsökningslagen har uppburits men före andra fordringar. Tabellavgiften uppbärs hos gäldenären också i det fall att fordran under utsökningen har betalts till någon annan än utmätningsmannen.

Verkställighetsavgiften uppbärs hos gäldenären i samband med verkställigheten. Om verkställighetsavgiften inte kan uppbäras hos gäldenären, uppbärs den hos sökanden. För verkställighet av säkringsåtgärd samt för handräckning och uppgörelse enligt lagen om avbetalningsköp (91/66) uppbärs verkställighetsavgiften enbart hos sökanden.

Genom förordning av statsrådet kan bestämmas att verkställighetsavgiften samt intygs- eller kopieringsavgiften skall betalas i förskott. Genom förordning av statsrådet kan även bestämmas om en tid inom vilken behandlingsavgiften, redovisningsavgiften, verkställighetsavgiften samt intygs- eller kopieringsavgiften skall betalas samt om en dröjsmålsränta eller en fast dröjsmålsavgift som skall uppbäras för underlåtenhet att betala en avgift. (27.6.2003/685)

Genom förordning kan stadgas om när små fordringar inte behöver drivas in.

5 §
Avgiftsfria prestationer

Utsökningsavgift uppbärs inte

1) för verkställighet av straff,

2) för verkställighet av förverkandepåföljd,

3) för verkställighet av vite,

4) för verkställighet av underhållsbidrag eller

5) för verkställighet av skadestånd som någon är skyldig att betala för ett barn enligt 5 kap. 4 § skadeståndslagen (412/74) eller

6) i ärenden i fråga om vilka verkställighet enligt lag eller förordning är avgiftsfri.

Behandlingsavgift eller redovisningsavgift uppbärs inte hos en målsägande som i ett brottmål har tilldömts en ersättning. (27.6.2003/685)

Genom förordning kan stadgas att utsökningsavgift inte uppbärs, om det med hänsyn till rättsvården eller sociala syften finns grundad anledning till detta.

När av gäldenären vid utmätning av periodisk inkomst under de två föregående åren har uppburits tabellavgifter under sammanlagt minst 18 månader, skall tabellavgift inte längre tas ut. Om utmätningen av periodisk inkomst börjar på nytt innan ett år har förflutit från det att den avgiftsfria uppbörden upphörde, uttas inte heller i det nya ärendet någon tabellavgift. Om ett år har förflutit sedan den avgiftsfria uppbörden, tas tabellavgift ut för de följande 12 månaderna. (8.6.2006/470)

Enligt utmätningsmannens beslut kan tabellavgiften eller en del av den lämnas oindriven, om gäldenären har betalat ett i förhållande till de influtna medlen betydande belopp i tabellavgifter. Tabellavgift eller annan utsökningsavgift kan dessutom lämnas helt eller delvis oindriven, om det finns grundad anledning eller om det vore oskäligt att uppbära avgiften. Ett beslut som avses i detta moment får inte överklagas. (8.6.2006/470)

6 §
Befriade från betalningsskyldighet

Justitie- och skatteförvaltningsmyndigheterna samt åklagar- och förundersökningsmyndigheterna är befriade från utsökningsavgifter.

7 §
Hänvisningsstadgande

Om utmätningsmännens verkställighetsåtgärder i fråga om fastställande av utsökningsavgifter gäller, om inte något annat stadgas i denna lag, i tillämpliga delar vad utsökningslagen stadgar om verkställighet och ändringssökande.

Avgifter som stadgas i denna lag eller i en förordning med stöd av den får uppbäras utan dom eller beslut i den ordning som lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg (367/61) stadgar.

UtsökningsL 37/1895 har upphävts genom Utsökningsbalk 705/2007, se Utsökningsbalk 705/2007 11 kap. L om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg 367/1961 har upphävts genom L om verkställighet av skatter och avgifter 706/2007.

8 §
Närmare stadganden

Närmare stadganden om utsökningsavgifterna samt verkställigheten av lagen utfärdas genom förordning.

9 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1995.

Genom denna lag upphävs i lagen den 14 december 1984 om utsökningsväsendet (866/84) mellanrubriken före 5 § samt 5 och 6 §§, av dessa lagrum 5 § sådan den lyder delvis ändrad genom lagen av den 29 december 1988 och den 8 januari 1993 (1272/88 och 13/93).

Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 191/94, LaUB 18/94

Ikraftträdelsestadganden:

9.11.2001/976:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 103/2001, LaUB 19/2001, RSv 119/2001

27.6.2003/685:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2004.

Redovisningsavgift uppbärs från den 1 september 2004.

RP 216/2001, LaUB 34/2002, RSv 305/2002

8.6.2006/470:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

Avgift för försenad bevakning får uppbäras i ärenden där kallelse till partsförhandling har sänts ut efter denna lags ikraftträdande.

Vid beräkning av den tid för utmätning av periodisk inkomst som berättigar till avgiftsfria prestationer beaktas även tiden före lagens ikraftträdande.

RP 13/2005, LaUB 5/2006, RSv 40/2006

4.5.2018/352:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

RP 145/2017, KoUB 3/2018, RSv 20/2018

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.