Beaktats t.o.m. FörfS 1053/2023.

29.12.1994/1472

Lag om punktskatt på flytande bränslen

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Rubriken har ändrats genom L 1399/2010. Rubriken har tillfogats genom rättelse.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

Allmänna stadganden
1 § (21.12.2007/1305)

För flytande bränslen och för de produkter som avses i 2 a § ska till staten som punktskatt (accis) betalas energiinnehållsskatt och koldioxidskatt i enlighet med vad som föreskrivs i denna lag. Vid beräkningen av koldioxidskatten ska de ekvivalenta koldioxidutsläppen under bränslets hela livscykel beaktas. (19.12.2018/1225)

För finansiering av utgifter som åsamkas staten av säkerhetsupplagring och av annat tryggande av försörjningsberedskapen ska till staten för flytande bränslen och de i 2 a § avsedda produkterna dessutom betalas försörjningsberedskapsavgift till den försörjningsberedskapsfond som avses i lagen om tryggande av försörjningsberedskapen (1390/1992) enligt denna lag.

För den hjälpprodukt som tillsatts till flytande bränsle och den i 2 a § avsedda produkten ska betalas accis och försörjningsberedskapsavgift enligt samma grunder som för det bränsle till vilket hjälpprodukten har tillsatts.

På flytgas som är förpackad i en detaljhandelsförpackning om högst 1 000 gram tillämpas endast bestämmelserna om tillsyn över punktbeskattningen och flyttning av produkter. (10.4.2015/378)

2 § (30.12.2010/1399)

I denna lag avses med

1) flytande bränsle

a) produkter som hör till varukoderna 1507–1518 i tulltariffen, om de är avsedda att användas som uppvärmnings- eller motorbränslen,

b) produkter som hör till varukoderna 2706–2710, 2711 12 och 2711 13 samt 2712–2715 i tulltariffen,

c) produkter som hör till varukoderna 2901 och 2902 i tulltariffen,

d) produkter som hör till varukod 2905 11 00 i tulltariffen och som inte är syntetiskt framställda, om de är avsedda att användas som uppvärmnings- eller motorbränslen,

e) produkter som hör till varukod 3403 i tulltariffen,

f) produkter som hör till varukod 3811 i tulltariffen,

g) produkter som hör till varukod 3817 i tulltariffen,

h) produkter som hör till varukod 3824 99 86, 3824 99 92 (utom rostskyddsmedel innehållande aminer som aktiv beståndsdel och sammansatta oorganiska lösnings- och spädningsmedel för klara lacker och liknande produkter), 3824 99 93, 3824 99 96 (utom rostskyddsmedel innehållande aminer som aktiv beståndsdel och sammansatta oorganiska lösnings- och spädningsmedel för klara lacker och liknande produkter), 3826 00 10 och 3826 00 90 i tulltariffen, om de är avsedda att användas som uppvärmnings- eller motorbränslen, (19.12.2018/1225)

2) varukod i tulltariffen nomenklaturen i kommissionens förordning (EG) nr 2031/2001 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan,

3) motorbensin bensin som hör till varukod 2710 i tulltariffen, som lämpar sig för att användas i förbränningsmotorer och vars oktantal är 75 RON eller mera, bestämt enligt ASTM D 2699- eller EN 25164-metoden,

4) bioetanol till varukod 2207 i tulltariffen hänförlig produkt framställd av biomassa, om produkten är avsedd att användas som uppvärmnings- eller motorbränsle,

5) MTBE den metanolbaserade bensinkomponenten metyl-tert-butyleter som hör till varukod 2909 i tulltariffen,

6) TAME den metanolbaserade bensinkomponenten metyl-tert-amyleter som hör till varukod 2909 i tulltariffen,

7) ETBE den etanolbaserade bensinkomponenten etyl-tert-butyleter som hör till varukod 2909 i tulltariffen,

8) TAEE den etanolbaserade bensinkomponenten etyl-tert-amyleter som hör till varukod 2909 i tulltariffen,

9) biobensin till varukod 2710 i tulltariffen hänförlig av biomassa framstäld kolvätekomponent i bensin, som inte innehåller syre,

10) bensin för små motorer till varukod 2710 12 41 i tulltariffen hänförlig produkt vars nedan nämnda egenskaper motsvarar angivna gränsvärden: (19.12.2018/1225)

EgenskapGränsvärde
BlyalkylhaltHögst 2 milligram per liter
SvavelhaltHögst 10 milligram per kilo
BensenhaltHögst 0,1 volymprocent
Halt av aromatiska kolvätenHögst 1,0 volymprocent
OlefinhaltHögst 1,0 volymprocent
N-HexanhaltHögst 0,5 volymprocent
Cykloalkanhalt (C8 och med lägre kolvärde sammanlagt)Högst 2,0 volymprocent
ÅngtryckMinst 50 och högst 65 kPa
SlutkokpunktHögst 200 grader Celsius

11) dieselolja till varukod 2710 i tulltariffen hänförlig dieselolja,

12) biodieselolja produkt som motsvarar dieselolja och som är framställd av biomassa,

13) paraffinisk dieselolja produkt där cetanvärdet är minst 51, tätheten 765–810 gram per liter vid 15 C, totalaromathalten högst 1,1 viktprocent, svavelhalten högst fem milligram per kilogram och som ger minst 95 volymprocent destillat vid 360 C; om paraffinisk dieselolja blandas med dieselolja och om skattesänkningen enligt kvalitetsgradering utnyttjas för paraffinisk dieselolja, ska dieseloljan före blandning uppfylla kvalitetskraven för dieselolja, (18.3.2016/181)

13 a) etanoldiesel produkt där etanolhalten är 83–92 volymprocent, halten av tändförbättrande tillsatsämne 5–10 volymprocent, tätheten 805–830 gram per liter vid 15°C, svavelhalten högst 10 milligram per kilogram, vattenhalten 3–7 volymprocent och det effektiva värmevärdet 24–27 megajoule per kilogram, (20.12.2013/1131)

14) flygbensin till varukod 2710 i tulltariffen hänförliga bränslen som lämpar sig att användas i förbränningsmotorer i flygplan och som är bestämda enligt ASTM D 910-, ASTM D 6227- eller DEF STAN 91-90-metoden,

15) flygpetroleum till varukod 2710 i tulltariffen hänförliga bränslen som lämpar sig att användas i turbin- eller dieselmotorer i flygplan och som är bestämda enligt ASTM D 1655-, ASTM D 6615-, DEF STAN 91-91-, GOST 10227- eller NATO code F-35-metoden,

16) lätt brännolja dieselolja eller dieselbrännolja som hör till varukod 2710, som lämpar sig att användas vid uppvärmning samt i arbetsmotorer och fast installerade motorer och som vid destillering enligt EN ISO 3405- eller ASTM 86-metoden ger minst 85 volymprocent destillat (inklusive förluster) vid 350 °C och har gjorts identifierbar på det sätt som föreskrivs särskilt; bestämmelser om användningen av lätt brännolja som bränsle i fordon och farkoster finns i bränsleavgiftslagen (1280/2003) och lagen om bränsleavgift som betalas för privata fritidsbåtar (1307/2007),

17) svavelfri lätt brännolja lätt brännolja vars svavelhalt är högst 10 milligram per kilogram,

18) tung brännolja med undantag av dieselolja och lätt brännolja till varukod 2710 i tulltariffen hänförliga oljor och oljeprodukter som är avsedda för uppvärmning och som vid destillering enligt EN ISO 3405- eller ASTM D 86-metoden ger mindre än 65 volymprocent destillat (inklusive förluster) vid 250 °C eller för vilka volymprocenten inte kan bestämmas genom dessa metoder vid 250 °C,

19) biobrännolja bränsle som är framställt av biomassa och lämpar sig att användas för uppvärmning och i fast installerade dieselmotorer och i arbetsmaskiner med dieselmotor,

20) flytgas till varukoderna 2711 12 och 2711 13 i tulltariffen hänförliga gaser i flytande form som består av propan, butan eller blandningar av dem,

20 a) bioflytgas en produkt som motsvarar flytgas och som är tillverkad av biomassa, (10.4.2015/378)

21) kolväten organiska föreningar bestående av kol och väte eller produkter som innehåller kolväteblandningar,

22) uppvärmning användning av bränslen för förbränningsändamål,

23) privat nöjesflygning när ett luftfartyg som används av en fysisk eller juridisk person som luftfartygets ägare eller den som hyr det eller som på något annat sätt fått nyttjanderätten till det används för annat än kommersiella ändamål och särskilt för andra ändamål än transport av personer eller varor eller för tillhandahållande av tjänster mot ersättning eller i en offentlig myndighets verksamhet,

24) privat fritidsbåt ett fartyg som av en fysisk eller juridisk person som äger eller hyr fartyget eller på något annat sätt fått nyttjanderätt till det används för annat än kommersiella ändamål och särskilt för andra ändamål än transport av passagerare eller varor eller tillhandahållande av tjänster mot ersättning eller i en offentlig myndighets verksamhet,

25) kommersiellt fiske verksamhet där utövaren hör till de kommersiella fiskare i grupp I som avses i 88 § i lagen om fiske (379/2015) eller till motsvarande grupp av yrkesfiskare enligt lagstiftningen för landskapet Åland, (30.12.2015/1720)

26) kombinerad produktion av el och värme den under en skatteperiod av ett kraftverk utförda produktionen av el och värme för vidare utnyttjande antingen samtidigt eller var för sig,

27) förkortningen

a) R produkt som uppfyller hållbarhetskriterierna enligt lagen om biodrivmedel och flytande biobränslen (393/2013) och i fråga om vilken den lagen följs vid visande av att hållbarhetskriterierna är uppfyllda, (7.6.2013/395)

b) T produkt som utöver vad som anges i a-punkten har framställts av avfall, restprodukter, cellulosa från icke-livsmedel eller material som innehåller både cellulosa och lignin, (7.6.2013/395)

c) P i 13 punkten definierad paraffinisk dieselolja,

28) biomassa den biologiskt nedbrytbara delen av produkter, avfall och restprodukter av biologiskt ursprung från jordbruk, skogsbruk eller därmed förknippad industri eller från fiske eller vattenbruk, liksom den biologiskt nedbrytbara delen av industriavfall och kommunalt avfall, (22.12.2021/1216)

29) kraftverk en på ett visst område verkande funktionell helhet vars syfte är att producera el eller el och värme samt lagra el i ellager; värmepumpar som utnyttjar överskottsvärme eller energi i närmiljön inom kraftverksområdet anses inte höra till kraftverkshelheten. (22.12.2021/1216)

2 a § (25.11.2022/959)

För de flytande bränslen som inte har någon skattenivå i den skattetabell som finns i bilagan ska skatt betalas på grundval av bränslets användningsändamål enligt skattenivån för motsvarande motor- eller uppvärmningsbränsle i skattetabellen.

På skattenivån för i 4 § 16 punkten i lagen om biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen avsedda förnybara flytande bränslen av icke-biologiskt ursprung som uppfyller hållbarhetskriterierna enligt den lagen och som används, är avsedda att användas eller säljs för uppvärmning eller motordrift tillämpas vad som i skattetabellerna i bilagan föreskrivs om motsvarande skatt på en produkt för vilken förkortningen T används. På skattenivån för sådana förnybara flytande bränslen av icke-biologiskt ursprung som inte uppfyller hållbarhetskriterierna enligt den ovannämnda lagen och som används, är avsedda att användas eller säljs för uppvärmning eller motordrift tillämpas vad som i skattetabellerna föreskrivs om skatten på motsvarande fossila bränsle.

För produkter som används, är avsedda att användas eller säljs som motorbränslen eller som hjälpprodukt eller tillsatsämne för motorbränsle eller som ämnen som utökar motorbränslets volym ska skatt betalas enligt skattenivån för motsvarande motorbränsle i skattetabellen.

För sådana kolväten utom torv som används, är avsedda att användas eller säljs för uppvärmning ska skatt betalas enligt skattenivån för motsvarande uppvärmningsbränsle i skattetabellen.

Denna paragraf tillämpas inte på sådana gasformiga eller fasta bränslen för vilka det föreskrivs om punktskatteplikt i lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen (1260/1996).

2 a § har ändrats genom L 959/2022, som trädde i kraft 1.1.2023. Den tidigare formen lyder:

2 a § (13.11.2020/767)

För de flytande bränslen som inte har någon skattenivå i den skattetabell som finns i bilagan ska skatt betalas på grundval av sitt användningsändamål enligt skattenivån för motsvarande motor- eller uppvärmningsbränsle i skattetabellen.

För produkter som används, är avsedda att användas eller säljs som motorbränslen eller som hjälpprodukt eller tillsatsämne för motorbränsle eller som ämnen som utökar motorbränslets volym betalas skatt enligt skattenivån för motsvarande motorbränsle i skattetabellen.

För sådana kolväten utom torv som används, är avsedda att användas eller säljs för uppvärmning betalas skatt enligt skattenivån för motsvarande uppvärmningsbränsle i skattetabellen.

Denna paragraf tillämpas inte på sådana gasformiga eller fasta bränslen för vilka det föreskrivs om punktskatteplikt i lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen (1260/1996).

2 b § (30.12.2010/1399)

Det tillsyns- och överföringssystem som regleras i 4, 8 och 9 kap. i punktskattelagen (182/2010) tillämpas på följande flytande bränslen:

1) produkter som hör till varukoderna 1507–1518 i tulltariffen, om de är avsedda att användas som uppvärmnings- eller motorbränslen,

2) produkter som hör till varukoderna 2707 10, 2707 20, 2707 30 och 2707 50 i tulltariffen,

3) produkter som hör till varukoderna 2710 12–2710 19 68, 2710 20–2710 20 39, 2710 20 90 (endast för produkter av vilka mindre än 90 volymprocent, inklusive förluster, destillerar vid 210 °C, och minst 65 volymprocent, inklusive förluster, destillerar vid 250 °C enligt ISO 3405-metoden, likvärdig med ASTM D 86-metoden) i tulltariffen, men på produkter som hör till 2710 12 21, 2710 12 25, 2710 19 29 och 2710 20 90 (endast för produkter av vilka mindre än 90 volymprocent, inklusive förluster, destillerar vid 210 °C, och minst 65 volymprocent, inklusive förluster, destillerar vid 250 °C enligt ISO 3405-metoden, likvärdig med ASTM D 86-metoden) i tulltariffen dock endast när produkterna överförs i parti utan förpackning, (19.12.2018/1225)

4) produkter som hör till varukod 2711 i tulltariffen med undantag för produkter som hör till varukoderna 2711 11, 2711 21 och 2711 29 i tulltariffen,

5) produkter som hör till varukod 2901 10 i tulltariffen,

6) produkter som hör till varukoderna 2902 20, 2902 30, 2902 41, 2902 42, 2902 43 och 2902 44 i tulltariffen,

7) produkter som hör till varukod 2905 11 00 i tulltariffen och som inte är syntetiskt producerade, om de är avsedda att användas som uppvärmnings- eller motorbränslen,

8) produkter som hör till varukod 3824 99 86, 3824 99 92 (utom rostskyddsmedel innehållande aminer som aktiv beståndsdel och sammansatta oorganiska lösnings- och spädningsmedel för klara lacker och liknande produkter), 3824 99 93, 3824 99 96 (utom rostskyddsmedel innehållande aminer som aktiv beståndsdel och sammansatta oorganiska lösnings- och spädningsmedel för klara lacker och liknande produkter), 3826 00 10 och 3826 00 90 i tulltariffen, om de är avsedda att användas som uppvärmnings- eller motorbränslen. (19.12.2018/1225)

Genom förordning av statsrådet får det föreskrivas om tillämpning av det i 4, 8 och 9 kap. i punktskattelagen avsedda tillsyns- och överföringssystemet även på andra än i 1 mom. avsedda produkter. Dessutom får det genom förordning av statsrådet föreskrivas att de produkter som avses i 1 mom., med undantag för de i skattetabellen nämnda flytande bränslena, inte ska omfattas av bestämmelserna i 4, 8 och 9 kap. i punktskattelagen om överföring av produkter, om Finland och en annan medlemsstat i Europeiska unionen har kommit överens om det genom ett bilateralt avtal.

2 c § (21.12.2007/1305)

Genom förordning av statsrådet kan föreskrivas att de i denna lag nämnda varukoderna i tulltariffen uppdateras att motsvara gällande varukoder, under förutsättning att detta inte leder till att något flytande bränsle läggs till eller avlägsnas från att omfattas av denna lag, ej heller till att accisbeloppet ändras.

3 § (21.12.2007/1305)

Utöver vad som föreskrivs om skattskyldighet i punktskattelagen ska punktskatt och försörjningsberedskapsavgift betalas av (30.12.2010/1399)

1) den till vilken bränsle har överlåtits ur ett statligt säkerhetsupplag,

2) företag som bedriver handel med bränsle, för de hjälpprodukter som tillsats i bränslet,

3) den som överlåter eller använder i 2 a § avsett ersättande bränsle för ändamål som anges i nämnda paragraf.

2 mom. har upphävts genom L 13.11.2020/767. (13.11.2020/767)

Grunder för påförande av accis och avgift
4 § (30.12.2010/1399)

Punktskatt och försörjningsberedskapsavgift ska betalas enligt skattetabellerna i bilagan till lagen. (17.12.2020/1032)

Sänkt skatt enligt skattetabell 2 tillämpas på bränslen som används i kombinerad el- och värmeproduktion. (17.12.2020/1032)

Vad som i lagen om biodrivmedel och flytande biobränslen föreskrivs eller vad som med stöd av den föreskrivs eller bestäms om avfall, restprodukter, cellulosa från icke-livsmedel eller material som innehåller både cellulosa och lignin ska iakttas när skattetabeller tillämpas på produktgrupper som markeras med förkortningen T. (17.12.2020/1032)

Skatterna i skattetabellerna tillämpas på flytande bränslen som används som sådana eller blandade med annat flytande bränsle eller annat motsvarande motor- eller uppvärmningsbränsle. (17.12.2020/1032)

Det totala skattebeloppet för bränsle eller bränsleblandning motsvarande motorbensin som överlåtits till konsumtion försörjningsberedskapsavgiften medräknad är minst 35,9 cent per liter. Det totala skattebeloppet för bränsle eller bränsleblandning motsvarande dieselolja försörjningsberedskapsavgiften medräknad är minst 33,0 cent per liter.

5 §

Accis och försörjningsberedskapsavgift bestäms för produkter vid en temperatur av 15 celsiusgrader.

6 § (13.11.2020/767)

Punktskatten och försörjningsberedskapsavgiften betalas

1) på basis av de mängder som en godkänd upplagshavare under skatteperioden enligt sin bokföring har överlåtit till konsumtion som är belagd med skatt och försörjningsberedskapsavgift,

2) för bränslen som den skattskyldige under skatteperioden tagit för egen konsumtion på basis av de mängder som tagits i bruk,

3) i det fall som avses i 3 § 2 punkten på basis av de mängder som tillsatts det bränsle som beskattas,

4) i det fall som avses i 3 § 3 punkten på basis av de överlåtna mängderna.

6 a § (13.11.2020/767)

6 a § har upphävts genom L 13.11.2020/767.

Identifierbarhet av bränslen
7 § (22.12.2021/1216)

Bränsle som är avsett att användas som lätt brännolja samt fotogen ska göras identifierbara.

En skattskyldig som avses i 12, 13, 75 och 79 § i punktskattelagen är skyldig att göra bränslet identifierbart. Bränslet ska göras identifierbart senast vid den tidpunkt som anges i 14 § i punktskattelagen.

Om detta inte är tekniskt möjligt kan Skatteförvaltningen befria bränslet från det förfarande som anges i 1 mom.

Närmare bestämmelser om hur bränsle ska göras identifierbart utfärdas genom förordning av statsrådet.

8 § (13.11.2020/767)

Bränsle som inte har gjorts identifierbart enligt vad som föreskrivs med stöd av 7 § 1 mom. kan dock anses som lätt brännolja under förutsättning att det har överlåtits till skattepliktig konsumtion och använts som lätt brännolja.

Om bränslen inte gjorts identifierbara, kan det påföras en försummelseavgift på minst 10 procent av det punktskattebelopp som lämnas ouppburet, dock högst 80 000 euro. På försummelseavgift tillämpas i övrigt vad som föreskrivs om den försummelseavgift som påförs skattskyldiga och som avses i 39 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ (768/2016).

Accis- och avgiftsfrihet
9 § (21.12.2007/1305)

Förutom vad som i punktskattelagen föreskrivs är följande produkter befriade från punktskatt och försörjningsberedskapsavgift: (30.12.2010/1399)

1) bränslen som säljs, överlåts eller importeras till statens säkerhetsupplag,

2) bränslen som används som energikälla vid oljeraffineringsprocessen,

3) bränslen som används såsom råvara eller hjälpprodukt vid industriell produktion eller direkt vid första användningen då en vara tillverkas,

4) bränslen som används i fartygstrafik som drivmedel för andra fartyg än privata fritidsbåtar; bränslen för fiskefartyg är dock skattefria till den del de används för kommersiellt fiske, under förutsättning att fiskefartyget har antecknats i det fiskefartygsregister för insjövatten som avses i lagen om det nationella genomförandet av Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik (1048/2016), det fiskefartygsregister som avses i lagen om registrering av fiskefartyg och vattenbruksfartyg som används till havs (690/2010), det trafik- och transportregister som avses i lagen om transportservice (320/2017) eller ett motsvarande fiskefartygsregister enligt lagstiftningen för landskapet Åland och att den berörda kommersiella fiskaren har antecknats i det register över kommersiella fiskare som avses i 94 § 1 mom. 1 punkten i lagen om fiske eller i motsvarande register för yrkesfiskare enligt lagstiftningen för landskapet Åland, (4.5.2018/341)

5) bränslen som används vid elproduktion och vid idriftsättning, urdrifttagning eller upprätthållande av produktionsberedskap för separat elproduktion, med undantag för bränslen som används för elproduktion som avses i 1 § 3 mom. och 2 § 5 b-punkten i lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen, (30.12.2015/1721)

5) bränslen som används vid elproduktion och vid idriftsättning, urdrifttagning eller upprätthållande av produktionsberedskap för separat elproduktion, med undantag för bränslen som används för ett ändamål som nämns i 5 § 2 mom. lagen om accis på elström och vissa bränslen,

6) bränslen som används som bränsle för flygtrafiken med undantag av privat nöjesflygning,

7 punkten har upphävts genom L 30.12.2010/1399. (30.12.2010/1399)

8 punkten har upphävts genom L 10.4.2015/378. (10.4.2015/378)

9 a § (30.12.2010/1399)

Den sänkning av skatten som avses i 4 § 2 mom. samt den skattefrihet som avses i 9 § 2, 3 och 5 punkten genomförs så att skatten på produkterna återbärs till användaren på ansökan, om bränslet har använts av någon annan än en godkänd upplagshavare, för skattefritt ändamål eller för ett ändamål som ger rätt till sänkning av skatt. (17.12.2020/1032)

Den skattefrihet som avses i 9 § 4 punkten genomförs så att skatten på bränslet återbärs på ansökan till den som idkar fartygstrafik. Genom förordning av statsrådet får det utfärdas bestämmelser om de fartygstyper, fartygsgrupper eller för ett visst ändamål använda fartyg som skattefritt kan anskaffa bränsle direkt från en godkänd upplagshavares skatteupplag eller genom andra arrangemang.

Den skattefrihet som avses i 9 § 6 punkten genomförs så att skatten på bränslet återbärs på ansökan till den som idkar flygtrafik. Genom förordning av statsrådet får det utfärdas bestämmelser att ett visst slag av bränsle kan överlåtas skattefritt från en godkänd upplagshavares skatteupplag för luftfartsbruk eller att någon typ av luftfartyg, grupp av luftfartyg eller ett luftfartyg som används för ett visst ändamål skattefritt kan anskaffa bränsle direkt från en godkänd upplagshavares skatteupplag eller genom andra arrangemang.

4 mom. har upphävts genom L 13.11.2020/767. (13.11.2020/767)

5 mom. har upphävts genom L 13.11.2020/767. (13.11.2020/767)

6 mom. har upphävts genom L 13.11.2020/767. (13.11.2020/767)

9 b § (13.11.2020/767)

En godkänd upplagshavare har rätt att på ansökan få återbäring av den punktskatt och försörjningsberedskapsavgift som på basis av överlåtelse till med skatt och försörjningsberedskapsavgift belagd konsumtion betalats för kolväten som uppsamlats från motorbensin och produkter som ersätter den. En förutsättning för återbäring är att de uppsamlade kolvätena kondenseras till bensin i ett skatteupplag.

De kolväten som berättigar till återbäring utgör följande mängd av den enligt 6 § 1 punkten beräknade mängd motorbensin som överlåtits till konsumtion:

1) 0,14 volymprocent, om de kolväten som frigörs från bensinen uppsamlas både i skatteupplaget och på distributionsstationen,

2) 0,07 volymprocent, om de kolväten som frigörs från bensinen uppsamlas i skatteupplaget.

Ansökan om återbäring kan göras av den godkända upplagshavare från vars skatteupplag bensinen har överlåtits till konsumtion.

9 c § (13.11.2020/767)

Ansökan om återbäring enligt 9 a § kan avse det bränsle som använts under ett kalenderår eller separat det bränsle som använts under januari–juni respektive juli–december. Ansökan om återbäring enligt 9 b § kan avse de kolväten som uppsamlats under ett kalenderår eller separat de kolväten som uppsamlats under en kalendermånad. Återbäring ska sökas inom tre år från utgången av det kalenderår som omfattar en ovan avsedd period. Återbäringen förutsätter att sökanden lägger fram en tillförlitlig redogörelse för den skattefria användningen av produkterna eller för de uppsamlade kolvätena.

Är det belopp som ska återbetalas mindre än 330 euro betalas återbäring inte ut, om det inte är fråga om skatt som ska återbetalas enligt 9 a § 2 mom. i fråga om fiskefartyg eller enligt 9 b §.

På återbäring tillämpas i övrigt vad som föreskrivs i 83 a § i punktskattelagen.

9 d § (13.11.2020/767)

Skatteförvaltningen fastställer för januari–juni och för juli–december det belopp av punktskatt på motorbensin och produkter som ersätter den, dieselolja och produkter som ersätter den, flytgas och produkter som ersätter den samt lätt brännolja och produkter som ersätter den som ska återbetalas och som tillämpas på skatteåterbäring som gäller bränslen som har frisläppts för konsumtion under den aktuella perioden. Som återbäringsbelopp fastställs medelvärdet per liter eller kilogram med två decimalers noggrannhet för de betalda skatterna på det bränsle och de produkter som ersätter den som under den aktuella perioden frisläppts för skattepliktig konsumtion. För att få återbäring när det gäller bränsle som inte till sin sammansättning motsvarar det som med stöd av miljöskyddslagen (527/2014) föreskrivs om kvalitetskraven på motorbensin, dieselolja och vissa andra flytande bränslen och när det gäller lätt brännolja som innehåller mer än sju volymprocent biobrännolja, ska sökanden dock lämna en tillförlitlig redogörelse för den skatt och försörjningsberedskapsavgift som har betalats för bränslet.

Om återbäringsbeloppet inte kan fastställas eller utredas i enlighet med 1 mom., är skatteåterbäringens belopp för

1) motorbensin, etanol, blandning av motorbensin och etanol, eller en produkt som ersätter dem, skatt och försörjningsberedskapsavgift enligt produktgrupp 22 i skattetabellen i bilagan,

2) dieselolja, biodieselolja, blandning av dieselolja och biodieselolja, eller en produkt som ersätter dem, skatt och försörjningsberedskapsavgift enligt produktgrupp 49 i skattetabellen i bilagan,

3) lätt brännolja, biobrännolja, blandning av lätt brännolja och biobrännolja, eller en produkt som ersätter dem, skatt och försörjningsberedskapsavgift enligt produktgrupp 64 i skattetabellen i bilagan,

4) flytgas, bioflytgas, blandning av flytgas och bioflytgas, eller en produkt som ersätter dem, skatt och försörjningsberedskapsavgift enligt produktgrupp 113 i skattetabellen i bilagan.

10 § (30.12.2015/1720)

När det gäller bränsle som används för kommersiellt fiske ska de registeranteckningar som avses i 9 § 4 punkten vara i kraft när bränsle anskaffas och används.

Mellanrubriken har upphävts genom L 30.12.2010/1399. (30.12.2010/1399)
10 a § (20.12.2010/1399)

10 a § har upphävts genom L 30.12.2010/1399.

Kombinerad produktion av el och värme (9.11.1997/921)
10 b § (20.12.2002/1169)

Om elström produceras vid kombinerad produktion av el och värme betalas skatt på de bränslen som används för produktion av värme enligt skattetabell 2 på basis av den till förbrukning överlåtna värmen. (17.12.2020/1032)

I 1 mom. avsedda bränslen som använts för produktion av värme fastställs på basis av den värme som överlåtits till förbrukning med användning av effektiva värmevärden. Med värme som överlåtits till förbrukning avses den värmemängd som överlåtits från ett kraftverk till ett fjärrvärme- eller processångnät och motsvarande vidare utnyttjande.

Alla bränslen anses ha använts i samma proportioner både vid produktionen av värme och vid produktionen av el.

Särskilda stadganden
11 § (13.11.2020/767)

11 § har upphävts genom L 13.11.2020/767.

11 a § (13.11.2020/767)

På tillverkare av biobrännolja tillämpas inte 21–29 § i punktskattelagen, om volymen av den framställda biobrännoljan är högst 100 000 liter per kalenderår och biobränslet inte flyttas mellan Finland och en annan medlemsstat eller mellan Finland och ett land utanför Europeiska unionen.

En tillverkare av biobrännolja ska registrera sig som skattskyldig. Bestämmelser om registreringsförfarandet finns i 5 kap. i punktskattelagen.

12 § (13.11.2020/767)

12 § har upphävts genom L 13.11.2020/767.

12 a § (23.11.2018/994)

Skatteförvaltningen och Tullen har rätt att för punktbeskattning av flygbensin och flygpetroleum och tillsynen över sådan punktbeskattning få behövlig information av Transport- och kommunikationsverket.

13 § (16.12.2016/1179)

13 § har upphävts genom L 16.12.2016/1179.

14 § (22.12.2021/1216)

14 § har upphävts genom L 22.12.2021/1216.

14 a § (19.12.2014/1184)

Den skattesänkning som avses i 4 § 2 mom. beviljas inte till företag som är i ekonomiska svårigheter enligt artikel 1.4 c i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget eller till företag enligt artikel 1.4 a i den förordningen som är föremål för ett betalningskrav på grundval av ett tidigare kommissionsbeslut som förklarar ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden.

15 §

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

Genom denna lag upphävs lagen den 17 december 1982 om bränsleaccis (948/82), samt lagen den 29 december 1983 om säkerhetsupplagsavgift (1105/83), jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 237/94, StaUB 90/94, Rådets direktiv 92/81/EEG; EGT Nr L 316, 31.10.1992, s. 12, 92/82/EEG; EGT Nr L 316, 31.10.1992, s. 19

SKATTETABELL 1 A
Tillämpas 1.1.–31.12.2021
ProduktProduktgruppEnergiinnehållsskattKoldioxidskattFörsörjningsberedskapsavgiftSammanlagt
Motorbensin cent/l1053,7921,490,6875,96
Bensin för små motorer cent/l1133,7921,490,6855,96
Bioetanol cent/l2035,3014,100,6850,08
Bioetanol R cent/l2135,307,050,6843,03
Bioetanol T cent/l2235,300,000,6835,98
MTBE cent/l2343,7117,460,6861,85
MTBE R cent/l2443,7115,540,6859,93
MTBE T cent/l2543,7113,620,6858,01
TAME cent/l2647,0718,800,6866,55
TAME R cent/l2747,0717,110,6864,86
TAME T cent/l2847,0715,420,6863,17
ETBE cent/l2945,3918,130,6864,20
ETBE R cent/l3045,3914,780,6860,85
ETBE T cent/l3145,3911,420,6857,49
TAEE cent/l3248,7519,470,6868,90
TAEE R cent/l3348,7516,650,6866,08
TAEE T cent/l3448,7513,820,6863,25
Biobensin cent/l3853,7921,490,6875,96
Biobensin R cent/l3953,7910,740,6865,21
Biobensin T cent/l4053,790,000,6854,47
Etanoldiesel cent/l4720,2314,380,3534,96
Etanoldiesel R cent/l4820,237,900,3528,48
Etanoldiesel T cent/l4920,231,420,3522,00
Dieselolja cent/l5034,5724,560,3559,48
Dieselolja para cent/l5128,6523,200,3552,20
Biodieselolja cent/l5231,6922,510,3554,55
Biodiesel-olja R cent/l5331,6911,260,3543,30
Biodiesel-olja T cent/l5431,690,000,3532,04
Biodieselolja P cent/l5528,6523,200,3552,20
Biodiesel-olja P R cent/l5628,6511,600,3540,60
Biodiesel-olja P T cent/l5728,650,000,3529,00
Lätt brännolja cent/l6012,9816,900,3530,23
Lätt brännolja, svavelfri cent/l6110,3316,900,3527,58
Biobrännolja cent/l6210,3316,900,3527,58
Biobrännolja R cent/l6310,338,450,3519,13
Biobrännolja T cent/l6410,330,000,3510,68
Tung brännolja cent/kg7111,5918,670,2830,54
Flygpetroleum cent/l8157,4923,330,3581,17
Flygbensin cent/l9152,1120,810,6873,60
Metanol cent/l10026,9010,740,6838,32
Metanol R cent/l10126,905,370,6832,95
Metanol T cent/l10226,900,000,6827,58
Flytgas cent/kg11013,2918,090,1131,49
Bioflytgas cent/kg11113,2918,090,1131,49
Bioflytgas R cent/kg11213,299,040,1122,44
Bioflytgas T cent/kg11313,290,000,1113,40
SKATTETABELL 1 B
Tillämpas 1.1.–31.12.2022
ProduktProduktgruppEnergiinnehållsskattKoldioxidskattFörsörjningsberedskapsavgiftSammanlagt
Motorbensin cent/l1053,7921,490,6875,96
Bensin för små motorer cent/l1133,7921,490,6855,96
Bioetanol cent/l2035,3014,100,6850,08
Bioetanol R cent/l2135,307,050,6843,03
Bioetanol T cent/l2235,300,000,6835,98
MTBE cent/l2343,7117,460,6861,85
MTBE R cent/l2443,7115,540,6859,93
MTBE T cent/l2543,7113,620,6858,01
TAME cent/l2647,0718,800,6866,55
TAME R cent/l2747,0717,110,6864,86
TAME T cent/l2847,0715,420,6863,17
ETBE cent/l2945,3918,130,6864,20
ETBE R cent/l3045,3914,780,6860,85
ETBE T cent/l3145,3911,420,6857,49
TAEE cent/l3248,7519,470,6868,90
TAEE R cent/l3348,7516,650,6866,08
TAEE T cent/l3448,7513,820,6863,25
Biobensin cent/l3853,7921,490,6875,96
Biobensin R cent/l3953,7910,740,6865,21
Biobensin T cent/l4053,790,000,6854,47
Etanoldiesel cent/l4720,2314,380,3534,96
Etanoldiesel R cent/l4820,237,900,3528,48
Etanoldiesel T cent/l4920,231,420,3522,00
Dieselolja cent/l5034,5724,560,3559,48
Dieselolja para cent/l5130,6523,200,3554,20
Biodiesel-olja cent/l5231,6922,510,3554,55
Biodiesel-olja R cent/l5331,6911,260,3543,30
Biodiesel-olja T cent/l5431,690,000,3532,04
Biodiesel-olja P cent/l5530,6523,200,3554,20
Biodiesel-olja P R cent/l5630,6511,600,3542,60
Biodiesel-olja P T cent/l5730,650,000,3531,00
Lätt brännolja cent/l6012,9816,900,3530,23
Lätt brännolja, svavelfri cent/l6110,3316,900,3527,58
Biobrännolja cent/l6210,3316,900,3527,58
Biobrännolja R cent/l6310,338,450,3519,13
Biobrännolja T cent/l6410,330,000,3510,68
Tung brännolja cent/kg7111,5918,670,2830,54
Flygpetroleum cent/l8157,4923,330,3581,17
Flygbensin cent/l9152,1120,810,6873,60
Metanol cent/l10026,9010,740,6838,32
Metanol R cent/l10126,905,370,6832,95
Metanol T cent/l10226,900,000,6827,58
Flytgas cent/kg11013,2918,090,1131,49
Bioflytgas cent/kg11113,2918,090,1131,49
Bioflytgas R cent/kg11213,299,040,1122,44
Bioflytgas T cent/kg11313,290,000,1113,40
SKATTETABELL 1 C
Tillämpas fr.o.m. 1.1.2023
ProduktProduktgruppEnergiinnehållsskattKoldioxidskattFörsörjningsberedskapsavgiftSammanlagt
Motorbensin cent/l1053,7921,490,6875,96
Bensin för små motorer cent/l1133,7921,490,6855,96
Bioetanol cent/l2035,3014,100,6850,08
Bioetanol R cent/l2135,307,050,6843,03
Bioetanol T cent/l2235,300,000,6835,98
MTBE cent/l2343,7117,460,6861,85
MTBE R cent/l2443,7115,540,6859,93
MTBE T cent/l2543,7113,620,6858,01
TAME cent/l2647,0718,800,6866,55
TAME R cent/l2747,0717,110,6864,86
TAME T cent/l2847,0715,420,6863,17
ETBE cent/l2945,3918,130,6864,20
ETBE R cent/l3045,3914,780,6860,85
ETBE T cent/l3145,3911,420,6857,49
TAEE cent/l3248,7519,470,6868,90
TAEE R cent/l3348,7516,650,6866,08
TAEE T cent/l3448,7513,820,6863,25
Biobensin cent/l3853,7921,490,6875,96
Biobensin R cent/l3953,7910,740,6865,21
Biobensin T cent/l4053,790,000,6854,47
Etanoldiesel cent/l4720,2314,380,3534,96
Etanoldiesel R cent/l4820,237,900,3528,48
Etanoldiesel T cent/l4920,231,420,3522,00
Dieselolja cent/l5034,5724,560,3559,48
Dieselolja para cent/l5132,6523,200,3556,20
Biodiesel-olja cent/l5231,6922,510,3554,55
Biodiesel-olja R cent/l5331,6911,260,3543,30
Biodiesel-olja T cent/l5431,690,000,3532,04
Biodiesel-olja P cent/l5532,6523,200,3556,20
Biodiesel-olja P R cent/l5632,6511,600,3544,60
Biodiesel-olja P T cent/l5732,650,000,3533,00
Lätt brännolja cent/l6012,9816,900,3530,23
Lätt brännolja, svavelfri cent/l6110,3316,900,3527,58
Biobrännolja cent/l6210,3316,900,3527,58
Biobrännolja R cent/l6310,338,450,3519,13
Biobrännolja T cent/l6410,330,000,3510,68
Tung brännolja cent/kg7111,5918,670,2830,54
Flygpetroleum cent/l8157,4923,330,3581,17
Flygbensin cent/l9152,1120,810,6873,60
Metanol cent/l10026,9010,740,6838,32
Metanol R cent/l10126,905,370,6832,95
Metanol T cent/l10226,900,000,6827,58
Flytgas cent/kg11013,2918,090,1131,49
Bioflytgas cent/kg11113,2918,090,1131,49
Bioflytgas R cent/kg11213,299,040,1122,44
Bioflytgas T cent/kg11313,290,000,1113,40
SKATTETABELL 2 KOMBINERAD EL- OCH VÄRMEPRODUKTION
ProduktProduktgruppEnergiinnehållsskattKoldioxidskattFörsörjningsberedskapsavgiftSammanlagt
Lätt brännolja cent/l60a5,3516,900,3522,60
Lätt brännolja, svavelfri cent/l61a2,7016,900,3519,95
Biobrännolja cent/l62a2,7016,900,3519,95
Biobrännolja R cent/l63a2,708,450,3511,50
Biobrännolja T cent/l64a2,700,000,353,05
Tung brännolja cent/kg71a3,0318,670,2821,98
Flytgas cent/kg110a3,4718,090,1121,67
Bioflytgas cent/kg111a3,4718,090,1121,67
Bioflytgas R cent/kg112a3,479,040,1112,62
Bioflytgas T cent/kg113a3,470,000,113,58

Ikraftträdelsestadganden:

30.6.1995/901:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995.

RP 12/95, StaUB 1/95, Rådets direktiv 94/74/EG; EGT nr L 365, 31.12.1994, s. 46

1.12.1995/1342:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

RP 65/95, StaUB 18/95, RSv 78/95

30.12.1996/1259:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

Lagens 10 a § tillämpas på lätt brännolja som har anskaffats och använts den dag lagen träder i kraft eller därefter.

RP 225/1996, StaUB 44/1996, RSv 243/1996

9.10.1997/921:

Denna lag träder i kraft den 1 november 1997.

Utan hinder av vad som bestäms i 9 a §, skall återbäring av accisen på bränsle som använts under 1997 sökas på en gång, dock senast före utgången av juni 1998. Lagens 9 a § tillämpas på bränsle som har anskaffats och använts den dag lagen träder i kraft eller därefter.

RP 84/1997, StaUB 13/1997, RSv 109/1997, Rådets direktiv 92/81/EEG, Rådets direktiv 92/82/EEG

19.12.1997/1260:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

RP 194/1997, StaUB 36/1997, RSv 205/1997, Rådets direktiv 92/82/EEG; EGT nr L 316, 31.10.1992, s. 19

10.7.1998/509:

Denna lag träder i kraft den 1 september 1998.

RP 55/1998, StaUB 19/1998, RSv 76/1998, Rådets direktiv 92/82/EEG; EGT nr L 316, 31.10.1992, s. 19

30.12.1998/1159:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

Lagens 2 § 1 mom. 6 punkt träder dock i kraft först den 1 april 1999.

Lagens 6 a § tillämpas på motorbensin som har överlåtits till konsumtion från en auktoriserad lagerhållares skattefria lager den dag lagen träder i kraft eller därefter.

Lagens 10 a § 1 och 2 mom. tillämpas på sådan lätt och tung brännolja som har anskaffats och använts den dag lagen träder i kraft eller därefter. I fråga om lätt brännolja som har anskaffats före lagens ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gäller innan lagen trädde i kraft.

RP 206/1998, StaUB 63/1998, RSv 245/1998, Rådets direktiv 92/81/EEG

31.8.2001/757:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

RP 64/2001, JsUB 7/2001, RSv 79/2001

26.11.2001/918:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

RP 91/2001, FiUB 12/2001, RSv 101/2001

20.12.2002/1169:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

RP 130/2002, FiUB 38/2002, RSv 228/2002

19.5.2004/394:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2004.

RP 22/2004, FiUB 2/2004, RSv 42/2004

21.7.2006/604:

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2006.

Utifrån mängden lätt och tung brännolja som använts 2005 betalas de som bedriver yrkesmässig växthusodling en förhöjning av accisåterbäringen utan någon separat ansökan, om accisåterbäringen före förhöjningen uppgår till minst 580 euro.

För lätt brännolja betalas en förhöjning på 0,35 cent per liter och för tung brännolja en förhöjning på 0,35 cent per kilogram. Av den mängd brännolja som godkänts som grund för återbäringen beaktas, när förhöjningen räknas ut, 62 procent av den använda mängden under perioden januari-juni 2005, den använda mängden i dess helhet under perioden juli-december och 81 procent av den använda mängden under perioden januari-december.

RP 56/2006, FiUB 6/2006, RSv 85/2006, Rådets direktiv 2003/96/EG, (32003L0096); EGT nr L 283, 31.10.2003, s. 54

21.12.2007/1305:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

Den i 9 § 7 punkten avsedda accisfriheten för biobrännolja tillämpas från och med ingången av den påföljande kalendermånaden efter det att Europeiska gemenskapernas kommission har beviljat tillstånd till nedsättning av accisen.

RP 61/2007, FiUB 17/2007, RSv 85/2007

19.12.2008/920:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009. (6.11.2009/834)

Lagen tillämpas på lätt och tung brännolja som har använts den 1 juni 2009 eller därefter. (6.11.2009/834)

Accisåterbäring enligt denna lag betalas för den kalkylmässiga andel av lätt eller tung brännolja som använts under hela år 2009 som motsvarar den andel som perioden mellan den 1 juni 2009 och den 31 december 2009 utgör av hela år 2009. (6.11.2009/834)

I fråga om lätt och tung brännolja som använts före den 1 juni 2009 tillämpas 10 a § i lagen om accis på flytande bränslen (1472/1994) sådan paragrafen lyder i lag 604/2006. (6.11.2009/834)

RP 185/2008, FiUB 25/2008, RSv 179/2008, Rådets direktiv 2003/96/EG, (32003L0096); EGT nr L 283, 31.10.2003, s. 51

6.11.2009/834:

Denna lag träder i kraft den 16 november 2009.

RP 121/2009, FiUB 15/2009, RSv 128/2009

22.12.2009/1323:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 208/2009, KoUB 23/2009, RSv 203/2009

30.12.2010/1399:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

I fråga om produktgrupp 50 och 51 i skattetabellen som bifogas lagen tillämpas lagen från och med den 1 januari 2012. Före den 1 januari 2012 tillämpas på bränslen som avses i produktgrupp 50 och 51 det som föreskrivs om dieselolja i skattetabellen till lagen om ändring av lagen om accis på flytande bränslen (1305/2007).

Om brännolja har använts i yrkesmässig växthusodlingen 2010 eller tidigare, tillämpas 10 a §, som upphävs.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 147/2010, FiUB 51/2010, KoUU 12/2010, EkUU 24/2010, MiUU 18/2010, JuUU 20/2010, RSv 256/2010

22.12.2011/1443:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 53/2011, FiUB 22/2011, RSv 92/2011

25.5.2012/256:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2012.

RP 26/2012, FiUB 8/2011, RSv 30/2012

16.11.2012/611:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 91/2012, FiUB 19/2012, RSv 99/2012

21.12.2012/965:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

RP 145/2012, FvUB 21/2012, RSv 150/2012

7.6.2013/395:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.

I fråga om produkter som har frisläppts för konsumtion före den 1 januari 2014 tillämpas de bestämmelser i 2 § 27 punkten underpunkterna a och b samt i 4 § 3 mom. som gällde vid ikraftträdandet av denna lag.

RP 13/2013, GrUU 12/2013, MiUU 8/2013, EkUB 9/2013, RSv 58/2013, Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG

20.12.2013/1131:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 110/2013, FiUB 26/2013, RSv 162/2013

19.12.2014/1184:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

RP 128/2014, RP 234/2014, FiUB 30/2014, RSv 192/2014

10.4.2015/378:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 350/2014, FiUB 45/2014, RSv 338/2014

30.12.2015/1720:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

I fråga om rätten att anskaffa punktskattefritt bränsle och ansöka om återbetalning av punktskatt för dem som bedriver yrkesmässigt fiske som avses i de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna lag men som inte är utövare av kommersiellt fiske enligt denna lag tillämpas år 2016 de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna lag.

RP 130/2015, FiUB 14/2015, RSv 82/2015

30.12.2015/1721:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 34/2015, FiUB 11/2015, EkUU 12/2015, RSv 73/2015

30.12.2015/1723:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 34/2015, FiUB 11/2015, EkUU 12/2015, RSv 73/2015

18.3.2016/181:

Denna lag träder i kraft den 1 april 2016.

RP 139/2015, FiUB 1/2016, RSv 8/2016

16.12.2016/1176:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

RP 136/2016, FiUB 20/2016, RSv 188/2016

16.12.2016/1179:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

RP 159/2016, FiUB 17/2016, RSv 178/2016

19.12.2017/972:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

RP 138/2017, FiUB 18/2017, RSv 145/2017

4.5.2018/341:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

RP 145/2017, KoUB 3/2018, RSv 20/2018

23.11.2018/994:

Bestämmelser om ikraftträdandet av denna lag utfärdas genom en särskild lag.

L 994/2018 trädde i kraft 1.1.2019 enligt L 937/2018.

RP 61/2018, RP 104/2018, KoUB 21/2018, RSv 102/2018

19.12.2018/1225:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

RP 191/2018, FiUB 22/2018, RSv 143/2018

30.12.2019/1554:

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2020.

RP 66/2019, FiUB 13/2019, RSv 69/2019

13.11.2020/767:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

RP 54/2020, GrUU 21/2020, FiUB 16/2020, RSv 112/2020

27.11.2020/886:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

RP 144/2020, FiUB 18/2020, RSv 143/2020

17.12.2020/1032:

Denna lag trädde i kraft den 1 januari 2021.

RP 167/2020, FiUB 31/2020, RSv 196/2020

22.12.2021/1216:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

RP 212/2021, FiUB 29/2021, RSv 199/2021

25.11.2022/959:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.

RP 152/2022, FiUB 24/2022, RSv 134/2022

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.