Beaktats t.o.m. FörfS 1053/2023.

29.12.1994/1471

Lag om accis på alkohol och alkoholdrycker

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

Allmänna stadganden
1 §

För etylalkohol och alkoholdrycker skall till staten betalas accis på alkohol och alkoholdrycker enligt denna lag.

2 mom. har upphävts genom L 3.12.2004/1039. (3.12.2004/1039)

2 §

Denna lag tillämpas på produkter som nämns i accistabellen.

Denna lag tillämpas inte på sådan hemtillverkning som avses i 6 § i alkohollagen (1102/2017). (28.12.2017/1104)

Denna lag tillämpas inte på produkter som är starkt denaturerade enligt bestämmelser eller föreskrifter i den medlemsstat i Europeiska unionen där de har frisläppts för konsumtion. På dessa produkter tillämpas det övervaknings- och flyttningssystem som regleras i 9 kap. i punktskattelagen (182/2010). Denna lag tillämpas inte heller på produkter som är lindrigt denaturerade enligt bestämmelser eller föreskrifter utfärdade av en medlemsstat i Europeiska unionen och som har införlivats i en produkt som är avsedd för annat än förtäring eller används för underhåll och rengöring av tillverkningsutrustning i samband med tillverkningsprocessen för en sådan produkt. På sådana lindrigt denaturerade produkter som ännu inte har införlivats i en produkt som är avsedd för annat än förtäring tillämpas det övervaknings- och flyttningssystem som regleras i 4 och 8 kap. i punktskattelagen. (16.12.2021/1179)

3 §

I denna lag avses med

1) alkoholdryck drycker som är avsedda att förtäras och som innehåller mer än 1,2 volymprocent etylalkohol; öl anses som alkoholdryck när det innehåller mer än 0,5 volymprocent etylalkohol. (11.4.1997/308)

2) öl maltdrycker som hör till position 2203 i tulltariffen samt sådana blandningar av öl och alkoholfria drycker som hör till position 2206 i tulltariffen och som innehåller mer än 0,5 volymprocent alkohol,

3) vin genom jäsning tillverkade alkoholdrycker som hör till position 2204 eller 2205 i tulltariffen och vilkas alkoholhalt är över 1,2 volymprocent men högst 15 volymprocent och som inte innehåller tillsatt etylalkohol; som vin betraktas dessutom sådana genom jäsning tillverkade alkoholdrycker som hör till ovan nämnda positioner och vilkas alkoholhalt är över 15 volymprocent men högst 18 volymprocent, om de är framställda utan någon tillsats och inte innehåller tillsatt etylalkohol, (30.12.2003/1298)

3 a) annan genom jäsning tillverkad alkoholdryck alla andra än i 2 eller 3 punkten nämnda produkter som hör till position 2204, 2205 eller 2206 i tulltariffen och vilkas alkoholhalt är över 1,2 volymprocent men högst 15 volymprocent och som inte innehåller tillsatt etylalkohol; som annan genom jäsning tillverkad alkoholdryck betraktas dessutom andra än i 2 eller 3 punkten nämnda, till position 2204, 2205 eller 2206 i tulltariffen hörande alkoholdrycker vilkas alkoholhalt är över 1,2 volymprocent men högst 8,5 volymprocent och som innehåller tillsatt etylalkohol, (30.12.2003/1298)

4) mellanprodukt alkoholdrycker som hör till position 2204, 2205 eller 2206 i tulltariffen och vars alkoholhalt är över 1,2 men högst 22 volymprocent och som inte är öl, vin eller annan genom jäsning tillverkad alkoholdryck, (30.12.2003/1298)

5) etylalkohol

a) en produkt som hör till position 2207 eller 2208 i tulltariffen och vars alkoholhalt är över 1,2 volymprocent, även i sådana fall då produkten ingår i en produkt som hör till ett annat kapitel i tulltariffen,

b) en dryck som hör till position 2204, 2205 eller 2206 i tulltariffen och vars alkoholhalt är över 22 volymprocent, samt

c) produkter som innehåller drickbar alkohol, antingen i lösningsform eller i annan form, med undantag för läskedrycker som avses i lagen om punktskatt på läskedrycker (1127/2010). (13.11.2020/770)

Hänvisningarna i denna paragraf till tulltariffens positioner refererar till nomenklaturen i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1602 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan. (16.12.2021/1179)

Grunder för påförande av accis
4 §

Accis på alkohol och alkoholdrycker skall betalas enligt den bifogade accistabellen. Accisen fastställs på basis av produktens etylalkoholhalt eller på basis av dryckens mängd.

5 § (13.11.2020/770)

Den som för eget bruk till Finland för med sig en större mängd alkoholdrycker än den mängd som enligt punktskattelagen (182/2010) är skattefri är skyldig att betala accis på alkoholdrycker för den överstigande mängden enligt vad som föreskrivs i denna lag.

Vad som föreskrivs i 1 mom. tillämpas även på den som här tar emot en sådan försändelse från ett område utanför unionen som innehåller alkoholdrycker och som levereras i annat än kommersiellt syfte.

6 § (13.11.2020/770)

Den accisskyldige ska uppge alkoholhalten för produkter i volymprocent med 0,1 procentenhets noggrannhet utan att beakta den överskjutande delen. Om den faktiska alkoholhalten i ett parti som uppgetts innehålla högst 5,5 volymprocent alkohol konstateras överstiga den uppgivna mängden med minst 0,5 procentenheter, ska accis betalas enligt den faktiska och inte enligt den uppgivna alkoholhalten i partiet i fråga. För övriga drycker är motsvarande gräns 1 procentenhet.

Alkoholhalten bestäms vid +20 °C.

7 § (3.12.2004/1039)

7 § har upphävts genom L 3.12.2004/1039.

Accisfrihet
8 § (28.12.2017/1104)

Accisfria är, utöver vad som föreskrivs i punktskattelagen,

1) produkter som används för tillverkning av i denna lag avsedda produkter eller för tillverkning av ättika,

2) produkter som används för tillverkning av andra produkter, om produkterna inte innehåller alkohol som kan förtäras,

3) produkter som används för vetenskaplig forskning och undervisning eller för prover och analyser som är nödvändiga inom laboratorieverksamhet,

4) produkter som ingår i aromämnen som används vid tillverkning av livsmedel eller av sådana drycker som innehåller högst 1,2 volymprocent etylalkohol,

5) produkter som ingår i läkemedel som avses i läkemedelslagen (395/1987) samt produkter som används vid tillverkning av läkemedel eller av produkter och utrustning enligt lagen om produkter och utrustning för hälso- och sjukvård (629/2010),

6) produkter som ingår i fyllda livsmedel eller andra livsmedel med en alkoholhalt på högst 8,5 liter ren alkohol per 100 kilogram choklad eller 5 liter ren alkohol per 100 kilogram av något annat livsmedel,

7) produkter som ingår i sådana kosttillskott som avses i 6 § 5 mom. i livsmedelslagen (297/2021), om detaljhandelsförpackningen för kosttillskottet som frisläpps för konsumtion inte rymmer mer än 0,15 liter och en anmälan om att kosttillskottet släppts ut på marknaden har gjorts i enlighet med den bestämmelsen, (16.12.2021/1179)

8) produkter som används vid tillverkning av läskedrycker som avses i lagen om punktskatt på läskedrycker (1127/2010),

9) produkter som levereras till apotek som avses i läkemedelslagen, sjukhus som avses i lagen om specialiserad sjukvård (1062/1989) och hälsovårdscentraler som avses i folkhälsolagen (66/1972) för vetenskapliga eller medicinska ändamål, och

10) produkter som levereras till serviceproducenter som avses i lagen om privat hälso- och sjukvård (152/1990) för vetenskapliga eller medicinska ändamål.

Med sådan tillverkning som avses i 1 mom. jämställs kvalitetsövervakning och annan i produktionssammanhang nödvändig användning, produktutveckling samt rengöring som är nödvändig för maskiners och anordningars funktion.

Särskilda stadganden
9 § (10.4.2015/383)

Om den accisskyldige lämnar en tillförlitlig utredning om att ölet har producerats i ett bryggeri som i rättsligt och ekonomiskt hänseende är oberoende av andra bryggerier, som utövar sin verksamhet fysiskt åtskilt från andra bryggerier och inte brygger på licens och som per kalenderår producerar högst 15 000 000 liter öl, sänks den accis på alkoholdrycker som ska betalas på ölet med

1) 50 procent för den del av bryggeriets ölproduktion per kalenderår som inte överstiger 500 000 liter,

2) 30 procent för den del av bryggeriets ölproduktion per kalenderår som överstiger 500 000 liter men inte 3 000 000 liter,

3) 20 procent för den del av bryggeriets ölproduktion per kalenderår som överstiger 3 000 000 liter men inte 5 500 000 liter,

4) 10 procent för den del av bryggeriets ölproduktion per kalenderår som överstiger 5 500 000 liter men inte 10 000 000 liter.

Förpackning av öl i detaljhandelsförpackningar beaktas inte vid beräkningen av de produktionsmängder som avses i 1 mom.

Om två eller flera bryggerier som avses i 1 mom. samarbetar inom produktionen eller verksamheten, anses det inte betyda att de i rättsligt eller ekonomiskt hänseende är beroende av varandra. Som samarbete inom produktionen eller verksamheten betraktas anskaffning av råvaror och förnödenheter som behövs vid ölframställningen samt förpackning, marknadsföring och distribution av öl. Ett villkor när detta moment tillämpas är dock att bryggeriernas sammanlagda ölproduktion per kalenderår är högst 15 000 000 liter.

10 § (16.12.2021/1179)

För sådan beskattning som ska verkställas i någon annan av Europeiska unionens medlemsstater får små producenter som avses i artiklarna 4, 9 a, 13 a, 18 a och 22.1–22.3 i rådets direktiv 92/83/EEG om harmonisering av strukturerna för punktskatter på alkohol och alkoholdrycker själva utfärda intyg över sin årliga produktion och över att verksamheten uppfyller kriterierna enligt dessa artiklar. Intyget utfärdas genom att producenten fyller i de relevanta punkterna i ett administrativt dokument enligt 58 eller 78 § i punktskattelagen. Om avsändaren av produkterna är någon annan än producenten, ska avsändaren fylla i de relevanta punkterna i dokumentet utifrån det dokument från producenten som innehåller motsvarande uppgifter.

11 § (16.12.2016/1183)

11 § har upphävts genom L 16.12.2016/1183.

12 § (13.11.2020/770)

12 § har upphävts genom L 13.11.2020/770.

13 §

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

Genom denna lag upphävs lagen den 28 juni 1994 om skatt på alkoholdrycker (532/94).

Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

14 § (13.11.2020/770)

14 § har upphävts genom L 13.11.2020/770.

RP 237/94, StaUB 90/94, Rådets direktiv 92/83/EEG; EGT Nr L 316, 31.10.1992, s. 21, 92/84/EEG; EGT Nr L 316, 31.10.1992, s. 29
SKATTETABELL
Etylalkoholhalt i volymprocentProduktgruppSkattebelopp
Öl
– över 0,5 men högst 3,511.28,35 cent/centiliter etylalkohol
– över 3,512.38,05 cent/centiliter etylalkohol
Viner och andra genom jäsning tillverkade alkoholdrycker
– över 1,2 men högst 2,821.36 cent/liter färdig alkoholdryck
– över 2,8 men högst 5,522.198 cent/liter färdig alkoholdryck
– över 5,5 men högst 823.287 cent/liter färdig alkoholdryck
– över 8 men högst 1524.421 cent/liter färdig alkoholdryck
Viner
– över 15 men högst 1825.421 cent/liter färdig alkoholdryck
Mellanprodukter
– över 1,2 men högst 1531.501 cent/liter färdig alkoholdryck
– över 15 men högst 2232.771 cent/liter färdig alkoholdryck
Etylalkohol
produkter som hör till position 2208 i tulltariffen:
– över 1,2 men högst 2,841.30,90 cent/centiliter etylalkohol
– över 2,845.50,35 cent/centiliter etylalkohol
Övriga46.50,35 cent/centiliter etylalkohol

Ikraftträdelsestadganden:

18.12.1995/1540:

Denna lag träder i kraft den 1 januari1996.

RP 156/95, StaUB 43/95, RSv 141/95

18.12.1995/1541:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

RP 186/95, StaUB 44/95, RSv 140/95

11.4.1997/308:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1997.

RP 3/1997, ShUB 2/1997, RSv 15/1997

19.6.1997/571:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1997.

Lagen tillämpas på öl som har överlåtits för konsumtion från en auktoriserad lagerhållares skattefria lager eller som en registrerad eller oregistrerad näringsidkare har mottagit efter det lagen trätt i kraft.

RP 65/1997, StaUB 10/1997, RSv 77/1997

21.11.1997/1026:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998

RP 105/1997, StaUB 15/1997, RSv 132/1997, Rådets direktiv 92/83/EEG; EGT nr L 316, 31.10.1992, s. 21, Rådets direktiv 92/84/EEG; EGT nr L 316, 31.10.1992, s. 29, Rådets direktiv 96/99/EG; EGT nr L 8, 11.1.1997, s. 12

26.10.2001/921:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

RP 91/2001, FiUB 12/2001, RSv 101/2001

30.12.2003/1298:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2004.

RP 80/2003, FiUB 31/2003, RSv 77/2003, Rådets direktiv 92/83/ETY (31992L0083); EGT nr L 316, 31.10.1992, s. 21, Rådets direktiv 92/84/ETY (31992L0084); EGT nr L 316, 31.10.1992, s. 29

3.12.2004/1039:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

RP 149/2004, FiUB 23/2004, RSv 164/2004

7.12.2007/1174:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

RP 60/2007, FiUB 16/2007, RSv 86/2007

30.12.2008/1080:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

RP 202/2008, FiUB 29/2008, RSv 200/2008, Rådets direktiv 92/84/ETY (31992L0084); EGT nr L 316, 31.10.1992, s. 29

7.8.2009/626:

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2009.

RP 70/2009, FiUB 10/2009, RSv 100/2009, Rådets direktiv 92/84/EEG (31992L0084); EGT nr L 316, 31.10.1992, s. 29

17.12.2010/1128:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

RP 148/2010, FiUB 39/2010, RSv 189/2010

9.12.2011/1235:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

RP 54/2011, FiUB 13/2011, RSv 62/2011

21.12.2012/967:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

RP 145/2012, FvUB 21/2012, RSv 150/2012

20.12.2013/1083:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 151/2013, FiUB 27/2013, ShUU 18/2013, RSv 163/2013

10.4.2015/383:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2015.

Lagen tillämpas från och med den 1 januari 2015. Tullen ska till den accisskyldige återbära accis för 2015 som före lagens ikraftträdande betalats till ett för stort belopp.

RP 352/2014, FiUB 43/2014, RSv 321/2014

16.12.2016/1183:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

RP 159/2016, FiUB 17/2016, RSv 178/2016

28.12.2017/1053:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

RP 169/2017, FiUB 21/2017, RSv 183/2017

28.12.2017/1104:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2018.

RP 100/2017, ShUB 24/2017, StoUB 1/2017, RSv 186/2017

23.11.2018/1031:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

RP 165/2018, FiUB 15/2018, RSv 111/2018

4.12.2019/1211:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

RP 27/2019, FiUB 10/2019, RSv 35/2019

13.11.2020/770:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

RP 54/2020, GrUU 21/2020, FiUB 16/2020, RSv 112/2020

27.11.2020/887:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

RP 145/2020, FiUB 19/2020, RSv 141/2020

16.12.2021/1179:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

RP 175/2021, FiUB 22/2021, RSv 189/2021

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.