Beaktats t.o.m. FörfS 1053/2023.

22.12.1994/1344

Förordning om alkoholdrycker och sprit

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

På föredragning av social- och hälsovårdsministern stadgas med stöd av 3 § 4 och 5 mom., 4 §, 10 §, 13 § 3 mom., 19 §, 21 § 2 mom., 26 § och 62 § alkohollagen av den 8 december 1994 (1143/94):

1 kap

Allmänna stadganden

Allmänna definitioner
1 § (24.3.1995/460)

I denna förordning avses med

1) öl en till position 22.03 i tulltariffen hörande svag alkoholdryck eller en sådan blandning av en dylik dryck och en alkoholfri dryck, vars alkoholhalt överstiger 2,8 volymprocent,

2) fruktvin en svag alkoholdryck som i huvudsak har tillverkats av färska eller torkade bär eller frukter eller av juice eller juicekoncentrat som framställts av dessa, och vars organoleptiska egenskaper skall härstamma huvudsakligen från råämnen eller aromämnen som använts i tillverkningen,

3) starkt fruktvin ett fruktvin vars alkoholhalt överstiger 14 volymprocent, samt

4) cider ett fruktvin som har tillverkats av färska eller torkade äpplen eller päron eller av juice eller juicekoncentrat som framställts av dessa, om dess alkoholhalt inte överstiger 8,5 volymprocent.

Tillsyns- och styrningsbehörighet (16.12.2004/1140)
1 a § (29.12.2009/1802)

Regionförvaltningsverken övervakar inom sitt verksamhetsområde detaljhandel med och servering av «alkoholdrycker» samt reklam och annan säljfrämjande verksamhet för «alkoholdrycker».

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården har till uppgift att styra och utveckla regionförvaltningsverkens tillståndsförvaltning och övervakning, producera informations- och kommunikationstjänster för alkoholförvaltningen samt att i hela landet övervaka detaljhandel med och servering av «alkoholdrycker» samt reklam och annan säljfrämjande verksamhet för «alkoholdrycker».

Syftet med styrningen och utvecklandet av tillståndsförvaltningen och övervakningen är att effektivisera åtgärderna för att uppnå det syfte som anges i 1 § i alkohollagen (1143/1994) samt att trygga en enhetlig tillämpning av lagen i hela landet.

1 b § (29.12.2009/1802)

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården ska i samarbete med de regionala tillståndsmyndigheterna utarbeta ett riksomfattande tillsynsprogram för alkoholförvaltningen. Programmet styr den regionala tillståndsförvaltningen för servering och detaljförsäljning av «alkoholdrycker» samt för reklam av «alkoholdrycker» i riktning mot en enhetlig beslutpraxis och effektiv verkställighet av alkohollagen.

I tillsynsprogrammet anges de ändamålsenliga åtgärder av tillståndsmyndigheterna som krävs för att uppnå de mål som statsrådet och social- och hälsovårdministeriet uppställt för alkoholförvaltningen samt de förfaringssätt med vilka myndighetstillsyn utgående från övervakningsbehovet inriktas på riskobjekt.

Tillsynsprogrammet ska justeras årligen och de uppgifter om prestationsuppföljning som behövs för att bedöma verksamheten enligt tillståndsmyndighet och alkoholförvaltningens totala effektivitet ska anges i planen.

Presentation och beskrivning av fruktvin
2 §

Vid beskrivning och presentation av fruktvin skall förleden till ordet vin ange vilken frukt- eller bärsort som är dryckens huvudsakliga råvara. Om det finns flera råvaror, av vilka ingen är dominerande, kan frukt- eller bärnamnet ersättas med ordet frukt eller bär.

Benämningen cider kan användas för cider som i huvudsak tillverkats av äpplen. Benämningen päroncider eller perry skall användas för cider som i huvudsak tillverkats av päron.

Benämningen mousserande fruktvin kan användas för fruktvin om drycken innehåller koldioxid som uppstått vid en andra jäsning av ursprungsvinet så, att dryckens övertryck i försäljningskärlet överstiger 3 bar vid en temperatur av +20 grader Celsius.

Vid beskrivningen av fruktvin skall benämningen pärlande fruktvin användas om drycken innehåller koldioxid som uppstått vid jäsning eller koldioxid som tillsatts så, att dryckens övertryck i försäljningskärlet är minst 1 men högst 3 bar vid en temperatur av +20 grader Celsius.

Vid beskrivningen av fruktvin skall benämningen kolsyra fruktvin användas om drycken innehåller koldioxid som tillsatts så att dryckens övertryck i försäljningskärlet överstiger 3 bar vid en temperatur av +20 grader Celsius.

Vid beskrivningen av fruktvin skall benämningen starkt fruktvin användas om dryckens alkoholhalt uppgår till minst 14 volymprocent.

Vid beskrivningen av fruktvin skall benämningen kryddat fruktvin användas om de organoleptiska egenskaperna härstammar från aromämnen eller arompreparat som använts vid tillverkningen.

8 mom. har upphävts genom F 29.12.2009/1802. (29.12.2009/1802)

2 a § (29.12.2009/1802)

Benämningen gårdsvin får användas vid beskrivningen av fruktvin, som framställts enbart genom jäsning och

1) vars alkoholhalt är högst 13 volymprocent,

2) som produceras av en tillverkare som i både rättsligt och ekonomiskt hänseende är oberoende av andra företag inom samma bransch och som årligen tillverkar högst 100 000 liter fruktvin, upptappat på kärl,

3) i vars framställning använts bär och frukter samt aromgivande växtdelar vilka härstammar från en växtzon inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, vars karakteristiska drag genereras norr om den sextionde nordliga breddgraden,

4) vars råämnen till minst 50 procent härstammar från tillståndshavarens egna odlingar eller från odlingar som han besitter,

5) vars organoleptiska egenskaper härstammar från de råämnen som använts vid framställningen eller från de smak- och aromämnen som uppstått ur dem vid jäsningen.

Tillverknings- och tillsatsämnen av fruktvin
3 §

Vid tillverkning av fruktvin kan för främjande av jäsning eller för sötning av drycken användas sockerprodukter.

Starkt fruktvin får tillverkas genom att jordbruksalkohol tillsätts till fruktvin. Minst 4 volymprocent av alkoholhalten i starkt fruktvin skall dock ha uppstått vid jäsning i samband med tillverkningen. Alkoholhalten i fruktvin som innehåller högst 14 volymprocent etylalkohol skall i sin helhet ha uppstått vid jäsning i samband med tillverkningen. (24.3.1995/460)

Fruktvinets totala svaveldioxidhalt får uppgå till högst:

1) 400 milligram per liter, om dryckens sockerhalt överstiger 100 gram per liter,

2) 350 milligram per liter, om dryckens sockerhalt överstiger 50 gram per liter,

3) 300 milligram per liter, om dryckens sockerhalt överstiger 20 gram per liter,

4) 260 milligram per liter, om dryckens sockerhalt överstiger 10 gram per liter,

5) 200 milligram per liter, om dryckens sockerhalt är högst 10 gram per liter.

I fruktvin vars alkoholhalt är högst 5 volymprocent får sorbinsyrahalten uppgå till högst 300 milligram per liter vin. I övriga fruktviner får sorbinsyrahalten uppgå till högst 200 milligram per liter vin.

I fruktvin vars alkoholhalt är högst 5 volymprocent får bensoesyrahalten uppgå till högst 150 milligram per liter vin. I annat fruktvin får endast den mängd bensoesyra ingå som har uppstått i vinet på naturligt sätt ur bär- och fruktråämnen. (24.3.1995/460)

I fruktvin får askorbinsyrahalten uppgå till högst 150 milligram per liter. (24.3.1995/460)

Vid regleringen av syrahalten i fruktvin får endast citron-, vin-, äppel- eller mjölksyra användas.

Starka «alkoholdrycker»
4 § (12.2.2015/108)
Starka «alkoholdrycker»

Beteckningen Suomalainen Vodka, Finsk Vodka och Vodka of Finland som anges i bilaga III till rådets förordning (EG) nr 110/2008 om definition, beskrivning, presentation och märkning av, samt skydd av geografiska beteckningar för, spritdrycker, samt om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1576/89 får användas vid märkning av en produkt

1) som uppfyller de krav på vodka som föreskrivs i den förordningen,

2) som har tillverkats av etylalkohol som destillerats av säd eller potatis som odlats i Finland,

3) som har tillverkats av sådant finskt grundvatten eller källvatten som inte har bearbetats genom filtrering eller på något annat sätt,

4) som inte har färgats,

5) som är färglös och genomskinlig,

6) som har tillverkats i Finland; tappningen på flaska får dock ske också utanför Finland.

I vodka som avses i 1 mom. får det tillsättas aromer från frukter, bär, grönsaker eller kryddor som ger drycken smak.

Beteckningarna Suomalainen Marjalikööri, Suomalainen Hedelmälikööri, Finsk Bärlikör, Finsk Fruktlikör, Finnish berry liqueur och Finnish fruit liqueur som anges i den i 1 mom. nämnda bilagan får användas vid märkning av en produkt

1) som uppfyller de krav på likör som föreskrivs i den i 1 mom. nämnda förordningen,

2) som har tillverkats av jordbruksalkohol,

3) som har tillverkats av frukter eller bär som odlats i Finland eller av vilda frukter eller bär som plockats i Finland,

4) vars färg huvudsakligen kommer från de bär eller frukter som använts som råvara,

5) vars smak huvudsakligen kommer från de bär eller frukter som använts som råvara,

6) som har tillverkats i Finland; tappningen på flaska får dock ske också utanför Finland.

2 kap

Tillverkning

5 §

Med alkoholdryck som tillverkas i hemmet för enskilt bruk avses en dryck som en enskild person tillverkar för att förtäras av honom och hans familjemedlemmar samt deras gäster. Försäljning av drycker som tillverkats i hemmet eller servering av sådana drycker i samband med kommersiell verksamhet eller vid avgiftsbelagda tillställningar är förbjuden.

När öl tillverkas i hemmet får som råvaror användas mältad eller omältad säd eller av sådan säd framställda produkter eller av sådan säd framställd vört eller vörtextrakt samt sockerpreparat. Mer än hälften av extraktråvarorna skall dock härstamma från spannmålsprodukter. I samband med tillverkningen kan tillsättas humle eller humlepreparat eller andra smakgivande växtdelar.

När andra svaga «alkoholdrycker» än öl tillverkas i hemmet får som råvaror användas endast färska eller torkade frukter, bär, druvor eller rabarber samt aromgivande växtdelar, dock inte spannmål eller av spannmål tillverkade produkter. Vid tillverkningen skall användas en sådan mängd råvaror att nämnda råvaror eller de smak- och aromämnen som uppstår vid jäsningen tydligt kan förnimmas i drycken.

När «alkoholdrycker» tillverkas för användning som avses i 1 mom. kan för främjande av jäsningen tillsättas sockerprodukter eller honung samt kemikalier som är nödvändiga för tillverkningen, dock inte särskilda aromämnen eller arompreparat. Social- och hälsovårdsministeriet kan begränsa användningen av kemikalier vid tillverkningen.

6 § (29.12.2009/1802)

I 5 och 7 §§ i alkohollagen avsett tillverkningstillstånd för «alkoholdrycker» eller sprit ska sökas skriftligen hos Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården.

Till ansökan ska fogas

1) en utredning om att sökanden inte har försatts i konkurs och, om sökanden är en fysisk person, att han eller hon är myndig och har handlingsbehörighet som inte har begränsats,

2) om sökanden är en sammanslutning, kopia av bolagsordningen eller stadgarna samt utdrag ur handelsregistret, föreningsregistret eller något annat motsvarande register,

3) uppgift om sökandens ombud,

4) sådana ritningar över tillverkningslokalen samt lagerutrymmen och andra förvaringsutrymmen som anger dessas art, konstruktion och läge,

5) andra upplysningar som verket anser vara nödvändiga.

7 § (29.12.2009/1802)

Lokaler där tillverkning av «alkoholdrycker» eller sprit kommer att inledas ska, innan de godkänns inspekteras för utredande av att tillverkningsstället och dess anordningar samt tillsynen över tillverkningen och lagringen motsvarar alkohollagen och med stöd av den utfärdade stadganden och bestämmelser samt de villkor som uppställts. Vid inspektionen av tillverkningsstället ska dessutom klarläggas att tillverkarens ansvar enligt 43 § i alkohollagen förverkligas. Inspektionen förrättas av en representant för verket för social- och hälsovården i närvaro av tillverkaren eller dennes ombud. Över inspektionen skall uppsättas ett protokoll.

Tillverkningen kan inledas när verket meddelat sökanden att den godkänt tillverkningsstället. Innan tillverkningsstället godkänns kan verket dock tillåta temporär tillverkning.

Innan sådana ändringar görs i lokaler för tillverkning av «alkoholdrycker» eller sprit som har betydelse för verksamheten eller tillsynen, ska verket underrättas om detta. Ändringarna kan tas i bruk först när verket meddelat sökanden att det godkänt ändringarna. Om ändringarna på grund av sin omfattning ger anledning till det ska verket innan ändringarna godkänns förrätta en sådan inspektion som avses i 1 mom.

3 kap

Import

8 § (26.4.1996/288)

En i Finland bosatt person som på något annat sätt än med flyg anländer till landet från ett land utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och vars resa har varat högst 20 timmar får inte föra in «alkoholdrycker».

En utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet bosatt person som anländer till Finland från ett land utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet på något annat sätt än med flyg och vars vistelse i Finland utöver genomresan varar högst tre dygn får inte föra in «alkoholdrycker».

9 § (29.12.2009/1802)

I 8 § 2 mom. i alkohollagen avsett importtillstånd för sprit ska sökas skriftligen hos Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården.

Till ansökan ska fogas

1) en utredning om att sökanden inte har försatts i konkurs och, om sökanden är en fysisk person, att han eller hon är myndig och har handlingsbehörighet som inte har begränsats,

2) om sökanden är en sammanslutning, kopia av bolagsordningen eller stadgarna, utdrag ur handelsregistret, föreningsregistret eller något annat motsvarande register,

3) uppgift om sökandens ombud,

4) utredning över spritens användningsändamål,

5) sådana ritningar över lagerutrymmen och andra förvaringsutrymmen som anger dessas art, konstruktion och läge,

6) andra upplysningar som verket anser vara nödvändiga.

4 kap

Försäljning

Detaljhandel
10 § (29.12.2009/1802)

Detaljhandelstillstånd för «alkoholdrycker» beviljas och alkoholbolagets alkoholbutik godkänns på skriftlig ansökan av regionförvaltningsverket inom vars verksamhetsområde försäljningsstället är beläget.

11 §

I detaljhandel får alkohol säljas endast i färdigt fyllda slutna kärl.

12 §

1 mom. har upphävts genom F 19.12.2002. (19.12.2002/1207)

Till ansökan skall fogas

1) intyg över att sökanden råder över sig och sin egendom,

2) om sökanden är en sammanslutning, avskrift av bolagsordningen eller stadgarna, utdrag ur handelsregistret, föreningsregistret eller något annat motsvarande register,

3) uppgift om sökandens ombud,

4) sådana ritningar över försäljningsstället och lagerutrymmen som anger dessas konstruktion och läge, samt

5) andra upplysningar som den myndighet som beviljar tillståndet anser vara nödvändiga.

3 mom. har upphävts genom F 19.12.2002. (19.12.2002/1207)

4 mom. har upphävts genom F 19.12.2002. (19.12.2002/1207)

13 § (19.12.2002/1207)

Detaljhandel kan inledas efter att den myndighet som beviljar tillståndet meddelat att den godkänt försäljningsstället.

Innan på ett detaljhandelsställe görs sådana ändringar som har betydelse för verksamheten eller tillsynen, skall innehavaren av detaljhandelstillståndet eller alkoholbolaget anmäla detta till den myndighet som beviljar tillståndet. Ändringarna kan tas i bruk först när myndigheten meddelat att den godkänt dem.

14 § (12.4.2006/268)

Detaljhandel med genom jäsning tillverkad alkoholdryck som innehåller högst 4,7 volymprocent etylalkohol får ske under den tid som detaljhandelsstället, enligt vad som särskilt stadgas eller bestäms om öppettider för detaljhandelsstället, hålls öppet för allmänheten. Försäljning är dock alltid förbjuden under alla veckodagar mellan klockan tjugoett och nio i hela landet. (19.10.2006/933)

Innehavaren av detaljhandelstillstånd som avses i 14 § 2 mom. alkohollagen kan bedriva handel med produkter som avses i sagda tillstånd under 1 mom. nämnda tider förutsatt, att det i frågavarande försäljningsstället ligger i omedelbar närhet av eller i närä anslutning till tillverkningsstället.

15 § (12.4.2006/268)

Alkoholbolaget får bedriva detaljhandel med sådana «alkoholdrycker» som avses i 13 § alkohollagen mellan klockan nio och klockan tjugo alla vardagar, utom lördag, dagen före självständighetsdagen, på nyårsaftonen och på valborgsmässoaftonen då detaljhandel får bedrivas mellan klockan nio och aderton.

Detaljhandel är förbjuden på söndagar, kyrkliga högtidsdagar, självständighetsdagen, första maj samt på julaftonen och påskaftonen.

På midsommaraftonen får detaljhandel inte bedrivas efter klockan tretton.

16 §

«Alkoholdrycker» får inte säljas på kredit, mot pant eller genom byteshandel.

Utan hinder av vad som stadgas i 1 mom. kan «alkoholdrycker» säljas på kredit

1) till samfund,

2) till enskilda personer med iakttagande av kreditsystem som Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården har godkänt.

(29.12.2009/1802)
17 §

En försäljare i en alkoholbutik eller på ett detaljhandelsstålle som avses i 14 § 2 mom. alkohollagen skall ha fyllt 18 år.

På övriga detaljhandelsställen för «alkoholdrycker» än sådana som avses i 1 mom. skall finnas en person som fyllt 18 år och som ansvarar för att detaljhandeln sker lagenligt.

18 §

Den som köper «alkoholdrycker» är skyldig att på begäran styrka sin identitet för kontroll av att han uppnått den ålder som nämns i 16 § 1 mom. 1 punkten alkohollagen.

19 § (29.12.2009/1802)

I 17 § 3 mom. i alkohollagen avsett användningstillstånd för sprit eller «alkoholdrycker» ska sökas skriftligen hos Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården.

Till ansökan skall fogas

1) en utredning om att sökanden inte har försatts i konkurs och, om sökanden är en fysisk person, att han eller hon är myndig och har handlingsbehörighet som inte har begränsats,

2) om sökanden är en sammanslutning, kopia av bolagsordningen eller stadgarna, utdrag ur handelsregistret, föreningsregistret eller något annat motsvarande register,

3) uppgift om sökandens ombud,

4) sådana ritningar över arbetsplatsen eller tillverkningsstället samt lagerutrymmen och andra förvaringsutrymmen som anger dessas art, konstruktion och läge,

5) andra upplysningar som verket anser vara nödvändiga.

Servering
20 § (29.12.2009/1802)

Serveringstillstånd för «alkoholdrycker» beviljas på skriftlig ansökan av regionförvaltningsverket inom vars verksamhetsområde serveringsstället är beläget. Tillstånd för servering i färdmedel beviljas av regionförvaltningsverket inom vars verksamhetsområde den som ansöker om tillstånd har sin hemort, eller om sökanden inte har sin hemort i Finland, Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården.

21 § (19.12.2002/1207)

I ansökan skall nämnas:

1) sökandens namn, företags- och organisationsnummer eller personbeteckning eller födelsedatum samt kontaktinformation,

2) namnen på de personer som hör till den juridiska personens förvaltningsorgan, verkställande direktören, bolagsmännen i ett öppet bolag och de ansvariga bolagsmännen i ett kommanditbolag samt kontaktinformation och personbeteckningar eller födelsedatum,

3) namnen på den person som föreslås bli ansvarig föreståndare och dennes ställföreträdare samt deras personbeteckningar eller födelsedatum och kontaktinformation, samt

4) serveringsställets serveringstider, läge och kontaktinformation.

Till ansökan skall fogas

1) bolagsordningen, bolagsavtalet eller stadgarna för den juridiska personen samt senast fastställda resultaträkning och balansräkning,

2) samtycke av den ansvarige föreståndaren och dennes ställföreträdare till uppgiften samt handlingar som påvisar deras yrkesskicklighet,

3) en plan angående personalens storlek och uppgifter,

4) en plan angående avgränsning av serveringsområdet jämte ritningar, samt

5) andra utredningar om sökandens ekonomiska situation, organisation, personal, ansvariga föreståndare, antalet kundplatser samt serveringsstället och serveringsområdet som gäller förutsättningarna för beviljande av tillstånd och som tillståndsmyndigheten anser vara nödvändiga.

Tillståndsmyndigheten kan vid behov kräva tilläggsutredningar angående förutsättningar för beviljande av tillstånd, begränsning av tillståndet eller ställande av villkor som är nödvändiga med tanke på övervakningen och upprätthållandet av allmän ordning.

22 § (19.12.2002/1207)

Serveringsområdet kan ändras på anmälan av tillståndsinnehavaren utom då

1) serveringstillståndet är tillfälligt,

2) serveringsområdet utvidgas utomhus, eller

3) serveringsområdet utvidgas till en annan byggnad.

Anmälan om ändring av serveringsområdet skall lämnas in till tillståndsmyndigheten minst tre veckor före ändringen är planerad att tas i bruk. Tillståndsmyndigheten skall inom två veckor från att ha mottagit anmälan meddela om anmälan godkänns.

Om ändringen inte enligt 1 mom. kan verkställas genom anmälan krävs för ibruktagandet av ändringen tillstånd av tillståndsmyndigheten.

Anmälan och tillståndsansökan skall innehålla de uppgifter och bilagor om serveringsområdet som avses ovan i 21 §.

Tillståndsmyndigheten kan förbjuda ibruktagandet av ändringen eller utfärda begränsningar eller ställa villkor för den med stöd av 21 c och d § alkohollagen.

23 § (29.12.2009/1802)

Servering får inte inledas före klockan nio. Serveringen skall avslutas när serveringsstället stängs, dock senast klockan halv två. Om serveringsstället stångs efter klockan tjugofyra, skall serveringen avslutas senast en halv timme före serveringsställets stängningstid.

Utan hinder av 1 mom. kan regionförvaltningsverket inom vars verksamhetsområde serveringsstället är beläget enligt vad som särskilt föreskrivs tillåta förlängning av serveringstiden så att servering av «alkoholdrycker» får ske före klockan nio och efter klockan halv två.

Tillstånd till förlängning av serveringstiden skall ansökas skriftligen hos regionförvaltningsverket. Till ansökan skall fogas en utredning om behovet av förlängd serveringstid samt annan utredning som rverket anser nödvändig.

Vid behov skall polisens utlåtande om förlängning av serveringstiden inhämtas. Beslutet i ärendet skall tillställas polisen för kännedom.

24 § (24.3.1995/460)

Av «alkoholdrycker» får endast serveras en portion åt gången (basportion) . I samband med måltider får flera alkoholdrycker serveras samtidigt. Sällskap får serveras alkoholdrycker flaskvis eller i andra försäljningsförpackningar.

Basportionen för starka «alkoholdrycker» är 4 centiliter, men de skall även serveras i portioner om 2 centiliter. På serveringsområde i samband med hotellrum får basportionen vara 5 centiliter, om den dryck som serveras har förpackats i en miniatyrflaska av denna storlek.

Basportionen för svaga «alkoholdrycker» är 8 centiliter, men de skall även serveras i portioner om 4 centiliter.

Utan hinder av 1 mom. får «alkoholdrycker» som är tillverkade enbart genom jäsning eller vars alkoholhalt är högst 5,5 volymprocent serveras glas- och flaskvis eller i andra försäljningsförpackningar. Vid servering glasvis är den största engångsportionen 0,5 liter och annars högst en liter per kund.

Vid servering av drinkar som blandas av flera «alkoholdrycker», får i en drink ingå sammanlagt högst så mycket alkohol som i 4 centiliter stark alkoholdryck.

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården kan godkänna arrangemang som innebär avvikelse från vad som bestäms i 2–5 mom. (29.12.2009/1802)

25 §

«Alkoholdrycker» får inte serveras på kredit, mot pant eller genom byteshandel.

Utan hinder av vad som sbestäms i 1 mom. kan «alkoholdrycker» dock serveras på kredit

1) till samfund,

2) till resande som bor på hotell eller om uppbärande av kontant betalning skulle medföra oskälig olägenhet på grund av festens, representationstillställningens eller någon annan liknande tillställnings art eller omfattning,

3) annars till enskilda personer, med iakttagande av kreditsystem som Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården har godkänt.

(29.12.2009/1802)

3 mom. har upphävts genom F 5.12.2013/856.

26 §

Den som köper «alkoholdrycker» är skyldig att på serveringsstället på begäran styrka sin identitet för kontroll av att han uppnått den ålder som nämns i 24 § 1 punkten alkohollagen.

27 §

En person som inte fyllt 18 år får inte anlitas för servering av «alkoholdrycker» på ett serveringsställe, om han eller hon inte skaffat sig tillräcklig yrkesutbildning på det sätt som förutsätts i lagen om yrkesutbildning (630/1998). (29.12.2009/1802)

En studerande får anlitas för servering av «alkoholdrycker» enligt undervisningsprogrammet först när han fyllt 16 år och enbart under ledning av en utbildare som fyllt 20 år och som fått den utbildning som avses i 1 mom.

L om yrkesläroanstalter 487/1987 och L om läroavtalsutbildning 1605/1992 har upphävts genom L om yrkesutbildning 630/1998.

27 a § (19.12.2002/1207)

Serveringstillståndsinnehavarens beslut om ansvarig föreståndare och dennes ställföreträdare skall finnas framlagt på serveringsstället. Om ställföreträdarna är flera till antalet skall den inbördes ställföreträdarordningen mellan dem framgå av beslutet. Den ansvarige föreståndarens och dennes ställföreträdares genom utbildning eller erfarenhet förvärvade yrkesskicklighet skall på begäran av tillståndsmyndigheten kunna utredas på serveringsstället.

Överlåtelse av alkoholdrycks- och spritlager
28 §

När en rörelses verksamhet avslutas eller när den övergår till en annan ägare får rörelsens alkoholdrycks- och spritlager överlåtas enligt de villkor och begränsningar som uppställs av den myndighet som beviljar tillståndet.

Partihandel
29 § (29.12.2009/1802)

I 27 § 3 mom. i alkohollagen avsett partihandelstillstånd för «alkoholdrycker» eller för sprit ska sökas skriftligen hos Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården.

Till ansökan skall fogas

1) en utredning om att sökanden inte har försatts i konkurs och, om sökanden är en fysisk person, att han eller hon är myndig och har handlingsbehörighet som inte har begränsats,

2) om sökanden är en sammanslutning, kopia av bolagsordningen eller stadgarna, utdrag ur handelsregistret, föreningsregistret eller något annat motsvarande register,

3) uppgift om sökandens ombud,

4) upplysningar om det ställe där alkoholdryckerna eller spriten säljs och är lagrade,

5) andra upplysningar som verket anser vara nödvändiga.

Lagring av obeskattade «alkoholdrycker»
30 § (29.12.2009/1802)

I 35 § 1 mom. i alkohollagen avsett godkännande av lager för obeskattade «alkoholdrycker» ska sökas skriftligen hos Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården.

Till ansökan ska fogas

1) en avskrift av det tillstånd som behövs för hållande av obeskattade «alkoholdrycker» i lager,

2) ritningar som utvisar försäljningsställets samt lagerutrymmenas art, konstruktion och läge,

3) andra upplysningar som verket anser vara nödvändiga.

Om verket anser att det inte på basis av den ansökan som avses i 1 och 2 mom. fått tillräckliga upplysningar för godkännande av lagret, ska lagret inspekteras innan det godkänns. Inspektionen förrättas av en representant för verket i närvaro av verksamhetsidkaren eller dennes ombud. Över inspektionen skall uppsättas ett protokoll.

Lagret för obeskattade «alkoholdrycker» kan tas i bruk när verket meddelat verksamhetsidkaren att det godkänt lagret.

Innan sådana ändringar görs i ett lager för obeskattade «alkoholdrycker» som har betydelse för verksamheten eller tillsynen ska verket underrättas om ändringarna. Ändringarna kan tas i bruk först när tillstånds- och tillsynsverket meddelat att den godkänt dem. Om ändringarna på grund av sin omfattning ger anledning till det ska verket innan ändringarna godkänns förrätta en sådan inspektion som avses i 3 mom.

5 kap

Särskilda stadganden

31 §

1 mom. har upphävts genom F 17.9.2009/703. (17.9.2009/703)

Det är fråga om bevislig förstöring av alkoholdryck när förstöringen skett i ett vittnes närvaro. Över förstöringen skall uppsättas ett dokument, i vilket skall antecknas tid och plats för förstöringen samt vem som vidtagit åtgärden och det närvarande vittnet. Alla parter skall ges ett exemplar av dokumentet.

«Alkoholdrycker» eller andra alkoholhaltiga ämnen som fråntagits en drucken person som grips ska tas i polisens förvar. Dryckerna eller ämnena får återlämnas till en person som gripits och hållits i förvar först när han eller hon inte längre är påverkad av alkohol. Om dryckerna inte avhämtas inom två veckor efter fråntagandet, ska de bevisligen förstöras. (17.9.2009/703)

32 §

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna förordning meddelas vid behov av social- och hälsovårdsministeriet.

6 kap

Ikraftträdande

33 §

Denna förordning tråder i kraft den 1 januari 1995.

Utan hinder av vad som stadgas i 14 och 23 §§, får den som har erhållit tillstånd eller rättighet att sälja «alkoholdrycker», idka sin försäljningsverksamhet när denna förordning träder i kraft, ända till den 31 mars 1995 enligt de stadganden, bestämmelser och myndigheters beslut som gäller försäljningstider.

Ikraftträdelsestadganden:

24.3.1995/460:

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1995.

30.6.1995/951:

Denna förordning träder i kraft den 14 juli 1995.

26.4.1996/288:

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1996.

13.9.1996/681:

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1996.

30.4.1997/392:

Denna förordning träder i kraft den 7 maj 1997.

29.5.1998/373:

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1998.

18.6.1998/423:

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1998.

1.4.1999/470:

Denna förordning träder i kraft den 15 april 1999.

26.11.1999/1074:

Denna förordning träder i kraft den 1 december 1999 och gäller till den 1 januari 2000.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

19.12.2002/1207:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003.

Förordningens 23 § 2 och 3 mom. träder dock i kraft först från den 1 januari 2004.

Förordningens 10 och 20 § tillämpas först från den 1 januari 2005. Före det beviljas tillstånd för detaljhandel med och servering av enbart genom jäsning tillverkade «alkoholdrycker» som innehåller högst 4,7 volymprocent etylalkohol beviljas när denna förordning träder i kraft av länsstyrelsen i det län där detaljhandels- eller serveringsstället är beläget i egenskap av tillståndsmyndighet. Tillstånd för servering i färdmedel beviljas av länsstyrelsen i det län där den som ansöker om tillstånd har sin hemort, eller om sökanden inte har sin hemort i Finland, länsstyrelsen i Södra Finlands län. Annat detaljhandels- och serveringstillstånd beviljas och detaljhandelsställe eller alkoholbolagets alkoholbutik godkänns när denna förordning träder i kraft av social- och hälsovårdens produkttillsynscentral i egenskap av tillståndsmyndighet.

Har ärendet blivit anhängigt vid social- och hälsovårdens produkttillsynscentral skall ärendet slutbehandlas av den.

16.12.2004/1140:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005.

12.4.2006/268:

Denna förordning träder i kraft den 15 april 2006.

19.10.2006/933:

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2007.

17.9.2009/703:

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2009.

29.12.2009/1802:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

5.12.2013/856:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

12.2.2015/108:

Denna förordning träder i kraft den 16 februari 2015.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.