Beaktats t.o.m. FörfS 766/2022.

30.12.1993/1587

Aravaförordning

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till miljöministeriets förvaltningsområde stadgas med stöd av aravalagen av den 17 december 1993 (1189/93) samt 12, 18 och 25 §§ lagen om användning, överlåtelse och inlösen av aravahyresbostäder och aravahyreshus (1190/93):

1 kap

Ansökan om aravalån

1 §
Inlämnande av ansökan som gäller aravalån eller aravaobjekt

Kommunen beslutar enligt anvisningar från statens bostadsfond om de årliga ansökningstiderna för aravalån.

Ansökan om aravalån och om godkännande av ett bostadsaktiebolagshus för aravalån skall tillställas kommunen.

2 §
Ansökningstiden

Bostadsaktielån och hyresbostadslån skall sökas inom ett eller, av särskilda skäl, inom två år från det att huset godkänts för användning. Samma ansökningstid tillämpas också på egnahemslån i det fallet att låneobjektet är ett sådant hus som håller på att uppföras eller som nyss har färdigställts och för vars uppförande aravalån inte har beviljats.

Ansökan om ändring av ett ombyggnadslån till samfund till ett lån för ombyggnad av bostadslägenhet skall göras inom de två första låneåren.

Lån för anskaffning av egnahemshus, lån för anskaffning av bostadsaktier, lån för anskaffning av hyreshus och lån för anskaffning av hyresbostad skall sökas inom sex månader eller, av särskilda skäl, inom ett år från det att överlåtelseavtalet ingåtts. Är det kommunen eller en samkommun som ansöker om lån för anskaffning av hyreshus eller lån för anskaffning av hyresbostad, börjar ansökningstiden från det att överlåtelseavtalet har ingåtts och myndigheternas beslut om anskaffningen av aktierna eller huset har vunnit laga kraft.

3 §
Överföring av lån

En ansökan om överföring av aravalån skall tillställas kommunen. Kommunen skall till statskontoret vidarebefordra en ansökan om överföring av ett lån som statens bostadsfond har beviljat.

Till ansökan skall fogas en utredning om att mottagaren eller den nya ägaren övertar ansvaret för lånet samt andra uppgifter som den myndighet som överför lånet bestämmer. Kommunen skall utan dröjsmål underrätta statskontoret om att ett lån har överförts samt om storleken och nivån på annuiteten för ett ägarbostadsaravalan efter överföringen.

4 §
Landsbygdsnäringsmyndighetens utlåtande

Till en ansökan om egnahemslån, lån för anskaffning av egnahemshus eller lån för ombyggnad av egnahemshus skall fogas ett utlåtande av landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där huset är beläget, om lån söks för en lägenhet eller ett område

1) som omfattar mera än 5 hektar jordbruksjord eller som uppfyller villkoren enligt 13 § landsbygdsnäringslagen (1295/90), och vars ägare eller innehavare själv bedriver odling eller skogsbruk,

2) för vars anskaffning har beviljats lån eller understöd med stöd av landsbygdsnäringslagen, renhushållningslagen (161/90), naturnäringslagen (610/84) eller skoltlagen (611/84), eller om lån eller understöd enligt nämnda lagar har beviljats för investeringar som gjorts på lägenheten eller området, eller

3) vars ägare eller innehavare får mer än hälften av sina skattepliktiga inkomster av specialjordbruk eller småföretagarverksamhet enligt landsbygdsnäringslagen eller av fiske eller renskötsel som bedrivs vid sidan av gårdsbruket.

SkoltL 611/1984 har upphävts genom SkoltL 253/1995.

5 §
Bostadsbyggnader, byggnadskomplex, egnahemshus och hyreshus

Vid ansökan om aravalån anses som

1) bostadsbyggnad ett hus och därtill anslutna lokaler som direkt betjänar boende, där den sammanlagda lägenhetsytan hos bostäderna och de lokaler som betjänar boende är minst 75 procent av den totala lägenhetsytan, om inte den myndighet som beviljar lån av särskilda skäl godkänner en mindre andel,

2) byggnadskomplex en helhet som består av två eller flera bostadsbyggnader och som uppförs enligt en enhetlig byggnadsplan för området,

3) egnahemshus en bostadsbyggnad som omfattar en bostadslägenhet eller, av särskilda skäl, två bostadslägenheter och där huvudsakligen ägarens eget hushåll skall bo, samt

4) hyreshus en bostadsbyggnad vars bostäder omedelbart efter att byggnaden godkänts för användning är avsedda att användas som hyresbostäder.

Beträffande byggnadskomplex räknas andelen av bostädernas sammanlagda lägenhetsyta enligt hela byggnadskomplexet.

Vid beviljande av ombyggnadslån för hyresboende kan en av bostäderna i huset användas som bostad av ägaren.

6 §
Lånevärdets storlek

Ett aravalåneobjekts lånevärde bestäms för beräknandet av aravalånets storlek. Förutom lånevärdet inverkar de bestämmelser som statsrådet utfärdat med stöd av aravalagen (1189/93) på lånets storlek.

Till lånevärdet för ett objekt för vilket beviljats egnahemslån, bostadsaktielån, lån för byggnadstiden, hyreshuslån eller hyresbostadslån hänförs de godkända byggnadskostnaderna samt skäliga kostnader för anskaffning av tomt och kommunaltekniskt iordningställande av denna.

Till lånevärdet för ett objekt för vilket beviljats lån för anskaffning av egnahemshus, lån för anskaffning av bostadsaktier, lån fö anskaffning av hyreshus och lån för anskaff ning av hyresbostad hänförs det godtagbar. anskaffningspriset.

I lånevärdet för ett objekt för vilket beviljats långfristigt ombyggnadslån för hyresboende inräknas de godkända ombyggnadskostnaderna samt de skäliga kostnader som orsakas av att en bedömning av husets skick görs och en långsiktig underhållsplan utarbetas. (5.6.1998/403)

7 §
Anskaffningsvärdets storlek

Anskaffningsvärdet för ett aravalåneobjekt bestäms för justering av det största tillåtna aravalånebeloppet och för bestämmande av priserna enligt lagen om användning, överlåtelse och inlösen av aravahyresbostäder och aravahyreshus (1190/93).

Som anskaffningsvärde för ett objekt föl vilket beviljats egnahemslån, lån för anskaffning av egnahemshus, lån för byggnadstiden, hyreshuslån eller lån för anskaffning av hyreshus anses lånevärdet ökat med det skäliga gängse värdet av en tomt som helt eller delvis erhållits utan vederlag.

Som anskaffningsvärde för ett objekt för vilket beviljats bostadsaktielån, lån för anskaffning av bostadsaktier, hyresbostadslån eller lån för anskaffning av hyresbostad anses lånevärdet ökat med det skäliga gängse värdet av en tomt som helt eller delvis erhållits utan vederlag och med lägenhetens andel av bolagets lån.

Som anskaffningsvärde för ett objekt för vilket beviljats lån för ombyggnad av egnahemshus, ombyggnadslån till samfund eller ombyggnadslån för hyresboende anses byggnadens och markens skäliga gängse värde ökat med de godkända kostnaderna för ombyggnad samt kostnaderna för de åtgärder som inte godkänns för aravalån.

8 §
Arrendeavtal för mark

Är aravalåneobjektet beläget på arrendemark, måste arrenderätten utan att markägaren hörs kunna överföras på tredje person. Hyreshuslån, lån för anskaffning av hyreshus och långfristigt ombyggnadslån för hyresboende kan beviljas enbart om arrendeavtalet förbjuder att avtalet sägs upp under lånetiden. (8.12.1995/1403)

För att bostadsaktielån, hyreshuslån, lån för anskaffning av hyreshus, hyresbostadslån eller långfristigt ombyggnadslån för hyresboende skall kunna beviljas måste den återstående arrendetiden enligt arrendeavtalet vara minst 45 år. För att egnahemslån, lån för anskaffning av egnahemshus, lån för ombyggnad av egnahemshus eller lån för ombyggnad av bostadslägenhet skall kunna beviljas måste den återstående arrendetiden vara minst 35 år. Den myndighet som beviljar lånet kan av särskilda skäl också godkänna en kortare arrendetid.

2 kap

Behandling och lyftande av aravalån

9 §
Lånebeslut

Den myndighet som beviljar aravalån kan först, efter att ha konstaterat att de i 5 § aravalagen avsedda allmänna förutsättningarna föreligger, godkänna byggnadsplanen och kostnaderna för objektet som en del av lånebeslutet. Därefter kan byggnadsarbetet inledas.

Den myndighet som beviljar lånet kan ge tillstånd till att arbetet inleds tidigare än vad som stadgas i 1 mom. Har arbetet inletts utan tillstånd, kan lån beviljas endast av särskilda skäl.

I lånebeslutet godkänner den myndighet som beviljar aravalån finansieringsplanen, byggnadsplanen och kostnaderna för objektet, om de inte redan har godkänts, samt fastställer lånevärdet, anskaffningsvärdet och lånets storlek.

Bostadsfonden godkänner byggnads- och finansieringsplanen, kostnaderna, lånevärdet och anskaffningsvärdet för ett bostadsaktiebolagshus som skall godkännas för aravalån.

Bostadsfonden har rätt att meddela anvisningar om förfarandet vid behandlingen av aravalån som hör till bostadsfondens befogenheter.

9 a § (5.6.1998/403)
Bedömning av husets skick och långsiktig underhållsplan

Ett långfristigt ombyggnadslån för hyresboende får inte lyftas förrän en bedömning gjorts av skicket i det hus för vilket lånet beviljas och en långsiktig underhållsplan utarbetats.

10 §
Prövning av boendekostnader och solvens

Då de allmänna förutsättningar som avses i aravalagen prövas, skall särskilt beaktas att boendekostnaderna inom låneobjektet förblir skäliga och att de som genomför projektet i fråga är solventa samt att de verkställer förskottsinnehållningarna till rätt belopp och fullgör övriga skyldigheter som åligger en arbetsgivare.

11 §
Penningrörelse

I fråga om ett aravalån som beviljats av bostadsfonden rekvirerar låntagaren och i fråga om ett aravalån som beviljats av kommunen rekvirerar kommunen låneposterna från statskontoret. Statskontoret betalar posterna på låntagarens konto efter att de villkor om vilka stadgas i 12-14 och 17 §§ och de övriga villkoren för lyftande av lån har uppfyllts.

Posterna av ett bostadsaktielån kan betalas direkt till försäljaren av bostaden, om låntagaren har samtyckt till detta. Låneposterna skall i mån av möjlighet betalas enligt betalningsposterna för köpesumman.

12 §
Inverkan av byggnadslov

Ett aravalån för byggande får inte lyftas förrän byggnadslov har beviljats för låneobjektet.

13 §
Förskott på aravalån

När byggnadsarbetet har inletts kan högst 10 procent av aravalånet lyftas i förskott.

14 §
Tidtabellen för lyftande av aravalån

Ett aravalån kan med undantag av förskott lyftas i flera poster så, att fastighetens värde motsvarar den lyfta delen av lånet, ökad med det sammanlagda beloppet av lån som har intecknats i fastigheten med bättre förmånsrätt och som har lyfts.

Den sista posten av lånet kan inte lyftas förrän arbetet har slutförts enligt byggnadsplanen. Den sista posten skall utgöra minst två procent av det beviljade lånebeloppet, om inte annat följer av särskilda skäl.

Låntagaren skall genom ett intyg av byggnadstillsynsmyndigheten eller på något annat tillförlitligt sätt visa i vilket skede byggnadsarbetet befinner sig. Intyg krävs dock inte när kommunen rekvirerar medel för betalning av ett lån som den beviljat.

Låntagaren skall på begäran av statskontoret eller den myndighet som beviljat lånet avge en försäkran eller förete utredning om att förskottsinnehållningarna på de löner som betalts för byggnadsarbetet har verkställts till rätt belopp och att även övriga skyldigheter som åligger en arbetsgivare har fullgjorts. Om byggnadsarbetet utförs på grundvalen av ett entreprenadavtal, skall låntagaren kräva en försäkran eller en utredning av huvudentreprenören och vid behov av de övriga entreprenörerna. Om en godtagbar försäkran eller utredning inte ges, kan betalningen av låneposter avbrytas.

Aravalån för anskaffning av hus eller bostad kan lyftas efter att lånebeslutet fattats, om inte annat följer av 17 §.

15 §
Anmälan för införande och ändring av anteckning om begränsning

För införande av en sådan anteckning om begränsning som avses i aravalagen eller lagen om användning, överlåtelse och inlösen av aravahyresbostäder och aravahyreshus skall den myndighet som beviljat ett hyresbostadsaravalån utan dröjsmål underrätta den inteckningsmyndighet inom vars ämbetsdistrikt fastigheten är belägen samt aktiebolagets styrelse om lånet. Anmälan för ändring av en anteckning görs av statskontoret eller, i fråga om lån som beviljats av kommunen, av kommunen.

Aktiebolagets styrelse eller disponent skall avfatta och underteckna ett intyg över att de anteckningar i aktiebreven och aktieboken som avses i anmälan har gjorts och sända intyget till den myndighet som betalar lånet.

16 §
Överföring av anteckning om begränsning

Bildas av en fastighet eller en del av en fastighet på vilken en bostadsbyggnad med aravalån är belägen en annan fastighet, en del av en annan fastighet eller ett inteckningsobjekt som baserar sig på arrendeavtal, överförs anteckningen om begränsning på den fastighet på vilken byggnaden är belägen.

Ägaren till fastigheten, innehavaren av arrenderätten till fastigheten eller långivaren kan yrka på överföring av en anteckning.

17 §
Anteckning om begränsning som villkor för lyftande av aravalån

Ett hyresbostadsaravalån kan med undantag av förskott inte lyftas förrän utredning har företetts om att anteckningarna om begränsning har gjorts. I fråga om lån för anskaffning av hyreshus eller lån för anskaffning av hyresbostad skall utredning företes innan den sista låneposten lyfts.

I fråga om ett aravalån som bostadsfonder beviljat kan statskontoret och i fråga om et lån som kommunen beviljat kan kommunen av särskilda skäl bevilja tillstånd att lånet, med undantag av den sista posten, lyfts trots ät sådan utredning som stadgas i 1 mom. inte har företetts.

18 § (28.12.2018/1349)
Strykande av anteckning om begränsning

En anteckning om begränsning ska strykas när det har utretts att begränsningarna har upphört att gälla. Också fastighetens ägare eller innehavaren av arrenderätten till fastigheten eller, i fråga om aktieteckning, anteckningar i aktieboken eller anteckningar i bostadsdatasystemet, ägaren till aktier som medför rätt att besitta en bostadslägenhet, kan yrka på att en anteckning om begränsning ska strykas.

3 kap

Lånevillkoren för ägarbostadsaravalån som uppbärs i form av annuiteter

19 § (13.1.1995/47)
Referensränta för aravalån

Som beräkningsgrund för den ränta som ingår i annuiteten används en räntesats som motsvarar genomsnittet av kostnaderna under tre år för statens upptagning av obligationslån i euro (referensränta för aravalån). (5.12.2001/1195)

Statskontoret fastställer årligen med en hundradedels procentenhets noggrannhet den räntesats som avses i 1 mom. för den 36 månaders tidsperiod som gått ut i slutet av juli för den annuitetsperiod som börjar den 1 mars följande år. (8.12.1995/1403)

20 §
Bestämmandet av den första annuiteten för ägarbostadsaravalån

Den första annuiteten för ett egnahemslån och ett bostadsaktielån fastställs så, att den räknas från den 1 mars som följer efter att huset godkänts för användning. Kommunen skall inom två veckor underrätta statskontoret om att huset godkänts för användning. Har lånet dock beviljats först efter att huset godkänts för användning, fastställs den första annuiteten så, att den räknas från den 1 mars som följer efter beslutet om beviljande av lån.

Den första annuiteten för ett lån för anskaffning av egnahemshus och ett lån för anskaffning av bostadsaktier fastställs så, att den räknas från den 1 mars som följer efter att den första låneposten lyfts.

21 § (13.1.1995/47)
Ränta på ägarbostadsaravalån

För ett ägarbostadsaravalån uppbärs fram till den tidpunkt från vilken den första annuiteten enligt 20 § skall räknas en fast årlig ränta på det lyfta kapitalet. Den fasta räntan är tills vidare 60 procent av den i 19 § avsedda referensräntan för aravalån vid tidpunkten för beviljandet av lånet, dock minst 3,15 procent.

För ett ägarbostadsaravalån uppbärs från den 1 mars till den 1 mars följande år (annuitetsperiod) en årlig ränta tills vidare så, att från beloppet av den ränta som räknas enligt den referensränta för aravalån som avses i 19 § avdras följande procentandelar:

Annuitetsperiod Procentandel som avdras
1-5 45
6-10 35
11-15 25
16-20 0

Den ränta som uppbärs är dock alltid minst 3,15 procent.

22 § (13.1.1995/47)
Annuiteten för ägarbostadsaravalån

Annuiteten för ett ägarbostadsaravalån omfattar den ränta som räknas enligt 21 § och följande amorteringspost som beräknas enligt det ursprungliga kapitalet:

Annuitetsperiod Amortering i procent
1 0,75
2 1,00
3 1,25
4 1,50
5 1,75
6 2,00
7 2,50
8 3,00
9 3,50
10 4,00
11 4,50
12 5,00
13 5,75
14 6,50
15 7,25
16 7,75
17 8,75
18 10,00
19 11,00
20 12,25
23 § (13.1.1995/47)

23 § har upphävts genom F 13.1.1995/47.

24 § (13.1.1995/47)

24 § har upphävts genom F 13.1.1995/47.

25 §
Uppskjutande av amorteringspost för ägarbostadsaravalån (13.1.1995/47)

Kommunen kan för lindrande av ekonomiska svårigheter som uppkommit oberoende av låntagaren på ansökan av denne besluta att den amorteringspost och den ränta som ingår i annuiteten skjuts upp för att betalas senare. Anstånd kan beviljas för högst sju år. De uppskjutna posterna skall betalas senast före utgången av det 25 låneåret. (7.2.1997/119)

Låntagaren skall sända in ansökan till kommunen senast tre månader före den dag då annuitetsposten förfaller. Av särskilda skäl kan ansökan behandlas och ärendet avgöras även om ansökan inte har gjorts inom den stadgade tiden.

Beslut om uppskjutande kan fattas endast för två sådana amorterings- och ränteposter som ingår i annuiteten åt gången. För ett och samma lån kan besluten gälla sammanlagt högst tio amorterings- och ränteposter. (7.2.1997/119)

26 § (13.1.1995/47)

26 § har upphävts genom F 13.1.1995/47.

4 kap

Lånevillkoren för ägarbostadsaravalån som inte uppbärs i form av annuiteter

27 §
Amorteringar och räntor på ombyggnadslån för privatpersoner

Betalningen av amorteringarna på ett lån för ombyggnad av egnahemshus och ett lån för ombyggnad av bostadslägenhet börjar det kalenderår som efter tre år först följer efter att den första låneposten har lyfts. Amorteringarna på lånet görs enligt följande:

År Amorteringsprocent (av det ursprungliga kapitalet)
1 0
2 0
3 0
4 2
5 2
6 3
7 3
8 3
9 4
10 4
11 4
12 4
13 4
14 6
15 6
16 7
17 7
18 13
19 14
20 14

Räntan på lånet är tills vidare 6 procent per år.

28 §
Anstånd med amortering och räntor på ombyggnadslån för privatpersoner

Kommunen kan för lindrande av ekonomiska svårigheter som har uppkommit oberoende av låntagaren på ansökan av låntagaren bevilja anstånd med räntor och amorteringar i högst sju år. Räntor och amorteringar kan skjutas upp så, att de betalas under senare låneår eller under de år som följer omedelbart efter det sista låneåret. De uppskjutna posterna skall betalas inom den maximala lånetid som nämns i 11 § 2 mom. aravalagen. (7.2.1997/119)

Beviljandet av anstånd förutsätter att

1) låntagaren enligt företedd utredning är i behov av hjälp och att

2) anstånd är möjligt inom ramen för det maximibelopp som fastställts i statsbudgeten.

Ansökan om anstånd skall tillställas kommunen senast tre månader innan de amorterings- och ränteposter som ansökan avser förfaller. Av särskilda skäl kan ansökan behandlas och ärendet avgöras även om ansökan inte har gjorts inom den stadgade tiden.

Statskontoret övervakar att de maximibelopp som fastställts i statsbudgeten inte överskrids. För konstaterande av detta kan statskontoret vid behov meddela att kommunen, innan beslutet om anstånd fattas, skall begära statskontorets utlåtande om det är möjligt att bevilja anstånd inom ramen för det fastställda maximibeloppet.

29 §
Amorteringar och räntor på lån för byggnadstiden

Ett lån för byggnadstiden återindrivs på en gång, till den del det inte i form av bostadsaktielån eller hyresbostadslån har överförts på aktieägarna.

Räntan på ett lån för byggnadstiden är tills vidare 8 procent per år.

30 §
Amorteringar och räntor på ombyggnadslån till samfund

Amorteringarna på ett ombyggnadslån till samfund, räknade i procent av det ursprungliga kapitalet, är följande:

År Amortering
1 1
2 2,5
3 2,5
4 6
5 8
6 10
7 13
8 16
9 19
10 22

Räntan på ett ombyggnadslån till ett samfund är tills vidare 3 procent under de två första åren och 6,0 procent om året under de följande åren. (26.11.1999/1079)

5 kap

Lånevillkoren för hyresbostadsaravalån

30 a § (25.9.2003/824)
Amorteringar på hyresaravalån

Ett hyresaravalån kan återindrivas i form av annuiteter som täcker amorteringarna och räntorna så som föreskrivs i 32–35 och 36 §. Då låntagaren så önskar kan amorteringsbeloppen på ett lån för hyreshus, anskaffning av hyreshus, hyresbostad och anskaffning av hyresbostad alternativt vara fasta så som anges i 35 a §.

31 §
Den fasta räntan på hyresaravalån

För ett hyresaravalån, med undantag av ett kortfristigt ombyggnadslån för hyresboende, uppbärs en fast årlig ränta på det lånekapital som lyfts fram till den tidpunkt från vilken den första annuiteten skall räknas, eller till den tidpunkt från vilken amorteringarna enligt 35 a § inleds. (25.9.2003/824)

Beloppet av den fasta räntan för ett hyreshuslån, ett lån för anskaffning av hyreshus, ett hyresbostadslån och ett lån för anskaffning av en hyresbostad motsvarar tills vidare den bassjälvriskandel som avses i 37 §. Beloppet av den fasta räntan för ett långfristigt ombyggnadslån för hyresboende är tills vidare 3,8 procent av lånebeloppet. Om ett långfristigt ombyggnadslån lån har beviljats för ett bostadsrättshus är den fasta räntan dock 4 procent av lånebeloppet.

32 § (25.9.2003/824)
Bestämmandet av den första annuiteten eller amorteringen för hyresaravalån

Den första annuiteten för ett hyreshuslån fastställs så, att den räknas, eller betalningen av amorteringarna inleds, från den 1 mars som följer efter att huset har godkänts för användning. Låntagaren skall inom två veckor underrätta Statskontoret om att huset godkänts för användning.

Den första annuiteten för ett lån för anskaffning av hyreshus, ett hyresbostadslån och ett lån för anskaffning av hyresbostad fastställs så, att den räknas, eller betalningen av amorteringarna inleds, från den 1 mars efter att första låneposten lyfts.

Den första annuiteten för ett långfristigt ombyggnadslån för hyresboende fastställs så, att den räknas från den 1 mars som följer sex månader efter beslutet om att lånet beviljats.

Den myndighet som beviljar lånet kan av särskilda skäl på ansökan av låntagaren fastställa att den första annuiteten för ett lån som avses i 2 eller 3 mom. räknas, eller att betalningen av amorteringarna inleds, ett år senare än den ovan angivna tidpunkten. Låntagaren skall senast tre månader före den dag från vilken den första annuiteten har fastställts eller amorteringarna inletts sända in ansökan till myndigheterna. Av särskilda skäl kan ansökan behandlas och ärendet avgöras även om ansökan inte har gjorts inom den stadgade tiden.

33 § (14.2.2003/131)
Storleken av den första annuiteten för hyresbostadsaravalån

Den första annuiteten för ett hyreshuslån, ett lån för anskaffning av hyreshus, ett hyresbostadslån och ett lån för anskaffning av en hyresbostad är 3,7 procent av lånebeloppet. Den första annuiteten för ett ett hyreshuslån eller ett lån för anskaffning av hyreshus som beviljats för ett bostadsrättshus är dock 3,9 procent av lånebeloppet.

Den första annuiteten för ett långfristigt ombyggnadslån för hyresboende är 3,8 procent av lånebeloppet. Den första annuiteten för ett långfristigt ombyggnadslån för ett bostadsrättshus är dock 4 procent av lånebeloppet.

Lånetiden för ett hyresbostadsaravalån är högst 45 år.

34 § (25.9.2003/824)
Nedsättning av annuiteten för hyresaravalån

I fråga om lån som beviljats av bostadsfonden kan Statskontoret och i fråga om lån som beviljats av kommunen kan kommunen på ansökan av låntagaren med stöd av 17 § 4 mom. (719/2003) aravalagen sänka annuiteten för ett hyreshuslån eller ett hyresbostadslån högst så mycket att den i 7 § lagen om bostadsbidrag (408/1975) avsedda nivån för boendeutgifterna nås.

Annuiteten för ett långfristigt ombyggnadslån för hyresboende kan på de grunder som anges i 1 mom. sänkas för högst fem år i sänder. Fem år efter nedsättningen av annuiteten återgår den till den nivå på vilken den, utan nedsättningen, skulle ha legat under nedsättningstidens första år. Annuiteten eller amorteringarna för andra lån för samma objekt kan inte sänkas, om inte den i detta moment avsedda nedsättningen har gjorts.

Nedsättningen av annuiteten kan lämnas ogjord, om husets ägare inte har fusionerat de hyreshus som han äger till ett bolag eller till enheter som av grundad anledning är ändamålsenliga och jämnat ut hyrorna, eller om ägaren har underlåtit att vidta andra åtgärder för att göra hyran skälig.

35 § (25.9.2003/824)
Den årliga justeringen av annuiteten för hyresaravalån

Statskontoret justerar annuiteten för hyresaravalån räknat från den 1 mars varje kalenderår.

Annuiteten justeras procentuellt. Storleken på justeringen av annuiteten för ett hyreshuslån, ett lån för anskaffning av hyreshus, ett hyresbostadslån och ett lån för anskaffning av en hyresbostad motsvarar förändringen i konsumentprisindexet. Storleken på justeringen av annuiteten för ett långfristigt ombyggnadslån för hyresboende motsvarar förändringen i konsumentprisindexet ökad med 1,5 procentenheter. Som förändring i konsumentprisindexet beaktas dock högst 10 procent.

35 a § (25.9.2003/824)
Amortering på ett hyresaravalån med fasta amorteringar

Amorteringen för ett hyresaravalån med fasta amorteringar uppbärs från den 1 mars till den 1 mars följande år (amorteringsperioden) och räknas på det ursprungliga kapitalet som följer:

Amorteringsperiod Amorteringsprocent på det ursprungliga lånekapitalet
1 0,20
2 0,25
3 0,35
4 0,40
5 0,45
6 0,50
7 0,55
8 0,65
9 0,70
10 0,75
11 0,85
12 0,90
13 0,95
14 1,05
15 1,10
16 1,20
17 1,30
18 1,40
19 1,45
20 1,50
21 1,60
22 1,65
23 1,75
24 1,95
25 2,15
26 2,40
27 2,60
28 2,90
29 3,15
30 3,45
31 3,75
32 4,05
33 4,40
34 4,80
35 5,15
36 5,80
37 6,60
38 7,65
39 8,45
40 9,25

Om ett hyresaravalån med fasta amorteringar har beviljats för ett bostadsrättshus, skall det, avvikande från vad som föreskrivs i 2 mom., amorteras på följande sätt:

Amorteringsperiod Amorteringsprocent på det ursprungliga lånekapitalet
1 0,35
2 0,40
3 0,45
4 0,55
5 0,60
6 0,65
7 0,75
8 0,85
9 0,90
10 1,00
11 1,05
12 1,15
13 1,25
14 1,30
15 1,40
16 1,45
17 1,55
18 1,60
19 1,70
20 1,75
21 1,85
22 2,05
23 2,30
24 2,55
25 2,80
26 3,05
27 3,35
28 3,65
29 3,95
30 4,30
31 4,65
32 5,00
33 5,40
34 5,85
35 6,30
36 6,75
37 7,25
38 8,25
35 b § (25.9.2003/824)
Nedsättning av amorteringen på ett hyresaravalån med fasta amorteringar

Om amorteringarna och räntan på ett hyresaravalån med fasta amorteringar enligt 35 a § tillsammans leder till att medelhyran i hyreshuset eller hyran för en hyresbostad blir högre än de i 7 § lagen om bostadsbidrag I fråga om lån som beviljats av bostadsfonden kan Statskontoret och i fråga om lån som beviljats av kommunen kan kommunen på ansökan av låntagaren med stöd av 17 § 4 mom. aravalagen lägga upp en tabell för amorteringarna på ett lån med fasta amorteringar som avviker från vad som anges i 35 a §. Amorteringarna kan sänkas högst så mycket att den i 7 § lagen om bostadsbidrag avsedda nivån för boendeutgifterna nås.

Nedsättningen av amorteringar kan lämnas ogjord, om husets ägare inte har fusionerat de hyreshus som han äger till ett bolag eller till enheter som av grundad anledning är ändamålsenliga och jämnat ut hyrorna, eller om ägaren har underlåtit att vidta andra åtgärder för att göra hyran skälig.

36 § (1.3.2007/243)
Minskning av annuiteten för ett hyresaravalån eller av grunderna för beräkning av amorteringen

Inlöses med stöd av aravabegränsningslagen i ett hyreshus en bostadslägenhet som ägarbostad, befrias en bostadslägenhet från användnings- och överlåtelsebegränsningarna eller rivs en bostadslägenhet, minskar Statskontoret annuiteten för ett hyresaravalån med ett belopp som motsvarar bostadslägenhetens andel av annuiteten. Om det är fråga om ett lån med fasta amorteringar, minskar Statskontoret beräkningsgrunden för amorteringen med en summa som motsvarar bostadslägenhetens andel av det ursprungliga lånet.

36 a § (14.2.2003/131)
Referensräntan på hyresbostadsaravalån

Som grund för beräkningen av räntan på ett hyreshuslån, ett lån för anskaffning av hyreshus, ett hyresbostadslån och ett lån för anskaffning av en hyresbostad används en räntefot som motsvarar den genomsnittliga räntan under tre år på statens tioåriga obligationslån i euro.

Statskontoret fastställer årligen med en hundradedels procentenhets noggrannhet den räntesats som avses i 1 mom. för den 36 månaders period som gått ut i slutet av juli för den annuitetsperiod och den amorteringsperiod som börjar den 1 mars följande år. (25.9.2003/824)

37 § (14.2.2003/131)
Räntan på hyresbostadsaravalån

Låntagarens bassjälvriskandel för räntan på ett hyreshuslån, ett lån för anskaffning av hyreshus, ett hyresbostadslån och ett lån för anskaffning av en hyresbostad är 3,4 procent.

Om den referensränta som avses i 36 a § överstiger beloppet för bassjälvriskandelen, beräknas räntebeloppet för ett hyreshuslån, ett lån för anskaffning av hyreshus, ett hyresbostadslån och ett lån för anskaffning av en hyresbostad genom att man till räntan för bassjälvriskandelen tills vidare adderar en procentandel enligt följande tabell av den andel av referensräntan som överstiger bassjälvrisken.

Amorterings- eller annuitetsperiod procentandel
1 5
2 7
3 9
4 11
5 13
6 16
7 18
8 20
9 22
10 26
11 30
12 34
13 38
14 42
15 46
16 50
17 54
18 58
19 66
20 74
21 82
22 90
23 98
24 – 100
(25.9.2003/824)

Om ett hyreshuslån eller ett lån för anskaffning av hyreshus har beviljats för ett bostadsrättshus, adderas till bassjälvriskbeloppet tills vidare en procentandel enligt följande tabell av den andel av referensräntan som överstiger bassjälvrisken.

Amorterings- eller annuitetsperiod procentandel
1 10
2 12
3 14
4 16
5 18
6 21
7 23
8 25
9 27
10 31
11 35
12 39
13 43
14 47
15 51
16 59
17 67
18 75
19 83
20 91
21 99
22 – 100
(25.9.2003/824)

Räntan på ett långfristigt ombyggnadslån för hyresboende är tills vidare förändringen i konsumentprisindexet ökad med 3,6 procentenheter. Räntan på ett aravalån som beviljats för ombyggnad av ett bostadsrättshus är tills vidare förändringen i konsumentprisindexet ökad med 4 procentenheter. Är låneobjektet dock en kulturhistoriskt eller arkitektoniskt värdefull byggnad eller har lånet beviljats för ändring av en byggnad som huvudsakligen använts för annat ändamål än boende till en bostadsbyggnad, är räntan tills vidare föränd-ringen i konsumentprisindexet ökad med 2 procentenheter.

Om räntan som bestäms enligt 1–4 mom. överstiger 6,0 procent uppbärs inte den överstigande delen.

38 § (5.6.1998/403)

38 § har upphävts genom F 5.6.1998/403

38 a § (25.9.2003/824)
Maximiränta för hyresaravalån som uppbärs som annuiteter

Med avvikelse från vad som stadgas om räntan i 37 § får den ränta som bärs upp för ett hyresbostadsaravalån dock högst vara lika stor som annuiteten för lånet.

39 §
Amorteringar och räntor på kortfristigt ombyggnadslån för hyresboende

Amorteringarna på ett kortfristigt ombyggnadslån för hyresboende är, beräknade enligt det ursprungliga kapitalet, följande:

År Amortering
1 1
2 2,5
3 2,5
4 6
5 8
6 10
7 13
8 16
9 19
10 22

Räntan på ett kortfristigt ombyggnadslån för hyresboende är tills vidare 3 procent per år för de två första åren och 6 procent per år för de därpå följande åren.

6 kap

Inlösen

40 §
Inlösningsförjärandet

En hyresgäst som önskar lösa in de aktier som medför rätt att besitta en bostadslägenhet som han hyr (inlösare) skall till kommunen och till den som äger aktierna göra skriftlig anmälan om inlösningen.

Inlösaren skall i samband med anmälan till kommunen betala det inlösningspris som avses i 12 § 3 mom. lagen om användning, överlåtelse och inlösen av aravahyresbostäder och aravahyreshus.

41 §
Anstånd med betalningar

Kommunen kan bevilja inlösaren anstånd med betalningen av låneandelen och även av inlösningspriset, till den del det överstiger överlåtelseersättningen till aktieägaren, högst till dess att det lån för anskaffning av bostadsaktier som beviljats för inlösningen kan lyftas.

42 §
Kommunens panträtt

Kommunen har till säkerhet för betalningen av inlösningspriset och låneandelen samt indrivningskostnaderna panträtt i de aktier som inlöses till dess att inlösningspriset och låneandelen för aktierna i sin helhet har betalts.

43 § (28.12.2018/1349)
Övergång av äganderätten

När inlösaren har gjort anmälan om inlösningen samt betalat inlösningspriset och det lån eller den låneandel som hänför sig till aktierna, till den del anstånd inte har beviljats med betalningen av dem, övergår äganderätten till aktierna på inlösaren.

Kommunen ska upprätta en överlåtelsehandling beträffande överlåtelsen av aktierna mellan överlåtaren och inlösaren samt, om inte annat följer av panthavarens rättigheter, utan dröjsmål överlåta aktiebreven till inlösaren. Om lagen om ett bostadsdatasystem tillämpas på aktierna (1328/2018), ska den lagen iakttas också vid inskrivningen av förvärvet.

44 §
Kommunens betalningar

Kommunen skall utan dröjsmål till den som överlåter de inlösta aktierna betala den överlåtelseersättning som avses i 10 § lagen om användning, överlåtelse och inlösen av aravahyresbostäder och aravahyreshus. Kommunen skall likaså utan dröjsmål till statskontoret redovisa den till kommunen betalda skillnaden mellan inlösningspriset och överlåtelseersättningen samt den låneandel som hänför sig till de inlösta aktierna, till den del prestationen inte kvitteras med ett lån som beviljas för inlösningen.

7 kap

Särskilda stadganden som hänför sig till återbetalningen av aravalån

45 § (13.5.2004/395)
Förfallodagar

Annuitetsposterna för samt amorteringar och räntor på aravalån förfaller till betalning halvårsvis den sista dagen i februari och augusti.

Statskontoret kan på ansökan av låntagaren godkänna att förfallodagarna för hyresaravalån eller för aravalån för bostadsrättshus infaller den sista dagen i februari, juni och oktober, om detta är motiverat med beaktande av förfallodagarna för låntagarens samtliga aravalån i relation till inflödet av hyror eller bruksvederlag.

46 §
Beräknande av förändringen i konsumentprisindexet

Som beräkningsgrund för justeringen av annuiteten för aravalån och den ränta som ingår i annuiteten används den förändring i konsumentprisindexet som statistikcentralen fastställt för den tidsperiod på tolv månader som gått ut i slutet av juli kalenderåret före den tidpunkt då annuiteten fastställs eller justeras.

Skulle justeringen av annuiteten för eller räntan på ett lån på basis av en indexförändring enligt 1 mom. bli negativ, justeras annuiteten inte och räntans storlek anses vara O procent.

47 §
Korrigering av annuiteten när aravalånebeloppet ändras

Justeras aravabeloppet efter att lånet har beviljats, korrigerar statskontoret i fråga om lån som beviljats av bostadsfonden och kommunen i fråga om lån som beviljats av kommunen annuitetens storlek. Härvid ökas eller minskas annuitetseurobeloppet i relation till den procentuella förändringen av lånebeloppet. (5.12.2001/1195)

Fattas beslutet före uppbörden av den första annuitetsposten, korrigeras annuitetens storlek räknat från ingången av föregående mars månad. I annat fall korrigeras annuiteten räknat från ingången av följande mars månad.

Myndigheten skall utan dröjsmål underrätta statskontoret om att annuiteten har korrigerats.

48 §
Extra betalningar

Aravalåntagaren har rätt att av lånet betala mera än den stadgade annuitetsposten eller amorteringen. En extra betalning inverkar inte på justeringen av annuiteten för ett hyresbostadsaravalån. (13.1.1995/47)

Om en extra amortering på ett ombyggnadslån till samfund eller ett kortfristigt ombyggnadslån för hyresboende beror på att låneandelen för en enskild bostad har återbetalts, uppgör statskontoret en ny amorteringsplan för det återstående kapitalet utan att den ursprungliga lånetiden förkortas.

49 §
Kommunens betalningsskyldighet gentemot staten

Kommunen skall den tredje dagen från varje förfallodag till bostadsfonden återbetala ett lån av staten till kommunen som motsvarar aravalån. På räntor och amorteringar som förfallit uppbärs ingen ränta för denna tid.

50 §
Dröjsmålsränta

Fördröjs betalningen av en annuitetspost eller ränta eller amortering på ett lån, skall på det försenade beloppet räknat från förfallodagen betalas en årlig dröjsmålsränta enligt den räntefot som avses i 4 § 3 mom. räntelagen. (8.12.1995/1403)

Statskontoret kan när det gäller ett lån som bostadsfonden beviljat och kommunen när det gäller ett lån som kommunen beviljat av särskilda skäl bevilja låntagaren lättnader vid betalningen av dröjsmålsräntan.

51 §
Utredning av en kommuns betalningsstörningar

Har en kommun helt eller delvis underlåtit att betala ett lån av staten som motsvarar aravalån som kommunen beviljat, kan statskontoret bestämma att kommunen inom en av statskontoret utsatt tid skall inkomma med en specifikation över de betalningar som låntagarna erlagt till kommunen och det återstående kapitalet på lånen, varav de olika lånen framgår.

Kommunen skall i samband med att besittningen av säkerheter enligt 33 § 2 mom. aravalagen övergår, i säkerhetshandlingarna på det sätt som statskontoret bestämmer göra en anteckning om att rättigheterna har överförts.

52 §
Exekutiv auktion

När egendom som har pantsatts eller utmätts för lånefordringar enligt aravalagen säljs på auktion, kan egendomen för tryggande av statens intresse inköpas till staten. Statskontoret skall, efter att vid behov ha hört bostadsfonden och byggnadsstyrelsen, bevaka statens intresse vid auktionen, om det inte är fråga om ett objekt för vilket kommunen har beviljat lån.

Kommunen skall underrätta statskontoret om exekutiva auktioner som gäller aravalåneobjekt och som kommer till dess kännedom.

Statskontoret beslutar om användningen av egendom som inköpts till staten. Beslutas det att egendomen skall kvarstå i statens ägo, övergår den i byggnadsstyrelsens besittning.

8 kap

Särskilda stadganden

53 §
Ansöknings- och anmälningsblanketternas form och lämnande av uppgifter

Bostadsfonden eller statskontoret kan godkänna formuläret för blanketterna för de ansökningar eller anmälningar som avses i aravalagen, lagen om användning, överlåtelse och inlösen av aravahyresbostäder och aravahyreshus samt denna förordning. Samtidigt kan det bestämmas om uppgifter som skall lämnas i samband med ansökningen eller anmälan.

54 §
Försäkring

Ett aravalåneobjekt skall ha en tillräcklig försäkring. Ingen försäkring förutsätts dock om objektet ägs av en kommun eller samkommun.

55 §
Tillsyn över god sed i byggherre- och entreprenadverksamhet

Då det med stöd av 36 § aravalagen övervakas att aravalån används i enlighet med aravalagen och de stadganden och bestämmelser som utfärdats med stöd av den samt enligt lånevillkoren, skall statens bostadsfond och övriga aravalånemyndigheter även granska att däri förutsatt god sed iakttas i byggherre- och entreprenadverksamheten.

56 §
Kommunens anmälningsskyldighet i fråga om aravalån som staten delvis ansvarar för

Kommunen skall årligen underrätta statskontoret om uppbörden av ett aravalån enligt 31 § aravalagen som staten delvis ansvarar för.

57 §
Låneår

Med låneår avses varje period om 12 månader som följer efter det att den första aravalåneposten har lyfts.

58 § (7.1.2016/9)
Ränta på ägarens självfinansieringsandel

Den ränta som med stöd av 7 § 1 mom. 5 punkten i aravabegränsningslagen tas ut i hyresgästernas hyra för en bostadslägenhet uppgår till högst fyra procent av den självfinansieringsandel som ägaren av en aravahyresbostad eller av en aktie som medför rätt att besitta en sådan bostad eller ägaren av ett aravahyreshus eller av en aktie i ett aravahyreshusbolag har placerat.

58 a § (7.1.2016/9)
Skälig avsättning

Med stöd av 7 § 1 mom. 3 punkten i aravabegränsningslagen och 16 a § 1 mom. 3 punkten i lagen om bostadsrättsbostäder (650/1990) får det i hyran för aravahyreshus och aravahyresbostäder och i bruksvederlaget för bostadsrättshus tas ut en sådan avsättning för framtida ombyggnads-, underhålls- och skötselkostnader som uppgår till högst en euro per bostadskvadratmeter per månad, förutsatt att aravalånet beviljats för finansieringen av huset eller bostaden för högst 20 år sedan. I annat fall är maximibeloppet två euro per bostadskvadratmeter per månad.

9 kap

Ikraftträdelse- och övergångsstadganden

59 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1994.

Förordningens 11 § tillämpas dock från och med den 1 februari 1994.

60 §
Tillämpning på lån som beviljats tidigare enligt annuitetssystemet

Stadgandena i denna förordning tillämpas också på lån som år 1990 eller senare har beviljats med stöd av lagen om bostadsproduktion (247/66), som har upphävts genom aravalagen. På lån som sammanslagits med stöd av lagen om bostadsproduktion uppbärs ränta enligt 38 § i denna förordning.

På lån som har beviljats med stöd av 6 § 1 mom. 5 och 6 punkten lagen om bostadsproduktion uppbärs dock i avvikelse från denna förordnings 19 och 26 §§ som ränta den ränta som stadgas i 28 b § förordningen om bostadsproduktion eller den lägre ränta som framgår av villkoren i skuldebrevet.

På lån som beviljats med stöd av 6 § 1 mom. 1, 3, 4, 7 och 8 punkten lagen om bostadsproduktion uppbärs i avvikelse från denna förordnings 31 § och 37 § 1 mom. den lägre fasta ränta som framgår av villkoren i skuldebrevet samt på basis av det år då lånet beviljats följande ränta:

1) om lånet har beviljats år 1990 eller 1991, den årliga justeringen av annuiteten ökad med 1,5 procentenheter, samt

2) om lånet har beviljats år 1992, den årliga justeringen av annuiteten ökad med 1,95 procentenheter.

(14.2.2003/131)

Annuiteten på lån som har beviljats med stöd av 6 § 1 mom. 1, 3, 4 och 7 punkten lagen om bostadsproduktion justeras år 1994 i avvikelse från denna förordnings 35 § 2 mom. så som bestäms i statsrådets beslut om nedsättning av justeringen av annuiteten för hyreshuslån (969/93).

61 § (13.5.2004/395)
Tillämpning på lån som beviljats före annuitetssystemets ikraftträdande

Räntorna och amorteringarna på lån som avses i 45 § 2 mom. aravalagen uppbärs fortfarande enligt villkoren i skuldebrevet, utan hinder av vad som stadgas i aravalagen och i denna förordning.

På de lån som avses ovan tillämpas dock

1) 3, 8, 15, 16, 18 och 48–58 §§ denna förordning oberoende av vad som i skuldebrevet bestämts till dessa delar,

2) 48 § 2 mom. denna förordning, varvid en ny amorteringsplan alltid skall uppgöras när en extra amortering beror på återbetalning av låneandelen för en enskild bostad, samt

3) i fråga om storleken på dröjsmålsränta som uppbärs efter att denna förordning trätt i kraft förordningens 50 § 1 mom., om dröjsmålsräntan skulle bli mindre än dröjsmålsräntan enligt villkoren i skuldebrevet.

Amorteringarna och räntorna på de lån som avses ovan förfaller till betalning halvårsvis den sista dagen i mars och september. Har lånet dock beviljats före den 1 juli 1968, är förfallodagarna den sista dagen i juni och december. Statskontoret kan på ansökan av låntagaren godkänna att förfallodagarna halvårsvis infaller den sista dagen någon annan månad, om detta är motiverat med beaktande av förfallodagarna för låntagarens samtliga aravalån i relation till inflödet av hyror.

62 §
Anstånd och nedsättning av ränta

Anstånd med räntor och amorteringar som avses i 46 § 1 mom. aravalagen kan beviljas på de villkor som anges i 28 §.

Ansökan om nedsättning av ränta enligt 46 § 2 mom. aravalagen skall tillställas kommunen senast sex månader före det åttonde låneårets första förfallodag. Av särskilda skäl kan ansökan behandlas och ärendet avgöras även om ansökan inte har gjorts inom den stadgade tiden.

63 §
Grundförbättringslån av understödstyp

I det fall som avses i 47 § 2 mom. aravalagen lämnas ansökan in till kommunen, som skall underrätta statskontoret om sitt beslut. Beslutet kan endast gälla amorteringar och räntor som förfaller till betalning efter att ansökan har lämnats in.

Kommunen skall minst en gång om året kontrollera att en bostad används som bostad för en eller flera personer enligt 47 § 1 mom. aravalagen.

Har låntagaren avlidit eller används en bostad inte som bostad för en eller flera personer enligt 47 § 1 mom. aravalagen, skall låntagaren eller den som har dödsboets egendom i sin besittning utan dröjsmål anmäla förändringen till kommunen.

Efter att ha blivit underrättad om att användningen förändrats skall kommunen bestämma att de amorteringar och räntor som förfallit till betalning efter förändringen omedelbart skall återbetalas, om inte lånet överförs på en person som avses i 47 § 1 mom. aravalagen. Samtidigt skall kommunen bestämma att sådana amorteringar och räntor på lånet som förfaller senare skall betalas enligt lånevillkoren. Kommunen skall underrätta statskontoret om beslutet.

Ikraftträdelsestadganden:

13.1.1995/47:

Denna förordning träder i kraft den 20 januari 1995.

Denna förordnings 33 § 1 mom. tillämpas på lån som beviljats den 1 juni 1994 eller senare.

Stadgandena om ägarbostadsaravalån i denna förordning tillämpas på ägarbostadsaravalån som beviljas efter den 1 januari 1996. På lån som beviljats med stöd av 6 § 1 mom. 5 och 6 punkten lagen om bostadsproduktion (247/66) och som uppbärs i form av annuiteter samt på ägarbostadsaravalån som beviljats före den 1 januari 1996 med stöd av aravalagen (1189/93) och som uppbärs i form av annuiteter tillämpas de stadganden som upphävs eller ändras genom denna förordning fortfarande sådana de lyder innan denna förordning träder i kraft, dock så, att i ränta på lånen från och med den 1 mars 1995 uppbärs högst annuitetens belopp.

8.12.1995/1403:

Denna förordning träder i kraft den 15 december 1995.

Stadgandena 33 § 1 mom., 37 § 1 mom. och 38a § i denna förordning tillämpas på hyresbostadsaravalån som beviljas den 1 december 1995 och senare. På hyresbostadsaravalån som beviljats före den 1 december 1995 med stöd av aravalagen (1189/93) samt på lån som beviljats under 1990 eller senare med stöd av lagen om bostadsproduktion (247/66) tillämpas de stadganden om annuitet och ränta som ändras genom denna förordning fortfarande sådana de lyder innan denna förordning träder i kraft, dock så, att den ränta på lånen som uppbärs från och med den 1 september 1995 är högst lika stor som annuiteten för ifrågavarande lån.

På en sådan annuitetspost, ränta eller amortering på lån som är försenad när denna förordning träder i kraft tillämpas de stadganden om dröjsmålsränta som gällde vid ikraftträdandet. Förordningens 50 § 1 mom. kan dock tillämpas, om det leder till en lindgigare dröjsmålspåföljd än de tidigare stadgandena.

Statskontoret fastställer första gången avvikande från 19 § 2 mom., att referensräntan för aravalån gäller från den 1 januari 1996 till den 28 februari 1997.

7.2.1997/119:

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1997. Förordningens 28 § tillämpas på ombyggnadslån för privatpersoner som beviljats den 1 januari 1994 eller senare. Förordningens 25 § tillämpas på ägarbostadsaravalån som beviljats den 1 januari 1996 eller senare. Vad som i förordningens 25 § 3 mom. bestäms om uppskjutande tillämpas dock även på nedsättning av annuiteten för ägarbostadsaravalån som beviljats mellan den 1 januari 1991 och den 31 december 1995.

Denna förordning tillämpas på de ansökningar om anstånd eller nedsättning av annuiteten som har lämnats in efter att förordningen trätt i kraft.

5.6.1998/403:

Denna förordning träder i kraft den 15 juni 1998.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning kräver får vidtas innan den träder i kraft.

På långfristiga ombyggnadslån för hyresboende som beviljats innan denna förordning träder i kraft, eller om vilka ansökningar är anhängiga då förordningen träder i kraft tillämpas dock de stadganden som är i kraft då förordningen träder i kraft.

34 § 4 mom. denna förordning tillämpas på alla nedsättningar av annuiteten som beviljas efter att denna förordning trätt i kraft.

26.11.1999/1075:

Denna förordning träder i kraft den december 1999 och tillämpas på aravalån som beviljats eller kommer att beviljas den 1 november 1999 eller efter det.

På aravalån som beviljats före den 1 november 1999 tillämpas de stadganden som gäller vid ikraftträdandet.

26.11.1999/1079:

Denna förordning träder i kraft den 1 december 1999.

21.6.2000/595:

Denna förordning träder i kraft den 28 juni 2000 och den tillämpas från och med den 1 januari 2000.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Bestämmelserna i 34 § 4 mom. tillämpas även på de annuiteter för långfristiga ombyggnadslån för hyresboende som sänks efter att denna förordning trätt i kraft, om lånen har beviljats före den 15 juni 1998 eller på basis av ansökningar som då varit anhängiga.

5.12.2001/1195:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

27.3.2002/236:

Denna förordning träder i kraft den 15 april 2002.

Förordningen tillämpas på aravalån som beviljats från och med den 1 januari 2002. På aravalån som beviljats före den 1 januari 2002 tillämpas aravaförordningen sådan den lyder när denna förordning träder i kraft.

14.2.2003/131:

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2003. Förordningen tillämpas på de aravalån som beviljas samt de annuiteter och räntor som justeras räknat från den 1 mars 2003 och senare.

På hyresbostadsaravalån som beviljats innan denna förordning träder i kraft tillämpas 31, 33 och 37 § i denna förordning sådana de lyder när denna förordning träder i kraft, dock så att också beloppet av räntan på ett aravalån som beviljats för uppförande eller anskaffning av ett bostadsrättshus tills vidare motsvarar justeringen av annuiteten ökad med 1,95 procentenheter och den årliga räntan på hyresbostadsaravalån tills vidare utgör högst 5,2 procent av lånebeloppet. Om den i 36 a § avsedda referensräntan stiger eller sjunker med mer än 0,5 procentenheter, stiger eller sjunker den årliga maximiräntan för hyresbostadsaravalån som beviljats innan denna förordning träder i kraft motsvarigt. Då man utreder huruvida maximiräntan skall höjas eller sänkas skall den gällande referensräntan jämföras med den referensränta som gällde då denna förordning trädde i kraft, eller, om maximiräntan senare har ändrats, med den referensränta som gällde då maximiräntan senast ändrades.

25.9.2003/824:

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2003. Förordningens 35 § träder i kraft dock från den 1 mars 2004.

På hyresaravalån som beviljats före den 1 mars 2003 tillämpas 37 § och på långfristiga ombyggnadslån för hyresboende som ansökts om före den 15 juni 1998 tillämpas 34 § sådana som de tillämpades då denna förordning träder i kraft.

13.5.2004/395:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005.

1.3.2007/243:

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2007.

Denna förordning tillämpas på hyresaravalån som har återbetalats den 1 januari 2007 eller därefter enligt 16, 16 a, 17 eller 17 a § i aravabegränsningslagen (1190/1993).

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

7.1.2016/9:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

28.12.2018/1349:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.