Beaktats t.o.m. FörfS 1036/2023.

30.12.1993/1501

Mervärdesskattelag

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

I AVDELNINGEN

1 kap

Allmänt tillämpningsområde

1 §

Mervärdesskatt skall enligt denna lag betalas till staten

1) på rörelsemässig försäljning av varor och tjänster i Finland

2) på import av varor i Finland, (29.12.1994/1486)

3) på gemenskapsinterna varuförvärv enligt 26 a § i Finland, (29.12.1995/1767)

4) på överföring av varor enligt 72 l § från upplagringsförfarande i Finland. (29.12.1995/1767)

2 mom. har upphävts genom L 9.12.2016/1064. (9.12.2016/1064)

3 mom. har upphävts genom L 29.12.1994/1486. (29.12.1994/1486)

Försäljningen anses inte vara rörelsemässig, om vederlaget för försäljningen är lön som avses i 13 § lagen om förskottsuppbörd (1118/1996). (19.6.1997/585)

5 mom. har upphävts genom L 9.1.2009/6. (9.1.2009/6)

1 a § (30.12.1996/1264)

Med Finland avses i denna lag Finlands mervärdesskatteområde enligt Europeiska gemenskapernas lagstiftning samt landskapet Åland, och med utlandet alla andra områden.

Med medlemsstat och gemenskapen avses medlemsstaternas och gemenskapens mervärdesskatteområde enligt Europeiska gemenskapernas lagstiftning.

Om de undantag som gäller landskapet Åland i fråga om stadgandena i denna lag stadgas i lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om «mervärdesskatte»- och accislagstiftningen (1266/1996).

2 kap

Skattskyldighet

Allmänna stadganden (29.12.1994/1486)
2 §

Skyldig att betala mervärdesskatt (skattskyldig) på sådan försäljning som nämns i 1 § är den som sålt varorna eller tjänsterna, om inte något annat föreskrivs i 2 a, 8 a–8 d eller 9 §. (27.6.2014/507)

Om skyldigheten att betala skatt på import av varor stadgas i 9 kap. och om skyldigheten att betala skatt på överföring av varor från upplagringsförfarande i 72 m §. (29.12.1995/1767)

2 a § (29.6.2012/399)

Skattskyldig för sådan vidareförsäljning av varor som nämns i 72 g § är köparen, om säljarens faktura överensstämmer med 209 e § eller, om det är fråga om en sådan situation som avses i 209 a § 4 mom., med en bestämmelse i försäljarens etableringsmedlemsstat som motsvarar 209 e §.

2 b § (29.12.1994/1486)

Skattskyldig för ett sådant gemenskapsinternt varuförvärv som nämns i 1 § 1 mom. 3 punkten är den som gjort förvärvet.

Verksamhet i liten skala
3 § (30.12.2003/1301)

Säljaren är inte skattskyldig om räkenskapsperiodens omsättning är högst 15 000 euro, förutsatt att säljaren inte på egen anmälan har registrerats som skattskyldig. (11.12.2020/961)

I omsättningen enligt 1 mom. inräknas summan av den skattepliktiga försäljningen, den enligt 38 d, 56, 58, 70, 70 b, 71, 72 och 72 a–72 e § skattefria försäljningen, överlåtelser av fastigheter eller rättigheter som hänför sig till fastigheter samt försäljningen av finansiella tjänster enligt 41 § och försäkringstjänster enligt 44 §. I omsättningen inräknas inte försäljning av finansiella tjänster och försäkringstjänster av accessorisk karaktär eller försäljning av anläggningstillgångar. (16.12.2021/1113)

Om säljarens räkenskapsperiod är kortare eller längre än 12 månader, betraktas som räkenskapsperiodens omsättning enligt 1 mom. det belopp som fås när räkenskapsperiodens omsättning multipliceras med 12 och divideras med det antal månader som räkenskapsperioden omfattar. Som månader räknas hela kalendermånader.

Bestämmelserna i 1 mom. tillämpas varken på

1) utlänningar som saknar fast driftställe i Finland,

2) välfärdsområden, eller

3) kommuner.

(29.6.2021/623)
Allmännyttiga samfund
4 § (29.12.2009/1780)

Ett sådant allmännyttigt samfund som avses i inkomstskattelagen (1535/1992) är skattskyldigt endast om den inkomst som har erhållits från en sådan verksamhet som det bedrivit enligt nämnda lag anses som skattepliktig näringsinkomst för samfundet. Ett allmännyttigt samfund är dock skattskyldigt för tagande i eget bruk av restaurang- eller cateringtjänster enligt de förutsättningar som bestäms i 25 a § och för tagande i eget bruk av tjänst som hänför sig till besittande av fastighet enligt de förutsättningar som bestäms i 32 §.

Religionssamfund
5 §

Ett sådant religionssamfund som nämns i inkomstskattelagen är inte skyldig att betala skatt för verksamhet som avses i 23 § 3 mom. i den nämnda lagen.

Universiteten och yrkeshögskolorna (12.12.2014/1091)
5 a § (12.12.2014/1091)

De universitet som avses i 1 § i universitetslagen (558/2009), Helsingfors universitet inbegripet, och yrkeshögskoleaktiebolag som avses i 5 § i yrkeshögskolelagen (932/2014) är skyldiga att betala skatt för sådan verksamhet som avses i 1 § i denna lag.

Offentliga samfund
6 §

Staten, välfärdsområdena och kommunerna är skattskyldiga för verksamhet som nämns i 1 §. (29.6.2021/623)

Staten och kommunerna är skattskyldiga för verksamhet som nämns i 1 §.

Staten, välfärdsområdena och kommunerna är skyldiga att betala skatt för byggtjänster som enligt 33 § tagits i eget bruk även då överlåtelsen av fastigheten inte är rörelsemässig. (29.6.2021/623)

Välfärdsområden och kommuner är skyldiga att betala skatt på försäljning av varor som skaffats för anläggningstillgångar och för sådan användning som berättigar till återbäring enligt 130 §, även då försäljningen inte är rörelsemässig. (29.6.2021/623)

En kommun är skyldig att betala skatt på persontrafikverksamhet som den bedriver eller ordnar även då verksamheten inte idkas i form av affärsrörelse. (30.12.2010/1392)

7 §

Statliga affärsverk, Försörjningsberedskapscentralen, Finlands Bank och Folkpensionsanstalten är särskilt skattskyldiga för sin verksamhet enligt 1 §. (30.12.2010/1392)

Vad som nedan stadgas om staten tillämpas inte på de inrättningar som nämns i 1 mom.

8 § (8.10.2021/857)

På samkommuner samt på landskapet Åland och de kommuner som hör till landskapet Åland tillämpas vad som i denna lag föreskrivs om kommuner.

På välfärdssammanslutningar samt på Helsingfors stad och HUS-sammanslutningen, som har organiseringsansvaret för social- och hälsovården och räddningsväsendet, tillämpas vad som i denna lag föreskrivs om välfärdsområden.

Guldköpare (8.10.1999/940)
8 a § (8.10.1999/940)

Skattskyldig för i 43 c § 1 mom. avsedd skattepliktig försäljning av i 43 b § 1 mom. nämnt investeringsguld samt för försäljning av guldmaterial och halvfärdiga guldprodukter med en renhet av minst 325 tusendelar är köparen, om denne har införts i det register över mervärdesskattskyldiga som avses i 172 §. Skatt behöver inte betalas om staten är köpare.

Utlänningar
Köpare av utsläppsrätter (16.7.2010/686)
8 b § (16.7.2010/686)

Skattskyldig för försäljningen av en utsläppsrätt är köparen, om köparen har förts in i registret över mervärdesskattskyldiga.

Med utsläppsrätt avses de utsläppsrätter för växthusgaser som definieras i artikel 3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen och om ändring av rådets direktiv 96/61/EG och som kan överlåtas i enlighet med artikel 12 i nämnda direktiv, samt andra enheter som är gångbara i handel med utsläppsrätter och som aktörerna kan använda för att följa ovan nämnda direktiv.

Köpare av byggtjänster (16.7.2010/686)
8 c § (16.7.2010/686)

Skattskyldig för försäljningen av sådana byggtjänster som avses i 31 § 3 mom. 1 punkten samt för uthyrning av arbetskraft för dessa tjänster är köparen, om

1) köparen är en näringsidkare som annat än tillfälligt säljer dessa tjänster eller utför fastighetsöverlåtelser enligt 31 § 1 mom. 1 punkten eller 33 §, eller

2) köparen är en sådan näringsidkare som säljer nämnda tjänst till en näringsidkare som nämns i 1 punkten.

Vad som föreskrivs i 1 mom. tillämpas emellertid inte, om försäljningen är skattefri vid tillämpningen av 3 §.

Vad som föreskrivs i 1 mom. tillämpas dock inte på tjänster som avser maskiner, utrustning eller inventarier som används för en särskild verksamhet som bedrivs på en fastighet. (9.12.2016/1064)

Köpare av skrot och avfall (27.6.2014/507)
8 d § (27.6.2014/507)

Skattskyldig för försäljningen av skrot och avfall som avses i 2 mom. är köparen, om köparen är en näringsidkare som har förts in i registret över mervärdesskattskyldiga.

Vad som bestäms i 1 mom. tillämpas på följande skrot och avfall som avses i rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan, i den lydelse av Kombinerade nomenklaturen som gällde den 1 januari 2013:

1) avfall och skrot av järn eller stål; omsmältningsgöt av skrot av järn eller stål (KN-nummer som börjar med 7204),

2) avfall och skrot av koppar (KN-nummer som börjar med 7404),

3) avfall och skrot av nickel (KN-nummer som börjar med 7503),

4) avfall och skrot av aluminium (KN-nummer som börjar med 7602),

5) avfall och skrot av bly (KN-nummer som börjar med 7802),

6) avfall och skrot av zink (KN-nummer som börjar med 7902),

7) avfall och skrot av tenn (KN-nummer som börjar med 8002),

8) avfall och skrot av andra oädla metaller (KN-nummer som börjar med 8101–8113), samt

9) avfall och skrot av galvaniska element, batterier och elektriska ackumulatorer; förbrukade galvaniska element, förbrukade batterier och förbrukade elektriska ackumulatorer (KN-nummer som börjar med 854810).

Vad som bestäms i 1 mom. tillämpas emellertid inte, om försäljningen är skattefri med stöd av 3–5 §.

9 § (29.12.1994/1486)

Om en utlänning inte i Finland har ett fast driftställe, och han inte med stöd av 12 § 2 mom. har ansökt om att bli skattskyldig, är köparen skyldig att betala skatt på de varor och tjänster som utlänningen har sålt i Finland. Skatt behöver inte betalas om staten är köpare.

Säljaren är dock alltid skattskyldig, om

1) köparen är en utlänning som inte har ett fast driftställe i Finland och inte finns upptagen i registret över mervärdesskattskyldiga,

2) köparen är en privatperson,

3) det är fråga om sådan försäljning av varor som avses i 19 a §, eller

4) det är fråga om persontransporttjänster eller tjänster som avses i 69 d §.

(7.5.2021/387)

Vad som föreskrivs i 2 mom. 1 punkten tillämpas dock inte i en situation som avses i 8 c §. (16.7.2010/686)

Vad som sägs i 1 mom. tillämpas trots att en utlänning har fast driftställe i Finland om driftstället inte deltar i försäljningen i fråga. (13.11.2009/886)

10 § (27.6.2014/505)

Med utlänning avses en näringsidkare som har etablerat sätet för sin ekonomiska verksamhet utomlands.

11 § (27.6.2014/505)

11 § har upphävts genom L 27.6.2014/505.

Ansökan om att bli skattskyldig
12 §

Den som bedriver rörelse kan oberoende av vad som föreskrivs i 3–5 §, 45 § 1 mom. 1 och 2 punkten samt 60 § bli skattskyldig på ansökan. (8.2.2019/182)

En utlänning kan utan hinder av 9 §, under de förutsättningar som stadgas i 173 a §, på ansökan bli skattskyldig för sin försäljning i Finland. (29.12.1994/1486)

Om rätten att på ansökan bli skattskyldig för fastighetsupplåtelse stadgas i 30 §.

Sammanslutningar
13 §

Om två eller flera parter i avsikt att bedriva rörelse har bildat en sådan sammanslutning som är avsedd att vara verksam till förmån för delägarna gemensamt, är sammanslutningen skattskyldig för verksamheten.

Beskattning av grupper (29.12.1994/1486)
13 a § (27.5.1994/377)

Skatteförvaltningen kan på ansökan av två eller flera näringsidkare bestämma att dessa när lagen tillämpas ska behandlas som en enda näringsidkare (skattskyldighetsgrupp). Näringsidkarna ska ha etablerat sätet för sin ekonomiska verksamhet eller ha ett fast driftställe i Finland. (27.6.2014/505)

Till en skattskyldighetsgrupp kan endast höra

1) en näringsidkare som i huvudsak säljer finansiella tjänster som avses i 41 § eller försäkringstjänster som avses i 44 § 1 mom.,

2) ett holdingföretag som avses i 1 kap. 15 § i kreditinstitutslagen (610/2014) eller 1 kap. 20 § i lagen om investeringstjänster (747/2012) eller en försäkringsholdingsammanslutning som avses i 1 kap. 8 § i försäkringsbolagslagen (521/2008) eller 1 kap. 6 b § i lagen om försäkringsföreningar (1250/1987), (29.12.2022/1272)

2 punkten har ändrats genom L 1272/2022, som trädde i kraft 30.12.2022. Den tidigare formen lyder:

2) ett holdingföretag som avses i 1 kap. 15 § i kreditinstitutslagen (610/2014) eller en försäkringskoncerns modersammanslutning som avses i 3 kap. 1 § 2 mom. i bokföringsförordningen (1339/1997), (8.8.2014/646)

3) en näringsidkare i vilken en näringsidkare enligt 1 eller 2 punkten har sådant bestämmande inflytande som avses i 1 kap. 5 § eller 6 § 2 mom. bokföringslagen (1336/1997),

4) en näringsidkare i vilken näringsidkare enligt 1–3 punkten tillsammans kan utöva inflytande som motsvarar bestämmande inflytande enligt 1 kap. 5 § eller 6 § 2 mom. bokföringslagen, och en näringsidkare som på det sätt som avses i 3 punkten står under dennes bestämmande inflytande.

(25.4.2003/325)

En förutsättning för att ansökan skall godkännas är att näringsidkarna är nära förbundna med varandra i finansiellt, ekonomiskt och administrativt hänseende.

En näringsidkare kan bara höra till en enda skattskyldighetsgrupp.

Utan hinder av vad som bestäms i 1 mom. skall bestämmelserna om faktura i denna lag tillämpas särskilt på varje näringsidkare. (25.4.2003/325)

13 b § (9.9.2016/773)

En skattskyldighetsgrupp ska meddela vilken till gruppen hörande näringsidkare som ska vara skyldig att uppfylla deklarationsskyldigheten enligt 4 kap. i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ (768/2016) och betalningsskyldigheten enligt 6 kap. i den lagen.

13 c § (29.12.1994/1486)

Ett renbeteslag som avses i renskötsellagen (848/90) och renägare som hör till renbeteslaget behandlas vid mervärdesbeskattningen i fråga om renhushållningen som en enda näringsidkare (renbeteslagsgrupp). Om en renägare som hör till en renbeteslagsgrupp tar varor eller tjänster i eget bruk tillämpas 22 a §.

Renbeteslaget och de renägare som hör till renbeteslaget är ansvariga för renbeteslagsgruppens skatt.

Ett renbeteslag är skyldigt att fullgöra renbeteslagsgruppens deklarationsskyldighet enligt 4 kap. i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ och betalningsskyldigheten enligt 6 kap. i den lagen. (9.9.2016/773)

4 mom. har upphävts genom L 9.9.2016/773. (9.9.2016/773)

5 mom. har upphävts genom L 11.6.2010/529. (11.6.2010/529)

Utan hinder av vad som bestäms i 1 mom. skall bestämmelserna om faktura i denna lag tillämpas särskilt på varje näringsidkare. (25.4.2003/325)

Konkursbon
14 §

Ett konkursbo är separat skattskyldigt för den rörelse som det bedriver självständigt efter det att näringsidkaren har försatts i konkurs.

Tidpunkten när skattskyldigheten uppkommer
15 §

Skyldigheten att betala skatt på försäljning enligt 1 § uppkommer när

1) den sålda varan har levererats eller tjänsten utförts,

2) vederlaget eller en del av det har influtit före den i 1 punkten nämnda tidpunkten,

3) betalning enligt 79 § har inkommit,

4) en vara eller en tjänst har tagits i eget bruk.

Varor och tjänster där försäljningen pågår kontinuerligt anses vara levererade eller utförda enligt 1 mom. 1 punkten vid utgången av redovisningsperioden för den enskilda prestationen. (13.11.2009/886)

Sådan försäljning av tjänster enligt 65 § där köparen, då denne är en näringsidkare eller en juridisk person som finns upptagen i registret över mervärdesskattskyldiga men inte är näringsidkare, är skyldig att betala skatt enligt 9 § 1 mom. och där tillhandahållandet pågår kontinuerligt i mer än ett år, men som inte ger upphov till avräkningar eller betalningar under den perioden, ska på det sätt som avses i 1 mom. 1 punkten anses vara utförd vid utgången av varje kalenderår, fram till dess att tillhandahållandet upphört. (13.11.2009/886)

En i 29 § 1 mom. 10 punkten avsedd helhetstjänst anses vara utförd enligt 1 mom. 1 punkten vid utgången av redovisningsperioden för den enskilda tjänsteprestationen. (28.12.2017/1133)

16 § (23.11.2007/1061)

Skyldigheten att betala skatt på eget bruk av byggtjänster uppkommer

1) allt eftersom den själv utförda byggtjänsten slutförs,

2) när en köpt byggtjänst har tagits emot eller när vederlaget eller en del av det har betalts före mottagningsdagen,

3) när en fastighet som avses i 33 § har överlåtits och en tidigare överlåtare har köpt eller själv utfört byggtjänsten.

2 mom. har upphävts genom L 30.12.2010/1392. (30.12.2010/1392)

16 a § (29.12.1994/1486)

Skyldigheten att betala skatt på ett gemenskapsinternt varuförvärv uppkommer när förvärvet är gjort. En vara har förvärvats vid den tidpunkt då varan har mottagits eller skulle ha tagits i eget bruk.

Om de varor som köps genom gemenskapsinternt varuförvärv levereras till köparen som en kontinuerlig leverans i mer än en kalendermånad, anses varorna i enlighet med 1 mom. ha mottagits vid utgången av varje kalendermånad. (29.6.2012/399)

Det som bestäms i 15 § 1 mom. 2 punkten och 2 mom. tillämpas inte på sådan gemenskapsintern försäljning av varor som avses i 72 b §. (29.6.2012/399)

Om de varor som säljs genom gemenskapsintern försäljning levereras som en kontinuerlig leverans i mer än en kalendermånad, anses varorna i enlighet med 15 § 1 mom. 1 punkten ha levererats vid utgången av varje kalendermånad. (29.6.2012/399)

16 b § (7.5.2021/387)

Skyldigheten att betala skatt på sådan försäljning av varor som avses i 19 b § för den näringsidkare som möjliggör försäljningen och på den försäljning som den näringsidkaren bedriver för köparen uppkommer vid den tidpunkt när köparens betalning godkänns.

3 kap

Skattepliktig försäljning

Försäljning av varor och tjänster
17 §

Med vara avses materiella föremål samt elektricitet, gas, värme, kyla och andra med dem jämförbara energinyttigheter. Med tjänst avses allt annat som kan säljas i form av rörelse.

18 §

Med försäljning av vara avses överlåtelse av äganderätten till en vara mot vederlag.

Med försäljning av tjänst avses utförande eller annan överlåtelse av en tjänst mot vederlag.

18 a § (29.12.1995/1767)

Som varuförsäljning anses också att en vara som hör till tillgångarna för en rörelse som en näringsidkare bedriver i Finland överförs till en annan medlemsstat för näringsidkarens transaktioner.

18 b § (29.12.1995/1767)

En vara anses inte ha blivit såld så som avses i 18 a § om näringsidkaren eller någon annan för hans räkning överför varan till en annan medlemsstat

1) för en värdering eller arbetsprestation som säljs åt näringsidkaren och ska utföras på varan i den stat där transporten upphör och varan efter värderingen eller arbetet återbördas till honom i Finland,

2) temporärt för försäljning av hans tjänster,

3) temporärt i ett syfte som skulle berättiga till tillämpning av förfarandet för temporär import med fullständig befrielse från importtullar, om det var fråga om import från en stat utanför gemenskapen,

4) för sådan försäljning som nämns i 63 d §, eller

5) för genomförande av sådan försäljning som nämns i 38 d §, 63 § 3 mom. eller i 19 a, 70, 72 a eller 72 d §. (16.12.2021/1113)

(7.5.2021/387)

Om någon av de förutsättningar som nämns i 1 mom. upphör, anses varan ha blivit överförd till den andra medlemsstaten så som nämns i 18 a §.

18 c § (29.11.2019/1113)

En näringsidkare anses inte sälja en vara så som avses i 18 a §, om näringsidkaren överför varan genom arrangemang med avropslager. I stället anses näringsidkaren sälja den vara som näringsidkaren överfört genom dessa lagerarrangemang som gemenskapsintern försäljning mot vederlag i enlighet med 72 b § 1 mom. vid den tidpunkt då den näringsidkare som varan var avsedd att säljas till övertar äganderätten till varan.

Arrangemang med avropslager anses föreligga när följande villkor är uppfyllda:

1) en näringsidkare eller någon annan för näringsidkarens räkning överför en vara från Finland till en annan medlemsstat, där varan senare avses säljas till en annan näringsidkare som har rätt att få äganderätt till varan i enlighet med ett avtal mellan de båda näringsidkarna,

2) den näringsidkare som överför varan har inte etablerat sätet för sin ekonomiska verksamhet i den stat där transporten upphör och har inte heller något fast driftställe där,

3) den näringsidkare till vilken varan är avsedd att säljas så som avses i 1 punkten är införd i registret över mervärdesskattskyldiga i den stat där transporten upphör, och den i 2 punkten avsedda näringsidkaren känner till näringsidkarens identitet och mervärdesskattenummer i medlemsstaten i fråga vid den tidpunkt då transporten inleds,

4) den näringsidkare som överför varan fullgör sina skyldigheter enligt 162 § 1 mom. 4 punkten och 209 s § 2 mom.

Vad som i 1 och 2 mom. föreskrivs om den näringsidkare som varan var avsedd för när transporten inleddes tillämpas också på en annan näringsidkare som trätt i dennes ställe med ett motsvarande avtal, om den näringsidkare som överför varan känner till den andra näringsidkarens identitet och mervärdesskattenummer vid ersättningstillfället och gör en anteckning om ersättandet i den förteckning som avses i 209 s § 2 mom.

Om varan inte har sålts till den näringsidkare som avses i 2 mom. 3 punkten och ingen av de situationer som anges i 18 d § har uppstått inom 12 månader från det att varan ankom till den medlemsstat där transporten upphörde, ska varan med avvikelse från 1 mom. anses ha blivit såld så som avses i 18 a §. Försäljningen anses då ha skett dagen efter 12-månadersperiodens utgång. Ingen försäljning anses emellertid ha skett om varan inte har sålts mot vederlag och varan senast den nämnda dagen har återsänts till Finland, och det har gjorts en anteckning om detta i den förteckning som avses i 209 s § 2 mom.

18 d § (29.11.2019/1113)

En vara anses ha blivit såld så som avses i 18 a §, om någon av följande situationer har uppstått före utgången av den tidsfrist som avses i 18 c § 4 mom.:

1) något av de villkor som avses i 18 c § 2 mom. upphör att vara uppfyllt,

2) den näringsidkare som avses i 18 c § 2 mom. 3 punkten ersätts av en annan person, men villkoren i 18 c § 3 mom. uppfylls inte,

3) varan säljs till en annan person än den näringsidkare som avses i 18 c § 2 mom. 3 punkten,

4) varan transporteras till ett annat land än Finland, eller

5) varan har förstörts, gått förlorad eller stulits.

I de situationer som avses i 1 mom. anses försäljningen enligt 18 a § ha skett den dag då

1) villkoret inte längre uppfylldes,

2) näringsidkaren ersattes av en annan person,

3) försäljningen enligt 1 mom. 3 punkten skedde,

4) transporten enligt 1 mom. 4 punkten inleddes,

5) varan de facto avlägsnades eller förstördes, eller, om det är omöjligt att fastställa vilken dag detta skedde, den dag det upptäcktes att varan var förstörd eller försvunnen.

18 e § (29.11.2019/1113)

Med voucher avses ett instrument för vilket det finns en skyldighet att godta det som vederlag eller partiellt vederlag för försäljning av varor eller tjänster och där de varor och tjänster som instrumentet avser eller de potentiella försäljarnas identitet anges antingen på själva instrumentet eller i tillhörande dokumentation, såsom i användningsvillkoren. Frimärken betraktas inte som vouchrar.

Ett instrument som getts ut av en näringsidkare som säljer telekommunikationstjänster och som kan användas som vederlag för bland annat dessa tjänster betraktas som en voucher, vilket ändå inte påverkar tillämpningen av 41 och 42 § på försäljningen av separata tjänster som utgivaren eventuellt tillhandahåller med hjälp av instrumentet.

Med enfunktionsvoucher avses en voucher där beloppet av den mervärdesskatt som ska betalas på försäljningen av de varor och tjänster som vouchern avser och försäljningslandet för varorna och tjänsterna är känt vid tidpunkten för utställandet av vouchern. Med flerfunktionsvoucher avses en annan voucher än en enfunktionsvoucher.

18 f § (29.11.2019/1113)

En överlåtelse av en voucher utgör inte försäljning av en vara eller en tjänst separat från försäljningarna av de varor eller tjänster som vouchern avser. Försäljningen av en eventuell separat tjänst som hänför sig till distributionen av vouchern omfattas av beskattning i enlighet med de allmänna bestämmelserna.

Det vederlag för försäljningen av en enfunktionsvoucher som den som säljer de varor eller tjänster som vouchern avser erhållit betraktas som vederlag eller en del av det enligt 15 § 1 mom. 2 punkten för försäljningen av dessa varor och tjänster.

När en skattskyldig som inte är skyldig att godta en enfunktionsvoucher som vederlag eller partiellt vederlag för försäljning av varor eller tjänster överlåter vouchern i eget namn, anses denne sälja de varor och tjänster som vouchern avser till den som köper vouchern. Detta tillämpas endast om det är klart att voucherns värde täcker hela vederlaget för försäljningen av de varor eller tjänster som vouchern avser.

En näringsidkare som är skyldig att godta en enfunktionsvoucher som vederlag för försäljning av varor eller tjänster, anses ha sålt varorna eller tjänsterna till en sådan skattskyldig som i enlighet med 3 mom. anses ha sålt dem till den som köper vouchern.

19 §

När en vara eller tjänst i ett ombuds namn säljs för huvudmannens räkning anses ombudet ha sålt varan eller tjänsten till köparen och huvudmannen ha sålt den till ombudet.

När en vara eller tjänst i ett ombuds namn köps för huvudmannens räkning anses ombudet ha sålt varan eller tjänsten till huvudmannen och försäljaren ha sålt den till ombudet.

Mellanrubriken har upphävts genom L 7.5.2021/387. (7.5.2021/387)
19 a § (7.5.2021/387)

Med gemenskapsintern distansförsäljning av varor avses försäljning där säljaren eller någon annan för säljarens räkning transporterar varor till köparen från en medlemsstat till en annan.

Med distansförsäljning av varor som importeras avses försäljning där säljaren eller någon annan för säljarens räkning transporterar varor från en stat utanför gemenskapen till en köpare i någon medlemsstat.

En vara anses transporterad av säljaren eller för säljarens räkning också när säljaren indirekt deltar i transporten av varan.

Det är fråga om distansförsäljning om

1) köparen av varan är en privatperson, en näringsidkare vars verksamhet inte i det egna landet till någon del berättigar till avdrag eller återbäring, en juridisk person som inte är näringsidkare eller en näringsidkare som i det egna landet omfattas av förfarandet med schablonberäknad kompensation för primärproduktion,

2) något annat förvärv än ett som görs av en privatperson som avses i 1 punkten inte utgör ett gemenskapsinternt förvärv enligt 26 c § 2 och 3 mom. eller 26 f § eller motsvarande bestämmelser i en annan medlemsstat,

3) varan inte är ett nytt transportmedel som avses i 26 d §,

4) säljaren inte installerar eller monterar varorna i den medlemsstat där transporten avslutas,

5) försäljningen inte i Finland eller i någon annan medlemsstat omfattas av ett förfarande som avses i 79 a § eller något motsvarande förfarande,

6) det inte är fråga om försäljning av el, försäljning av gas som levereras genom ett naturgasnät som finns inom gemenskapens territorium eller genom ett nät som är anslutet till ett sådant naturgasnät eller försäljning av värme och kyla som levereras genom ett nät för värme och kyla. (29.12.2022/1272)

6 punkten har ändrats genom L 1272/2022, som trädde i kraft 30.12.2022. Den tidigare formen lyder:

6) det inte är fråga om försäljning av el, försäljning av gas som levereras genom ett naturgasnät som finns inom unionens territorium eller genom ett nät som är anslutet till ett sådant naturgasnät eller försäljning av värme och kyla som levereras genom ett nät för värme och kyla.

Försäljning av punktskattepliktiga varor är distansförsäljning endast när köparen är en privatperson.

19 b § (7.5.2021/387)

Om en näringsidkare genom att använda en marknadsplats, en plattform, en portal eller ett motsvarande elektroniskt gränssnitt, för en annan näringsidkare möjliggör försäljning av varor, anses den förstnämnda näringsidkaren ha sålt varorna till köparen och den andra näringsidkaren ha sålt dem till den förstnämnda näringsidkaren, under förutsättning att det är fråga om

1) distansförsäljning av varor som importeras och varorna ingår i försändelser med ett verkligt värde på högst 150 euro, eller

2) en näringsidkare som inte är etablerad i gemenskapen som säljer varor till någon annan än en näringsidkare i Finland eller i någon annan medlemsstat.

Överlåtelse av rörelse helt eller delvis (7.5.2021/387)
19 c § (7.5.2021/387)

Som försäljning betraktas inte sådan överlåtelse av varor och tjänster i samband med att en rörelse överlåts helt eller delvis som sker till den som fortsätter rörelsen och denne tar i bruk de överlåtna varorna och tjänsterna för ett ändamål som berättigar till avdrag.

Som försäljning betraktas inte heller överlåtelse av varor och tjänster i samband med en konkurs, om överlåtelsen under de förutsättningar som anges i 1 mom. sker till konkursboet, vilket fortsätter rörelsen.

Om den som fortsätter rörelsen tar i bruk de överlåtna varorna och tjänsterna för ett ändamål som endast delvis berättigar till avdrag, tillämpas 1 och 2 mom. endast till den del de överlåtna varorna och tjänsterna tas i bruk för ett ändamål som berättigar till avdrag.

En i 1–3 mom. avsedd person som fortsätter rörelsen anses vara efterträdare till överlåtaren.

19 d § (7.5.2021/387)

På överlåtelse av en fastighet i samband med överlåtelse av rörelse helt eller delvis tillämpas vad som föreskrivs i 121 i §.

Varor och tjänster i eget bruk (23.6.2005/453)
20 §

Som försäljning anses också att en vara eller en tjänst tas i eget bruk så som 21–26 §§ stadgar.

21 §

Med eget bruk av en vara avses att en näringsidkare

1) tar en vara för privat konsumtion,

2) överlåter en vara utan vederlag,

3) överför eller på något annat sätt tar en vara i annan användning än sådan som enligt 10 kap. berättigar till avdrag.

(21.12.2007/1312)

Vad 1 mom. stadgar om varor i eget bruk tillämpas endast om avdrag har kunnat göras för varan eller om varan har tillverkats i samband med den skattskyldiges rörelse. (29.12.1994/1486)

När skattskyldigheten upphör betalas skatt på de varor som finns kvar i den skattskyldiges besittning, på samma sätt som på varor som tas i eget bruk.

22 §

Med eget bruk av en tjänst avses att en näringsidkare

1) utför, överlåter eller på något annat sätt utan vederlag tar en tjänst för sin eller personalens privata konsumtion eller i övrigt för ett ändamål som inte är rörelsemässigt,

2) utför eller på något annat sätt tar en tjänst i sådan användning för vilken avdragsbegränsningar enligt 114 § gäller,

3) på något annat sätt tar en köpt tjänst i annan användning än sådan som enligt 10 kap. berättigar till avdrag.

(21.12.2007/1312)

Vad 1 mom. stadgar om eget bruk av tjänster tillämpas endast om

1) avdrag har kunnat göras för en köpt tjänst,

2) en själv utförd tjänst har utförts i samband med den skattskyldiges rörelse och näringsidkaren säljer motsvarande tjänster till utomstående.

(29.12.1994/1486)

När skattskyldigheten upphör betalas skatt på de tjänster som finns kvar i den skattskyldiges besittning, på samma sätt som på tjänster som tas i eget bruk.

22 a § (16.12.1994/1218)

På uttag av varor eller tjänster betalas inte skatt då näringsidkaren i ringa mån tar ut varor eller tjänster för sin egen eller sin familjs privata konsumtion.

Särskilda stadganden
23 § (30.12.2010/1392)

I 31, 31 a, 32 och 33 § föreskrivs det om eget bruk av vissa tjänster som har samband med fastigheter.

24 §

På eget bruk av nyttjanderätten till en vara som ägs av en näringsidkare tillämpas vad som 21 § stadgar om eget bruk av varor.

25 §

En överlåtelse i form av ett varuprov eller en sedvanlig reklamgåva betraktas inte som eget bruk av varan.

25 a § (29.12.2009/1780)

En restaurang- eller cateringtjänst som överlåts till personalen anses tagen i eget bruk även när tjänsten inte överlåts i samband med skattepliktig rörelse och motsvarande tjänster inte säljs till utomstående.

26 § (29.12.2009/1780)

Staten ska inte betala skatt på eget bruk av en vara eller tjänst. Staten ska dock betala skatt på eget bruk av en restaurang- eller cateringtjänst i de fall som avses i 25 a § och på eget bruk av en byggtjänst i de fall som avses i 31 § 1 mom. och 33 §.

3 a kap. (29.12.1994/1486)

Gemenskapsinterna varuförvärv

26 a § (29.12.1994/1486)

Med ett gemenskapsinternt varuförvärv avses ett förvärv mot vederlag av äganderätten till ett löst föremål, om säljaren, köparen eller någon annan för deras räkning transporterar föremålet till köparen från en medlemsstat till en annan.

Som gemenskapsinternt varuförvärv anses också att

1) en vara som hör till tillgångarna för en rörelse som en näringsidkare bedriver i en annan medlemsstat överförs till Finland för näringsidkarens transaktioner, och att

2) en vara som hör till näringsidkarens rörelsetillgångar i en annan situation än den som nämns i 1 punkten överförs från en annan medlemsstat till Finland för att här användas inom hans rörelse, om varan hade förvärvats eller tillverkats i medlemsstaten i fråga.

(29.12.1995/1767)

Ett förvärv av en vara betraktas inte som ett gemenskapsinternt förvärv om det är fråga om sådan försäljning som nämns i 19 a §, 63 § 3 mom. eller i 63 e §. (7.5.2021/387)

26 b § (29.12.1995/1767)

En vara anses inte ha blivit förvärvad så som avses i 26 a § 2 mom., om näringsidkaren eller någon annan för hans räkning överför varan

1) för en värdering eller arbetsprestation som säljs åt honom och som ska utföras på varan i Finland och varan efter arbetet återbördas till honom i den medlemsstat från vilken varan ursprungligen transporterades,

2) temporärt för försäljning av hans tjänster,

3) temporärt i ett syfte som skulle berättiga till tillämpning av förfarandet för temporär import med fullständig befrielse från importtullar, om det vore fråga om import från en stat utanför gemenskapen, (29.4.2016/305)

4) för sådan försäljning som nämns i 63 d §, eller (29.11.2019/1113)

5) för genomförande av sådan försäljning som nämns i 38 d, 70, 72 a eller 72 d §. (16.12.2021/1113)

(27.6.2014/505)

Om någon av de förutsättningar som nämns i 1 mom. upphör, anses varan ha blivit överförd till Finland så som nämns i 26 a § 2 mom. 1 eller 2 punkten.

26 c § (29.12.1994/1486)

Det är fråga om ett gemenskapsinternt förvärv enligt 26 a § endast om

1) varans köpare är en näringsidkare eller en juridisk person som inte är näringsidkare och säljaren är en näringsidkare som inte i sitt eget land bedriver verksamhet i liten skala som är skattefri, eller

2) varan är ett sådant nytt transportmedel som nämns i 26 d §.

Det är dock inte fråga om ett gemenskapsinternt förvärv till den del som förvärvens värde, utan skattens andel, med undantag för nya transportmedel, accispliktiga varor och förvärv som nämns i 3 mom., är högst 10 000 euro per kalenderår, om (26.10.2001/915)

1) de gemenskapsinterna förvärven under föregående kalenderår uppgick till högst 10 000 euro, och (26.10.2001/915)

2) köparen är en näringsidkare vars verksamhet inte till någon del berättigar till avdrag, eller en juridisk person som inte är näringsidkare och köparen inte har fått ett sådant beslut som nämns i 26 f §.

Det är inte heller fråga om ett gemenskapsinternt förvärv, om

1) skatt inte skulle betalas på försäljning av varan med stöd av 38 d eller 58 § eller 70 § 1 mom. 6–8 punkten, om försäljningen skulle ske i Finland,

2) förvärvet av varan skulle berättiga till återbäring enligt 127 eller 129 c §, om försäljningen skulle ske i Finland, eller (10.6.2022/417)

2 punkten har ändrats genom L 417/2022, som trädde i kraft 1.7.2022. Den tidigare formen lyder:

2) förvärvet av varan skulle berättiga till återbäring enligt 127 §, om försäljningen skulle ske i Finland, eller

3) förvärvaren är en internationell organisation eller dess personal, som enligt avtalet om grundande av organisationen eller värdlandsöverenskommelsen skulle ha rätt till återbäring för den skatt som ingår i förvärvet, om försäljningen skulle ske i Finland.

(16.12.2021/1113)

Paragrafens 2 mom. gäller inte förvärvav nya transportmedel eller accispliktiga varor.

Det är inte heller fråga om ett gemenskapsinternt förvärv, om det på försäljningen av varan i den stat där transporten har inletts har tillämpats ett förfarande som motsvarar det förfarande som nämns i 79 a §. En förutsättning för skattefrihet är att det på ett försäljningsverifikat som givits av en utländsk återförsäljare finns en anteckning om att ovan nämnda förfarande har tillämpats på försäljningen. (29.12.1995/1767)

26 d § (29.12.1994/1486)

Med transportmedel avses i 26 c § för person- eller varutransporter avsedda (13.11.2009/886)

1) motordrivna marktransportmedel som har en motor med en cylindervolym på över 48 cm3 eller en effekt på över 7,2 kw,

2) fartyg vars längd överstiger 7,5 meter,

3) luftfartyg med en största tillåtna startvikt som överstiger 1 550 kg.

Ett transportmedel är nytt, om

1) ett motordrivet marktransportmedel har sålts högst sex och ett annat transportmedel högst tre månader efter det att de första gången togs i bruk, eller

2) ett motordrivet marktransportmedel har körts högst 6 000 kilometer, ett fartyg har körts eller seglats högst 100 timmar eller ett luftfartyg har flugits högst 40 timmar.

Som transportmedel betraktas dock inte sådana fartyg eller luftfartyg som med stöd av 58 § eller 70 § 1 mom. 6 punkten kan säljas skattefritt. (24.6.1999/763)

26 e § (29.12.2022/1272)

Med punktskattepliktiga (accispliktiga) varor avses i denna lag sådana varor som nämns i 3 § i lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker (1471/1994), 2 § 1 mom. i lagen om tobaksaccis (1470/1994), 2 § 1 mom. i lagen om punktskatt på flytande bränslen (1472/1994) och 2 § 2 punkten a och c underpunkten i lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen (1260/1996), med undantag för sådan gas som levereras genom ett naturgasnät som finns inom gemenskapens territorium eller genom ett nät som är anslutet till ett sådant naturgasnät.

26 e § har ändrats genom L 1272/2022, som trädde i kraft 30.12.2022. Den tidigare formen lyder:

26 e § (30.12.2010/1392)

Med punktskattepliktiga (accispliktiga) varor avses i denna lag sådana varor som nämns i 3 § i lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker (1471/1994), 2 § 1 mom. i lagen om tobaksaccis (1470/1994), 2 § 1 mom. i lagen om punktskatt på flytande bränslen (1472/1994) och 2 § 2 punkten a och c underpunkten i lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen (1260/1996), med undantag för sådan gas som levereras genom ett naturgasnät som finns inom unionens territorium eller genom ett nät som är anslutet till ett sådant naturgasnät.

26 f § (11.6.2010/529)

Skatteförvaltningen beslutar på ansökan av en sådan köpare som avses i 26 c § 2 mom. 2 punkten att köparens förvärv ska betraktas som gemenskapsinterna förvärv, även om förvärvens värde inte överstiger det belopp som nämns i lagrummet i fråga.

26 g § (29.12.1994/1486)

En vara anses ha blivit transporterad från en medlemsstat så som nämns i 26 a § 1 mom. också om transporten utgår från en stat utanför gemenskapen och slutar i en annan medlemsstat än den till vilken varorna har importerats, om importören är en juridisk person som inte är näringsidkare.

26 h § (29.11.2019/1113)

En näringsidkare anses inte göra ett gemenskapsinternt varuförvärv så som avses i 26 a § 2 mom. om näringsidkaren överför varan genom arrangemang med avropslager. I stället anses den näringsidkare som varan är avsedd för göra ett gemenskapsinternt förvärv mot vederlag så som avses i 26 a § 1 mom. vid den tidpunkt då näringsidkaren övertar äganderätten till den vara som överförts genom dessa lagerarrangemang.

Arrangemang med avropslager anses föreligga när följande villkor är uppfyllda:

1) en näringsidkare eller någon annan för näringsidkarens räkning överför en vara från en annan medlemsstat till Finland, där varan senare avses säljas till en annan näringsidkare som har rätt att få äganderätt till varan i enlighet med ett avtal mellan de båda näringsidkarna,

2) den näringsidkare som överför varan har inte etablerat sätet för sin ekonomiska verksamhet i Finland, och har inte heller något fast driftställe här,

3) den näringsidkare till vilken varan är avsedd att säljas så som avses i 1 punkten är införd i registret över mervärdesskattskyldiga i Finland, och den i 2 punkten avsedda näringsidkaren känner till näringsidkarens identitet och finska mervärdesskattenummer vid den tidpunkt då transporten inleds,

4) den näringsidkare som överför varan fullgör de skyldigheter enligt lagstiftningen i den medlemsstat där transporten inleds som motsvarar de skyldigheter som anges i 162 § 1 mom. 4 punkten och 209 s § 2 mom.

Vad som i 1 och 2 mom. föreskrivs om den näringsidkare som varan var avsedd för när transporten inleddes tillämpas också på en annan näringsidkare som trätt i dennes ställe med ett motsvarande avtal, om den näringsidkare som överför varan känner till den andra näringsidkarens identitet och finska mervärdesskattenummer vid ersättningstillfället och gör en anteckning om ersättandet i en sådan förteckning enligt lagstiftningen i den medlemsstat där transporten inleds som motsvarar den förteckning som avses i 209 s § 2 mom.

Om varan inte har sålts till den näringsidkare som avses i 2 mom. 3 punkten och ingen av de situationer som anges i 26 i § har uppstått inom 12 månader från det att varan ankom till Finland, ska den som överfört varan, med avvikelse från 1 mom., anses ha gjort ett gemenskapsinternt varuförvärv i enlighet med 26 a § 2 mom. Det gemenskapsinterna förvärvet anses då ha skett dagen efter 12-månadersperiodens utgång. Inget gemenskapsinternt förvärv anses emellertid ha skett om varan inte har sålts mot vederlag och varan senast den nämnda dagen har återsänts till den medlemsstat där transporten inleddes, och det har gjorts en anteckning om detta i en sådan förteckning i den medlemsstaten som motsvarar den förteckning som avses i 209 s § 2 mom.

26 i § (29.11.2019/1113)

Den som överför varan anses ha gjort ett gemenskapsinternt varuförvärv i enlighet med 26 a § 2 mom., om någon av följande situationer har uppstått före utgången av den tidsfrist som avses i 26 h § 4 mom.:

1) något av de villkor som avses i 26 h § 2 mom. upphör att vara uppfyllt,

2) den näringsidkare som avses i 26 h § 2 mom. 3 punkten ersätts av en annan person, men villkoren i 26 h § 3 mom. uppfylls inte,

3) varan säljs till en annan person än den näringsidkare som avses i 26 h § 2 mom. 3 punkten,

4) varan transporteras till ett annat land än den medlemsstat som varan ursprungligen överfördes från, eller

5) varan har förstörts, gått förlorad eller stulits.

I de situationer som avses i 1 mom. anses det gemenskapsinterna förvärvet ha skett den dag då

1) villkoret inte längre uppfylldes,

2) näringsidkaren ersattes av en annan person,

3) försäljningen enligt 1 mom. 3 punkten skedde,

4) transporten enligt 1 mom. 4 punkten inleddes,

5) varan de facto avlägsnades eller förstördes, eller, om det är omöjligt att fastställa vilken dag detta skedde, den dag det upptäcktes att varan var förstörd eller försvunnen.

26 j § (25.5.2023/835)

Om försvarsmakten i en medlemsstat eller i en stat som är part i nordatlantiska fördraget, för användning av försvarsmaktens väpnade styrkor eller av den civilpersonal som åtföljer dem, tar sådana varor i bruk som inte skulle vara berättigade till skattefrihet enligt 94 § 1 mom. 24 punkten om det var fråga om import till Finland, ska användningen likställas med gemenskapsinternt varuförvärv mot vederlag. Detta gäller endast varor vars förvärv eller import ursprungligen har befriats från skatt med stöd av 72 d § 4 eller 5 mom., 94 § 1 mom. 24 punkten eller 129 c § eller motsvarande bestämmelser i en annan medlemsstat.

26 j § har ändrats genom L 835/2023, som trädde i kraft 26.5.2023. Den tidigare formen lyder:

26 j § (10.6.2022/417)

Om försvarsmakten i en medlemsstat, för användning av försvarsmaktens väpnade styrkor eller av den civilpersonal som åtföljer dem, tar sådana varor i bruk som inte skulle vara berättigade till skattefrihet enligt 94 § 1 mom. 24 punkten om det var fråga om import till Finland, ska användningen likställas med gemenskapsinternt varuförvärv mot vederlag. Detta gäller endast varor vars förvärv eller import ursprungligen har befriats från skatt med stöd av 72 d § 5 mom., 94 § 1 mom. 24 punkten eller 129 c § eller motsvarande bestämmelser i en annan medlemsstat.

26 j § har tillfogats genom L 417/2022, som trädde i kraft 1.7.2022.

4 kap

Undantag från skattepliktigheten för försäljning

Fastighetsöverlåtelse
27 §

Skatt betalas inte på försäljning av fastigheter eller på överlåtelse av arrenderätt, hyresrätt, servitutsrätt eller någon annan motsvarande rättighet som gäller en fastighet.

Skatt betalas inte heller på överlåtelse av elektricitet, gas, värme, vatten eller någon motsvarande nyttighet i samband med överlåtelse av skattefri nyttjanderätt till en fastighet.

28 § (9.12.2016/1064)

Med fastighet avses fast egendom enligt definitionen i artikel 13b i rådets genomförandeförordning (EU) nr 282/2011 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt.

29 § (9.12.2016/1064)

Trots vad som föreskrivs i 27 § ska skatt betalas

1) på försäljning av byggtjänster,

2) på försäljning av rätten att ta mark- och stensubstanser eller av skogsavverkningsrättigheter eller av jakt- eller fiskerätt,

3) i hotell- och campingområdesverksamhet och motsvarande inkvarteringsverksamhet på överlåtelse av nyttjanderätten till rum, campingplatser, stugor och andra motsvarande lokaler,

4) på överlåtelse av tillfällig karaktär av nyttjanderätten till konferens-, utställnings- eller idrottslokaler eller andra motsvarande lokaler,

5) på uthyrning av platser för parkering av fordon,

6) på upplåtelse av hamnar eller flygfält för att användas av fartyg eller luftfartyg,

7) på uthyrning av maskiner och utrustning som har installerats varaktigt i en fastighet,

8) på överlåtelse av nyttjanderätten till förvaringsfack,

9) på upplåtelse av annons- eller reklamplatser på fastigheter och platser för förströelse- eller läskedrycksautomater eller andra liknande anordningar eller spel,

10) på överlåtelse av helhetstjänster. (28.12.2017/1133)

Med helhetstjänst enligt 1 mom. 10 punkten avses en samling tjänster bestående av plane-rings-, bygg-, finansierings- och underhållstjänster som gäller en väg, järnväg, byggnad eller bestående konstruktion samt till dem eller till deras användning omedelbart anslutande lösöre och för vilken vederlaget bestäms enligt objektets användning eller användbarhet. (28.12.2017/1133)

30 §

För överlåtelse av nyttjanderätten till en fastighet betalas med avvikelse från 27 § skatt, om överlåtaren ansöker om att bli skattskyldig för denna verksamhet. Skattskyldigheten gäller endast den fastighet eller den del av en fastighet som nämns i ansökan. Skattskyldigheten förutsätter att fastigheten fortlöpande används för verksamhet som berättigar till avdrag enligt 10 kap. eller att fastigheten används av staten, av ett universitet som avses i 1 § i universitetslagen, av ett yrkeshögskoleaktiebolag som avses i 5 § i yrkeshögskolelagen eller av en privat anordnare av yrkesutbildning som avses i 32 i § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009). (14.12.2017/882)

En förutsättning för den i 1 mom. avsedda skattskyldigheten för överlåtaren är att också förvärvaren ansöker om att bli skattskyldig ifall förvärvaren i sin tur överlåter nyttjanderätten till fastigheten. (13.12.2001/1239)

Ett fastighetsaktiebolag, vars aktieägare själva använder eller hyr eller arrenderar ut den del av fastigheten som de besitter på basis av sina aktier, kan ansöka om att bli skattskyldigt endast om aktieägarna har rätt att till fullt belopp dra av den skatt som ingår i vederlaget eller om staten, ett universitet som avses i 1 § i universitetslagen, ett yrkeshögskoleaktiebolag som avses i 5 § i yrkeshögskolelagen eller en privat anordnare av yrkesutbildning som avses i 32 i § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet är aktieägare. (14.12.2017/882)

Vad som ovan stadgas om fastighetsaktiebolag och aktieägare i det tillämpas också på andra aktiebolag och andelslag som har till syfte att inneha en fastighet, och på deras aktieägare och medlemmar.

Eget bruk av vissa tjänster som har samband med fastigheter (23.11.2007/1061)
31 §

En byggtjänst anses ha blivit tagen i eget bruk också när

1) en näringsidkare på ett markområde som han innehar uppför eller låter uppföra en byggnad eller bestående konstruktion för försäljning,

2) en näringsidkare i samband med ett nybygge säljer en byggtjänst till ett sådant bostads- eller fastighetsaktiebolag där han har bestämmanderätt när entreprenadavtalet ingås.

Även om en sådan näringsidkare som nämns i 1 mom. inte säljer byggtjänster till utomstående skall han betala skatt på eget bruk av byggtjänsten så som 22 § stadgar.

Byggtjänster är

1) byggnads- och reparationsarbeten på fastigheter samt överlåtelse av varor som installeras i samband med arbetet,

2) planering, övervakning och motsvarande tjänster i samband med arbeten som nämns i 1 punkten.

31 a § (29.12.1994/1486)

En byggtjänst anses ha blivit tagen i eget bruk också när en näringsidkare som säljer byggtjänster till utomstående eller bedriver verksamhet enligt 31 § utför tjänsten för annan användning än sådan som berättigar till avdrag.

32 §

En tjänst som avser fastighetsinnehav anses ha tagits i eget bruk också när fastighetens ägare eller innehavare själv utför den tjänst som avser fastigheten, om fastigheten används för något annat syfte än ett sådant som berättigar till avdrag.

Fastighetens ägare eller innehavare behöver inte betala skatt om lönekostnaderna och socialkostnader för de tjänster som avser fastighetsinnehav som han eller hon utfört under ett kalenderår inte överstiger 50 000 euro. (9.12.2016/1064)

Tjänster som avser fastighetsinnehav är

1) sådana byggtjänster som nämns i 31 §,

2) renhållning och annan skötsel av fastigheten samt ekonomiska och andra administrativa tjänster som hänför sig till fastigheten.

Tjänster som avser fastighetsinnehav är inte tjänster som avser maskiner, utrustning eller inventarier som används för en särskild verksamhet som bedrivs på en fastighet. (9.12.2016/1064)

33 § (23.11.2007/1061)

En byggtjänst i samband med ett nybygge eller ombyggnad av en fastighet anses ha blivit tagen i eget bruk även då en näringsidkare, staten, ett välfärdsområde eller en kommun i andra fall än de som avses i 31 § 1 mom. 1 punkten överlåter fastigheten innan den tas i bruk efter det att byggtjänsten har utförts. (29.6.2021/623)

Skatt ska inte betalas på eget bruk enligt 1 mom. av själv utförda byggtjänster i fråga om lönekostnaderna och de sociala kostnaderna i samband med dem, om

1) lönekostnaderna jämte socialkostnader för de tjänster som avser fastighetsinnehav under ett kalenderår inte överstiger 50 000 euro, och

2) näringsidkaren inte har sålt byggtjänster till utomstående eller bedrivit sådan verksamhet som avses i 31 § 1 mom. vid den tidpunkt då byggtjänsten utfördes.

(29.10.2010/905)
33 a § (30.12.2010/1392)

33 a § har upphävts genom L 30.12.2010/1392.

Posttjänster (29.4.2011/417)
33 b § (29.4.2011/417)

Skatt betalas inte på försäljning av samhällsomfattande tjänster som bedrivs av den som tillhandahåller samhällsomfattande tjänster och som avses i postlagen (415/2011) och i Ålands landskapslag om posttjänster (ÅFS 60/2007).

Skatt ska dock betalas på försäljning av sådana tjänster för vilka villkoren har förhandlats individuellt.

Hälso- och sjukvård
34 §

Skatt betalas inte på försäljning av hälso- och sjukvårdstjänster.

Skatt betalas inte heller då den som bedriver vårdverksamhet i samband med vården överlåter tjänster och varor som sedvanligt ingår i vården.

35 §

Med hälso- och sjukvårdstjänster avses åtgärder för att bestämma en människas hälsotillstånd samt funktions- och arbetsförmåga eller för att återställa eller upprätthålla hennes hälsa samt funktions- och arbetsförmåga, om det är fråga om

1) vård vid en sådan verksamhetsenhet för hälso- och sjukvård som staten, välfärdsområdet eller kommunen är huvudman för eller vård som avses i lagen om privat hälso- och sjukvård (152/1990), (29.6.2021/623)

2) vård som ges av en sådan yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården som bedriver sin verksamhet med stöd av lagstadgad rätt eller som enligt lag är registrerad.

36 §

Skatt betalas inte heller på försäljning av följande varor och tjänster

1) sjuktransporter med särskilt för ändamålet utrustade transportmedel,

2) undersöknings- och laboratorietjänster i anslutning till hälso- och sjukvården,

3) tandproteser som säljs av tandläkare eller tandtekniker eller specialtandtekniker och tandtekniska arbeten på dem,

4) modersmjölk, blod, organ och vävnader av människa, (29.12.1995/1767)

5) varor och tjänster som används direkt i hälso- och sjukvård och som den som tillhandahåller hälso- och sjukvårdstjänster enligt lagen om privat hälso- och sjukvård eller en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården enligt 35 § 2 punkten inom ramen för denna sin verksamhet överlåter till någon annan som tillhandahåller hälso- och sjukvårdstjänster eller till en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården. (29.12.1995/1767)

Socialvård
37 §

Skatt betalas inte på försäljning av tjänster och varor i form av socialvård.

38 § (14.12.2018/1119)

Med socialvård avses verksamhet som bedrivs av staten, välfärdsområdet eller kommunen samt verksamhet som bedrivs av någon annan producent av socialvårdstjänster under övervakning av socialmyndigheterna, när verksamheten har till syfte att sörja för omvårdnaden av barn och ungdomar och äldre personer samt omvårdnad och andra tjänster och stödåtgärder för personer med funktionsnedsättning, missbrukarvård och annan motsvarande verksamhet. (29.6.2021/623)

Med socialvård avses också sådana tolkningstjänster på grund av hörsel-, synhörsel- och talnedsättning eller annat motsvarande handikapp som ordnas med stöd av lag eller understöds med statliga medel.

38 a § (14.12.2018/1119)

Skatt betalas inte på försäljning av småbarnspedagogiska tjänster.

Skatt betalas inte heller då den som tillhandahåller småbarnspedagogik i samband med detta överlåter tjänster och varor som vanligen hör till de småbarnspedagogiska tjänsterna till den som erhåller småbarnspedagogiska tjänster.

38 b § (14.12.2018/1119)

Med småbarnspedagogiska tjänster avses daghemsverksamhet, familjedagvård och annan småbarnspedagogisk verksamhet som bedrivs av kommunen eller som under tillsyn av de myndigheter som svarar för tillsynen över småbarnspedagogiken bedrivs av någon annan producent av småbarnspedagogiska tjänster.

Varor som används för att bekämpa covid-19-epidemin (11.3.2022/150)

Mellanrubriken har tillfogats genom L 150/2022, som gällde temporärt 11.3.2022–30.6.2022.

38 c § (11.3.2022/150)

Skatt betalas inte på försäljning eller gemenskapsinterna förvärv av varor som direkt hänför sig till förhindrande, testning eller behandling av smitta med anledning av covid-19-epidemin, om köparen är

1) en producent av offentliga hälso- och sjukvårdstjänster eller socialvårdstjänster,

2) en sådan statlig organisation eller organisation som godkänts av de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna som avses i kommissionens beslut (EU) 2021/2313 om befrielse från importtullar och mervärdesskatt som beviljas för import av varor som krävs för att bekämpa effekterna av covid-19-utbrottet under 2022 eller ett sådant allmännyttigt samfund som avses i 4 § i denna lag, eller

3) en aktör som utan vederlag överlåter varorna till en sådan aktör som avses i 1 eller 2 punkten.

Bestämmelserna i 1 mom. tillämpas dock endast om köparen anskaffar varorna för något av följande ändamål:

1) för att kostnadsfritt delas ut till personer som drabbats av eller riskerar att drabbas av sjukdomen covid-19 eller som deltar i bekämpningen av covid-19-epidemin,

2) för att kostnadsfritt ställas till förfogande för personer som drabbats av eller riskerar att drabbas av sjukdomen covid-19 eller som deltar i bekämpningen av covid-19-epidemin, på så sätt att varorna förblir egendom som tillhör producenten av hälso- och sjukvårdstjänster eller socialvårdstjänster, eller

3) för att utan vederlag överlåtas för att användas för ändamål som avses i 1 eller 2 punkten i detta moment.

Om en köpare enligt 1 mom. 1 eller 2 punkten eller en mottagare av en överlåtelse utan vederlag enligt 3 punkten använder varorna för andra ändamål än de som avses i 2 mom. 1 eller 2 punkten, ska köparen eller mottagaren betala skatt på varorna beräknat på basis av inköpspriset eller ett sannolikt lägre överlåtelsepris enligt den skattesats som fastställs med stöd av 84 eller 85 a §. Betalningen av skatt påverkar inte avdragsrätten enligt 102 §.

38 c § har tillfogats genom L 150/2022, som gällde temporärt 11.3.2022–30.6.2022.

Vissa varor och tjänster som säljs i syfte att hantera covid-19-pandemin (16.12.2021/1113)
38 d § (16.12.2021/1113)

Skatt betalas inte på försäljning av varor och tjänster till Europeiska kommissionen eller till en byrå eller ett organ som inrättats med stöd av unionsrätten, när kommissionen eller en sådan byrå eller ett sådant organ köper varorna eller tjänsterna i fråga vid utförandet av sina uppgifter enligt unionsrätten i syfte att hantera covid-19-pandemin, utom om varorna och tjänsterna används av kommissionen eller en sådan byrå eller ett sådant organ för återförsäljning mot vederlag.

Bestämmelser om sätten att visa de i 1 mom. avsedda förutsättningarna för skattefrihet utfärdas genom förordning av statsrådet.

Om kommissionen eller en byrå eller ett organ som avses i 1 mom. använder sådana varor eller tjänster som sålts skattefritt med stöd av 1 mom., för andra ändamål än det som avses i 1 mom., ska kommissionen, byrån eller organet underrätta Skatteförvaltningen om saken och betala skatt på varorna eller tjänsterna beräknat på basis av inköpspriset eller ett sannolikt lägre överlåtelsepris enligt den skattesats som fastställs med stöd av 84, 85, 85 a eller 85 b § och som tillämpas vid den tidpunkt då varorna eller tjänsterna börjar användas för andra ändamål.

Medicintekniska produkter för självtestning under covid-19-pandemin (30.12.2021/1369)

Mellanrubriken har tillfogats genom L 1369/2021, som gällde temporärt 1.1.2022–31.12.2022.

38 e § (30.12.2021/1369)

Skatt betalas inte på försäljning av sådana medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik av sjukdomen covid-19 som är avsedda för självtestning.

Med medicintekniska produkter avses i 1 mom. sådana medicintekniska produkter som överensstämmer med kraven i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/79/EG om medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik eller i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/746 om medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik och om upphävande av direktiv 98/79/EG och kommissionens beslut 2010/227/EU och i annan tillämplig unionslagstiftning.

38 e § har tillfogats genom L 1369/2021, som gällde temporärt 1.1.2022–31.12.2022.

Varor till personer som flyr Rysslands invasion av Ukraina samt tjänster som hänför sig till varorna (30.9.2022/840)

Mellanrubriken har tillfogats genom L 840/2022, som gällde temporärt 1.10.2022–31.12.2022.

38 f § (30.9.2022/840)

Skatt betalas inte på försäljning eller gemenskapsinterna förvärv av varor som direkt hänför sig till behoven för personer som flyr Rysslands invasion av Ukraina och inte heller på försäljning av tjänster som hänför sig till sådana varor, om köparen är

1) en sådan statlig aktör i en annan medlemsstat eller en sådan av de behöriga myndigheterna i andra medlemsstater godkänd organisation som avses i kommissionens beslut (EU) 2022/1108 om befrielse från importtullar och mervärdesskatt på import som beviljas för varor som kostnadsfritt ska delas ut eller göras tillgängliga för personer som flyr från kriget i Ukraina och för behövande personer i Ukraina när det gäller verksamhet i organisationens eget land, ett sådant allmännyttigt samfund som avses i 4 § i denna lag eller ett sådant religionssamfund som avses i 5 § i denna lag,

2) ett sådant offentligt samfund som avses i 6 § i denna lag eller en anordnare av sådana mottagningstjänster som avses i 13 § i lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd och om identifiering av och hjälp till offer för människohandel (746/2011), till den del varorna överlåts till eller tjänsterna tillhandahålls samfundet eller anordnaren utan vederlag, eller

3) en aktör som utan vederlag överlåter varor eller utför tjänster till en sådan aktör som avses i 1 eller 2 punkten.

Bestämmelserna i 1 mom. tillämpas dock endast om köparen anskaffar varorna eller tjänsterna för något av följande ändamål:

1) för att utan vederlag delas ut till eller tillhandahållas personer som har flytt Rysslands invasion av Ukraina,

2) för att utan vederlag ställas till förfogande för personer som har flytt Rysslands invasion av Ukraina så att varorna förblir i köparens ägo,

3) för att överlåtas till en statlig aktör i Ukraina eller till en välgörenhetsorganisation eller en filantropisk organisation som godkänts av Ukrainas behöriga myndigheter för att utan vederlag delas ut till eller tillhandahållas personer som behöver hjälp i Ukraina, eller

4) för att utan vederlag överlåtas för ändamål som avses i 1–3 punkten.

Om en köpare som avses i 1 mom. 1 punkten eller en mottagare av en sådan överlåtelse utan vederlag som avses i 1 mom. 2 eller 3 punkten använder varorna eller tjänsterna för andra ändamål än de som avses i 2 mom. 1–3 punkten, ska köparen eller mottagaren betala skatt på varorna beräknat på basis av inköpspriset eller ett sannolikt lägre överlåtelsepris enligt den skattesats som fastställs med stöd av 84, 85 eller 85 a § och som tillämpas vid den tidpunkt då varorna börjar användas för andra ändamål. Betalningen av skatt påverkar inte avdragsrätten enligt 102 §.

38 f § har tillfogats genom L 840/2022, som gällde temporärt 1.10.2022–31.12.2022.

Utbildning
39 §

Skatt betalas inte på försäljning av utbildningstjänster.

Skatt betalas inte heller när den som bedriver utbildningsverksamhet i samband med utbildningen till deltagarna överlåter tjänster och varor som sedvanligt hör till utbildningen.

Skatt ska dock inte betalas för restaurang- eller cateringtjänst till dem som utbildas vid en läroanstalt om tjänsten ges i samband med utbildningen och normalt anknyter till utbildningen. (29.12.2009/1780)

40 § (13.4.2022/284)

Med utbildningstjänst avses sådan allmänbildande utbildning, yrkesutbildning och högskoleundervisning samt grundundervisning i konst som ordnas med stöd av finsk lag eller som med stöd av finsk lag understöds med statens medel.

40 § har ändrats genom L 284/2022, som trädde i kraft 1.5.2022. Den tidigare formen lyder:

40 §

Med utbildningstjänst avses allmänbildande utbildning och yrkesutbildning, högskoleundervisning samt grundundervisning i konst som ordnas med stöd av lag eller som med stöd av lag understöds med statens medel.

Andlig vård (8.11.2013/761)
40 a § (8.11.2013/761)

Skatt betalas inte för personal som religiösa eller filosofiska institutioner tillhandahåller i syfte att ge andlig vård i samband med sådan verksamhet som avses i 34, 37 eller 39 §.

Finansiella tjänster
41 §

Skatt betalas inte på försäljning av finansiella tjänster.

42 §

Som finansiella tjänster anses

1) mottagande av medel av allmänheten som skall återbetalas och annan medelsanskaffning,

2) kreditgivning och andra finansieringsarrangemang,

3) kreditförvaltning som bedrivs av kreditgivaren,

4) betalningsrörelse,

5) valutaväxling,

6) handel med värdepapper,

7) garantiverksamhet. (20.4.2000/391)

8 punkten har upphävts genom L 20.4.2000/391. (20.4.2000/391)

2 mom. har upphävts genom L 27.5.1994/377. (27.5.1994/377)

Med värdepappershandel avses försäljning och förmedling av aktier och motsvarande andelar, fordringar och derivativavtal, även då de inte grundar sig på handlingar.

43 § (29.12.1994/1486)

Som finansiella tjänster betraktas inte försäljning eller förmedling av sådana värdepapper som ensamma eller tillsammans med andra värdepapper medför rätt att besitta en viss lägenhet eller fastighet eller en del av en fastighet.

På försäljning och förmedling av de värdepapper som avses i 1 mom. tillämpas vad som föreskrivs om försäljning och förmedling av fastigheter. (9.12.2016/1064)

Investeringsguld (8.10.1999/940)
43 a § (8.10.1999/940)

Skatt betalas inte på försäljning och förmedling av investeringsguld.

Vad som bestäms i 1 mom. tillämpas även på försäljning och förmedling av avtal som gäller överlåtelse av en äganderätt till eller fordran på investeringsguld.

43 b § (8.10.1999/940)

Med investeringsguld avses guld i form av en tacka eller platta med en av guldmarknaderna godtagen vikt och med en renhet av minst 995 tusendelar.

Med investeringsguld avses även guldmynt med en renhet av minst 900 tusendelar som

1) är präglade efter år 1800,

2) är eller har varit lagligt betalningsmedel i ursprungslandet, och

3) vars normala försäljningspris är högst 80 procent större än det öppna marknadsvärdet för guldinnehållet i myntet.

Guldmynt som ingår i den förteckning som årligen offentliggörs i C-serien av Europeiska gemenskapernas officiella tidning skall anses uppfylla kriterierna enligt 2 mom. det år förteckningen gäller.

På guldmynt som avses i 2 och 3 mom. tillämpas inte i 59 § 1 punkten. (25.4.2003/325)

43 c § (8.10.1999/940)

Utan hinder av vad som bestäms i 43 a § skall skatt betalas på försäljning av investeringsguld till en näringsidkare om en säljare som avses i 2 mom. väljer skattepliktighet för försäljning.

Skattepliktighet för försäljning kan väljas av

1) näringsidkare som framställer investeringsguld eller omvandlar investeringsguld eller annat guld till investeringsguld, och

2) näringsidkare som i sin rörelse normalt säljer guld för industriella syften, om försäljningen gäller i 43 b § 1 mom. avsett investeringsguld.

På förmedling av investeringsguld betalas med avvikelse från 43 a § skatt, om

1) den som säljer investeringsguld har valt skattepliktighet för försäljningen, och

2) den som säljer förmedlingstjänsten väljer skattepliktighet för försäljningen.

Säljaren kan välja skattepliktighet separat för varje försäljning. Valet av skattepliktighet för försäljningen skall framgå av en anteckning på fakturan om skattepliktighet för försäljningen. (25.4.2003/325)

Försäkringstjänster
44 §

Skatt betalas inte på försäljning och förmedling av försäkringstjänster.

Som försäkringstjänter anses även behandlingen av försäkringsansökningar, tjänster för direkt skötseln av försäkringar under dess giltighetstid, försäkringsekonomiska tjänster, tjänster för uppgörelse, beräkning och beslut av pensioner och försäkringsersättningar, tjänster i samband med betalning och statistikföring av pensioner och försäkringsersättningar, tjänster för fastställandet av pensionsansvar och prognostiserandet av pensionsutgifter samt skadeinspektionstjänster i samband med försäkringsverksamhet.

Honorar och vissa immateriella rättigheter
45 §

Skatt betalas inte på

1) honorar till utövande konstnärer eller till andra offentligt uppträdande eller till idrottsmän,

2) försäljning av framträdanden av sådana uppträdande som nämns i 1 punkten då avsikten är att framträdandet ska överlåtas till arrangören av ett evenemang,

3) överlåtelse av rätten till ljud- och bildupptagningar av det som framförts av en uppträdande som nämns i 1 punkten, eller på ersättning som erhållits på grund av denna rätt,

4) överlåtelse av rättigheter enligt 1, 4 eller 5 § i upphovsrättslagen (404/1961) eller på ersättning som erhållits på grund av denna rätt,

5) överlåtelse av rättigheter som grundar sig på upphovsrättslagen eller på ersättningar som på grund av denna rätt erhållits enligt 19 a , 26, 26 a, 26 i eller 47 a § i upphovsrättslagen.

(28.11.2008/758)

Skattefriheten enligt 1 mom. 3 och 4 punkten gäller inte rätten till fotografier, reklamverk, kartor eller material som används för framställning av sådana, automatiska databehandlingssystem eller datorprogram eller överlåtelse av visningsrätten till filmer, videoprogram eller motsvarande program. (29.12.1995/1767)

Skattefriheten enligt 1 mom. 3–5 punkten gäller inte de ersättningar som en organisation som företräder innehavarna av upphovsrätten får för överlåtelse av en rättighet eller på grund av denna rätt. (28.11.2008/758)

46 § (11.12.2002/1071)

46 § har upphävts genom L 11.12.2002/1071.

Vissa sammanslutningar (29.12.1994/1486)
46 a § (17.3.1995/347)

46 a § har upphävts genom L 17.3.1995/347.

47 § (16.12.1994/1218)

47 § har upphävts genom L 16.12.1994/1218.

48 § (16.12.1994/1218)

48 § har upphävts genom L 16.12.1994/1218.

49 § (16.12.1994/1218)

49 § har upphävts genom L 16.12.1994/1218.

50 § (16.12.1994/1218)

50 § har upphävts genom L 16.12.1994/1218.

51 § (16.12.1994/1218)

51 § har upphävts genom L 16.12.1994/1218.

52 § (16.12.1994/1218)

52 § har upphävts genom L 16.12.1994/1218.

53 § (16.12.1994/1218)

53 § har upphävts genom L 16.12.1994/1218.

54 § (16.12.1994/1218)

54 § har upphävts genom L 16.12.1994/1218.

Upplaga av ett allmännyttigt samfunds medlemstidning (2.12.2011/1202)
55 § (2.12.2011/1202)

55 § har upphävts genom L 2.12.2011/1202.

56 §

Skatt betalas inte på försäljning av en upplaga av en tidning eller tidskrift som utkommer minst fyra gånger om året i det fall att upplagan säljs till ett allmännyttigt samfund som ger ut tidningen eller tidskriften huvudsakligen för sina medlemmar eller delägare eller för sina medlemssammanslutningars medlemmar eller delägare och som inte bedriver rörelsemässig utgivning eller försäljning av tidningar eller tidskrifter.

57 § (29.12.1994/1486)

57 § har upphävts genom L 29.12.1994/1486.

Fartyg (29.12.1994/1486)
58 § (29.12.1994/1486)

Skatt betalas inte på försäljning, uthyrning eller befraktning av fartyg med en största skrovlängd på minst 10 meter och med en sådan konstruktion att de inte huvudsakligen är avsedda för nöjes- eller sportbruk. (29.12.1995/1767)

Skatt betalas inte heller på försäljning av arbetsprestationer som hänför sig till sådana skattefria fartyg som avses i 1 mom. och till varor som för reparation har lösgjorts från sådana fartyg eller på försäljning av varor som använts i arbetet och i samband med det monterats på fartyget.

Vissa andra varor och tjänster
59 §

Skatt betalas inte på försäljning av följande varor och tjänster

1) sedlar och mynt som är gångbara betalningsmedel, med undantag för sedlar och mynt vilkas försäljningsvärde bestäms enligt deras samlar- eller metallvärde,

2) ordnande och förmedling av sådana lotterier som nämns i 2 § 1 mom. 1 punkten lotteriskattelagen (552/92) samt upplåtelse av sådana platser på fastighet som krävs för spelautomater, spelanordningar eller spel som avses i det nämnda lagrummet, (27.5.1994/376)

3) tjänster i samband med öppnande och skötsel av gravplatser, då dessa utförs av den som håller en allmän begravningsplats, samt andra tjänster som hänför sig till begravning,

4) försäljning av guld till centralbanken, (29.12.1994/1486)

5) persontransporter, (28.10.2022/870)

5 punkten har tillfogats genom L 870/2022 och gällde temporärt 1.1.2023–30.4.2023. Den tidigare formen lyder:

5 punkten har upphävts genom L 14.12.2018/1119. (14.12.2018/1119)

6) självplockade vilda bär och svampar som plockaren säljer som sådana från en annan plats än en särskild försäljningsplats. (16.12.1994/1218)

60 § (29.12.1994/1486)

Skatt betalas inte på försäljning av varor och arbetsprestationer om säljaren är blind och hans verksamhet enbart omfattar försäljning av varor som han själv har tillverkat eller arbete som han själv har utfört på varor, om han inte i sin verksamhet anlitar andra medhjälpare än maken eller avkomlingar som inte har fyllt 18 år och högst en annan person.

60 a § (8.11.2013/761)

Skatt betalas inte för tjänster som en fristående sammanslutning säljer till sina medlemmar förutsatt att

1) medlemmarna bedriver verksamhet som inte berättigar till avdrag eller inte bedrivs i form av affärsverksamhet,

2) tjänsterna är direkt behövliga för medlemmarnas verksamhet enligt 1 punkten, och

3) vederlaget för tjänsterna utgörs av varje medlems andel av de gemensamma kostnaderna.

Vad som bestäms i 1 mom. tillämpas inte om skattefriheten är ägnad att orsaka snedvridning av konkurrensen.

60 b § (7.5.2021/387)

Skatt betalas inte på sådan försäljning av varor som avses i 19 b § 2 punkten till en näringsidkare som möjliggör försäljning av varor genom att använda en marknadsplats, en plattform, en portal eller ett motsvarande elektroniskt gränssnitt.

Varor och tjänster med avdragsbegränsningar
61 §

Skatt betalas inte på försäljning av varor eller tjänster som är i annan användning än sådan som berättigar till avdrag.

62 § (23.6.2005/453)

62 § har upphävts genom L 23.6.2005/453.

5 kap

Försäljning och gemenskapsinterna förvärv i Finland (29.12.1994/1486)

Allmänt stadgande om försäljning av varor (29.12.1994/1486)
63 § (29.12.1994/1486)

En vara har sålts i Finland om den finns här i landet vid överlåtelsen till köparen.

En vara som ska transporteras till köparen har sålts i Finland om den finns här i landet när säljaren eller någon annan inleder transporten, om inte något annat föreskrivs i 3 mom. eller i 63 a eller 63 e §. En vara har också sålts i Finland om den finns utanför gemenskapen när transporten inleds, om säljaren för in den i Finland för att sälja den här i landet. (7.5.2021/387)

En vara som transporteras från en medlemsstat till en annan och som säljaren installerar eller monterar har sålts i Finland, om installations- eller monteringsarbetet utförs här i landet.

Distansförsäljning av varor (7.5.2021/387)
63 a § (7.5.2021/387)

Om inte något annat anges i 69 m § sker gemenskapsintern distansförsäljning av varor i Finland om transporten av varan till köparen avslutas i Finland.

Sådan distansförsäljning av varor som importeras där importen sker i någon annan medlemsstat sker i Finland om transporten av varan till köparen avslutas i Finland.

Sådan distansförsäljning av varor som importeras som ska anmälas enligt den särskilda ordning som avses i 133 r § och där importen sker i Finland, sker i Finland om transporten av varan till köparen avslutas i Finland.

Hänförande av transport vid försäljning genom att använda ett elektroniskt gränssnitt (7.5.2021/387)
63 b § (7.5.2021/387)

När en näringsidkare som möjliggör försäljning anses sälja varor till köparen i enlighet med 19 b §, ska detta betraktas som försäljning av varor med transport.

Hänförande av transporten till försäljningen vid gemenskapsinterna kedjetransaktioner (29.11.2019/1113)
63 c § (29.11.2019/1113)

Om samma varor säljs flera gånger efter varandra och transporteras från Finland till en annan medlemsstat eller från en annan medlemsstat till Finland, direkt från den första säljaren till den sista köparen i kedjan, ska endast försäljningen till den mellanliggande säljaren betraktas som försäljning av varor med transport.

Om den mellanliggande säljaren emellertid har meddelat den föregående säljaren sitt mervärdesskattenummer i den medlemsstat där transporten inleds, betraktas endast den försäljning som gjorts av den mellanliggande säljaren som försäljning av varor med transport.

Med mellanliggande säljare avses en sådan säljare i kedjan, annan än den första säljaren, som transporterar varorna, antingen själv eller genom en tredje part för sin räkning.

Paragrafen tillämpas inte på försäljningar av varor enligt 19 b §. (7.5.2021/387)

Försäljning ombord på transportmedel inom gemenskapens område (29.11.2019/1113)
63 d § (29.11.2019/1113)

Då varor har sålts ombord på fartyg, luftfartyg eller tåg under persontransport inom gemenskapens område, anses försäljningen ha skett i Finland endast då transporten har inletts här.

Med persontransport inom gemenskapens område avses transporter mellan avgångs- och destinationsorten utan uppehåll utanför gemenskapen. Återtransporten betraktas som en separat transport.

Med avgångsorten för en persontransport avses den ort där passagerare första gången kan gå ombord på transportmedlet inom gemenskapens område. Med destinationsorten för en persontransport avses den ort där passagerare sista gången kan stiga av transportmedlet inom gemenskapens område.

Om transportmedlet mellan avgångs- och destinationsorten stannar utanför gemenskapen, anses som destinationsort för transporten före uppehållet den sista destinationsorten inom gemenskapen och som avgångsort för transporten efter uppehållet den första avgångsorten inom gemenskapen.

Försäljning av el samt av gas eller värme och kyla som levereras genom nät (29.11.2019/1113)
63 e § (29.11.2019/1113)

Då el, sådan gas som levereras genom ett naturgasnät som finns inom gemenskapens territorium eller genom ett nät som är anslutet till ett sådant naturgasnät samt värme och kyla som levereras genom ett nät för värme och kyla säljs till en skattskyldig återförsäljare, har den sålts i Finland om den skattskyldiga återförsäljaren här har ett fast driftställe till vilket varorna överlåts. Om varorna inte överlåts till ett fast driftställe i Finland eller till ett fast driftställe någon annanstans, anses de ha sålts i Finland om den skattskyldiga återförsäljaren har etablerat sätet för sin ekonomiska verksamhet här i landet. (29.12.2022/1272)

1 mom. har ändrats genom L 1272/2022, som trädde i kraft 30.12.2022. Den tidigare formen lyder:

Då el, sådan gas som levereras genom ett naturgasnät som finns inom unionens territorium eller genom ett nät som är anslutet till ett sådant naturgasnät samt värme och kyla som levereras genom ett nät för värme och kyla säljs till en skattskyldig återförsäljare, har den sålts i Finland om den skattskyldiga återförsäljaren här har ett fast driftställe till vilket varorna överlåts. Om varorna inte överlåts till ett fast driftställe i Finland eller till ett fast driftställe någon annanstans, anses de ha sålts i Finland om den skattskyldiga återförsäljaren har etablerat sätet för sin ekonomiska verksamhet här i landet.

Då el, sådan gas som levereras genom ett naturgasnät som finns inom gemenskapens territorium eller genom ett nät som är anslutet till ett sådant naturgasnät samt värme och kyla som levereras genom ett nät för värme och kyla inte säljs till en skattskyldig återförsäljare, anses den ha sålts i Finland om köparen de facto konsumerar den här. Om köparen de facto inte konsumerar varorna eller en del av dem, anses de icke-konsumerade varorna ha konsumerats i Finland, om köparen här har ett fast driftställe till vilket varorna överlåts. Om varorna inte överlåts till ett fast driftställe i Finland eller till ett fast driftställe någon annanstans, anses köparen ha konsumerat varorna i Finland om köparen har etablerat sätet för sin ekonomiska verksamhet här i landet. (29.12.2022/1272)

2 mom. har ändrats genom L 1272/2022, som trädde i kraft 30.12.2022. Den tidigare formen lyder:

Då el, sådan gas som levereras genom ett naturgasnät som finns inom unionens territorium eller genom ett nät som är anslutet till ett sådant naturgasnät samt värme och kyla som levereras genom ett nät för värme och kyla inte säljs till en skattskyldig återförsäljare, anses den ha sålts i Finland om köparen de facto konsumerar den här. Om köparen de facto inte konsumerar varorna eller en del av dem, anses de icke-konsumerade varorna ha konsumerats i Finland, om köparen här har ett fast driftställe till vilket varorna överlåts. Om varorna inte överlåts till ett fast driftställe i Finland eller till ett fast driftställe någon annanstans, anses köparen ha konsumerat varorna i Finland om köparen har etablerat sätet för sin ekonomiska verksamhet här i landet.

I denna paragraf avses med skattskyldig återförsäljare en näringsidkare vars huvudsakliga verksamhet i fråga om köp av gas, el, värme och kyla är återförsäljning av nämnda produkter och vars egen konsumtion av dessa produkter är obetydlig.

Gemenskapsinterna förvärv (29.11.2019/1113)
63 f § (29.11.2019/1113)

Ett gemenskapsinternt varuförvärv anses ha skett i Finland om en vara som ska transporteras till köparen finns här i landet när transporten upphör.

63 g § (29.11.2019/1113)

Ett gemenskapsinternt varuförvärv anses ske i Finland även då köparen för det gemenskapsinterna förvärvet har använt det mervärdesskattenummer som givits i Finland och varutransporten har inletts i en annan medlemsstat, om inte köparen visar att det gemenskapsinterna förvärvet har beskattats eller att han har fullgjort sin deklarationsskyldighet i anslutning till det gemenskapsinterna varuförvärvet i den medlemsstat där varutransporten upphörde.

63 h § (29.11.2019/1113)

Ett gemenskapsinternt varuförvärv anses ha blivit beskattat enligt 63 g § i den stat där varutransporten upphörde även då

1) köparen är en näringsidkare som saknar säte för sin ekonomiska verksamhet i den stat där transporten upphörde och inte heller har något fast driftställe där,

2) köparen har köpt varan för vidareförsäljning i den stat där varutransporten upphörde,

3) följande köpare är en näringsidkare eller en annan juridisk person än en näringsidkare och han finns upptagen i registret över mervärdesskattskyldiga i den stat där transporten upphörde,

4) varan i samband med köparens gemenskapsinterna förvärv har transporterats direkt från en annan medlemsstat än Finland till följande köpare,

5) köparens faktura beträffande vidareförsäljningen överensstämmer med en sådan bestämmelse i köparens etableringsmedlemsstat eller, om den följande köparen har upprättat fakturan, en sådan bestämmelse i den stat där transporten upphör som motsvarar 209 e §, och

6) köparen har fullgjort sin deklarationsskyldighet enligt 162 §.

Allmänna bestämmelser om försäljning av tjänster (13.11.2009/886)
64 § (13.11.2009/886)

När bestämmelserna om försäljningslandet för en tjänst tillämpas ska

1) en näringsidkare som också bedriver annan verksamhet än varu- och tjänsteförsäljning i form av affärsverksamhet anses vara näringsidkare i fråga om alla tjänster som överlåts till honom,

2) en juridisk person som finns upptagen i registret över mervärdesskattskyldiga anses vara näringsidkare.

65 § (27.6.2014/505)

Försäljningslandet för en tjänst som överlåts till en näringsidkare som agerar i denna egenskap ska anses vara Finland, om tjänsten överlåts till köparens fasta driftställe här i landet, såvida inte något annat anges nedan. Om en sådan tjänst inte överlåts till ett fast driftställe anses den ha sålts i Finland, om köparen har etablerat sätet för sin ekonomiska verksamhet här.

66 § (27.6.2014/505)

Försäljningslandet för tjänster som överlåts till andra än näringsidkare ska anses vara Finland, om de överlåts från ett fast driftställe i Finland, såvida inte något annat anges nedan. Om en sådan tjänst inte överlåts från ett fast driftställe anses den ha sålts i Finland, om säljaren har etablerat sätet för sin ekonomiska verksamhet här.

66 a § (13.11.2009/886)

66 a § har upphävts genom L 13.11.2009/866.

Tjänster som anknyter till fastigheter (9.12.2016/1064)
67 § (9.12.2016/1064)

Tjänster som anknyter till en fastighet har sålts i Finland, om fastigheten finns här.

Som tjänster som anknyter till fastigheter betraktas bland annat expert- och fastighetsmäklartjänster, inkvarteringstjänster, beviljande av nyttjanderätt till fast egendom samt byggtjänster.

67 a § (13.11.2009/886)

67 a § har upphävts genom L 13.11.2009/866.

67 b § (13.11.2009/886)

67 b § har upphävts genom L 13.11.2009/866.

Transporttjänster (13.11.2009/886)
68 § (13.11.2009/886)

Persontransporttjänster ska anses vara sålda i Finland om de utförs här.

68 a § (13.11.2009/886)

68 a § har upphävts genom L 13.11.2009/866.

69 § (13.11.2009/886)

Varutransporttjänster som överlåts till andra än näringsidkare ska anses vara sålda i Finland, om de utförs här.

69 a § (13.11.2009/886)

Gemenskapsinterna varutransporter som överlåts till andra än näringsidkare ska med avvikelse från 69 § anses vara sålda i Finland om transportens avgångsort är i Finland.

Med gemenskapsintern varutransport avses en transport av varor där avgångsorten och ankomstorten är belägna i två olika medlemsstater.

Med avgångsort avses den ort där varutransporten inleds, utan hänsyn till den sträcka som tillryggalagts till den plats där varorna befinner sig. Med ankomstort avses den ort där transporten av varorna avslutas.

Tjänster som anknyter till transporter och tjänster som gäller lös egendom
69 b § (13.11.2009/886)

Försäljningslandet för följande tjänster som överlåts till någon annan än en näringsidkare ska anses vara Finland, om de utförs här:

1) lastning, godshantering, lossning och andra liknande tjänster med anknytning till varutransport,

2) värdering av lös egendom och arbetsprestation på sådan egendom. (29.6.2012/399)

Uthyrning av transportmedel (13.11.2009/886)
69 c § (13.11.2009/886)

Försäljningslandet för korttidsuthyrning av transportmedel ska anses vara Finland, om transportmedlet överlåts till köparens förfogande här.

Försäljningslandet ska anses vara Finland om transportmedlet hyrs ut till någon annan än en näringsidkare, utom i fråga om korttidsuthyrning, om köparen är etablerad här eller är bosatt eller stadigvarande vistas här. (27.6.2014/505)

När ett fartyg avsett för fritidsbruk överlåts till någon annan än en näringsidkare anses försäljningslandet vara Finland, utom vid korttidsuthyrning, om fartyget överlåts till köparens förfogande här och det överlåts från sätet för säljarens här etablerade ekonomiska verksamhet eller fasta driftställe. (27.6.2014/505)

Försäljningslandet anses inte vara Finland när fartyg avsedda för fritidsbruk överlåts till andra än näringsidkare, utom i fråga om korttidsuthyrning, om ett sådant fartyg överlåts till köparens förfogande från sätet för säljarens etablerade ekonomiska verksamhet eller fasta driftställe i en annan stat och det överlåts i den staten. (27.6.2014/505)

Med korttidsuthyrning avses i denna paragraf att transportmedlet får innehas eller användas under en sammanhängande period om högst 30 dagar och, när det gäller fartyg, högst 90 dagar.

Kultur, underhållning och andra liknande tjänster (13.11.2009/886)
69 d § (13.11.2009/886)

Försäljningslandet ska anses vara Finland när näringsidkare ges tillträde till kurser, vetenskaps-, kultur-, underhållnings- och idrottsevenemang, mässor, utställningar och liknande arrangemang och för tjänster i omedelbar anknytning till tillträdet, om evenemangen äger rum här.

Tjänster som överlåts till någon annan än en näringsidkare och som gäller kurser, vetenskapliga tjänster, kultur-, underhållnings- och idrottsevenemang, mässor, utställningar och andra liknande arrangemang och deras organisering ska anses ha sålts i Finland, om verksamheten äger rum här.

Restaurang- och cateringtjänster (13.11.2009/886)
69 e § (13.11.2009/886)

Restaurang- och cateringtjänster ska anses vara sålda i Finland när de utförs här, om inte något annat föreskrivs i 69 f §.

69 f § (13.11.2009/886)

Försäljningslandet ska anses vara Finland när restaurang- och cateringtjänster som under en persontransport inom gemenskapen utförs ombord på fartyg, luftfartyg eller tåg, om transportens avgångsort är belägen i Finland.

Resebyråtjänster (13.11.2009/886)
69 g § (27.6.2014/505)

En resebyråtjänst enligt 80 § som överlåts till en näringsidkare ska anses vara såld i Finland, om den överlåts från ett fast driftställe som är beläget här. När en sådan tjänst inte överlåts från ett fast driftställe ska den anses vara såld i Finland, om säljaren har etablerat sätet för sin ekonomiska verksamhet här i landet.

Immateriella tjänster (13.11.2009/886)
69 h § (13.11.2009/886)

Immateriella tjänster som överlåts till någon annan än en näringsidkare ska inte anses vara sålda i Finland, om de överlåts till en köpare som är etablerad utanför gemenskapen eller som är bosatt eller stadigvarande vistas utanför gemenskapen. (27.6.2014/505)

Tjänster som avses i 1 mom. är

1) överlåtelse av upphovsrätt, patent, licens, varumärke och andra sådana rättigheter,

2) reklam- och annonstjänster,

3) konsult-, produktutvecklings-, planerings-, bokförings-, revisions-, skriv-, rit- och översättningstjänster, juridiska tjänster och andra sådana tjänster,

4) automatisk databehandling och planering av dataprogram och datasystem och programmering,

5) överlåtelse av data,

6) finansierings- och försäkringstransaktioner, med undantag för uthyrning av bankfack,

7) uthyrning av arbetskraft,

8) uthyrning av lös egendom, med undantag för transportmedel,

9) skyldighet att helt eller delvis avhålla sig från utnyttjande av en rättighet som avses i 1 punkten eller från idkande av en viss affärsverksamhet,

10) tillhandahållande av tillträde till sådana naturgasnät som finns inom gemenskapens territorium eller till nät som är anslutna till sådana naturgasnät, till elnät eller till nät för värme och kyla, överföring och distribution av el, gas, värme och kyla genom sådana nät samt andra tjänster som direkt hänför sig till dessa funktioner. (29.12.2022/1272)

10 punkten har ändrats genom L 1272/2022, som trädde i kraft 30.12.2022. Den tidigare formen lyder:

10) tillhandahållande av tillträde till sådana naturgasnät som finns inom unionens territorium eller till nät som är anslutna till sådana naturgasnät, till elnät eller till nät för värme och kyla, överföring och distribution av el, gas, värme och kyla genom sådana nät samt andra tjänster som direkt hänför sig till dessa funktioner. (30.12.2010/1392)

Radio- och televisionssändningar, elektroniska tjänster och teletjänster (13.11.2009/886)
69 i § (7.5.2021/387)

Om inte något annat anges i 69 m § har en radio- och televisionssändning, elektronisk tjänst eller teletjänst som överlåtits till någon annan än en näringsidkare sålts i Finland, om tjänsten överlåts till en köpare som är etablerad i Finland eller är bosatt eller stadigvarande vistas i Finland.

69 j § (13.11.2009/886)

Med elektroniska tjänster avses följande tjänster som utförs på elektronisk väg:

1) överlåtelse av webbplatser, hysande av webbsidor (webbhotell) och distansunderhåll av program och utrustning,

2) överlåtelse av programvara och uppdatering av denna,

3) överlåtelse av bilder, texter och uppgifter och av databasåtkomst,

4) tillhandahållande av musik, filmer och spel, inbegripet hasardspel och spel om pengar, och av politiska, kulturella, konstnärliga, idrottsliga, vetenskapliga eller underhållningsbetonade sändningar eller evenemang,

5) tillhandahållande av distansundervisning,

6) tjänster liknande dem som avses i 1–5 punkten.

En tjänst anses inte utgöra en elektronisk tjänst enbart av den orsaken att säljaren och köparen kommunicerar med varandra via e-post.

69 k § (13.11.2009/886)

Med teletjänster avses tjänster för förmedling, sändning och mottagning av signaler, text- eller bildmeddelanden, ljudmeddelanden eller data via ledningar, radiovågor, optiskt eller med andra elektromagnetiska metoder och beviljande eller överföring av rätten att använda en sådan förmedlings-, sändnings- eller mottagningskapacitet, inbegripet tillhandahållande av tillgång till globala informationsnät.

Förmedlingstjänster (13.11.2009/886)
69 l § (13.11.2009/886)

Försäljningslandet för förmedlingstjänster som överlåts till andra än näringsidkare ska anses vara Finland, om den förmedlade tjänsten eller varan har sålts här.

Tröskelvärde för distansförsäljning samt för radio- och televisionssändningar, elektroniska tjänster och teletjänster (7.5.2021/387)
69 m § (7.5.2021/387)

Vad som anges i 63 a § 1 mom. och 69 i § tillämpas inte om

1) säljaren har etablerat sätet för sin ekonomiska verksamhet eller har ett fast driftställe i endast en medlemsstat,

2) tjänsterna överlåts till någon annan än en näringsidkare som är etablerad i någon annan medlemsstat än den som avses i 1 punkten eller är bosatt eller stadigvarande vistas i någon annan medlemsstat än den medlemsstat som avses i 1 punkten,

3) varorna transporteras till någon annan medlemsstat än den som avses i 1 punkten, och

4) det sammanlagda värdet, exklusive mervärdesskatt, av de försäljningar som avses i 2 och 3 punkten under innevarande kalenderår inte överstiger 10 000 euro, och inte heller gjorde det under det föregående kalenderåret.

Om det tröskelvärde som avses i 1 mom. 4 punkten överskrids under ett kalenderår ska 1 mom. inte tillämpas från och med den tidpunkten.

En säljare som säljer varor vars transport inleds i Finland, eller som för de tjänsters del som avses i 69 i § i Finland har etablerat sätet för sin ekonomiska verksamhet eller har ett fast driftställe i Finland, har emellertid rätt att välja att försäljningslandet ska bestämmas i enlighet med 63 a och 69 i § och motsvarande bestämmelser i andra medlemsstater. Valet är i kraft under minst två kalenderår. Försäljningslandet bestäms i enlighet med 63 a och 69 i § även när en säljare som säljer varor vars transport inleds i en annan medlemsstat än Finland, eller som för de tjänsters del som avses i detta moment har etablerat sätet för sin ekonomiska verksamhet eller har ett fast driftställe i någon annan medlemsstat, gör motsvarande val i enlighet med bestämmelserna i den medlemsstaten.

6 kap

Skattefrihet vid internationell handel (29.12.1994/1486)

Försäljning av varor
70 §

Skatt betalas inte på följande slag av försäljning:

1) försäljning av en vara när säljaren eller någon annan för hans räkning transporterar varan till en plats utanför gemenskapen,

2) försäljning av en vara när ett självständigt transportföretag på uppdrag av köparen transporterar varan direkt till en ort utanför gemenskapen,

3) försäljning av en vara till en utländsk näringsidkare som inte är skattskyldig i Finland och som avhämtar varan i detta land för att direkt föra den till en plats utanför gemenskapen utan att använda den här,

4) försäljning av en vara till en utländsk köpare som inte är skattskyldig i Finland, om varan på uppdrag och med debitering av honom levereras till en näringsidkare för en arbetsprestation och för vidareleverans till en ort utanför gemenskapen,

5) överlåtelse av en vara med stöd av en garantiförbindelse eller annan motsvarande förbindelse till den utländska näringsidkare som utfärdat förbindelsen, då denne inte är skattskyldig i Finland,

6) försäljning av ett luftfartyg, reservdelar eller utrustning till ett sådant eller försäljning av varor för att utrusta ett luftfartyg för att användas av en näringsidkare som mot betalning bedriver huvudsakligen internationell flygtrafik, (22.12.2009/1359)

7) försäljning av varor för försäljning ombord på ett fartyg eller luftfartyg i yrkesmässig internationell trafik och för försäljning ombord på ett sådant fartyg till dem som reser utomlands, om inte något annat bestäms i 2 mom., (22.12.2009/1359)

8) försäljning av varor för att utrusta ett fartyg i yrkesmässig internationell trafik. (22.12.2009/1359)

8 punkten har upphävts genom L 29.12.1995/1767. (29.12.1995/1767)

9 punkten har upphävts genom L 29.12.1995/1767. (29.12.1995/1767)

10 punkten har upphävts genom L 29.12.1995/1767. (29.12.1995/1767)

(29.12.1994/1486)

Skatt betalas på försäljning av varor till passagerare på ett fartyg eller luftfartyg för att medtas som resgods, om försäljningen sker under sådan persontransport som avses i 63 d §. (29.11.2019/1113)

Paragrafens 1 mom. tillämpas inte på försäljning av el, sådan gas som levereras genom ett naturgasnät som finns inom gemenskapens territorium eller genom ett nät som är anslutet till ett sådant naturgasnät, eller värme och kyla som levereras genom ett nät för värme och kyla. (29.12.2022/1272)

3 mom. har ändrats genom L 1272/2022, som trädde i kraft 30.12.2022. Den tidigare formen lyder:

Paragrafens 1 mom. tillämpas inte på försäljning av el, sådan gas som levereras genom ett naturgasnät som finns inom unionens territorium eller genom ett nät som är anslutet till ett sådant naturgasnät, eller värme och kyla som levereras genom ett nät för värme och kyla. (30.12.2010/1392)

70 a § (24.6.1999/763)

70 a § har upphävts genom L 24.6.1999/763.

70 b § (27.6.2014/505)

Skatt betalas inte på försäljning av varor som medförs som personligt bagage till en resande som inte är bosatt eller stadigvarande vistas inom gemenskapen eller i Norge, om det utreds att resanden har fört ut varorna oanvända från gemenskapen under de tre följande månaderna efter försäljningsmånaden och om det vederlag som tagits ut hos resanden är minst 40 euro. Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om hur utredningen ska ges. (20.3.2015/251)

Skatt betalas inte på försäljning av en vara eller en grupp av varor som normalt utgör en helhet till en person som är bosatt eller stadigvarande vistas i Norge och som i omedelbar anslutning till försäljningen har medfört varorna som bagage till Norge och där betalt mervärdesskatt i samband med införseln. En ytterligare förutsättning är att varans eller varugruppens försäljningspris exklusive skatt är minst 170 euro.

Skatt betalas inte på försäljning av varor för att medföras som personligt bagage i ett på en flygplats beläget tullager enligt artikel 240 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (tullkodexen) eller lager enligt 72 j §, om köparen reser till en plats utanför gemenskapen. Till en person som är bosatt eller stadigvarande vistas i Norge får dock skattefritt säljas endast alkoholdrycker, tobaksprodukter, choklad- och konfektyrvaror, parfymer, kosmetiska preparat och toalettmedel. (25.2.2022/134)

3 mom. har ändrats genom L 134/2022, som trädde i kraft 25.2.2022. Den tidigare formen lyder:

Skatt betalas inte på försäljning i ett tullager på en flygplats enligt artikel 240 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (tullkodexen) eller på försäljning i ett lager enligt 72 j § av varor för att medföras som personligt bagage, om köparen reser utanför Europeiska unionen. Till en person som är bosatt eller stadigvarande vistas i Norge får dock skattefritt säljas endast alkoholdrycker, tobaksprodukter, choklad- och konfektyrvaror, parfymer, kosmetiska preparat och toalettmedel. (29.4.2016/305)

Försäljning av tjänster
71 § (29.12.1994/1486)

Skatt betalas inte på följande slag av försäljning:

1) försäljning av transporttjänster och med transporten direkt förknippade lastning- och lossningstjänster samt andra sådana tjänster i samband med en vara som ska transporteras till en stat utanför gemenskapen eller en vara för vilken gäller förfarande för extern transitering eller en vara som ska importeras och för vilken gäller förfarande för intern transitering, (29.4.2016/305)

2) försäljning av transport-, lastnings- och lossningstjänster samt andra sådana tjänster i samband med import av varor, om tjänstens värde enligt 91 § skall inkluderas i skattegrunden för en importerad vara, (29.12.1995/1767)

3) försäljning av tjänster på fartyg eller luftfartyg i yrkesmässig internationell trafik till dem som reser utomlands samt försäljning av tjänster som direkt tillgodoser sådana fartyg eller deras last, (22.12.2009/1359)

4) uthyrning av luftfartyg, reservdelar eller utrustning för sådana eller försäljning av arbetsprestationer som hänför sig till dessa, befraktning av luftfartyg eller försäljning av andra tjänster som direkt tillgodoser sådana luftfartyg eller deras last, för att användas av en näringsidkare som mot betalning bedriver huvudsakligen internationell flygtrafik, (22.12.2009/1359)

5) försäljning av en arbetsprestation som hänför sig till en vara, om säljaren, en utländsk näringsidkare som är köpare och inte är skattskyldig i Finland, eller någon annan för dessas räkning omedelbart för ut varan från gemenskapen utan att använda den här,

7 punkten har upphävts genom L 19.6.1997/585. (19.6.1997/585)

8 punkten har upphävts genom L 29.4.2011/417. (29.4.2011/417)

9) försäljning av resebyråtjänster enligt 80 §, till den del det är fråga om sådana varor och tjänster som andra näringsidkare utanför gemenskapen överlåter för att direkt utnyttjas av den resande, (29.12.1995/1767)

10) i 69 a § avsedd gemenskapsintern transport i samband med transporter av varor till Azorerna eller Madeira, (13.11.2009/886)

11) persontransporttjänster, när transporten sker direkt till eller från utlandet, (13.11.2009/886)

12) förmedling av varor eller tjänster som med stöd av 38 d eller 58 §, 59 § 4 punkten, 70, 70 b, 71 eller 72 d § säljs skattefritt. (16.12.2021/1113)

71 a § (29.4.2011/417)

Skatt betalas inte på försäljning av transporttjänster som gäller internationell postförmedling och därtill anslutna tjänster till en försäljare av de posttjänster som avses i 33 b §.

72 § (13.11.2009/886)

Köparen ska inte betala skatt för andra sådana tjänster som avses i 65 § än uthyrningstjänster, om han har betalat skatt för importen av den vara som ansluter sig till tjänsten.

Gemenskapsintern varuförsäljning
72 a § (29.11.2019/1113)

Skatt betalas inte på sådan gemenskapsintern varuförsäljning som nämns i 72 b §.

En förutsättning för skattefri försäljning är att säljaren i fråga om den har fullgjort skyldigheten enligt 162 § att lämna en sammandragsdeklaration. Detta gäller inte försummelser som kan anses vara obetydliga.

72 b § (29.12.1994/1486)

Med gemenskapsintern försäljning avses försäljning av lös egendom, om säljaren, köparen eller någon annan för deras räkning transporterar föremålet från Finland till köparen i en annan medlemsstat. Föremålet kan före transporten till en annan medlemsstat levereras till näringsidkaren för utförande av arbetet.

Försäljningen av en vara betraktas som gemenskapsintern försäljning endast om

1) köparen är en näringsidkare eller en annan juridisk person än en näringsidkare som är verksam i någon annan medlemsstat än Finland, och

2) köparen har beviljats ett mervärdesskattenummer i en annan medlemsstat och köparen har meddelat säljaren detta nummer.

(29.11.2019/1113)

Det är dock inte fråga om gemenskapsintern försäljning när

1) köparen är en näringsidkare vars verksamhet inte i det egna landet till någon del berättigar till avdrag eller återbäring, en juridisk person som inte är näringsidkare eller en näringsidkare som i det egna landet omfattas av förfarandet med schablonberäknad kompensation för primärproduktion, eller

2) köparens förvärv inte med stöd av en bestämmelse som i medlemsstaten i fråga motsvarar 26 c § 3 mom. utgör ett skattepliktigt gemenskapsinternt förvärv.

(7.5.2021/387)

Det som anges i 3 mom. 1 punkten tillämpas endast om köparens förvärv inte överstiger den undre gränsen för skatteplikten för gemenskapsinterna förvärv, sådan den tillämpas i medlemsstaten i fråga, och köparen inte har ansökt om att bli skattskyldig för sina förvärv. (7.5.2021/387)

Försäljningen av nya transportmedel som avses i 26 d § betraktas som gemenskapsintern försäljning även när det är fråga om en situation som avses i 3 mom. eller när köparen är en privatperson. (7.5.2021/387)

Försäljning av en vara betraktas inte som gemenskapsintern försäljning, om det förfarande som avses i 79 a § har tillämpats på försäljningen eller om det är fråga om försäljning av el, försäljning av gas som levereras genom ett naturgasnät som finns inom gemenskapens territorium eller genom ett nät som är anslutet till ett sådant naturgasnät eller försäljning av värme och kyla som levereras genom ett nät för värme och kyla. (29.12.2022/1272)

6 mom. har ändrats genom L 1272/2022, som trädde i kraft 30.12.2022. Den tidigare formen lyder:

Försäljning av en vara betraktas inte som gemenskapsintern försäljning, om det förfarande som avses i 79 a § har tillämpats på försäljningen eller om det är fråga om försäljning av el, försäljning av gas som levereras genom ett naturgasnät som finns inom unionens territorium eller genom ett nät som är anslutet till ett sådant naturgasnät eller försäljning av värme och kyla som levereras genom ett nät för värme och kyla. (7.5.2021/387)

Som gemenskapsintern försäljning betraktas också överföringar av varor enligt 18 a §. (7.5.2021/387)

72 c § (29.12.1994/1486)

Försäljningen av accispliktiga varor betraktas som gemenskapsintern försäljning också i de fall som nämns i 72 b § 3 mom., om överföringen av varorna sker med iakttagande av förfarandena enligt accislagstiftningen i den stat där transporten upphör.

Vissa andra försäljningar
72 d § (29.12.1995/1767)

Skatt betalas inte på försäljning av varor och tjänster till i andra medlemsstater belägna diplomatiska beskickningar och andra beskickningar med samma status, till utsända konsulers byråer samt till deras personal, under motsvarande förutsättningar som skattefrihet eller återbäring beviljas i placeringsstaten.

Skatt betalas inte på försäljning av varor och tjänster till i andra medlemsstater belägna organ inom Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen som omfattas av protokollet av den 8 april 1965 om Europeiska unionens immunitet och privilegier, eller till personalen vid dessa organ, under motsvarande förutsättningar som skattefrihet beviljas i placeringsstaten. (30.12.2010/1392)

Skatt betalas inte på försäljning av varor och tjänster till sådana andra internationella organisationer belägna i andra medlemsstater än de som avses i 2 mom. eller till deras personal, med de begränsningar och under de förutsättningar som har fastställts i avtalet om grundande av organisationen eller i värdlandsöverenskommelsen. En förutsättning för skattefriheten är att placeringsstaten har erkänt organisationen som en internationell organisation. (30.12.2010/1392)

Skatt betalas inte på försäljning av varor och tjänster till försvarsmakten i en stat som är part i nordatlantiska fördraget för användning av denna försvarsmakts väpnade styrkor i en annan medlemsstat än Finland eller av den civilpersonal som åtföljer dem, eller för försörjning av deras mässar eller marketenterier, när dessa väpnade styrkor deltar i en gemensam försvarsinsats utanför sin egen stat. Skattefriheten beviljas under motsvarande förutsättningar som skattefrihet beviljas i destinationsstaten. Skattefriheten gäller inte destinationsstatens eget försvar. (25.5.2023/835)

4 mom. har ändrats genom L 835/2023, som trädde i kraft 26.5.2023. Den tidigare formen lyder:

Skatt betalas inte på försäljning av varor och tjänster som tillhandahålls väpnade styrkor i en annan medlemsstat när styrkorna tillhör en stat som är medlem i Atlantpakten och deltar i gemensamt försvar eller när varorna och tjänsterna tillhandahålls civilpersonal som åtföljer dessa styrkor eller de är avsedda för styrkornas mässar och marketenterier, under motsvarande förutsättningar som skattefrihet beviljas i destinationsstaten. Skattefriheten gäller inte destinationsstatens eget försvar. (19.12.1997/1265)

Skatt betalas inte på försäljning av varor och tjänster till försvarsmakten i en medlemsstat för användning av försvarsmaktens väpnade styrkor i en annan medlemsstat än Finland eller av den civilpersonal som åtföljer dem, eller för försörjning av deras mässar eller marketenterier, när dessa styrkor deltar i en försvarsinsats som görs för att genomföra en unionsverksamhet inom ramen för den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken utanför sin medlemsstat. Skattefrihet beviljas under motsvarande förutsättningar som den beviljas i destinationsstaten. Skattefriheten gäller inte destinationsstatens eget försvar. (10.6.2022/417)

5 mom. har tillfogats genom L 417/2022, som trädde i kraft 1.7.2022.

Förutsättningarna för skattefrihet skall påvisas så som stadgas genom förordning.

72 e § (19.6.1997/585)

Skatt betalas inte på försäljning av motorfordon, om köparen har rätt till skattefri import av motsvarande fordon med stöd av 94 § 1 mom. 20 punkten eller rätt till den återbäring som avses i 129 § 1 mom. Förutsättningarna för skattefrihet skall påvisas så som bestäms genom förordning.

Om köparen av ett fordon som avses i 1 mom. säljer, hyr ut, upplåter utan vederlag eller på annat sätt överlämnar fordonet för att begagnas av någon annan än en till motsvarande skattefritt fordon berättigad innan tre år har förflutit från den dag då fordonet registrerades för ifrågavarande ändamål, skall han betala den skatt från vilken säljaren med stöd av 1 mom. har befriats. Om köparen när han flyttar från Finland innan den föreskrivna tiden har gått ut, här säljer ett fordon som har varit i hans bruk, skall han i skatt betala 1/36 för varje hel eller ofullständig månad som återstår av tiden.

Vad som bestäms i 2 mom. tillämpas också på fordon som förvärvats för ovan i 1 mom. avsett ändamål och för vars del införseln eller det gemenskapsinterna förvärvet har varit skattefritt. Skatten bestäms då på grundval av den skatt från vilken köparen har befriats i samband med införseln eller det gemenskapsinterna förvärvet.

I fråga om betalning av skatt som avses i 2 och 3 mom., skattemyndigheter, anmälningsskyldighet, fastställande av skatt, förhandsavgörande, sökande av ändring och återbäring av skatt gäller vad som bestäms om bilskatt.

Gemenskapsinterna varuförvärv
72 f § (9.9.2016/773)

Skatt betalas inte på gemenskapsinterna varuförvärv, om

1) skatt inte skulle tas ut vid import,

2) skatt enligt 61 § eller 72 h § 1 mom. 1 eller 2 punkten inte skulle tas ut på försäljning av varan, om försäljningen skulle ske i Finland,

3) förvärvaren med stöd av 122 § skulle vara berättigad till full återbäring av den skatt som ska betalas för förvärvet och han har fullgjort sin deklarationsskyldighet enligt 16 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ.

72 g § (29.12.1994/1486)

Skatt behöver inte betalas för gemenskapsinterna varuförvärv enligt 63 f § i Finland, om (29.11.2019/1113)

1) köparen är en utländsk näringsidkare som inte har ett sådant fast driftställe i Finland som deltar i vidareförsäljning av varan, (29.6.2012/399)

2) köparen vid förvärvet använder ett mervärdesskattenummer som han fått i en annan medlemsstat,

3) köparen köper varan för vidareförsäljning i Finland,

4) följande köpare är en näringsidkare eller en annan juridisk person än en näringsidkare, som i Finland finns införd i registret över mervärdesskattskyldiga,

5) en vara i samband med det gemenskapsinterna förvärvet transporteras direkt från en annan medlemsstat än den stat där köparen är registrerad till följande köpare i Finland, och

6) följande köpare med stöd av 2 a § är skyldig att betala skatt på vidareförsäljningen.

Skattefriheter i anslutning till tillfällig lagring och upplagringsförfaranden (29.4.2016/305)
72 h § (29.12.1995/1767)

Skatt betalas inte på

1) försäljning av en sådan vara som hänförs till förfarande för lagring enligt artikel 237 i tullkodexen eller lagras tillfälligt i enlighet med artikel 144 i tullkodexen,

2) import och försäljning av en vara som avses i 72 i § och som överförs till skatteupplagringsförfarande enligt 72 j §,

3) försäljning av en vara som omfattas av sådant förfarande för lagring eller sådan tillfällig lagring som avses i 1 punkten,

4) försäljning av en vara som avses i 72 i § och som omfattas av skatteupplagringsförfarande enligt 72 j §,

5) försäljning av en tjänst som utförts i ett sådant tillfälligt lager, tullager eller inom en frizon som avses i artiklarna 147, 240 eller 243 i tullkodexen eller i ett skattefritt lager enligt 72 j §, om tjänsten hänför sig till en vara som avses i 3 eller 4 punkten.

(29.4.2016/305)

2 mom. har upphävts genom L 29.4.2016/305. (29.4.2016/305)

En förutsättning för att den försäljning som avses i 1 mom. 3 och 4 punkten ska vara skattefri är att varan i samband med försäljningen inte överförs från ett sådant förfarande eller lager som avses i denna paragraf. Detta tillämpas dock inte om överföringen av varan innebär import. (29.4.2016/305)

Skatt betalas inte på ett gemenskapsinternt varuförvärv, om skatt enligt 1 mom. 1 eller 2 punkten inte skulle uppbäras på försäljning av varan om försäljningen skulle ske i Finland.

72 i § (29.12.1995/1767)

Varor som avses i 72 h § 1 mom. 2 och 4 punkten är följande varor som avses i rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (tulltaxan):

1) tenn, position 8001,

2) koppar, positionerna 7402, 7403, 7405 och 7408,

3) zink, position 7901,

4) nickel, position 7502,

5) aluminium, position 7601,

6) bly, position 7801,

7) indium, positionerna ex. 8112 91 och ex. 8112 99,

8) spannmål, positionerna 1001-1005, 1006 (endast obehandlat ris) och 1007-1008,

9) oljeväxter och oljehaltiga frukter, positionerna 1201-1207, kokosnöt, brasiliansk nöt och cashewnöt, 0801, andra nötter 0802 och oliver 0711 20,

10) spannmål och utsäde (inklusive sojabönor), positionerna 1201-1207,

11) kaffe, inte rostat, positionerna 0901 11 00 och 0901 12 00,

12) te, position 0902,

13) kakaobönor, hela eller sönderslagna, råa eller rostade, position 1801,

14) råsocker, positionerna 1701 11 och 1701 12,

15) gummi, i ursprungliga former eller som plattor, ark eller remsor, positionerna 4001 och 4002,

16) ull, position 5101,

17) kemikalier i bulk, kapitlen 28 och 29,

18) mineraloljor (inklusive propan och butan, också inklusive råpetroleumoljor), positionerna 2709, 2710, 2711 12 och 2711 13,

19) silver, position 7106,

20) platina, (palladium, rhodium), positionerna 7110 11 00, 7110 21 00 och 7110 31 00,

21) potatis, position 0701,

22) vegetabiliska oljor och fetter och deras fraktioner, oavsett om de är raffinerade eller inte, men inte kemiskt modifierade, positionerna 1507-1515,

23) cellulosa, positionerna 4701-4706.

Vad som föreskrivs i 1 mom. tillämpas också på andra varor, om varorna är avsedda för en näringsidkare att säljas enligt 70 § 1 mom. 6 punkten för utrustning av ett luftfartyg, att säljas enligt 70 § 1 mom. 7 och 8 punkten och 2 mom. eller 70 b § 3 mom. eller att på en plats som avses i 70 b § 3 mom. säljas för att medföras som bagage till resande till en annan medlemsstat, till resande i Finland eller till resande som återvänder till Finland. (25.2.2022/134)

2 mom. har ändrats genom L 134/2022, som trädde i kraft 25.2.2022. Den tidigare formen lyder:

Vad som föreskrivs i 1 mom. tillämpas också på andra varor, om varorna är avsedda för en näringsidkare att säljas enligt 70 § 1 mom. 6 punkten för utrustning av ett luftfartyg, eller för att säljas enligt 70 § 1 mom. 7 och 8 punkten och 2 mom. eller 70 b § 3 mom. eller för att säljas på en plats som avses i 70 b § 3 mom. till resande till en annan medlemsstat för att medtas som bagage. (27.6.2014/505)

72 j § (29.12.1995/1767)

Med varor som omfattas av skatteupplagringsförfarande avses varor i ett skattefritt lager som hålls med stöd av tillstånd enligt 72 k § och som inte lagras tillfälligt på det sätt som avses i artikel 144 i tullkodexen eller omfattas av ett förfarande för lagring enligt artikel 237. En vara anses dock inte omfattas av skatteupplagringsförfarande, om den är avsedd att säljas i detaljhandelsledet, med undantag för en vara som avses i 72 i § 2 mom., eller om den används i lagret. (29.4.2016/305)

Punktskattepliktiga varor anses omfattas av skatteupplagringsförfarande när de finns i ett sådant skatteupplag som avses i 6 § 4 punkten i punktskattelagen (182/2010). (13.11.2020/784)

En vara omfattas av skatteupplagringsförfarande även när den inom finskt territorium överförs från ett skattefritt lager eller från ett lager som avses i 2 mom. till ett annat.

72 k § (29.12.1995/1767)

Tillstånd till hållande av skattefritt lager beviljas av Skatteförvaltningen på ansökan. Ansökan ska göras elektroniskt. Skatteförvaltningen kan av särskilda skäl godkänna att ansökan görs på något annat sätt än elektroniskt. I tillståndsbeslutet fastställs villkoren för hållande av lagret. Skatteförvaltningen kan kräva att en säkerhet ska ställas för betalning av skatt. (13.11.2020/784)

Som lagerhållare kan godkännas en näringsidkare som i fråga om de ekonomiska omständigheterna och även i övrigt lämpar sig som sådan.

Godkännandet som lagerhållare kan återkallas, om förutsättningar för godkännade inte längre föreligger eller om tillståndsvillkoren inte har iakttagits.

På delgivning av beslut som gäller tillstånd tillämpas 56 och 57 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ. (13.11.2020/784)

Vad som i 59 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ föreskrivs om skattskyldiga tillämpas också på den som söker tillstånd till hållande av skattefritt lager. I ärenden som gäller tillstånd får ändring sökas även av Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt. Ändring söks genom en skriftlig begäran om omprövning i enlighet med 10 kap. i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ, med iakttagande av vad som i 62 § 5 mom. i den lagen föreskrivs om tidsfristen för begäran om omprövning. (13.11.2020/784)

Skatteförvaltningen meddelar närmare föreskrifter om villkoren för hållande av lagret. (11.6.2010/529)

72 l § (29.12.1995/1767)

Skatt ska betalas på överföringen av en vara från ett förfarande eller tillfälligt lager som avses i 72 h §. (29.4.2016/305)

Skatt behöver dock inte betalas om

1) varan inte har importerats eller är ett gemenskapsinternt förvärv eller varan och en tjänst som hänför sig till den inte har sålts skattefritt enligt 72 h §,

2) det vid överföringen är fråga om import av varan,

3) överföringen av varan ansluter sig till försäljning av varan, eller

4) varan överförs utanför gemenskapen.

72 m § (29.12.1995/1767)

Skyldig att betala skatt på sådan överföring av en vara som avses i 72 l § är den som är ansvarig för att ett förfarande som avses i 72 h § upphör eller för överföringen från ett tillfälligt lager. (29.4.2016/305)

Skyldighet att betala skatt uppstår när varan överförs från ett förfarande eller tillfälligt lager som avses i 72 h §. (29.4.2016/305)

Ansvarig för den skatt som skall betalas när en vara överförs från skatteupplagringsförfarande är också den som håller ett skattefritt lager eller ett lager som avses i 72 j § 2 mom.

72 n § (29.12.1995/1767)

Till grunden för den skatt som skall betalas på en sådan överföring av en vara som avses i 72 l § räknas, om varan inte med stöd av 72 h § 1 mom. 3 eller 4 punkten har sålts skattefritt,

1) värdet av skattegrunden för en sådan försäljning, import eller ett gemenskapsinternt förvärv av varan som undantagits från skatt med stöd av 72 h § 1 mom. 1 eller 2 punkten, och

2) värdet av skattegrunden för sådana försäljningar av tjänster som undantagits från skatt med stöd av 72 h § 1 mom. 5 punkten.

Om varan med stöd av 72 h § 1 mom. 3 eller 4 punkten har sålts skattefritt, räknas till skattegrunden

1) värdet av skattegrunden för den senaste dylika försäljningen av varan, och

2) värdet av skattegrunden för sådana försäljningar av tjänster som med stöd av 72 h § 1 mom. 5 punkten är undantagna från skatt och som har utförts efter den försäljning som avses i 1 punkten.

7 kap

Skattegrunden

Allmänna stadganden (29.12.1994/1486)
73 §

Grunden för skatt på försäljning är vederlaget utan skattens andel, om inte något annat föreskrivs i 73 c §. Med vederlag avses det mellan säljaren och köparen avtalade priset inklusive samtliga pristillägg. (21.12.2007/1312)

Bilskatt på ett fordon som ett i 46 § i bilskattelagen (777/2020) avsett registrerat bilskatteombud enligt 7 § 1 mom. i den lagen betalat i stället för en i trafik- och transportregistret införd fordonsägare och debiterat av denne, utgör inte del av det vederlag som bilskatteombudet debiterat en återförsäljare för försäljning av fordonet och inte heller av det vederlag som en återförsäljare debiterat en i registret införd fordonsägare för försäljning av fordonet. (13.11.2020/784)

Om grunden för skatt på varuimport stadgas i 9 kap.

Om grunden för skatt på överföring av varor från upplagringsförfarande stadgas i 72 n §. (29.12.1995/1767)

73 a § (29.12.1994/1486)

Grunden för skatten på ett gemenskapsinternt varuförvärv är vederlaget utan skattens andel, om inte något annat föreskrivs i 73 c §. (21.12.2007/1312)

Grunden för skatten på sådana gemenskapsinterna förvärv som nämns i 26 a § 2 mom. 1 och 2 punkten är det i 74 § nämnda värdet. (29.12.1995/1767)

73 b § (29.12.1994/1486)

I skattegrunden inräknas den accis som den som gemenskapsinternt förvärvar varor skall betala på accispliktiga varor.

Från skattegrunden får dras av den accis som har betalts i det land därifrån varutransporten utgått, om accisen har återbetalts åt den som gjort det gemenskapsinterna varuförvärvet.

73 c § (21.12.2007/1312)

Om vederlaget utan skattens andel är avsevärt mindre än marknadsvärdet enligt 73 e §, ska marknadsvärdet utgöra grunden för skatt på försäljning eller på gemenskapsinternt förvärv enligt 26 a § 1 mom.

Paragrafens 1 mom. tillämpas endast om

1) ett vederlag som är avsevärt mindre än marknadsvärdet beror på sådan intressegemenskap mellan säljaren och köparen som avses i 73 d §, och

2) köparen enligt 10 kap. inte har rätt att dra av hela det skattebelopp som ingår i förvärvet.

Vad som föreskrivs i 1 och 2 mom. tillämpas inte, om säljaren enligt bestämmelserna om eget bruk inte skulle vara skyldig att betala skatt när en vara eller tjänst överlåts utan vederlag.

73 d § (21.12.2007/1312)

En sådan intressegemenskap som avses i 73 c § 2 mom. 1 punkten anses föreligga, om

1) köparen är en privatperson som genom familje- eller släktskapsförhållande hör till säljarens närmaste krets eller annars har ett nära personligt förhållande till denne,

2) köparen är en privatperson som äger en del av säljarens kapital eller om köparen står i ett i 1 punkten avsett förhållande till en sådan ägare,

3) köparen är en privatperson som ingår i säljarens personal eller deltar i ledningen eller övervakningen av säljaren eller om köparen står i ett i 1 punkten avsett förhållande till en sådan person,

4) köparen är en näringsidkare i en sådan intressegemenskap med säljaren som avses i 31 § 4 mom. i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995), eller (16.12.2021/1143)

5) köparen och säljaren annars står varandra nära på grund av ett nära personligt förhållande eller på grund av organisatoriska band, äganderättsliga band, band på grund av medlemskap, finansiella band eller juridiska band.

73 e § (21.12.2007/1312)

Med marknadsvärde avses hela det belopp som köparen av en vara eller tjänst, i samma försäljningsled som det där försäljningen av varan eller tjänsten äger rum, i fri konkurrens, skulle få betala till en oberoende försäljare i den medlemsstat där försäljningen eller det gemenskapsinterna förvärvet beskattas för att vid den tidpunkten erhålla de ifrågavarande varorna eller tjänsterna.

Om den jämförbara försäljning som avses i 1 mom. inte kan fastställas, är marknadsvärdet

1) hela det belopp till vilket den näringsidkare som sålt varan eller tjänsten normalt säljer motsvarande varor eller tjänster och som uppgår till minst det belopp som avses i 2 punkten,

2) det belopp som avses i 74 eller 75 §, om det belopp som avses i 1 punkten saknas.

Det belopp som avses i 1 och 2 mom. inkluderar inte skattens andel.

73 f § (29.12.2022/1272)

När som vederlag eller partiellt vederlag för försäljning av varor eller tjänster används en sådan i 18 e § avsedd flerfunktionsvoucher som den skattskyldige tidigare har sålt till en näringsidkare som säljer vouchrar för egen räkning, är skattegrunden för försäljningen av varor eller tjänster till denna del det vederlag som köparen av varorna eller tjänsterna eller en tredje man på köparens vägnar har betalat för vouchern utan skattens andel. Om detta vederlag inte är känt, är skattegrunden till denna del det penningvärde utan skattens andel som anges på vouchern eller i tillhörande dokumentation. Om vouchern används endast delvis, är skattegrunden den relativa andelen av det pris som köparen betalat eller av voucherns penningvärde.

Det som i 1 mom. förskrivs om flerfunktionsvouchrar tillämpas också på i 18 e § avsedda enfunktionsvouchrar på vilka den första meningen i 18 f § 3 mom. inte ska tillämpas enligt momentets andra mening.

73 f § har ändrats genom L 1272/2022, som trädde i kraft 30.12.2022. Den tidigare formen lyder:

73 f § (1.6.2018/416)

När som vederlag eller partiellt vederlag för försäljning av varor eller tjänster används en sådan i 18 c § avsedd flerfunktionsvoucher som den skattskyldige tidigare har sålt till en näringsidkare som säljer vouchrar för egen räkning, är skattegrunden för försäljningen av varor eller tjänster till denna del det vederlag som köparen av varorna eller tjänsterna eller en tredje man på köparens vägnar har betalat för vouchern utan skattens andel. Om detta vederlag inte är känt, är skattegrunden till denna del det penningvärde utan skattens andel som anges på vouchern eller i tillhörande dokumentation. Om vouchern används endast delvis, är skattegrunden den relativa andelen av det pris som köparen betalat eller av voucherns penningvärde.

Det som i 1 mom. förskrivs om flerfunktionsvouchrar tillämpas också på i 18 c § avsedda enfunktionsvouchrar på vilka den första meningen i 18 d § 3 mom. inte ska tillämpas enligt momentets andra mening.

Eget bruk
74 §

När den skattskyldige tar en vara i eget bruk är skattegrunden

1) inköpspriset för varan eller ett sannolikt lägre överlåtelsepris,

2) den i 9 kap. angivna skattegrunden för en vara som den skattskyldige själv importerat eller ett sannolikt lägre överlåtelsepris,

3) de direkta och indirekta tillverkningskostnaderna för en vara som den skattskyldige själv har tillverkat. (29.12.1994/1486)

75 § (19.12.1997/1265)

När den skattskyldige tar en tjänst i eget bruk är skattegrunden

1) för en köpt tjänst, inköpspriset eller ett sannolikt lägre överlåtelsepris,

2) för en själv utförd tjänst, de direkta och indirekta kostnaderna för tjänsten.

76 § (23.11.2007/1061)

När den skattskyldige tar en byggtjänst i eget bruk så som avses i 33 § är skattegrunden

1) inköpspriset för den köpta byggtjänsten,

2) de direkta och indirekta kostnaderna för byggtjänster som den skattskyldige själv har utfört,

3) det värde som ligger till grund för skatten på den anskaffade fastigheten och som den föregående överlåtaren på grund av överlåtelsen har varit tvungen att betala för den byggtjänst som utförts på fastigheten.

76 a § (30.12.2010/1392)

76 a § har upphävts genom L 30.12.2010/1392.

77 § (30.12.2010/1392)

Den skattegrund som avses i 74–76 § inkluderar inte skattens andel.

Rättelseposter
78 § (9.12.2016/1064)

Från skattegrunden får dras av

1) års- och omsättningsrabatter, köp- och försäljningsgottgörelser, överskottsåterbäringar samt andra sådana rättelseposter som har beviljats köparen i samband med skattepliktig försäljning,

2) rättelseposter som i samband med skattepliktig försäljning har beviljats köparen till följd av ogiltigförklarande, annullering eller hävning av ett avtal,

3) kreditförlust som hänför sig till försäljning som har uppgivits som skattepliktig,

4) ersättning för återsända förpackningar och transportförnödenheter.

Ett senare influtet belopp som dragits av enligt 1 mom. 3 punkten såsom kreditförlust ska läggas till skattegrunden.

Det belopp som avses i 1 och 2 mom. inkluderar inte skattens andel.

78 a § (27.6.2014/505)

Från skattegrunden får dras av sådana års- och omsättningsrabatter, köp- och försäljningsgottgörelser, överskottsåterbäringar och andra sådana rättelseposter samt ersättning för återsända förpackningar och transportförnödenheter som säljaren beviljat och som gäller gemenskapsinterna förvärv av skattepliktiga varor.

Understöd och bidrag (29.12.1995/1767)
79 § (29.6.2021/623)

Till skattegrunden hänförs sådana understöd och bidrag som direkt anknyter till priset på varan eller tjänsten.

Till skattegrunden hänförs det belopp som Rundradion Ab får ur statens televisions- och radiofond och den ersättning som Ålands Radio och Tv Ab får av landskapet Ålands inkomster av medieavgifter.

Det belopp som avses i 1 och 2 mom. inkluderar inte skattens andel.

Begagnade varor, konstverk, samlarföremål och antikviteter (29.12.1995/1767)
79 a § (29.12.1995/1767)

Då en skattskyldig återförsäljare säljer begagnade varor, konstverk, samlarföremål eller antikviteter som han anskaffat för skattepliktig återförsäljning, får som grund för skatten betraktas vinstmarginalen utan skattens andel.

En vara betraktas anskaffad för återförsäljning också då den säljs i delar.

Med skattskyldig återförsäljare avses en skattskyldig som i form av affärsverksamhet köper eller importerar begagnade varor, konstverk, samlarföremål eller antikviteter för återförsäljning.

79 b § (29.12.1995/1767)

Med begagnade varor avses lös egendom som har varit i användning och som är lämplig för vidare användning i befintligt skick, efter reparation eller iståndsättning eller demonterad. Som begagnade varor betraktas dock inte konstverk, samlarföremål och antikviteter.

79 c § (29.12.1995/1767)

Med konstverk avses följande i tulltaxan klassificerade varor:

1) tavlor, konstgrafiska originalblad och andra föremål som hör till position 9701 eller 9702 00 00,

2) skulpturer som hör till position 9703 00 00 och avgjutningar vars utförande är begränsat till åtta stycken och övervakat av konstnären eller hans efterföljande rättsinnehavare, (11.12.2002/1071)

3) tapisserier som hör till position 5805 00 00 och väggbonader som hör till position 6304 00 00, under förutsättning att de är handvävda efter originalritningar av konstnären och att det finns högst åtta exemplar av varje, (11.12.2002/1071)

4) fotografier tagna av konstnären, tryckta av honom eller under hans tillsyn, signerade och numrerade samt begränsade till 30 exemplar, oavsett storlek och underlag. (11.12.2002/1071)

79 d § (29.12.1995/1767)

Med samlarföremål avses följande i tulltaxan klassificerade varor:

1) frimärken, skattemärken, frankostämplar, förstadagskuvert, helsaker och motsvarande som hör till position 9704 00 00, förutsatt att de inte är eller avsedda att bli gångbara eller att deras pris bestäms på grundval av samlarvärdet, och

2) samlingar och föremål för samlingar av zoologiskt, botaniskt, mineralogiskt, anatomiskt, historiskt, arkeologiskt, palentologiskt, etnografiskt eller numismatiskt intresse.

79 e § (29.12.1995/1767)

Med antikviteter avses föremål, andra än konstverk och samlarföremål, med en ålder av mer än 100 år.

79 f § (23.6.2005/453)

Det förfarande som avses i 79 a § tillämpas endast på försäljning av sådana varor som en skattskyldig återförsäljare har köpt i Finland eller inom gemenskapen av

1) någon annan än en näringsidkare,

2) en näringsidkare vars försäljning är undantagen från skatt med stöd av 61 §, med stöd av 223 § eller en motsvarande bestämmelse eller med stöd av en motsvarande bestämmelse i en annan medlemsstat, eller

3) en näringsidkare som på sin försäljning tillämpar det förfarande som avses i 79 a § eller motsvarande förfarande i en annan medlemsstat, om det finns en anteckning om detta på fakturan.

79 g § (2.12.2011/1202)

En skattskyldig återförsäljare får tillämpa det förfarande som avses i 79 a § även på konstverk, samlarföremål och antikviteter som han själv importerar eller på sådana konstverk som han köpt och vid vars försäljning eller gemenskapsinterna förvärv nedsatt skattesats har tillämpats med stöd av 85 a § 1 mom. 9 punkten.

79 h § (29.12.1995/1767)

Om en skattskyldig återförsäljare på försäljningsverifikatet har gjort en anteckning om den skatt som skall betalas på försäljningen, tillämpas utan hinder av 79 a eller 79 g § de allmänna stadgandena i denna lag på försäljningen.

79 i § (29.12.1995/1767)

Vad 79 a § stadgar tillämpas inte på försäljning av nya transportmedel som avses i 26 d §, om transportmedlet så som anges i 72 b § 1 mom. transporteras till en annan medlemsstat.

79 j § (29.12.1995/1767)

Den vinstmarginal som avses i 79 a § är skillnaden mellan vederlaget för försäljningen av varan och varans inköpspris, om inte något annat stadgas i 79 k §.

Som inköpspris enligt 1 mom. för konstverk, samlarföremål eller antikviteter som en skattskyldig återförsäljare själv importerar betraktas grunden för skatten enligt 9 kap. ökad med skattens andel. Som inköpspris enligt 1 mom. för konstverk enligt 79 g § som en skattskyldig återförsäljare förvärvat gemenskapsinternt betraktas grunden för skatten enligt 73 a § ökad med skattens andel. (11.12.2002/1071)

Om varans inköpspris är högre än vederlaget för försäljningen av den, får skillnaden inte dras av från vederlagen för försäljningen av andra varor.

79 k § (29.12.1995/1767)

En skattskyldig återförsäljare får som vinstmarginal använda vinstmarginalen under den skatteperiod som avses i 11 och 12 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ. (9.9.2016/773)

Skatteperiodens vinstmarginal är skillnaden mellan det sammanlagda beloppet av vederlagen för varor som sålts under skatteperioden och som omfattas av det förfarande som avses i 79 a § och det sammanlagda beloppet av inköpspriserna för varor som anskaffats under skatteperioden och som omfattas av nämnda förfarande.

Om det sammanlagda beloppet av inköpspriserna enligt 2 mom. är större än det sammanlagda beloppet av vederlagen för de varor som sålts, kan skillnaden under följande skatteperiod läggas till det sammanlagda beloppet av inköpspriserna för varor som omfattas av förfarandet enligt denna paragraf.

Om en vara vars inköpspris har avdragits så som avses i 2 mom. vid beräkningen av skatteperiodens vinstmarginal tas i annan användning än för att återsäljas som skattepliktig eller om på försäljningen tillämpas 79 j § eller om det på försäljningsverifikatet har gjorts en anteckning om skatten enligt 79 h §, skall det avdragna beloppet läggas till skatteperiodens vinstmarginal.

Resebyråtjänster (29.12.1995/1767)
80 § (29.12.1994/1486)

När en researrangör säljer varor och tjänster i eget namn som han köpt av en annan näringsidkare för att direkt utnyttjas av en resande, anses researrangören sälja en enda tjänst (resebyråtjänst).

Grunden för skatt på en resebyråtjänst är vinstmarginalen utan skattens andel. Vinstmarginalen är skillnaden mellan vederlaget för försäljningen av resebyråtjänsten och inköpspriset för tjänster och varor som förvärvats av andra näringsidkare för att direkt utnyttjas av en resande. I inköpsprisen ingår skattens andel. (16.7.2010/686)

Om en tjänst eller vara vars inköpspris enligt 2 mom. har dragits av när vinstmarginalen beräknats används för annat ändamål än försäljning som resebyråtjänst, ska det belopp som dragits av läggas till vinstmarginalen. (16.7.2010/686)

Särskilda stadganden (29.12.1995/1767)
80 a § (29.12.1994/1486)

Ett belopp i utländsk valuta omräknas till euro så att enligt val av den skattskyldige den senaste säljkurs som noterats av en affärsbank eller Europeiska centralbanken tillämpas vid den tidpunkt som nämns i 15 eller 16 §. Faktureringstidpunkten eller den tidpunkt då beloppet har influtit är dock avgörande för om skatten med stöd av 13 kap. periodiseras till faktureringsmånaden eller den månad då beloppet inflyter. (29.6.2012/399)

Den avgörande tidpunkten vid gemenskapsintern försäljning och gemenskapsinternt varuförvärv är den 15 dagen i kalendermånaden efter den tidpunkt då skyldigheten att betala skatt uppstår, eller om köparen av varan har fått en faktura för den levererade varan eller en motsvarande handling före denna tidpunkt, faktureringstidpunkten.

81 §

När en vara eller tjänst som är i delvis avdragsgill användning säljs, utgör skattegrunden den del av det i 73 § angivna beloppet som svarar mot den avdragsgilla användningens andel av varans eller tjänstens hela användningsändamål.

82 §

När en vara eller en tjänst delvis tas i eget bruk utgör skattegrunden den del av det i 74–77 §§ angivna beloppet som svarar mot det egna brukets andel av varans eller tjänstens hela användningsändamål.

83 § (29.12.1995/1767)

83 § har upphävts genom L 29.12.1995/1767.

8 kap

Skattesatsen

84 § (30.11.2012/706)

I skatt ska betalas 24 procent av skattegrunden, om inte något annat anges i 85 eller 85 a §.

85 § (29.12.2009/1780)

För försäljning av följande tjänster samt för försäljning, gemenskapsinterna förvärv, överföring från upplagringsförfarande och import av följande varor ska i skatt betalas 14 procent av skattegrunden: (30.11.2012/706)

1) matvaror, drycker och andra ämnen som är avsedda att som sådana förtäras av människor samt råvaror och kryddor, konserveringsmedel, färger eller andra tillsatsämnen som används vid framställning eller konservering av dem (livsmedel),

2) restaurang- och cateringtjänster, med undantag för överlåtelser av varor som avses i 2 mom. 3 punkten,

3) fodermedel och foderblandningar samt råvaror och tillsatsämnen som är avsedda för tillverkningen av sådana, industriavfall att användas som djurfoder samt foderfisk (fodermedel).

Den med stöd av 1 mom. 1 punkten sänkta skattesatsen tillämpas inte på

1) levande djur,

2) vattenledningsvatten,

3) alkoholdrycker som avses i lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker och tobaksprodukter, eller på

4) varor och gifter som avses i 85 a § 1 mom. 6 punkten.

85 a § (15.3.2019/345)

För försäljning av följande tjänster samt för försäljning, gemenskapsinterna förvärv, överföring från upplagringsförfarande och import av följande varor ska i skatt betalas 10 procent av skattegrunden:

1) persontransporter,

2) överlåtelse av nyttjanderätt till inkvarteringslokaler och besökshamnar,

3) tjänster som möjliggör utövande av idrott,

4) inträdesavgifter till teater-, cirkus-, musik-, dans- och biografföreställningar, utställningar, idrottsevenemang, nöjesparker, djurparker, museer och andra motsvarande kultur- eller underhållningsevenemang och inrättningar,

5) det belopp som Rundradion Ab får ur statens televisions- och radiofond och den ersättning som Ålands Radio och TV Ab får av landskapet Ålands inkomster av medieavgifter, (29.6.2021/623)

6) läkemedel som avses i läkemedelslagen (395/1987), sådana preparat enligt 22 och 22 a § i läkemedelslagen som enligt villkoret för sådan registrering som avses i de nämnda paragraferna får säljas endast genom apoteksrörelse, samt kliniska näringspreparat och produkter som motsvarar sådana preparat samt salvbaser om de berättigar till ersättning enligt sjukförsäkringslagen (1224/2004),

7) böcker som tillhandahålls på fysiska bärare eller på elektronisk väg,

8) tidningar och tidskrifter som tillhandahålls på fysiska bärare eller på elektronisk väg,

9) sådana konstverk som avses i 79 c §, i fråga om annan verksamhet än import dock endast när säljaren är upphovsmannen eller hans eller hennes rättsinnehavare eller, tillfälligt, en annan näringsidkare än en sådan skattskyldig återförsäljare som avses i 79 a § 3 mom.,

10) den ersättning enligt 45 § 1 mom. 3–5 punkten som hänför sig till upphovsrätten och som en organisation som företräder innehavarna av upphovsrätten får,

11) honorar eller ersättning som avses i 45 § 1 mom. 1 och 2 punkten för försäljning av framträdanden av utövande konstnärer eller andra offentligt uppträdande eller idrottsmän, när den som bedriver rörelse har ansökt om att bli skattskyldig för denna verksamhet, (28.10.2022/870)

11 punkten har ändrats genom L 870/2022, som gällde temporärt 1.12.2022–30.4.2023. Den tidigare formen lyder:

11) honorar eller ersättning som avses i 45 § 1 mom. 1 och 2 punkten för försäljning av framträdanden av utövande konstnärer eller andra offentligt uppträdande eller idrottsmän, när den som bedriver rörelse har ansökt om att bli skattskyldig för denna verksamhet.

12) elström. (28.10.2022/870)

12 punkten har tillfogats genom L 870/2022, som gällde temporärt 1.12.2022–30.4.2023.

Som i 1 mom. 4 punkten avsedda inträdesavgifter betraktas också avgifter av inträdesavgiftskaraktär som tas ut för användning av anläggningar i nöjesparker och andra motsvarande anläggningar.

Som publikationer som avses i 1 mom. 7 och 8 punkten betraktas inte

1) publikationer som huvudsakligen innehåller reklam, eller

2) publikationer som huvudsakligen består av videoinnehåll eller hörbar musik.

85 b § (30.11.2012/706)

Med avvikelse från 85 och 85 a § ska i skatt betalas 24 procent av skattegrunden för sådana förpackningar och transportförnödenheter som berättigar till ersättning vid återsändande.

9 kap

Import av varor

Skyldighet att betala skatt
86 § (29.4.2016/305)

Med import av varor avses införsel av varor till gemenskapen. Som import av varor betraktas dock inte införsel av sådana varor som i en annan situation än en som avses i 86 a § 4 mom. har hänförts till sådant förfarande för intern transitering som avses i artikel 227 i tullkodexen.

86 a § (29.12.1994/1486)

Varuimporten sker i Finland om varan är i Finland när den införs till gemenskapen om inte något annat stadgas i 2 mom.

Då en vara vid införsel till Europeiska unionens tullområde enligt artikel 4 i tullkodexen hänförs till ett sådant förfarande som avses i 3 mom. sker varuimporten i Finland, om varan är i Finland, när den upphör att omfattas av något av de förfaranden som avses i 3 mom. (29.4.2016/305)

De förfaranden som avses i 2 mom. är

1) tillfällig lagring enligt artikel 144 i tullkodexen,

2) förfarande för lagring enligt artikel 237 i tullkodexen,

3) förfarande för aktiv förädling enligt artikel 256 i tullkodexen,

4) förfarande för temporär import med fullständig befrielse från importtullar enligt artikel 250 i tullkodexen,

5) förfarande för extern transitering enligt artikel 226 i tullkodexen.

(29.4.2016/305)

Det som föreskrivs i 2 mom. tillämpas också på varor som införs från Europeiska unionens tullområde men från områden utanför gemenskapen, då varorna har hänförts till sådant förfarande för intern transitering som avses i artikel 227 i tullkodexen eller enligt något förfarande som avses i 3 mom. 1–4 punkten. (29.4.2016/305)

86 b § (11.8.2017/523)

Den deklarant som avses i artikel 5.15 i tullkodexen är skyldig att betala skatt på import av en vara. Om deklaranten är ett ombud, är deklarantens huvudman skattskyldig. I de fall som avses i artikel 79.1 a eller 79.1 c i tullkodexen är den person som avses i artikel 79.3 a eller artikel 79.4 första stycket skattskyldig.

Bestämmelserna i 1 mom. tillämpas också på den som har ställning av deklarant eller som dennas huvudman om införseln sker från Europeiska unionens tullområde till gemenskapen.

Utöver vad som föreskrivs i 1 mom. är den som enligt artikel 77.3, 78.3 eller 79.3 b eller 79.3 c eller artikel 79.4 andra stycket i tullkodexen är skyldig att betala den tullskuld som uppkommit solidariskt ansvarig för betalning av en sådan skatt som Tullen tar ut i enlighet med 160 §.

Köparen är skyldig att betala skatten på en vara som sålts på tullauktion.

87 § (29.4.2016/305)

På tidpunkten för uppkomsten av skyldigheten att betala skatt tillämpas det som föreskrivs i artiklarna 77–80 och 83–88 i tullkodexen om tidpunkten för uppkomsten av tullskuld.

Skattegrunden
88 §

Grunden för den skatt som ska betalas för import av varor är det tullvärde som Tullen bestämmer enligt artiklarna 69–76 i tullkodexen, artikel 71 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2446 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 vad gäller närmare regler avseende vissa bestämmelser i unionens tullkodex och artiklarna 127–146 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2447 om närmare regler för genomförande av vissa bestämmelser i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen, om inte något annat föreskrivs i denna lag. (11.8.2017/523)

Skattegrunden för en vara som sålts på tullauktion är varans auktionspris.

89 § (29.12.1994/1486)

Skattegrunden för skatten på ett datamedium och ett därpå lagrat ADB-standardprogram är det sammanlagda värdet av datamediet och det därpå lagrade ADB-programmet.

Om importören är någon annan än en näringsidkare eller en juridisk person som intagits i registret över mervärdesskattskyldiga, är skattegrunden för skatten på ett datamedium och ett därpå lagrat ADB-specialprogram det sammanlagda värdet av datamediet och ADB-specialprogrammet. (27.6.2014/505)

90 § (29.12.1994/1486)

Skattegrunden för en vara som har reparerats, tillverkats eller annars behandlats utanför gemenskapen och likaså för en vara av samma slag som har importerats i stället för den som sänts för reparation, är beloppet av reparations-, behandlings- eller motsvarande kostnader och fraktkostnaderna samt värdet av delarna i varan som fogats utanför gemenskapen. Detta stadgande tillämpas emellertid inte om varan skattefritt har sålts till ett område utanför gemenskapen eller om en vara som i Finland varit i avdragsgill användning har sålts utanför gemenskapen.

Vad 1 mom. stadgar om skattegrunden för en vara som har införts i stället för en motsvarande vara som har sänts till ett område utanför gemenskapen för reparation tillämpas även när en defekt vara har utförts ur gemenskapen, förstörts under myndighets tillsyn eller överlåtits till staten utan att staten har åsamkats kostnader, om detta har skett innan tullarna för den i stället införda varan antecknats i bokföringen.

91 § (29.12.1995/1767)

I skattegrunden inkluderas transport-, lastnings-, lossnings- och försäkringskostnader samt andra sådana kostnader i samband med importen av varan, fram till den första destinationsort i Finland som finns angiven i transportavtalet.

Om det vid den tidpunkt då skyldighet att betala skatt uppstår är känt att varan transporteras till en annan destinationsort inom gemenskapens område, inkluderas kostnaderna dock i skattegrunden fram till denna destinationsort.

92 § (29.12.1994/1486)

92 § har upphävts genom L 29.12.1994/1486.

93 § (29.12.1994/1486)

I skattegrunden inkluderas skatter, tullar, importavgifter och övriga avgifter som i samband med förtullningen skall uppbäras till staten eller gemenskapen med anledning av importen av varan, med undantag för mervärdesskatt. I skattegrunden inkluderas också skatter och övriga avgifter som skall betalas utanför Finland. Detta stadgande tillämpas inte på varor som har sålts på tullauktion.

93 a § (29.12.1995/1767)

I skattegrunden inkluderas också värdet av skattegrunden för sådana i samband med en importerad vara utförda tjänster som med stöd av 72 h § 1 mom. 5 punkten har sålts skattefritt.

Om en importerad vara med stöd av 72 h § 1 mom. 3 punkten har sålts skattefritt, är skattegrunden värdet av skattegrunden för den senaste dylika försäljningen av varan ökad med värdet av skattegrunden för de tjänster enligt 1 mom. som utförts efter denna försäljning.

Undantag från skattepliktigheten för import
94 §

Skattefri är import av följande varor

1) modersmjölk, människoblod samt mänskliga organ och vävnader,

2) el, sådan gas som levereras genom ett naturgasnät eller genom ett nät som är anslutet till ett naturgasnät, sådan gas som införs från ett gastankfartyg i ett naturgasnät eller ett rörledningsnät uppströms samt värme och kyla som levereras genom ett nät för värme och kyla, (30.12.2010/1392)

3) medicintekniska produkter som avses i 38 e §, (30.12.2021/1369)

3 punkten har tillfogats genom L 1369/2021, som gällde temporärt 1.1.2022–31.12.2022. Den tidigare formen lyder:

3 punkten har upphävts genom L 16.12.1994/1218. (16.12.1994/1218)

4 punkten har upphävts genom L 16.12.1994/1218. (16.12.1994/1218)

5) investeringsguld som avses i 43 b §, (8.10.1999/940)

6 punkten har upphävts genom L 2.12.2011/1202. (2.12.2011/1202)

7) sådana upplagor av tidningar och tidskrifter som avses i 56 §,

8) guld, då importören är centralbanken, (29.12.1994/1486)

9) fartyg som avses i 58 § 1 mom. och luftfartyg, reservdelar och utrustning som avses i 70 § 1 mom. 6 punkten, (24.6.1999/763)

10) sedlar och mynt som avses i 59 § 1 punkten,

11) tandproteser som avses i 36 § 3 punkten, (29.12.1994/1486)

12) varor som är tullfria enligt artiklarna 3–22, 54–56, 59, 74–103, 106, 112 och 113 samt varor som är tullfria enligt artikel 43 och som avses i punkt B i bilaga II i rådets förordning (EG) nr 1186/2009 om upprättandet av ett gemenskapssystem för tullbefrielse (tullfrihetsförordningen), (3.3.2023/310)

12 punkten har ändrats genom L 310/2023, som trädde i kraft 1.5.2023. Den tidigare formen lyder:

12) varor som är tullfria enligt artiklarna 3–22, 54–56, 59, 60–65, 74–103, 106, 112 och 113 samt varor som är tullfria enligt artikel 43 och som avses i punkt B i bilaga II i rådets förordning (EG) nr 1186/2009 om upprättandet av ett gemenskapssystem för tullbefrielse (tullfrihetsförordningen), (29.4.2016/305)

13) land- och säkerhetsanordningar och läromedel som ett utländskt flygbolag använder i internationell flygtrafik och reservdelar och utrustning samt handlignar och blanketter för dessa, (29.12.1994/1486)

14) varor som enligt artiklarna 25–27 i tullfrihetsförordningen är tullfria, med undantag av cigaretter, cigariller, cigarrer, pip- och cigarettobak, alkohol och alkoholdrycker, med följande ytterligare begränsningar:

a) högst 500 gram kaffe eller 200 gram kaffeextrakt eller kaffeessens,

b) högst 100 gram te eller 40 gram teextrakt eller teessens,

(22.12.2009/1359)

15) varor som enligt artikel 53 i tullfrihetsförordningen är tullfria, under förutsättning att varorna har erhållits kostnadsfritt och att de är avsedda att användas av offentliga inrättningar som bedriver utbildning och vetenskaplig forskning eller av privata inrättningar godkända av en myndighet, vilka bedriver motsvarande verksamhet, (22.12.2009/1359)

15 a) varor som enligt artiklarna 60–65 i tullfrihetsförordningen är tullfria, under förutsättning att varorna har erhållits kostnadsfritt, (3.3.2023/310)

15 a punkten har tillfogats genom L 310/2023, som trädde i kraft 1.5.2023.

16) varor som enligt artikel 104 i tullfrihetsförordningen är tullfria, om varorna kostnadsfritt importeras till myndigheter, samfund eller organisationer, (22.12.2009/1359)

17) varor som enligt artikel 105 i tullfrihetsförordningen är tullfria, om vederlaget för dessa varor inkluderas i skattegrunden för skatten på importen av den transporterade varan, (22.12.2009/1359)

17 a) varor som är tullfria enligt artiklarna 107–111 i tullfrihetsförordningen med de begränsningar som anges i 48 § i tullagen (304/2016), (29.4.2016/305)

18) varor som enligt artiklarna 203–207 i tullkodexen är tullfria, under förutsättning att varorna inte skattefritt har sålts utanför gemenskapen eller att varor som i Finland har använts på ett sätt som berättigar till avdrag inte har sålts utanför gemenskapen,

19) varor som enligt artiklarna 208 och 209 i tullkodexen är tullfria, under förutsättning att varorna inte säljs före importen, (29.4.2016/305)

20) varor som enligt 44 § 1 mom. 1 och 2 punkten i tullagen är tullfria, (29.4.2016/305)

21) tullfria varor som avses i 46 § 1 mom. 1–3 punkten, 46 § 2 mom. och 48 § i tullagen och varor som avses i 46 § 3 mom. i den lagen, (29.4.2016/305)

22) varor som importeras för officiellt bruk av sådana organ inom Europeiska unionen eller Europeiska atomenergigemenskapen som avses i 129 §, under de förutsättningar och med de begränsningar som har fastställts i det protokoll eller de avtal som avses i 129 § och under förutsättning att grunden för den skatt som ska betalas på importen av en vara ökad med mervärdesskattens andel är minst 80 euro, (30.12.2010/1392)

23) varor som importeras av sådana internationella organisationer som avses i 129 b § samt av deras personal, under de förutsättningar och med de begränsningar som har fastställts i avtalet om grundande av organisationen eller i värdlandsöverenskommelsen och under förutsättning att grunden för den skatt som ska betalas på importen ökad med mervärdesskattens andel är minst 170 euro eller ett annat belopp som har fastställts i avtalet om grundande av organisationen eller i värdlandsöverenskommelsen; utrikesministeriet fastställer om sökanden har rätt till skattefrihet på grundval av avtalet om grundande av organisationen eller värdlandsöverenskommelsen, sökandens ställning eller varans användningsändamål, (29.12.2022/1272)

23 punkten har ändrats genom L 1272/2022, som trädde i kraft 30.12.2022. Den tidigare formen lyder:

23) varor som importeras av sådana internationella organisationer som avses i 129 b § samt av deras personal, under de förutsättningar och med de begränsningar som har fastställts i avtalet om grundande av organisationen eller i värdlandsöverenskommelsen och under förutsättning att grunden för den skatt som ska betalas på importen ökad med mervärdesskattens andel är minst 170 euro; utrikesministeriet fastställer om sökanden har rätt till skattefrihet på grundval av avtalet om grundande av organisationen eller värdlandsöverenskommelsen, sökandens ställning eller varans användningsändamål, (30.12.2010/1392)

24) varor som importerats för användning enligt 129 c § av försvarsmakten i en annan medlemsstat eller försvarsmakten i en annan stat som är part i nordatlantiska fördraget, under förutsättning att grunden för den skatt som ska betalas på importen ökad med mervärdesskattens andel är minst 170 euro, (25.5.2023/835)

24 punkten har ändrats genom L 835/2023, som trädde i kraft 26.5.2023. Den tidigare formen lyder:

24) varor som importerats för användning enligt 129 c § av en annan medlemsstats försvarsmakt, under förutsättning att grunden för den skatt som ska betalas på importen ökad med mervärdesskattens andel är minst 170 euro, (10.6.2022/417)

24 punkten har ändrats genom L 417/2022, som trädde i kraft 1.7.2022. Den tidigare formen lyder:

24) varor i fråga om vilka den mervärdesskatt som betalas på försäljningen ska deklareras i den särskilda ordning som avses i 133 r §, om det individuella registreringsnummer som tilldelats den skattskyldige för användning av den särskilda ordningen har anmälts till Tullen senast när importanmälan lämnas, (16.12.2021/1113)

25) import av varor som görs av Europeiska kommissionen eller av en byrå eller ett organ som inrättats med stöd av unionsrätten, när kommissionen eller en sådan byrå eller ett sådant organ importerar varorna i fråga vid utförandet av sina uppgifter enligt unionsrätten i syfte att hantera covid-19-pandemin, utom om varorna används av kommissionen eller en sådan byrå eller ett sådant organ för återförsäljning mot vederlag, (10.6.2022/417)

25 punkten har ändrats genom L 417/2022, som trädde i kraft 1.7.2022. Den tidigare formen lyder:

25) import av varor som görs av Europeiska kommissionen eller av en byrå eller ett organ som inrättats med stöd av unionsrätten, när kommissionen eller en sådan byrå eller ett sådant organ importerar varorna i fråga vid utförandet av sina uppgifter enligt unionsrätten i syfte att hantera covid-19-pandemin, utom om varorna används av kommissionen eller en sådan byrå eller ett sådant organ för återförsäljning mot vederlag. (16.12.2021/1113)

26) varor i fråga om vilka den mervärdesskatt som betalas på försäljningen ska deklareras i den särskilda ordning som avses i 133 r §, om det individuella registreringsnummer som tilldelats den skattskyldige för användning av den särskilda ordningen har anmälts till Tullen senast när importanmälan lämnas. (10.6.2022/417)

26 punkten har tillfogats genom L 417/2022, som trädde i kraft 1.7.2022.

Vad 1 mom. stadgar tillämpas också på varor som införs från gemenskapens tullområde, men från ett område utanför gemenskapens skatteområde, och som skulle vara tullfria om de infördes från ett område utanför tullområdet. (29.12.1995/1767)

Om kommissionen eller en byrå eller ett organ som avses i 1 mom. 25 punkten använder sådana varor som importerats skattefritt med stöd av den punkten för andra ändamål än det som avses i den punkten, ska kommissionen, byrån eller organet underrätta skattemyndigheten om saken och vid importen av varorna i fråga ska skatt enligt den skattesats som gäller den dag då varorna börjar användas för andra ändamål betalas på grundval av den typ av varor och det värde som skattemyndigheten har fastställt eller godkänt den dagen. (16.12.2021/1113)

94 a § (30.12.2010/1392)

Importen av ett datamedium och därpå lagrat adb-specialprogram är skattefri, om importören är en näringsidkare eller en juridisk person som finns upptagen i registret över mervärdesskattskyldiga.

94 b § (29.12.1994/1486)

Importen av en vara är skattefri, om importtransporten av varan upphör i en annan medlemsstat och om varan vid gemenskapsintern försäljning är skattefri och importören är en näringsidkare.

Om importen följs av sådan gemenskapsintern försäljning som avses i 72 b § 1 eller 6 mom., är villkoret för att importen ska vara skattefri att importören vid importtillfället

1) har meddelat det mervärdesskattenummer som har beviljats i Finland,

2) har meddelat det mervärdesskattenummer som köparen har beviljats i en annan medlemsstat, eller vid flytt av varor, importörens eget mervärdesskattenummer i transportens ankomstmedlemsstat, och

3) på begäran har visat upp bevis på att de importerade varorna är avsedda att sändas eller transporteras till en annan medlemsstat.

(30.12.2010/1392)
95 § (28.11.2008/737)

En resande som anländer till Finland från ett område utanför gemenskapen får i sitt personliga resgods skattefritt föra in varor i högst de mängder som anges i 95 a–95 e §. En förutsättning för skattefrihet är att införseln inte är av kommersiell natur.

Införseln anses inte vara av kommersiell natur, om

1) införseln är av tillfällig natur,

2) införseln enbart inbegriper varor som är avsedda för resandens eller hans eller hennes familjs personliga bruk eller varor som är avsedda som gåvor, och

3) varorna till art och kvantitet är sådana att de inte kan betraktas som varor som förs in för kommersiella ändamål.

Som personligt resgods betraktas resgods som resanden kan visa upp för Tullen vid sin ankomst till Finland. Som personligt resgods betraktas också resgods som resanden kan visa upp för Tullen först vid en senare tidpunkt, om resanden lägger fram en redogörelse för att det företag som ansvarar för transporten vid resandens avresa har registrerat dessa varor som medföljande resgods. (29.4.2016/305)

95 a § (28.11.2008/737)

De tobaksprodukter som med stöd av 95 § får föras in skattefritt får uppgå till högst följande mängder:

1) 200 cigaretter,

2) 100 cigariller,

3) 50 cigarrer, eller

4) 250 gram pip- och cigarettobak.

En resande får föra in flera än en tobaksprodukt enligt 1 mom. skattefritt, om de procentuella andelarna av de skattefria maximimängderna uppgår till sammanlagt högst 100.

Personer under 18 år får inte föra in tobaksprodukter skattefritt.

Som cigariller betraktas cigarrer som väger högst 3 gram per styck.

95 b § (28.11.2008/737)

En resande får med stöd av 95 § skattefritt föra in 4 liter icke-mousserande viner och 16 liter öl.

En resande får dessutom skattefritt föra in

1) 1 liter alkohol eller alkoholdrycker med en alkoholhalt som överstiger 22 volymprocent, eller

2) 2 liter alkohol eller alkoholdrycker med en alkoholhalt på högst 22 volymprocent.

En resande får skattefritt föra in produkter enligt såväl 2 mom. 1 som 2 punkten, om de procentuella andelarna av de skattefria maximimängderna uppgår till sammanlagt högst 100.

95 c § (28.11.2008/737)

Med stöd av 95 § får det bränsle som finns i ett motordrivet transportmedels sedvanliga bränsletank och för varje motordrivet transportmedel högst 10 liter bränsle som transporteras med transportmedlet i en bärbar tank föras in skattefritt.

95 d § (28.11.2008/737)

Andra varor än alkohol, alkoholdrycker, tobaksprodukter som räknas upp i 95 a § och bränslet i motordrivna transportmedel får med stöd av 95 § föras in skattefritt till ett värde av högst 300 euro. Om resanden har anlänt flyg- eller sjöledes med ett annat luftfartyg eller fartyg än ett luftfartyg eller fartyg i nöjesbruk, är det maximala värdet för skattefri införsel dock 430 euro.

I de värden som anges i 1 mom. inkluderas inte värdet på följande varor:

1) personligt resgods som resanden tillfälligt för in,

2) personligt resgods som resanden återinför efter en tillfällig utförsel,

3) läkemedel som behövs för resandens personliga bruk.

Ett luftfartyg eller fartyg är på det sätt som avses i 1 mom. i nöjesbruk när dess ägare eller innehavare använder det för andra än kommersiella ändamål. Med kommersiella ändamål avses i synnerhet sådan varu- eller persontransport eller sådant utförande av tjänster som sker mot vederlag eller för myndighetsändamål.

Värdet på en enskild vara kan inte delas upp i en skattefri och en skattebelagd del, om värdet på de varor som förs in överstiger det värde som anges i 1 mom.

95 e § (28.11.2008/737)

Den som hör till personalen på ett transportmedel i yrkesmässig trafik mellan Finland och ett land eller område utanför gemenskapen får med stöd av 95 § från sina arbetsresor under en kalendermånad skattefritt föra in varor i den mängd som enligt 95 a–95 d § skattefritt får föras in på en gång.

En förutsättning för skattefrihet är dessutom att den som för in varorna antecknar varorna i en förtullningsbok i samband med införseln. Tullen meddelar närmare föreskrifter om utfärdandet av en förtullningsbok och dess form och innehåll. (21.12.2012/962)

Med avvikelse från bestämmelserna i 1 mom. får den som hör till personalen på ett transportmedel i landtrafik under en kalendermånad föra in varor enligt 95 d § till ett värde av 430 euro, förutsatt att det totala värdet på de varor som förs in på en gång inte överstiger 300 euro.

96 §

Importen av en vara är skattefri om det när denna lag träder i kraft har avtalats om skattefriheten i en för Finland förpliktande överenskommelse med en främmande stat.

Specialarrangemang för deklaration och betalning av skatt (7.5.2021/387)
97 § (7.5.2021/387)

Den som visar upp varor för Tullen för mottagarens räkning har rätt att använda det förfarande för betalning och deklaration av skatter som avses i 98 och 99 § (specialarrangemang), om

1) de varor som importeras ingår i en försändelse med ett verkligt värde på högst 150 euro,

2) den skattskyldige är den person som varorna är avsedda för och denne inte har förts in i registret över mervärdesskattskyldiga,

3) den särskilda ordning som avses i 133 r § inte tillämpas på importen och försäljningen av varorna,

4) transporten av varorna avslutas i Finland, och

5) varorna inte är punktskattepliktiga.

Varorna anses bli uppvisade för Tullen för mottagarens räkning om den som visar upp varorna för Tullen anmäler sin avsikt att använda specialarrangemanget och ta ut mervärdesskatten hos den person som varorna är avsedda för.

98 § (7.5.2021/387)

Den som använder specialarrangemanget ska

1) hos den skattskyldige ta ut den mervärdesskatt som ska betalas på importen av varan,

2) säkerställa att den skattskyldige betalar skatten till sitt rätta belopp, och

3) deklarera och betala den uttagna mervärdesskatten till Tullen.

Skattedeklarationen ska lämnas elektroniskt och beloppet för den mervärdesskatt som tagits ut ska anmälas i deklarationen.

Tullen meddelar närmare om de uppgifter som ska anmälas i skattedeklarationen och om hur deklarationen ska lämnas och skatten betalas.

Utöver det som föreskrivs i bokföringslagen ska den som använder specialarrangemanget ordna sin bokföring så att riktigheten i skattedeklarationerna för de skatter som tagits ut hos de skattskyldiga kan verifieras utifrån den. Bokföringen ska på uppmaning av Tullen lämnas elektroniskt till Tullen för kontroll. Tullen får meddela närmare om hur uppgifterna ska lämnas.

99 § (7.5.2021/387)

Den som använder specialarrangemanget kan lämna en skattedeklaration som avses i 98 § och betala skatten per kalendermånad, om

1) personen är ett sådant direkt ombud som avses i artikel 18.1 i tullkodexen och har lämnat Tullen en generell borgensförbindelse som säkerhet för tull- och skatteskulder, eller är ett sådant indirekt ombud som avses i den bestämmelsen, och

2) Tullen har beviljat personen anstånd med betalning enligt artikel 110 i tullkodexen.

En deklaration lämnas kalendermånadsvis för de importer som omfattas av specialarrangemanget för vilka skyldigheten att betala skatt enligt 87 § har uppkommit under kalendermånaden och för vilka den skatten har tagits ut hos den skattskyldige. Deklarationen ska lämnas och skatten betalas senast den sista dagen i den kalendermånad som följer på kalendermånaden i fråga.

Särskilda stadganden
100 § (11.8.2017/523)

Mervärdesskatt som Tullen tagit ut med stöd av 160 § återbärs inte på basis av beslut som gäller återbäring eller annullering av tull enligt tullkodexen eller på basis av beslut med anledning av besvär, om den skatt som har betalats på en importerad vara har kunnat dras av enligt 10 kap. eller fås som återbäring enligt 122, 130 eller 131 §.

100 a § (11.8.2017/523)

Skatteförvaltningen kan till den del det är fråga om sådan import av en vara som omfattas av dess beskattningsbehörighet bestämma att det särskilda förfarandet enligt 2 mom. ska tillämpas på en skattskyldigs import under högst 36 månader, om det under de 12 föregående månaderna hänt att

1) den skattskyldige väsentligt har försummat eller på en grund som avses i 26 § 3 mom. i lagen om förskottsuppbörd eller någon annan motsvarande grund kan antas väsentligt försumma sina i 2 mom. i den paragrafen avsedda skyldigheter vid beskattningen,

2) den skattskyldige upprepade gånger eller allvarligt har brutit mot tullagstiftningen, eller

3) den skattskyldige eller, om den skattskyldige är ett samfund eller en sammanslutning, någon i dess ledning har meddelats näringsförbud enligt lagen om näringsförbud (1059/1985).

(7.5.2021/387)

I det särskilda förfarandet överlåter Tullen de importerade varorna till fri omsättning eller till någon annan särskild användning enligt avdelning VII kap. 4 i tullkodexen än tillfällig import helt och hållet utan importtull först efter det att den skattskyldige har fullgjort sin anmälnings- och betalningsskyldighet i fråga om den mervärdesskatt som ska betalas på importen.

Skatteförvaltningen meddelar beslut i ärendet. Ändring i beslutet söks på det sätt som föreskrivs i 62 § 5 mom. i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ.

101 § (29.12.1994/1486)

Vid mervärdesbeskattningen av varuimport tillämpas inte stadganden om tull, om det inte särskilt stadgas om saken i denna lag.

Till den del det gäller mervärdesbeskattning som Tullen ansvarar för i enlighet med 160 § 1 och 2 mom., tillämpas på förfarandet vid import av varor, betalning, återbäring och återindrivning av skatt samt på annat förfarande, på uppskov med betalning av skatt, säkerheter, skatteförhöjning, felavgift, efterbeskattning och sökande av ändring samt på sekretess i fråga om uppgifter och på utlämnande och erhållande av sekretessbelagda uppgifter, vad som i tullagstiftningen föreskrivs om tull, om inte något annat föreskrivs i denna lag. (11.8.2017/523)

Det som föreskrivs i den tullagstiftning som avses i artikel 5.1 led 2 i tullkodexen om formaliteter som gäller varor som införs till Europeiska unionens tullområde samt om tillfällig lagring, hänförande till tullagerförfarande eller förfarande för frizoner, förfarande för aktiv förädling eller förfarande för temporär import med fullständig befrielse från importtullar, tillämpas också på varor som införs från Europeiska unionens tullområde, men från ett område utanför gemenskapens skatteområde, till gemenskapens skatteområde. (29.4.2016/305)

101 a § (29.12.1994/1486)

Om ett belopp i utländsk valuta måste räknas om för att skattegrunden skall kunna fastställas vid import av en vara, tillämpas samma växelkurs som vid fastställandet av tullvärdet vid den tidpunkt som avses i 87 § i denna lag.

101 b § (25.3.2011/267)

Vid sådan mervärdesbeskattning av varuimport som Tullen ansvarar för i enlighet med 160 § 1 och 2 mom. är det minsta belopp som indrivs 5 euro. Indrivning kan dock vidtas om det hos en och samma betalningsskyldig blivit flera betalningar oindrivna på grund av ett räknefel eller annat misstag som begåtts av Tullen, den betalningsskyldige eller någon annan berörd eller av någon annan orsak eller om det annars finns särskilda skäl för indrivning. (7.5.2021/387)

Det som föreskrivs i 1 mom. tillämpas inte på införsel av alkoholdrycker och tobaksprodukter som resande eller den som hör till personalen på ett fortskaffningsmedel i yrkesmässig trafik mellan Finland och ett land eller område utanför gemenskapen för med sig eller som sänts till enskilda personer. (29.4.2016/305)

101 c § (11.8.2017/523)

På dröjsmålspåföljder i fråga om betalning av sådan skatt för import av varor som Tullen ska ta ut i enlighet med 160 § 1 och 2 mom. tillämpas bestämmelserna i lagen om skattetillägg och förseningsränta (1556/1995). När 3 § 3 mom. i den lagen tillämpas, ska skattetillägget beräknas för den tidsperiod för vilken den i artikel 114. 2 i tullkodexen avsedda räntan beräknas.

Om Tullen beviljar uppskov med betalningen av den skatt som ska betalas för importen, tas ränta ut i enlighet med 4 § i lagen om skattetillägg och förseningsränta.

101 d § (12.1.2018/23)

Vid återbetalning av sådan skatt för import som Tullen tar ut i enlighet med 160 § 1 och 2 mom. betalas ränta enligt 37 § i lagen om skatteuppbörd (11/2018). Räntan beräknas från den tidpunkt som avses i 93 § 3 mom. i tullagen.

101 e § (9.9.2016/773)

I fråga om ett av Tullen meddelat förhandsavgörande får omprövning enligt 88 § i tullagen inte begäras, utan avgörandet ska överklagas genom besvär enligt vad som föreskrivs i tullagen. Besvärstiden är 30 dagar från delfående av beslutet om förhandsavgörande. Omprövning av ett beslut om att inte meddela förhandsavgörande får inte begäras och beslutet får inte heller överklagas genom besvär.

10 kap

Skatt som får dras av

Allmän avdragsrätt
102 §

Den skattskyldige får för skattepliktig rörelse dra av

1) skatten på en vara eller tjänst som den skattskyldige köper av en annan skattskyldig eller den skatt på ett köp som ska betalas enligt 8 a–8 d eller 9 §, (27.6.2014/507)

2) skatten på en vara som han importerar,

3) skatten på ett gemenskapsinternt förvärv,

4 punkten har upphävts genom L 9.1.2009/6. (9.1.2009/6)

5) skatt som betalas på sådan överföring av varor från upplagringsförfarande som avses i 72 l §. (29.12.1995/1767)

(29.12.1994/1486)

Med skattepliktig rörelse avses verksamhet som enligt denna lag medför skattskyldighet för den som säljer en vara eller en tjänst.

Med i förvärv inkluderad skatt avses i denna lag den skatt som nämns i 1 mom. (29.12.1995/1767)

4 mom. har upphävts genom L 29.12.1995/1767. (29.12.1995/1767)

102 a § (29.12.1995/1767)

En förutsättning för avdragsrätten enligt 102 § 1 mom. 1 och 3 punkten är att den skattskyldige över den vara eller tjänst som köpts har en av säljaren utfärdad faktura enligt 209 e eller 209 f § eller en annan verifikation som kan betraktas som faktura. Om det är fråga om en sådan situation som avses i 209 a § 4 mom., ska fakturan överensstämma med sådana bestämmelser i säljarens etableringsmedlemsstat som motsvarar 209 e §. (29.6.2012/399)

Avdragsrätten för skatt som enligt 2 a, 8 a–8 d eller 9 § ska betalas på ett köp eller för skatt som ska betalas på ett gemenskapsinternt förvärv förutsätter dessutom att den skattskyldige har fullgjort sin deklarationsskyldighet enligt 16 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ eller att skatten har påförts. Får den skattskyldige inte en i 1 mom. avsedd faktura av säljaren, förutsätter avdragsrätten att den skattskyldige själv upprättar en verifikation som i tillämpliga delar innehåller de uppgifter som avses i 209 e § 1 mom. samt anger den skatt som ska betalas och den skattesats som ska tillämpas på köpet eller det gemenskapsinterna förvärvet. (9.9.2016/773)

I fråga om skatt som skall betalas på en importerad vara är förutsättningen för avdragsrätten att importören har förtullningsbeslutet och därtill hörande handlingar.

102 b § (9.1.2009/5)

102 b § har upphävts genom L 9.1.2009/6.

102 c § (25.4.2003/325)

En förutsättning för avdrag av skatt enligt 102 § 1 mom. 5 punkten är att den skattskyldige har en uträkning över grunden för den skatt som skall betalas. Den skattskyldige skall också ha i 102 a § avsedda handlingar över försäljningar, importer och gemenskapsinterna förvärv som med stöd av 72 n § 1 eller 2 mom. räknas till skattegrunden.

Avdrag för byggtjänster
103 § (23.11.2007/1061)

Den skattskyldige får för en fastighet eller byggtjänst som han anskaffat för skattepliktig rörelse dra av den skatt som överlåtaren enligt 31, 31 a eller 33 § ska betala på byggtjänster som utförts på fastigheten, om fastigheten före överlåtelsen inte hade tagits i överlåtarens bruk.

En förutsättning för rätten till avdrag är att överlåtaren ger mottagaren en utredning om beloppet av den skatt som överlåtaren ska betala.

104 § (23.11.2007/1061)

104 § har upphävts genom L 23.11.2007/1061.

105 § (23.11.2007/1061)

105 § har upphävts genom L 23.11.2007/1061.

106 § (23.11.2007/1061)

Om en fastighetsinnehavare ansöker om att bli skattskyldig så som avses i 30 §, får han i stället för justering av avdrag enligt 11 kap. göra avdrag enligt 102 och 103 § från en fastighet som han anskaffat eller en tjänst eller vara som han köpt för den skattepliktiga fastighetsöverlåtelsen före sin ansökan eller dra av den skatt som betalts på byggtjänster som han själv har utfört för det nämnda ändamålet före ansökan. En förutsättning är att fastighetsinnehavaren har ansökt om att bli skattskyldig inom sex månader från ibruktagandet av fastigheten.

Den avdragsrätt som avses i 1 mom. gäller endast nybyggen och ombyggnad av en fastighet.

Om fastighetsinnehavaren ansöker om att bli skattskyldig så som avses i 30 §, anses han i samband med justering av avdrag enligt 11 kap. ha använt den fastighet som han före ansökan har anskaffat eller för vilken han köpt eller utfört byggtjänster för den skattepliktiga fastighetsöverlåtelsen för ett ändamål som berättigar till avdrag. En förutsättning är att fastighetsinnehavaren har ansökt om att bli skattskyldig inom sex månader från det att han tagit fastigheten i bruk.

107 § (16.12.1994/1218)

107 § har upphävts genom L 16.12.1994/1218.

108 § (16.12.1994/1218)

108 § har upphävts genom L 16.12.1994/1218.

109 § (16.12.1994/1218)

109 § har upphävts genom L 16.12.1994/1218.

Övriga särskilda avdrag
110 § (29.12.1994/1486)

110 § har upphävts genom L 29.12.1994/1486.

111 §

Den skattskyldige får göra ett avdrag enligt 102 § för köpta energinyttigheter också i det fall att debiteringen ingår i den skattefria hyran eller det skattefria vederlaget för fastigheten. Avdraget får dock uppgå endast till ett belopp som motsvarar skatten för energinyttigheter eller bränsle som fastighetens ägare eller innehavare har köpt.

En förutsättning för avdragsrätten är att säljaren ger köparen en utredning om beloppet av skatten på säljarens inköp av energinyttigheter eller bränsle. (25.4.2003/325)

112 §

När den skattskyldige i avdragsgill användning tar en vara som varit i annat bruk, får han dra av den skatt som inkluderats i förvärvet av varan eller den skatt som han har betalt för en vara som han tillverkat för eget bruk. Om varans sannolika överlåtelsepris är lägre än dess ursprungliga inköpspris eller motsvarande värde, får den mot värdeminskningen svarande skatten dock inte dras av. (29.12.1994/1486)

I samband med att en skattepliktig rörelse inleds får den skattskyldige från skattepliktigt anskaffade eller tillverkade varor som han innehar och som används för ett avdragsgillt syfte göra ett avdrag som avses i 1 mom.

Avdrag som nämns i 1 eller 2 mom. får inte göras från en fastighet. (25.4.2003/325)

Vad som i 1 och 2 mom. föreskrivs om varor skall tillämpas också på andra tjänster än byggtjänster. (25.4.2003/325)

En förutsättning för avdragsrätten är att den skattskyldige uppgör en verifikation vid den tidpunkt nyttigheten tas i avdragsgill användning. Till den del det gäller en vara eller tjänst som den skattskyldige köpt eller en vara som den skattskyldige importerat tillämpas dessutom vad som föreskrivs i 102 a §. (25.4.2003/325)

113 § (29.12.1995/1767)

Den som köper en uthyrningstjänst får dra av den skatt som skall betalas på importen av den vara som han hyr, om han med stöd av 9 § skall betala skatt för att han hyr varan.

Begränsningar av avdragsrätten
114 §

Avdrag får inte göras när följande varor och tjänster anskaffas

1) en fastighet som den skattskyldige eller hans personal använder som bostad, barnträdgård, hobbylokal eller fritidsställe samt varor och tjänster i samband med fastigheten eller dess användning,

2) varor och tjänster i samband med transporter mellan den skattskyldiges eller hans personals bostad och arbetsplats,

3) varor och tjänster som används för representationsändamål,

4 punkten har upphävts genom L 29.4.2011/417. (29.4.2011/417)

5) personbilar, motorcyklar, husvagnar, fartyg som till sin konstruktion huvudsakligen är avsedda för nöjes- eller sportändamål samt luftfartyg vilkas största tillåtna startvikt är högst 1 550 kilogram, samt varor och tjänster i samband med dessa eller deras användning. (29.12.1994/1486)

Den begränsning av avdragsrätten som avses i 1 mom. 5 punkten gäller inte fordon och fartyg som har anskaffats till försäljning, uthyrning, användning för yrkesmässig persontransport eller körundervisning eller personbil som har anskaffats för att enbart användas för ändamål som berättigar till avdragsrätt.

Vad som ovan i 1 mom. 5 punkten och 2 mom. bestäms om personbilar tillämpas också på bilar avsedda för två ändamål. (14.12.1998/962)

Som bil avsedd för två ändamål anses ett fordon i kategori N1 som utöver förarsätet och de säten som finns bredvid detta är utrustat med andra säten eller anordningar för fastgörande av säten, med undantag av sådana säten som är avsedda för tillfälligt bruk och som avses i 24 § i den bilskattelag (1482/1994) som gällde före den 1 april 2009 eller sådana säten som i enlighet med de vägtrafikbestämmelser som gällde före den 30 september 1998 har godkänts för paketbil. (30.12.2010/1392)

114 a § (29.12.1994/1486)

En researrangör får inte göra avdrag för tjänster och varor som nämns i 80 § 1 mom. och som han förvärvat för att direkt utnyttjas av en resande.

115 § (29.12.1995/1767)

Avdrag som avses i 102 § får inte göras för varor, om försäljaren har tillämpat det förfarande som avses i 79 a § på försäljningen.

En skattskyldig återförsäljare får inte dra av den skatt som skall betalas för konstverk, samlarföremål eller antikviteter som han själv importerar eller för konstverk som han själv köpt, om han tillämpar det förfarande som avses i 79 a § på försäljningen. (11.12.2002/1071)

116 §

Staten får inte göra avdrag från sina anskaffningar.

Delning av avdragsrätten
117 §

Från en vara eller tjänst som den skattskyldige har anskaffat eller tagit i sådan användning som endast delvis berättigar till avdrag, får avdrag göras endast till den del som varan eller tjänsten används för detta ändamål.

Rättelse av avdrag
118 § (9.12.2016/1064)

Om säljaren krediterar köparen med de belopp som avses i 78 § 1 mom. 1 eller 4 punkten eller 78 a §, ska den avdragna skatten rättas i motsvarande mån.

Om ett avtal har ogiltigförklarats, annullerats eller hävts efter det att avdraget för en anskaffning har gjorts, ska den avdragna skatten rättas.

11 kap (23.11.2007/1061)

Justering av avdrag som gäller fastighetsinvesteringar

Fastighetsinvestering
119 § (23.11.2007/1061)

Med fastighetsinvestering avses köp eller eget utförande av byggtjänster i samband med ett nybygge eller ombyggnad av en fastighet. Med fastighetsinvestering avses även anskaffning av en fastighet på vars överlåtelse har tillämpats 31 § 1 mom. 1 punkten eller 33 §.

Fall som föranleder justering
120 § (23.11.2007/1061)

Avdraget för den skatt som ingår i en anskaffning och som gäller en fastighetsinvestering ska justeras, när

1) fastighetsinvesteringen har gjorts för ett ändamål som helt eller delvis berättigar till avdrag och fastighetens användning ändras på så sätt att den avdragsgilla användningens andel minskar i förhållande till det ursprungliga användningsändamålet,

2) fastighetsinvesteringen har helt eller delvis gjorts för ett annat ändamål än ett sådant som berättigar till avdrag och fastighetens användning ändras på så sätt att den avdragsgilla användningens andel ökar i förhållande till det ursprungliga användningsändamålet,

3) fastigheten avförs från rörelsetillgångarna genom att den varaktigt tas i användning som inte är rörelsemässig, om fastighetsinvesteringen har gjorts för ett ändamål som helt eller delvis berättigar till avdrag,

4) fastigheten överlåts, om fastighetsinvesteringen har gjorts för ett ändamål som helt eller delvis berättigar till avdrag och inget annat bestäms i 121 e–121 g §,

5) skattskyldigheten upphör, om en fastighetsinvestering som hänför sig till en fastighet som finns kvar i den skattskyldiges besittning har gjorts för ett ändamål som helt eller delvis berättigar till avdrag.

En förutsättning för justeringen är att näringsidkaren har gjort fastighetsinvesteringen för rörelse eller att det är en kommun eller ett välfärdsområde som har gjort fastighetsinvesteringen. (29.6.2021/623)

Ingen justering ska göras när en fastighet rivs, brinner upp eller i övrigt förstörs på ett sådant sätt att den inte längre går att använda.

121 § (23.11.2007/1061)

Vad som bestäms i 120 § tillämpas även på avdraget för den skatt som ingår i en anskaffning och som gäller en fastighetsinvestering, då anskaffningen görs av en innehavare av nyttjanderätten till fastigheten.

Innehavaren av nyttjanderätten till en fastighet ska justera avdraget för den skatt som ingår i en anskaffning och som gäller en fastighetsinvestering enligt de förutsättningar som bestäms i 120 § 1 mom. 4 punkten även då nyttjanderätten upphör, om inte något annat bestäms i 3 mom. i denna paragraf eller i 121 f §.

Vad som bestäms i 2 mom. tillämpas på ombyggnad som anskaffas eller utförs av en innehavare av nyttjanderätten till fastigheten bara om denna innehavare får ersättning för ombyggnaden.

Justeringsperiod
121 a § (23.11.2007/1061)

Avdraget för den skatt som ingår i en anskaffning och som gäller en fastighetsinvestering ska justeras endast om fastighetens användningsändamål ändras eller om fastigheten överlåts på det sätt som avses i 120 eller 121 § under justeringsperioden.

Justeringsperioden är tio år från ingången av det kalenderår under vilket en byggtjänst i samband med ett nybygge eller en ombyggnad har slutförts eller, om fastigheten efter det att byggtjänsten har slutförts har överlåtits på det sätt som avses i 31 § 1 mom. 1 punkten eller 33 §, under vilket fastigheten har tagits emot. Justeringsperioden inkluderar ändå inte en del av ett kalenderår som föregår slutförandet av byggtjänsten eller mottagandet av fastigheten.

Ändringar av användningsändamålet före justeringsperiodens början
121 b § (23.11.2007/1061)

Om en fastighet som varit föremål för en fastighetsinvestering som gjorts för ett annat ändamål än ett sådant som berättigar till avdrag tas i användning för ett ändamål som berättigar till avdrag före justeringsperiodens början, kan näringsidkaren i fråga om fastighetsinvesteringen rätta den skatt som ska redovisas för tiden innan användningsändamålet ändrades som om fastigheten ursprungligen hade varit avsedd för avdragsgill användning.

Om en fastighet som varit föremål för en fastighetsinvestering som gjorts för ett ändamål som berättigar till avdrag tas i användning för ett annat ändamål före justeringsperiodens början, ska näringsidkaren i fråga om fastighetsinvesteringen rätta den skatt som ska redovisas för tiden innan användningsändamålet ändrades som om fastigheten ursprungligen hade varit avsedd för annan än avdragsgill användning.

Beräkning av justeringen
121 c § (23.11.2007/1061)

När användningen av en fastighet ändras, ska avdraget för den skatt som ingår i en anskaffning och som gäller en fastighetsinvestering årligen justeras för varje kalenderår inom justeringsperioden (justeringsår). Som första justeringsår räknas den del av kalenderåret som följer efter det i 121 a § 2 mom. avsedda slutförandet av en byggtjänst eller mottagandet av en fastighet.

När en fastighet överlåts, när skattskyldigheten upphör och när en fastighet avförs från rörelsetillgångarna ska avdraget för den skatt som ingår i en anskaffning och som gäller en fastighetsinvestering justeras på en gång för hela den återstående justeringsperioden. Fastigheten anses härvid under den återstående justeringsperioden helt och hållet vara i annan än avdragsgill användning.

121 d § (23.11.2007/1061)

Det belopp varmed avdraget årligen ska justeras är 1/10 av den del av den i anskaffningen ingående skatten enligt 2 mom. som motsvarar skillnaden mellan andelen av den ursprungliga användning som berättigar till avdrag och andelen av den användning som berättigar till avdrag under justeringsåret.

Den skatt som ingår i anskaffningen och som utgör grund för beräkningen av den justering som ska göras är

1) den skatt som ska betalas för en köpt byggtjänst i samband med ett nybygge eller ombyggnad av en fastighet,

2) den skatt som ska betalas för en själv utförd byggtjänst i samband med ett nybygge eller ombyggnad av en fastighet, eller den skatt som borde ha betalts om tjänsten hade utförts för annan än avdragsgill användning,

3) den skatt som i fråga om en anskaffad fastighet med stöd av 31 § 1 mom. 1 punkten eller 33 § ska betalas av överlåtaren,

4) den skatt som ska betalas för en vara som anskaffats, importerats, själv tillverkats eller överförts för att installeras i anslutning till en byggtjänst i samband med ett nybygge eller ombyggnad av en fastighet, eller den skatt som borde ha betalts om varan hade tillverkats för eller överförts i annan än avdragsgill användning.

Överföring av rättighet och skyldighet att justera avdrag
121 e § (23.11.2007/1061)

Överlåtarens rättighet och skyldighet att justera avdrag för den skatt som ingår i en anskaffning och som gäller en fastighetsinvestering överförs vid fastighetsöverlåtelser på mottagaren, om

1) överlåtaren är en näringsidkare, en kommun eller ett välfärdsområde för vilken rättigheten eller skyldigheten att justera avdrag ursprungligen har uppstått eller på vilken denna rättighet eller skyldighet har överförts, (29.6.2021/623)

2) mottagaren anskaffar fastigheten för rörelse eller mottagaren är en kommun, ett välfärdsområde eller staten, och (29.6.2021/623)

3) överlåtaren och mottagaren vid överlåtelsen inte avtalar om att överlåtaren justerar avdraget.

121 f § (23.11.2007/1061)

Om en innehavare av nyttjanderätten till en fastighet överlåter sin nyttjanderätt, överförs rättigheten och skyldigheten för rättsinnehavaren att justera avdrag för den skatt som ingår i en anskaffning och som gäller en fastighetsinvestering på mottagaren under de förutsättningar som bestäms i 121 e §.

När nyttjanderätten till en fastighet upphör, anses rättsinnehavaren vid tillämpningen av bestämmelserna om överföring av rättighet och skyldighet att justera avdrag överlåta sin nyttjanderätt till den fastighetsinnehavare som överlåtit nyttjanderätten.

121 g § (23.11.2007/1061)

Om en näringsidkare inträder i en skattskyldighetsgrupp som avses i 13 a §, överförs rättigheten och skyldigheten att justera avdrag för den skatt som ingår i en anskaffning och som gäller en fastighetsinvestering på gruppen.

Om en näringsidkare utträder ur en skattskyldighetsgrupp som avses i 13 a §, överförs rättigheten och skyldigheten att justera avdrag för den skatt som ingår i en anskaffning och som gäller näringsidkarens fastighetsinvestering från gruppen på näringsidkaren.

Bestämmelserna i 121 h–121 k och 209 k–209 m § gäller i tillämpliga delar den överföring av rättigheter och skyldigheter som avses i 1 och 2 mom. (29.6.2012/399)

121 h § (23.11.2007/1061)

När rättigheten och skyldigheten att justera avdrag överförs på mottagaren, justerar överlåtaren till följd av överlåtelsen inte avdraget för den skatt som ingår i anskaffningen, om inte något annat bestäms i 3 mom.

När rättigheten och skyldigheten att justera avdrag överförs på mottagaren, justerar överlåtaren avdragen på basis av de ändringar i användningen som inträffat under den tid fastigheten varit i hans besittning, och mottagaren på basis av de ändringar som inträffat därefter, om inte något annat bestäms i 3 mom. Vid beräkning av det belopp varmed avdraget ska justeras beaktar överlåtaren den andel av justeringsåret då fastigheten varit i hans besittning och mottagaren den andel som infallit därefter.

När rättigheten och skyldigheten att justera avdrag överförs på en mottagare som vid tidpunkten för överlåtelsen inte var införd i registret över mervärdesskattskyldiga, ska överlåtaren i mottagarens ställe i samband med överlåtelsen justera avdraget på en gång för hela den återstående justeringsperioden. Fastigheten anses härvid under den återstående justeringsperioden helt och hållet vara i annan än avdragsgill användning.

121 i § (29.6.2012/399)

När rättigheten och skyldigheten att justera avdrag överförs och överlåtaren inte har gett en utredning som avses i 209 k § eller i utredningen har lämnat en felaktig uppgift och mottagarens beskattning till följd av detta borde rättas till mottagarens nackdel, ska överlåtaren i mottagarens ställe göra de justeringar som detta föranleder eller rätta de belopp som ska justeras.

När rättigheten och skyldigheten att justera avdrag överförs och överlåtarens beskattning senare ändras på ett sådant sätt att mottagarens beskattning till följd av detta borde rättas till mottagarens nackdel, ska överlåtaren i mottagarens ställe göra de justeringar som detta föranleder eller rätta de belopp som ska justeras, om överlåtaren inte har underrättat mottagaren om ändringen av beskattningen i den utredning som avses i 209 k §.

Rättelse av justeringar som gjorts på en gång
121 j § (23.11.2007/1061)

Om en näringsidkare fortsätter med rörelse när skattskyldigheten upphör och senare under justeringsperioden på nytt införs i registret över mervärdesskattskyldiga, kan han rätta den justering som han på grund av skattskyldighetens upphörande har gjort i fråga om en fastighet som han besitter, om det justerade beloppet har betalts till staten.

En mottagare som är införd i registret över mervärdesskattskyldiga eller en mottagare som vid tidpunkten för överlåtelsen inte var införd i registret men som införs senare under justeringsperioden kan rätta en justering som gjorts av överlåtaren vid skattskyldighetens upphörande eller med stöd av 121 h § 3 mom., om rättigheten och skyldigheten att justera avdrag har överförts på mottagaren under justeringsperioden och om justeringen inte har kunnat rättas tidigare.

121 k § (23.11.2007/1061)

En rättelse som avses i 121 j § görs genom att

1) en näringsidkare som avses i 121 j § 1 mom. drar av den skatt han betalt i form av justering till den del skatten hänför sig till det justeringsår från och med vilket han på nytt införs i registret över mervärdesskattskyldiga och till den därpå följande justeringsperioden,

2) en mottagare som avses i 121 j § 2 mom. drar av den skatt som överlåtaren betalt i form av justering till den del skatten hänför sig till det justeringsår då en mottagare som är införd i registret över mervärdesskattskyldiga tar emot fastigheten eller från och med vilket en mottagare som inte tidigare har registrerats blir införd i registret, och till den därpå följande justeringsperioden.

Näringsidkaren eller mottagaren ska göra justeringar i fråga om de ändringar i fastighetens användningsändamål eller de överlåtelser som sker under den tid som avses i 1 mom. enligt de allmänna reglerna för justering.

12 kap

Återbäring av skatt till andra än de skattskyldiga

Utländska näringsidkare
122 § (22.12.2009/1359)

En utländsk näringsidkare har rätt att få återbäring för den i förvärvet inkluderade mervärdesskatten för en vara eller en tjänst, om näringsidkaren inte har fast driftställe i Finland från vilket affärstransaktioner genomförs och om han inte i form av affärsverksamhet bedriver annan säljning av varor och tjänster i Finland än

1) försäljning enligt 8 a–8 d eller 9 § för vilken köparen är skattskyldig eller där staten är köpare, och (27.6.2014/507)

2) sådan försäljning av transporttjänster och stödtjänster till dessa som är skattefri med stöd av 38 d, 71, 72 d eller 72 h §. (16.12.2021/1113)

Skatten återbärs till den del anskaffningen hänför sig till en utlännings

1) utomlands bedrivna verksamhet som skulle ha medfört skattskyldighet eller berättigat till återbäring enligt 131 a § om verksamheten hade bedrivits i Finland, eller

2) i Finland idkade försäljning enligt 1 mom. 1 eller 2 punkten.

Rätten till återbäring gäller endast skatt som skulle ha kunnat dras av med stöd av bestämmelserna i 10 kap., om utlänningen hade varit skattskyldig för verksamheten.

En utländsk näringsidkare har dock inte rätt till återbäring när det är fråga om sådana tjänster som avses i 8 c § och han i egenskap av köpare är skattskyldig för dessa tjänster enligt 8 c eller 9 §. (16.7.2010/686)

122 a § (22.12.2009/1359)

En utländsk näringsidkare som avses i 122 § 1 mom. har rätt att få återbäring för den skatt enligt 131 a § som inkluderats i ett förvärv, om förvärvet av en vara eller tjänst hänför sig till verksamhet som den utländska näringsidkaren bedriver utomlands och som hade berättigat till återbäring enligt 131 a § om verksamheten hade bedrivits i Finland.

123 § (22.12.2009/1359)

Rätten till återbäring förutsätter att näringsidkaren har skaffat varorna eller tjänsterna för sina i etableringsstaten till avdrag berättigande affärstransaktioner.

Om näringsidkaren i etableringsstaten genomför både transaktioner som medför rätt till avdrag och transaktioner som inte medför rätt till avdrag, återbärs av den mervärdesskatt som berättigar till återbäring enligt 122 och 122 a § högst den del som hänför sig till avdragsberättigande transaktioner. I fråga om näringsidkare som etablerat sig i en annan medlemsstat bestäms den avdragsgilla andelen enligt etableringsstatens lagstiftning som baserar sig på artikel 173 i rådets direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt (mervärdesskattedirektivet).

Med etableringsstat avses den stat där näringsidkaren har etablerat sätet för sin ekonomiska verksamhet eller har ett fast driftställe från vilket affärstransaktioner genomförs. (27.6.2014/505)

124 § (3.3.2023/310)

Om ansökan om återbäring gäller hela kalenderåret eller slutet av det ska återbäringsbelopp under 50 euro inte återbäras. I andra fall betalas återbäring inte, om återbäringsbeloppet understiger 400 euro.

124 § har tillfogats genom L 310/2023 och trädde i kraft 1.7.2023. Den tidigare formen lyder:

124 § (29.12.1994/1486)

124 § har upphävts genom L 29.12.1994/1486.

Samfund som bedriver internationell välgörenhetsverksamhet och filantropisk verksamhet (3.3.2023/310)

Mellanrubriken har tillfogats genom L 310/2023 och trädde i kraft 1.7.2023.

125 § (3.3.2023/310)

Till ett allmännyttigt samfund enligt 4 § och ett religionssamfund enligt 5 § återbärs den skatt som inkluderats i förvärv av sådana varor som samfundet har fört ut ur gemenskapen, utan att använda varorna inom gemenskapens territorium, för sådan välgörenhetsverksamhet eller filantropisk verksamhet av fortlöpande natur som samfundet bedriver utanför gemenskapen.

Förutsättningen för återbäring är att återbäringsbeloppet är minst 400 euro.

Skatten återbetalas kvartalsvis på basis av en ansökan som gjorts till Skatteförvaltningen. Den skatt som inkluderats i förvärv hänförs till den ansökningsperiod under vilken varorna fördes ut ur gemenskapen. Ansökan ska göras inom ett år från det att varorna fördes ut ur gemenskapen.

Skatteförvaltningen bestämmer närmare om de uppgifter som ska ingå i ansökan och om de handlingar som ska fogas till ansökan samt om den lagerbokföring som sökanden ska hålla.

Om skatt har återburits till för stort belopp, kan det överstora skattebelopp som återburits dras av från ett skattebelopp som återbärs senare.

125 § har tillfogats genom L 310/2023 och trädde i kraft 1.7.2023. Den tidigare formen lyder:

125 § (22.12.2009/1359)

125 § har upphävts genom L 22.12.2009/1359.

126 § (3.3.2023/310)

Vad som i 59 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ föreskrivs om skattskyldiga tillämpas också på den som är berättigad till återbäring enligt 125 §.

När ändring söks i ett beslut som fattats med stöd av 125 § räknas tidsfristen för begäran om omprövning från utgången av det kalenderår som omfattar den period som berörs av beslutet.

126 § har ändrats genom L 310/2023 och trädde i kraft 1.7.2023. Den tidigare formen lyder:

126 § (22.12.2009/1359)

Gäller ansökan om återbäring hela kalenderåret eller slutet av det ska återbäringsbelopp under 50 euro inte återbäras. I andra fall betalas återbäring inte, om återbäringsbeloppet understiger 400 euro.

Diplomatförvärv (29.12.1995/1767)
127 § (29.12.1995/1767)

Till främmande makters diplomatiska beskickningar och andra beskickningar i motsvarande ställning samt till utsända konsulers konsulat i Finland får på basis av ömsesidighet och på ansökan återbäras den skatt som ingår i förvärvet av varor och tjänster, när dessa har köpts för officiellt bruk.

Till främmande makters diplomatiska representanter och till utsända konsuler i Finland kan på basis av ömsesidighet och på ansökan återbäras den skatt som ingår i förvärvet av varor och tjänster, då varan eller tjänsten har köpts för personligt bruk av en diplomatisk representant eller en utsänd konsul eller familjemedlemmar som hör till deras hushåll.

Förutsättningen för återbäring är att en enskild varas eller tjänsts skattebelagda pris är minst 170 euro. (26.10.2001/915)

128 §

Ansökan om skatteåterbäring ska lämnas till utrikesministeriet för varje kvartal under kalenderåret och senast inom ett år efter betalningsdagen för fakturan. Utrikesministeriet fastställer om sökanden på basis av ömsesidighet, sökandens ställning samt ändamålet med varan eller tjänsten har rätt till skatteåterbäring. Skatteförvaltningen kontrollerar övriga förutsättningar för återbäring och återbär skatten. (9.9.2016/773)

Skatteförvaltningen bestämmer närmare vilka uppgifter som ska ingå i ansökan och vilka handlingar som ska fogas till ansökan. (11.6.2010/529)

Om skatt har återburits till för stort belopp, kan det överbetalda beloppet dras av från skatt som återbärs senare.

I beslut som har meddelats med stöd av denna paragraf får ändring inte sökas. (9.9.2016/773)

Europeiska unionen och övriga internationella organisationer (9.9.2016/773)
129 § (30.12.2010/1392)

Den skatt som ingår i förvärvet av varor och tjänster som köpts i Finland återbetalas till i Finland belägna organ inom Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen som omfattas av protokollet av den 8 april 1965 om Europeiska unionens immunitet och privilegier.

Förutsättningen för återbäring enligt 1 mom. är att varan eller tjänsten har förvärvats för officiellt bruk och att dess skattebelagda inköpspris är minst 80 euro. På återbäringen tillämpas även i övrigt de begränsningar och villkor som har fastställts i det protokoll som avses i 1 mom. och i avtalet om dess genomförande eller i värdlandsöverenskommelserna.

Skatten återbetalas kvartalsvis på basis av en ansökan som gjorts till Skatteförvaltningen. Ansökan ska göras inom ett år efter betalningsdagen för fakturan. (10.6.2022/417)

3 mom. har ändrats genom L 417/2022, som trädde i kraft 1.7.2022. Den tidigare formen lyder:

Skatten återbetalas kvartalsvis på basis av en ansökan som gjorts till Skatteförvaltningen.

129 a § (30.12.2010/1392)

Till Europeiska unionen återbetalas den skatt som ingår i förvärvet av varor och tjänster som köpts i Finland eller i förvärvet av varor som importerats till Finland på basis av ett avtal om en beställd undersökning eller ett samarbetsavtal som ingåtts mellan Europeiska unionen och en offentlig eller privat organisation som är belägen i Finland.

Den skatt som avses i 1 mom. återbetalas till den del som Europeiska unionen finansierar förvärvet och köparen inte med stöd av 10 kap. har rätt att dra av den skatt som ingår i förvärvet eller att med stöd av 122 eller 131 § få återbäring för den. Förutsättningen för återbäring är att varans eller tjänstens skattebelagda inköpspris eller grunden för den skatt som ska betalas på importen ökad med mervärdesskattens andel är minst 80 euro.

Skatten återbetalas kvartalsvis på basis av en ansökan som gjorts till Skatteförvaltningen. Ansökan ska göras inom ett år efter betalningsdagen för fakturan. (10.6.2022/417)

3 mom. har ändrats genom L 417/2022, som trädde i kraft 1.7.2022. Den tidigare formen lyder:

Skatten återbetalas kvartalsvis på basis av en ansökan som gjorts till Skatteförvaltningen.

Mellanrubriken har upphävts genom L 9.9.2016/773. (9.9.2016/773)
129 b § (30.12.2010/1392)

Till andra sådana internationella organisationer som är belägna i Finland och som har erkänts av Finland än de som avses i 129 §, samt till deras personal, återbetalas den skatt som ingår i förvärvet av varor och tjänster som köpts i Finland, om detta har fastställts i avtalet om grundande av organisationen eller i värdlandsöverenskommelsen.

Förutsättningen för återbäring enligt 1 mom. är att varans eller tjänstens skattebelagda inköpspris är minst 170 euro eller ett annat belopp som har fastställts i avtalet om grundande av organisationen eller i värdlandsöverenskommelsen. På återbäring tillämpas även i övrigt de begränsningar och villkor som har fastställts i avtalet om grundande av organisationen eller i värdlandsöverenskommelsen. (29.12.2022/1272)

2 mom. har ändrats genom L 1272/2022, som trädde i kraft 30.12.2022. Den tidigare formen lyder:

Förutsättningen för återbäring enligt 1 mom. är att varans eller tjänstens skattebelagda inköpspris är minst 170 euro. På återbäring tillämpas även i övrigt de begränsningar och villkor som har fastställts i avtalet om grundande av organisationen eller i värdlandsöverenskommelsen.

Ansökan görs kvartalsvis till utrikesministeriet. Ansökan ska göras inom ett år efter betalningsdagen för fakturan. Utrikesministeriet fastställer om sökanden på basis av avtalet om grundande av organisationen eller värdlandsöverenskommelsen, sökandens ställning och varans eller tjänstens användningsändamål har rätt till återbäring. Skatteförvaltningen kontrollerar de övriga förutsättningarna för återbäring och återbetalar skatten. (10.6.2022/417)

3 mom. har ändrats genom L 417/2022, som trädde i kraft 1.7.2022. Den tidigare formen lyder:

Ansökan görs kvartalsvis till utrikesministeriet. Utrikesministeriet fastställer om sökanden på basis av avtalet om grundande av organisationen eller värdlandsöverenskommelsen, sökandens ställning och varans eller tjänstens användningsändamål har rätt till återbäring. Skatteförvaltningen kontrollerar de övriga förutsättningarna för återbäring och återbetalar skatten.

129 c § (25.5.2023/835)

Till försvarsmakten i en annan medlemsstat återbetalas den skatt som ingår i förvärvet av varor och tjänster som har köpts för officiellt bruk av försvarsmaktens väpnade styrkor i Finland eller av den civilpersonal som åtföljer dem när de väpnade styrkorna deltar i en försvarsinsats som görs för att genomföra en unionsverksamhet inom ramen för den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken utanför sin medlemsstat. Rätten till återbäring gäller även den skatt som ingår i förvärvet av varor och tjänster för försörjning av deras mässar eller marketenterier i Finland.

Till försvarsmakten i en annan stat som är part i nordatlantiska fördraget återbetalas den skatt som ingår i förvärvet av varor och tjänster som har köpts för officiellt bruk av försvarsmaktens väpnade styrkor i Finland eller av den civilpersonal som åtföljer dem när de väpnade styrkorna deltar i en gemensam försvarsinsats. Rätten till återbäring gäller även den skatt som ingår i förvärvet av varor och tjänster för försörjning av deras mässar eller marketenterier i Finland.

Förutsättningen för återbäring är att varans eller tjänstens skattebelagda inköpspris är minst 170 euro.

Skatten återbetalas kvartalsvis på basis av en ansökan som gjorts till Skatteförvaltningen. Ansökan ska göras inom ett år efter betalningsdagen för fakturan. Skatteförvaltningen kontrollerar förutsättningarna för återbäring och återbetalar skatten.

Skatteförvaltningen bestämmer närmare vilka uppgifter som ska ingå i ansökan och vilka handlingar som ska fogas till ansökan.

129 c § har ändrats genom L 835/2023, som trädde i kraft 26.5.2023. Den tidigare formen lyder:

129 c § (10.6.2022/417)

Till försvarsmakten i en annan medlemsstat återbetalas den skatt som ingår i förvärvet av varor och tjänster som har köpts för officiellt bruk av försvarsmaktens väpnade styrkor i Finland eller av den civilpersonal som åtföljer dem när de väpnade styrkorna deltar i en försvarsinsats som görs för att genomföra en unionsverksamhet inom ramen för den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken utanför sin medlemsstat. Rätten till återbäring gäller även den skatt som ingår i förvärvet av varor och tjänster för försörjning av deras mässar eller marketenterier i Finland.

Förutsättningen för återbäring är att varans eller tjänstens skattebelagda inköpspris är minst 170 euro.

Skatten återbetalas kvartalsvis på basis av en ansökan som gjorts till Skatteförvaltningen. Ansökan ska göras inom ett år efter betalningsdagen för fakturan. Skatteförvaltningen kontrollerar förutsättningarna för återbäring och återbetalar skatten.

Skatteförvaltningen bestämmer närmare vilka uppgifter som ska ingå i ansökan och vilka handlingar som ska fogas till ansökan.

129 c § har ändrats genom L 417/2022, som trädde i kraft 1.7.2022. Den tidigare formen lyder:

129 c § (9.9.2016/773)

Om skatt har återburits med stöd av 129, 129 a eller 129 b § till ett för stort belopp, kan det överstora skattebelopp som återburits dras från ett skattebelopp som återbärs senare.

129 d § (10.6.2022/417)

Om skatt har återburits till för stort belopp med stöd av 129 och 129 a–129 c §, kan det överstora skattebelopp som återburits dras av från ett skattebelopp som återbärs senare.

129 d § har ändrats genom L 417/2022, som trädde i kraft 1.7.2022. Den tidigare formen lyder:

129 d § (9.9.2016/773)

Vad som i 59 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ föreskrivs om skattskyldiga tillämpas också på den som är berättigad till återbäring enligt 129, 129 a och 129 b §.

När ändring söks i ett beslut som fattats med stöd av 129, 129 a och 129 b § räknas tidsfristen för begäran om omprövning från utgången av det kalenderår som omfattar den period som berörs av beslutet.

129 e § (10.6.2022/417)

Vad som i 59 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ föreskrivs om skattskyldiga tillämpas också på den som är berättigad till återbäring enligt 129 och 129 a–129 c §.

När ändring söks i ett beslut som fattats med stöd av 129 och 129 a–129 c § räknas tidsfristen för begäran om omprövning från utgången av det kalenderår som omfattar den period som berörs av beslutet.

129 e § har tillfogats genom L 417/2022, som trädde i kraft 1.7.2022.

Offentliga samfund (29.6.2021/623)
130 § (8.10.2021/857)

Välfärdsområdena och kommunerna har rätt till återbäring av skatt enligt 10 kap. som ingår i en anskaffning och från vilken avdrag inte får göras eller för vilken inte betalas återbäring enligt 131 §. Återbäring fås även för skatt som betalas på understöd eller bidrag som avses i 79 § 1 mom.

Den återbäring som nämns i 1 mom. gäller inte skatt som ingår i privat konsumtion, i anskaffningar som avses användas för ändamål som nämns i 114 eller 114 a § eller för anskaffning för uthyrning av fastighet.

Den som har rätt till återbäring ska meddela Skatteförvaltningen den sammanlagda skatt som ska återbäras för kalenderåret enligt 1 mom. Meddelandet ska lämnas senast före utgången av den andra månaden efter kalenderårets slut till den del uppgifterna inte har uppgetts tidigare. Från det belopp som uppges får avdrag göras för den skatt som under kalenderåret ska betalas med stöd av 6 § 3 mom. Bestämmelser om påföljd för försummelse av anmälningsskyldigheten finns i 39 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ. (29.12.2022/1272)

3 mom. har ändrats genom L 1272/2022, som trädde i kraft 30.12.2022. Den tidigare formen lyder:

Den som har rätt till återbäring ska meddela Skatteförvaltningen den sammanlagda skatt som ska återbäras för kalenderåret enligt 1 mom. Meddelandet ska lämnas senast före utgången av den andra månaden efter kalenderårets slut till den del uppgifterna inte har uppgetts tidigare. Från det belopp som uppges får avdrag göras för den skatt som under kalenderåret ska betalas med stöd av 6 § 3 mom.

130 a § (29.6.2021/623)

Välfärdsområdena och kommunerna har rätt till återbäring för den kalkylerade skatten på följande skattefria tjänster och varor som de anskaffat:

1) hälso- och sjukvårdstjänster enligt 34 § och i den paragrafen avsedda tjänster och varor som ingår i vården samt tjänster och varor enligt 36 § 1–4 punkten,

2) tjänster eller varor i form av socialvård enligt 37 §.

Kommunerna har rätt till återbäring för den kalkylerade skatten på de skattefria i 38 a § avsedda tjänster och varor i form av socialvård som de anskaffat. (8.10.2021/858)

Den som har rätt till återbäring enligt 1 eller 2 mom. har rätt till återbäring även för understöd eller bidrag till en verksamhetsidkare för sådan verksamhet som avses i 1 eller 2 mom.

Den kalkylerade skatten är 5 procent av inköpspriset på en tjänst eller vara, av den i 9 kap. avsedda skattegrunden för en importerad vara eller av understödets eller bidragets belopp.

Återbäring fås inte

1) för anskaffningar från ett välfärdsområde eller en kommun eller för understöd eller bidrag till en kommun eller ett välfärdsområde,

2) för ersättningar som betalas på basis av ett anställningsförhållande.

Den som har rätt till återbäring ska meddela Skatteförvaltningen den sammanlagda kalkylerade skatt som ska återbäras för kalenderåret enligt 1–3 mom. Meddelandet ska lämnas senast före utgången av den andra månaden efter kalenderårets slut till den del uppgifterna inte har uppgetts tidigare. Bestämmelser om påföljd för försummelse av anmälningsskyldigheten finns i 39 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ. (29.12.2022/1272)

6 mom. har ändrats genom L 1272/2022 och trädde i kraft 1.1.2023. Den tidigare formen lyder:

Den som har rätt till återbäring ska meddela Skatteförvaltningen den sammanlagda kalkylerade skatt som ska återbäras för kalenderåret enligt 1–3 mom. Meddelandet ska lämnas senast före utgången av den andra månaden efter kalenderårets slut till den del uppgifterna inte har uppgetts tidigare.

130 a § har ändrats genom L 623/2021 och trädde i kraft 1.1.2023. Den tidigare formen lyder:

130 a § (21.12.2001/1457)

Kommunerna har rätt till återbäring för den kalkylerade skatten på följande skattefria tjänster och varor som de anskaffat:

1) hälso- och sjukvårdstjänster enligt 34 § och i nämnda lagrum avsedda tjänster och varor som ingår i vården samt tjänster och varor enligt 36 § 1–4 punkten,

2) tjänster eller varor i form av socialvård enligt 37 och 38 a §. (14.12.2018/1119)

Kommunerna har rätt till återbäring även för understöd eller bidrag till en verksamhetsidkare för sådan verksamhet som avses i 1 mom.

Den kalkylerade skatten är 5 procent av inköpspriset på en tjänst eller vara, av den i 9 kap. avsedda skattegrunden för en importerad vara eller av understödets eller bidragets belopp.

Återbäring fås inte

1) för anskaffningar från en kommun eller för understöd eller bidrag till en kommun,

2) för ersättningar som betalas på basis av anställningsförhållande.

Kommunerna ska för Skatteförvaltningen uppge de sammanlagda återbäringarna av kalkylerad skatt som med stöd av 1 och 2 mom. återbärs. Dessa uppgifter ska ges för kalenderåret senast före utgången av den andra månaden efter kalenderåret till den del uppgifter inte har uppgetts tidigare. (11.6.2010/529)

Företag som idkar utrikeshandel eller skattefri verksamhet
131 § (29.12.1994/1486)

En näringsidkare har rätt att få återbäring för den skatt som inkluderats i ett förvärv av en vara eller tjänst, om förvärvet har samband med

1) verksamhet som är skattefri enligt 38 d, 38 f, 56 eller 58 §, 59 § 4 punkten eller 60 b, 70, 70 b, 71, 72, 72 a–72 e eller 72 h §, (30.9.2022/840)

1 punkten har ändrats genom L 840/2022, som gällde temporärt 1.10.2022–31.12.2022. Den tidigare formen lyder:

1) verksamhet som är skattefri enligt 38 c, 38 d, 56 eller 58 §, 59 § 4 punkten eller 60 b, 70, 70 b, 71, 72, 72 a–72 e eller 72 h §, (11.3.2022/150)

1 punkten har ändrats genom L 150/2022, som gällde temporärt 11.3.2022–30.6.2022. Den tidigare formen lyder:

1) verksamhet som är skattefri enligt 38 d, 56 eller 58 §, 59 § 4 punkten eller 60 b, 70, 70 b, 71, 72, 72 a–72 e eller 72 h §, (16.12.2021/1113)

1 a) verksamhet som är skattefri enligt 38 e §, (30.12.2021/1369)

1 a punkten har tillfogats genom L 1369/2021, som gällde temporärt 1.1.2022–31.12.2022.

1 b) verksamhet som är skattefri enligt 59 § 5 punkten, (28.10.2022/870)

1 b punkten har tillfogats genom L 870/2022 och gäller temporärt 1.1.2023–30.4.2023.

2) försäljning av finansiella tjänster enligt 41 §, av försäkringstjänster enligt 44 § eller av sedlar och mynt som enligt 59 § 1 punkten är skattefria, om köparen är en näringsidkare som varken har etablerat sätet för sin ekonomiska verksamhet eller har ett fast driftställe i gemenskapen eller om försäljningen har direkt samband med varor avsedda att exporteras utanför gemenskapen,

3) verksamhet för vilken köparen är skattskyldig enligt 8 a–8 d §, eller (27.6.2014/507)

4) försäljning som sker utomlands, om denna hade medfört skattskyldighet eller berättigat till återbäring enligt 1–3 punkten, om verksamheten hade bedrivits i Finland.

(27.6.2014/505)

Rätten till skatteåterbäring gäller endast den skatt som med stöd av stadgandena i 10 kap. skulle ha varit avdragbar om verksamheten hade medfört skattskyldighet.

131 a § (8.10.1999/940)

Om varan eller tjänsten förvärvas för i 43 a § avsedd skattefri försäljning av investeringsguld, har näringsidkaren rätt att få återbäring för

1) skatt som skall betalas på skattepliktigt investeringsguld som han köper av en säljare som avses i 43 c §,

2) skatt som inkluderats i förvärv av annat guld som av näringsidkaren eller på uppdrag av honom omvandlas till investeringsguld,

3) skatt som skall betalas på tjänster som innebär en förändring av formen, vikten eller renheten hos investeringsguld eller annat guld.

Om varan eller tjänsten förvärvas för i 43 a § avsedd skattefri försäljning av investeringsguld, har den näringsidkare som framställer investeringsguld eller som omvandlar investeringsguld eller annat guld till investeringsguld rätt att få återbäring för den skatt som inkluderats i förvärv av en vara eller tjänst i anslutning till framställningen eller omvandlingen och som hade kunnat dras av med stöd av bestämmelserna i 10 kap., om verksamheten hade medfört skattskyldighet.

En näringsidkare har rätt att få återbäring för i 1 och 2 mom. avsedd skatt som inkluderats i förvärv även då förvärvet har samband med sådan försäljning som sker utomlands och som hade berättigat till återbäring enligt 1 eller 2 mom., om verksamheten hade bedrivits i Finland.

132 § (16.12.2021/1113)

En utlänning har inte rätt att få återbäring enligt 131 eller 131 a § för förvärv i fråga om vilka han har rätt till återbäring enligt 122 eller 122 a §. Detta tillämpas inte om en utlänning som tillhandahåller sådana skattefria transporttjänster och stödtjänster till dessa som avses i 38 d, 71, 72 d eller 72 h § för denna sin verksamhet i Finland har införts i registret över mervärdesskattskyldiga. I så fall är han endast berättigad till återbäring enligt 131 eller 131 a §.

Specialstadganden (29.12.1994/1486)
133 § (8.10.1999/940)

Vad som i denna lag bestäms om avdragsgill användning och avdragbar skatt tillämpas också på sådan användning som berättigar till återbäring och skatt som skall återbäras, som avses i 130, 131 och 131 a §. (21.12.2001/1457)

Med avvikelse från 1 mom. tillämpas vad som i 60 a § föreskrivs om verksamhet som inte berättigar till avdrag också på i 130 § avsedd verksamhet som berättigar till återbäring. (8.11.2013/761)

Vad som i 21 och 22 § bestäms om varor som tillverkats eller tjänster som utförts i samband med en skattepliktig rörelse tillämpas också på varor som tillverkats eller tjänster som utförts i samband med verksamhet som berättigar till återbäring enligt 131 och 131 a §.

Vad som i 13–23 kap. och i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ bestäms om skattskyldiga tillämpas också på den som är berättigad till återbäring enligt 130, 131 och 131 a § samt på den som gör ett gemenskapsinternt varuförvärv och som med stöd av 72 f § inte behöver betala skatt. (9.9.2016/773)

En person som i Finland inte bedriver annan försäljning än sådan som berättigar till återbäring enligt 131 § och som inte vill använda sin rätt till återbäring, omfattas av bestämmelsen i 4 mom. endast om det är fråga om följande försäljningar:

1) försäljning av investeringsguld som avses i 43 b §,

2) försäljning som avses i 72 a §,

3) försäljning av en tjänst som beskattas enligt en bestämmelse som motsvarar 65 § där köparen, då denne är en näringsidkare eller en juridisk person som finns upptagen i registret över mervärdesskattskyldiga men inte är näringsidkare, är skyldig att betala skatt i en annan medlemstat enligt en bestämmelse som motsvarar 9 § 1 mom., eller

4) försäljning av en vara eller en tjänst för vilken köparen är skattskyldig enligt 8 b–8 d §.

(20.3.2015/251)

Vad som i 13–22 kap. och i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ bestäms om avdragbar skatt och skattskyldiga tillämpas också på skatt som ska återbäras och på den som har rätt till återbäring enligt 130 a §. (9.9.2016/773)

133 a § (29.12.1994/1486)

När ett sådant nytt transportmedel enligt 26 d § som förvärvats för något annat ändamål än ett sådant som berättigar till avdrag säljs så att säljaren, köparen eller någon annan för deras räkning transporterar transportmedlet från Finland till en annan medlemsstat, får säljaren i återbäring den skatt som inkluderats i förvärvet av transportmedlet. Återbäring betalas dock inte till den del som skatten överstiger den skatt som säljaren skulle vara skyldig att betala om försäljningen var skattepliktig. (13.11.2009/886)

Rätten till återbäring uppkommer när säljaren har levererat transportmedlet till köparen.

133 b § (29.12.1994/1486)

En juridisk person som inte är näringsidkare har rätt att i återbäring få den skatt som betalts på importen av en vara, om den visar att ett gemenskapsinternt varuförvärv har beskattats i en annan medlemsstat.

133 c § (29.12.1994/1486)

Återbäring enligt 133 a och 133 b § ska sökas skriftligt hos Skatteförvaltningen. Ansökan ska göras inom ett år från utgången av det kalenderår under vilket rätten till skatteåterbäring uppkom. (11.6.2010/529)

Om dröjsmålsränta ska betalas på skatt som återburits till ett för stort belopp med stöd av 133 a eller 133 b §, ska räntan betalas från den dag som följer på den dag då återbäringen betalades. (9.9.2016/773)

För återbäring gäller i övrigt vad som föreskrivs om mervärdesskatt i avdelning II i denna lag, i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ eller i någon annan lag. (9.9.2016/773)

Vad som i 5, 6, 8, 9, 21, 24, 37, 38, 40–42 och 45–50 §, 52 § 1 och 4 mom. samt 54–56, 59, 61, 66, 68, 70, 71, 73 och 80 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ föreskrivs om skattskyldiga tillämpas också på den som ansöker om återbäring enligt 133 a och 133 b § i denna lag, och vad som i 8 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ föreskrivs om fullgörande av deklarationsskyldigheten tillämpas också på ansökan om återbäring. (13.11.2020/784)

Vid tillämpningen av 73 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ på den som ansöker om återbäring enligt 133 a och 133 b § i denna lag betraktas det kalenderår under vilket rätten till skatteåterbäring uppkom som skatteperiod. (13.11.2020/784)

Om det i ansökan om återbäring eller i samband med den lämnas bristfälliga eller felaktiga uppgifter, tillämpas vad som i 37 och 38 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ föreskrivs om skatteförhöjning. (13.11.2020/784)

Den tidsfrist som avses i 44 och 61 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ räknas från utgången av det kalenderår till vilket den period som beslutet gäller hör. (9.9.2016/773)

12 a kap (25.11.2002/971)

Särskilda ordningar för försäljning av tjänster, distansförsäljning av varor och vissa varuförsäljningar genom användning av elektroniska gränssnitt (7.5.2021/387)

En särskild ordning för tjänsteförsäljare som inte är etablerade inom gemenskapen (7.5.2021/387)
133 d § (7.5.2021/387)

En i 133 e § 1 mom. avsedd skattskyldig som inte är etablerad inom gemenskapen har rätt att använda den särskilda ordning som avses i denna paragraf och i 133 f–133 j §, om den skattskyldige säljer tjänster till andra än näringsidkare inom gemenskapen.

133 e § (7.5.2021/387)

Med skattskyldig som inte är etablerad inom gemenskapen avses vid tillämpningen av detta kapitel en näringsidkare som inte har etablerar sätet för sin ekonomiska verksamhet eller har ett fast driftställe inom gemenskapen.

Vid tillämpningen av de bestämmelser som gäller den särskilda ordning som avses i 133 d § avses med

1) identifieringsmedlemsstat den medlemsstat där den skattskyldige anmäler att den använder denna särskilda ordning,

2) konsumtionsmedlemsstat den medlemsstat där tjänsten enligt kapitel 3 i avdelning V i mervärdesskattedirektivet tillhandahålls.

133 f § (27.6.2014/505)

En skattskyldig som inte är etablerad inom gemenskapen och som väljer Finland som identifieringsmedlemsstat ska på elektronisk väg till Skatteförvaltningen göra anmälan om att verksamhet som avses i 133 d § inleds. Bestämmelser om påföljd för försummelse av den anmälningsskyldighet som föreskrivs i detta moment och i beslut som meddelats med stöd av 134 a § 2 mom. finns i 39 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ. (29.12.2022/1272)

1 mom. har ändrats genom L 1272/2022, som trädde i kraft 30.12.2022. Den tidigare formen lyder:

En skattskyldig som inte är etablerad inom gemenskapen och som väljer Finland som identifieringsmedlemsstat ska på elektronisk väg till Skatteförvaltningen göra anmälan om att verksamhet som avses i 133 d § inleds.

En skattskyldig som inte är etablerad inom gemenskapen och som väljer en annan medlemsstat än Finland som identifieringsmedlemsstat samt som är skyldig att betala skatt till Finland, ska iaktta motsvarande bestämmelser som tillämpas i identifieringsmedlemsstaten.

133 g § (7.5.2021/387)

En i 133 f § 1 mom. avsedd skattskyldig införs i ett särskilt identifieringsregister och tilldelas ett individuellt registreringsnummer för användning av den särskilda ordning som avses i 133 d §. Skatteförvaltningen underrättar den skattskyldige om registreringsnumret på elektronisk väg.

En skattskyldig avregistreras, om

1) den skattskyldige meddelar att den inte längre säljer tjänster som omfattas av den särskilda ordningen,

2) det på annat sätt kan antas att den skattepliktiga verksamheten har upphört,

3) den skattskyldige inte längre uppfyller kraven för att få använda den särskilda ordningen, eller

4) den skattskyldige ständigt bryter mot bestämmelserna om den särskilda ordningen.

I det register som avses i 1 mom. införs också en skattskyldig som inte är etablerad inom gemenskapen och som har valt en annan medlemsstat än Finland som identifieringsmedlemsstat och därför har införts i denna medlemsstats identifieringsregister. Som individuellt registreringsnummer används det registreringsnummer som identifieringsmedlemsstaten har tilldelat den skattskyldige.

133 h § (7.5.2021/387)

En skattskyldig vars identifieringsmedlemsstat är Finland ska på elektronisk väg lämna en skattedeklaration för varje skatteperiod, oberoende av om den skattskyldige under skatteperioden har sålt tjänster som omfattas av den särskilda ordning som avses i 133 d § eller inte. Deklarationen ska lämnas till Skatteförvaltningen.

I skattedeklarationen ska uppges

1) den skattskyldiges individuella registreringsnummer,

2) specificerat för varje konsumtionsmedlemsstat där skatt ska betalas, det totala värdet av de under skatteperioden sålda tjänster som omfattas av den särskilda ordningen, utan skattens andel, motsvarande skattebelopp fördelat på skattesatser, tillämpliga skattesatser och skatternas sammanlagda belopp,

3) det sammanlagda beloppet av de i 2 punkten avsedda skatter som ska betalas.

Skatteperioden för en skattskyldig som avses i 1 mom. är ett kalenderkvartal. Skattedeklarationen ska lämnas senast den sista dagen i den kalendermånad som följer efter skatteperioden.

En skattskyldig som använder den särskilda ordningen och vars identifieringsmedlemsstat är en annan stat än Finland ska i fråga om skatt som ska betalas till Finland iaktta de motsvarande bestämmelser som tillämpas i identifieringsmedlemsstaten.

133 i § (25.11.2002/971)

En skattskyldig som avses i 133 h § 1 mom. ska som den skatt som redovisas för skatteperioden betala det sammanlagda skattebelopp som avses i 133 h § 2 mom. 3 punkten senast den sista dagen i den kalendermånad som följer efter skatteperioden. (7.5.2021/387)

En skattskyldig som använder den särskilda ordningen och vars registreringsmedlemsstat är en annan stat än Finland skall i fråga om den skatt som skall betalas till Finland iaktta motsvarande bestämmelser som tillämpas i registreringsmedlemsstaten.

133 j § (7.5.2021/387)

En skattskyldig har inte rätt att med stöd av 10 kap. eller 131 § dra av eller som återbäring få skatt som ingår i förvärv som den skattskyldige gjort för försäljningar som omfattas av den särskilda ordning som avses i 133 d §, om inte något annat anges i 2 mom. Däremot har den skattskyldige, trots vad som föreskrivs i 122 § 1 och 2 mom. och 123 §, rätt till återbäring enligt 122 §. Rätten till återbäring gäller skatt som skulle ha kunnat dras av enligt bestämmelserna i 10 kap. eller erhållas som återbäring enligt 131 §.

Om en skattskyldig i Finland bedriver också verksamhet som inte omfattas av den särskilda ordningen och för vilken den skattskyldige har registrerat sig som mervärdesskattskyldig, har den skattskyldige rätt att dra av eller som återbäring få den skatt som ingår i förvärv som den skattskyldige har gjort för försäljningar som omfattas av den särskilda ordningen i enlighet med 10 kap. eller 131 §. Skatt som ska avdras anmäls i den deklaration som avses i 16 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ.

Särskild ordning för gemenskapsintern distansförsäljning av varor, vissa varor som sålts genom användning av elektroniska gränssnitt och tjänster som säljs av skattskyldiga som är etablerade inom gemenskapen (7.5.2021/387)
133 k § (7.5.2021/387)

En skattskyldig har rätt att använda den särskilda ordning som avses i denna paragraf och i 133 l–133 q §, om

1) den skattskyldige bedriver gemenskapsintern distansförsäljning av varor,

2) den skattskyldige möjliggör försäljning av varor på det sätt som avses i 19 b § 2 punkten och varutransporten inleds och avslutas i samma medlemsstat, eller

3) en skattskyldig som avses i 133 l § 1 mom. och som inte är etablerad i en konsumtionsmedlemsstat som avses i 133 l § 4 mom. säljer tjänster till andra än näringsidkare.

Det som anges i 1 mom. tillämpas inte om försäljningslandet för den skattskyldiges i 1 mom. 1 och 3 punkten avsedda försäljning bestäms i enlighet med 69 m § eller motsvarande bestämmelser i en annan medlemsstat.

133 l § (7.5.2021/387)

Med skattskyldig som inte är etablerad i konsumtionsmedlemsstaten avses en näringsidkare som har etablerat sätet för sin ekonomiska verksamhet eller har ett fast driftställe inom gemenskapen men som inte har etablerat sätet för sin ekonomiska verksamhet eller har något fast driftställe i konsumtionsmedlemsstaten.

Vid tillämpningen av bestämmelserna om den särskilda ordning som avses i 133 k § avses med identifieringsmedlemsstat

1) den medlemsstat där den skattskyldige har etablerat sätet för sin ekonomiska verksamhet,

2) den medlemsstat där den skattskyldige har ett fast driftställe och där den skattskyldige anmäler att den använder denna särskilda ordning, när den skattskyldige inte har etablerat sätet för sin ekonomiska verksamhet inom gemenskapen,

3) den medlemsstat där varutransporten inleds och där den skattskyldige anmäler att den använder denna särskilda ordning, när den skattskyldige inte har etablerat sätet för sin ekonomiska verksamhet inom gemenskapen och inte har fasta driftställen inom gemenskapen.

Om den skattskyldige utifrån 2 mom. 2 eller 3 punkten har valt identifieringsmedlemsstat bland flera alternativ, ska detta val tillämpas åtminstone under det aktuella kalenderåret och de två följande kalenderåren.

Vid tillämpningen av bestämmelserna om denna särskilda ordning avses med konsumtionsmedlemsstat

1) den medlemsstat där tjänsten tillhandahålls enligt kapitel 3 i avdelning V i mervärdesskattedirektivet,

2) vid gemenskapsintern distansförsäljning av varor den medlemsstat där transporten av varan till köparen avslutas,

3) den medlemsstat där varutransporten inleds och avslutas, om den skattskyldige har möjliggjort varuförsäljningen på det sätt som avses i 19 b § 2 punkten.

133 m § (7.5.2021/387)

En skattskyldig vars identifieringsmedlemsstat är Finland ska elektroniskt göra en anmälan till Skatteförvaltningen om inledande av verksamhet som avses i 133 k §. Bestämmelser om påföljd för försummelse av den anmälningsskyldighet som föreskrivs i detta moment och i beslut som meddelats med stöd av 134 a § 2 mom. finns i 39 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ. (29.12.2022/1272)

1 mom. har ändrats genom L 1272/2022, som trädde i kraft 30.12.2022. Den tidigare formen lyder:

En skattskyldig vars identifieringsmedlemsstat är Finland ska elektroniskt göra en anmälan till Skatteförvaltningen om inledande av verksamhet som avses i 133 k §.

En skattskyldig vars identifieringsmedlemsstat är en annan stat än Finland och som ska betala skatt till Finland ska iaktta de motsvarande bestämmelser som tillämpas i identifieringsmedlemsstaten.

133 n § (7.5.2021/387)

En skattskyldig som avses i 133 m § 1 mom. ska i fråga om försäljning som omfattas av den särskilda ordning som avses i 133 k § införas i det register över mervärdesskattskyldiga som avses i 172 §. Som individuellt registreringsnummer används det mervärdesskattenummer som tilldelats den skattskyldige.

En skattskyldig som avses i 1 mom. ska uteslutas från den särskilda ordningen, om

1) den skattskyldige meddelar att den inte längre säljer varor eller tjänster som omfattas av denna särskilda ordning,

2) det på annat sätt kan antas att den skattskyldiges verksamhet inom ramen för den särskilda ordningen har upphört,

3) den skattskyldige inte längre uppfyller kraven för att få använda den särskilda ordningen, eller

4) den skattskyldige ständigt bryter mot bestämmelserna om den särskilda ordningen.

En skattskyldig vars identifieringsmedlemsstat är någon annan medlemsstat än Finland ska införas i det särskilda identifieringsregistret för sådan försäljning i Finland som omfattas av den särskilda ordningen. Som individuellt registreringsnummer används det mervärdesskattenummer som identifieringsmedlemsstaten har tilldelat den skattskyldige.

133 o § (7.5.2021/387)

En skattskyldig vars identifieringsmedlemsstat är Finland ska på elektronisk väg lämna skattedeklaration för varje skatteperiod oberoende av om den skattskyldige under skatteperioden har haft försäljningar som omfattas av den särskilda ordning som avses i 133 k § eller inte. Deklarationen ska lämnas till Skatteförvaltningen.

I skattedeklarationen ska uppges

1) den skattskyldiges mervärdesskattenummer,

2) specificerat för varje sådan konsumtionsmedlemsstat där skatt ska betalas, det totala värdet av försäljningen, utan skattens andel, motsvarande skattebelopp fördelat på skattesatser, tillämpliga skattesatser och skatternas sammanlagda belopp för följande slag av försäljning under skatteperioden som omfattas av den särskilda ordningen:

a) gemenskapsintern distansförsäljning av varor,

b) sådana varuförsäljningar som ska anses utförda av en skattskyldig som möjliggör försäljning enligt 19 b § 2 punkten där varutransporten inleds och avslutas i samma medlemsstat, och

c) försäljningar av tjänster.

Om varutransporten inleds i någon annan medlemsstat än Finland ska det i skattedeklarationen, utöver det som anges i 2 mom., per konsumtionsmedlemsstat uppges följande:

1) specificerat för varje sådan medlemsstat där transport av varor inleds, det totala värdet av försäljningen, utan skattens andel, motsvarande skattebelopp fördelat på skattesatser, tillämpliga skattesatser och skatternas sammanlagda belopp för följande slag av försäljning under skatteperioden som omfattas av den särskilda ordningen:

a) gemenskapsinterna distansförsäljningar av varor, med undantag för försäljningar som utförts av en näringsidkare som möjliggör försäljning enligt 19 b § 2 punkten,

b) gemenskapsintern distansförsäljningar av varor som utförts av en skattskyldig som möjliggör försäljning enligt 19 b § 2 punkten och försäljningar av varor där varutransporten inleds och avslutas i samma medlemsstat,

2) i fråga om försäljningar som avses i 1 punkten underpunkt a för varje sådan medlemsstat, där varutransporten inleds, det individuella mervärdesskattenummer som medlemsstaten tilldelat eller något annat skattenummer,

3) i fråga om försäljningar som avses i 1 punkten underpunkt b för varje sådan medlemsstat, där varutransporten inleds, det individuella mervärdesskattenummer som medlemsstaten tilldelat eller något annat skattenummer om ett sådant finns.

Om den skattskyldige utöver ett fast driftställe i Finland dessutom någon annanstans i gemenskapen har ett eller flera fasta driftställen där tjänster tillhandahålls, ska det i skattedeklarationen dessutom för varje konsumtionsmedlemsstat uppges

1) specificerat för varje sådan medlemsstat där den skattskyldige har ett fast driftställe, det totala värdet av de tjänster som omfattas av den särskilda ordningen, utan skattens andel, motsvarande skattebelopp fördelat på skattesatser, tillämpliga skattesatser och skatternas sammanlagda belopp,

2) mervärdesskattenummer eller något annat skattenummer för varje fast driftsställe som avses i 1 punkten.

Den skattskyldige ska dessutom ange det sammanlagda beloppet för de skatter som avses i 2 mom. 2 punkten, 3 mom. 1 punkten och 4 mom. 1 punkten.

Skatteperioden för en skattskyldig som avses i 1 mom. är ett kalenderkvartal. Skattedeklarationen ska lämnas senast den sista dagen i den kalendermånad som följer efter skatteperioden.

En skattskyldig som använder den särskilda ordningen och vars identifieringsmedlemsstat är en annan medlemsstat än Finland ska i fråga om skatt som ska betalas till Finland iaktta de motsvarande bestämmelser som tillämpas i identifieringsmedlemsstaten.

133 p § (27.6.2014/505)

En skattskyldig som avses i 133 o § 1 mom. ska som den skatt som redovisas för skatteperioden betala det sammanlagda skattebelopp som avses i 2 mom. 2 punkten, 3 mom. 1 punkten och 4 mom. 1 punkten i den paragrafen senast den sista dagen i den kalendermånad som följer efter skatteperioden. (7.5.2021/387)

En skattskyldig som använder den särskilda ordningen och vars identifieringsmedlemsstat är en annan stat än Finland ska i fråga om skatt som ska betalas till Finland iaktta motsvarande bestämmelser som tillämpas i identifieringsmedlemsstaten.

133 q § (7.5.2021/387)

En skattskyldig som använder den särskilda ordning som avses i 133 k § och vars identifieringsmedlemsstat är någon annan medlemsstat än Finland har inte rätt att med stöd av 10 kap. eller 131 § dra av eller som återbäring få skatt som ingår i förvärv som den skattskyldige gjort för försäljningar som omfattas av den särskilda ordningen, om inte något annat anges i 2 mom. Däremot har den skattskyldige, trots vad som föreskrivs i 122 § 1 och 2 mom. och 123 § rätt till återbäring enligt 122 §. Rätten till återbäring gäller bara skatt som skulle ha kunnat dras av enligt bestämmelserna i 10 kap. eller erhållas som återbäring enligt 131 §.

Om en skattskyldig i Finland bedriver också verksamhet som inte omfattas av den särskilda ordningen och för vilken den skattskyldige har registrerat sig som mervärdesskattskyldig, har den skattskyldige rätt att dra av eller som återbäring få den skatt som ingår i förvärv som den skattskyldige har gjort för försäljningar som omfattas av den särskilda ordningen i enlighet med 10 kap. eller 131 §. Skatt som ska avdras anmäls i den deklaration som avses i 16 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ.

Särskild ordning för distansförsäljning av varor som importeras (7.5.2021/387)
133 r § (7.5.2021/387)

En skattskyldig har rätt att använda den särskilda ordning som avses i denna paragraf och i 133 s–133 z §, om den skattskyldige bedriver sådan distansförsäljning av varor som importeras där varorna ingår i försändelser med ett verkligt värde på högst 150 euro om

1) den skattskyldige är etablerad inom gemenskapen,

2) den skattskyldige representeras av en förmedlare som är etablerad inom gemenskapen, eller

3) den skattskyldige är etablerad i en stat med vilken Europeiska unionen har ingått ett avtal om ömsesidigt bistånd som motsvarar tillämpningsområdet för rådets direktiv 2010/24/EU om ömsesidigt bistånd för indrivning av fordringar som avser skatter, avgifter och andra åtgärder och rådets förordning (EU) nr 904/2010 om administrativt samarbete och kampen mot mervärdesskattebedrägeri, och den skattskyldige från det landet bedriver distansförsäljning av varor som importeras.

Den särskilda ordningen tillämpas inte på punktskattepliktiga varor.

En skattskyldig får ha endast en förmedlare som avses i 133 s § åt gången.

133 s § (7.5.2021/387)

Vid tillämpning av detta kapitel avses med förmedlare en person som är etablerad inom gemenskapen och som av den skattskyldige har utsetts till betalningsskyldig för skatt och till att i den skattskyldiges namn fullgöra skyldigheterna enligt den särskilda ordning som avses i 133 r §.

Vid tillämpningen av bestämmelserna om den särskilda ordning som avses i 133 r § avses med identifieringsmedlemsstat

1) den medlemsstat där den skattskyldige har etablerat sätet för sin ekonomiska verksamhet,

2) den medlemsstat där den skattskyldige har ett fast driftställe och där den skattskyldige anmäler att den använder denna särskilda ordning, när den skattskyldige inte har etablerat sätet för sin ekonomiska verksamhet inom gemenskapen,

3) den medlemsstat där förmedlaren har etablerat sätet för sin ekonomiska verksamhet,

4) den medlemsstat där förmedlaren har ett fast driftställe och där förmedlaren anmäler att den använder denna särskilda ordning, när förmedlaren inte har etablerat sätet för sin ekonomiska verksamhet inom gemenskapen, eller

5) den medlemsstat där en skattskyldig som inte är etablerad inom gemenskapen anmäler att den använder denna särskilda ordning.

Om den skattskyldige har utsett en förmedlare, betraktas den medlemsstat som avses i 2 mom. 3 eller 4 punkten som identifieringsmedlemsstat.

När den skattskyldige eller förmedlaren utifrån 2 mom. 2 och 4 punkten har valt identifieringsmedlemsstat bland flera alternativ, ska detta val tillämpas åtminstone under det aktuella kalenderåret och de två följande kalenderåren.

Med konsumtionsmedlemsstat avses vid tillämpningen av den särskilda ordning som avses i 133 r § den medlemsstat där transporten av varorna till köparen avslutas.

133 t § (7.5.2021/387)

En skattskyldig eller förmedlare vars identifieringsmedlemsstat är Finland ska på elektronisk väg göra en anmälan till Skatteförvaltningen om att verksamhet enligt 133 r § inleds. Bestämmelser om påföljd för försummelse av den anmälningsskyldighet som föreskrivs i detta moment och i beslut som meddelats med stöd av 134 a § 2 mom. finns i 39 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ. (29.12.2022/1272)

1 mom. har ändrats genom L 1272/2022, som trädde i kraft 30.12.2022. Den tidigare formen lyder:

En skattskyldig eller förmedlare vars identifieringsmedlemsstat är Finland ska på elektronisk väg göra en anmälan till Skatteförvaltningen om att verksamhet enligt 133 r § inleds.

En skattskyldig eller förmedlare vars identifieringsmedlemsstat är någon annan medlemsstat än Finland och som ska betala skatt till Finland ska iaktta de bestämmelser som motsvarar 1 mom. som tillämpas i identifieringsmedlemsstaten.

133 u § (7.5.2021/387)

En skattskyldig som avses i 133 t § 1 mom. införs i ett särskilt identifieringsregister för användning av den särskilda ordning som avses i 133 r §. Om den skattskyldige har en förmedlare ska även förmedlaren införas i registret.

Förutsättningen för att en förmedlare ska registreras är att förmedlaren inte väsentligt har försummat eller på en grund som avses i 26 § 3 mom. i lagen om förskottsuppbörd eller någon annan motsvarande grund kan antas väsentligt försumma sina i 2 mom. i den paragrafen avsedda skyldigheter vid beskattningen. Dessutom krävs det att inte förmedlaren eller, om förmedlaren är ett samfund eller en sammanslutning, någon i dess ledning har meddelats näringsförbud enligt lagen om näringsförbud.

Den skattskyldige får ett individuellt registreringsnummer för användning av den särskilda ordning som avses i 133 r §. Också förmedlaren tilldelas ett individuellt registreringsnummer för användning av denna särskilda ordning. Skatteförvaltningen underrätter den skattskyldige eller förmedlaren om registreringsnumret på elektronisk väg. Om den skattskyldige har en förmedlare meddelas den skattskyldiges registreringsnummer också till förmedlaren.

En skattskyldig vars identifieringsmedlemsstat är någon annan medlemsstat än Finland ska införas i det identifieringsregister som avses i 1 mom. för sådan försäljning i Finland som omfattas av den särskilda ordningen. Om den skattskyldige har en förmedlare ska även förmedlaren införas i registret. Som individuella registreringsnummer för den skattskyldige och förmedlaren används de nummer som identifieringsmedlemsstaten har tilldelat dem.

133 v § (7.5.2021/387)

En skattskyldig vars identifieringsmedlemsstat är Finland och som inte har en förmedlare avförs ur identifieringsregistret för den särskilda ordning som avses i 133 r §, om

1) den skattskyldige meddelar att den inte längre bedriver distansförsäljning av varor som importeras,

2) det på annat sätt kan antas att den skattskyldiges distansförsäljning av varor som importeras har upphört,

3) den skattskyldige inte längre uppfyller kraven för att få använda denna särskilda ordning, eller

4) den skattskyldige ständigt bryter mot bestämmelserna om den särskilda ordningen.

En förmedlare vars identifieringsmedlemsstat är Finland avförs ur identifieringsregistret, om

1) förmedlaren inte under två på varandra följande kalenderkvartal har agerat som förmedlare för en skattskyldig som använder den särskilda ordningen,

2) förmedlaren inte längre uppfyller villkoren för att agera som förmedlare, eller

3) förmedlaren ständigt bryter mot bestämmelserna om den särskilda ordningen.

En skattskyldig som företräds av en förmedlare som avses i 2 mom. avförs ur identifieringsregistret, om

1) förmedlaren meddelar att den skattskyldige inte längre bedriver distansförsäljning av varor som importeras,

2) det på annat sätt kan antas att den skattskyldiges distansförsäljning av varor som importeras har upphört,

3) den skattskyldige inte längre uppfyller kraven för att få använda denna särskilda ordning,

4) den skattskyldige ständigt bryter mot bestämmelserna om den särskilda ordningen, eller

5) förmedlaren meddelar att den inte längre företräder den skattskyldige.

133 w § (7.5.2021/387)

En skattskyldig eller förmedlare som använder den särskilda ordning som avses i 133 r § och vars identifieringsmedlemsstat är Finland ska på elektronisk väg lämna skattedeklaration för varje skatteperiod, oberoende av om det under skatteperioden har bedrivits distansförsäljning av varor som importeras eller inte. Deklarationen ska lämnas till Skatteförvaltningen.

I skattedeklarationen ska uppges

1) den skattskyldiges individuella registreringsnummer,

2) förmedlarens individuella registreringsnummer,

3) specificerat för varje sådan konsumtionsmedlemsstat där skatt ska betalas, det totala värdet under skatteperioden av distansförsäljningen av varor som importeras, utan skattens andel, motsvarande skattebelopp fördelat på skattesatser, tillämpliga skattesatser och skatternas sammanlagda belopp,

4) det sammanlagda beloppet av de i 3 punkten avsedda skatter som ska betalas.

Den skatteperiod som avses i 1 mom. är en kalendermånad. Skattedeklarationen ska lämnas senast den sista dagen i den kalendermånad som följer efter skatteperioden.

En skattskyldig eller förmedlare som använder den särskilda ordningen och vars identifieringsmedlemsstat är någon annan medlemsstat än Finland ska i fråga om skatt som ska betalas till Finland iaktta de motsvarande bestämmelser som tillämpas i identifieringsmedlemsstaten.

133 x § (7.5.2021/387)

En skattskyldig eller förmedlare som avses i 133 w § 1 mom. ska som den skatt som redovisas för skatteperioden betala det sammanlagda skattebelopp som avses i 2 mom. 4 punkten i den paragrafen senast den sista dagen i den kalendermånad som följer efter skatteperioden.

En skattskyldig eller förmedlare som använder den särskilda ordningen och vars identifieringsmedlemsstat är någon annan medlemsstat än Finland ska i fråga om skatt som ska betalas till Finland iaktta de motsvarande bestämmelser som tillämpas i identifieringsmedlemsstaten.

Den skattskyldige och förmedlaren är solidariskt ansvariga för betalningen av den skatt som ska betalas till Finland.

133 y § (7.5.2021/387)

Skyldighet att betala skatt på sådan distansförsäljning av varor som importeras som ska deklareras när den särskilda ordning som avses i 133 r § används uppstår vid den tidpunkt då köparens betalning har godkänts. Den skatt som ska betalas på denna försäljning ska hänföras till den kalendermånad under vilken betalningen godkändes.

133 z § (7.5.2021/387)

En skattskyldig som använder den särskilda ordning som avses i 133 r § har inte rätt att med stöd av 10 kap. eller 131 § dra av eller som återbäring få skatt som ingår i förvärv som den skattskyldige gjort för försäljningar som omfattas av den särskilda ordningen, om inte något annat anges i 2 mom. Däremot har den skattskyldige, trots vad som föreskrivs i 122 § 1 och 2 mom. och 123 §, rätt till återbäring enligt 122 §. Rätten till återbäring gäller skatt som skulle ha kunnat dras av enligt bestämmelserna i 10 kap. eller erhållas som återbäring enligt 131 §.

Om den skattskyldige i Finland bedriver också sådan verksamhet som inte omfattas av den särskilda ordningen och för vilken den skattskyldige har registrerat sig som mervärdesskattskyldig, har den skattskyldige rätt att dra av eller som återbäring få den skatt som ingår i förvärv som den skattskyldige har gjort för försäljningar som omfattas av den särskilda ordningen i enlighet med 10 kap. eller 131 §. Skatt som ska avdras anmäls i den deklaration som avses i 16 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ.

II AVDELNINGEN (27.6.2014/505)

Rubriken har upphävts genom L 27.6.2014/505.

13 kap

Rubriken har upphävts genom L 27.6.2014/505. (27.6.2014/505)

Gemensamma bestämmelser för de särskilda ordningarna (7.5.2021/387)
134 § (7.5.2021/387)

När en skattskyldig använder någon av de särskilda ordningar som avses i 12 a kap. ska bestämmelserna om den särskilda ordningen i fråga tillämpas på all försäljning som bedrivs av den skattskyldige och som enligt 133 d, 133 k eller 133 r § omfattas av den ordningen. De särskilda ordningarna omfattar emellertid inte försäljning av tjänster till juridiska personer som har införts i registret över mervärdesskattskyldiga men som inte är näringsidkare.

Försäljningen av varor ska dock inte deklareras i den särskilda ordning som avses i 133 r § om det ska betalas skatt på importen av varorna på grund av att det individuella registreringsnummer som tilldelats för användning av den särskilda ordningen inte har meddelats Tullen på det sätt som avses i 94 § 1 mom. 26 punkten. (10.6.2022/417)

2 mom. har ändrats genom L 417/2022, som trädde i kraft 1.7.2022. Den tidigare formen lyder:

Försäljningen av varor ska dock inte deklareras i den särskilda ordning som avses i 133 r § om det ska betalas skatt på importen av varorna på grund av att det individuella registreringsnummer som tilldelats för användning av den särskilda ordningen inte har meddelats Tullen på det sätt som avses i 94 § 1 mom. 24 punkten.

Bestämmelserna i 9 § 1 mom. ska inte tillämpas på försäljning som avses i 133 d och 133 k § till juridiska personer som inte är näringsidkare när säljaren är en skattskyldig som använder en särskild ordning. När det gäller tjänster tillämpas det som föreskrivs ovan i detta moment emellertid enbart på försäljning till juridiska personer som inte är införda i registret över mervärdesskattskyldiga.

Det som i 134 a och 134 c–134 t § föreskrivs om skattskyldiga tillämpas också på förmedlare som agerar i deras namn.

134 a § (27.6.2014/505)

Skatteförvaltningen ska på elektronisk väg underrättas om ändringar i de uppgifter som lämnats i inledningsanmälan samt om att verksamheten upphör eller ändras så att den skattskyldige inte längre är berättigad att använda den särskilda ordningen.

Skatteförvaltningen meddelar närmare föreskrifter om de uppgifter som ska lämnas i anmälan om att verksamheten inleds samt om sättet att lämna inledningsanmälan och de uppgifter som avses i 1 mom.

Bestämmelser om påföljd för försummelse av den anmälningsskyldighet som föreskrivs i 1 mom. och i beslut som meddelats med stöd av 2 mom. finns i 39 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ. (29.12.2022/1272)

3 mom. har tillfogats genom L 1272/2022, som trädde i kraft 30.12.2022.

134 b § (7.5.2021/387)

Skatteförvaltningen delger en skattskyldig enligt 133 g § 1 mom., 133 n § 1 mom. och 133 u § 1 mom. samt, när det gäller beslut om registrering av en förmedlare, förmedlaren ett beslut om registrering och avregistrering samt om att den skattskyldige eller förmedlaren med avvikelse från anmälan inte har registrerats eller avregistrerats.

Skatteförvaltningen delger på elektronisk väg den som berörs de beslut som avses i 1 mom. Skatteförvaltningen får delge besluten genom sin e-tjänst. Om den skattskyldige har en förmedlare meddelas även förmedlaren om beslut som gäller registrering av den skattskyldige. Till den skattskyldige eller till förmedlaren sänds information om delgivningen till den elektroniska adress som denne har uppgett. En handling anses ha blivit delgiven den tredje dagen efter det att information om delgivningen har sänts till den skattskyldige eller förmedlaren. Om det under denna tid har funnits ett tekniskt hinder för att ta emot informationen om delgivningen eller få åtkomst till Skatteförvaltningens e-tjänst, anses delgivningen ha skett den tredje dagen efter det att det tekniska hindret har undanröjts.

I fråga om en skattskyldig eller förmedlare som avses i 1 och 2 mom. tillämpas inte det som i 175 § 1 mom. föreskrivs om att den skattskyldige ska underrättas om åtgärder som gäller registrering.

134 c § (27.6.2014/505)

En skattedeklaration ska avges i euro. Om försäljningen har skett i annan valuta ska i deklarationen användas växelkursen för skatteperiodens sista dag. Omräkningen ska göras enligt de växelkurser som Europeiska centralbanken offentliggör för den dagen eller, om inget offentliggörande sker den dagen, enligt växelkurserna nästa dag då de offentliggörs.

Skatteförvaltningen meddelar närmare föreskrifter om hur skattedeklarationer enligt 133 h, 133 o och 133 w § ska lämnas. (7.5.2021/387)

134 d § (27.6.2014/505)

I samband med betalningen av den skatt som ska redovisas för en skatteperiod ska hänvisning göras till den skattedeklaration som utgör grund för betalningen. Skatten ska betalas till ett bankkonto i euro som Skatteförvaltningen bestämmer.

134 e § (27.6.2014/505)

En skattskyldig som använder någon av de särskilda ordningar som avses i 12 a kap. ska ha tillräckligt detaljerad bokföring över sina affärstransaktioner inom ramen för den särskilda ordningen, för att konsumtionsmedlemsstaten ska kunna verifiera riktigheten av den skattedeklaration som avses i 133 h, 133 o och 133 w §. (7.5.2021/387)

På begäran ska uppgifterna på elektronisk väg ställas till Skatteförvaltningens förfogande, om Finland är identifieringsmedlemsstat eller konsumtionsmedlemsstat. Skatteförvaltningen meddelar närmare föreskrifter om hur elektroniska uppgifter ska lämnas.

Uppgifterna ska förvaras i tio år från utgången av det kalenderår då affärstransaktionen genomfördes.

Bestämmelser om påföljd för försummelse av bokförings- och förvaringsskyldigheten enligt 1 och 3 mom. samt av den anmälningsskyldighet som föreskrivs i 2 mom. och i beslut som meddelats med stöd av det finns i 39 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ. (29.12.2022/1272)

4 mom. har tillfogats genom L 1272/2022, som trädde i kraft 30.12.2022.

134 f § (7.5.2021/387)

Om inte något annat föreskrivs i detta kapitel, ska bestämmelserna om skattskyldiga i 13–22 kap., i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ, i lagen om skatteuppbörd, i lagen om skattetillägg och förseningsränta eller i någon annan lag iakttas i fråga om skattskyldiga som använder någon av de särskilda ordningar som avses i 12 a kap. och vars identifieringsmedlemsstat är Finland. Detsamma gäller skattskyldiga vars identifieringsmedlemsstat är en annan medlemsstat än Finland till den del det är fråga om skatt som ska betalas till Finland.

Bestämmelserna i lagen om skatteuppbörd, lagen om skattetillägg och förseningsränta och lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007) ska dock inte tillämpas på skattskyldiga som använder en särskild ordning och vars identifieringsmedlemsstat är Finland till den del det är fråga om skatt som ska betalas till en annan medlemsstat, om inte något annat föreskrivs i detta kapitel.

134 g § (27.6.2014/505)

Bestämmelserna i 13 kap. om periodisering ska inte tillämpas på skattskyldiga som använder den särskilda ordningen och vars identifieringsmedlemsstat är Finland, till den del det är fråga om skatt som ska redovisas till en annan medlemsstat.

134 h § (27.6.2014/505)

Bestämmelserna om betalning av skatt i 32 och 33 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ ska inte tillämpas på en skattskyldigs affärstransaktioner inom ramen för den särskilda ordningen. (9.9.2016/773)

Om en skattskyldig som använder den särskilda ordningen inte kan göra avdrag enligt 78 § till fullt belopp när den skatt som ska redovisas till Finland för en skatteperiod beräknas, ska det oavdragna beloppet återbäras till den skattskyldige.

134 i § (7.5.2021/387)

Skatteförvaltningen handlägger ärenden som gäller skattskyldiga som använder någon av de särskilda ordningar som avses i 12 a kap. Tullen svarar för beskattningen av import av varor i enlighet med det som föreskrivs i 160 §.

134 j § (7.5.2021/387)

Bestämmelserna om skatteperiod och deklarationsskyldighet i 161 § och i 3 kap. och 16–18, 22, 23 och 25 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ tillämpas inte på skattskyldiga som använder någon av de särskilda ordningar som avses i 12 a kap. De bestämmelser om tidpunkten då skattedeklarationen har lämnats in som finns i 19 § i den lagen ska tillämpas endast när Finland är identifieringsmedlemsstat.

På inbetalningar av skatt som ska betalas till Finland via identifieringsmedlemsstaten som gjorts av skattskyldiga som använder en särskild ordning betalas inte krediteringsränta enligt 37 § 1 mom. 3 punkten i lagen om skatteuppbörd.

Med avvikelse från 134 f § 2 mom. ska bestämmelserna om användning och återbetalning av återbäringar i 4 och 5 kap. i lagen om skatteuppbörd tillämpas i fråga om skattskyldiga som använder en särskild ordning, till den del det är fråga om sådan överbetald skatt av skatt som ska betalas till en annan medlemsstat som Finland i egenskap av identifieringsmedlemsstat är skyldig att betala tillbaka till skattskyldiga som använder en särskild ordning.

134 k § (7.5.2021/387)

Bestämmelserna i 16–18 § i lagen om skatteuppbörd tillämpas inte på skattskyldiga som använder någon av de särskilda ordningar som avses i 12 a kap. till den del det är fråga om inbetalning av skatt som ska betalas till Finland via en identifieringsmedlemsstat.

Med avvikelse från 5 § 1 och 2 mom. och 6 § i lagen om skatteuppbörd används den inbetalning av skatt som den skattskyldige ska betala till Finland via identifieringsmedlemsstaten, till betalning av skatter som deklarerats i skattedeklarationen enligt förfallodag från den äldsta till den senaste. Förfallodagen för en för sent deklarerad skatt anses vara den dag då skattedeklarationen lämnats in.

Om inbetalningen inte kan användas på det sätt som avses i 2 mom., används inbetalningen till betalning av andra förfallna och icke förfallna skatter inom ramen för den särskilda ordningen i fråga och med iakttagande i övrigt av bestämmelserna i 6 § i lagen om skatteuppbörd.

Om inbetalningen inte kan användas på det sätt som avses i 3 mom., kan den användas till betalning av den skattskyldiges som använder den särskilda ordningen andra förfallna skatter och av Skatteförvaltningens andra fordringar, och med iakttagande i övrigt av bestämmelserna i 6 § i lagen om skatteuppbörd.

134 l § (7.5.2021/387)

Med avvikelse från 6, 22–24 och 26 § i lagen om skatteuppbörd används återbäring av skatt som en skattskyldig som använder en särskild ordning som avses i 12 a kap. har betalat till Finland via en identifieringsmedlemsstat till betalning av förfallna och icke förfallna skatter inom ramen för den särskilda ordningen i fråga i ordning enligt förfallodag från den äldsta till den senaste. Förfallodagen för en för sent deklarerad skatt anses vara den dag då skattedeklarationen lämnats in.

En återbäring som avses i 1 mom. är tillgänglig för betalning av skatt den dag då den deklaration genom vilken felet rättas har lämnats in. Återbäring som baserar sig på ett beslut som gäller påförande av skatt eller rättelse av ett beslut till den skattskyldiges fördel eller återbäring som baserar sig på ändringssökande är tillgänglig den dag då beslutet fattas eller ändringsbeskattningen verkställs, dock tidigast på den förfallodag som angetts i det ursprungliga beslutet. En återbäring som baserar sig på korrigering av ett fel vid skatteuppbördsförfarandet är tillgänglig den dag då korrigeringen har gjorts.

Om återbäring inte kan användas på det sätt som avses i 1 mom. kan återbäringen användas för betalning av andra förfallna skatter och andra fordringar som Skatteförvaltningen har på den skattskyldige med iakttagande i övrigt vad som bestäms i lagen om skatteuppbörd.

134 m § (7.5.2021/387)

Det belopp som anges i en betalningsuppmaning enligt 42 § i lagen om skatteuppbörd ska betalas till Skatteförvaltningen.

134 n § (7.5.2021/387)

En skattskyldig som använder den särskilda ordning som avses i 133 d § ska inte införas i det register över mervärdesskattskyldiga som avses i 172 § för affärstransaktioner inom ramen för den särskilda ordningen.

En skattskyldig som använder den särskilda ordning som avses i 133 k § och vars identifieringsmedlemsstat är någon annan stat än Finland ska inte införas i det register över mervärdesskattskyldiga som avses i 172 § för affärstransaktioner inom ramen för den särskilda ordningen.

En skattskyldig som använder den särskilda ordning som avses i 133 r § ska inte införas i det register över mervärdesskattskyldiga som avses i 172 § för affärstransaktioner inom ramen för den särskilda ordningen.

134 o § (7.5.2021/387)

Bestämmelserna om påförande av skatt i 8 kap. i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ tillämpas inte på skattskyldiga som använder någon av de särskilda ordningar som avses i 12 a kap. och vars identifieringsmedlemsstat är Finland till den del det är fråga om skatt som för affärstransaktioner inom ramen för den särskilda ordningen ska betalas till en annan medlemsstat.

134 p § (7.5.2021/387)

Bestämmelserna om handledning och förhandsavgörande i 20 kap. tillämpas inte på skattskyldiga som använder någon av de särskilda ordningar som avses i 12 a kap. och vars identifieringsmedlemsstat är Finland till den del det är fråga om skatt som ska betalas till en annan medlemsstat.

134 q § (7.5.2021/387)

En skattskyldig vars identifieringsmedlemsstat är Finland ska rätta ett fel i en skattedeklaration som lämnas inom ramen för någon av de särskilda ordningar som avses i 133 h, 133 o och 133 w § i en skattedeklaration som lämnas senare. I deklarationen ska beloppet av den mervärdesskatt som deklarerats till ett för stort eller för litet belopp specificeras för varje konsumtionsmedlemsstat och skatteperiod som felet gäller, och konsumtionsmedlemsstaten och skatteperioden ska anmälas. Felet ska rättas inom tre år efter det att skattedeklarationen enligt de nämnda paragraferna ska lämnas in. (29.12.2022/1272)

1 mom. har ändrats genom L 1272/2022 och trädde i kraft 1.7.2023. Den tidigare formen lyder:

En skattskyldig vars identifieringsmedlemsstat är Finland ska rätta ett fel i en skattedeklaration som lämnas inom ramen för någon av de särskilda ordningar som avses i 133 h, 133 o och 133 w § i en skattedeklaration som lämnas för någon av de följande skatteperioderna. I deklarationen ska beloppet av den mervärdesskatt som deklarerats till ett för stort eller för litet belopp specificeras för varje konsumtionsmedlemsstat och skatteperiod som felet gäller, och konsumtionsmedlemsstaten och skatteperioden ska anmälas. Felet ska rättas inom tre år efter det att skattedeklarationen enligt de nämnda paragraferna ska lämnas in.

Beloppet av den skatt som deklarerats till ett för stort eller för litet belopp minskar eller ökar den skatt som ska redovisas för den skatteperiod som avses i 133 i och 133 p § och 133 x § 1 mom. och som ska redovisas för den skatteperiod för vilken en korrigering som avses i 1 mom. har gjorts. Om det totala beloppet skatter som ska betalas till någon konsumtionsmedlemsstat för en skatteperiod där ett fel har rättats på grund av rättelserna blir negativt minskar det negativa beloppet inte den skatt som ska redovisas för skatteperioden.

En skattskyldig som använder en särskild ordning och vars identifieringsmedlemsstat är någon annan medlemsstat än Finland ska för den skatts del som ska betalas till Finland iaktta de bestämmelser i identifieringsmedlemsstaten som motsvarar bestämmelserna i 1 och 2 mom.

Om den skattskyldige rättar ett fel i skattedeklarationen för en skatteperiod och den skatt som ska betalas till Finland för skatteperioden i fråga inte räcker till för att täcka beloppet av ett fel som den skattskyldige har gjort till sin nackdel, betalar Skatteförvaltningen den överbetalda skatt som inte har täckts till den skattskyldige, om återbäringen inte enligt 134 l § ska användas för betalning av skatt eller någon annan fordran.

Om ett sådant fel i en skattedeklaration som gäller skatt som ska betalas till Finland inte har rättats i den sista skattedeklarationen för en skattskyldig som har slutat att använda en särskild ordning eller om tidsfristen för rättelser redan har gått ut, återbetalar Skatteförvaltningen den överbetalda skatten till den skattskyldige på ansökan eller på basis av annan utredning. På fastställandet av skatt som deklarerats till ett för litet belopp tillämpas det som anges i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ.

Skatt som avses i 5 mom. kan inte längre återbäras när det har gått tre kalenderår från utgången av det kalenderår för vilket den skattskyldige har uppgett skatten till ett för stort belopp. Om den skattskyldige har yrkat på återbäring inom denna tid kan skatten emellertid återbäras även senare.

134 r § (7.5.2021/387)

På skatt som ska återbäras till en skattskyldig som använder någon av de särskilda ordningar som avses i 12 a kap. betalas ränta i enlighet med lagen om skatteuppbörd.

134 s § (7.5.2021/387)

Bestämmelserna om påföljdsavgifter i 35 och 37 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ tillämpas inte på en skattskyldig som använder någon av de särskilda ordningar som avses i 12 a kap. till den del det är fråga om skatt som ska betalas till en annan medlemsstat.

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 36 § 2 mom. i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ påförs ingen förseningsavgift, om en skattskyldig som använder den särskilda ordning som avses i 133 d eller 133 k § rättar ett fel i skatt som ska betalas till Finland på det sätt som avses i 134 q § senast den dag som skattedeklarationen ska vara inlämnad för den skatteperiod som följer på den skatteperiod som rättelsen gäller.

134 t § (7.5.2021/387)

Den tidsfrist som avses i 44 och 61 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ räknas i fråga om skatt som ska redovisas till Finland för en skattskyldig som använder den särskilda ordning som avses i 133 r § i denna lag från ingången av det år som följer på det kalenderår till vilket den skatteperiod hör för vilken skatten ska ha deklarerats och betalats.

II AVDELNINGEN (27.6.2014/505)

13 kap

Periodisering (27.6.2014/505)

Gemensamma procedurbestämmelser (27.6.2014/505)
135 § (11.8.2017/523)

Skatt som ska betalas på försäljning och gemenskapsinternt varuförvärv samt skatt som ska betalas till Skatteförvaltningen för varuimport, skatt som ska avdras och affärshändelser som ska anmälas ska för redovisning av skatten och anmälan av affärshändelser hänföras till en kalendermånad i enlighet med detta kapitel.

135 a § (27.6.2014/505)

Skatt på försäljning ska hänföras till den kalendermånad under vilken skyldigheten att betala skatten har uppstått enligt 15 och 16 §.

Sådan skatt på import som ska betalas till Skatteförvaltningen ska hänföras till den kalendermånad under vilken förtullningsbeslutet har getts. Om det i 100 a § avsedda särskilda förfarandet tillämpas på den skattskyldiges import, hänförs skatten dock till den kalendermånad under vilken skyldigheten att betala skatt har uppkommit. (11.8.2017/523)

136 §

Under räkenskapsperioden får, i situationer som avses i 15 § 1 mom. 1 punkten, skatt hänföras till den kalendermånad under vilken köparen har debiterats för den levererade varan eller den utförda tjänsten. Om någon debitering inte sker, får skatten hänföras till den kalendermånad under vilken försäljningspriset eller en del av det har influtit. (27.6.2014/505)

Skatten på försäljningspriser som avses i 1 mom. och som vid räkenskapsperiodens utgång inte har debiterats eller, om någon debitering inte sker, som inte har influtit, skall hänföras till räkenskapsperiodens sista kalendermånad. När skattskyldigheten upphör skall skatten hänföras till den sista kalendermånaden av verksamheten.

137 § (16.12.2016/1152)

En skattskyldig, vars omsättning under räkenskapsperioden är högst 500 000 euro och en skattskyldig som bokföringslagen inte tillämpas på eller som har rätt att upprätta ett bokslut enligt betalningsprincipen eller låta bli att upprätta ett bokslut, får i de situationer som nämns i 15 § 1 mom. 1 punkten hänföra skatt på försäljning till den kalendermånad under vilken försäljningspriset eller en del av det har influtit.

Den skatt som avses i 1 mom. hänförs dock senast till den kalendermånad under vilken det har gått 12 månader från det att varan levererades eller tjänsten utfördes, om det inte är fråga om en kreditförlust som hänför sig till försäljning.

När skattskyldigheten upphör ska skatten på de försäljningspriser som avses i 1 mom. och som inte har influtit hänföras till den sista kalendermånaden av verksamheten.

Om omsättningen för en skattskyldig som tillämpar det förfarande som avses i 1 mom. och som inte har rätt att upprätta ett bokslut enligt betalningsprincipen eller låta bli att upprätta ett bokslut överstiger 500 000 euro under räkenskapsperioden och överskridningen beror på en oförutsägbar eller överraskande orsak, får den skattskyldige fortsätta att tillämpa förfarandet till räkenskapsperiodens utgång.

Räkenskapsperiodens omsättning enligt 1 och 4 mom. beräknas i enlighet med 3 §.

137 a § (7.5.2021/387)

Med avvikelse från bestämmelserna i 135 a, 136 ja 137 § ska skatt på försäljning i sådana situationer som avses i 16 b § hänföras till den skatteperiod under vilken skyldigheten att betala skatt har uppstått enligt den paragrafen.

138 § (13.11.2009/886)

Med avvikelse från 136 och 137 § ska sådan skatt för försäljning av en tjänst enligt 65 § som köparen, då denne är en näringsidkare eller en juridisk person som finns upptagen i registret över mervärdesskattskyldiga men inte är näringsidkare, ska betala enligt 9 § 1 mom. hänföras till den kalendermånad under vilken skyldigheten att betala skatt har uppstått enligt 15 §.

Försäljning av en tjänst, som beskattas enligt en bestämmelse som motsvarar 65 §, som köparen, då denne är en näringsidkare eller en juridisk person som finns upptagen i registret över mervärdesskattskyldiga men inte är näringsidkare, ska betala skatt för i en annan medlemsstat enligt en bestämmelse som motsvarar 9 § 1 mom. ska hänföras till den kalendermånad under vilken skyldigheten att betala skatt skulle ha uppstått enligt 15 §, om försäljningen skulle ske i Finland.

138 a § (29.12.1994/1486)

En gemenskapsintern försäljning av en vara hänförs till kalendermånaden efter den månad då varan levererades. Om köparen under leveransmånaden har fått en faktura eller motsvarande handling beträffande den levererade varan, hänförs försäljningen dock till leveransmånaden.

138 b § (29.6.2012/399)

Ett gemenskapsinternt varuförvärv hänförs till kalendermånaden efter den månad under vilken skyldigheten att betala skatt har uppkommit enligt 16 a § 1 mom. Om köparen under leveransmånaden har fått en faktura eller motsvarande handling beträffande den levererade varan, hänförs förvärvet dock till den månad då varan togs emot.

139 §

De poster som skall dras av från skattegrunden och som avses i 78 § 1 mom. samt det tillägg som skall göras på grund av kreditförlust och som avses i 78 § 2 mom. hänförs till den kalendermånad då den enligt god bokföringssed skall införas i bokföringen. (29.12.1994/1486)

När skattskyldigheten upphör skall de poster som nämns i 1 mom. hänföras till den sista kalendermånaden av verksamheten.

139 a § (7.6.1996/381)

På försäljning av förpackningar och transportförnödenheter som avses i 85 b § och som kan återsändas, kan under räkenspkapsperioden samma skattesats tillämpas som på försäljning av varor som förpackats eller som skall transporteras, om försäljningarna inte utan avsevärda svårigheter kan särskiljas från varandra. Skatt som inte betalts för en kalendermånad hänförs senast till räkenskapsperiodens sista kalendermånad.

140 § (29.12.1995/1767)

Det inköpspris som avses i 79 k § 2 mom. för en vara som anskaffats under skatteperioden och det inköpspris som avses i 80 § 2 mom. för en vara eller en tjänst som köpts för att direkt utnyttjas av en resande hänförs till den kalendermånad under vilken tjänsten eller varan har tagits emot. (16.7.2010/686)

Ett tillägg som enligt 79 k § 4 mom. eller 80 § 3 mom. ska göras till vinstmarginalen hänförs till den kalendermånad under vilken tjänsten eller varan har tagits i annat bruk eller under vilken köparen har debiterats för en vara som avses i 79 h §. (16.7.2010/686)

Om en skattskyldig återförsäljare tillämpar lagens allmänna bestämmelser på försäljning av konstverk, samlarföremål eller antikviteter som han själv importerar, eller på försäljning av sådana konstverk som han köpt och vid vars försäljning eller gemenskapsinterna förvärv nedsatt skattesats tillämpats med stöd av 85 a § 1 mom. 9 punkten, avdras den i förvärvet ingående skatten för den kalendermånad till vilken skatten på försäljningen hänförs. (2.12.2011/1202)

141 §

Avdrag enligt 10 kap. skall hänföras till den kalendermånad under vilken

1) en köpt vara eller tjänst har tagits emot,

2) inköpspriset eller en del av det har betalts före den tidpunkt som nämns i 1 punkten,

3) en vara eller tjänst har tagits i användning som berättigar till avdrag,

4) ett förtullningsbeslut som gäller en importerad vara har getts. (11.8.2017/523)

5 punkten har upphävts genom L 9.1.2009/6. (9.1.2009/6)

141 a § (29.12.1995/1767)

Det avdrag som görs från gemenskapsinterna förvärv av varor hänförs till samma kalendermånad som den skatt som betalas på det gemenskapsinterna förvärvet.

142 §

Under en räkenskapsperiod får ett avdrag som enligt 141 § 1 punkten hör till räkenskapsperioden hänförs till den kalendermånad under vilken den som är berättigad till avdraget har debiterats för den levererade varan eller den utförda tjänsten. Om någon debitering inte sker, får avdraget hänföras till den kalendermånad under vilken inköpspriset eller en del av det har betalts.

Avdrag för inköp som avses i 1 mom. och för vilka debitering inte har skett när räkenskapsperioden går ut eller, om någon debitering inte sker, som då inte är betalda, skall hänföras till räkenskapsperiodens sista kalendermånad. När skattskyldigheten upphör skall avdraget hänföras till den sista kalendermånaden av verksamheten.

143 § (16.12.2016/1152)

En skattskyldig som tillämpar 137 § på hänförandet av skatt på försäljning ska i de fall som avses i 141 § 1 punkten hänföra avdraget till den kalendermånad under vilken inköpspriset eller en del av det har betalts, om inte något annat föreskrivs i 2 mom.

En skattskyldig som bokföringslagen inte tillämpas på eller som har rätt att upprätta ett bokslut enligt betalningsprincipen eller låta bli att upprätta ett bokslut får i de fall som avses i 141 § 1 punkten hänföra avdraget till den kalendermånad under vilken inköpspriset eller en del av det har betalts.

När skattskyldigheten upphör ska avdraget för obetalda inköp som avses i 1 och 2 mom. hänföras till den sista kalendermånaden av verksamheten.

144 § (23.11.2007/1061)

Ett avdrag enligt 103 § för en anskaffad fastighet eller byggtjänst ska hänföras till den kalendermånad under vilken fastigheten har tagits emot eller byggtjänsten har slutförts och tagits emot. Avdraget kan alternativt hänföras till den kalendermånad under vilken skyldigheten för säljaren att betala skatt på eget bruk av byggtjänster enligt 16 § uppkommer.

145 §

Avdrag enligt 106 § och 112 § 2 mom. hänförs till den kalendermånad under vilken skattskyldigheten har inträtt.

145 a § (23.11.2007/1061)

En rättelse som avses i 118 § hänförs till den kalendermånad på vilken den enligt god bokföringssed ska registreras i bokföringen.

När skattskyldigheten har upphört ska rättelsen hänföras till den sista kalendermånaden av verksamheten.

145 b § (23.11.2007/1061)

En justering som avses i 121 c § 1 mom. hänförs till justeringsårets sista kalendermånad.

En justering som avses i 121 c § 2 mom. hänförs till den kalendermånad under vilken fastigheten har överlåtits, skattskyldigheten upphört eller fastigheten avförts från rörelsetillgångarna.

En justering som avses i 121 h § 2 och 3 mom. och som överlåtaren gjort hänförs till den kalendermånad under vilken besittningsrätten till fastigheten har överlåtits.

145 c § (23.11.2007/1061)

En rättelse som avses i 121 k § 1 mom. 1 punkten hänförs till den kalendermånad från och med vilken näringsidkaren på nytt införs i registret över mervärdesskattskyldiga.

En rättelse som avses i 121 k § 1 mom. 2 punkten hänförs till den kalendermånad under vilken besittningsrätten till fastigheten har tagits emot eller från och med vilken mottagaren har införts i registret över mervärdesskattskyldiga.

146 § (23.11.2007/1061)

De rättelser som avses i 121 b § hänförs till den kalendermånad under vilken fastighetens användningsändamål ändras.

13 a kap. (29.12.1994/1486)

Det allmänna beskattningsförfarande och ändringssökande (9.9.2016/773)

146 a § (9.9.2016/773)

På betalning, deklaration och påförande av skatt, rättelse och beskattningsförfarandet i övrigt samt ändringssökande tillämpas lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ, om inte något annat föreskrivs i denna lag.

146 b § (9.9.2016/773)

146 b § har upphävts genom L 9.9.2016/773.

147 § (9.9.2016/773)

Den skattskyldige ska på det sätt som anges i 6 kap. i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ till staten betala skillnaden mellan de skatter som ska betalas och de som ska dras av (skatt som ska redovisas) och som i enlighet med 13 kap. i denna lag hänförs till de kalendermånader som omfattas av de skatteperioder som avses i 11 och 12 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ.

De som omfattas av det särskilda förfarande som avses i 100 a § kan betala skatt på varuimport separat från och med den tidpunkt när skyldigheten att betala skatt har uppkommit. (11.8.2017/523)

147 a § (9.9.2016/773)

Kan vid beräkningen av den skatt som ska redovisas för en skatteperiod sådant avdrag som avses i 10 kap. eller i 78 eller 80 § inte göras till fullt belopp, har den skattskyldige rätt att få den skatt som inte dragits av för skatteperioden som återbäring.

Det belopp som avses i 1 mom. återbärs på det sätt som föreskrivs i lagen om skatteuppbörd.

148 § (9.9.2016/773)

Skatt ska påföras den skattskyldige och de för skatten ansvariga personerna solidariskt.

Delägarna i ett öppet bolag och de personligen ansvariga bolagsmännen i ett kommanditbolag är solidariskt ansvariga för det öppna bolagets respektive kommanditbolagets skatt. Delägarna i en sammanslutning och ett partrederi enligt 13 § har samma ansvar för sammanslutningens eller partrederiets skatter.

Samtliga näringsidkare som hör till en skattskyldighetsgrupp enligt 13 a § är solidariskt ansvariga för gruppens skatter.

Ansvaret för en i 2 mom. avsedd delägare och bolagsman samt en i 3 mom. avsedd näringsidkare börjar vid ingången av den månad då han ansluter sig till bolaget, sammanslutningen eller skattskyldighetsgruppen och upphör vid utgången av den månad då han utträder ur bolaget, sammanslutningen eller skattskyldighetsgruppen.

De personer som är ansvariga för skatten ska antecknas i Skatteförvaltningens beslut. Har en person eller näringsidkare som avses i 2 eller 3 mom. och som är ansvarig för skatten inte antecknats i beslutet, ska bestämmelserna i lagen om skatteuppbörd tillämpas på åläggande av skatteansvar samt ändringssökande.

14 kap (13.11.2020/784)

(13.11.2020/784)

14 kap. har upphävts genom L 13.11.2020/784.

14 a kap (30.12.2003/1301)

Skattelättnad vid den nedre gränsen för skattskyldighet

149 a § (30.12.2003/1301)

En skattskyldig för vilken räkenskapsperiodens omsättning (i formeln omsättning) överstiger 15 000 euro, får en lättnad i den skatt som ska redovisas för räkenskapsperioden (i formeln skatt), så att lättnadens storlek bestäms enligt följande:
(11.12.2020/961)

En skattskyldig för vilken räkenskapsperiodens omsättning uppgår till högst 15 000 euro får i lättnad hela den skatt som ska redovisas för räkenskapsperioden. (11.12.2020/961)

Räkenskapsperiodens omsättning i 1 och 2 mom. beräknas enligt 3 §. I omsättningen inräknas emellertid inte skattens andel och inte heller vederlag av skogsbruk eller av sådan överlåtelse av nyttjanderätten till en fastighet som avses i 30 §.

Vad som föreskrivs i 1 och 2 mom. tillämpas inte om

1) lättnaden beräknad enligt formeln i 1 mom. är negativ,

2) den skatt som ska redovisas för räkenskapsperioden är negativ,

3) den skattskyldige är en utlänning som saknar fast driftställe i Finland, eller

4) den skattskyldige är ett välfärdsområde eller en kommun.

(29.6.2021/623)

Lättnad fås inte

1) i skatt som ska redovisas för skogsbruk,

2) i skatt som ska redovisas för överlåtelse av nyttjanderätten till en fastighet enligt 30 §,

3) i skatt som ska betalas för försäljning av anläggningstillgångar,

4) i skatt som köpare ska betala enligt 2 a, 8 a–8 d och 9 §,

5) i skatt som ska betalas för gemenskapsinternt förvärv enligt 2 b §, eller

6) i skatt som ska betalas för import av varor enligt 1 § 1 mom. 2 punkten.

(13.7.2018/545)

Vid beräkningen av lättnaden skall de poster som nämns i 5 mom. inte inräknas i den skatt som skall redovisas för räkenskapsperioden.

149 b § (7.8.2009/605)

Om den skattskyldiges skatteperiod är kalendermånaden eller ett kalenderårskvartal, lämnas de uppgifter som gäller beräkningen och beloppet av lättnaden i samband med den skattedeklaration enligt 16 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ som ska lämnas för räkenskapsperiodens sista skatteperiod. (9.9.2016/773)

Om den skattskyldiges skatteperiod är ett kalenderår eller ett renskötselår, lämnas de uppgifter som gäller beräkningen och beloppet av lättnaden i samband med den skattedeklaration enligt 16 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ som ska lämnas för skatteperioden. (9.9.2016/773)

Den skattskyldige ska med avvikelse från 147 § 1 mom. för en skatteperiod som avses i 1 och 2 mom. betala endast ett belopp som motsvarar skillnaden mellan den skatt som ska redovisas och den lättnad som avses i 149 a §. Om lättnaden är större än den skatt som ska redovisas och den skattskyldige ska betala enligt 147 § 1 mom., har den skattskyldige rätt att som återbäring få ett belopp som motsvarar skillnaden mellan lättnaden och den skatt som ska redovisas eller, om den skattskyldige inte har någon skatt att betala, hela beloppet av lättnaden.

En skattskyldig som inte har lämnat de uppgifter enligt 1 eller 2 mom. som gäller lättnad vid den nedre gränsen eller som har uppgett lättnaden till för litet belopp, har rätt att efter räkenskapsperiodens utgång få det belopp som inte uppgetts i form av återbäring inom tre år från utgången av den räkenskapsperiod som lättnaden avser. Om den skattskyldiges räkenskapsperiod inte är kalenderåret och skatteperioden är kalendermånaden, har den skattskyldige rätt till återbäring inom tre år från ingången av det år som följer på utgången av den räkenskapsperiod som lättnaden avser. Om den skattskyldiges skatteperiod är ett renskötselår, har den skattskyldige rätt till återbäring inom tre år från ingången av det år som följer på utgången av det renskötselår som lättnaden avser. (9.9.2016/773)

149 c § (9.9.2016/773)

Har en skattskyldig fått för stor lättnad på grund av felaktiga eller bristfälliga uppgifter som han lämnat, ska Skatteförvaltningen bestämma att den skattskyldige ska betala det överstora belopp som han fått till godo inom tre år från utgången av den räkenskapsperiod som lättnaden avser.

Om den skattskyldiges räkenskapsperiod inte är kalenderåret och skatteperioden är kalendermånaden, ska skatten påföras inom tre år från ingången av det år som följer på utgången av den räkenskapsperiod som lättnaden avser. Om den skattskyldiges skatteperiod är ett renskötselår, ska skatten påföras inom tre år från ingången av det år som följer på utgången av det renskötselår som lättnaden avser.

För skatt som debiterats med stöd av 1 mom. påförs skatteförhöjning i enlighet med vad som föreskrivs i 37 och 38 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ.

149 d § (9.9.2016/773)

Om en för stor eller för liten lättnad har betalts till en skattskyldig på grund av rättelsedeklaration, ett beslut av skattemyndigheten eller ett beslut med anledning av att ändring sökts som gäller beloppet av den skatt som den skattskyldige ska betala eller dra av för en räkenskapsperiod, ska lättnaden rättas. Rättelsen kan göras även om den tidsfrist som avses i 149 b § 4 mom. eller 149 c § har gått ut.

149 e § (9.9.2016/773)

I övrigt iakttas i fråga om lättnaden i tillämpliga delar vad som bestäms om mervärdesskatt i II avdelningen i denna lag, i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ eller i någon annan lag.

149 f § (9.9.2016/773)

En skattskyldig vars räkenskapsperiod med stöd av 216 § ändras till ett kalenderår, har rätt att få den lättnad som avses i 149 a § för den räkenskapsperiod enligt bokföringslagen som går ut den dag då räkenskapsperioden ändras eller därefter av skatt som ska redovisas för de kalendermånader som ingår i skatteperioden i fråga och som föregick ändringen. Som räkenskapsperiod betraktas de kalendermånader som ingår i räkenskapsperioden enligt bokföringslagen och som föregick ändringen.

En skattskyldig vars räkenskapsperiod ändras från ett kalenderår enligt 216 § till en räkenskapsperiod enligt bokföringslagen, har rätt att få lättnad enligt 149 a § för den räkenskapsperiod enligt bokföringslagen som går ut efter den dag då räkenskapsperioden ändrades av skatt som ska redovisas för de kalendermånader efter ändringen som ingår i räkenskapsperioden i fråga. Som räkenskapsperiod betraktas de kalendermånader efter ändringen som ingår i räkenskapsperioden enligt bokföringslagen.

De uppgifter för beräkningen och beloppet av lättnaden enligt 1 och 2 mom. lämnas i samband med den skattedeklaration som avses i 16 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ och som ska lämnas för räkenskapsperiodens sista skatteperiod.

15 kap

Skatteåterbäring till vissa utländska näringsidkare

Näringsidkare som inte är etablerade inom gemenskapen (22.12.2009/1359)
150 § (22.12.2009/1359)

En näringsidkare som inte är etablerad inom gemenskapen ska skriftligen hos Skatteförvaltningen ansöka om återbäring enligt 122 och 122 a §.

Med näringsidkare som inte är etablerade inom gemenskapen avses vid tillämpning av detta kapitel näringsidkare som inom gemenskapens territorium varken har etablerat sätet för sin ekonomiska verksamhet eller har ett fast driftställe från vilket affärstransaktioner genomförs. (27.6.2014/505)

Ansökan om återbäring ska gälla en period som omfattar minst tre månader i följd inom ett och samma kalenderår, och högst ett kalenderår. Ansökan får dock göras för en period som är kortare än tre månader, om ansökan gäller slutet av kalenderåret.

Den skatt som ingår i en anskaffning ska hänföras till den period under vilken

1) skyldigheten att betala skatt för försäljningen har uppkommit enligt 15 § 1 mom. 1 eller 2 punkten eller under vilken varan eller tjänsten har fakturerats, beroende på vilket som sker senare, eller

2) ett förtullningsbeslut som gäller en importerad vara har getts. (11.8.2017/523)

Ansökan kan också avse fakturerade inköp av sådana varor och tjänster samt import av sådana varor som levererats, utförts eller förtullats under ett och samma kalenderår, om inköpen eller importen inte har ingått i tidigare ansökningar.

Ansökan skall göras inom sex månader från utgången av det kalenderår som omfattar den period ansökan gäller.

151 §

Ansökan om återbäring ska göras på finska, svenska eller engelska på en blankett som fastställts av Skatteförvaltningen. (22.12.2009/1359)

Till ansökan ska fogas

1) ett högst ett år gammalt intyg som skattemyndigheten i sökandens hemland har utfärdat över arten av den rörelse sökanden driver,

2) övriga handlingar som behövs för avgörande i saken.

(9.9.2016/773)

Skatteförvaltningen kan begära fakturan och importdokumenten i original eller kopior av dessa. (9.9.2016/773)

Skatteförvaltningen meddelar närmare föreskrifter om de uppgifter som ska lämnas i ansökan och de handlingar som skall fogas till den. (22.12.2009/1359)

152 § (22.12.2009/1359)

Återbäring betalas i euro på det konto i en bank i Finland som sökanden har angett. Återbäringen kan på sökandens begäran inbetalas till en bank i en annan medlemsstat, varvid sökanden svarar för de kostnader som den utländska banken tar ut för betalningen av återbäringen. På återbäring betalas ingen ränta.

2 mom. har upphävts genom L 9.9.2016/773. (9.9.2016/773)

153 § (9.9.2016/773)

153 § har upphävts genom L 9.9.2016/773.

154 § (9.9.2016/773)

154 § har upphävts genom L 9.9.2016/773.

155 §

Begäran om tilläggsutredning och beslut angående återbäring eller återkrav av skatt kan delges per post under den adress som sökanden har uppgett. Om det inte visas något annat, anses adressaten ha fått del av saken den sjunde dagen efter att handlingen postades.

156 § (9.9.2016/773)

På återbäring tillämpas dessutom vad som föreskrivs om mervärdesskatt i avdelning II i denna lag, i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ eller i någon annan lag.

Dröjsmålsränta ska betalas på skatt som återburits till ett för stort belopp från den dag som följer på den dag då återbäringen betalades.

Vad som i 5, 6, 8, 9, 21, 24, 37, 38, 40–42, 45–48 och 50 §, 52 § 1 och 4 mom. samt 54–56, 59, 61, 66, 68, 70, 71, 73 och 80 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ föreskrivs om skattskyldiga tillämpas också på den som ansöker om återbäring enligt 150 § i denna lag, och vad som i 8 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ föreskrivs om fullgörande av deklarationsskyldigheten tillämpas också på ansökan om återbäring. (13.11.2020/784)

Vid tillämpningen av 73 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ på den som ansöker om återbäring enligt 150 § i denna lag betraktas den period som avses i 150 § 3 mom. i denna lag som skatteperiod. (13.11.2020/784)

Om det i ansökan om återbäring eller i samband med den lämnas bristfälliga eller felaktiga uppgifter, tillämpas vad som i 37 och 38 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ föreskrivs om skatteförhöjning. (13.11.2020/784)

Den tidsfrist som avses i 44 och 61 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ räknas från utgången av det kalenderår som omfattar den period som beslutet gäller.

Näringsidkare som är etablerade i en annan medlemsstat (22.12.2009/1359)
156 a § (22.12.2009/1359)

En näringsidkare som är etablerad i en annan medlemsstat ska söka återbäring enligt 122 och 122 a § på elektronisk väg hos Skatteförvaltningen genom att inlämna ansökan till etableringsmedlemsstaten via ett elektroniskt datasystem som upprättats av denna stat.

Med näringsidkare som är etablerade i en annan medlemsstat avses näringsidkare som i en annan medlemsstat än Finland har etablerat sätet för sin ekonomiska verksamhet eller har ett fast driftställe från vilket affärstransaktioner genomförs. (27.6.2014/505)

156 b § (22.12.2009/1359)

Ansökan om återbäring ska gälla en period som omfattar minst tre kalendermånader i följd inom ett och samma kalenderår och högst ett kalenderår. Ansökan får dock göras för en period som är kortare än tre månader, om ansökan gäller slutet av kalenderåret.

Den skatt som ingår i en anskaffning ska hänföras till den period under vilken

1) skyldigheten att betala skatt för försäljningen har uppkommit enligt 15 § 1 mom. 1 eller 2 punkten eller under vilken varan eller tjänsten har fakturerats, beroende på vilket som sker senare, eller

2) ett förtullningsbeslut som gäller en importerad vara har getts. (11.8.2017/523)

Ansökan kan också avse fakturerade inköp av sådana varor och tjänster samt import av sådana varor som levererats, utförts eller förtullats under ett och samma kalenderår, om inköpen eller importen inte har ingått i tidigare ansökningar.

Ansökan ska göras inom nio månader från utgången av det kalenderår som omfattar den period ansökan gäller. Tidsfristen för ansökningar som görs för år 2009 löper dock ut den 31 mars 2011. (25.3.2011/267)

156 c § (22.12.2009/1359)

Ansökan om återbäring ska göras på finska, svenska eller engelska.

Skatteförvaltningen kan begära elektroniska kopior av fakturor och importdokument vilkas beskattningsgrund är minst 1 000 euro. (9.9.2016/773)

Skatteförvaltningen meddelar närmare föreskrifter om vilka uppgifter som ska lämnas i ansökan, hur uppgifterna ska lämnas och vilka handlingar som ska fogas till ansökan. Ansökan anses ha gjorts endast i det fall att sökanden lämnat alla de uppgifter som krävs i Skatteförvaltningens föreskrifter.

156 d § (22.12.2009/1359)

Om den avdragsgilla andel som tillämpas i etableringsmedlemsstaten och som avses i 123 § 2 mom. efter det att ansökan om återbäring gjorts justeras i enlighet med artikel 175 i mervärdesskattedirektivet, ska näringsidkaren under det kalenderår som följer på återbäringsperioden uppge den justerade avdragsgilla andelen via ett elektroniskt datasystem som etableringsmedlemsstaten har upprättat.

Skatteförvaltningen meddelar närmare föreskrifter om vilka uppgifter som ska lämnas i en korrigeringsanmälan.

Ett belopp som till följd av en i 1 mom. avsedd justering av den avdragsgilla andelen har återburits till för stort belopp eller inte alls återburits kan beaktas som en höjning eller sänkning av ett belopp som ska återbäras på grund av en ansökan om återbäring som har gjorts under det kalenderår som följer på återbäringsperioden.

156 e § (22.12.2009/1359)

Skatteförvaltningen ska på elektronisk väg utan dröjsmål underrätta sökanden om vilket datum den mottog ansökan från etableringsmedlemsstaten.

Beslutet med anledning av ansökan om återbäring ska sändas till sökanden inom fyra månader från det att ansökan inkom, om ytterligare information inte har begärts.

156 f § (22.12.2009/1359)

Om Skatteförvaltningen inte har alla de uppgifter som behövs för att avgöra ett ärende ska den begära ytterligare information inom fyra månader från det att den tog emot ansökan. Vid behov kan kompletterande ytterligare information begäras.

Om Skatteförvaltningen har grundad anledning att betvivla riktigheten av en ansökan om återbäring, kan sökanden som ytterligare information anmodas att lämna in en faktura eller ett importdokument.

Den begärda informationen ska lämnas till Skatteförvaltningen inom en månad från den dag begäran mottogs.

156 g § (22.12.2009/1359)

Om Skatteförvaltningen har begärt ytterligare information, ska den till sökanden sända beslutet beträffande ansökan om återbäring inom två månader från det att uppgifterna har tagits emot eller, om inga uppgifter har fåtts, inom två månader från det att fristen för att lämna ytterligare information har löpt ut. Fristen för beslutet med anledning av ansökan är dock alltid minst sex månader från det att Skatteförvaltningen tog emot ansökan.

Om Skatteförvaltningen har begärt kompletterande ytterligare information ska beslutet med anledning av ansökan sändas till sökanden inom åtta månader från det att ansökan togs emot.

156 h § (22.12.2009/1359)

Återbäringen ska betalas inom tio arbetsdagar från utgången av den frist som nämns i 156 e eller 156 g §.

Återbäringen betalas i euro på det konto i en bank i Finland som sökanden har uppgett. På sökandens begäran kan betalningen ske till en bank i en annan medlemsstat, varvid sökanden svarar för de kostnader som den utländska banken tar ut för betalningen av återbäringen.

156 i § (22.12.2009/1359)

Om återbäringen betalas efter den frist som anges i 156 h § 1 mom., ska ränta betalas på återbäringen enligt 37 § i lagen om skatteuppbörd. Räntan beräknas från den dag som följer på den dag som är sista dagen för återbäring enligt 156 h § 1 mom. till den dag det belopp som ska återbäras debiteras Skatteförvaltningens konto. (12.1.2018/23)

Om sökanden inte lämnar in den begärda ytterligare informationen eller den kompletterande ytterligare informationen inom fastställda tidsfrister betalas ingen ränta.

156 j § (9.9.2016/773)

156 j § har upphävts genom L 9.9.2016/773.

156 k § (22.12.2009/1359)

Ett elektroniskt meddelande om när ansökan om återbäring har mottagits sänds till sökanden på den adress denna har uppgett. Begäran om ytterligare information i fråga om återbäring eller återkrav sänds likaså som elektroniskt meddelande, om inte begäran enligt 2 mom., skyddet för sökandens integritet eller något annat behov av särskilt skydd eller tryggande av rättigheter kräver att begäran sänds som brev per post. Alternativt kan ett meddelande eller en begäran om ytterligare information sändas till sökanden elektroniskt via ett elektroniskt datasystem som upprättats av sökandens etableringsmedlemsstat och med handräckning från etableringsmedlemsstaten.

Om begäran om ytterligare information riktar sig till en myndighet eller av någon annan person än sökanden ska begäran framställas på elektronisk väg endast om mottagaren har tillgång till sådana medel.

Beslut om återbäring eller återkrav kan delges genom brev per post under den adress som sökanden har uppgett. Beslutet kan även sändas till sökanden elektroniskt via ett elektroniskt datasystem som upprättats av sökandens etableringsmedlemsstat och med handräckning från etableringsmedlemsstaten.

Om inte något annat visas anses mottagaren ha fått del av en handling som sänts som brev per post den sjunde dagen efter att handlingen postats. Om en begäran om ytterligare information enligt 1 mom. har sänts till sökanden elektroniskt via ett elektroniskt datasystem som upprättats av sökandens etableringsmedlemsstat och med handräckning från etableringsmedlemsstaten, anses sökanden ha fått del av handlingen den sjunde dagen efter att den har gjorts tillgänglig för sökanden i det elektroniska datasystemet, om inte något annat visas.

156 l § (9.9.2016/773)

På återbäring tillämpas i övrigt vad som föreskrivs om mervärdesskatt i avdelning II i denna lag, i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ eller i någon annan lag.

Dröjsmålsränta ska betalas på skatt som återburits till ett för stort belopp från den dag som följer på den dag då återbäringen betalades.

Vad som i 5, 6, 8, 9, 21, 24, 37, 38, 40–42, 45–48 och 50 §, 52 § 1 och 4 mom. samt 54–56, 59, 61, 66, 68, 70, 71 och 73 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ föreskrivs om skattskyldiga tillämpas också på den som ansöker om återbäring enligt 156 a § i denna lag, och vad som i 8 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ föreskrivs om fullgörande av deklarationsskyldigheten tillämpas också på ansökan om återbäring. (13.11.2020/784)

Vid tillämpningen av 73 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ på den som ansöker om återbäring enligt 156 a § i denna lag betraktas den period som avses i 156 b § 1 mom. i denna lag som skatteperiod. (13.11.2020/784)

Om det i ansökan om återbäring eller i samband med den lämnas bristfälliga eller felaktiga uppgifter, tillämpas vad som i 37 och 38 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ föreskrivs om skatteförhöjning. (13.11.2020/784)

Den tidsfrist som avses i 44 och 61 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ räknas från utgången av det kalenderår som den period som ett i detta kapitel avsett beslut hänförs till.

15 a kap (22.12.2009/1359)

Ansökan om återbäring till andra medlemsstater

156 m § (22.12.2009/1359)

En näringsidkare som är etablerad i Finland och som från en annan medlemsstat söker sådan återbäring enligt 122 och 122 a § som motsvarar återbäring av mervärdeskatt ska tillställa Skatteförvaltningen i Finland sin ansökan via ett elektroniskt datasystem som Skatteförvaltningen har upprättat. Ansökan anses ha gjorts bara i det fall att sökanden har lämnat alla de uppgifter som den medlemsstat från vilken återbäring söks kräver med stöd av artiklarna 8, 9 och 11 i mervärdesskattedirektivet.

Skatteförvaltningen ska utan dröjsmål sända sökanden ett elektroniskt mottagningsbevis via det elektroniska datasystemet.

Skatteförvaltningen sänder inte ansökan om återbäring till den medlemsstat från vilken återbäring söks, om sökanden inte varit införd i registret över mervärdesskattskyldiga under återbäringsperioden.

Ett beslut enligt 3 mom. att inte sända en ansökan kan delges genom brev per post under den adress som sökanden har uppgett. Om inte något annat visas anses mottagaren ha fått del av en handling som sänts per post den sjunde dagen efter att handlingen postats. Meddelande om beslutet ska dessutom utan dröjsmål sändas via det elektroniska datasystemet.

Vid sökande av ändring i beslut enligt 3 mom. tillämpas vad som föreskrivs i 65 § 2 mom. i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ. (9.9.2016/773)

16 kap

Skattemyndigheter

157 §

Skatteförvaltningen svarar för beskattningen och tillsynen över den på det sätt som föreskrivs särskilt. (9.9.2016/773)

2 mom. har upphävts genom L 9.9.2016/773. (9.9.2016/773)

Skatteförvaltningen avgör frågor som gäller rätten till återbäring enligt 122 § och sköter övriga uppgifter i anslutning till återbäringen. (11.6.2010/529)

Skatteförvaltningen tar emot och vidarebefordrar via ett elektroniskt datasystem som den upprättat de ansökningar om återbäring enligt 156 m § som riktats till andra medlemsstater och sköter övriga uppgifter som vidarebefordringen av ansökningarna kräver. (22.12.2009/1359)

158 § (9.9.2016/773)

158 § har upphävts genom L 9.9.2016/773.

159 § (29.12.1995/1767)

159 § har upphävts genom L 29.12.1995/1767.

160 § (11.8.2017/523)

Tullen svarar för beskattningen av och tillsynen över import av varor, om den som är skattskyldig för importen inte är införd i registret över mervärdesskattskyldiga vid den tidpunkt då skyldigheten att betala skatt uppkommer. Tullen är skattemyndighet också när den skattskyldige är en fysisk person och importen inte anknyter till den skattskyldiges affärsverksamhet.

Om importen av varor sker när ett tullförfarande enligt 86 a § upphör till följd av en sådan situation som avses i artikel 79.1 a eller 79.1 c i tullkodexen, eller om de importerade varorna i en sådan situation, som avses i ovannämnda bestämmelser inte har anmälts hos Tullen, tar Tullen dock ut skatt på importen i fråga.

I samband med den företagsgranskning som Tullen genomför i anknytning till tullklareringen av varor som ska importeras eller som har importerats och i samband med annan tillsyn över tullklarering, utövar Tullen också tillsyn över riktigheten hos den mervärdesskatt som betalas på importen även när Skatteförvaltningen är skattemyndighet för importen i fråga. trots sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som gäller erhållande av uppgifter. Trots sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som gäller erhållande av uppgifter har Tullen har rätt att lämna sådana uppgifter till Skatteförvaltningen om iakttagelser i samband med tillsynen som är betydelsefulla med tanke på bedömningen av riktigheten hos mervärdesbeskattningen. Uppgifterna kan lämnas med hjälp av elektronisk dataöverföring.

17 kap

Etableringsanmälan och sammandragsdeklaration (9.9.2016/773)

161 § (16.3.2001/250)

Den som börjar bedriva skattepliktig verksamhet enligt 1 § skall innan verksamheten inleds göra en sådan etableringsanmälan som avses i företags- och organisationsdatalagen (244/2001).

Om de uppgifter som har getts med etableringsanmälan har förändrats samt om den skattepliktiga verksamheten har upphört, skall en sådan ändrings- eller nedläggningsanmälan som avses i företags- och organisationsdatalagen göras utan dröjsmål.

Vad som föreskrivs i 1 och 2 mom. tillämpas inte på den som köper ett i 26 d § 1 mom. 1 punkten och 26 d § 2 mom. avsett nytt transportmedel och som med stöd av denna lag inte är skattskyldig för annan verksamhet och inte heller på den som köper i 26 e § avsedda punktskattepliktiga varor och vars övriga anskaffningar inte utgör gemenskapsinterna förvärv enligt 26 c § 2 mom. (13.11.2020/784)

Bestämmelser om påföljd för försummelse av anmälningsskyldigheten enligt 1 och 2 mom. finns i 39 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ. (29.12.2022/1272)

4 mom. har tillfogats genom L 1272/2022, som trädde i kraft 30.12.2022.

162 § (29.11.2019/1113)

Den skattskyldige ska för varje kalendermånad lämna en sammandragsdeklaration

1) över sina gemenskapsinterna försäljningar enligt 72 b och 72 c §,

2) över försäljningar av sådana tjänster som beskattas enligt en bestämmelse som motsvarar 65 § och som köparen, då denne är en näringsidkare eller en juridisk person som inte är näringsidkare men finns upptagen i registret över mervärdesskattskyldiga, är skyldig att betala skatt för i en annan medlemsstat enligt en bestämmelse som motsvarar 9 § 1 mom., med undantag för sådana försäljningar av tjänster som är befriade från skatt i beskattningsstaten,

3) över sådan vidareförsäljning av varor som sker i den stat där transporten upphör, om de gemenskapsinterna varuförvärv som den skattskyldige har gjort, med stöd av 63 h § anses ha blivit beskattade i den stat där transporten upphörde, (29.12.2022/1272)

3 punkten har ändrats genom L 1272/2022, som trädde i kraft 30.12.2022. Den tidigare formen lyder:

3) över sådan vidareförsäljning av varor som sker i den stat där transporten upphör, om de gemenskapsinterna varuförvärv som den skattskyldige har gjort, med stöd av 63 g § anses ha blivit beskattade i den stat där transporten upphörde,

4) över mervärdesskattenumren för näringsidkare för vilka varor har transporterats genom de i 18 c § avsedda arrangemangen med avropslager, samt om ändringar i dessa uppgifter.

Års- och omsättningsrabatter, köp- och försäljningskrediteringar, överskottsåterbäringar och andra motsvarande korrigeringsposter, som beviljats köparen och som gäller sådan försäljning som uppgetts i sammandragsdeklarationen samt andra förändringar i fråga om försäljningen ska uppges i sammandragsdeklarationen för den kalendermånad under vilken posten enligt god bokföringssed ska upptas i bokföringen.

Deklarationen ska lämnas senast den 20 dagen i den månad som följer på kalendermånaden.

Skatteförvaltningen meddelar närmare föreskrifter om vilka uppgifter som ska lämnas i sammandragsdeklarationen och om hur uppgifterna ska lämnas.

162 a § (9.9.2016/773)

162 a § har upphävts genom L 9.9.2016/773.

162 b § (9.9.2016/773)

162 b § har upphävts genom L 9.9.2016/773.

162 c § (9.9.2016/773)

162 c § har upphävts genom L 9.9.2016/773.

162 d § (9.9.2016/773)

162 d § har upphävts genom L 9.9.2016/773.

162 e § (9.9.2016/773)

162 e § har upphävts genom L 9.9.2016/773.

163 § (13.11.2009/886)

De etablerings-, ändrings- eller nedläggningsanmälningar som avses i 161 § får också lämnas på elektronisk väg.

Sammandragsdeklarationer enligt 162 § ska lämnas på elektronisk väg. Skatteförvaltningen får av särskilda skäl godkänna att en sådan deklaration lämnas i pappersform. (9.9.2016/773)

Skatteförvaltningen meddelar närmare föreskrifter om vilket elektroniskt förfarande som får användas när deklarationer lämnas på elektronisk väg, samt om förfarandet i övrigt för inlämnande av deklarationer. (9.9.2016/773)

164 § (9.9.2016/773)

En sammandragsdeklaration enligt 162 § lämnas till Skatteförvaltningen.

En sammandragsdeklaration anses vara inlämnad när den har kommit in till Skatteförvaltningen

Vid tillämpningen av 2 mom. iakttas vad som föreskrivs i 10 § i lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003) och i 18 § i förvaltningslagen (434/2003).

165 § (9.9.2016/773)

Den som är deklarationsskyldig ska underteckna en sammandragsdeklaration enligt 162 § och andra handlingar på det som föreskrivs i 80 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ.

166 § (16.3.2001/250)

Bestämmelser om de personer som är ansvariga för att anmälningsskyldigheten enligt 161 § uppfylls finns i företags- och organisationsdatalagen.

Bestämmelser om dem som är ansvariga för att deklarationsskyldigheten enligt 162 § fullgörs finns i 20 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ. (9.9.2016/773)

För att den anmälnings- och deklarationsskyldighet som avses i 161 och 162 § uppfylls i fråga om en utlänning svarar också dennes representant i Finland. (9.9.2016/773)

4 mom. har upphävts genom L 9.9.2016/773. (9.9.2016/773)

167 § (11.6.2010/529)

Skatteförvaltningen ska på begäran ge ett intyg över att en handling har tagits emot.

168 § (9.9.2016/773)

Den som har underlåtit att inom föreskriven tid lämna in en sammandragsdeklaration enligt 162 § eller som har lämnat in en bristfällig deklaration ska på uppmaning av Skatteförvaltningen fullgöra sin skyldighet.

168 a § (9.9.2016/773)

Bestämmelser om påföljd för underlåtenhet som avser en sammandragsdeklaration enligt 162 § finns i 22 a § i lagen om beskattningsförfarande.

169 § (9.9.2016/773)

169 § har upphävts genom L 9.9.2016/773.

169 a § (9.9.2016/773)

169 a § har upphävts genom L 9.9.2016/773.

170 § (9.9.2016/773)

170 § har upphävts genom L 9.9.2016/773.

170 a § (9.9.2016/773)

170 a § har upphävts genom L 9.9.2016/773.

171 § (9.9.2016/773)

171 § har upphävts genom L 9.9.2016/773.

171 a § (9.9.2016/773)

171 a § har upphävts genom L 9.9.2016/773.

18 kap

Registrering

172 § (9.9.2016/773)

De skattskyldiga införs i ett register över mervärdsskattskyldiga.

I registret över mervärdesskattskyldiga införs med avvikelse från 1 mom. inte den som köper ett i 26 d § 1 mom. 1 punkten och 26 d § 2 mom. avsett nytt transportmedel och som med stöd av denna lag inte är skattskyldig för annan verksamhet och inte heller den som köper i 26 e § avsedda punktskattepliktiga varor och vars övriga anskaffningar inte utgör gemenskapsinterna förvärv enligt 26 c § 2 mom. (13.11.2020/784)

172 a § (13.11.2020/784)

Syftet med registret över mervärdesskattskyldiga är att identifiera skattskyldiga med tanke på beskattningen och tillsynen över den samt för att förbättra rättssäkerheten för parterna i en transaktion.

173 §

Skatteförvaltningen inför den skattskyldige i registret från den tidpunkt då den skattepliktiga rörelsen inleds. Den skattskyldige kan likväl införas i registret redan från den tidpunkt då han börjar skaffa varor och tjänster för en skattepliktig rörelse. (11.6.2010/529)

Den som är skattskyldig med stöd av 12, 26 f och 30 § införs i registret tidigast från ansökningstidpunkten. Om en näringsidkare som avses i 30 § kan göra avdrag enligt 106 § eller tillämpa 106 § 3 mom. och ansökan har gjorts efter det att den i 30 § avsedda verksamheten inleddes, är han dock skattskyldig från den tidpunkt då den nämnda verksamheten inleds. (23.11.2007/1061)

En skattskyldighetsgrupp enligt 13 a § anses ha blivit bildad tidigast från det ansökan gjordes. (27.5.1994/377)

173 a § (29.6.2012/399)

Om en utlänning inte har etablerat sätet för sin ekonomiska verksamhet eller har ett fast driftställe i en annan medlemsstat eller i en stat med vilken Finland har ett sådant rättsligt instrument för ömsesidigt bistånd mellan myndigheter som till sitt tillämpningsområde motsvarar rådets direktiv 2010/24/EU om ömsesidigt bistånd för indrivning av fordringar som avser skatter, avgifter och andra åtgärder samt rådets förordning (EU) nr 904/2010 om administrativt samarbete och kampen mot mervärdesskattebedrägeri, förutsätter godkännandet av en ansökan som avses i 12 § 2 mom. att det utses ett sådant av Skatteförvaltningen godkänt ombud som har etablerat sätet för sin ekonomiska verksamhet i Finland. Skatteförvaltningen kan därtill kräva att det ställs säkerhet för att skatten betalas. (27.6.2014/505)

Vad som i 24, 26 och 27 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ samt i 209 n–209 q § i denna lag bestäms om den skattskyldiges förpliktelser tillämpas också på det ombud som avses i 1 mom. (9.9.2016/773)

174 §

Skatteförvaltningen avför den skattskyldige ur registret från den tidpunkt då den skattepliktiga rörelsen har upphört. Den skattepliktiga rörelsen kan anses fortsätta så länge som näringsidkaren eller konkursförvaltningen säljer rörelsetillgångar som näringsidkaren har anskaffat. Om konkursförvaltningen dock självständigt fortsätter med näringsidkarens rörelse, ska näringsidkarens skattskyldighet alltid anses ha upphört senast när han försattes i konkurs. (11.6.2010/529)

Den som är skattskyldig med stöd av 12 § samt en skattskyldig vars försäljning totalt inte överstiger det belopp som nämns i 3 § avförs ur registret när han framför sin anhållan om avregistrering. (26.10.2001/915)

Den som är skattskyldig enligt 30 § avförs inte ur registret på grund av att han yrkar på det, utan först när förutsättningarna för skattskyldighet har upphört. (16.12.1994/1218)

En skattskyldighetsgrupp enligt 13 a § anses ha blivit upplöst från och med att de näringsidkare som hör till gruppen har framställt yrkande därom. (27.5.1994/377)

174 a § (11.6.2010/529)

Ett beslut som Skatteförvaltningen fattat med stöd av 26 f § är i kraft under den tid köparen uppgett, dock minst två kalenderår.

175 § (14.4.2023/670)

Skatteförvaltningen ska meddela den som saken gäller ett beslut i ett ärende som gäller registrering samt i ett ärende som gäller bildande eller upplösning av skatteskyldighetsgrupp enligt 13 a §.

175 § har ändrats genom L 670/2023, som träder i kraft 1.1.2024. Den tidigare formen lyder:

175 § (11.6.2010/529)

Skatteförvaltningen ska underrätta den skattskyldige om att han införts i eller avförts ur registret, om bildande eller upplösning av skattskyldighetsgrupp enligt 13 a § samt om att han inte, med avvikelse från anmälan eller ansökan, har införts i registret eller avförts ur det eller att en skattskyldighetsgrupp inte har bildats eller upplösts.

På begäran av den som saken gäller eller av Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt ska Skatteförvaltningen meddela beslut i registerärenden samt i ärenden som gäller bildande eller upplösning av en skattskyldighetsgrupp.

176 § (13.11.2020/784)

Uppgifterna i registret över mervärdesskattskyldiga bevaras i 12 år från den tidpunkt då den skattskyldige avregistrerades, dock så länge det är möjligt att göra ändringar i den skattskyldiges beskattning.

19 kap (9.9.2016/773)

(9.9.2016/773)

19 kap. har upphävts genom L 9.9.2016/773.

20 kap

Handledning och förhandsavgörande (9.9.2016/773)

189 § (11.6.2010/529)

Skatteförvaltningen ger handledning i ärenden som gäller mervärdesbeskattningen.

190 § (26.7.1996/542)

Är saken viktig för sökanden, ska Skatteförvaltningen på skriftlig ansökan meddela ett förhandsavgörande om hur lagen ska tillämpas på hans transaktion. Förhandsavgörande meddelas inte, om centralskattenämnden har avgjort ärendet eller om ansökan i ärendet är anhängig i centralskattenämnden. (11.6.2010/529)

I ansökan skall individualiseras den fråga i vilken förhandsavgörande söks och framläggas den utredning som behövs för avgörande av ärendet.

Förhandsavgörandet meddelas på viss tid, dock högst till utgången av det följande kalenderåret. Ett lagakraftvunnet förhandsavgörande skall på yrkande av den som meddelats avgörandet iakttas med bindande verkan under den tid för vilket det meddelats.

Ett ärende som gäller förhandsavgörande ska behandlas skyndsamt hos Skatteförvaltningen. (9.9.2016/773)

Tullen meddelar ett förhandsavgörande om skatt på import av varor om sökanden inte är införd i registret över mervärdesskattskyldiga vid den tidpunkt då ansökan för förhandsavgörandet blir anhängig. Tullen meddelar dock förhandsavgörandet om sökanden är en fysisk person och den import som ansökan avser inte anknyter till hans eller hennes affärsverksamhet. I fråga om meddelande av förhandsavgörande och förhandsavgörandets giltighetstid gäller vad som föreskrivs om förhandsavgöranden som meddelas av Skatteförvaltningen. (11.8.2017/523)

190 a § (11.6.2010/529)

Centralskattenämnden får på ansökan meddela förhandsavgörande om hur lagen ska tillämpas på sökandens transaktion, så som lagen om Skatteförvaltningen (503/2010) föreskriver.

21 kap (9.9.2016/773)

(9.9.2016/773)

21 kap. har upphävts genom L 9.9.2016/773.

22 kap

Fakturor och andra verifikationer (9.9.2016/773)

209 § (9.9.2016/773)

209 § har upphävts genom L 9.9.2016/773.

209 a § (7.5.2021/387)

Om försäljningen enligt 5 kap. sker i Finland, tillämpas 209 b–209 g § på faktureringen, om inte något annat föreskrivs i 5 mom. i denna paragraf.

Bestämmelserna i 209 b–209 g § ska tillämpas på faktureringen också i de situationer som avses i 3 mom., om säljaren levererar varor eller tillhandahåller tjänster från ett fast driftställe i Finland eller, när varorna eller tjänsterna inte levereras eller tillhandahålls från ett fast driftställe, om säljaren har etablerat sätet för sin ekonomiska verksamhet i Finland.

De situationer som avses i 2 mom. är följande:

1) säljaren upprättar en faktura för försäljning som sker i en annan medlemsstat och det enligt en bestämmelse som motsvarar 2 a eller 9 § är köparen som är skattskyldig för försäljningen, eller

2) försäljningen sker inte inom gemenskapen.

I fråga om faktureringen av försäljning som ska deklareras inom ramen för en särskild ordning som avses i 12 a kap. tillämpas 209 b–209 g §, om identifieringsmedlemsstaten är Finland.

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 1 mom. ska 209 b–209 g § inte tillämpas på

1) försäljning som bedrivs i Finland av en säljare som etablerat sig i en annan medlemsstat, om köparen med stöd av 2 a eller 9 § är skattskyldig för försäljningen och det är säljaren som gör upp fakturan för försäljningen,

2) försäljning som ska deklareras inom ramen för någon av de särskilda ordningar som avses i 12 a kap., om identifieringsmedlemsstaten är en annan medlemsstat än Finland.

En säljare anses vara etablerad i en annan medlemsstat på det sätt som avses i 5 mom. 1 punkten om säljaren levererar varor eller tillhandahåller tjänster från ett fast driftställe i en annan medlemsstat eller, när varorna eller tjänsterna inte levereras eller tillhandahålls från ett fast driftställe, om säljaren har etablerat sätet för sin ekonomiska verksamhet i en annan medlemsstat än Finland. Vid tillämpningen av detta moment och 2 mom. avses med fast driftställe från vilket säljaren levererar varor eller tillhandahåller tjänster ett fast driftställe med vars personalresurser och andra resurser varorna levereras eller tjänsterna tillhandahålls.

209 b § (29.6.2012/399)

Om köparen är en näringsidkare eller en juridisk person som inte är näringsidkare, ska säljaren ge köparen en faktura för

1) skattepliktig försäljning av varor eller tjänster,

2) försäljning som är skattefri enligt 38 d, 38 f, 43 a, 56 och 58 §, 59 § 4 punkten, 70, 70 b, 71, 72, 72 a–72 e samt 72 h §, (30.9.2022/840)

2 punkten har ändrats genom L 840/2022, som gällde temporärt 1.10.2022–31.12.2022. Den tidigare formen lyder:

2) försäljning som är skattefri enligt 38 c, 38 d, 43 a, 56 och 58 §, 59 § 4 punkten, 70, 70 b, 71, 72, 72 a–72 e samt 72 h §, (11.3.2022/150)

2 punkten har ändrats genom L 150/2022, som gällde temporärt 11.3.2022–30.6.2022. Den tidigare formen lyder:

2) försäljning som är skattefri enligt 38 d, 43 a, 56 och 58 §, 59 § 4 punkten, 70, 70 b, 71, 72, 72 a–72 e samt 72 h §, (16.12.2021/1113)

2 a) försäljning som är skattefri enligt 38 e §, (30.12.2021/1369)

2 a punkten har tillfogats genom L 1369/2021, som gällde temporärt 1.1.2022–31.12.2022.

2 b) försäljning som är skattefri enligt 59 § 5 punkten, (28.10.2022/870)

2 b punkten har tillfogats genom L 870/2022 och gäller temporärt 1.1.2023–30.4.2023.

3) sådan försäljning i en annan medlemsstat som enligt 4, 5, 27, 34, 36, 37, 39 och 45 §, 59 § 1–3 och 5–6 punkten samt 60 och 61 § skulle vara skattefri om den skedde i Finland.

En faktura ska också ges över

1) försäljning som avses i 19 a § och 72 b § 4 mom., om köparen är en privatperson,

2) försäljning till ett välfärdsområde eller en kommun av en sådan vara eller tjänst som avses i 130 a § 1 eller 2 mom. (29.6.2021/623)

(7.5.2021/387)

Vid försäljning som avses i 1 och 2 mom. ska säljaren ge köparen en faktura också för

1) förskottsbetalningar, dock inte då de gäller gemenskapsintern varuförsäljning,

2) rättelseposter och ersättningar som avses i 78 § 1 mom. 1, 2 och 4 punkten samt 78 a §, om de inte har beaktats i tidigare fakturor.

(9.12.2016/1064)

En faktura som köparen har gjort upp anses vara utfärdad av säljaren, om säljaren och köparen har kommit överens om detta och om det finns ett förfarande enligt vilket säljaren godkänner fakturan.

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 1 mom. och 2 mom. 1 punkten behöver ingen faktura ges över försäljning som ska deklareras inom ramen för den särskilda ordning som avses i 133 k §. (7.5.2021/387)

Bestämmelser om påföljd för försummelse av skyldigheten att ge faktura enligt denna paragraf finns i 39 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ. (29.12.2022/1272)

6 mom. har tillfogats genom L 1272/2022, som trädde i kraft 30.12.2022.

209 c § (29.6.2012/399)

En faktura som gäller gemenskapsintern varuförsäljning ska utfärdas senast den 15 dagen i den kalendermånad som följer på den månad då varan levererades.

En faktura som gäller försäljning av en tjänst som beskattas i en annan medlemsstat i enlighet med en bestämmelse som motsvarar 65 § i den medlemstaten ska utfärdas senast den 15 dagen i den kalendermånad som följer på den månad då tjänsten utfördes. Detta tillämpas endast då köparen av tjänsten är en näringsidkare eller en juridisk person som är införd i registret över mervärdesskattskyldiga men inte är näringsidkare och köparen är skattskyldig för försäljningen enligt en bestämmelse som motsvarar 9 § 1 mom.

209 d § (29.6.2012/399)

Fakturor som avses i 209 b § får utfärdas elektroniskt om mottagaren samtycker till det. Med elektronisk faktura avses en faktura som utfärdas och tas emot i elektronisk form.

En samlingsfaktura kan utfärdas för flera separata försäljningar av varor eller tjänster.

209 e § (29.6.2012/399)

En i 209 b § avsedd faktura ska innehålla följande uppgifter på valfritt språk:

1) datum för utfärdandet,

2) ett på en eller flera serier baserat löpnummer genom vilket fakturan kan identifieras,

3) det identifieringsnummer för mervärdesskatt som näringsidkaren använt vid försäljningen av varor eller tjänster,

4) det identifieringsnummer för mervärdesskatt som köparen använt vid köpet, om köparen är skattskyldig för köpet eller om det är fråga om gemenskapsintern varuförsäljning enligt 72 a §,

5) säljarens och köparens namn och adress,

6) de sålda varornas mängd och art samt tjänsternas omfattning och art,

7) datum för varuleveransen eller utförande av tjänsterna eller betalningsdagen för en förskottsbetalning, om ett sådant datum kan fastställas och skiljer sig från datumet för fakturans utfärdande,

8) skattegrunden för varje skattesats eller skattefrihet, enhetspriset exklusive skatt samt eventuell prisnedsättning eller rabatt, om dessa inte är inkluderade i enhetspriset,

9) skattesats,

10) det skattebelopp som ska betalas, uttryckt i den medlemsstats valuta där försäljningen sker, dock inte för försäljning som avses i 15 punkten,

11) när skatt inte ska betalas på försäljningen, en anteckning om skattefriheten eller en hänvisning till den relevanta bestämmelsen i denna lag eller i momsdirektivet,

12) när köparen är skattskyldig enligt 2 a, 8 a–8 d eller 9 § eller en bestämmelse som motsvarar 2 a eller 9 § i någon annan medlemsstat, uppgiften "omvänd betalningsskyldighet", (27.6.2014/507)

13) om köparen själv gör upp fakturan, uppgiften "självfakturering",

14) i fråga om ett nytt transportmedel som säljs till en annan medlemsstat, de uppgifter på basis av vilka de i 26 d § 1 och 2 mom. avsedda förutsättningarna kan konstateras,

15) om förfarandet i 79 a § tillämpas på försäljningen, uppgiften "vinstmarginalbeskattning för begagnade varor", "vinstmarginalbeskattning för konstverk" respektive "vinstmarginalbeskattning för samlarföremål och antikviteter",

16) vid försäljning av resebyråtjänster enligt 80 §, uppgiften "vinstmarginalbeskattning för resebyråer",

17) när säljaren av investeringsguld väljer skattepliktighet för försäljningen enligt 43 c §, en anteckning om skattepliktighet för försäljningen,

18) när en tidigare utfärdad faktura ändras med en ny faktura, en entydig hänvisning till den första fakturan.

Om en del av de uppgifter som avses i 1 mom. ingår i någon handling som redan tidigare getts till köparen eller som köparen innehar, anses fakturan bildas av handlingarna tillsammans. En förutsättning är dock att den senare handlingen innehåller en entydig hänvisning till den tidigare handlingen. Det som föreskrivs i detta moment ska dock inte tillämpas på distansförsäljning av varor enligt 19 a §, på gemenskapsintern varuförsäljning enligt 72 b § eller på sådan försäljning av varor eller tjänster som sker i någon annan medlemsstat och för vilken köparen är skattskyldig med stöd av en bestämmelse som motsvarar 2 a eller 9 §. (7.5.2021/387)

När flera elektroniska fakturor översänds samlat till samma mottagare, behöver de uppgifter som är gemensamma för de olika fakturorna endast anges en gång, om all information är åtkomlig för varje faktura.

Med det skattebelopp enligt 1 mom. 10 punkten som ska betalas och med skattegrunden enligt 1 mom. 8 punkten avses den skatt som säljaren enligt lag är skyldig att betala för i fakturan avsedd försäljning eller del av försäljning och grunden för denna skatt. Skattebelopp och skattesats får dock inte antecknas i en faktura, om säljaren inte har införts i registret över mervärdesskattskyldiga. Om införandet i detta register är anhängigt och detta framgår i fakturan, får skattebelopp och skattesats dock anges.

Om köparen är skattskyldig för försäljningen, ska skattegrunden för varje art av sålda varor eller tjänster uppges i fakturan i stället för de uppgifter som avses i 1 mom. 8–10 punkten.

Enhetspris behöver inte anges i fakturor som avses i 209 b § 3 mom. 2 punkten.

Bestämmelser om påföljd för försummelse av skyldigheten att ange uppgifter i fakturor enligt denna paragraf finns i 39 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ. (29.12.2022/1272)

7 mom. har tillfogats genom L 1272/2022, som trädde i kraft 30.12.2022.

209 f § (29.6.2012/399)

Trots det som bestäms i 209 e § 1 mom. 1–10 punkten behöver följande fakturor innehålla endast de uppgifter som nämns nedan i 3 mom.:

1) fakturor på sammanlagt högst 400 euro,

2) fakturor i minuthandeln eller i annan jämförbar försäljningsverksamhet som nästan uteslutande riktar sig till privatpersoner,

3) fakturor för restaurang- eller cateringtjänster eller persontransport, med undantag för fakturor för tjänster som är avsedda för vidareförsäljning,

4) verifikationer som skrivs ut av parkeringsautomater och andra liknande anordningar.

Det som föreskrivs i 1 mom. gäller inte distansförsäljning av varor enligt 19 a §, varuförsäljning enligt 72 b § eller sådan försäljning av varor eller tjänster som sker i någon annan medlemsstat än Finland och för vilken köparen är skattskyldig med stöd av en bestämmelse som motsvarar 2 a eller 9 §. (7.5.2021/387)

Fakturor som avses i 1 mom. ska innehålla följande uppgifter:

1) datum för utfärdandet,

2) säljarens namn och identifieringsnummer för mervärdesskatt,

3) de sålda varornas mängd och art samt tjänsternas art,

4) det skattebelopp som ska betalas angivet per skattesats eller skattegrunden angiven per skattesats.

209 g § (29.6.2012/399)

Näringsidkaren ska i fråga om fakturor enligt 209 b § som näringsidkaren utfärdat eller mottagit säkerställa ursprungets äkthet samt säkerställa att de uppgifter enligt 209 e § 1 mom. som nämns i fakturorna hålls oförändrade och läsbara från det att fakturan utfärdas till slutet av förvaringstiden. Detta kan fullgöras med hjälp av valfri övervakningsmetod för affärsverksamhet som på ett tillförlitligt sätt verifierar sambandet mellan fakturan och försäljningen av varorna eller tjänsterna.

Ursprungets äkthet avser säkerställande av den i fakturan nämnda säljarens eller fakturautfärdarens identitet.

Uppgifterna enligt 209 e § 1 mom. i fakturor i ett maskinläsbart datamedium ska vara tillgängliga i läsbar skriftlig form.

209 h § (29.6.2012/399)

Den utredning som avses i 103 § 2 mom. ska innehålla datum för utredningen, säljarens och köparens namn, adresser samt företags- och organisationsnummer samt uppgifter om överlåtelsens art och beloppet av den skatt som säljaren ska betala.

Den utredning som avses i 111 § 2 mom. ska innehålla datum för utredningen, säljarens och köparens namn, adresser samt eventuella företags- och organisationsnummer, uppgift om överlåtelsens art och den månad den hänför sig till, hyrans eller bolagsvederlagets totalbelopp och energins andel av det samt skatten på säljarens inköp av energinyttigheter eller bränsle.

Den verifikation som avses i 112 § 5 mom. ska innehålla datum för verifikationen, den skattskyldiges namn, varornas mängd och art samt uppgifter om tjänsternas omfattning och art, den dag nyttigheten togs i avdragsgill användning, om denna dag inte är densamma som verifikationens datum, den skatt som ingick i förvärvet eller den skatt som betalts för eget bruk samt en hänvisning till verifikationen över förvärvet eller över betalningen av skatt för eget bruk, sannolikt överlåtelsepris exklusive skatt, skattesats och avdragbar skatt.

209 i § (29.6.2012/399)

I samband med granskning eller återbäring eller påförande av skatt kan Skatteförvaltningen godkänna ett avdrag som gjorts trots att den skattskyldige inte har någon faktura, utredning eller annan verifikation som motsvarar kraven i lagen, om den skattskyldige på annat sätt kan visa att han är berättigad till avdrag på basis av 102, 102 a, 102 c, 103, 106 eller 111–113 §.

I samband med granskning eller annars i samband med skattekontroll kan Skatteförvaltningen kräva att fakturor som mottagits och som utfärdats över försäljning i Finland översätts till behövliga delar. När det gäller fakturor som en utländsk näringsidkare tagit emot tillämpas detta endast om fakturan tagits emot på ett fast driftställe i Finland.

209 j § (7.5.2021/387)

En i 19 c § avsedd person som fortsätter en rörelse ska till den som helt eller delvis överlåter rörelsen ge en utredning om att de överlåtna varorna och tjänsterna tas i bruk för ett ändamål som berättigar till avdrag.

En i 19 c § avsedd person som helt eller delvis överlåter en rörelse ska i fråga om begagnade varor samt konstverk, samlarföremål och antikviteter som överlåts ge den som fortsätter rörelsen en utredning om att de förutsättningar som avses i 79 f och 79 g § föreligger.

En i 19 c § avsedd person som helt eller delvis överlåter en rörelse ska ge den som fortsätter rörelsen en utredning enligt 209 k § om de fastigheter som överlåts.

Vad som i denna lag föreskrivs om fakturor tillämpas på en i 19 c § avsedd överlåtelse av en rörelse helt eller delvis.

En i 38 f § 1 mom. avsedd köpare ska ge säljaren en utredning om att varorna eller tjänsterna kommer att användas för ändamål som anges i 2 mom. i den paragrafen. (30.9.2022/840)

5 mom. har tillfogats genom L 840/2022, som gällde temporärt 1.10.2022–31.12.2022.

En i 38 c § 1 mom. avsedd köpare ska ge säljaren en utredning om att varorna kommer att användas för ändamål som avses i 2 mom. i den paragrafen. (11.3.2022/150)

5 mom. har tillfogats genom L 150/2022, som gällde temporärt 11.3.2022–30.6.2022.

209 k § (29.6.2012/399)

När rättigheten och skyldigheten att justera avdrag för den skatt som ingår i en anskaffning och som gäller en fastighetsinvestering överförs på mottagaren, ska överlåtaren ge mottagaren en utredning med de uppgifter som avses i 209 l §.

Om den skatt som ingår i en anskaffning och som gäller en fastighetsinvestering, avdragsrätten för den skatten eller någon annan i 209 l § avsedd uppgift som påverkar mottagarens beskattning har ändrats efter det att den utredning som avses i 1 mom. har gjorts, ska överlåtaren ge mottagaren en kompletterande utredning om ändringen.

Överlåtaren ska ge mottagaren en kopia av en utredning som överlåtaren innehar och som en tidigare fastighetsinnehavare gjort med stöd av 1 eller 2 mom. med uppgifter som påverkar mottagarens rättighet eller skyldighet att justera avdrag.

209 l § (29.6.2012/399)

Av den utredning som avses i 209 k § ska följande uppgifter framgå:

1) datum för utredningen,

2) överlåtarens och mottagarens namn, adress samt företags- och organisationsnummer,

3) tidpunkt för överlåtelsen,

4) överlåtelsens art,

5) tidpunkt då en i 121 a § 2 mom. avsedd byggtjänst slutfördes eller fastighet togs emot,

6) den i 121 d § 2 mom. avsedda skatt som ingår i en anskaffning och som gäller en fastighetsinvestering,

7) den del av den skatt som avses i 6 punkten för vilken avdrag har kunnat göras i samband med att byggtjänsten slutfördes eller fastigheten togs emot, eller som borde ha betalts om byggtjänsten hade utförts för eller varan tillverkats för eller överförts i annan än avdragsgill användning,

8) den skatt som ingår i en anskaffning och som gäller en fastighet som avförts från rörelsetillgångarna,

9) en utredning om huruvida överlåtaren eller en tidigare överlåtare har gjort en justering enligt 121 c § 2 mom. då skattskyldigheten upphört eller en justering enligt 121 h § 3 mom. i samband med en fastighetsöverlåtelse, och justeringen inte har rättats,

10) andra uppgifter som föreskrivs av Skatteförvaltningen och som behövs för att bestämma rättigheten eller skyldigheten för överlåtaren eller mottagaren att justera avdrag.

209 m § (29.6.2012/399)

När rättigheten och skyldigheten att justera avdrag för den skatt som ingår i en anskaffning och som gäller en fastighetsinvestering överförs på en näringsidkare, ska mottagaren ge överlåtaren en utredning om att fastigheten anskaffas för rörelse.

209 n § (29.6.2012/399)

Den som är skattskyldig ska förvara kopior av fakturor som han utfärdat över försäljning som avses i 1 § 1 mom. 1 punkten samt mottagna fakturor över inköp av varor och tjänster som anknyter till denna verksamhet och till verksamhet som berättigar till återbäring enligt 131 § 1 mom. 4 punkten samt fakturor över de köp för vilka han som köpare är skattskyldig.

Fakturorna ska förvaras i minst sex år från ingången av det år som följer på det kalenderår som omfattar den kalendermånad till vilken de försäljningar, inköp, rättelseposter eller förskottsbetalningar som fakturan gäller hänför sig i enlighet med 13 kap. Om den skattskyldiges räkenskapsperiod inte är kalenderåret och skatteperioden är kalendermånaden, ska fakturorna förvaras i minst sex år från ingången av det år som följer på utgången av den räkenskapsperiod som omfattar den kalendermånad till vilken de försäljningar, inköp, rättelseposter eller förskottsbetalningar som fakturan gäller hänför sig i enlighet med 13 kap. Om den skattskyldiges skatteperiod är ett renskötselår, ska fakturorna förvaras i minst sex år från ingången av året efter utgången av den renskötselår som omfattar den kalendermånad till vilken i fakturan nämnda försäljningar, inköp, rättelseposter eller förskottsbetalningar enligt 13 kap. hänför sig. (9.9.2016/773)

Bestämmelserna i 2 mom. tillämpas på fakturor mottagna av utländska näringsidkare endast om de tagits emot på ett fast driftställe i Finland.

209 o § (29.12.2022/1272)

Fakturor som avses i 209 n § ska förvaras omsorgsfullt så att skattemyndigheterna utan ogrundat dröjsmål kan granska dem i Finland, och fakturor som lagras elektroniskt utomlands ska dessutom vara fullständigt tillgängliga i realtid genom en datorförbindelse.

209 o § har ändrats genom L 1272/2022, som trädde i kraft 30.12.2022. Den tidigare formen lyder:

209 o § (29.6.2012/399)

Fakturor som avses i 209 n § ska förvaras i Finland.

Fakturorna kan dock förvaras i en annan medlemsstat, om

1) lagringen har skett elektroniskt så att en fullständig datorförbindelse i realtid till uppgifterna är säkerställd, eller

2) näringsidkaren är utlänning och saknar fast driftställe i Finland.

På de villkor som föreskrivs i 2 kap. 9 § 1 och 2 mom. i bokföringslagen får fakturor dock förvaras på något annat ställe än vad som anges ovan i 1 och 2 mom. Vad som föreskrivs i detta moment gäller i tillämpliga delar även andra än dem som är bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen.

209 p § (29.6.2012/399)

Bestämmelserna i 209 n och 209 o § om fakturor tillämpas även på andra verifikationer som bokföringen av de affärshändelser som påverkar beloppet av den skatt som ska betalas eller dras av baserar sig på.

Bestämmelserna i 209 n och 209 o § om fakturor tillämpas även på verifikationer och uppgifter med hjälp av vilka näringsidkaren uppfyller skyldigheten enligt 209 g § 1 mom. att säkerställa att en fakturas ursprung är äkta och att innehållet i fakturan hålls oförändrat.

Bestämmelserna i 209 n och 209 o § om utfärdade fakturor tillämpas även på den skattskyldiges övriga anteckningsmaterial, om den skattskyldige inte är bokföringsskyldig enligt bokföringslagen.

Det ska säkerställas att de uppgifter i 1–3 mom. avsedda verifikationer, uppgifter och anteckningsmaterial som är väsentliga för lagens tillämpning hålls oförändrade och läsbara hela förvaringstiden. Uppgifter i maskinläsbart datamedium ska vara tillgängliga i läsbar skriftlig form.

209 q § (29.6.2012/399)

Med avvikelse från 209 n § 2 mom. och 209 p § ska den som är skattskyldig förvara fakturor och verifikationer som anknyter till en fastighetsinvestering samt utredningar som avses i 103 § 2 mom., 209 k och 209 m § i 13 år från utgången av det kalenderår under vilket justeringsperioden har börjat. Efter den tid som anges i 209 n § 2 mom. kan fakturorna och verifikationerna ersättas med en utredning varav framgår de uppgifter som föreskrivs av Skatteförvaltningen och som behövs för att bestämma rättigheten eller skyldigheten att justera avdrag.

209 r § (3.3.2023/310)

En faktura som ligger till grund för en ansökan enligt 128, 129 och 129 a–129 c § ska förvaras i tre år från ingången av året efter fakturans betalningsdag. I fråga om en ansökan enligt 125 § ska de handlingar som verifierar beloppet av den skatt som inkluderats i förvärvet av varorna och utförseln av dessa varor förvaras i tre år från ingången av året efter det år då varorna utfördes.

209 r § har ändrats genom L 310/2023 och trädde i kraft 1.7.2023. Den tidigare formen lyder:

209 r § (10.6.2022/417)

En faktura som ligger till grund för en ansökan enligt 128, 129 och 129 a–129 c § ska förvaras i tre år från ingången av året efter fakturans betalningsdag.

209 r § har ändrats genom L 417/2022, som trädde i kraft 1.7.2022. Den tidigare formen lyder:

209 r § (9.9.2016/773)

En faktura som ligger till grund för en ansökan enligt 128 § ska förvaras i tre år från ingången av året efter fakturans betalningsdag.

209 s § (29.11.2019/1113)

Näringsidkaren ska föra en förteckning över de varor som näringsidkaren själv eller någon annan för näringsidkarens räkning transporterar till en annan medlemsstat för sådana affärstransaktioner som avses i 18 b § 1 mom. 1–3 punkten.

En näringsidkare som överför varor genom de i 18 c § avsedda arrangemangen med avropslager ska föra en förteckning som gör det möjligt att övervaka att den paragrafen iakttas på behörigt sätt.

I en näringsidkares bokföring ska det gå att identifiera sådan lös egendom som för en arbetsprestation eller värdering blivit sänd till näringsidkaren från en annan medlemsstat av en näringsidkare som är införd i den andra medlemsstatens register över mervärdesskattskyldiga.

En näringsidkare till vilken varor säljs genom de i 26 h § avsedda arrangemangen med avropslager ska föra en förteckning över dessa varor.

Bestämmelser om vad som ska ingå i de förteckningar som avses i 2 och 4 mom. finns i artikel 54a i rådets genomförandeförordning (EU) nr 282/2011 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt.

209 t § (9.9.2016/773)

En säljare av investeringsguld som avses i 43 a och 43 c § ska alltid identifiera kunden då värdet av en transaktion eller det sammanlagda värdet av flera sinsemellan sammanhängande transaktioner uppgår till minst 15 000 euro. Säljaren ska med till buds stående medel även identifiera en person för vars räkning ovannämnda kund sannolikt handlar.

2 mom. har upphävts genom L 28.6.2017/455. (28.6.2017/455)

Närmare bestämmelser om identifiering av i 1 mom. avsedda kunder och om bokföring av transaktioner utfärdas genom förordning av statsrådet.

Det material som avses i 1 och 3 mom. ska förvaras i sex år från utgången av det kalenderår under vilket den räkenskapsperiod har utgått då transaktionen eller den sista av de sinsemellan sammanhängande transaktionerna gjordes.

209 u § (7.5.2021/387)

En näringsidkare som genom att använda en marknadsplats, plattform, portal eller ett motsvarande elektroniskt gränssnitt möjliggör försäljning av en annan näringsidkares varor eller tjänster till andra än näringsidkare inom gemenskapen ska ha tillräckligt detaljerad bokföring över försäljningarna så att de medlemsstater där försäljningarna sker kan verifiera att mervärdesskatten har redovisats korrekt.

Uppgifter om försäljning som skett i Finland ska på begäran på elektronisk väg ställas till Skatteförvaltningens förfogande. Skatteförvaltningen meddelar närmare föreskrifter om hur uppgifter ska lämnas.

Uppgifterna ska bevaras i tio år från utgången av det kalenderår då affärstransaktionen genomfördes.

22 a kap

Särskilda bestämmelser (25.4.2003/325)

210 § (21.12.2012/877)

När Tullen har uppburit skatten, kan den av särskilda skäl på ansökan nedsätta eller avlyfta sådana mervärdesskatter som har betalts eller ska betalas samt dröjsmålspåföljder och andra påföljder. (21.12.2012/962)

Finansministeriet kan överta avgörandet av ett principiellt viktigt ärende som handläggs av Tullen. (21.12.2012/962)

Vad i denna paragraf föreskrivs om den skattskyldige ska på motsvarande sätt tillämpas på den som enligt lag är ansvarig för skatten.

I beslut med stöd av denna paragraf får ändring inte sökas genom besvär.

I fråga om befrielse från skatt som uppbärs av Skatteförvaltningen föreskrivs särskilt.

211 § (21.12.2012/877)

211 § har upphävts genom L 21.12.2012/877.

212 § (30.12.1999/1347)

212 § har upphävts genom L 30.12.1999/1347.

212 a § (30.12.1999/1347)

212 a § har upphävts genom L 30.12.1999/1347.

213 § (30.12.1999/1347)

213 § har upphävts genom L 30.12.1999/1347.

214 § (18.4.2008/246)

214 § har upphävts genom L 18.4.2008/246.

215 § (18.4.2008/246)

215 § har upphävts genom L 18.4.2008/246.

216 § (9.9.2016/773)

För de skattskyldiga som inte är bokföringsskyldiga eller vars skatteperiod är kalenderårskvartalet eller kalenderåret, är räkenskapsperioden kalenderåret. Räkenskapsperioden för en renbeteslagsgrupp är renskötselåret.

217 § (30.12.1999/1347)

217 § har upphävts genom L 30.12.1999/1347.

217 a § (29.12.1995/1767)

Vad tullagstiftningen stadgar om formaliteter som gäller varor som förs ut från gemenskapens tullområde tillämpas också på varor som förs till gemenskapens tullområde, men till ett område utanför gemenskapens skatteområde, från gemenskapens skatteområde.

218 § (9.9.2016/773)

218 § har upphävts genom L 9.9.2016/773.

219 § (9.9.2016/773)

219 § har upphävts genom L 9.9.2016/773.

219 a § (9.9.2016/773)

219 a § har upphävts genom L 9.9.2016/773.

220 § (22.12.2005/1083)

På ärenden som behandlas enligt denna lag tillämpas lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003).

221 §

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfördas vid behov genom förordning.

23 kap

Ikraftträdelse- och övergångsstadganden

222 §

Denna lag träder i kraft den 1 juni 1994.

2 mom. har upphävts genom L 29.12.1994/1486. (29.12.1994/1486)

Lagen tillämpas, om inte något annat stadgas nedan, när en såld vara har levererats eller en tjänst utförts, en importerad vara har utlämnats från tullkontroll eller en vara har tagits i eget bruk den dag lagen träder i kraft eller därefter.

Genom denna lag upphävs omsättningsskattelagen av den 22 mars 1991 (559/91) med ändringar. Nämnda lag skall dock tillämpas, om inte något annat stadgas nedan, när en såld vara har levererats eller en tjänst utförts, en importerad vara har utlämnats från tullkontroll eller en vara har tagits i eget bruk före ikraftträdandet.

5 mom. har upphävts genom L 29.12.1994/1486. (29.12.1994/1486)

Vid beräknandet av det i 3 § avsedda sammanlagda beloppet av skattepliktiga och skattefria försäljningar 1994 beaktas även försäljningar som 1994 skett innan lagen träder i kraft, om dessa är skattepliktiga enligt mervärdesskattelagen eller skattefria enligt 55, 56 eller 58 § eller 6 kap. Som skattepliktig försäljning anses inte skattepliktig försäljning enligt 30 §. (29.12.1994/1486)

Om ett livsmedel som avses i 85 § 1 mom. 1 punkten eller ett foderämne som avses i 2 punkten levereras eller utlämnas från tullkontroll eller tas i eget bruk före ingången av 1998, är skatten på försäljningen av varan 17 procent av skattegrunden. (16.12.1994/1218)

222 a § (29.12.1994/1486)

Omsättningsskattelagen och med stöd av den utfärdade författningar och bestämmelser tillämpas på befrielse från omsättningsskatt och på uppskov med betalningen av skatten även om beslut i ärendet fattas efter det att denna lag trätt i kraft. Myndigheternas behörighet i ärenden som gäller befrielse från skatt fastställs dock enligt 210 § i denna lag.

223 § (29.12.1994/1486)

Skatt betalas inte på försäljning av en vara som har anskaffats som anläggningstillgång och som har levererats eller utlämnats från tullkontroll till säljaren eller som säljaren har tillverkat för eget bruk innan lagen trätt i kraft, om varan har förvärvats för annat bruk än sådant som berättigar till avdrag och avdrag inte har kunnat göras för varan eller om skatt har betalts för att varan har tagits i eget bruk.

224 § (29.12.1995/1767)

224 § har upphävts genom L 29.12.1995/1767.

225 §

För försäljning av tjänst eller vara för vilken skatt inte skall betalas enligt omsättningsskattelagen, skall skatt inte betalas till den del vederlag för den har uppkommit före den 1 januari 1994.

Denna lag tillämpas inte på sådana tjänster eller varuleveranser som inte är slutförda vid ikraftträdandet och som på basis av omsättningsskattelagen stannar utanför tillämpningsområdet för omsättningsbeskattningen, om utförandet av tjänsten eller leveransen av varorna de facto har inletts före den 1 september 1993. Om utförandet av tjänsten eller leveransen av varorna har inletts den 1 september 1993 eller därefter, tillämpas denna lag till den del tjänsten har producerats eller varorna levererats till installationsplatsen efter ikraftträdandet.

Om denna lag inte tillämpas på byggverksamhet, tillämpas omsättningsskattelagen på tagande i eget bruk av en sedvanlig försäljningsprodukt som har tillverkats i samband med byggverksamheten, också i det fall att produkten tas i eget bruk efter ikraftträdandet.

Denna lags 33 § tillämpas på tagande i eget bruk av byggtjänst endast till den del som denna lag har tillämpats på utförandet av byggtjänsten.

226 §

Stadgandet i 83 § tillämpas på de varor som den dag då lagen träder i kraft eller därefter har levererats till den som har rätt till avdrag från skattegrunden.

227 § (29.12.1994/1486)

En apotekare skall betala skatt för försäljning av läkemedel och produkter av läkemedelstyp som avses i 85 § 1 mom. 5 punkten i denna lag enligt den skattesats som stadgas i 84 §, om han för anskaffningen av dem har kunnat göra avdrag som avses i 50 § omsättningsskattelagen.

228 §

Stadgandena i 10 och 12 kap. om skatt som skall dras av och återbäras tillämpas när en såld vara har levererats eller en tjänst utförts eller en importerad vara har utlämnats från tullkontroll till den som har rätt till avdrag eller återbäring den dag lagen träder i kraft eller därefter. På avdrag för varor som före ikraftträdandet har levererats till, tjänster som har utförts för eller varor som har överlåtits från tullkontroll till en skattskyldig som har rätt till avdrag skall omsättningsskattelagen tillämpas, om inte något annat stadgas nedan.

Denna lags 112 § tillämpas när en sådan vara eller tjänst som berättigar till avdrag på ikraftträdelsedagen eller därefter har tagits i bruk och som har levererats, utförts eller utlämnats från tullkontroll till en näringsidkare som har rätt att göra avdrag eller producerats den 1 oktober 1991 eller därefter. Avdrag fås dock inte för anläggningstillgångar som har anskaffats eller producerats före ikraftträdandet. Stadgandet tillämpas på varor och tjänster som tas i bruk som berättigar till återbäring som avses i 130 § endast om de har anskaffats eller producerats av den skattskyldige själv sedan denna lag har trätt i kraft. Omsättningsskattelagens 52 § skall tillämpas på vara som före den nya lagens ikraftträdande har tagits i bruk som berättigar till avdrag.

3 mom. har upphävts genom L 29.12.1995/1767. (29.12.1995/1767)

4 mom. har upphävts genom L 29.12.1995/1767. (29.12.1995/1767)

229 §

Omsättningsskattelagens 44 och 45 §§ tillämpas pâ industribyggnader vilkas uppförande har inletts mellan den 1 oktober 1991 och den 31 augusti 1993. Om uppförandet av byggnaden har inletts före den 1 oktober 1991 tillämpas de stadganden som gällde när omsättningsskattelagen trädde i kraft. Om inte särskilda omständigheter visar något annat, anses byggandet ha inletts när grundarbetet på byggnaden eller konstruktionen har inletts, med undantag för eventuella grävarbeten.

Om byggandet har inletts den 1 september 1993 eller därefter, men före denna lags ikraftträdande, tillämpas de nämnda lagrummen på industribyggnad till den del byggtjänsten har producerats före ikraftträdandet.

229 a § (27.5.1994/375)

En näringsidkare får som avdrag eller återbäring för en ny byggnad eller bestående konstruktion som han har köpt av byggaren eller byggherren eller byggt själv och som han använder i sin mervärdesskattepliktiga rörelse eller i någon sådan i 130 och 131 §§ avsedd verksamhet som berättigar till återbäring en kalkylerad skatt som uppgår till 13,5 procent av anskaffningsutgiften för byggnaden eller konstruktionen. Detta tillämpas endast på byggnader som har börjat byggas den 1 januari 1994 eller därefter, och endast till de delar byggtjänster har utförts före den 1 juni 1994.

Vad 1 mom. stadgar om nybyggnader skall också tillämpas på utvidgnings-, ändrings- och förnyelsearbeten samt andra motsvarande arbeten som innebär grundlig förbättring av gamla byggnader eller bestående konstruktioner och på varor som används i arbetet.

När avdraget beräknas anses som anskaffningsutgift de direkta utgifterna för anskaffningen och uppförandet eller den grundliga förbättringen av byggnaden eller den bestående konstruktionen. Som anskaffningsutgift för en byggnad som den skattskyldige köpt av en byggherre anses byggherrens anskaffningsutgift. Om byggherrens anskaffningsutgift inte tillförlitligt kan redas ut, anses anskaffningsutgiften utgöra 80 procent av det pris som har betalts för byggnaden.

Till den del som för byggtjänst eller fastighet kunnat göras avdrag som avses i denna paragraf tillämpas 33 §. Skattebeloppet utgörs av avdragets belopp.

Av avdraget görs hälften i juni 1994 och hälften i januari 1995.

230 §

En näringsidkare får avdrag enligt 10 kap. eller återbäring enligt 131 § för lös egendom som han besitter när lagen träder i kraft och som han har anskaffat obegagnad eller själv tillverkat såsom anläggningstillgång och för installationsarbete som ansluter sig till anskaffningen, om avdrag inte har kunnat göras för dem med stöd av omsättningsskattelagen, och om varan den 1 februari 1993 eller därefter har levererats, tillverkats av honom själv eller utlämnats från tullkontroll för bruk som anges i de nämnda lagrummen.

Vad som stadgas i 1 mom. gäller dock inte en vara vars sannolika ekonomiska användningstid vid anskaffningen har varit högst tre år eller som har anskaffats för att installeras som en del av en byggnad eller en bestående konstruktion eller som anordning som hör till dem.

Av avdraget skall hälften göras under den månad då lagen träder i kraft och hälften den åttonde månaden efter ikraftträdandet.

231 §

Stadgandena i 98 § och 11 kap. om betalning av skatteåterbäring och avdragen kalkylerad skatt tillämpas när en vara har exporterats, levererats eller tagits i eget bruk den dag lagen träder i kraft eller därefter.

Om för varan har kunnat göras avdrag enligt 47 § 1 mom. 1–3 punkten, 48 eller 50 § omsättningsskattelagen eller motsvarande avdrag enligt det stadgande som gällde före omsättningsskattelagens ikraftträdande eller när för importerad vara har betalts skatteåterbäring enligt 37 § omsättningsskattelagen eller motsvarande återbäring enligt det stadgande som gällde före omsättningsskattelagens ikraftträdande, och varan har exporterats, levererats eller tagits i eget bruk den dag lagen träder i kraft eller därefter, skall skatt betalas för det verkställda avdragets belopp och erhållen skatteåterbäring återbetalas med iakttagande av 98 § och 11 kap. i denna lag.

Om för en läkemedelsprodukt som skall exporteras har kunnat göras avdrag enligt 50 § omsättningsskattelagen, skall på återbäring av avdragen kalkylerad skatt dock tillämpas 10 kap. omsättningsskattelagen.

232 §

På periodisering av skatter som skall betalas för försäljning tillämpas omsättningsskattelagen när en vara har levererats, en tjänst har utförts, ett vederlag eller en del av det har influtit före leverans- eller prestationstidpunkten eller en vara har tagits i eget bruk före denna lags ikraftträdande.

233 §

På periodisering av skatter som skall dras av tillämpas omsättningsskattelagen, när en vara eller tjänst har mottagits eller tagits i bruk som berättigar till avdrag, vederlag eller en del av det har influtit före tidpunkten före mottagandet av varan eller tjänsten eller en importerad vara har överlåtits från tullkontroll före denna lags ikraftträdande.

234 §

Omsättningsskattelagens 12 och 102 §§ tillämpas på försäljning som bedrivits före denna lags ikraftträdande. Om näringsidkarens räkenskapsperiod är på hälft vid ikraftträdandet, betraktas den del av räkenskapsperioden som föregår ikraftträdandet som räkenskapsperiod när 12 och 102 §§ tillämpas.

235 §

Denna lags 130 § tillämpas på de varor och tjänster som har anskaffats sedan denna lag och den lag som avses i 130 § 3 mom. har trätt i kraft.

236 §

En köpare skall inte betala skatt enligt 9 § för försäljning av vara eller hyrestjänst till den del han har betalt skatt för införsel av varan eller hyresföremålet, om varan eller hyresföremålet har överlåtits från tullkontroll före denna lags ikraftträdande.

237 §

Länsskatteverken och centralskattenämnden kan meddela förhandsbesked enligt 190 § redan innan denna lag träder i kraft.

RP 88/93, StaUB 69/93

Ikraftträdelsestadganden:

27.5.1994/375:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 1994.

RP 3/94, StaUB 15/94

27.5.1994/376:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 1994.

RP 71/94, StaUB 17/94

27.5.1994/377:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 1994.

RP 76/94, LM 28/94, LM 29/94, StaUB 18/94

28.6.1994/613:

Denna lag träder i kraft den 1 september 1994.

Lagen tillämpas på ansökningar som är anhängiga när lagen träder i kraft och på ansökningar som görs senare.

RP 68/94, StaUB 24/94

2.8.1994/700:

Denna lag träder i kraft den 1 december 1994.

Lagens 198 § tillämpas när ändring söks i ett utslag som givits av en länsrätt efter att denna lag trätt i kraft.

RP 143/93, LaUB 11/94

19.8.1994/735:

Denna lag träder i kraft den 1 september 1994.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 21/94, LaUB 12/94

8.12.1994/1108:

RP 161/94, StaUB 53/94

16.12.1994/1216:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1995.

RP 126/94, StaUB 74/94

16.12.1994/1218:

1. Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

2. Lagen tillämpas i fråga om varor som har levererats, tjänster som utförts, importerade varor som utlämnats från tullkontroll samt varor och tjänster som tagits i eget bruk på lagens ikraftträdelsedag eller därefter.

3. Skatt betalas inte på försäljningen av en vara som har skaffats som anläggningstillgång och som har levererats eller utlämnats från tullkontroll till säljaren eller som säljaren har tillverkat för eget bruk före lagen träder i kraft, om varan skaffats för annat bruk än sådant som berättigar till avdrag och avdrag inte har kunnat göras för varan eller om skatt har betalts för tagande av varan i eget bruk.

4. Den som blir skattskyldig med stöd av denna lag får inte göra avdrag enligt 112 § mervärdesskattelagen för anläggningstillgångar som han anskaffat eller själv tillverkat före lagen träder i kraft. För foderämnen och gödselämnen som har anskaffats före lagen träder i kraft får inte göras avdrag enligt 112 § mervärdesskattelagen eller denna lag.

5. För lös egendom som den som blir skattskyldig med stöd av denna lag anskaffat i obegagnat skick som anläggningstillgång eller själv tillverkat och som han innehar när lagen träder i kraft samt för sådant monteringsarbete som anslutit sig till anskaffningen erhålls avdrag enligt 10 kap. eller återbäring enligt 131 §, om avdrag inte har kunnat göras för dem med stöd av mervärdesskattelagen eller omsättningsskattelagen och om varan har levererats, själv tillverkats eller utlämnats från tullkontroll för användning enligt de nämnda lagrummen eller tjänsten har utförts den 1 juli 1994 eller därefter.

6. Den som blir skattskyldig med stöd av denna lag erhåller avdrag eller återbäring enligt 5 mom. för obegagnade varor eller tjänster som han innehar när lagen träder i kraft och som skall användas vid byggnadsarbete i samband med nybyggnad eller ombyggnad av en byggnad eller permanent konstruktion om avdrag för dem inte har kunnat göras med stöd av mervärdesskattelagen eller omsättningsskattelagen och om byggandet eller ombyggandet har inletts den 1 juli 1994 eller därefter.

7. Vad 5 mom. stadgar gäller dock inte varor vilkas sannolika ekonomiska användningstid var högst tre år vid tiden för anskaffningen eller som anskaffats för att monteras som en del av en byggnad eller permanent konstruktion eller som en anläggning som hör till dessa om det inte är fråga om varor som avses i 6 mom.

8. Om näringsidkaren när lagen träder i kraft innehar foder- eller gödselmedel eller råvaror för dessa som är avsedda för vidareförsäljning och för vilka ett kalkylerat avdrag enligt omsättningsskattelagen eller mervärdesskattelagen kunnat göras i samband med anskaffningen av dessa, skall näringsidkaren för den månad då denna lag träder i kraft betala 18 procent i skatt på det skattefria inköpspriset för gödselmedlen eller för fodermedel som inbegriper fett- eller proteinaccis på foder eller på skattegrunden för den importerade varan.

RP 222/94, StaUB 63/94

16.12.1994/1228:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

RP 276/94, StaUB 72/94

29.12.1994/1483:

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

Lagen tillämpas på fordon för vilka bilskatt debiteras enligt bilskattelagen.

RP 322/94, StaUB 89/94

29.12.1994/1486:

1. Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som stadgas genom förordning.

2. Lagen tillämpas, om inte något annat stadgas nedan, när en såld vara har levererats eller en tjänst har utförts, ett gemenskapsinternt förvärv har gjorts, en importerad vara har utlämnats från tullkontroll eller en vara eller tjänst har tagits i eget bruk den dag lagen träder i kraft eller senare.

3. Skatt betalas inte på försäljning av en sådan vara eller tjänst som har anskaffats som anläggningstillgång och som har levererats, utförts eller utlämnats från tullkontroll till säljaren eller som säljaren har tagit i eget bruk innan lagen trätt i kraft, om varan eller tjänsten har förvärvats för annat bruk än sådant som berättigar till avdrag, och om avdrag inte har kunnat göras för varan eller tjänsten eller om skatt har betalts för att varan har tagits i eget bruk.

4. Denna lag tillämpas på tjänster eller varuleveranser som inte slutförts när lagen träder i kraft om dessa på basis av tidigare i kraft varande stadganden skulle bli utanför tillämpningsområdet för mervärdesbeskattningen, till de delar som tjänsten har utförts eller varorna levererats till installationsplatsen efter det lagen trätt i kraft.

5. På försäljning av en tjänst eller vara på vilken mervärdesskatt inte skall betalas enligt tidigare gällande stadganden skall skatt inte betalas till den del som vederlag har influtit för den före denna lags ikraftträdande.

6. Stadgandena i 79 § och 85 a § 3 punkten i denna lag tillämpas på de prestationer som har influtit den dag lagen träder i kraft eller därefter. Lagen tillämpas på de i 80 § mervärdesskattelagen nämnda anslutningsavgifter som har influtit den dag lagen träder i kraft eller senare. Lagen tillämpas dock inte på ovan avsedda, under 1995 influtna anslutningsavgifter, om anslutningen har levererats före lagens ikraftträdande.

7. Stadgandena i 80 och 83 §§ i denna lag tillämpas på de tjänster och varor som har levererats till den som är berättigad att göra avdrag från skattegrunden den dag lagen träder i kraft eller senare.

8. Stadgandena i 10 och 12 kap. om skatt som skall dras av och återbäres tillämpas när en såld vara har levererats eller en tjänst har utförts, ett gemenskapsinternt förvärv har gjorts eller en importerad vara har utlämnats från tullkontroll till den som är berättigad till avdrag eller återbäring den dag lagen träder i kraft eller senare.

9. Den som blir skattskyldig med stöd av denna lag får inte göra avdrag enligt 112 § för anläggningstillgångar som har förvärvats eller själv tillverkats innan denna lag trädde i kraft.

10. Den som blir skattskyldig med stöd av denna lag har för lösa föremål som han som oanvända förvärvat eller själv tillverkat för att bli anläggningstillgångar och som han innehar när denna lag träder i kraft, och för installationsarbete i anslutning till förvärvet rätt till avdrag enligt 10 kap. eller återbäring enligt 131 §, om avdrag för dem inte har kunnat göras på basis av tidigare gällande stadganden, och om varan har levererats, själv tillverkats eller utlämnats från tullkontroll för sådant bruk som avses i de nämnda lagrummen eller om en tjänst har utförts den 1 juli 1994 eller senare.

11. Vad 10 mom. stadgar gäller inte varor med en sannolik ekonomisk användningstid som vid förvärvsögonblicket har varit högst tre år och inte varor som har förvärvats för att installeras i en byggnad eller som en del av en bestående konstruktion eller som utrustning i dessa, om det inte är fråga om varor som avses i 12 mom.

12. Den som blir skattskyldig med stöd av denna lag har rätt till avdrag eller återbäring enligt 10 mom. för en vara eller tjänst som används i byggnadsarbete i anslutning till nybygge eller grundlig reparation på en byggnad eller bestående konstruktion och som han innehar då denna lag träder i kraft, om avdrag från dem inte har kunnat göras på basis av tidigare gällande stadganden och om byggandet eller den grundliga reparationen har inletts den 1 juli 1994 eller senare.

13. Avdrag enligt 10 och 12 mom. görs den månad då lagen träder i kraft.

14. Om den skattskyldige då denna lag träder i kraft innehar sådana bränslen som avses i 57 § eller naturgas, och vid förvärvet av dem har kunnat göra ett kalkylerat avdrag med stöd av lagen angående omsättningsskatt eller mervärdesskattelagen, skall den skattskyldige den månad då denna lag träder i kraft i skatt betala 18 procent av bränslets skattefria inköpspris eller av skattegrunden för en importerad vara. Det ovan stadgade gäller även bränsle för vilket ett kalkylerat avdrag har kunnat göras på grundvalen av förhandsbetalning innan denna lag träder i kraft, men som används först sedan lagen har trätt i kraft. Om en skattskyldig sedan denna lag har trätt i kraft använder i 57 § 2 punkten nämnt bränsle, för vilket skatt har betalts på ovan nämnt sätt, får den skattskyldige dra av den skatt som har betalts för bränsle som han har använt före ingången av juni 1995. Skatten dras av under den månad bränslet används.

15. På vara, som har införts till Finland och förklarats som temporär införsel enligt 17 och 18 §§ tullskattelagen (575/78) eller som överförts till en tullterminal enligt 18 § tullagen (573/78), till ett friområde enligt 20 § tullagen eller tullager enligt 25 § tullagen innan denna lag har trätt i kraft, tillämpas de stadganden som gällde när förfarandet tillämpades på varan under den tid varan med stöd av ovan nämnda stadganden omfattas av förfarandet. När det ovan nämnda förfarandet inte längre skall tillämpas på varan tillämpas det som i denna lag stadgas om införsel av vara. En förutsättning är att varan innan de ovan nämnda förfarandena har tillämpats på den fritt har kunnat röra sig i en stat som då denna lag träder i kraft hör till Gemenskapen.

16. På en vara, som har transitdeklarerats innan denna lag träder i kraft, tillämpas de stadganden som var i kraft då förfarandet började tillämpas på varan under den tid som varan med stöd av ovan nämnda stadganden har omfattats av förfarandet. Då förfarandet upphör tillämpas det som i denna lag stadgas om införsel av vara. En förutsättning är att varan innan den har transitdeklarerats fritt har kunnat röra sig inom en stat som den dag då denna lag träder i kraft hör till Gemenskapen och att varan transitdeklarerats innan lagen träder i kraft i den stat som transitdeklarerar varan på grund av att varan sålts av en näringsidkare.

17. Vad denna lag stadgar om införsel av en vara tillämpas sedan lagen har trätt i kraft i Finland även på bruk av en vara om,

1) varan innan lagen träder i kraft har sålts till en användare i en stat som är medlem i Gemenskapen då lagen träder i kraft,

2) försäljningen i den stat där varan sålts har befriats eller har kunnat befrias från skatt på grundvalen av stadganden om försäljning utomlands, och

3) varan inte har införts innan lagen träder i kraft.

18. Införsel enligt 15 och 16 mom. sker i Finland om det i nämnda lagrum nämnda förfarandet upphör i Finland.

19. För införsel av vara betalas inte skatt enligt 15-17 mom. om varan transporteras eller sänds utanför Gemenskapen.

20. För införsel av varan betalas inte skatt i de fall som nämns i 15 mom., om någon annan vara än ett transportmedel sänds eller transporteras tillbaka till exportören i en stat därifrån varan temporärt har införts.

21. För införsel av ett transportmedel som temporärt har införts i landet innan denna lag träder i kraft betalas inte skatt i de fall som nämns i 15 mom. om,

1) transportmedlet har anskaffats eller införts enligt de allmänna stadgandena om beskattning och om utförseln av transportmedlet inte har varit skattefri eller berättigat till skatteåterbäring,

2) det första ibruktagandet av transportmedlet har skett före den 1 januari 1987, eller

3) beloppet av den skatt som skall betalas för införsel av transportmedlet är ringa.

22. Den i lagens 147 § 1 mom., 162 § 2 mom. och 162 b § 5 mom. avsedda tidpunkten infaller i fråga om mervärdesskatter för januari-mars 1995 den 25 dagen i den andra månad som följer på kalendermånaden.

23. Den i denna lags 162 § 5 mom. avsedda möjligheten att göra en ansökan tillämpas första gången på skatt som redovisas för 1996.

RP 283/94, StaUB 91/94, Rådets direktiv 77/388/EEG ; EGT Nr L 145, 13.6.1977 s. 1, 91/680/EEG ; EGT Nr L 376, 31.12.1991 s. 1, 92/111/EEG ; EGT Nr L 384, 30.12.1992 s. 47, 92/77/EEG ; EGT Nr L 316, 31.10.1992 s. 1, 79/1072/EEG ; EGT Nr L 331, 27.12.1979 s. 11, 86/560/EEG ; EGT Nr L 326, 21.11.1986 s. 40, 83/181/EEG ; EGT Nr L 105, 23.4.1983 s. 38, 78/1035/EEG ; EGT Nr L 366, 28.12.1978 s. 34, 69/169/EEG ; EGT Nr L 133, 4.6.1969 s. 6

17.3.1995/347:

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995.

LM 113 och 114/94, StaUB 102/94

17.3.1995/350:

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995.

RP 336/94, StaUB 98/94

21.4.1995/649:

Denna lag träder i kraft den 1 september 1995.

RP 94/93, LaUB 22/94, StoUB 10/94

3.11.1995/1244:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

Lagen tillämpas på den mervärdesskatt som redovisas till folkpensionsanstalten för 1996.

RP 67/95, StaUB 15/95, RSv 67/95

29.12.1995/1767:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

Lagen tillämpas, om inte något annat stadgas nedan, när en såld vara har levererats eller en tjänst tillhandahållits, ett gemenskapsinternt förvärv gjorts, en importerad vara utlämnats från tullövervakning, en vara eller en tjänst tagits i eget bruk eller en vara överförts från upplagringsförfarande på ikraftträdelsedagen eller därefter.

Stadgandena som gäller marginalbeskattning av begagnade varor samt konstverk, samlarföremål och antikviteter tillämpas på varor som har levererats eller utlämnats från tullövervakning till en skattskyldig återförsäljare på ikraftträdelsedagen eller därefter.

En skattskyldig återförsäljare får dock tillämpa förfarandet enligt 79 k § också på varor som han har levererat på lagens ikraftträdelsedag eller därefter. En skattskyldig återförsäljare har därvid dock inte rätt att göra avdrag enligt 72 k § 2 mom. på grund av inköpspriset när vinstmarginalen räknas ut, om han har haft rätt att göra avdrag på inköp eller import av varan på grund av 83 §, sådan den lyder när denna lag träder i kraft, eller på grund av 10 kap.

Skat skall inte betalas på försäljning av en vara för vilken säljaren inte har kunnat göra avdrag från förvärvet på grund av 228 § 3 mom., som var i kraft när denna lag trädde i kraft.

Stadgandena i 36 § 5 punkten, 58 § 1 mom., 71 § 4 punkten, 72 d § 3 mom., 94 § 11 punkten och 129 § tillämpas när en såld vara har leverats eller en tjänst tillhandahållits, ett gemenskapinternt förvärv gjorts, en importerad vara utlämnats från tullövervakning eller en vara eller en tjänst tagits i eget bruk den 1 januari 1995 eller därefter.

Lagens 45 § 3 mom. tillämpas när en tjänst har tillhandahållits den 1 maj 1995 eller därefter.

8 mom. har upphävts genom L 30.12.1996/1264.

Lagens 71 § 3 punkten tillämpas på försäljning av tjänster till resenärer som resar från något annat håll Finland till landskapet Åland eller från landskapet Åland till någon ort i det övriga Finland, om tjänsten tillhandahålls den 1 januari 1998 eller därefter.

RP 168/95, StaUB 48/95, RSv 173/95

7.6.1996/381:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996.

Lagen tillämpas när en såld vara har levererats, ett gemenskapsinternt förvärv gjorts, en importerad vara har utlämnats från tullkontroll, en vara har tagits i eget bruk eller en vara har flyttats från upplagringsförfarande den dag lagen träder i kraft eller därefter.

RP 39/96, StaUB 12/96, RSv 50/96

26.7.1996/542:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

RP 46/96, StaUB 20/96, RSv 105/96

1.11.1996/805:

Denna lag träder i kraft den 1 december 1996. Övergångsstadganden utfärdas särskilt genom lag.

RP 92/1996, LaUB 10/1996, RSv 123/1996

20.12.1996/1123:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

I fråga om skattedeklarationer som lämnas in för november och december 1996 tillämpas de stadganden som gällde innan denna lag trädde i kraft.

Årsdeklaration skall lämnas in för 1996. På den tillämpas de stadganden som gällde innan denna lag trädde i kraft.

Sådan skatteförhöjning i mark som avses i lagens 182 § 4 mom. kan påföras när deklarationsskyldigheten försummas efter att lagen trätt i kraft.

RP 202/1966, StaUB 42/1996, RSv 205/1996

30.12.1996/1257:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

RP 238/1996, StaUB 48/1996, RSv 253/1996

30.12.1996/1264:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1997.

Lagen tillämpas när en såld vara har levererats eller en tjänst tillhandahållits, skyldighet att betala skatt för en införd vara har uppkommit så som avses i 87 §, en vara eller en tjänst har tagits i eget bruk eller en vara har upphört att vara föremål för upplagringsförfarande den dag lagen träder i kraft eller senare.

Genom denna lag upphävs 8 mom. i ikraftträdelsestadgandet till lagen den 29 december 1995 om ändring av mervärdesskattelagen (1767/95).

RP 184/1996, StaUB 45/1996, StoUB 3/1996, RSv 246/1996

19.6.1997/585:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1997.

Lagen tillämpas, om inte annat bestäms, när en såld vara har levererats eller en tjänst har utförts, när ett gemenskapsinternt förvärv har gjort, när skyldighet att betala skatt på införda varor har uppkommit så som avses i 87 § eller när en vara eller tjänst har tagits i eget bruk efter att lagen trätt i kraft.

Lagens 72 d § 3 mom. tillämpas när varan har levererats eller tjänsten har utförts den 1 januari 1995 eller därefter.

RP 64/1997, StaUB 9/1997, RSv 76/1997, Rådets beslut 97/212/EG; EGT nr L 86, 28.3.1997, s. 29

19.12.1997/1265:

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

2. Om inte något annat föreskrivs nedan, tillämpas lagen när en såld vara har levererats eller en tjänst utförts, en vara eller tjänst har tagits i eget bruk, ett gemenskapsinternt förvärv har gjorts, en vara har överförts från upplagringsförfarande eller skyldigheten att betala skatt för en importerad vara med stöd av 87 § har uppstått efter att lagen har trätt i kraft.

3. Lagen tillämpas på de understöd och bidrag som hänförs till skattegrunden samt ersättningar enligt 85 a § 1 mom. 5 punkten vilka har erhållits efter att lagen har trätt i kraft.

4. På vederlaget eller den del av vederlaget för försäljningen av en vara eller tjänst som har influtit innan denna lag träder i kraft tillämpas de tidigare gällande skattesatserna.

5. Lagens 85 och 85 a § tillämpas på sådana gemenskapsinterna varuförvärv som enligt 138 b § skall hänföras till kalendermånader som infaller efter att lagen har trätt i kraft.

6. Lagens 72 d § 4 mom. tillämpas när varan har levererats eller tjänsten har utförts den 1 januari 1995 eller därefter.

RP 111/1997, StaUB 35/1997, RSv 204/1997

30.12.1997/1381:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

Besvärsärenden som är anhängiga vid tullstyrelsen när lagen träder i kraft överförs till länsrätten i Nylands län för behandling.

RP 192/1997, LaUB 18/1997, RSv 234/1997

9.10.1998/727:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

Lagen tillämpas på de ersättningar enligt 85 a § 1 mom. 5 punkten vilka har erhållits efter att lagen har trätt i kraft.

RP 33/1998, StaUB 24/1998, RSv 94/1998

14.12.1998/962:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

Denna lag tillämpas när en såld vara har levererats eller en tjänst har utförts, ett gemenskapsinternt förvärv har gjorts eller en importerad vara har utlämnats från tullövervakning till den som är berättigad till avdrag eller återbäring efter att lagen har trätt i kraft.

RP 207/1998, StaUB 44/1998, RSv 168/1998

24.6.1999/763:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1999.

Denna lag tillämpas då en såld vara har levererats, ett gemenskapsinternt förvärv har gjorts, skyldigheten att betala skatt för en importerad vara har uppstått, en vara har tagits i eget bruk eller en vara har överförts från upplagringsförfarande efter att lagen har trätt i kraft.

RP 6/1999, StaUB 1/1999, RSv 6/1999

8.10.1999/940:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

Lagen tillämpas när en såld vara har levererats eller en tjänst utförts, ett gemenskapsinternt förvärv har gjorts, skyldighet att betala skatt på en införd vara har uppkommit eller en vara eller en tjänst har tagits i eget bruk efter att lagen trätt i kraft.

Bestämmelserna om skatt som skall dras av och återbäras tillämpas när en såld vara har levererats eller en tjänst utförts, ett gemenskapsinternt förvärv har gjorts eller skyldighet att betala skatt på en införd vara har uppkommit för den som har rätt till avdrag eller återbäring efter att lagen trätt i kraft.

RP 28/1999, StaUB 5/1999, RSv 23/1999

30.12.1999/1347:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

RP 149/1999, StaUB 30/1999, FvUU 10/1999, RSv 131/1999

31.3.2000/332:

Denna lag träder i kraft den 15 april 2000.

Lagen tillämpas på byggtjänster och andra tjänster som avser fastighetsinnehav och som utförts eller tagits i eget bruk den 1 januari 2000 eller därefter.

RP 179/1999, StaUB 3/2000, RSv 27/2000

20.4.2000/391:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2000.

Den genom denna lag upphävda 42 § 1 mom. 8 punkten mervärdesskattelagen tillämpas till och med den 31 december 2000.

RP 6/2000, EkUB 4/2000, RSv 39/2000

27.10.2000/875:

Denna lag träder i kraft den 1 november 2000.

RP 112/2000, StaUB 19/2000, RSv 134/2000, Rådets direktiv 2000/47/EG; EGT nr L 193, 29.7.2000, s. 73

16.3.2001/250:

Denna lag träder i kraft den 1 april 2001.

RP 188/2000, EkUB 2/2001, RSv 13/2001

26.10.2001/915:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

Lagen tillämpas när en vara har levererats eller en tjänst utförts, ett gemenskapsinternt förvärv har gjorts, skyldighet att betala skatt på en införd vara har uppkommit eller en vara eller en tjänst har tagits i eget bruk efter att lagen trätt i kraft.

RP 91/2001, FiUB 12/2001, RSv 101/2001

13.12.2001/1239:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

RP 164/2001, FiUB 31/2001, RSv 176/2001

21.12.2001/1457:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

Lagen tillämpas när en vara har levererats till eller en tjänst har utförts för den som har rätt till återbäring, ett gemenskapsinternt förvärv har gjorts eller en importerad vara har utlämnats från tullkontroll sedan lagen trätt i kraft.

RP 130/2001, FiUB 33/2001, RSv 183/2001

25.11.2002/971:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.

Denna lag tillämpas på tjänster som har utförts eller tagits i eget bruk den dag lagen träder i kraft eller därefter.

RP 125/2002, FiUB 16/2002, RSv 147/2002, Rådets direktiv 2002/38/EG; EGT nr L 128, 15.5.2002, s. 41, Rådets förordning (EG) nr 792/2002; EGT nr L 128, 15.5.2002, s. 1

11.12.2002/1071:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

Lagen tillämpas, om inte något annat bestäms nedan, när en såld vara har levererats eller en tjänst utförts, ett gemenskapsinternt förvärv gjorts, en importerad vara utlämnats från tullövervakning eller en vara tagits i eget bruk den dag lagen träder i kraft eller därefter.

För sådan försäljning av en tjänst eller en vara för vilken före denna lags ikraftträdande inte betalas skatt skall skatt inte betalas till den del vederlag för den har influtit före lagens ikraftträdande.

Bestämmelserna om marginalbeskattning tillämpas på konstverk som har levererats eller utlämnats från tullövervakning till en skattskyldig återförsäljare den dag lagen träder i kraft eller därefter.

RP 131/2002, FiUB 24/2002, KuUU 9/2002, RSv 170/2002

25.4.2003/325:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004, om inte något annat bestäms nedan.

Bestämmelserna i 13 a § 2 mom. träder dock i kraft den 1 juni 2003.

Om inte något annat bestäms nedan, tillämpas lagen när en såld vara har levererats eller en tjänst utförts, ett gemenskapsinternt varuförvärv gjorts, en importerad vara har utlämnats från tullkontroll, en vara har tagits i eget bruk eller överförts från förvaringsförfarande den dag lagen träder i kraft eller därefter.

Bestämmelserna i 10 kap. om skatt som får dras av tillämpas när en såld vara har levererats eller en tjänst utförts eller en importerad vara har utlämnats från tullkontroll till en näringsidkare som är berättigad till avdrag eller när ett gemenskapsinternt varuförvärv har gjorts eller när någon själv har producerat en vara eller en tjänst den dag lagen träder i kraft eller därefter.

RP 266/2002, FiUB 43/2002, RSv 285/2002

15.12.2003/1072:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

RP 117/2003, FiUB 27/2003, RSv 67/2003

30.12.2003/1301:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

Lagens 3 och 149 a–149 e § tillämpas på en räkenskapsperiod som börjar samma dag som denna lag träder i kraft eller därefter, eller på en del av en räkenskapsperiod, om räkenskapsperioden har börjat före nämnda tidpunkt. Om denna del av räkenskapsperioden är kortare eller längre än 12 månader, tillämpas beräkningsregeln i 3 § 3 mom. För de räkenskapsperioder eller delar av räkenskapsperioder som avslutas under 2004 kan lättnad sökas tidigast den 1 januari 2005.

Bestämmelserna i 32 § 2 mom. och 33 § 3 mom. tillämpas på byggtjänster och andra tjänster som avser fastighetsinnehav och som har utförts eller tagits i eget bruk samma dag som lagen träder i kraft eller därefter.

RP 135/2003, FiUB 38/2003, RSv 110/2003

24.6.2004/573:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.

Lagen tillämpas på ansökningar som blir anhängiga den dag lagen träder i kraft eller därefter.

RP 57/2004, FiUB 4/2004, RSv 63/2004

29.10.2004/935:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

Lagen tillämpas när en såld vara har levererats eller en tjänst utförts, ett gemenskaps-internt varuförvärv gjorts, en importerad vara har utlämnats från tullkontroll eller en vara har tagits i eget bruk den dag lagen träder i kraft eller därefter.

RP 124/2004, FiUB 17/2004, RSv 125/2004, Rådets direktiv 2003/92/EG (32003L0092); EGT nr L 260, 11.10.2003, s. 8

21.12.2004/1161:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

Lagen tillämpas på räkenskapsperioder som börjar den dag lagen träder i kraft eller därefter eller på en sådan del av en räkenskapsperiod som infaller efter att lagen har trätt i kraft, om räkenskapsperioden har börjat före nämnda tidpunkt. På en sådan del av en räkenskapsperiod som infaller före lagens ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. Om delen av räkenskapsperioden är kortare eller längre än 12 månader, tillämpas beräkningsregeln i 3 § 3 mom.

RP 147/2004, LM 124/2004, FiUB 26/2004, RSv 171/2004

21.12.2004/1234:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

RP 189/2004, FiUB 32/2004, RSv 201/2004

20.5.2005/331:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

Lagen tillämpas när en såld vara har levererats, en tjänst har utförts eller ett gemenskapsinternt varuförvärv har gjorts den dag lagen träder i kraft eller därefter. Lagens 133 u § tillämpas första gången på den skatt som skall betalas för den skatteperiod som börjar den dag lagen träder i kraft.

RP 22/2005, FiUB 5/2005, RSv 39/2005

23.6.2005/453:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.

Lagen tillämpas när en vara har levererats eller en tjänst utförts den dag lagen träder i kraft eller därefter.

RP 35/2005, FiUB 11/2005, RSv 54/2005

18.11.2005/903:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

Lagen tillämpas på en tjänst som utförts eller tagits i eget bruk den dag då de bestämmelser i upphovsrättslagen som nämns i denna lag träder i kraft eller därefter.

RP 85/2004, FiUB 21/2005, RSv 123/2005

22.12.2005/1083:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

RP 91/2005, FiUB 22/2005, RSv 141/2005

1.12.2006/1060:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007 och är i kraft till utgången av 2011.

Lagen tillämpas när skyldigheten att betala skatt uppkommer under lagens giltighetstid. (29.10.2010/904)

Lagen tillämpas när skyldigheten att betala skatt uppkommer under lagens giltighetstid.

RP 119/2006, FiUB 19/2006, RSv 143/2006

8.12.2006/1103:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

RP 211/2006, FiUB 29/2006, RSv 178/2006

9.2.2007/148:

Denna lag träder i kraft den 15 februari 2007.

RP 21/2006, EkUB 25/2006, RSv 252/2006

23.11.2007/1061:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

Om inte något annat föreskrivs nedan, tillämpas denna lag när en fastighet överlåts eller dess användning ändras på det sätt som avses i 120 § den dag lagen träder i kraft eller därefter.

Bestämmelserna i denna lag om justering av avdrag som gäller fastighetsinvesteringar tillämpas inte om en byggtjänst i samband med ett nybygge eller ombyggnad av en fastighet har slutförts före 2004.

Om en byggtjänst i samband med ett nybygge eller ombyggnad av en fastighet har slutförts 2004 eller därefter men före denna lags ikraftträdande, tillämpas denna lag på den del av justeringsperioden som infaller efter det att lagen trätt i kraft. Justeringsperioden är dock fem år från ingången av det kalenderår under vilket en byggtjänst i samband med ett nybygge eller ombyggnad av en fastighet har slutförts. Vid beräkningen av det belopp varmed avdraget ska justeras är det relationstal som avses i 121 d § 1 mom. härvid 1/5 i stället för 1/10. På den del av justeringsperioden som infaller före denna lags ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde när lagen trädde i kraft.

Bestämmelserna i 33 och 121 b § tillämpas om fastigheten överlåts eller dess användningsändamål ändras den dag lagen träder i kraft eller därefter.

Bestämmelserna i 33 a § tillämpas när en tjänst tas i eget bruk den dag lagen träder i kraft eller därefter. Bestämmelserna tillämpas ändå inte om en byggtjänst i samband med ett nybygge eller ombyggnad av en fastighet har slutförts före 2004. I de fall då en sådan byggtjänst har slutförts 2004 eller därefter men före denna lags ikraftträdande, räknas justeringsperioden på det sätt som avses i 4 mom. i ikraftträdandebestämmelserna.

I de fall som avses i 4 mom. justeras avdraget för den skatt som ingår i anskaffningen inte till näringsidkarens nackdel och 33 a § tillämpas inte till den del näringsidkaren har betalt skatt enligt den 33 § som gällde när denna lag trädde i kraft och han inte har rättat beskattningen eller anfört besvär över den.

Om en fastighet i de fall som avses i 4 mom. har sålts innan denna lag trädde i kraft, anses den skatt som ingår i köparens anskaffning vid den justering som ska göras under den del av justeringsperioden som infaller efter lagens ikraftträdande eller vid den i 33 a § avsedda beskattning av eget bruk som sker efter lagens ikraftträdande vara lika med den skatt som säljaren ska betala enligt den 33 § som gällde när denna lag trädde i kraft.

Bestämmelserna i 209 m § tillämpas inte på fastighetsinvesteringar som avses i 3 och 4 mom.

RP 44/2007, FiUB 10/2007, RSv 54/2007

21.12.2007/1312:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

Denna lag tillämpas när en såld vara har levererats eller en tjänst utförts, ett gemenskapsinternt varuförvärv gjorts, en vara eller en tjänst har tagits i eget bruk eller en vara har överförts från upplagringsförfarande efter det att lagen har trätt i kraft.

RP 110/2007, FiUB 18/2007, RSv 97/2007, Rådets direktiv 2006/112/EG, EUT nr L 347, 11.12.2006, s. 1 (rådets direktiv 2006/69/EG; EUT-)

18.4.2008/246:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2008.

RP 148/2007, FiUB 5/2008, RSv 25/2008

28.11.2008/737:

Denna lag träder i kraft den 1 december 2008.

På sådan införsel av varor för vilka skattebetalningsskyldigheten har uppkommit med stöd av 87 § före denna lags ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

Fotnoten (737/2008) har tillfogats som rättelse.

RP 145/2008, FiUB 20/2008, RSv 144/2008, Rådets direktiv 2007/74/EG; EUT nr L 346, 29.12.2007, s. 6

28.11.2008/758:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

Denna lag ska tillämpas på tjänster som har utförts eller tagits i eget bruk den dag lagen träder i kraft eller därefter.

RP 159/2008, FiUB 21/2008, RSv 148/2008

5.12.2008/785:

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2009.

Om inte något annat föreskrivs nedan, ska lagen tillämpas om en såld vara har levererats eller en vara har tagits i eget bruk, ett gemenskapsinternt förvärv gjorts, en vara har överförts från upplagringsförfarande eller skyldigheten att betala skatt för en importerad vara med stöd av 87 § har uppstått efter det att lagen har trätt i kraft.

På vederlaget eller den del av vederlaget för försäljningen av en vara som har influtit innan denna lag trädde i kraft tillämpas de skattesatser som gällde vid ikraftträdandet.

Lagen ska tillämpas på sådana gemenskapsinterna varuförvärv som enligt 138 b § hänförs till kalendermånader som följer efter lagens ikraftträdande.

RP 114/2008, FiUB 19/2008, RSv 145/2008

9.1.2009/6:

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet.

De bestämmelser som gällde vid lagens ikraftträdande tillämpas på försäljningen av sådana fordon där de bestämmelser i bilskattelagen som gällde vid lagens ikraftträdande tillämpas på den bilskatt som ska erläggas.

De bestämmelser som gällde vid lagens ikraftträdande och som gäller den skatt på bilskatten som är av samma storlek som mervärdesskatten tillämpas på den skatt som är av samma storlek som mervärdesskatten i enlighet med de bestämmelser i bilskattelagen som gällde vid denna lags ikraftträdande.

L 6/2009 träded i kraft 1.4.2009 enligt F 60/2009.

RP 192/2008, FiUB 26/2008, RSv 185/2008

7.8.2009/605:

1. Denna lag träder i kraft den 14 augusti 2009.

2. Lagen tillämpas på skatt som ska deklareras, betalas och återbäras för en skatteperiod som börjar den 1 januari 2010 eller därefter och för den skatteperiod som avses i 13 c § 4 mom. och som går ut efter den 1 januari 2010. (16.10.2009/747)

3. På skatt som ska deklareras, betalas eller återbäras för en skatteperiod som går ut före den 1 januari 2010 tillämpas alltjämt de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet om inte något annat föreskrivs nedan. (16.10.2009/747)

4. De 148 § 1 och 2 mom. som gäller vid ikraftträdandet tillämpas inte på ett belopp som den skatteskyldige har betalat in som betalning för skatt efter den 1 mars 2010 och 148 § 3 mom. tillämpas inte på skatt beträffande vilken beslut om skattens påförande fattas den 1 januari 2010 eller därefter. (16.10.2009/747)

5. En skattskyldig har rätt att dra av ett belopp enligt den 149 § som gäller vid ikraftträdandet vilket inte dragits av för den sista skatteperioden som gick ut före den 1 januari 2010 för den skatteperiod som börjar den 1 januari 2010. Om den skattskyldige har fått skatt som inte dragits av som återbäring med stöd av 149 § eller 6 mom. i denna ikraftträdandebestämmelse, får den inte dras av för den skatteperiod som börjar den 1 januari 2010. (16.10.2009/747)

6. En skattskyldig vars räkenskapsperiod med stöd av 208 a § ändras till ett kalenderår den 1 januari 2010 har rätt att som återbäring få ett belopp enligt den 149 § som gäller vid ikraftträdandet och som inte dragits av för den sista skatteperiod som gick ut före den 1 januari 2010. Återbäringen betalas på basis av ansökan eller någon annan utredning och i fråga om den iakttas i tillämpliga delar de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet. (16.10.2009/747)

7. Lagens 149 b–149 d § tillämpas på en räkenskapsperiod som går ut den 1 januari 2010 eller därefter. (16.10.2009/747)

8. En skattskyldig vars räkenskapsperiod med stöd av 208 a § ändras till ett kalenderår den 1 januari 2010 har rätt att få den lättnad som avses i 149 a § för den räkenskapsperiod enligt bokföringslagen som går ut den 1 januari 2010 eller därefter av den skatt som ska redovisas för de kalendermånader före den 1 januari 2010 som ingår i räkenskapsperioden i fråga. I fråga om lättnaden iakttas i tillämpliga delar de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet. När bestämmelserna om lättnad tillämpas betraktas som räkenskapsperiod de kalendermånader före den 1 januari 2010 som ingår i räkenskapsperioden enligt bokföringslagen. (16.10.2009/747)

9. En skattskyldig vars räkenskapsperiod den 1 januari 2010 ändras från ett kalenderår enligt 208 a § till en räkenskapsperiod enligt bokföringslagen har rätt att få den lättnad som avses i 149 a § för den räkenskapsperiod enligt bokföringslagen som går ut efter den 1 januari 2010 av den skatt som ska redovisas för de kalendermånader efter den 1 januari 2010 som ingår i räkenskapsperioden i fråga. När bestämmelserna om lättnad tillämpas betraktas som räkenskapsperiod de kalendermånader efter den 1 januari 2010 som ingår i räkenskapsperioden enligt bokföringslagen. (16.10.2009/747)

10. Som skatteperiod för en sådan skattskyldig vars skatteperiod är en skatteperiod som avses i 162 a § 2–4 mom. betraktas enligt ansökan dock räknat från den 1 januari 2010 den kortare skatteperiod som avses i nämnda lagrum, förutsatt att den skattskyldige har gjort en ansökan om detta inom tre månader efter den 1 januari 2010. (16.10.2009/747)

11. Om en skattedeklaration som gäller skatt som ska betalas för en skatteperiod som har gått ut före den 1 januari 2010 kommer in till skatteverket efter den 1 mars 2010, påför skatteverket den skattskyldige den skatt han deklarerat. (16.10.2009/747)

12. Den 182 § 1 mom. 1 punkt som gäller vid ikraftträdandet tillämpas inte på skatt som ska redovisas för en skatteperiod som har gått ut före den 1 januari 2010 och som inte har betalats inom föreskriven tid eller som uppenbarligen har betalts till för lågt belopp, om skatten har påförts den 1 januari 2010 eller därefter. (16.10.2009/747)

13. Om ett beslut om påförande av skatt som gäller skatt som ska betalas för en skatteperiod som gått ut före den 1 januari 2010 fattas den 1 januari 2010 eller därefter, beräknas skattetillägg enligt det 183 § 3 mom. som gäller vid ikraftträdandet på skatten till den 31 december 2009. (16.10.2009/747)

14. Om ett beslut om skatt som ska återbäras för en skatteperiod som gått ut före den 1 januari 2010 fattas den 1 januari 2010 eller därefter, betalas ränta enligt det 187 § 2 mom. som gäller vid ikraftträdandet till den dag då beslutet om den skatt som ska återbäras fattas. (16.10.2009/747)

15. En skattskyldig som har deklarerat skatt som ska betalas för en kalendermånad som gått ut före den 1 januari 2010 till för högt belopp eller skatt som ska avdras till för lågt belopp, får korrigera felet genom att dra av den skatt som deklarerats till för högt belopp under räkenskapsperioden för skatten för den skatteperiod som börjar den 1 januari 2010 eller därefter. Om den skattskyldiges räkenskapsperiod ändras den 1 januari 2010 till kalenderår enligt 208 a §, kan korrigeringen göras under den räkenskapsperiod som ska tillämpas från den 1 januari 2010. (16.10.2009/747)

RP 221/2008, FiUB 7/2009, RSv 66/2009

16.10.2009/747:

Denna lag träder i kraft den 21 oktober 2009.

Lagen tillämpas redan från och med den 14 augusti 2009.

RP 129/2009, FiUB 12/2009, RSv 115/2009

16.10.2009/748:

Denna lag träder i kraft den 21 oktober 2009 och gäller till och med den 31 december 2009.

Lagen tillämpas redan från och med den 14 augusti 2009.

RP 129/2009, FiUB 12/2009, RSv 115/2009

13.11.2009/886:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010, dock så att 69 c § och mellanrubriken före den träder i kraft den 1 januari 2013 och 69 d § och mellanrubriken före den den 1 januari 2011.

Denna lag tillämpas när skyldigheten att betala skatt uppkommer efter lagens ikraftträdande.

Lagens 162 e § tillämpas första gången på sammandragsdeklarationer som ska lämnas för den kalendermånad som börjar den dag då lagen träder i kraft.

Lagens 204 § tillämpas när det beslut som föranleder en rättelse enligt paragrafen och gäller en annan skatteperiod eller en annan skattskyldig har vunnit laga kraft efter lagens ikraftträdande.

RP 136/2009, FiUB 16/2009, RSv 127/2009

13.11.2009/887:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010. Lagens 69 c § och mellanrubriken före den gäller till och med den 31 december 2012 och 69 d § och mellanrubriken före den till och med den 31 december 2010.

Denna lag tillämpas när skyldigheten att betala skatt uppkommer under lagens giltighetstid.

RP 136/2009, FiUB 16/2009, RSv 127/2009

22.12.2009/1359:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

På ansökningar om återbäring som gjorts före denna lags ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Bestämmelserna i 70 § 1 mom. 6–8 punkten och 71 § 3 och 4 punkten tillämpas inte på varor som har levererats eller tjänster som har utförts före lagens ikraftträdande.

RP 171/2009, FiUB 37/2009, RSv 197/2009

22.12.2009/1432:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 161/2009, FvUB 18/2009, RSv 205/2009

29.12.2009/1740:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

RP 244/2009, FiUB 43/2009, RSv 252/2009

29.12.2009/1780:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2010.

Om inte något annat föreskrivs nedan, ska lagen tillämpas om en såld vara eller tjänst har levererats eller en vara eller en tjänst har tagits i eget bruk, ett gemenskapsinternt förvärv har gjorts, en vara har överförts från upplagringsförfarande eller skyldigheten att betala skatt för en importerad vara med stöd av 87 § har uppstått efter det att lagen har trätt i kraft.

Lagen tillämpas på de understöd och bidrag som hänförs till skattegrunden, ersättningar som Rundradion Ab får ur statens televisions- och radiofond och ersättningar som Ålands radio och TV Ab får av inkomsterna från televisionsavgifter, vilka har erhållits efter att lagen har trätt i kraft.

På vederlaget eller den del av vederlaget för försäljningen av en vara eller tjänst som har influtit innan denna lag trädde i kraft tillämpas de skattesatser som gällde vid ikraftträdandet.

Lagen ska tillämpas på sådana gemenskapsinterna varuförvärv som enligt 138 b § hänförs till kalendermånader som infaller efter lagens ikraftträdande.

RP 137/2009, FiUB 32/2009, RSv 180/2009

11.6.2010/529:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2010.

RP 288/2009, FiUB 12/2010, RSv 37/2010

16.7.2010/686:

Denna lag träder i kraft den 1 april 2011, dock så att 8 b §, 80 § 2 och 3 mom., 94 § 1 mom. 12 punkten samt 140 § 1 och 2 mom. träder i kraft den 1 augusti 2010.

Denna lag tillämpas när skyldigheten att betala skatt uppkommer efter lagens ikraftträdande. Denna lag tillämpas dock inte på en tjänst enligt 8 c § som inte är slutförd vid ikraftträdandet och som de facto har börjat utföras innan lagen träder i kraft, utan på den tillämpas de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

RP 41/2010, FiUB 21/2010, RSv 111/2010

16.7.2010/687:

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2010 och gäller till och med den 31 mars 2011.

RP 41/2010, FiUB 21/2010, RSv 111/2010

29.10.2010/904:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

RP 124/2010, FiUB 36/2010, RSv 155/2010

29.10.2010/905:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

Lagen tillämpas på sådana byggtjänster och andra tjänster som avser fastighetsinnehav som utförs dagen då lagen träder i kraft eller därefter.

RP 123/2010, FiUB 35/2010, RSv 154/2010

30.12.2010/1392:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

Lagen tillämpas på varor och tjänster för vilka skyldigheten att betala skatt har uppstått efter det att lagen har trätt i kraft.

RP 162/2010, FiUB 52/2010, RSv 257/2010, Rådets direktiv 2009/162/EU (32009L162), EUT nr L 15, 15.1.2010, s. 14

30.12.2010/1413:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

RP 122/2010, RP 258/2010, FiUB 47/2010, RSv 240/2010

25.3.2011/267:

Lagens 101 b § träder i kraft den 1 januari 2013. Lagens 156 b § 4 mom. träder i kraft den 1 april 2011 och tillämpas från och med den 1 oktober 2010.

RP 311/2010, FiUB 58/2010, RSv 329/2010, Rådets direktiv 2010/66/EU; EUT nr L275, 20.10.2010, s.1

29.4.2011/417:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2011.

Om inte något annat föreskrivs nedan, tillämpas lagen när skyldigheten att betala skatt för försäljning har uppstått efter lagens ikraftträdande.

Bestämmelserna i 131 § 1 mom. 1 punkten tillämpas när en såld vara har levererats eller en tjänst tillhandahållits till den som är berättigad till återbäring, eller ett gemenskapsinternt förvärv gjorts, en vara överförts från upplagringsförfarande eller skyldigheten att betala skatt för en importerad vara med stöd av 87 § har uppstått efter det att lagen har trätt i kraft.

RP 210/2010, FiUB 62/2010, RSv 358/2010

2.12.2011/1202:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

Denna lag tillämpas, om inte något annat föreskrivs nedan, när skyldigheten att betala skatt uppkommer efter det att lagen har trätt i kraft.

Lagen tillämpas på ett sådant gemenskapsinternt varuförvärv som enligt 138 b § hänförs till kalendermånaderna efter lagens ikraftträdande.

RP 52/2011, FiUB 9/2011, RSv 44/2011

29.6.2012/399:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

Lagen tillämpas då skyldigheten att betala skatt uppkommer den dag lagen träder i kraft eller därefter.

RP 25/2012, FiUB 10/2012, RSv 44/2012

31.8.2012/492:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

RP 28/2012, FiUB 14/2012, RSv 66/2012

30.11.2012/706:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

Denna lag tillämpas, om inte något annat föreskrivs nedan, när skyldigheten att betala skatt uppkommer efter det att lagen har trätt i kraft.

Lagen ska tillämpas på sådana gemenskapsinterna varuförvärv som enligt 138 b § hänförs till kalendermånaderna efter lagens ikraftträdande.

RP 89/2012, FiUB 24/2012, RSv 112/2012

21.12.2012/877:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

På sådana besvär som riktats till förvaltningsdomstolen och på sådana ärenden som gäller befrielse från skatt eller uppskov med betalning av skatt vilka är anhängiga när denna lag träder i kraft tillämpas de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet. På upplupen ränta till följd av uppskov med betalning av skatt som har beviljats innan denna lag träder i kraft tillämpas de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

RP 76/2012, FiUB 29/2012, RSv 136/2012

21.12.2012/962:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

RP 145/2012, FvUB 21/2012, RSv 150/2012

8.11.2013/761:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

Lagen tillämpas när skyldigheten att betala skatt för försäljning av tjänster har uppkommit efter det att lagen har trätt i kraft.

RP 108/2013, FiUB 17/2013, RSv 118/2013

8.11.2013/762:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

Lagen tillämpas när skyldigheten att betala skatt uppkommit den dag lagen träder i kraft eller därefter.

RP 107/2013, FiUB 16/2013, RSv 117/2013

8.11.2013/785:

Denna lag träder i kraft den 1 december 2013.

RP 191/2012, FiUB 15/2013, GrUU 17/2013, LaUU 8/2013, RSv 114/2013

27.6.2014/505:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

Denna lag ska tillämpas då skyldigheten att betala skatt uppkommer efter det att lagen har trätt i kraft.

RP 56/2014, FiUB 5/2014, RSv 58/2014, Rådets direktiv 2008/8/EG, EUT nr L 44, 20.2.2008, s. 11-22

27.6.2014/507:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

Denna lag tillämpas när skyldigheten att betala skatt uppkommer efter det att lagen har trätt i kraft.

RP 31/2014, FiUB 4/2014, RSv 55/2014

8.8.2014/646:

Denna lag träder i kraft den 15 augusti 2014.

RP 39/2014, EkUB 6/2014, RSv 62/2014

12.12.2014/1091:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

RP 220/2014, FiUB 31/2014, RSv 193/201

20.3.2015/251:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2015.

RP 267/2014, FiUB 42/2014, RSv 302/2014

24.4.2015/515:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

Lagen tillämpas på räkenskapsperioder som börjar den dag lagen trädde i kraft eller därefter. På räkenskapsperioder som börjat innan denna lag trädde i kraft tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 363/2014, FiUB 50/2014, RSv 369/2014

7.8.2015/941:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 230/2014, LaUB 26/2014, RSv 319/2014

29.4.2016/305:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2016.

Om skyldigheten att betala skatt har uppkommit innan denna lag trädde i kraft tillämpas på dröjsmålspåföljder de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

På sådant sökande av ändring i Tullens beslut som är anhängigt när denna lag träder i kraft tillämpas de bestämmelser om ränta som ska betalas på skatt som ska återbäras som gällde vid ikraftträdandet.

RP 153/2015, FvUB 5/2016, RSv 39/2016

29.6.2016/544:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.

RP 74/2016, KoUB 18/2016, RSv 103/2016

9.9.2016/773:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

Lagen tillämpas på skatt som ska deklareras, betalas och återbäras för en skatteperiod som börjar den dag då lagen trädde i kraft och därefter och för ett renskötselår som löper ut efter den dag då lagen trädde i kraft.

På skatt som ska deklareras, betalas eller återbäras för en skatteperiod som gick ut innan lagen trädde i kraft tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet, om inte något annat föreskrivs nedan.

Vid sökande av ändring i beslut som har meddelats efter lagen ikraftträdande och som gäller en skatteperiod som gått ut före ikraftträdandet tillämpas bestämmelserna i denna lag.

Överbetald skatt för en skatteperiod som löpt ut före lagens ikraftträdande får inte dras av från skatteperioder som börjar på ikraftträdandedagen eller därefter eller vara föremål för en begäran om återbäring på ikraftträdandedagen eller därefter.

På förfarandet för avlyftande av skatt som påförts enligt uppskattning för en skatteperiod som löpt ut före ikraftträdandet tillämpas bestämmelserna i denna lag. På påföljder av försummelse att lämna skattedeklaration tillämpas dock de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Som den skattskyldiges skatteperiod betraktas den skatteperiod som gällde vid ikraftträdandet av denna lag tills dess att skatteperioden ändras i överensstämmelse med bestämmelserna i denna lag, om inte något annat bestäms någon annanstans i lag.

På försummelser enligt 168 a § och 218 § 3 mom. som skett före ikraftträdandet tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

På påföljder av försummelse av uppgifter som gäller utomståendes skyldighet att lämna uppgifter och som har begärts före ikraftträdandet tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Lagens 149 a § 2 mom. tillämpas dock på en räkenskapsperiod som böjar den 1 januari 2016 eller därefter.

RP 29/2016, FiUB 9/2016, RSv 104/2016

9.12.2016/1064:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

Denna lag tillämpas när skattskyldigheten har uppkommit efter lagens ikraftträdande, om inte något annat föreskrivs nedan.

Om en byggtjänst som inte är slutförd vid lagens ikraftträdande ska beskattas som tagande i eget bruk av en tjänst när lagen har trätt i kraft och enligt de bestämmelser som gällde tidigare ska beskattas som försäljning av varor eller tjänster, ska för tjänsten betalas skatt i enlighet med bestämmelserna om tagande i eget bruk. Skyldigheten att betala skatt uppkommer den månad då lagen träder i kraft till den del en byggtjänst tas i eget bruk före lagens ikraftträdande.

På de i 15 § 1 mom. 2 punkten i mervärdesskattelagen avsedda förskottsbetalningar som influtit eller betalats före lagens ikraftträdande och gäller en byggtjänst som när lagen har trätt i kraft ska beskattas som tagande i eget bruk av en tjänst och som enligt de bestämmelser som gällde tidigare skulle ha beskattats som försäljning av varor eller tjänster ska dock de bestämmelser tillämpas som gällde vid ikraftträdandet.

Om inte något annat föreskrivs nedan ska denna lag tillämpas när en fastighet överlåts eller dess användning ändras på det sätt som avses i 120 § i mervärdesskattelagen efter det att denna lag har trätt i kraft.

Avdraget för den skatt som ingår i en anskaffning och som gäller en fastighetsinvestering justeras inte i fråga om maskiner, utrustning eller inventarier som används för en på en fastighet bedriven särskild verksamhet och som anskaffats före 2016.

När avdraget för den skatt som ingår i en anskaffning och som gäller en fastighetsinvestering, efter det att denna lag har trätt i kraft justeras i fråga om maskiner, utrustning eller inventarier som används för en på en fastighet bedriven särskild verksamhet och som anskaffats 2016

1) ska som den i 121 d § 1 mom. i mervärdesskattelagen avsedda andelen av den ursprungliga användning som berättigar till avdrag betraktas andelen av den användning som berättigar till avdrag under det år som föregår lagens ikraftträdande,

2) ska som den skatt som ingår i en anskaffning betraktas den i 121 d § 2 mom. i mervärdesskattelagen avsedda skatt som ingår i en anskaffning eller den lägre skatt som beräknats på basis av det sannolikt överlåtelsepriset för maskiner, utrustning eller inventarier vid tidpunkten för lagens ikraftträdande.

RP 110/2016, FiUB 13/2016, RSv 130/2016

16.12.2016/1152:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

Denna lag tillämpas när en vara har levererats eller en tjänst har utförts efter det att lagen har trätt i kraft.

RP 139/2016, FiUB 21/2016, RSv 182/2016

28.6.2017/455:

Denna lag träder i kraft den 3 juli 2017.

RP 228/2016, FvUB 8/2017, RSv 57/2017

11.8.2017/523:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

På sådan import av varor för vilken skyldigheten att betala skatt har uppkommit före ikraftträdandet av denna lag tillämpas 86 b och 160 § i den lydelse de hade vid lagens ikraftträdande.

RP 45/2017, FiUB 3/2017, RSv 67/2017

14.12.2017/882:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

Lagen tillämpas om skyldigheten att betala skatt uppkommer den dag lagen träder i kraft eller därefter.

RP 111/2017, FiUB 14/2017, RSv 129/2017

28.12.2017/1133:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

Denna lag tillämpas på de helhetstjänster i fråga om vilka byggnadsarbetet inleds den dag lagen träder i kraft eller därefter.

RP 155/2017, FiUB 25/2017, RSv 180/2017

12.1.2018/23:

Denna lag träder i kraft den 1 november 2019.

RP 97/2017, FiUB 26/2017, RSv 182/2017

4.5.2018/311:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

RP 145/2017, KoUB 3/2018, RSv 20/2018

1.6.2018/416:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

Denna lag tillämpas på försäljningen av tjänster som hänför sig till distributionen av sådana instrument som ges ut efter lagens ikraftträdande och för vilka det finns en skyldighet att godta dem som vederlag eller partiellt vederlag för försäljning av varor eller tjänster samt på försäljningen av varor och tjänster som dessa instrument avser.

De bestämmelser som gällde vid denna lagens ikraftträdande tillämpas på försäljningen av tjänster som hänför sig till distributionen av sådana instrument som getts ut före lagens ikraftträdande och för vilka det finns en skyldighet att godta dem som vederlag eller partiellt vederlag för försäljning av varor eller tjänster samt på försäljningen av varor och tjänster som dessa instrument avser.

RP 25/2018, FiUB 4/2018, RSv 36/2018, Rådets direktiv (EU) 2016/1065 (32016L1065); EUT L 177, 1.7.2016, s. 9

13.7.2018/545:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

Lagen tillämpas när skyldigheten att betala skatt uppkommer efter ikraftträdandet av lagen.

RP 82/2018, FiUB 9/2018, RSv 73/2018, Rådets direktiv (EU) 2017/2455 (32017L2455); EUT L 348, 29.12.2017, s. 7

14.12.2018/1119:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

Lagen tillämpas när skyldigheten att betala skatt har uppstått den dag som lagen träder i kraft eller därefter.

RP 148/2018, FiUB 20/2018, RSv 137/2018

18.1.2019/136:

Denna lag träder i kraft den 1 november 2020. (25.10.2019/1040)

L 136/2019 har upphävts genom L 22.10.2020/710.

RP 173/2018, KoUB 33/2018, RSv 191/2018

8.2.2019/182:

Denna lag träder i kraft den 1 april 2019.

Lagen tillämpas när skyldigheten att betala skatt uppkommer efter ikraftträdandet av lagen.

RP 258/2018, FiUB 27/2018, RSv 202/2018

15.3.2019/342:

Denna lag träder i kraft den 1 november 2019.

Lagen tillämpas på skatt som ska deklareras, betalas eller återbäras för en skatteperiod som börjar den dag då lagen träder i kraft eller därefter.

På skatt som ska deklareras, betalas eller återbäras för en skatteperiod som började innan lagen träder i kraft tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet, om inte något annat föreskrivs nedan.

På försummelser enligt 134 r § i dess lydelse före ikraftträdandet som skett före ikraftträdandet tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 283/2018, FiUB 30/2018, RSv 39/2018

15.3.2019/345:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2019.

Denna lag tillämpas när skyldighet att betala skatt uppkommer efter lagens ikraftträdande, om inte något annat föreskrivs i 3 mom.

Lagen ska tillämpas på sådana gemenskapsinterna varuförvärv som enligt 138 b § hänförs till kalendermånader som infaller efter lagens ikraftträdande.

RP 303/2018, FiUB 33/2018, RSv 254/2018

25.10.2019/1040:

Denna lag träder i kraft den 1 november 2019.

RP 21/2019, KoUB 6/2019, RSv 12/2019

29.11.2019/1113:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

Denna lag tillämpas om en såld vara har levererats den dag lagen träder i kraft eller därefter. På försäljning av varor som har levererats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Bestämmelserna i 18 c, 18 d, 26 h och 26 i § i denna lag tillämpas om en vara har överförts till en annan medlemsstat eller från en annan medlemsstat den dag lagen träder i kraft eller därefter. På varor som före ikraftträdandet av lagen har överförts från Finland till ett lager som är beläget i en annan medlemsstat eller från en annan medlemsstat till ett lager som är beläget i Finland, från vilket lager köparen har rätt överta äganderätten till varorna, tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 7/2019, FiUB 4/2019, RSv 16/2019, Rådets direktiv (EU) 2018/1910 (32018L1910); EUT L 311, 7.12.2018, s. 3

26.6.2020/486:

Denna lag träder i kraft den 29 juni 2020 och gäller till och med den 31 december 2021. (4.6.2021/461)

Lagen tillämpas på försäljning, import och gemenskapsinterna förvärv av varor som äger rum den 30 januari 2020 eller därefter men senast den 31 december 2021. (4.6.2021/461)

RP 89/2020, FiUB 12/2020, RSv 84/2020

16.10.2020/701:

Denna lag träder i kraft den 19 oktober 2020.

RP 112/2020, FiUB 14/2020, RSv 100/2020

22.10.2020/710:

Denna lag träder i kraft den 1 november 2020.

Rp 128/2020, KoUB 8/2020, RSv 109/2020

13.11.2020/784:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

Bestämmelserna i denna lag om gemenskapsinterna förvärv av ett nytt transportmedel eller av punktskattepliktiga varor tillämpas, om skyldigheten att betala mervärdesskatt för gemenskapsinterna förvärv har uppkommit enligt 16 a § efter ikraftträdandet av denna lag. På gemenskapsinterna förvärv för vilka skyldigheten att betala skatt har uppkommit före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. Med avvikelse från detta ska på sökande av ändring i beslut som fattas efter denna lags ikraftträdande inte 148 b § utan bestämmelserna i denna lag tillämpas.

På ett ärende som gäller tillstånd och som är anhängigt när denna lag träder i kraft tillämpas bestämmelserna i denna lag. När Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt söker ändring i ett ärende som gäller tillstånd och som blivit anhängigt före ikraftträdandet av denna lag tillämpas dock de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

På sådana ansökningar om återbäring som blivit anhängiga före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

På de försummelser som avses i 133 c § 6 mom., 156 § 5 mom. och 156 l § 5 mom. och som inträffat före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 54/2020, GrUU 21/2020, FiUB 16/2020, RSv 112/2020

11.12.2020/961:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

Lagen tillämpas på räkenskapsperioder som börjar den dag lagen trädde i kraft eller därefter. På räkenskapsperioder som börjat innan denna lag trädde i kraft tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 143/2020, FiUB 21/2020, RSv 155/2020

17.12.2020/1031:

Denna lag träder i kraft den 21 december 2020.

RP 217/2020, FiUB 29/2020, RSv 183/2020

7.5.2021/387:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2021. Lagens 134 b § träder dock i kraft redan den 10 maj 2021.

Lagen tillämpas när skyldighet att betala skatt uppkommer den dag lagen träder i kraft eller därefter, om inte något annat föreskrivs nedan. Om skyldigheten att betala skatt har uppkommit före ikraftträdandet av denna lag, tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Bestämmelserna i 134 f, 134 j–134 l, 134 q och 134 s § i denna lag tillämpas på skatt som ska deklareras för en skatteperiod som börjar den dag lagen träder i kraft eller därefter. På skatt som ska deklareras för en skatteperiod som har börjat före ikraftträdandet av denna lag tillämpas 134 f, 134 j, 134 o och 134 r § i den lydelse de hade vid ikraftträdandet.

Bestämmelserna i 134 b § i denna lag tillämpas på sådana beslut om registrering inom ramen för de särskilda ordningarna som fattas den dag bestämmelserna träder i kraft och efter det.

RP 18/2021, FiUB 3/2021, RSv 38/2021, Rådets direktiv (EU) 2017/2455 (32017L2455); EUT L 348, 29.12.2017, s. 7, Rådets direktiv (EU) 2019/1995 (32019L1995); EUT L 310, 2.12.2019, s. 1

4.6.2021/461:

Denna lag träder i kraft den 7 juni 2021.

RP 69/2021, FiUB 6/2021, RSv 66/2021

29.6.2021/623:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2021. Dess 79 § och 85 a § 1 mom. 5 punkten träder dock i kraft den 30 juni 2021. Lagens 130 och 130 a § träder i kraft den 1 januari 2023.

Denna lag tillämpas om skyldigheten att betala skatt har uppkommit den dag lagen träder i kraft eller därefter. Bestämmelserna i 130 och 130 a § i denna lag tillämpas om en såld vara har levererats eller en tjänst utförts till den som är berättigad till återbäring, eller ett gemenskapsinternt förvärv gjorts, en vara överförts från upplagringsförfarande eller skyldigheten att betala skatt för en importerad vara med stöd av 87 § i mervärdesskattelagen (1501/1993) har uppstått den dag lagen träder i kraft eller därefter.

Med avvikelse från 21 och 22 § i mervärdesskattelagen (1501/1993) är en kommun eller samkommun inte skattskyldig för försäljning av sådana varor och tjänster som avses i 23 § i lagen om genomförande av reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet och om införande av den lagstiftning som gäller reformen (616/2021). Ett välfärdsområde anses skaffa varorna och tjänsterna i fråga för sådan användning som berättigar till återbäring enligt 130 § i denna lag, och när det senare överför varorna och tjänsterna i annan användning är det skattskyldigt för försäljningen av varorna och tjänsterna i enlighet med 21 och 22 § i mervärdesskattelagen (1501/1993).

Överföring av en samkommuns eller en kommuns medel på det sätt som avses i 20 § i lagen om genomförande av reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet och om införande av den lagstiftning som gäller reformen betraktas inte som försäljning eller överlåtelse, och samkommunens och kommunens rättigheter och skyldigheter i fråga om beskattningen övergår till denna del till välfärdsområdet. En samkommuns och en kommuns rättighet och skyldighet att justera avdrag enligt 11 kap. i mervärdesskattelagen (1501/1993) övergår till välfärdsområdet.

Vad som föreskrivs i 4 mom. tillämpas också på överföring av medel från Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt till HUS-sammanslutningen.

RP 241/2020, ShUB 16/2021, RSv 111/2021

8.10.2021/857:

Denna lag träder i kraft den 8 oktober 2021.

Denna lag tillämpas om en såld vara har levererats, en tjänst tillhandahållits, ett gemenskapsinternt förvärv gjorts, en vara överförts från upplagringsförfarande eller skyldigheten att betala skatt för en importerad vara med stöd av 87 § i mervärdesskattelagen (1501/1993) har uppstått den dag lagen träder i kraft eller därefter.

Denna lag tillämpas dock på andra offentliga samfund än kommuner och samkommuner om en såld vara har levererats, en tjänst tillhandahållits, ett gemenskapsinternt förvärv gjorts, en vara överförts från upplagringsförfarande eller skyldigheten att betala skatt för en importerad vara med stöd av 87 § i mervärdesskattelagen har uppstått den 1 juli 2021 eller därefter. Om ett i detta moment avsett offentligt samfund får en sådan återbäring enligt 130 § som gäller en skatteperiod för vilken sista inlämningsdagen för skattedeklarationen infaller efter den 1 juli 2021 men före ikraftträdandet av denna lag, påförs inte den som är berättigad till återbäring någon förseningsavgift enligt 35 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ (768/2016) och inte heller någon annan påföljd.

RP 125/2021, FiUB 13/2021, RSv 124/2021

8.10.2021/858:

Denna lag träder i kraft den 8 oktober 2021.

RP 125/2021, FiUB 13/2021, RSv 124/2021

16.12.2021/1113:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

Denna lag tillämpas om en såld vara har levererats, en tjänst har utförts, ett gemenskapsinternt förvärv av varan har gjorts eller skyldigheten att betala skatt för en importerad vara med stöd av 87 § i mervärdesskattelagen (1501/1993) har uppstått den 1 januari 2021 eller därefter.

RP 189/2021, FiUB 24/2021, RSv 191/2021, Rådets direktiv (EU) 2021/1159 (32021L1159); EUT L 250, 15.7.2021, s. 1

16.12.2021/1143:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

RP 188/2021, FiUB 28/2021, RSv 197/2021

30.12.2021/1369:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022 och gäller till och med den 31 december 2022.

Lagen tillämpas när en såld vara har levererats, en vara har tagits i eget bruk, ett gemenskapsinternt varuförvärv har gjorts eller skyldighet att betala skatt för en införd vara har uppkommit den 1 januari 2022 eller därefter, dock senast den 31 december 2022.

RP 233/2021, FiUB 34/2021, RSv 232/2021, Rådets direktiv (EU) 2020/2020 (32020L2020); EUT L 419, 11.12.2020, s. 1

25.2.2022/134:

Denna lag träder i kraft den 25 februari 2022.

Denna lag tillämpas när skyldighet att betala skatt har uppkommit den dag lagen träder i kraft eller därefter. Om skyldigheten att betala skatt har uppkommit före ikraftträdandet av denna lag, tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 5/2022, FiUB 1/2022, RSv 3/2022

11.3.2022/150:

Denna lag träder i kraft den 11 mars 2022 och gäller till och med den 30 juni 2022.

Lagen tillämpas på försäljning och gemenskapsinterna förvärv av varor som äger rum den 1 januari 2022 eller därefter men senast den 30 juni 2022.

RP 8/2022, FiUB 2/2022, RSv 14/2022

13.4.2022/284:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2022.

Denna lag tillämpas om skyldigheten att betala skatt uppkommer den dag då lagen träder i kraft eller därefter. Om skyldigheten att betala skatt har uppkommit före ikraftträdandet av denna lag, tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 4/2022, FiUB 8/2022, RSv 26/2022, Rådets direktiv 2006/112/EG, EUT nr L 347, 11.12.2006, s. 1

10.6.2022/417:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2022.

Denna lag tillämpas om en såld vara har levererats, en tjänst utförts, ett gemenskapsinternt varuförvärv gjorts, en vara överförts från upplagringsförfarande eller skyldigheten att betala skatt för en importerad vara med stöd av 87 § har uppstått den dag lagen träder i kraft eller därefter.

RP 66/2022, FiUB 11/2022, RSv 62/2022, Rådets direktiv (EU) 2019/2235 (32019L2235); EUT L 336, 30.12.2019, s. 10

30.9.2022/840:

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2022 och gäller till och med den 31 december 2022.

Lagen tillämpas på försäljning, import och gemenskapsinterna förvärv av varor som äger rum den 24 februari 2022 eller därefter men senast den 31 december 2022 samt på tjänster som utförs under denna period.

RP 77/2022, FiUB 17/2022, RSv 103/2022

28.10.2022/870:

Denna lag träder i kraft den 1 december 2022 och gäller till och med den 30 april 2023. Bestämmelserna i 59 § 5 punkten, 131 § 1 mom. 1 b-punkten och 209 b § 1 mom. 2 b-punkten träder dock i kraft först den 1 januari 2023.

Denna lag tillämpas när skyldighet att betala skatt uppkommer under lagens giltighetstid.

Vad som föreskrivs i 85 a § 1 mom. 1 punkten i mervärdesskattelagen tillämpas inte under den tid 59 § 5 punkten i denna lag är i kraft.

RP 194/2022, FiUB 22/2022, RSv 122/2022

29.12.2022/1272:

Denna lag träder i kraft den 30 december 2022. Lagens 130 a § 6 mom. träder i kraft först den 1 januari 2023. Lagens 134 q § 1 mom. träder i kraft först den 1 juli 2023.

Bestämmelserna i 134 q § 1 mom. tillämpas på rättelse av skatt som ska deklareras för en skatteperiod som börjar den dag lagen träder i kraft eller därefter. På rättelse av skatt som ska deklareras för en skatteperiod som har börjat före ikraftträdandet av denna lag tillämpas 134 q § 1 mom. i den lydelse det hade vid ikraftträdandet.

RP 226/2022, FiUB 31/2022, RSv 200/2022

3.3.2023/310:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2023. Bestämmelserna i 124–126 och 209 r § träder dock i kraft först den 1 juli 2023.

Om en såld vara har levererats, ett gemenskapsinternt varuförvärv har gjorts eller skyldigheten att betala skatt för en importerad vara med stöd av 87 § har uppstått före ikraftträdandet av denna lag, tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Återbäring enligt 125 § kan dock sökas tidigast den 1 januari 2024.

RP 310/2022, FiUB 40/2022, RSv 281/2022, Rådets direktiv 2006/112/EG (32006L0112); EUT L 347, 11.12.2006, s. 1

14.4.2023/670:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2024.

RP 224/2022, FiUB 45/2022, RSv 325/2022

25.5.2023/835:

Denna lag träder i kraft den 26 maj 2023.

Lagen tillämpas om en såld vara har levererats, en tjänst tillhandahållits, en vara överförts från upplagringsförfarande eller skyldigheten att betala skatt för en importerad vara med stöd av 87 § har uppstått den dag lagen träder i kraft eller därefter.

RP 2/2023, FiUB 1/2023, RSv 2/2023, Rådets direktiv 2006/112/EG (32006L0112); EUT L 347, 11.12.2006, s. 1