Beaktats t.o.m. FörfS 1036/2023.

22.12.1993/1405

Statsrådets beslut om arbete vid bildskärm

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Statsrådet har vid föredragning från arbetsministeriet med stöd av 47 § lagen den 28 juni 1958 om skydd i arbete (299/58), sådant detta lagrum lyder i lag av den 29 januari 1993 (144/93), beslutat:

1 §
Tillämpningsområde

Detta beslut tillämpas på arbete och arbetsplatser där en betydande del av arbetet utförs vid bildskärm.

Detta beslut tillämpas inte på

1) förarhytter eller kontrollhytter på fordon eller maskiner;

2) datorsystem på transportmedel;

3) datorsystem huvudsakligen avsedda för allmänhetens bruk;

4) bärbara system, som inte är avsedda för långvarigt bruk på en arbetsplats;

5) räknedosor, kassaapparater eller annan utrustning som är försedd med en liten teckenruta för den direkta användningen av utrustningen; samt

6) sådana traditionella skrivmaskiner som är försedda med en teckenruta.

2 §
Definitioner

I detta beslut avses med

1) bildskärm en alfanumerisk eller grafisk bildskärm, oavsett den teknik med vilken bilden framställs, och med

2) arbetsplats en bildskärm, som kan vara utrustad med kringutrustning eller programvara, inklusive utrustning för dess användning och den omedelbara arbetsmiljön.

3 §
Arbetsmiljö

Arbetsgivaren skall undersöka arbetsplatserna med hänsyn till arbetstagarnas säkerhet och hälsa, i synnerhet med avseende på eventuella risker för synen samt skadlig fysisk och psykisk belastning.

På grundval av den undersökning som avses i 1 mom. skall arbetsgivaren vidta lämpliga åtgärder för att utforma arbetet och arbetsplatserna så att arbetet inte medför risker eller men för hälsan.

Minimikrav på utrustning, utrymme, belysning, buller och strålning i den omgivande miljön samt på andra faktorer som väsentligt påverkar hälsa och säkerhet ges i bilagan till detta beslut.

4 §
Daglig arbetsrutin

För att den fysiska och psykiska belastning som arbete vid bildskärm ger upphov till skall minska, skall arbetsgivaren planera arbetet så att arbetstagaren får regelbundna avbrott i form av pauser eller omväxling i uppgifterna i det dagliga arbetet vid bildskärmen.

5 §
Utbildning och anvisningar

När arbete vid bildskärm påbörjas eller arbetsplatsen väsentligt förändras skall arbetsgivaren ge arbetstagarna tillräcklig utbildning och handledning.

6 §
Syn- och ögonundersökning

Arbetsgivaren skall ordna syn- och ögonundersökning för arbetstagare som arbetar vid bildskärm enligt vad som stadgas och bestäms om företagshälsovård.

7 §
Hjälpmedel

Arbetsgivaren skall förse arbetstagaren med särskilda glasögon eller andra hjälpmedel som är lämpliga för arbete vid bildskärm eller andra hjälpmedel, om de med beaktande av arbetsgivarens skyldigheter enligt 3 § 2 mom. visar sig vara nödvändiga i en sådan undersökning som avses i 6 § och normala glasögon inte lämpar sig för arbetet.

8 §
Samarbete

Om samarbete och information mellan arbets givaren och arbetstagarna stadgas särskilt.

9 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1994.

Arbetsplatser som tagits i bruk innan det beslut träder i kraft skall senast den 1 januari 1997 uppfylla kraven i detta beslut.

Bilaga XVIII till EES-avtalet: rådets direktiv 90/250/EEG

Bilaga

MINIMIKRAV

Inledande kommentar

Skyldigheterna i denna bilaga gäller för att syftet med detta beslut skall uppnås då nedan avsedda faktorer föreligger på arbetsplatsen och arbetsuppgifternas specifika krav eller egenskaper medger det.

1. Utrustning

a) Allmän kommentar

Användningen av utrustningen får inte medföra risker för arbetstagarna.

b) Bildskärm

Tecknen på skärmen skall vara tydligt utformade och skarpa samt tillräckligt stora och det skall finnas ett tillräckligt avstånd mellan tecken och rader.

Bilden skall vara stabil och fri från flimmer och andra former av instabilitet.

Ljusstyrkan och kontrasten mellan tecknen och bakgrunden skall lätt kunna justeras av användaren och också lätt kunna anpassas till den omgivande miljön.

Skärmen skall med lätthet kunna vridas och vinklas efter användarens behov.

Det skall vara möjligt att förse skärmen med ett stativ eller använda ett reglerbart bord.

Skärmen skall vara fri från reflexer som kan orsaka blandning och besvär för användaren.

c) Tangentbord

Tangentbordet skall kunna vinklas och vara separat från skärmen så att arbetstagaren kan finna en bekväm arbetsställning och undvika ansträngning i armar och händer.

Utrymmet framför tangentbordet skall vara så stort att användaren kan stöda armar och händer på bordsytan.

Tangentbordet skall ha en matt yta för att hindra reflexer och speglingar.

Utformningen av tangentbordet och tecknen på tangenterna skall vara utformade så att användningen av tangentbordet underlättas.

Symbolerna på tangenterna skall kontrastera tillräckligt mot bottenfärgen och vara läsbara från den arbetsställning utrustningen är utformad för.

d) Arbetsbord eller arbetsyta

Arbetsbordet eller arbetsytan skall ha en tillräckligt stor, lågreflekterande yta och möjliggöra en flexibel placering av skärm, tangentbord, dokument och övrig utrustning.

Manuskripthållaren skall vara stabil och reglerbar och kunna placeras så att behovet av obekväma huvud- och ögonrörelser blir så litet som möjligt.

Det skall finnas tillräckligt utrymme för arbetstagaren att inta en bekväm arbetsställning.

e)Arbetsstol

Arbetsstolen skall vara stadig och vändaren rörelsefrihet och en bekväm arbetsställning.

Sitsen skall vara reglerbar i höjdled.

Ryggstödet skall vara reglerbart i höjdled och kunna vinklas.

Fotstöd skall erbjudas alla som så önskar.

2. Omgivandemiljö

a) Krav på utrymme

Arbetsplatsen skall vara dimensionerad och utformad så att det finns tillräckligt med utrymme för användaren att variera arbetsställning och arbetsrörelser.

b) Belysning

Allmänbelysningen och platsbelysningen (arbetslamporna) skall vara sådan att den ger tillräckligt ljus och lämplig kontrast mellan bildskärmen och bakgrunden med hänsyn till arbetets art och användarens synkrav.

Eventuella störande reflexer och speglingar på skärmen eller på annan utrustning skall hindras genom att arbetslokalens och arbetsplatsens utformning samordnas med placeringen av och de tekniska egenskaperna hos de artificiella ljuskällorna.

c) Spegling och reflexer

Arbetsplatser skall utformas så att ljuskällor som fönster och andra öppningar, genomskinliga eller halvgenomskinliga väggar samt ljusa inventarier eller väggar varken orsakar bländning eller störande reflexer på skärmen.

Fönster skall vara försedda med en justerbar anordning för dämpande av dagsljus som lyser in på arbetsplatsen.

d) Buller

I samband med att en arbetsplats förses med utrustning skall hänsyn tas till buller som avges från utrustning som hör till denna, särskilt för att bullret inte ska avleda uppmärksamheten eller försvåra samtal.

e) Värme

Utrustning som hör till arbetsplatsen får inte alstra kraftig värme som kan skapa obehag för arbetstagarna.

f) Strålning

All strålning med undantag av ljus skall minskas till nivåer som inte medför risk eller men för arbetstagarnas säkerhet och hälsa.

g) Fuktighet

Luftfunktigheten skall hållas på en lämplig nivå.

3. Användargränssnitt

Arbetsgivaren skall ta hänsyn till följande principer vid utformning, urval, ibruktagande och ändring av programvaran och vid utformning av arbetsuppgifter, som innebär användning av bildskärm:

a) programvaran skall vara avpassad för uppgiften;

b) programvaran skall vara lätt att använda och vid behov kunna anpassas till användarens kunskaps- eller erfarenhetsnivå; ingen kvantitativ eller kvalitativ kontroll får utföras utan arbetstagarnas vetskap;

c) systemen skall ge användaren feedback om funktionen;

d) systemen skall visa information i ett format och i en takt som är anpassad till användarna; samt

d) i ergonomiska principer för hantering av programvara skall särskild hänsyn tas till människans förmåga att hantera och bearbeta data.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.