Beaktats t.o.m. FörfS 1053/2023.

22.12.1993/1380

Lag om Rundradion Ab

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 kap

Allmänna stadganden

1 § (14.6.2002/492)
Bolagets ställning

«Rundradion» Ab är ett aktiebolag inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde som bedriver allmännyttig verksamhet enligt 7 §. Bolaget kan även bedriva annan verksamhet enligt sin bolagsordning.

Angående bolagets rätt att bedriva televisions- och radioverksamhet föreskrivs särskilt. I fråga om tekniska radioanläggningar som behövs i verksamheten tillämpas informationssamhällsbalken (917/2014). (28.6.2017/436)

På bolaget tillämpas aktiebolagslagen (624/2006) med de undantag som föreskrivs i denna lag. (28.6.2017/436)

2 §
Bolagets ägoförhållanden

Av bolagets aktier skall i statens ägo och besittning finnas ett antal som utgör minst 70 procent av samtliga aktier i bolaget och av det röstetal som samtliga aktier medför.

3 § (14.6.2002/492)
Bolagets verksamhetsbetingelser

Kommunikationsministeriet skall beakta verksamhetsbetingelserna för den allmännyttiga verksamheten enligt 7 § i samband med att det utvecklar annan televisions- och radioverksamhet jämte special- och tilläggstjänster.

2 kap

Bolagets förvaltning

4 §
Förvaltningsorgan

Bolagets förvaltningsorgan är förvaltningsrådet, styrelsen och generaldirektören som är bolagets verkställande direktör.

5 §
Förvaltningsrådet

Bolaget skall ha ett förvaltningsråd med 21 medlemmar.

Riksdagen väljer medlemmarna i förvaltningsrådet vid valperiodens första riksmöte. De inleder sitt uppdrag så snart valet har förrättats, och deras uppdrag pågår till dess val av medlemmar i följande förvaltningsråd förrättas. Till medlemmar i förvaltningsrådet skall väljas personer som är förtrogna med vetenskap, konst, kulturarbete samt näringslivet och ekonomiska frågor samt personer som företräder olika samhälls- och språkgrupper. (21.1.2000/37)

Förvaltningsrådet utser inom sig en ordförande och en vice ordförande.

4 mom. har upphävts genom L 9.10.1998/746. (9.10.1998/746)

6 § (19.8.2005/635)
Förvaltningsrådets uppgifter

På förvaltningsrådet ankommer att

1) välja och entlediga bolagets styrelse och styrelseordförande samt fastställa styrelsemedlemmarnas arvoden,

2) besluta i ärenden som avser betydande inskränkningar eller utvidgning av verksamheten eller väsentlig ändring av bolagets organisation,

3) se till och övervaka att uppgifter som hör till den programverksamhet som bedrivs i allmännyttigt syfte blir fullgjorda,

4) göra i 6 a § avsedd förhandsprövning av tjänster och funktioner i förhållande till den allmännyttiga verksamheten och kommunikationsmarknaden som helhet och i förhållande till om de tillgodoser samhällets demokratiska, sociala och kulturella behov samt utifrån prövningen besluta om tjänsten eller funktionen ska erbjudas eller inte och offentliggöra beslutet och dess motivering, (10.8.2012/474)

4 a) besluta om bolagets strategi, (28.6.2017/436)

5) besluta om riktlinjerna för ekonomin och verksamheten,

6) granska och godkänna styrelsens verksamhetsberättelse, (10.8.2012/474)

7) övervaka förvaltningen av bolaget och till den ordinarie bolagsstämman ge ett yttrande med anledning av bokslutet och revisionsberättelsen.

Förvaltningsrådet ska dessutom årligen före utgången av april lämna riksdagen en berättelse om hur den allmännyttiga verksamheten enligt 7 § har genomförts och hur det har fullgjort sina styrnings- och tillsynsuppgifter under det föregående kalenderåret. Innan berättelsen lämnas ska Sametinget höras. (10.8.2012/474)

Ordföranden skall sammankalla förvaltningsrådet, om minst en tredjedel av medlemmarna skriftligen yrkar detta för behandlingen av ett uppgivet ärende. Kallelsen skall utfärdas inom en månad från det att yrkandet framställdes.

6 a § (10.8.2012/474)
Förhandsprövning

En förhandsprövning ska göras av sådana nya tjänster eller funktioner som har mer än obetydlig inverkan på helhetsutbudet av innehållstjänster och som är väsentliga till sin betydelse, sin varaktighet och sina kostnader. En prövning kan efter förvaltningsrådets bedömning göras också i andra fall, om det av grundad anledning är behövligt.

Förhandsprövningen görs när «Rundradion» Ab, någon annan juridisk person eller en fysisk person begär det av grundad anledning eller på förvaltningsrådets eget initiativ.

I prövningen ska ingå en bedömning av den planerade tjänstens eller funktionens marknads- och konkurrensinverkan samt övriga inverkan.

För prövningen ska skriftligt eller muntligt utlåtande begäras av konkurrensmyndigheten, konsumentmyndigheten och centrala branschaktörer. Vid behov kan också andra sakkunniga höras.

6 b § (28.6.2017/436)
Förfarande med hörande av sakkunniga

Förvaltningsrådet kan till stöd för sin verksamhet i behövlig utsträckning begära utlåtanden av sakkunniga eller höra dem muntligt.

6 c § (28.6.2017/436)
Styrelsen

Bolaget ska ha en styrelse med minst fem och högst åtta medlemmar som inte får vara medlemmar i förvaltningsrådet och inte heller höra till bolagets övriga högsta ledning.

Bolagets styrelse ska företräda tillräckligt mångsidig sakkunskap och de båda språkgrupperna.

Styrelsen ska

1) välja och entlediga bolagets verkställande direktör samt fastställa dennes lön och andra till befattningen anslutna villkor; verkställande direktören får inte vara medlem i förvaltningsrådet eller styrelsen,

2) välja bolagets övriga högsta ledning samt fastställa ledningens löner och andra till befattningarna anslutna villkor,

3) besluta om budgeten för det följande året,

4) sammankalla bolagsstämman och bereda de ärenden som ska behandlas vid stämman,

5) årligen lämna en berättelse till Kommunikationsverket över bolagets verksamhet.

3 kap

Bolagets uppgifter

7 § (19.8.2005/635)
Allmännyttig verksamhet

Bolagets uppgift är att tillhandahålla ett mångsidigt och omfattande allmännyttigt televisions- och radioprogramutbud med tillhörande special- och tilläggstjänster för alla på lika villkor. Ovannämnda tjänster och andra allmännyttiga innehållstjänster ska tillhandahållas i allmänna kommunikationsnät både riksomfattande och på landskapsnivå. Innehållstjänsterna ska huvudsakligen vara inriktade på publikationer som innehåller rörlig bild eller ljud. Innehåll i textform ska, med de undantag som anges i 3 mom., hänföra sig till bolagets publikationer som innehåller rörlig bild eller ljud. (11.3.2022/159)

Den programverksamhet som bedrivs i allmännyttigt syfte skall särskilt

1) stödja demokratin och enskildas möjlighet att påverka, genom att tillhandahålla ett mångsidigt utbud av fakta, åsikter och diskussioner samt en möjlighet till växelverkan,

2) producera, skapa, utveckla och bevara inhemsk kultur, konst och stimulerande underhållning, (10.8.2012/474)

3) i programutbudet beakta synpunkter som har att göra med allmänbildning och jämställdhet, erbjuda möjligheter till lärande och självutveckling, lägga vikt vid program avsedda för barn och ungdomar samt tillhandahålla andaktsprogram, (10.8.2012/474)

4) behandla den finskspråkiga och svenskspråkiga befolkningen på lika grunder i programverksamheten samt tillhandahålla tjänster på samiska, romani och teckenspråk och i tillämpliga delar även för andra språkgrupper i landet,

5) stödja bevarandet av det finländska kulturarvet, tolerans, jämlikhet, jämställdhet och kulturell mångfald samt sörja för programutbud även för minoriteter och specialgrupper, (28.6.2017/436)

6) främja växelverkan mellan olika kulturer och upprätthålla ett programutbud som riktar sig utomlands,

7) förmedla myndighetsmeddelanden som anges närmare genom förordning och ha beredskap för att sköta televisions- och radioverksamheten under undantagsförhållanden.

Bolaget kan med avvikelse från 1 mom. i allmänna kommunikationsnät tillhandahålla följande innehåll i textform utan att de ska ha samband med en publikation som innehåller bolagets rörliga bild eller ljud:

1) korta nyhetsinnehåll i textform som bolaget publicerar på basis av samarbetet med Oy Suomen Tietotoimisto - Finska Notisbyrån Ab eller någon annan motsvarande nationell nyhetsbyrå,

2) korta nyhetsinnehåll i textform om snabba nyhetshändelser eller om nyhetssituationer med snabbt förlopp,

3) de myndighetsmeddelanden i textform som bolaget förmedlar i enlighet med 2 mom. 7 punkten och det nödvändiga innehåll i textform som beredskapen inför undantagsförhållanden förutsätter,

4) nyhetsinnehåll i textform på samiska och romani samt på landets övriga minoritetsspråk,

5) innehåll i textform om kultur,

6) innehåll i textform om inlärning.

(11.3.2022/159)
7 a § (28.6.2017/436)
Samarbete

Bolaget ska genom sin verksamhet främja yttrandefriheten, högklassig journalistik och mångfald inom medierna.

7 b § (28.6.2017/436)
Särredovisning av utbudet

Om bolaget tillhandahåller material som kommit till vid producerandet av allmännyttigt televisions- och radioprogramutbud någon annanstans än inom televisions- och radioverksamheten, ska bolaget särredovisa den allmännyttiga televisions- och radioverksamheten och den övriga allmännyttiga verksamheten.

Med särredovisning avses i denna paragraf att det för de särredovisade funktionerna per räkenskapsperiod ska uppgöras resultaträkning och för den allmännyttiga verksamheten dessutom balansräkning. Resultaträkningen och balansräkningen, som ska kunna härledas ur bolagets bokföring, ska i tillämpliga delar göras upp enligt bokföringslagen (1336/1997).

Om bolaget i eget bruk tar material som producerats inom den allmännyttiga televisions- och radioverksamheten i syfte att tillhandahålla det någon annanstans än inom televisions- och radioverksamheten, ska det ske på samma villkor som när bolaget överlåter material för externt bruk.

8 § (23.5.2003/396)
Övriga uppgifter

Bolagsstämman kan besluta att ändra bolagsordningen så att bolaget kan bedriva även annan verksamhet än allmännyttig verksamhet enligt 7 §. Denna verksamhet skall i bokföringen särredovisas från den allmännyttiga verksamheten.

8 a § (23.5.2003/396)
Särredovisning av nättjänster

Om bolaget tillhandahåller sådana nättjänster som avses i 2 § kommunikationsmarknadslagen (393/2003), skall det i bokföringen särredovisa verksamhet i anslutning till tillhandahållet av nättjänster från den övriga verksamheten.

2 mom. har upphävts genom L 10.8.2012/474. (10.8.2012/474)

4 kap (9.10.1998/746)

(9.10.1998/746)

4 kap. har upphävts genom L 9.10.1998/746.

5 kap

Särskilda stadganden

12 § (14.6.2002/492)
Förbud mot reklam

Bolaget får inte i samband med sitt televisions- och radioprogramutbud eller andra innehållstjänster som det i anslutning till skötseln av den allmännyttiga verksamheten tillhandahåller i olika telenät sända reklam.

Bolaget får inte producera sponsrade program.

12 a § (10.8.2012/474)
Kommunikationsverkets ekonomiska tillsynsuppgifter

Kommunikationsverket övervakar att 7 a, 8, 8 a och 12 § iakttas och att underprissättning och korssubventionering inte används.

Bolaget ska årligen före utgången av april lämna Kommunikationsverket sitt bokslut, resultaträkningarna och balansräkningarna för de särredovisade funktionerna tillsammans med bilagor och revisorernas utlåtande om särredovisningskalkylerna. Bolaget ska på Kommunikationsverkets begäran trots sekretessbestämmelserna också lämna andra uppgifter som behövs för tillsynen.

Om bolaget bryter mot bestämmelserna i 7 a, 8, 8 a, 12 och 12 a §, kan Kommunikationsverket ålägga bolaget att rätta sitt fel eller sin försummelse. Skyldigheten kan förenas med vite eller med hot om att den försummade åtgärden utförs på bolagets bekostnad.

Bestämmelser om vite och hot om tvångsutförande finns i viteslagen (1113/1990).

12 b § (10.8.2012/474)
Berättelse till Kommunikationsverket

Bolaget ska årligen före utgången av april lämna Kommunikationsverket en berättelse om de tjänster som tillhandahållits under det föregående kalenderåret. Berättelsen ska innehålla de uppgifter som behövs för Kommunikationsverkets tillsyn över televisions- och radioverksamheten.

Kommunikationsverket ska före utgången av september lämna statsrådet ett utlåtande om berättelsen och de bokslutshandlingar som avses i 12 a § 2 mom. Utlåtandet ska delges det riksdagsutskott som behandlar ärenden som gäller «Rundradion» Ab.

6 kap

Ikraftträdande

13 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

14 §
Stadganden som upphävs

Genom denna lag upphävs

1) lagen den 18 maj 1934 angående rätt för statsrådet att till ett aktiebolag överlåta den egendom, som för rundradioverksamheten till staten anskaffats (216/34) med ändringar, samt

2) 6 § 1 mom. telelagen av den 20 februari 1987.

15 §
Övergångsstadgande

Den koncession för rundradioverksamhet som statsrådet beviljat Oy Yleisradio Ab upphör att gälla när denna lag träder i kraft.

Det förvaltningsråd som den 16 april 1991 valts för Oy Yleisradio Ab fortsätter efter att denna lag har trätt i kraft sin verksamhet till utgången av den pågående mandatperioden såsom det förvaltningsråd som avses i denna lag. Förvaltningsrådet fattar för övergångsperioden avgörandena i fråga om den ledning som utsetts för den fem års verksamhetsperiod som började den 1 januari 1990. övergångsperioden anses sluta vid utgången av 1994.

RP 124/93, TrUB 14/93

Ikraftträdelsestadganden:

9.10.1998/746:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 34/1998, StoUB 3/1998, TrUB 6/1998, RSv 87/1998

21.1.2000/37:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2000.

RP 98/1999, GrUB 10/1999, RSv 143/1999

14.6.2002/492:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 241/2001, GrUU 8/2002, TrUB 5/2002, RSv 66/2002

23.5.2003/396:

Denna lag träder i kraft den 25 juli 2003.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 112/2002, TrUB 26/2002, RSv 272/2002, Ramdirektiv 2002/21/EG; EGT nr L 108, Auktorisationsdirektiv 2002/20/EG; EGT nr L 108, Tillträdesdirektiv 2002/19/EG; EGT nr L 108, Direktiv om samhällsomfattande tjänster 2002/22/EG; EGT nr L 108

19.8.2005/635:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

Bestämmelserna i 6 § 1 mom. 4 punkten tillämpas första gången på berättelsen för 2005 och 2006.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 43/2005, KoUB 16/2005, RSv 80/2005

10.8.2012/474:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 29/2012, KoUB 8/2012, RSv 64/2012

28.6.2017/436:

Denna lag träder i kraft den 15 juli 2017.

RP 13/2017, KoUB 11/2017, RSv 63/2017

11.3.2022/159:

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2022.

RP 250/2020, MI 8/2021, KoUB 2/2022, RSv 15/2022

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.