Enkäten om Finlex.fi
Finlex.fi-webbplatsen ska förnyas, varför vi vill höra din åsikt om vad som fungerar och vad som inte fungerar. Det tar ca 5 minuter att svara på frågorna.
Till enkäten: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

Beaktats t.o.m. FörfS 353/2023.

19.11.1993/998

Lag om unga arbetstagare

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 kap

Allmänna stadganden

1 §
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på arbete som en person under 18 år (ung arbetstagare), utför i ett arbets- eller tjänsteförhållande.

Bestämmelserna i 3 kap. gäller även annat arbete som unga arbetstagare utför och på vilket arbetarskyddslagen (738/2002) tillämpas. (23.8.2002/746)

Om inte något annat stadgas i denna lag skall på arbete som utförs av en ung arbetstagare tillämpas vad som i övrigt stadgas om detta arbete. Beträffande skeppsarbete gäller dock vad som särskilt stadgas om detta.

2 §
Anställande

Den som har fyllt 15 år och vars grundläggande utbildning har avslutats på det sätt som föreskrivs i 26 § 1 mom. i lagen om grundläggande utbildning får anställas i arbete. (30.12.2020/1236)

Dessutom får den som har fyllt 14 år eller som under kalenderåret uppnår denna ålder anställas i sådant lätt arbete som inte inverkar skadligt på hans hälsa, utveckling eller skolgång

1) under skolornas ferier för högst hälften av tiden för den ferie som han har vid ifrågavarande tidpunkt, samt

2) under pågående skolarbete tillfälligt eller annars för en kortvarig arbetsprestation.

(16.10.1998/754)

Med tillstånd enligt 15 § kan det av särskilda skäl tillåtas att en person som inte har uppnått den ålder som avses i 2 mom. tillfälligt får arbeta som aktör eller assistent i konstnärliga eller kulturella föreställningar samt vid andra liknande evenemang.

3 §
Arbetsavtal

Den som har fyllt 15 år får som arbetstagare själv ingå samt säga upp och häva arbetsavtal. I fråga om den som inte har fyllt 15 år kan vårdnadshavaren ingå arbetsavtal på den ungas vägnar eller ge den unga tillstånd att själv ingå avtalet. (26.1.2001/57)

Vårdnadshavaren har rätt att häva en ung arbetstagares arbetsavtal, om det är nödvändigt med hänsyn till den ungas uppfostran, utveckling eller hälsa.

Arbetsgivaren skall på en ung arbetstagares eller dennes vårdnadshavares begäran innan avtal ingås förete den unga arbetstagaren en skriftlig utredning om villkoren i arbetsförhållandet, om avtalet inte ingås skriftligen eller det är fråga om hushållsarbete under endast en dag i arbetsgivarens hem.

2 kap

Arbetstiden

4 §
Ordinarie arbetstid

Den ordinarie arbetstiden för en person som har fyllt 15 år får vara högst lika lång som den ordinarie arbetstiden för arbetstagare som har fyllt 18 år och som utför arbete av samma slag. Den tid som en studerande inom sådan läroavtalsutbildning som avses i lagen om yrkesutbildning (531/2017) använder för teoretisk utbildning och den studerandes arbetstid får inte sammanräknat överstiga åtta timmar om dygnet eller 40 timmar i veckan. (5.7.2019/878)

Arbetstiden för den som är skyldig att fullgöra den i lagen om grundläggande utbildning avsedda lärokursen för den grundläggande utbildningen får under pågående skolarbete uppgå till högst sju timmar per dag under skolans lovdagar och till högst två timmar per dag under skolans arbetsdagar. Skoltiden och arbetstiden sammanlagt får dock inte överstiga åtta timmar och veckoarbetstiden inte 12 timmar. (30.12.2020/1236)

Arbetstiden för en person som inte har fyllt 15 år får under skolornas ferier uppgå till högst sju timmar i dygnet och 35 timmar i veckan.

5 § (5.7.2019/878)
Övertidsarbete och nödarbete

En person som har fyllt 15 år får med hans eller hennes eget samtycke hållas i övertidsarbete, som utförs utöver den ordinarie arbetstiden per dygn eller utöver annan ordinarie arbetstid, högst 80 timmar under ett och samma kalenderår.

Personer som inte har fyllt 15 år får inte hållas i övertidsarbete eller nödarbete. Den som har fyllt 15 år får hållas i nödarbete under de förutsättningar som anges i 19 § i arbetstidslagen (872/2019) endast om det inte är möjligt att anlita 18 år fyllda personer för nödarbetet. Om en ung arbetstagares vilotid enligt 8 § i denna lag har förkortats i samband med nödarbete, ska den unga personen få kompenserande vilotid så snabbt som möjligt, dock inom tre veckor från det att nödarbetet utfördes.

6 §
Maximal arbetstid

Arbetstiden för en ung arbetstagare får inte överstiga nio timmar i dygnet eller 48 timmar i veckan.

7 §
Arbetstidens förläggning

Arbetstiden för en person som har fyllt 15 år skall förläggas mellan klockan 6 och klockan 22.

En arbetstagare som har fyllt 15 år och som utför av en offentlig myndighet godkänt och övervakat arbete för att få yrkesutbildning får dock hållas i tvåskiftsarbete högst till klockan 24. (14.6.1996/408)

Arbetstiden för en person som inte har fyllt 15 år skall förläggas mellan klockan 8 och klockan 20. Av vägande orsaker som beror på arbetsarrangemangen kan arbetstiden för en person som inte har fyllt 15 år dock förläggas mellan klockan 6 och klockan 20. (14.6.1996/408)

Arbetstiden för en ung arbetstagare som utför hushållsarbete i arbetsgivarens hem kan dock med arbetstagarens samtycke pågå till klockan 23, om någon särskild orsak påkallar detta.

Arbetstiden för en arbetstagare som genomgår sådan i 4 § i läropliktslagen (1214/2020) avsedd utbildning efter den grundläggande utbildningen som hör till läroplikten ska förläggas så att arbetstiden inte utgör något hinder för deltagande i utbildning enligt läroplanen eller någon annan plan. Arbetstagaren ska i god tid underrätta arbetsgivaren om när det är nödvändigt att han eller hon närvarar i studierna. Arbetstagaren har rätt att vägra ta emot arbetsskift som utgör ett hinder för deltagande i undervisningen. (30.12.2020/1236)

8 §
Vilotider

En person som har fyllt 15 år skall ges minst 12 timmars oavbruten vilotid per dygn.

Den som inte har fyllt 15 år skall ges minst 14 timmars oavbruten vilotid per dygn.

När arbetstiden för en ung arbetstagare är längre än 4 timmar och 30 minuter i dygnet skall arbetstagaren under arbetstiden beredas tillfälle till åtminstone en regelbunden 30 minuters rast under vilken han får avlägsna sig från arbetsplatsen. Har det genom en bestämmelse i det kollektivavtal eller tjänstekollektivavtal som tillämpas på arbetsplatsen överenskommits om den dagliga rasten på ett sätt som avviker från arbetstidslagen, får denna avtalsbestämmelse tillämpas även på unga arbetstagare. (16.10.1998/754)

Unga arbetstagare skall ges minst 38 timmars oavbruten ledighet per vecka. (14.6.1996/408)

3 kap

Säkerheten i arbetet och hälsoaspekter

9 §
Säkerheten i arbetet och hälsoaspekter

Arbetsgivaren skall se till att arbetet inte skadar den unga arbetstagarens fysiska eller psykiska utveckling och att det inte kräver större ansträngning eller ansvar än vad som är skäligt med beaktande av hans ålder och krafter.

Unga får anlitas endast för att utföra sådant arbete som inte föranleder särskild risk för olyckor eller hälsofara eller är till skada för den unga arbetstagaren själv eller någon annan på det sätt som föreskrivs i 1 mom. Närmare bestämmelser om arbeten som är särskilt skadliga eller farliga för unga arbetstagare och förutsättningarna för utförande av sådana arbeten i anknytning till utbildningen samt om anmälningsplikten till arbetarskyddsmyndigheten i fråga om anlitande av unga för sådant arbete och skyldigheten att underrätta den ungas vårdnadshavare om saken får utfärdas genom förordning av statsrådet. (30.12.2020/1236)

10 §
Undervisning och handledning

Arbetsgivaren skall se till att en ung arbetstagare som saknar den yrkesskicklighet och erfarenhet som krävs i arbetet får undervisning och handledning i sitt arbete samt sådan personlig orientering i arbetet som förutsätts av arbetsförhållandena samt av hans ålder och andra egenskaper, så att han inte utsätter sig själv eller andra för risker.

11 §
Hälsoundersökning

Innan arbetsförhållandet inleds eller inom en månad efter att det inleddes skall en ung arbetstagare genomgå hälsoundersökning på arbetsgivarens bekostnad. Vid undersökningen skall den unga personens lämplighet för det tilltänkta arbetet utredas och samtidigt skall det konstateras att arbetet inte är skadligt för den unga arbetstagarens hälsa och utveckling.

Hälsoundersökning krävs dock inte

1) om arbetsavtalet gäller lätt affärs- eller kontorsarbete eller annat därmed jämförbart lätt arbete,

2) om arbetsförhållandet är avsett att pågå eller pågår högst tre månader eller

3) om arbetstagaren kan uppvisa ett läkarintyg som inte är äldre än 12 månader och som tillräckligt klart utvisar att han är lämplig för arbetet.

När det gäller arbete som medför särskild fara för ohälsa ska vid anordnandet av hälsoundersökningar dessutom iakttas vad som föreskrivs i lagen om företagshälsovård (1383/2001) eller föreskrivs eller bestäms med stöd av den. (5.7.2019/878)

4 kap

Särskilda stadganden

12 § (30.12.2020/1236)
Utredning om åldern och fullgörandet av den grundläggande utbildningens lärokurs

Innan en person som är yngre än 18 år anställs ska det finnas tillförlitlig utredning om personens ålder samt om huruvida personen har avslutat den grundläggande utbildningen på det sätt som föreskrivs i 26 § 1 mom. i lagen om grundläggande utbildning.

13 §
Förteckning över unga arbetstagare

Arbetsgivaren skall föra en förteckning över de unga arbetstagare som har anställts tills vidare eller för minst två månader eller som har varit i arbete i två månader.

Av förteckningen skall framgå

1) arbetstagarens fullständiga namn och födelsetid,

2) arbetstagarens adress,

3) arbetstagarens vårdnadshavares namn och adress,

4) tiden när arbetsförhållandet börjat samt

5) utredning om arbetsuppgifterna.

14 § (15.11.1996/859)
Arbetsrådets utlåtande

Arbetsrådet skall avge utlåtanden i frågor som gäller tillämpningen eller tolkningen av denna lag enligt vad som stadgas i lagen om arbetsrådet och om undantagstillstånd inom arbetarskyddet (608/46).

L om arbetsrådet och om undantagstillstånd inom arbetarskyddet 608/1946 har upphävts genom L om arbetsrådet och om vissa tillstånd till undantag inom arbetarskyddet 400/2004.

15 § (22.12.2009/1517)
Dispens

Regionförvaltningsverket kan på de villkor det bestämmer tillåta

1) av särskilda skäl att en person som avses i 2 § 3 mom. arbetar som aktör eller assistent i konstnärliga eller kulturella föreställningar samt vid andra liknande evenemang, förutsatt att verksamheten inte utgör någon fara för barnets säkerhet eller inverkar menligt på barnets hälsa, utveckling eller skolgång,

2) att en ung arbetstagare som har fyllt 14 år hålls i arbete med avvikelse från 2 § 2 mom. 2 punkten och 2 kap., om hans eller hennes utveckling i ett yrke eller någon annan viktig orsak förutsätter detta.

Regionförvaltningsverket kan dock inte ge tillstånd till att en ung arbetstagare utöver det i 5 § tillåtna antalet övertidstimmar hålls i övertidsarbete mera än 40 timmar under ett och samma kalenderår. Regionförvaltningsverket kan inte heller bevilja undantag från de bestämmelser i 8 § 1 och 2 mom. som gäller vilotid.

16 §
Framläggning till påseende

På varje arbetsplats med en eller flera unga arbetstagare skall arbetsgivaren på en lämplig plats för arbetstagarna hälla framlagd denna lag och med stöd av den utfärdade verkställighetsstanganden och bestämmelser samt myndigheternas beslut om undantag som beviljats från dessa.

Framläggning till påseende enligt 1 mom. gäller inte en arbetsgivare i vars hem en ung arbetstagare utför hushållsarbete endast tillfälligt.

17 §
Tillsyn

Arbetarskyddsmyndigheterna övervakar att denna lag följs.

18 § (21.4.1995/687)
Straffstadganden

Om straff för brott mot arbetarskyddsföreskrifterna och för orsakande av bristfällighet eller missförhållande som strider mot arbetarskyddsföreskrifterna eller möjliggörande av att ett sådant tillstånd fortgår stadgas i 47 kap. 1 § strafflagen.

Om straff för ett sådant brott mot skyddsstadgandena som gäller arbetstiden för unga arbetstagare och som har begåtts trots en arbetarskyddsmyndighets uppmaning, order eller förbud, stadgas i 47 kap. 2 § strafflagen.

En arbetsgivare eller en arbetsgivares företrädare som på något annat sätt än så som nämns i 1 eller 2 mom. uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot denna lag eller förordning som givits med stöd av denna lag skall för brott mot stadgandena om skydd för unga arbetstagare dömas till böter. Ansvarsfördelningen mellan arbetsgivaren och dennes företrädare bestäms enligt de grunder som stadgas i 47 kap. 7 § strafflagen.

19 §
Närmare stadganden och bestämmelser

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

Det ministerium som ansvarar för arbetarskyddet och tillsynen över det kan utfärda en förteckning över exempel på lätta arbeten som avses i 2 § 2 mom. och som lämpar sig för unga personer samt fastställa en förteckning över exempel på arbeten som är farliga för unga arbetstagare. (10.1.1997/16)

Ministeriet kan också meddela närmare anvisningar om hälsoundersökningar och utförandet av dem. (10.1.1997/16)

5 kap

Ikraftträdelse- och övergångsstadganden

20 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

Genom den upphävs:

1) lagen den 29 december 1967 om skydd för unga arbetstagare (669/67) jämte ändringar, samt

2) 4 kap. lagen den 16 december 1977 om hushållsarbetstagares arbetsförhållande (951/77).

21 §
Övergångsstadgande

De stadganden och bestämmelser som har utfärdats med stöd av lagen om skydd för unga arbetstagare förblir dock i kraft tills de upphävs separat.

RP 92/93, ApUB 9/93

Ikraftträdelsestadganden:

21.4.1995/687:

Denna lag träder i kraft den 1 september 1995.

RP 94/93, LaUB 22/94, StoUB 10/94

14.6.1996/408:

Denna lag träder i kraft den 22 juni 1996.

RP 41/96, ArUB 4/96, RSv 61/96, Rådets direktiv 89/391/EEG; EGT nr L 183, 29.6.1989, s.1, Rådets direktiv 94/33/EEG; EGT nr L 216, 20.8.1994, s.12

15.11.1996/859:

Denna lag träder i kraft den 23 november 1996.

RP 179/1996, ApUB 12/1996, RSv 140/1996

10.1.1997/16:

Denna lag träder i kraft den 1 april 1997.

RP 178/1996, ApUB 15/1996, RSv 176/1996

16.10.1998/754:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

RP 89/1998, ApUB 5/1998, RSv 98/1998, Rådets direktiv 94/33/EG , EGT nr L 216, 20.8.1994, s. 12–20

26.1.2001/57:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2001.

RP 157/2000, ApUB 13/2000, RSv 215/2000

23.8.2002/746:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

RP 59/2002, AbUM 4/2002, RSv 110/2002

19.5.2004/405:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2004.

RP 142/2003, AjUB 1/2004, RSv 35/2004

22.12.2009/1517:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 161/2009, FvUB 18/2009, RSv 205/2009

5.7.2019/878:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

RP 158/2018, AjUB 17/2018, RSv 306/2018

30.12.2020/1236:

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2021.

Statsrådets förordning om arbeten som är särskilt skadliga och farliga för unga arbetstagare (475/2006) förblir i kraft även till den del förordningen utfärdats med stöd av det 9 § 2 mom. som har ändrats genom denna lag.

RP 173/2020, KuUB 15/2020, RSv 218/2020

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.