Beaktats t.o.m. FörfS 476/2022.

28.5.1993/477

Lag om moderskapsunderstöd

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 § (9.7.2004/643)
Lagens syfte och tillämpningsområde

För att främja moderns och barnets hälsa och välbefinnande betalas enligt denna lag till kvinnor moderskapsunderstöd av statsmedel.

Denna lag tillämpas på personer som i enlighet med 4–10 § i lagen om bosättningsbaserad social trygghet i gränsöverskridande fall (16/2019) arbetar eller är bosatta i Finland eller med stöd av 11–13 § i den lagen anses ha ställning som bosatta i Finland. (11.1.2019/25)

2 §
Rätt till understöd

Berättigad till moderskapsunderstöd är en kvinna vars havandeskap har varat minst 154 dagar. En förutsättning för erhållande av understödet är dessutom att kvinnan före utgången av den fjärde månaden av havandeskapet har genomgått hälsoundersökning på en hälsovårdscentral eller en läkares mottagning. Folkpensionsanstalten kan dock av särskilda skäl, efter att vid behov ha hört det organ som avses i 6 § 1 mom. socialvårdslagen (710/82), bevilja understöd trots underlåtelse att genomgå hälsoundersökning.

Avlider en till understöd berättigad kvinna innan understödet har betalts ut, skall understödet betalas för vården av barnet.

3 § (9.7.2004/643)
Understöd till adoptivföräldrar och adoptanter

Utan hinder av 1 § 1 mom., 2 § och 8 § 2 mom. är också en adoptivförälder eller adoptant berättigad till moderskapsunderstöd av statsmedel, när den som tillhandahåller adoptionsrådgivning eller internationell adoptionstjänst och som avses i adoptionslagen (153/1985) har utsett ett barn under 18 år för att placeras hos adoptanten på det sätt som avses i adoptionslagen. Vid internationell adoption förutsätter erhållande av moderskapsunderstöd dessutom att adoptivföräldern eller adoptanten har beviljats ett sådant tillstånd av nämnden för adoptionsärenden som avses i 25 § 1 mom. i adoptionslagen.

AdoptionsL 153/1985 har upphävts genom AdoptionsL 22/2012. Se SRf om moderskapsunderstöd och adoptionsbidrag 885/2002.

3 a § (13.9.2002/783)
Bidrag för kostnader vid internationell adoption

Vid en internationell adoption har en adoptivförälder eller adoptant som avses i 3 § rätt att av statsmedel få bidrag för adoptionskostnaderna på samma villkor som gäller för moderskapsunderstöd.

Bestämmelser om bidragets storlek utfärdas genom förordning av statsrådet. Om flera barn utses eller placeras på en gång, betalas för det andra och därpå följande flera barn 30 procent av det föreskrivna bidraget.

3 b § (13.9.2002/783)
Tiden för adoptivföräldrars och adoptanters ansökan

En adoptivförälder eller adoptant som önskar få understöd enligt 3 § eller bidrag enligt 3 a §, skall ansöka om det senast två månader efter det att barnet har placerats hos adoptanten på det sätt som avses i adoptionslagen. Understödet och bidraget kan dock beviljas även i det fall att ansökan inte har lämnats in inom utsatt tid, om det vore oskäligt att förvägra understödet eller bidraget.

4 §
Verkställighet

Folkpensionsanstalten sköter uppgifterna enligt denna lag.

Om inte något annat stadgas i denna lag tillämpas vid verkställigheten av lagen i tillämpliga delar vad sjukförsäkringslagen (364/63) stadgar om verkställigheten av moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenning.

SjukförsäkringsL 364/1963 har upphävts genom SjukförsäkringsL 1224/2004.

5 § (13.9.2002/783)
Finansiering. Förskottsbetalning

De direkta kostnaderna för moderskapsunderstödet och bidraget samt för tillhandahållandet av dem ersätts inom ramen för ett anslag som reserveras för ändamålet i den årliga statsbudgeten.

Folkpensionsanstalten skall senast den 20 varje månad meddela staten det belopp som enligt Folkpensionsanstaltens uppskattning behövs för betalning av moderskapsunderstöden och bidragen för följande månad. Staten skall månatligen i förskott betala detta belopp till Folkpensionsanstalten den nästsista bankdagen i den månad som föregår betalningsmånaden. Senast den 20 i månaden efter den månad då moderskapsunderstöden och bidragen har betalts skall Folkpensionsanstalten meddela staten det sammanlagda beloppet av de moderskapsunderstöd och bidrag som betalades månaden innan. Skillnaden mellan det sammanlagda beloppet av de moderskapsunderstöd och bidrag som betalts under en kalendermånad och förskottet för samma månad beaktas när förskottet för den andra månaden efter betalningsmånaden bestäms.

6 §
Verksamhetsutgifter

Andra än i 5 § avsedda verksamhetsutgifter som den allmänna verkställigheten av denna lag orsakar räknas som verksamhetsutgifter för folkpensionsanstalten.

7 §
Moderskapsunderstöd. Beslut om moderskapsförpackningen

Moderskapsunderstödet uträttas för varje barn enligt understödstagarens anmälan antingen i form av en moderskapsförpackning eller i pengar.

Statsrådet fastställer moderskapsunderstödets storlek.

Folkpensionsanstalten bestämmer med hänsyn till understödstagarens och det nyfödda barnets behov om innehållet i moderskapsförpackningen.

8 §
Ansökan. Utgivande av understödet

Moderskapsunderstöd söks hos folkpensionsanstaltens lokalbyrå.

Understödet skall sökas senast två månader före den beräknade nedkomsten. Understödet kan dock beviljas fastän det inte har sökts inom den stadgade tiden, om det trots förseningen vore oskäligt att avslå ansökan.

Moderskapsunderstödet utges före nedkomsten eller snarast möjligt därefter.

9 §
Utgivningssätt. Förlust av moderskapsunderstöd eller bidrag (13.9.2002/783)

När moderskapsunderstödet eller bidraget betalas i pengar betalas det in på det konto inom Europeiska unionen som den som har rätt till understödet eller bidraget anger. På dennes begäran kan understödet eller bidraget dock betalas på annat sätt. (25.10.2013/733)

Moderskapsförpackningen levereras per post eller på något annat sätt som folkpensionsanstalten bestämmer enligt den adress i Finland som den som är berättigad till understöd meddelar.

Mottagaren går miste om ett understöd eller bidrag som inte har lyfts eller mottagits inom sex kalendermånader från utgången av den kalendermånad under vilken det har kunnat lyftas, om det inte av särskilda skäl anses skäligt att besluta något annat. (13.9.2002/783)

10 §
Återkrav

Om understöd eller bidrag har utgivits utan grund skall det återkrävas. Ett understöd som utgivits i form av en moderskapsförpackning återkrävs till samma belopp som det understöd i pengar som betalades vid den tidpunkt då understödet söktes. (13.9.2002/783)

Återkravet kan frångås helt eller delvis, om detta anses skäligt och om utbetalningen utan grund av understödet eller bidraget inte berodde på svikligt förfarande från understöds- eller bidragstagarens eller dennes företrädares sida. Återkravet kan dessutom frångås helt efter det att beslut om återkrav har givits, om det med beaktande av förmånstagarens ekonomiska situation inte längre är ändamålsenligt att fortsätta återkrävandet eller om det med hänsyn till det förmånsbelopp som inte återkrävts medför oskäliga kostnader att fortsätta återkrävandet. (7.5.2004/360)

Ett lagakraftvunnet beslut om återkrav får verkställas såsom en dom med laga kraft.

10 a § (7.5.2004/360)
Preskription av fordringar

Beslut om återkrav av en förmån som betalats utan grund skall fattas inom fem år räknat från dagen för utbetalning av förmånen. En fordran som fastställts genom beslut om återkrav preskriberas fem år efter det att beslutet gavs, om inte preskriptionen avbrutits innan dess. Preskriptionen av en fordran som fastställts genom beslut om återkrav avbryts på det sätt som föreskrivs i 10 eller 11 § lagen om preskription av skulder (728/2003). Från detta avbrytande av preskriptionstiden börjar en ny fem år lång preskriptionstid.

11 §
Ändringssökande

Den som är missnöjd med Folkpensionsanstaltens beslut får söka ändring i det hos besvärsnämnden för social trygghet och den som är missnöjd med ett beslut av besvärsnämnden för social trygghet får söka ändring hos försäkringsdomstolen. I försäkringsdomstolens beslut får ändring inte sökas genom besvär. Angående besvärsnämnden för social trygghet föreskrivs i lagen om besvärsnämnden för social trygghet (1299/2006). (22.12.2006/1307)

Besvärsskriften skall lämnas in till folkpensionsanstalten inom 30 dagar från det ändringssökanden fick del av beslutet. (18.4.1997/338)

Folkpensionsanstaltens beslut skall trots ändringssökande följas till dess saken har avgjorts genom ett beslut med laga kraft.

12 § (18.4.1997/338)
Självrättelse

Om folkpensionsanstalten till alla delar godkänner de yrkanden som framställts i de besvär som inlämnats till den, skall den ge ett rättelsebeslut i ärendet. I ett rättelsebeslut får ändring sökas enligt 11 §.

Kan folkpensionsanstalten inte rätta det beslut som besvären avser så som nämns i 1 mom., skall den inom 30 dagar från besvärstidens utgång sända besvärsskriften och sitt utlåtande till besvärsinstansen för behandling. Folkpensionsanstalten kan härvid genom ett interimistiskt beslut rätta sitt tidigare beslut till den del den godkänner yrkandet i besvären. Om besvären redan har sänts till besvärsinstansen, skall denna omedelbart underrättas om det interimistiska beslutet. I det interimistiska beslutet får ändring inte sökas.

Från den i 2 mom. föreskrivna tiden kan avvikelse göras, om inhämtandet av en tilläggsutredning som behövs med anledning av besvären kräver det. Ändringssökanden skall härvid utan dröjsmål underrättas om att tilläggsutredning inhämtas. Besvärsskriften och utlåtandet skall dock alltid lämnas till besvärsinstansen inom 60 dagar från besärstidens utgång.

12 a § (22.12.2006/1307)
Besvär som inkommit för sent

Har besvär som anförs hos besvärsnämnden för social trygghet eller försäkringsdomstolen kommit in efter utgången av den tid som föreskrivs i 11 § kan besvären upptas till prövning, om det finns vägande skäl till förseningen.

13 § (22.12.2006/1307)
Undanröjande av beslut

Om ett lagakraftvunnet beslut av Folkpensionsanstalten grundar sig på en felaktig eller bristfällig utredning eller uppenbart står i strid med lag, kan besvärsnämnden för social trygghet på yrkande av den som saken gäller eller Folkpensionsanstalten undanröja beslutet och bestämma att ärendet ska behandlas på nytt. Besvärsnämnden för social trygghet ska bereda parterna tillfälle att bli hörda innan ärendet avgörs. I ett beslut av besvärsnämnden får ändring inte sökas genom besvär. (17.6.2011/690)

Om ett lagakraftvunnet beslut av besvärsnämnden för social trygghet eller försäkringsdomstolen grundar sig på en felaktig eller bristfällig utredning eller uppenbart står i strid med lag, kan försäkringsdomstolen på yrkande av den som saken gäller eller Folkpensionsanstalten undanröja beslutet och bestämma att ärendet skall behandlas på nytt. Försäkringsdomstolen skall bereda parterna tillfälle att bli hörda innan ärendet avgörs.

Om Folkpensionsanstalten yrkar på att ett beslut skall undanröjas, kan den avbryta utbetalningen av en förmån eller betala ut förmånen i enlighet med sitt yrkande till dess ärendet har avgjorts på nytt.

Ansökan om att ett beslut skall undanröjas skall lämnas in inom fem år från det att beslutet vann laga kraft. Av särskilt vägande skäl kan ett beslut undanröjas även på ansökan som gjorts efter utgången av den föreskrivna tiden.

Om ny utredning framkommer i ett ärende som gäller beviljande av förvägrad förmån eller utökande av redan beviljad förmån, skall Folkpensionsanstalten pröva ärendet på nytt. Folkpensionsanstalten kan utan hinder av ett tidigare lagakraftvunnet beslut bevilja en förvägrad förmån eller utöka en redan beviljad förmån. Besvärsnämnden för social trygghet och försäkringsdomstolen kan tillämpa motsvarande förfarande när de behandlar ärenden som gäller ändringssökande. I beslutet kan ändring sökas enligt 11 §.

Delgivning av det hörande som avses i 1 och 2 mom. ska ske på det sätt som bestäms i 59 § i förvaltningslagen (434/2003). (17.6.2011/690)

13 a § (30.12.2003/1328)
Rättelse av sakfel

Om ett beslut av Folkpensionsanstalten grundar sig på en klart oriktig eller bristfällig utredning eller på uppenbart oriktig tillämpning av lag eller om det har skett ett fel i förfarandet då beslutet fattades, kan Folkpensionsanstalten undanröja sitt felaktiga beslut och avgöra ärendet på nytt.

Ett beslut får rättas till en parts fördel eller nackdel. Rättelse av ett beslut till en parts nackdel förutsätter att parten samtycker till att beslutet rättas.

14 §
Skyldighet att lämna uppgifter

Den som ansöker om understöd eller bidrag är skyldig att meddela Folkpensionsanstaltens lokalbyrå de uppgifter som behövs för beviljandet av understödet eller bidraget, så som Folkpensionsanstalten bestämmer. (13.9.2002/783)

Folkpensionsanstalten och besvärsinstanserna enligt denna lag har rätt att på begäran och utan hinder av sekretessbestämmelserna och andra begränsningar i fråga om erhållande av uppgifter avgiftsfritt få sådana uppgifter som är nödvändiga för avgörandet av en förmån eller sådana nödvändiga uppgifter som annars skall beaktas vid verkställigheten av uppgifter som föreskrivs i denna lag, i överenskommelser om social trygghet som är bindande för Finland eller i andra internationella författningar om social trygghet. Uppgifterna skall lämnas av

1) statliga och kommunala myndigheter samt andra offentligrättsliga samfund,

2) socialserviceproducenter, sammanslutningar och verksamhetsenheter som bedriver hälso- och sjukvård samt yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården, samt

3) adoptionsbyråer som avses i 17 § 2 mom. adoptionslagen och adoptionstjänstorgan som avses i 21 § 1 mom. i nämnda lag.

(13.9.2002/783)

När Folkpensionsanstalten behandlar en förmån enligt denna lag har den i enskilda fall rätt att använda sådana uppgifter som den fått för skötseln av andra uppdrag som ålagts den, om det är uppenbart att de påverkar en förmån enligt denna lag och om uppgifterna enligt lag skall beaktas vid beslutsfattandet och om Folkpensionsanstalten även annars har rätt att få uppgifterna särskilt. (9.8.2002/695)

14 a § (9.8.2002/695)
Teknisk anslutning

Utöver vad som föreskrivs i 29 § 3 mom. lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) har Folkpensionsanstalten rätt att med hjälp av teknisk anslutning på de villkor som anges i momentet få sekretessbelagda uppgifter enligt 14 § 2 mom.

Med hjälp av en teknisk anslutning som öppnats med stöd av denna paragraf får också sökas sekretessbelagda uppgifter utan samtycke av den vars intressen skyddas genom sekretessen. Innan den tekniska anslutningen öppnas skall den som begär uppgifter lägga fram en utredning om att uppgifterna skyddas på behörigt sätt.

14 b § (17.4.2020/261)
Begränsning av den registrerades rätt

En i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) avsedd registrerad har inte rätt enligt artikel 18.1 a i den förordningen att kräva att Folkpensionsanstalten begränsar behandlingen av personuppgifter när Folkpensionsanstalten sköter en uppgift enligt denna lag, om den registrerades krav på begränsning är uppenbart ogrundat.

15 §
Utmätnings- och överföringsförbud

Understöd eller bidrag får inte utmätas eller indrivas som ersättning för kostnader för socialservice enligt socialvårdslagen. (13.9.2002/783)

Ett avtal som avser att överföra en rättighet enligt denna lag på någon annan är ogiltigt.

16 § (21.5.1999/623)

16 § har upphävts genom L 623/1999.

17 § (21.5.1999/623)

17 § har upphävts genom L 623/1999.

18 §
Avvikelse från lagen

Avvikelse från denna lag får göras med stöd av ett internationellt avtal som binder Finland.

19 §
Närmare stadganden

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas vid behov genom förordning.

20 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

Genom denna lag upphävs lagen den 13 juni 1941 om moderskapsunderstöd (424/41) med senare ändringar.

Om det i en lag, en förordning eller ett beslut som har givits eller utfärdats innan denna lag trädde i kraft hänvisas till lagen om moderskapsunderstöd, som upphävs enligt 2 mom., skall hänvisningen i tillämpliga delar anses avse motsvarande stadgande i denna lag.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

21 §
Övergångsstadganden

Folkpensionsanstalten avgör räknat från den 1 januari 1994 alla moderskapsunderstödsärenden enligt denna lag, om inte något annat stadgas i denna lag. Ett moderskapsunderstödsärende som blivit anhängigt före ikraftträdandet avgörs dock av det organ som avses i 6 § 1 mom. socialvårdslagen i enlighet med den lag som nämns i 20 § 2 mom.

Innan denna lag träder i kraft skall kommunen och forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården till folkpensionsanstalten lämna de behövliga uppgifter om moderskapsunderstödet som de förfogar över.

22 §
Ersättning för understöd som betalts av kommunens medel

Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården avgör i fråga om kalenderåret 1993 i enlighet med den lag som nämns i 20 § 2 mom. en ansökan, som kommunen med stöd av 10 § 2 mom. i den nämnda lagen senast den 30 april 1994 har gjort angående understöd som har betalts av kommunens medel, och betalar ut den ersättning som avses i lagrummet. Ersättningen skall betalas under kalenderåret 1994.

Ansökan om och redovisning för understödsbelopp som av statsmedel i förskott har betalts till kommunen skall uppgöras på en blankett som överensstämmer med ett av social- och hälsovårdsministeriet fastställt formulär.

23 §
Vissa åtgärder under övergångsperioden

Folkpensionsanstalten har rätt att besluta om användningen av de moderskapsförpackningar som staten och kommunerna förfogar över när denna lag träder i kraft.

Folkpensionsanstalten kan innan denna lag träder i kraft förbereda 1994 års anskaffningar för den i 7 § 1 mom. nämnda moderskapsförpackningen och ingå avtal som gäller dessa anskaffningar.

Utan hinder av 5 § skall staten, på basis av en uppskattning som folkpensionsanstalten framlägger senast den 20 december 1993, den nästsista bankdagen år 1993 till folkpensionsanstalten i förskott betala det belopp som behövs för betalningen av moderskapsförpackningarna för januari 1994.

RP 27/93, ShUB 7/93

Ikraftträdelsestadganden:

30.12.1993/1581:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

RP 287/93, ShUB 57/93

21.4.1995/726:

Denna lag träder i kraft den 1 september 1995.

RP 94/93, LaUB 22/94, StoUB 10/94

18.4.1997/338:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1997.

Lagens stadganden om ändringssökande tillämpas på beslut som meddelas efter ikraftträdandet. Lagens stadganden om extraordinärt ändringssökande tillämpas dock på sådana ärenden som gäller extraordinärt ändringssökande och som anhängiggörs efter ikraftträdandet.

RP 7/1997, ShUB 5/1997, RSv 24/1997

21.5.1999/623:

Denna lag träder i kraft den 1 december 1999.

RP 30/1998, FvUB 31/1998, RSv 303/1998

24.11.2000/1003:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2001.

Moderskapsunderstöd enligt denna lag betalas för ett barn som på det sätt som avses i 3 § lagen om moderskapsunderstöd har utsetts för att placeras hos adoptanten eller har placerats hos adoptanten på det sätt som avses i adoptionslagen den 1 mars 2001 eller senare.

RP 118/2000, ShUB 21/2000, RSv 110/2000

9.8.2002/695:

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2002.

RP 9/2002, ShUB 16/2002, RSv 96/2002

13.9.2002/783:

Denna lag träder i kraft den 1 december 2002.

Bidrag enligt denna lag betalas för ett barn som på det sätt som avses i 3 § lagen om moderskapsunderstöd har utsetts för att placeras hos adoptanten eller har placerats hos adoptanten på det sätt som avses i adoptionslagen den 1 december 2002 eller senare.

LM 61/2002, ShUB 19/2002, RSk 13/2002

30.12.2003/1328:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

RP 160/2003, ShUB 29/2003, RSv 125/2003

7.5.2004/360:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2004. Den andra meningen i 10 § 2 mom. tillämpas dock först från och med den 1 september 2004.

Lagen tillämpas också på förmåner som betalats utan grund och på fordringar som uppkommit före ikraftträdandet av lagen. När preskriptionstiden för sådana fordringar räknas ut beaktas också tiden före lagens ikraftträdande. Fordringarna i fråga preskriberas dock enligt denna lag tidigast tre år efter lagens ikraftträdande, om de inte preskriberas innan dess också enligt de bestämmelser som gällde den 31 december 2003.

RP 158/2003, ShUB 4/2004, RSv 20/2004

9.7.2004/643:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

RP 76/2004, ShUB 17/2004, RSv 115/2004

22.12.2006/1307:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

Ett beslut som besvärsnämnden för social trygghet har fattat i enlighet med denna lag och genom vilket nämnden har avgjort besvär över ett beslut av socialförsäkringsnämnden får inte överklagas hos försäkringsdomstolen.

RP 167/2006, ShUB 34/2006, RSv 168/2006

17.6.2011/690:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.

På ärenden som gäller undanröjande av lagakraftvunna beslut och som är anhängiga i besvärsnämnden och försäkringsdomstolen vid denna lags ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 274/2010, ShUB 51/2010, RSv 300/2010

25.10.2013/733:

Denna lag träder i kraft den 1 november 2013.

RP 100/2013, ShUB 9/2013, RSv 103/2013

11.1.2019/25:

Denna lag träder i kraft den 1 april 2019.

RP 188/2018, ShUB 24/2018, RSv 195/2018

17.4.2020/261:

Denna lag träder i kraft den 20 april 2020.

RP 87/2019, ShUB 1/2020, RSv 12/2020

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.