Beaktats t.o.m. FörfS 66/2023.

8.1.1993/91

Lag om tillämplig lag vid vissa försäkringsavtal av internationell karaktär

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

Allmänna bestämmelser
1 §
Tillämpningsområde

I denna lag föreskrivs om vilken stats lag som skall tillämpas på ett försäkringsavtal när den risk som omfattas av skadeförsäkringen är belägen i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES–stat) eller när en livförsäkringstagares stadigvarande bostadsort eller, om försäkringstagaren är en juridisk person, det driftställe som avtalet gäller är beläget i en EES-stat. (18.12.1998/410 år 1999)

Lagen gäller inte återförsäkring och inte heller lagstadgad patient-, olycksfalls- eller pensionsförsäkring.

2 §
Definitioner

Med livförsäkring avses i denna lag också en olycksfalls- eller sjukdomsförsäkring som tecknas som tillägg till en livförsäkring.

Med skadeförsäkring avses i denna lag annan försäkring än livförsäkring.

Med laghänvisning avses ett avtalsvillkor om den lag som skall tillämpas på ett avtal.

Skadeförsäkring
3 §
Riskens belägenhet

Den försäkrade risken anses vara belägen

1) i den stat där egendomen är belägen, om försäkringen avser en fastighet eller byggnad eller en byggnad och dess lösöre, till den del byggnaden och lösöret täcks av samma försäkring,

2) i den stat där ett fordon är registrerat, om försäkringen avser ett fordon,

3) i den stat där försäkringstagaren har tecknat försäkringen, om försäkringen har en giltighetstid av högst fyra månader och täcker rese- eller semesterrisker, samt

4) i andra fall än de som nämns ovan, i den stat där försäkringstagaren är varaktigt bosatt eller, om försäkringstagaren är en juridisk person, i den stat där han har det driftställe som avtalet gäller.

4 §
Försäkring som gäller stora risker

Med försäkring som gäller stora risker avses

1) försäkring som gäller järnvägens rullande materiel, luftfartyg, fartyg eller godstransport, fraktförarens ansvar för luftfartyg eller fartyg eller något annat ansvar som orsakas av att luftfartyg eller fartyg används,

2) kredit- eller borgensförsäkring som gäller försäkringstagarens yrkes- eller näringsverksamhet,

3) annan försäkring som har tecknats till skydd för egendomsskada, förmögenhetsskada eller skadeståndsansvar med undantag av rättsskyddsförsäkring och försäkring som gäller hjälp till turister, om försäkringstagaren uppfyller minst två av följande tre kriterier:

a) försäkringstagarens balansomslutning är större än 37,2 miljoner mark,

b) försäkringstagarens omsättning är större än 76,8 miljoner mark,

c) antalet anställda hos försäkringstagaren under räkenskapsperioden i genomsnitt är större än 250.

Om försäkringstagaren hör till en koncern som skall göra upp koncernbokslut skall vid tillämpningen av 1 mom. 3 punkten koncernbokslutets belopp användas.

5 §
Laghänvisning i skadeförsäkringsavtal

Avtalsparterna kan utan begränsning avtala om en laghänvisning i sådana försäkringsavtal som nämns i 4 §. Likaså kan alltid avtalas om en laghänvisning till lagen i den stat där försäkringstagaren är varaktigt bosatt.

Om risken inte är belägen i den stat där försäkringstagaren är varaktigt bosatt, kan avtal ingås om laghänvisning till lagen i den stat där risken är belägen.

Om försäkringstagaren utövar kommersiell eller industriell verksamhet eller ett fritt yrke och om avtalet omfattar flera risker i olika stater i anslutning till dessa verksamheter, kan avtal ingås om laghänvisning till lagen i någon av dessa stater.

Om försäkringstagaren är en juridisk person anses i de fall som anges i 1 och 2 mom. anknytningen vara den ort där försäkringstagarens centrala förvaltning är belägen, i stället för den där försäkringstagaren är varaktigt bosatt.

6 §
Precisering av laghänvisningsmöjligheten

Avtalsparterna kan utan begränsning avtala om en laghänvisning, om detta är tillåtet enligt lagen i någon stat som avses i 5 §.

Om försäkringen ersätter endast sådana försäkringsfall som inträffar i en annan stat än den stat där risken är belägen, kan avtalsparterna alltid avtala om en hänvisning till lagen i den först nämnda staten.

7 §
Tillämplig lag när laghänvisning saknas

Har om en laghänvisning inte avtalats enligt 5 eller 6 §, skall lagen i den stat tillämpas där försäkringstagaren är varaktigt bosatt eller där den i 5 § 4 mom. nämnda centrala förvaltningen är belägen, om också risken är belägen i samma stat. I annat fall tillämpas lagen i den stat till vilken avtalet har sin närmaste anknytning.

Avtalet anses ha närmaste anknytning till den stat där risken är belägen, om inte något annat visas.

8 §
Obligatorisk försäkring

Utan hinder av vad som stadgas ovan skall på obligatorisk försäkring tillämpas lagen i den stat där det är obligatoriskt att teckna försäkring.

Livförsäkring
9 §
Allmänt lagvalsstadgande för livförsäkringsavtal

På avtal om livförsäkring tillämpas lagen i den stat där försäkringstagaren är varaktigt bosatt. Om försäkringstagaren är en juridisk person tillämpas lagen i den stat där han har det driftställe som avtalet gäller.

10 §
Laghänvisning i livförsäkringsavtal

Parterna i ett livförsäkringsavtal kan avtala om en laghänvisning, om det är möjligt enligt lagen i den stat som nämns i 9 §.

Om försäkringstagaren är en fysisk person och han är varaktigt bosatt i en annan stat än den där han är medborgare, kan avtalsparterna avtala om en laghänvisning till lagen i den senare staten.

Särskilda stadganden
11 §
Tillämpning av tvingande stadganden i finsk lag

Utan hinder av att ett försäkringsavtal skall bedömas enligt lagen i en främmande stat, får sådana stadganden i finsk lag tillämpas som är tvingande oberoende av vilken lag som annars är tillämplig på avtalet.

12 §
Tillämpning av finska konsumentskyddsstadganden

Om den ena parten i ett försäkringsavtal är en konsument som är varaktigt bosatt i Finland och, om avtalet har uppstått som ett resultat av att försäkringsgivaren eller hans ombud har marknadsfört en försäkring i Finland, tillämpas sådana tvingande stadganden i finsk lagstiftning som skyddar konsumenten. Genom en laghänvisning får inte konsumentens rättigheter enligt dessa stadganden inskränkas.

13 § (18.12.1998/410 år 1999)
Stadganden om tillämplig lag i allmänhet

På försäkringsavtal som avses i denna lag skall i övrigt tillämpas bestämmelserna i den i Rom den 19 juni 1980 ingångna konventionen om tillämplig lag för avtalsförpliktelser.

Ikraftträdande
14 §
Ikraftträdelsestadgande

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning. (L 91/1993 trädde i kraft enligt F 1487/1993 den 1.1.1994.)

Lagen tillämpas på avtal som har ingåtts efter att lagen har trätt i kraft.

RP 235/92, EkUB 44/92 , Bilaga IX till EES-avtalet: rådets direktiv (73/239/EEG, 79/267/EEG, 88/357/EEG och 90/619/EEG)

Ikraftträdelsestadganden:

18.12.1998/410 år 1999:

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning. (L 410/1999 trädde i kraft enligt F 411/1999 den 1.4.1999.)

På sådana försäkringsavtal som ingåtts före denna lags ikraftträdande tillämpas tidigare lag.

RP 103/1998, LaUB 14/1998, RSv 174/1998

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.