Beaktats t.o.m. FörfS 373/2021.

25.1.1993/55

Förordning om företagssanering

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

På föredragning av justitieministern stadgas med stöd av 69 § 3 mom. och 80 § lagen den 25 januari 1993 om företagssanering (47/93):

1 § (8.3.2007/249)
Gäldenärens ansökan

Till gäldenärens ansökan om inledande av saneringsförfarande skall fogas

1) handelsregisterutdrag eller, då det är fråga om en gäldenär som inte skall antecknas i handelsregistret, utdrag ur registret över företags- och organisationsnummer,

2) kopia av bolagsordningen eller bolagsavtalet samt, om gäldenärens verksamhet förutsätter en av myndighet beviljad koncession, en utredning om att gäldenären har koncession,

3) en utredning av ägandeförhållandena, om gäldenären är en sammanslutning,

4) kopia av bokslutshandlingarna för de två senaste räkenskapsperioderna samt, om det har förflutit över fyra månader från utgången av den senaste räkenskapsperioden, ett mellanbokslut, som inte får vara äldre än tre månader,

5) en utredning av vilken framgår det faktiska verksamhetsområdet samt antalet driftställen, var dessa är belägna och antalet arbetstagare samt dessutom gäldenärens omsättning och värdet av tillgångarna samt det totala skuldbeloppet och skulderna specificerade på basis av säkerheterna,

6) en borgenärsförteckning som upptar åtminstone de borgenärer som har fordringar över 1 000 euro och av vilken framgår varje enskild borgenärs namn och adress, fordrans belopp och eventuella säkerheter som ställts för den samt namn och adress för borgensmännen och dem som ställt säkerhet,

7) en förteckning över betydande tillgångar,

8) en utredning enligt 1 a § som gjorts av en av Centralhandelskammaren godkänd revisor eller, om gäldenären enligt lag inte behöver ha en sådan revisor, av en handelskammare,

9) upplysning om huruvida en konkursansökan som rör gäldenären är anhängig vid någon annan domstol,

10) annan nödvändig utredning.

Om gäldenären idkar lantbruk, fiskerinäring eller renskötsel,

1) skall till ansökan, om gäldenären inte är bokföringsskyldig enligt bokföringslagen (1336/1997) för sin verksamhet, i stället för den i 1 mom. 4 och 5 punkten nämnda utredningen fogas en utredning om den senast verkställda beskattningen samt en kopia av den senaste skattedeklarationen jämte bilagor,

2) kan den utredning enligt 1 mom. 8 punkten som skall fogas till ansökan göras av en med ekonomisk rådgivning förtrogen planerare vid en landsbygdscentral, utom när det är fråga om en sammanslutning som enligt lag skall ha en revisor.

1 a § (8.3.2007/249)
Revisorsutredning

Den utredning som avses i 1 § 1 mom. 8 punkten skall innehålla

1) ett yttrande om det sista bokslut och mellanbokslut som har fogats till ansökan,

2) ett yttrande om de omständigheter som skall beaktas vid bedömningen av gäldenärens ekonomiska ställning utifrån boksluten,

3) ett yttrande om den utredning enligt 69 § 2 mom. i lagen om företagssanering (47/1993) som gäller de viktigaste orsakerna till gäldenärens ekonomiska problem, hur verksamheten fortsätter i framtiden, hur kostnaderna för saneringsförfarandet betalas och vilka möjligheter gäldenären har att betala de skulder som inte är saneringsskulder,

4) uppgifter i den omfattning det behövs om andra omständigheter som kan ha betydelse för bedömningen av förutsättningarna för inledande av ett saneringsförfarande enligt 6 och 7 § i lagen om företagssanering.

2 §
En borgenärs eller sannolik borgenärs ansökan

Till en borgenärs eller sannolik borgenärs ansökan om inledande av saneringsförfarande skall fogas

1) handelsregisterutdrag rörande gäldenären,

2) då gäldenären är en sammanslutning som är skyldig att tillställa patent- och registerstyrelsen sin bokslutsinformation, en kopia av gäldenärens senaste bokslutshandlingar som står att tillgå,

3) en utredning om de i 1 § 1 mom. 3 och 5 punkten nämnda omständigheterna, om sökanden har kännedom om dem,

4) en utredning om borgenärens fordran och om sökandens förhållande till gäldenären, samt

5) en utredning om grunderna för ansökan.

3 § (8.3.2007/249)
Gemensam ansökan av gäldenären och borgenärerna eller ansökan som förordas av borgenärerna

Till en ansökan som avses i 6 § 1 mom. 1 punkten i lagen om företagssanering och som görs gemensamt av gäldenären och borgenärerna eller som förordas av borgenärerna skall fogas

1) utredning enligt 1 § om gäldenären, med undantag av den utredning som avses i 1 § 1 mom. 8 punkten och 1 § 2 mom. 2 punkten,

2) en utredning om de fordringar som de borgenärer som är sökande har och om borgenärernas förhållande till gäldenären.

3 a § (13.6.2018/450)
Anmälan om ansökan

Domstolen ska utan dröjsmål göra en anmälan om en saneringsansökan till den domstol där en ansökan om försättande av gäldenären i konkurs är anhängig när ansökan blir anhängig.

4 § (13.6.2018/450)
Kungörelse om inledande av ett förfarande

Om det i Officiella tidningen publiceras en kungörelse om att ett saneringsförfarande har inletts, ska följande nämnas i kungörelsen:

1) gäldenärens firma och tidigare firma, gäldenärens hemort och adress samt företags- och organisationsnummer,

2) datum för när saneringsansökan blev anhängig samt de omständigheter som avses i 71 § 1 mom. 1–6 punkten och 2 mom. i lagen om företagssanering,

3) utredarens fullständiga namn, hemort och adress samt andra tillgängliga kontaktuppgifter och eventuella förordnanden om hur uppgifterna ska fördelas mellan utredarna,

4) domstolen och uppgifter som identifierar ärendet.

5 §
Anmälan till handelsregistret och utsökningsmyndigheterna (8.3.2007/249)

Domstolen skall utan dröjsmål anmäla att saneringsförfarande börjar eller upphör till Patent- och registerstyrelsen för anteckning i handelsregistret samt till utsökningsmyndigheterna på gäldenärens hemort och de orter där gäldenärens fastigheter är belägna. (8.3.2007/249)

I anmälan skall nämnas

1) gäldenärens firma, hemort och adress samt personbeteckning eller företags- och organisationsnummer,

2) tidpunkten då saneringsförfarandet inletts eller upphört samt uppgifter som identifierar ärendet,

3) utredarens eller utredarnas namn, hemort och adress och andra tillgängliga kontaktuppgifter samt, när det är fråga om anmälan som skall göras till handelsregistermyndigheten, eventuella förordnanden om hur uppgifterna skall fördelas mellan utredarna,

4) beträffande anmälan till handelsregistermyndigheten de begränsningar av gäldenärens bestämmanderätt som är i kraft under saneringsförfarandet och gäller företagande av rättshandlingar,

5) ifall att saneringsförfarandet upphör om grunden för dess upphörande är att ett saneringsprogram fastställts eller gäldenären försatts i konkurs eller någon annan omständighet.

(8.3.2007/249)

Handelsregistermyndigheten skall även informeras om ett under saneringsförfarandet fattat beslut som innebär ändringar i de begränsningar av gäldenärens bestämmanderätt som avses i 2 mom. 4 punkten eller som innebär att en utredare förordnas eller befrias från sitt uppdrag eller som gäller fördelning av uppgifterna mellan utredarna.

4 mom. har upphävts genom F 4.11.1994/961. (4.11.1994/961)

5 a § (4.11.1994/961)
Anmälningssätt

Anmälningar som avses i 3 a och 5 § kan göras per post eller genom elektronisk dataöverföring. Till utsökningsmyndigheterna och domstolarna kan anmälningarna också göras per telefon. En anmälan som har gjorts på annat sätt än per post skall dock utan oskäligt dröjsmål också sändas per post i original, om det finns skäl för det. (8.3.2007/249)

De anmälningar som skall göras till handelsregistret kan sändas genom konkurs- och företagssaneringsregistrets förmedling i enlighet med vad justitieministeriet bestämmer.

6 §
Anteckning i handelsregistret

Patent- och registerstyrelsen skall utan dröjsmål anteckna i handelsregistret att saneringsförfarandet har inletts och upphört. Av anteckningen skall framgå den domstol som har meddelat beslutet, tidpunkten när förfarandet har inletts eller upphört samt utredarens namn, hemort, adress och andra tillgängliga uppgifter om hur utredaren kan kontaktas samt eventuella förordnanden om hur uppgifterna fördelas mellan utredarna. (4.11.1994/961)

I handelsregistret skall också antecknas de begränsningar i gäldenärens bestämmanderätt som är i kraft under saneringsförfarandet och gäller företagande av rättshandlingar. Ifråga om begränsningar enligt 29 § lagen om företagssanering görs anteckningen med en hänvisning till nämnda stadgande och ifråga om begränsningar som påförts med stöd av 30 § nämnda lag i enlighet med den individualisering som framgår av domstolens utslag.

7 §
Om att ge utredaren i uppdrag att handha anmälningarna

Domstolen kan ge utredaren i uppdrag att göra de anmälningar som avses i 5 §. Till anmälan skall då fogas en kopia av den handling som visar att domstolen förordnat ifrågavarande person till utredare.

8 §
Andra anmälningar och registreringsåtgärder

Om gäldenären har sådan egendom för vilken det finns ett särskilt inskrivningssystem, skall anteckning om att saneringsförfarandet inletts och upphört göras

1) ifråga om fastighet eller arrende- eller annan inskriven rätt som gäller fastighet i lagfarts- och inteckningsregistret,

1 a) i det aktielägenhetsregister som avses i 4 § 1 mom. i lagen om ett bostadsdatasystem (1328/2018) ifråga om en aktie som ingår i det registret, (28.12.2018/1376)

2) ifråga om sådan lös egendom som kan intecknas med stöd av någon annan lag än lagen om företagsinteckning (634/84) i ifrågavarande register över inteckningar,

3) ifråga om värdeandelar i värdeandelskonto, samt

4) ifråga om patent, registrerat varumärke, mönsterrätt, nyttighetsmodellrätt och kretsmönster för integrerade kretsar i ifrågavarande register.

Utredaren skall utan dröjsmål göra en anmälan om att saneringsförfarandet inletts och upphört till den behöriga registerföraren som utan dröjsmål skall sköta om att anteckning om saken görs i registret.

Om gäldenären bedriver handel med värdepapper, derivatinstrument eller valuta, skall utredaren utan dröjsmål göra en anmälan till clearingorganisationen när saneringsförfarandet inletts och upphört samt om huruvida gäldenären fortsätter med handeln med värdepapper, derivatinstrument eller valuta. Utredaren har likadan anmälningsplikt gentemot clearingorganisationen, om gäldenären är part i dess betalningssystem. (18.12.1998/1006)

Om en utredare inte har förordnats, skall domstolen sköta om de anmälningar eller andra åtgärder som de anteckningar som avses i denna paragraf förutsätter.

9 § (13.6.2018/450)
Anmälningar om temporära förbud

Vad som i 5, 5 a och 6 § föreskrivs om anmälningar som gäller saneringsförfarandet och anteckning i handelsregistret samt i 7 § om att ge utredaren i uppdrag att göra anmälningarna tillämpas också i fråga om sådana temporära förbud och interimistiska utredare som avses i 22 § i lagen om företagssanering.

10 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 8 februari 1993.

Ikraftträdelsestadganden:

26.11.1993/1031:

Denna förordning träder i kraft den 1 december 1993.

4.11.1994/961:

Denna förordning träder i kraft den 1 december 1994.

19.6.1997/592:

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1997.

18.12.1998/1006:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999.

8.3.2007/249:

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2007.

13.6.2018/450:

Denna förordning träder i kraft den 26 juni 2018.

28.12.2018/1376:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.