Beaktats t.o.m. FörfS 158/2021.

30.12.1992/1665

Förordning om försäkringskassor

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

På föredragning av social- och hälsovårdsministern stadgas med stöd av 172 § lagen den 27 november 1992 om försäkringskassor (1164/92):

Vissa ansökningar förteckningar och anmälningar
1 § (5.3.1999/260)

En till Försäkringsinspektionen ställd ansökan om fastställelse av stadgarna för en försäkringskassa som håller på att bildas skall åtföljas av en stiftelseurkund som innehåller förslag till stadgar för kassan samt uppgift om att de som ämnar bli delägare har godkänt kassans stadgar. En ansökan om ändring av kassans stadgar skall åtföljas av de gällande stadgarna och ett bestyrkt utdrag ur protokollet för det möte eller protokollen för de möten vid vilka stadgeändringen har godkänts.

2 §

Försäkringskassan skall föra en förteckning över dem som tecknat dess garantikapital. I förteckningen införs varje tecknares namn, personbeteckning, yrke och hemort samt det antal garantiandelar han har tecknat. Överlåts en garantiandel senare till någon annan, skall angående överlåtelsen göras motsvarande anteckning.

3 § (5.3.1999/260)

Om en försäkringskassa med stöd av 82 § lagen om försäkringskassor (1164/1992) ansöker om Försäkringsinspektionens tillstånd att hålla ansvarsskulden lägre än ansvarsskulden vore enligt de nya grunderna, skall till ansökan fogas en noggrann plan enligt vilken skillnaden årligen minskas.

4 §

I 76 § lagen om försäkringskassor nämnd tillskottsavgift skall meddelas de betalningsskyldiga för kännedom minst en månad före den första ratens förfallodag på det sätt som kassans stadgar föreskriver angående tillkännagivanden till kassans medlemmar och delägare.

Försäkringskasseregistret
5 §

Försäkringskassorna skall inskrivas i registret med fortlöpande nummer i den ordning de har godkänts för registrering.

En anmälan som gjorts efter en kassas inregistrering samt anteckningar som Försäkringsinspektionen har gjort på tjänstens vägnar skall införas i registret under kassans registernummer. (5.3.1999/260)

Över de kassor som har införts i registret skall även föras en alfabetisk namnförteckning, i vilken under varje kassa införs kassans registernummer och kassans adress. I registret införda namnändringar, upplösningar, likvidationer och avförande ur registret skall även införas i den alfabetiska förteckningen.

6 §

I en anmälan om ändring skall klart anges vad som skall införas i registret. Till anmälan skall fogas en till bestyrkt avskrift av det beslut som ändringen grundar sig på.

7 § (5.3.1999/260)

Blanketter som behövs för anmälningar till försäkringskasseregistret skall tillhandahållas mot betalning av Försäkringsinspektionen och av försäkringskasseföreningen. Försäkringsinspektionen fastställer formuläret för blanketten.

8 §

Till likvidatorernas anmälan för att få försäkringskassan avförd ur registret skall fogas en bestyrkt avskrift av den slutredovisning som avses i 123 § lagen om försäkringskassor, av den revisionsberättelse som revisorerna gett över slutredovisningen och förvaltningen under likvidationen, av kassamötets beslut om godkännande av slutredovisningen samt en redogörelse för användningen av kassans återstående tillgångar.

9 § (5.3.1999/260)

Försäkringsinspektionen ger mot föreskriven avgift utdrag ur försäkringskasseregistret samt kopior av därtill anslutna handlingar.

Fusion, ansvarsöverföring och delning
10 § (5.3.1999/260)

Till en ansökan i vilken Försäkringsinspektionens samtycke begärs för en försäkringskassas fusion eller överlåtelse av ansvar skall fogas det originalavtal som gäller fusionen eller ansvarsöverföringen samt bestyrkta kopior av de beslut genom vilka den överlåtande kassan och den övertagande kassan eller övertagande försäkringsanstalten har godkänt avtalet.

Till en ansökan i vilken Försäkringsinspektionens samtycke begärs för verkställighet av delning av en kassa skall fogas en utredning som visar att delningen av kassan är möjlig enligt lag, en bestyrkt kopia av protokollet från det kassamöte som beslutat om delningen, primärkassans styrelses utredning om storleken av kassans nettotillgångar, ett förslag till delning av tillgångarna samt revisorernas utlåtande i saken.

11 § (5.3.1999/260)

De handlingar som gäller en försäkringskassas fusion, ansvarsöverföring eller delning skall hållas framlagda vid Försäkringsinspektionen under den tid som föreskrivs i 135 § 2 mom. och 147 § 2 mom. lagen om försäkringskassor.

Tillsynen över försäkringskassorna
12 § (5.3.1999/260)

Försäkringsinspektionen skall i fråga om sammankallande av kassamöte enligt 28 § 3 mom. och 47 § 2 mom. lagen om försäkringskassor iaktta vad som i lagen om försäkringskassor och i försäkringskassans stadgar sägs om sammankallande av kassamöte.

13 § (5.3.1999/260)

Om Försäkringsinspektionen bestämmer att en försäkringskassas verksamhet delvis skall avslutas eller att kassan skall upplösas eller om inspektionen förbjuder kassan att överlåta eller pantsätta egendom som den har i sin besittning, skall Försäkringsinspektionen på kassans bekostnad införa en kungörelse i officiella tidningen samt underrätta kassans medlemmar och delägare på det sätt som kassans stadgar föreskriver att meddelanden skall ges till medlemmarna och delägarna.

14 § (5.3.1999/260)

När bokslutet enligt 118 § lagen om försäkringskassor är färdigt skall en kopia av detta utan dröjsmål tillställas Försäkringsinspektionen. Försäkringsinspektionen skall likaså tillställas en kopia av det meddelande av likvidatorerna som avses i nämnda paragraf.

Försäkringskasseföreningen
15 § (19.8.2004/800)

15 § har upphävts genom F 19.8.2004/800.

16 § (19.8.2004/800)

En annan försäkringskassas än en pensionskassas medlemskap i försäkringskasseföreningen börjar när kassan blivit införd i försäkringskasseregistret och upphör när kassan avförs ur registret.

17 § (19.8.2004/800)

Försäkringsinspektionen skall meddela försäkringskasseföreningen när andra försäkringskassor än pensionskassor införs i och avförs ur försäkringskasseregistret.

18 § (19.8.2004/800)

Försäkringskasseföreningen skall utan dröjsmål meddela Försäkringsinspektionen uppgift om fullständigt namn, personbeteckning och hemort för föreningens styrelseordförande, de övriga styrelsemedlemmarna och verksamhetsledaren samt de personer som har rätt att teckna föreningens namn. Ändringar i dessa uppgifter skall utan dröjsmål meddelas Försäkringsinspektionen.

19 § (5.3.1999/260)

Försäkringsskasseföreningens stadgar och de uppgifter som nämns i 18 § skall hållas framlagda vid Försäkringsinspektionen. Försäkringsinspektionen skall mot föreskriven avgift på begäran ge kopior av stadgarna och intyg över de uppgifter som nämns i 18 §.

Försäkringskassenämnden
20 §

Begäran om utlåtande och ansökan om rekommendation till avgörande skall göras skriftligen hos försäkringskassenämnden. Blanketter som behövs för ändamålet skall tillhandahållas hos försäkringsskasseföreningen. Begäran om utlåtande eller ansökan skall meddelas den andra parten i försäkringskasseärendet för kännedom och han skall beredas möjlighet att inom skälig tid ge sitt bemötande, om det inte vid beredningen av ärendet visar sig uppenbart onödigt att begära in ett bemötande.

21 §

Försäkringskassenämndens beslut ges skriftligen. Beslutet skall innehålla en kort redogörelse för ärendet, motivering samt det resultat till vilket nämnden har kommit i ärendet. En expedition innehållande beslutet skall utan dröjsmål tillställas både sökanden och dennes motpart.

Behandlingen av ärenden i nämnden är avgiftsfri.

22 §

Beträffande jäv för en medlem, föredragande och sakkunnig i försäkringskassenämnden gäller vad rättegångsbalken stadgar om domarjäv.

23 § (19.8.2004/800)

Försäkringskassenämnden behandlar de framställningar om utlåtanden och de ansökningar om rekommendationer till avgöranden som grundar sig på ett beslut som en kassa har fattat efter att lagen om försäkringskassor har trätt i kraft eller på en annan händelse eller omständighet som gäller ett försäkringskasseärende och som har uppkommit efter att lagen har trätt i kraft. Nämnden behandlar en sådan begärän om utlåtande angående verksamhet vilken har bedrivits av en pensionskassa som har trätt ut ur försäkringskasseföreningen och en sådan ansökan som har lämnats in till nämnden före utträdet.

Ikraftträdelse
24 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Försäkringskassenämnden skall inleda sin stadgeenliga verksamhet inom sex månader efter att lagen om försäkringskassor har trätt i kraft.

Ikraftträdelsestadganden:

5.3.1999/260:

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1999.

19.8.2004/800:

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2004.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.