Beaktats t.o.m. FörfS 846/2023.

30.12.1992/1578

Lag om den ordning i vilken borgenärer skall få betalning

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §
Lagens tillämpningsområde

I enlighet med denna lag bestäms den ordning i vilken borgenärerna skall få betalning vid konkurs eller utsökning, då gäldenärens tillgångar inte förslår till betalning av alla fordringar.

En pantfordran eller en fordran med bättre prioritet skall före övriga fordringar betalas ur den egendom som avses i förordningen om inteckning i fast egendom, ur ett registrerat fartyg, ur ett registrerat luftfartyg eller en registrerad bil eller ur ett annat föremål för inteckning enligt lagen om inteckning i bil (810/72), i den ordning och på det sätt som särskilt stadgas.

Om kostnaderna för verkställigheten och om uttagande av dessa kostnader ur den egendom som är föremål för verkställigheten eller ur dess försäljningspris stadgas särskilt.

2 §
Borgenärernas lika rätt till betalning

Om de tillgångar som fördelas vid verkställigheten inte förslår till betalning av alla fordringar har borgenärerna lika rätt till betalning ur dessa tillgångar i förhållande till beloppet av sina fordringar, om inte annat stadgas nedan eller särskilt.

3 §
Förmånsrätt på grund av pant- och retentionsrätt

Den som har annan än i 1 § 2 mom. nämnd panträtt i lös egendom eller retentionsrätt i egendom som han har i sin besittning, har rätt att ur föremålet för pant- eller retentionsrätten få betalning för sin fordran före övriga fordringar. Detsamma gäller också räntan på en sådan fordran för högst tre år före den dag då konkurs inleddes eller utmätning verkställdes, vid konkurs tills de influtna tillgångarna redovisas och vid utmätning till den tidpunkt till vilken ränta på fordran räknas.

Om förmånsrätt på grund av företagsinteckning stadgas i 5 §.

3 a § (6.11.1998/795)
Förmånsrätt för fordran som har uppkommit i samband med företagssanering

Om den ställning en sådan fordran som har uppkommit mellan den tidpunkt när saneringsförfarandet inleddes och den tidpunkt när det upphörde har i en konkurs som inletts vid den tidpunkt som avses i 32 § 2 mom. lagen om företagssanering (47/1993), bestäms i nämnda lagrum. Om förmånsrätt i konkurs och vid utmätning för arvoden och ersättningar till utredare och övervakare bestäms i 87 § 5 mom. i nämnda lag.

4 §
Förmånsrätt för underhållsbidrag

Om gäldenären genom dom har ålagts eller genom avtal som fastställts av ett i 6 § socialvårdslagen (710/1982) avsett, av kommunen utsett kollegialt organ förbundit sig att periodvis betala underhållsbidrag till sitt barn, skall en sådan underhållsbidragsfordran som förfallit till betalning när konkursen börjar och en regressfordran som kommunen har med stöd av lagen om underhållstrygghet (671/1998) betalas efter de fordringar som avses i 3 och 3 a §. Vid utmätning har fordringar som grundar sig på underhållsbidrag som förfallit till betalning innan utmätningen verkställs samma förmånsrätt. Angående fördelningen av de influtna medlen mellan det underhållsberättigade barnets fordran och kommunens regressfordran gäller lagen om underhållstrygghet. (20.2.2004/122)

Vad som stadgas i 1 mom. gäller även skadestånd som någon är skyldig att betala till barn med stöd av 5 kap. 4 § skadeståndslagen (412/74). (28.6.1993/611)

L om underhållstrygghet 671/1998 har upphävts genom L 580/2008, se L om underhållsstöd 580/2008 43 och 44 §. SocialvårdsL 710/1982 6 § har upphävts genom L om ändring av socialvårdslagen 588/2022 som gäller fr.o.m. 1.1.2023.

5 §
Förmånsrätt på grund av företagsinteckning

För en fordran, till säkerhet för vilken en företagsinteckning enligt företagsinteckningslagen (634/1984) fastställts, utdelas vid konkurs före övriga fordningar 50 procent av värdet av den intecknade egendomen, efter att de i 3, 3 a och 4 § nämnda fordningarna har betalts. Betalning för den återstående delen av fordran sker enligt den grund som nämns i 2 §, om inte något annat följer av 6 § 1 mom. 1 punkten. (6.11.1998/795)

Vid utmätning har en fordran som nämns i 1 mom. sådan förmånsrätt i den intecknade egendomen, som avses i denna paragraf, till egendomens fulla värde.

Den förmånsrätt som företagsinteckning medför tillkommer förutom pantskuldsedelns kapitalbelopp också pantskuldsedelns ränta, för högst tre år före den dag då konkursen inleddes eller utmätningen verkställdes, till den tidpunkt som nämns i 3 § 1 mom. liksom även de i pantskuldsedeln nämnda indrivningskostnaderna.

Om den inbördes förmånsrätten mellan företagsinteckningar stadgas i 8 § 2 mom. företagsinteckningslagen.

6 §
Efterställda fordringar

Sist skall betalning erläggas för

1) sådan ränta och sådan påföljd av ett betalningsdröjsmål, som bestäms enligt dröjsmålets varaktighet, och som inte omfattas av någon förmånsrätt, för tiden efter att konkurs inletts,

2) överlastavgift, konkurrensbrottsavgift, penningsumma som dömts förverkad samt annan jämförbar offentligrättslig betalningspåföljd som utdömts eller påförts på grund av ett brott eller ett lagstridigt förfarande, dock inte böter som bestämts som dagsböter enligt 2 a kap. 3 § 1 mom. i strafflagen (39/1889) eller vite eller brottsofferavgift, samt en förhöjning av skatt eller avgift på grund av brott mot bestämmelserna om skatt- eller försäkringsskyldighet eller mot andra motsvarande bestämmelser, (22.5.2015/672)

3) en fordran som grundar sig på ett av gäldenären emitterat masskuldebrevslån, om fordran enligt lånevillkoren har sämre förmånsrätt än emittentens övriga förbindelser,

4) en fordran som grundar sig på ett sådant lån vars kapital och ränta samt annan gottgörelse enligt lånevillkoren får betalas endast med en sämre förmånsrätt än alla andra fordringar, då företaget upplöses eller är försatt i konkurs,

5) en fordran som baserar sig på lagen om gåvoutfästelser (625/1947),

6 punkten har upphävts genom L 15.6.2007/712. (15.6.2007/712)

7) i ett dödsbos konkurs, dödsboets skulder med undantag för boutredningsskulder som avses i 18 kap. 5 § i ärvdabalken (40/1965).

(20.8.2004/787)

Fordringarnas inbördes rätt bestäms enligt punkternas nummerordning. Fordringar som nämns i samma punkt har lika rätt, om inte beträffande de i 1 mom. 4 punkten nämnda fordringarna annat överenskommits.

7 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

Genom denna lag upphävs

1) förordningen den 9 november 1868 om förmånsrätt jämte ändringar,

2) lagen den 15 oktober 1937 (347/37) om förmånsrätt för kommunala och kyrkliga utskylder, som påförts på grund av inkomst från fastighet,

3) 57 § äktenskapslagen av den 13 juni 1929 (234/29),

4) 20 § jordlegolagen av den 29 april 1966 (258/66),

5) 102 och 125 §§ hyreslagen av den 10 juli 1987 (653/87), samt

6) 43 § lagen den 16 juli 1990 om bostadsrättsbostäder (650/90).

8 §
Tillämpning av tidigare lag

Om en konkurs har inletts innan denna lag träder i kraft, tillämpas på konkursen alltjämt tidigare stadganden. Vid utsökning tillämpas på motsvarande sätt tidigare stadganden på de fordringar för vilka egendom har utmätts innan denna lag träder i kraft, samt på fordringar för vilka borgenären i övrigt har rätt att yrka på betalning ur den utmätta egendomen, om fordran har uppkommit och egendomen utmätts för en annan skuld innan denna lag träder i kraft.

De stadganden som nämns ovan i 7 § 2 mom. 4-6 punkten tillämpas om den i dessa lagrum reglerade retentionsrätten i gäldenärens egendom har uppkommit innan denna lag träder i kraft.

9 §
Övergångsstadganden

Om en konkurs inleds eller en utmätning verkställs före den 1 januari 1995 tillkommer i 4 § stadgad förmånsrätt,

1) arbetstagares lönefordringar och andra fordringar som baserar sig på ett arbetsförhållande, för det senaste och det innevarande året, samt

2) arbetstagares fordran på de tillgångar som förblivit i arbetsgivarens vård och vilka arbetsgivaren inom ramen för den av honom anordnade intresserörelsen med samtycke av arbetstagaren har avskilt från den lön eller pension som baserar sig på ett arbetsförhållande, för handhavande av vissa av arbetstagarens betalningar.

Om konkurs inleds före den 1 januari 1995 utdelas för en fordran för vilken fastställts en företagsinteckning, med avvikelse från 5 § 1 mom. 60 procent av värdet på den intecknade egendomen, efter att de i 3 och 4 §§ nämnda fordringarna och fordringar med motsvarande förmånsrätt har betalats.

Om en konkurs inleds före den 1 januari 2011 tillkommer i 4 § stadgad förmånsrätt i konkursen

1) det kapitaliserade beloppet av sådan pension som avses i 5 § lagen om socialhjälp, samt

2) pensionsstiftelses fordran på arbetsgivare, vilken täcker det pensionsansvar som orsakas av frivilliga tilläggsförmåner enligt 47 § lagen om pensionsstiftelser (1774/95), till den del betalning inte kan fås ur den pant som utgör säkerhet för fordran.

(29.12.1995/1776)RP 181/92, LaUB 13/92

Ikraftträdelsestadganden:

28.6.1993/611:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.

RP 79/93, LaUB 11/93

29.12.1995/1776:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

RP 187, 188/95, ShUB 28/95, RSv 177/95

21.8.1998/674:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

På fordringar som baserar sig på underhållsbidrag som förfallit innan denna lag träder i kraft tillämpas de bestämmelser som gäller när denna lag träder i kraft. Efter att lagen har trätt i kraft anses sådant underhållsbidrag åtnjuta förmånsrätt som har förfallit till betalning under det sista året innan denna lag träder i kraft. Förmånsrätten för en sådan fordran upphör vid utgången av 1999.

RP 128/1997, LaUB 4/1998, RSv 83/1998

6.11.1998/795:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

Bestämmelserna i denna lag tillämpas inte om beslutet att inleda saneringsförfarande har fattats innan denna lag träder i kraft.

RP 68/1998, LaUB 8/1998, RSv 105/1998

23.12.1998/1098:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

RP 263/1998, LaUB 21/1998, RSv 227/1998

9.8.2002/678:

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2002.

RP 218/2001, LaUB 9/2002, RSv 72/2002

20.2.2004/122:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2004.

Om konkursen har börjat före lagens ikraftträdande, tillämpas de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

RP 26/2003, LaUB 6/2003, RSv 113/2003

20.8.2004/787:

Denna lag träder i kraft den 1 november 2004.

Denna lag tillämpas inte, om arvlåtaren har avlidit före lagens ikraftträdande.

RP 14/2004, LaUB 6/2004, RSv 100/2004

15.6.2007/712:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

RP 83/2006, LaUB 26/2006, RSv 275/2006

22.5.2015/672:

Denna lag träder i kraft samma dag som lagen om föreläggande av böter och ordningsbot (754/2010).

L 672/2015 trädde i kraft 1.12.2016 enligt L 983/2016.

RP 293/2014, LaUB 32/2014, RSv 347/2014

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.