Beaktats t.o.m. FörfS 939/2023.

18.12.1992/1353

Lag om pantlåneinrättningar

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 kap

Allmänna stadganden

1 § (15.8.1997/769)

En pantlåneinrättning är ett aktiebolag som har bildats för att bedriva pantlånerörelse och som har fått koncession för rörelsen. Med pantlånerörelse avses i denna lag utgivande av penninglån till fysiska personer mot pant i lös egendom. En pantlåneinrättning får inte av allmänheten ta emot depositioner eller andra medel som skall återbetalas.

Låntagaren är inte personligen ansvarig för lånet. Panten, som bara kan vara en handfången pant, är den enda säkerheten för lånet.

2 §

Pantlånerörelse får endast bedrivas av pantlåneinrättningar.

Denna lag tillämpas inte på sådan långivning mot pant i lös egendom om vilken stadgas särskilt.

3 § (22.12.2009/1430)

Regionförvaltningsverket i Södra Finland (regionförvaltningsverket) utövar i egenskap av central förvaltningsmyndighet tillsyn över efterlevnaden av denna lag.

3 a § (27.8.2010/748)

Avtalsvillkor som avviker från bestämmelserna i denna lag till nackdel för låntagaren är ogiltiga.

2 kap

Grundande

4 § (22.12.2009/1430)

För pantlånerörelse ska ansökas om koncession hos regionförvaltningsverket. Koncession kan beviljas också för en ny pantlåneinrättning innan den registreras.

I koncessionsansökan ska lämnas tillräckliga uppgifter om pantlåneinrättningens ägare och deras ägarandelar, om förvaltningen och om de personer som sköter förvaltningen. Till ansökan ska stiftelseurkunden fogas. Regionförvaltningsverket har rätt att kräva också andra upplysningar som det anser vara behövliga. Polisen på den berörda orten ska ombes ge ett yttrande om pantlåneinrättningens koncessionsansökan.

Koncession beviljas även ett europabolag som avses i rådets förordning (EG) nr 2157/2001 om stadga för europabolag, nedan europabolagsförordningen, om bolaget har beviljats ett motsvarande tillstånd i någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och har för avsikt att flytta sin hemort till Finland så som bestäms i artikel 8 i nämnda förordning. Flyttningen av hemorten får inte registreras förrän koncession har beviljats. Detsamma gäller när ett europabolag grundas genom fusion så att det övertagande bolaget som har sin hemort i någon annan stat än Finland registreras som europabolag i Finland.

5 § (22.12.2009/1430)

Koncession ska beviljas en pantlåneinrättning, om de uppgifter som erhållits om ägarnas och förvaltningspersonalens tillförlitlighet och lämplighet samt andra uppgifter bekräftar att pantlåneinrättningen kommer att ledas professionellt och tillförlitligt samt enligt sunda och försiktiga affärsprinciper och att pantlåneinrättningen i övrigt kommer att iaktta bestämmelserna i denna lag.

Efter att ha hört sökanden har regionförvaltningsverket rätt att i koncessionen uppställa sådana villkor för pantlåneinrättningens affärsverksamhet som behövs för tillsynen.

5 a § (19.12.2008/892)

5 a § har upphävts genom L 19.12.2008/892.

5 b § (19.12.2008/892)

5 b § har upphävts genom L 19.12.2008/892.

6 §

En pantlåneinrättnings aktiekapital skall vara minst en miljon mark.

Aktiekapitalet skall i sin helhet betalas in i pengar innan pantlåneinrättningen inleder verksamheten.

7 §

I en pantlåneinrättnings bolagsordning skall utöver vad som bestäms i aktiebolagslagen (624/2006) föreskrivas (21.7.2006/640)

1) hur förvaltningen av inrättningen och dess filialer skall ordnas

2) om rätt för styrelsemedlemmarna, deras suppleanter och verkställande direktören samt, om en vice verkställande direktör har utsetts, för denne att höra till förvaltningen för ett annat affärsföretag samt (15.8.1997/769)

3) vilka som har rätt att teckna inrättningens firma.

8 § (15.8.1997/769)

8 § har upphävts genom L 15.8.1997/769.

9 § (15.8.1997/769)

9 § har upphävts genom L 15.8.1997/769.

10 § (22.12.2009/1430)

En anmälan om etablering och indragning av en pantlåneinrättnings filialer ska göras till regionförvaltningsverket.

11 § (22.12.2009/1430)

Innan en pantlåneinrättning inleder sin verksamhet ska den tillställa regionförvaltningsverket

1) ett fullständigt utdrag som visar att registermyndigheten har registrerat inrättningen och som inbegriper bolagsordningen,

2) uppgift om styrelsemedlemmarnas och suppleanternas, verkställande direktörens och, om en vice verkställande direktör har utsetts, dennes samt revisorernas och revisorssuppleanternas namn, medborgarskap och hemort,

3) utredning om hur panterna förvaras och hur de försäkras.

Om de uppgifter som nämns i 1 mom. förändras, ska regionförvaltningsverket utan dröjsmål underrättas.

11 a § (22.12.2009/1430)

En pantlåneinrättning ska innan verksamheten inleds underrätta regionförvaltningsverket om de ägare av andelar i pantlåneinrättningen som äger minst 10 procent av aktiekapitalet eller vars andel svarar för minst 10 procent av den rösträtt som inrättningens aktier medför eller vars andel annars ger rätt att utöva ett därmed jämförbart inflytande i pantlåneinrättningens förvaltning samt om innehavens storlek. Av anmälan ska framgå behövliga uppgifter om andelarnas storlek och ägare. Inrättningen ska omedelbart anmäla de förändringar i innehaven som den fått kännedom om.

Om regionförvaltningsverket konstaterar att ett innehav av någon andel äventyrar pantlåneinrättningens försiktiga och sunda affärsverksamhet, kan det förbjuda ägaren av andelen att utöva sin rösträtt.

Regionförvaltningsverket kan meddela närmare föreskrifter om anmälningar till regionförvaltningsverket enligt denna paragraf.

11 b § (22.12.2009/1430)

Koncessionshavaren ska till regionförvaltningsverket lämna in kopior av revisionsberättelsen och bokslutet med bilagor inom två månader efter det att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts. Koncessionshavaren ska också utan dröjsmål anmäla till regionförvaltningsverket att styrelsemedlemmar och verkställande direktören har bytts ut och lägga fram en utredning över verkställande direktörens behörighet.

3 kap

Förvaltning och revision

12 §

En pantlåneinrättnings styrelse skall ha minst tre medlemmar och minst en suppleant.

Inrättningen skall ha en verkställande direktör. Vad denna lag stadgar om verkställande direktören skall på motsvarande sätt tillämpas på vice verkställande direktören, om en sådan utses för inrättningen. (15.8.1997/769)

13 § (18.9.2015/1149)

I fråga om revisionen av en pantlåneinrättning gäller vad som föreskrivs i revisionslagen (1141/2015), aktiebolagslagen och denna lag.

En pantlåneinrättnings bolagsstämma ska för varje räkenskapsperiod välja minst två revisorer och en revisorssuppleant. Minst en revisor och revisorssuppleant ska vara en CGR-revisor eller en revisionssammanslutning, vars huvudansvariga revisor ska vara en CGR-revisor.

13 a § (18.9.2015/1149)

Patent- och registerstyrelsen ska för en pantlåneinrättning förordna en revisor som uppfyller behörighetsvillkoren, om

1) bestämmelserna i 13 § inte har iakttagits,

2) en revisor inte är oberoende enligt 4 kap. 6 eller 7 § i revisionslagen, eller

3) bolagsordningens bestämmelser om revisorernas antal eller behörighet har överträtts.

Patent- och registerstyrelsen ska be revisionsnämnden om yttrande innan sådana ärenden om oberoende avgörs som avses i 1 mom. 2 punkten.

Patent- och registerstyrelsens förordnande gäller till dess att en ny revisor har utsetts i stället för den som avses i 1 mom.

Regionförvaltningsverket meddelar pantlåneinrättningen förordnande enligt 7 kap. 7 § i aktiebolagslagen.

Patent- och registerstyrelsen och regionförvaltningsverket kan under en mandatperiod entlediga en revisor som de förordnat.

4 kap

Affärsverksamhet

14 §

En pantlåneinrättning får endast bedriva pantlånerörelse och verksamhet som har ett omedelbart samband med denna.

En pantlåneinrättning får endast äga aktier och andelar i andra pantlåneinrättningar samt i sammanslutningar vilka bedriver verksamhet som har ett omedelbart samband med pantlånerörelse samt aktier och andelar som annars är nödvändiga för inrättningen.

Utöver vad som stadgas i 2 mom. får en pantlåneinrättning äga för pantlånerörelsen nödvändiga fastigheter och aktier eller andelar i fastighetssammanslutningar. Endast av särskilda skäl och med tillstånd av finansinspektionen får en pantlåneinrättning äga andra fastigheter och aktier eller andelar i fastighetssammanslutningar. (15.8.1997/769)

14 a § (27.8.2010/748)

I reklam för lån ska den effektiva räntan anges, om låneräntan, någon annan sifferuppgift som beskriver lånekostnaden eller någon annan information om villkoren i låneavtalet framgår av reklamen. I detta fall ska dessutom följande information framgå av reklamen:

1) låneräntan och övriga kostnader för lånet och pantsättningen,

2) lånebeloppet,

3) låneavtalets löptid,

4) lånebeloppet och lånekostnaderna sammanlagt.

Den effektiva räntan och övrig information enligt 1 mom. ska motsvara de lånevillkor som pantlåneinrättningen vanligen erbjuder. Bestämmelser om hur den effektiva räntan ska beräknas och om de antaganden som ska användas för detta utfärdas genom förordning av justitieministeriet.

14 b § (27.8.2010/748)

Pantlåneinrättningen ska handla ansvarsfullt vid kreditgivningen. Det förutsätts särskilt att inrättningen inte marknadsför ett lån så att marknadsföringen tydligt bidrar till att försämra lånesökandens förmåga att noggrant överväga krediten.

15 § (30.1.1998/77)

En pantlåneinrättning får inte ta emot en sak som pant, om inte pantsättaren styrker sin identitet och är myndig eller om det finns skäl att misstänka att pantsättaren saknar rätt att pantsätta saken.

15 a § (27.8.2010/748)

Pantlåneinrättningen ska ge den som ansöker om lån följande uppgifter innan låneavtalet ingås:

1) lånebeloppet,

2) låneräntan och övriga kostnader för lånet och pantsättningen,

3) när lånet förfaller,

4) övriga lånevillkor,

5) rätten enligt 19 § att återbetala lånet i förtid och hur en eventuell kompensation bestäms,

6) den effektiva räntan.

På begäran av den som ansöker om lån ska pantlåneinrättningen lämna uppgifterna skriftligen eller i annan varaktig form.

16 §

Låntagaren skall ges ett till innehavaren ställt pantkvitto.

På begäran av låntagaren får pantkvittot skrivas i hans namn och förses med anteckning om att kvittot endast får överlåtas till en namngiven person. Vad som i denna lag stadgas om innehavare av pantkvitto tillämpas även på den till vilken ett i detta moment angivet pantkvitto överlåtits och som innehar kvittot.

Då ett pantkvitto har överlåtits till en namngiven person, skall denne anmäla överlåtelsen till pantlåneinrättningen. Gör han det inte mister han sin rätt att lösa ut panten.

17 §

På pantkvittot skall antecknas lånets ordningsnummer, datum för pantsättningen, lånets förfallodag, lånekapitalet, räntan, beloppet av den ersättning som motsvarar sådana lånekostnader som långivningen och pantsättningen medför samt lånevillkoren. Räntan och de andra lånekostnader som avses ovan skall antecknas på pantkvittot i penningbelopp. Kvittot skall dessutom innehålla uppgifter om pantens art och de pantsatta föremålens antal samt vid behov deras mått och vikt. (15.8.1997/769)

Varje pantlåneinrättning skall föra ett register över de uppgifter som nämns i 1 mom. I registret skall dessutom antecknas låntagarens namn, hemadress och personbeteckning samt, om pantkvittot endast får överlåtas till en namngiven person, anteckning också om detta samt om en eventuell överlåtelse av pantkvittot.

18 § (27.8.2010/748)

En pantlåneinrättning har rätt att för beviljade lån utöver ränta ta ut ersättningar som motsvarar kostnaderna för långivningen och pantsättningen. Den på pantkvittot antecknade räntan och beloppet av de ersättningar som motsvarar de övriga lånekostnaderna får inte under lånetiden ändras till låntagarens nackdel.

En pantlåneinrättning får inte på förhand ta ut ränta eller någon annan ersättning för lånekostnader.

19 § (27.8.2010/748)

Lånetiden ska vara högst ett år.

Innehavaren av pantkvittot har rätt att lösa ut panten innan lånet förfaller genom att betala lånekapitalet samt räntan och andra överenskomna lånekostnader för den tid som hänför sig till den kredittid som låntagaren utnyttjat. Varje påbörjad månad efter lånetidens begynnelsedag räknas då som en hel månad.

Ett lån får förnyas. Ett nytt pantkvitto eller ett annat skriftligt avtal om förnyande ska upprättas mellan pantlåneinrättningen och innehavaren av pantkvittot.

20 §

Pantlåneinrättningen får inte lämna ut en pant, om inte den som innehar pantkvittot styrker sin identitet.

21 §

Vad som stadgas i 10 kap. 2 § handelsbalken tillämpas inte på försäljning av en pant som innehas av en pantlåneinrättning.

Har i pant givits aktier som medför rätt att besitta en lägenhet som enbart eller huvudsakligen är avsedd att användas av låntagaren som bostad, skall låntagaren underrättas om att lånet har förfallit till betalning. Av underrättelsen skall framgå att panten säljs, om inte lånet betalas genom att lånekapitalet, räntan och övriga i pantkvittot avtalade lånekostnader betalas inom två månader från underrättelsen. I underrättelsen skall även nämnas att aktier som avses i detta moment på yrkande av ägaren med stöd av 22 § 1 mom. kan säljas även med anlitande av en fastighetsförmedlare. (15.8.1997/769)

22 §

Om en pant inte löses ut senast den dag då lånet förfaller till betalning, har pantlåneinrättningen rätt att vidta åtgärder för försäljning av panten. Inrättningen skall sälja panten på offentlig auktion. Aktier som nämns i 21 § 2 mom. skall dock på yrkande av låntagaren eller om de ägs av någon annan än låntagaren, på yrkande av ägaren säljas med anlitande av en fastighetsförmedlare.

Pantlåneinrättningen får inte sälja en pant tidigare än en månad efter lånets förfallodag eller, i det fall som avses i 21 § 2 mom., två månader efter underrättelsen, om inte innehavaren av pantkvittot samtycker till att panten säljs tidigare. Utan samtycke av innehavaren av pantkvittot får panten säljas senare än fyra månader efter lånets förfallodag endast om det med hänsyn till säsongvariationer eller andra omständigheter som påverkar pantens försäljningspris finns grundad anledning till detta. (15.8.1997/769)

Så länge panten är osåld har pantkvittots innehavare rätt att lösa ut den genom att till pantlåneinrättningen betala lånekapitalet, räntorna och övriga avtalade lånekostnader samt ersättning för kostnader som beror på försäljningsåtgärder. Utöver räntan för lånetiden får dröjsmålsränta inte uppbäras för längre tid än fyra månader från förfallodagen. (15.8.1997/769)

När aktier som nämns i 21 § 2 mom. säljs med anlitande av en fastighetsförmedlare, skall de säljas senast fyra månader efter den underrättelse som avses i 21 § 2 mom., om inte pantlåneinrättningen samtycker till en längre försäljningstid. Om pantlåneinrättningen inte samtycker till en längre försäljningstid, skall panten säljas på auktion. (15.8.1997/769)

22 a § (15.8.1997/769)

En pantlåneinrättning får själv köpa panten på offentlig auktion. Pantlåneinrättningen har rätt att sälja de varor som den skaffat på detta sätt.

23 §

Guld- och silverföremål vilkas metallvärde lätt kan fastställas får inte säljas under detta.

24 § (25.8.2016/741)

Värdepapper som avses i 2 kap. 1 § i värdepappersmarknadslagen (746/2012) ska dock trots 22 § 1 mom. i denna lag säljas på en reglerad marknad som avses i 2 kap. 5 § i värdepappersmarknadslagen eller på en multilateral handelsplattform som avses i 2 kap. 9 § i den lagen till det vid tiden för försäljningen gällande börs- eller marknadspriset.

25 § (15.8.1997/769)

Har överskott som är 300 mark eller större uppkommit vid försäljning av en pant, skall pantlåneinrättningen utan oskäligt dröjsmål underrätta låntagaren eller den till vilken pantkvittot överlåtits.

Pantlåneinrättningen skall betala överskottet till innehavaren av pantkvittot eller till den som enligt 27 § hade fått lösa ut panten. Yrkande om betalning av överskottet skall framställas inom ett år från försäljningsdagen. Sker detta inte, har pantlåneinrättningen rätt till överskottet. Pantlåneinrättningen är inte skyldig att betala ränta på överskott.

Pantlåneinrättningen får inte driva in underskott som uppkommit vid försäljning av en pant.

26 §

Har pantkvittot förkommit, skall den som förlorat det utan dröjsmål meddela pantlåneinrättningen detta samt när och hur kvittot har förkommit.

Pantlåneinrättningen skall föra en särskild förteckning över pantkvitton som enligt anmälan har förkommit. En person har rätt att endast få sådana uppgifter ur förteckningen som gäller ett lån till honom. Samma rätt har den till vilken pantkvittot i enlighet med 16 § 3 mom. har överlåtits. (15.8.1997/769)

Är den som anmäler att ett pantkvitto förkommit någon annan än låntagaren, skall låntagaren underrättas om att denna anmälan har gjorts.

27 §

Om låntagaren eller den till vilken pantkvittot överlåtits har anmält att pantkvittot förkommit, får han lösa ut panten, om ingen annan gör anspråk på den. Panten kan lösas ut sedan lånet förfallit eller en månad förflutit från registrering enligt 26 § 2 mom. Den skall dock lösas ut senast två månader efter lånets förfallodag. (15.8.1997/769)

Är den som anmält att ett pantkvitto har förkommit någon annan än låntagaren får han, om ingen annan åberopar rätt till panten, lösa ut denna sedan två månader förflutit från förfallodagen eller, om anmälan som avses i 26 § 3 mom. har gjorts efter förfallodagen, två månader efter anmälan.

28 §

Finns det grundad anledning att misstänka att en sak som erbjudits som pant har stulits eller att pantsättaren annars olovligen fått saken i sin besittning, skall pantlåneinrättningen omedelbart anmäla detta till förundersökningsmyndigheten. På samma sätt skall förfaras om det finns grundad anledning att anta om pantkvittots innehavare eller den som enligt 27 § anmäler att kvittot förkommit, svikligen och utan laglig rätt kräver att få lösa ut panten.

På panter av betydande ekonomiskt värde tillämpas med avvikelse från 1 mom. lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism (444/2017). (28.6.2017/453)

28 a § (30.1.1998/77)

28 a § har upphävts genom L 30.1.1998/77.

28 b § (30.1.1998/77)

28 b § har upphävts genom L 30.1.1998/77.

29 §

Panterna skall vara försäkrade mot skador på ett betryggande sätt.

5 kap

Särskilda stadganden

30 § (22.12.2009/1430)

Lagstiftningen om aktiebolag tillämpas på pantlåneinrättningar, om inte annat föreskrivs i denna lag.

Regionförvaltningsverket beviljar pantlåneinrättningar tillstånd enligt 6 kap. 10 § 2 mom. och 19 § 1 mom. i aktiebolagslagen.

30 a § (22.12.2009/1430)

Om en pantlåneinrättning har för avsikt att flytta sitt säte till någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet i enlighet med artikel 8 i europabolagsförordningen, ska pantlåneinrättningen utan dröjsmål efter att ha anmält förslaget för registrering sända regionförvaltningsverket en kopia av det förslag om flyttning och den redogörelse som avses i artikel 8.2 och 8.3 i den förordningen.

Registermyndigheten får inte ge intyg enligt 9 § 5 mom. i lagen om europabolag (742/2004) om regionförvaltningsverket innan tillstånd enligt 2 mom. i samma paragraf beviljats har meddelat registermyndigheten att pantlåneinrättningen inte har iakttagit bestämmelserna om flyttning av säte eller om avslutande av verksamheten i Finland. Tillstånd får beviljas innan en månad har förflutit från den dag som avses i 16 kap. 6 § 2 mom. i aktiebolagslagen endast om regionförvaltningsverket har meddelat att det inte motsätter sig flyttning av sätet.

30 b § (22.12.2009/1430)

Om en pantlåneinrättning deltar i en gränsöverskridande fusion eller delning inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, får registermyndigheten inte utfärda intyg över fusionen enligt 4 § 3 mom. i lagen om europabolag eller 16 kap. 26 § i aktiebolagslagen eller över delningen enligt 17 kap. 25 § i aktiebolagslagen, om regionförvaltningsverket innan tillstånd som avses i 2 mom. i samma paragraf beviljats har meddelat registermyndigheten att pantlåneinrättningen inte har iakttagit bestämmelserna om fusion eller delning eller om avslutande av verksamheten i Finland. Tillstånd får beviljas innan en månad har förflutit från den dag som avses i 16 kap. 6 § 2 mom. eller 17 kap. 6 § 2 mom. i aktiebolagslagen endast om regionförvaltningsverket har meddelat att det inte motsätter sig fusionen eller delningen.

31 §

I en pantlåneinrättnings firma skall ordet pant ingå.

Endast pantlåneinrättningar får använda benämningen ""pant"" i sin firma eller annars som beteckning för sin verksamhet. Oaktat förbudet får benämningen ""pant"" användas i en firma eller för att beskriva verksamheten, om det är uppenbart att användningen av ordet inte på ett missvisande sätt hänvisar till pantlåneinrättningarnas verksamhet. (15.8.1997/769)

32 § (15.8.1997/769)

Underrättelse som avses i 21 § 2 mom., 25 § 1 mom. och 26 § 3 mom. anses ha skett då ett meddelande har skickats som rekommenderat brev under den adress som låntagaren eller den till vilken pantkvittot överlåtits har uppgivit eller som pantlåneinrättningen annars känner till.

33 § (15.8.1997/769)

Styrelsemedlemmarna och suppleanterna i en pantlåneinrättning, verkställande direktören, vice verkställande direktören om en sådan har utsetts för inrättningen, filialföreståndarna, revisorerna och de anställda samt sådana personer som på uppdrag av dessa utför en uppgift är skyldiga att hemlighålla vad de i sin verksamhet har fått veta om en kunds eller någon annans enskilda förhållanden, ekonomiska ställning eller företagshemlighet. Uppgifter som ska hemlighållas får inte heller lämnas till bolagsstämman eller till en aktieägare. (10.8.2018/638)

En pantlåneinrättning är skyldig att lämna upplysningar som avses i 1 mom. till åklagar- och förundersökningsmyndigheter för utredande av brott samt till sådana myndigheter som enligt lag annars har rätt att få uppgifter av detta slag.

En pantlåneinrättning har rätt att lämna upplysningar som avses i 1 mom. till ett i 1 kap. 7 § 1 mom. i kreditinstitutslagen (610/2014) avsett kreditinstitut inom samma koncern, om det med tanke på det mottagande kreditinstitutets riskhantering är behövligt att upplysningarna lämnas. (8.8.2014/634)

34 § (19.12.2008/892)

34 § har upphävts genom L 19.12.2008/892.

35 § (15.8.1997/769)

En pantlåneinrättnings grundare, en styrelsemedlem eller suppleant, verkställande direktören, vice verkställande direktören om en sådan har utsetts för inrättningen, samt en anställd är skyldig att ersätta skada som han i sin verksamhet uppsåtligen eller av vållande har orsakat en låntagare, innehavaren av ett pantkvitto eller någon annan genom att bryta mot denna lag eller bolagsordningen.

En aktieägare i en pantlåneinrättning är skyldig att ersätta skada som han genom medverkan till brott mot denna lag eller bolagsordningen uppsåtligen eller av grov vårdslöshet har vållat pantlåneinrättningen, en aktieägare eller någon annan person.

36 §

Om jämkning av skadestånd samt fördelning av skadeståndsansvaret mellan två eller flera skadeståndsskyldiga gäller 2 och 6 kap. skadeståndslagen (412/74).

37 § (21.4.1995/609)

Den som

1) bedriver pantlåneverksamhet i strid med denna lag eller

2) försummar att göra anmälan enligt 28 §

skall, om inte strängare straff stadgas i någon annan lag, för pantlånebrott dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

Straff för brott mot tystnadsplikt enligt 33 § ådöms enligt 38 kap. 1 och 2 § strafflagen, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs i någon annan lag. (30.1.1998/77)

38 § (15.8.1997/769)

Den som

1) bryter mot ett förbud som stadgas i 1 § 1 mom., 14 a, 15, 18 eller 20 §, 22 § 3 mom., 23 § eller 25 § 3 mom. eller

2) inte iakttar vad som stadgas i 16 § 1 och 2 mom., 17 §, 21 § 2 mom., 22 § 1, 2 och 4 mom., 25 § 1 och 2 mom., 26 § 2 och 3 mom. eller 29 §

skall, om inte gärningen är ringa eller strängare straff stadgas i någon annan lag, för pantlåneförseelse dömas till böter.

För pantlåneförseelse kan också dömas en medlem eller suppleant i pantlåneinrättningens styrelse, verkställande direktören, vice verkställande direktören om en sådan har utsetts för inrättningen, eller en anställd, om han uppsåtligen lämnar myndigheterna oriktiga eller vilseledande uppgifter om inrättningen eller någon kund. Detsamma gäller en revisor hos pantlåneinrättningen som uppsåtligen lämnar oriktiga uppgifter eller försummar att göra anmärkning eller anmälan om någon brist eller något missbruk som han har observerat.

38 a § (30.1.1998/77)

38 § har upphävts genom L 30.1.1998/77.

39 § (13.5.2011/469)

Har genom brott eller förseelse som nämns i denna lag endast någon enskilds rätt blivit kränkt, får åklagaren inte väcka åtal, om inte målsäganden har anmält brottet till åtal.

40 § (22.12.2009/1430)

Regionförvaltningsverket ska förbjuda pantlånerörelse som bedrivs utan koncession enligt denna lag.

Om koncessionshavaren försummar sina skyldigheter enligt denna lag, lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism eller sin bolagsordning, kan regionförvaltningsverket uppmana koncessionshavaren att fullgöra sina skyldigheter inom en viss tid. (28.6.2017/453)

Regionförvaltningsverket kan förena förbud eller uppmaningar enligt denna paragraf med vite. Förbud enligt 1 mom. måste dock förenas med vite, om detta inte av något särskilt skäl är obehövligt. Vitet döms ut av Tavastehus förvaltningsdomstol. I övrigt föreskrivs om vite i viteslagen (1113/1990).

40 a § (22.12.2009/1430)

Regionförvaltningsverket ska återkalla koncessionen, om

1) pantlåneinrättningen i sin verksamhet på ett väsentligt sätt har brutit mot lag, förordning eller föreskrifter som en myndighet med stöd av lag eller förordning har meddelat eller fastställt eller om det inte längre finns förutsättningar för beviljande av koncession,

2) pantlåneinrättningen har upphört med sin verksamhet för en längre tid än sex månader,

3) pantlåneinrättningen inte har inlett sin verksamhet inom tolv månader efter det att koncession beviljats, eller

4) felaktiga uppgifter lämnades i ansökan om koncession.

Om regionförvaltningsverket med stöd av 1 mom. återkallar en pantlåneinrättnings koncession, kan det samtidigt bestämma hur verksamheten ska avslutas.

Regionförvaltningsverket ska anmäla till registermyndigheten att en koncession har återkallats.

Om det med beaktande av förhållandena vore oskäligt att återkalla koncessionen, kan regionförvaltningsverket i stället ge koncessionshavaren en skriftlig varning.

Regionförvaltningsverket kan på pantlåneinrättningens ansökan återkalla dess koncession, om inrättningen har beslutat att upphöra med den koncessionspliktiga verksamheten. På återkallelse enligt detta moment tillämpas 2 och 3 mom.

40 b § (22.12.2009/1430)

Regionförvaltningsverket har rätt att få sådana uppgifter ur straffregistret och ur det i 46 § i lagen om verkställighet av böter (672/2002) nämnda bötesregistret som behövs för tillsynen och för behandlingen av ärenden som gäller beviljande och återkallelse av koncession.

Regionförvaltningsverket har utan hinder av sekretessbestämmelserna rätt att på begäran få sådana andra uppgifter av koncessionshavaren som behövs för tillsynen över efterlevnaden av denna lag.

40  c § (10.6.2022/433)

I fråga om andra beslut än sådana som avses i 5, 40 och 40 a § får omprövning begäras. Bestämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen (434/2003).

Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol i ett i 1 mom. avsett beslut med anledning av en begäran om omprövning och i ett i 5, 40 och 40 a § avsett beslut finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019).

Ett beslut enligt denna lag om att återkalla en koncession ska iakttas trots ändringssökande, om inte förvaltningsdomstolen bestämmer något annat.

41 §

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas vid behov genom förordning.

6 kap

Ikraftträdande

42 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993. Genom denna lag upphävs

1) förordningen den 19 april 1898 angående rätt att utöva pantlånerörelse såsom yrke,

2) kungörelsen den 19 april 1898 angående den tillsyn, som skall över pantlåneanstalterna utövas samt

3) instruktionen den 19 april 1898 för inspektören av pantlåneanstalterna i landet.

Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

43 §

Med undantag av 4-5 §§ tillämpas denna lag också på pantlåneinrättningar som innan lagen trätt i kraft har erhållit tillstånd att bedriva pantlånerörelse. En sådan inrättning skall inom två år efter ikraftträdandet söka fastställelse av bolagsordningen och reglementet.

På ett pantsättningsavtal som ingåtts innan denna lag trädde i kraft tillämpas dock fortfarande de stadganden som gällde då denna lag trädde i kraft.

RP 267/92, EkUB 53/92

Ikraftträdelsestadganden:

21.4.1995/609:

Denna lag träder i kraft den 1 september 1995.

RP 94/93, LaUB 22/94, StoUB 10/94

15.8.1997/769:

Denna lag träder i kraft den 1 september 1997.

En pantlåneinrättning skall ändra sin bolagsordning i enlighet med denna lag inom två år från att lagen har trätt i kraft.

En pantlåneinrättning skall inom ett år från att lagen trätt i kraft underrätta finansinspektionen om de i 11 a § avsedda ägarna av andelar i pantlåneinrättningen samt om storleken av innehaven.

En pantlåneinrättning skall inom två år från att lagen har trätt i kraft söka sådant tillstånd av finansinspektionen som avses i 14 § 3 mom. om pantlåneinrättningen äger i lagrummet avsedda fastigheter och aktier eller andelar i fastighetssammanslutningar.

På pantsättningsavtal som har ingåtts innan denna lag träder i kraft tillämpas dock fortfarande de stadganden som gällde innan lagen trätt i kraft.

RP 16/1996, EkUB 15/1997, RSv 83/1997

30.1.1998/77:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1998.

RP 158/1997, FvUB 26/1997, RSv 221/1997, Rådets direktiv 91/308/EEG

27.6.2003/598:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.

Om en koncessionsansökan som avses i denna lag har inkommit till finansministeriet innan denna lag trätt i kraft, skall på behandlingen av ärendet tillämpas den lag som gällde innan denna lag trädde i kraft.

RP 175/2002, EkUB 27/2002, RSv 277/2002

13.8.2004/757:

Denna lag träder i kraft den 8 oktober 2004.

RP 55/2004, EkUB 13/2004, RSv 107/2004, Rådets förordning (EG) nr 2157/2001 (32001R2157); EGT nr L 294, 8.10.2001, s. 1

21.7.2006/640:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2006.

RP 109/2005, EkUB 7/2006, RSv 63/2006

9.2.2007/142:

Denna lag träder i kraft den 15 februari 2007.

RP 21/2006, EkUB 25/2006, RSv 252/2006

13.4.2007/478:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.

RP 194/2006, EkUB 33/2006, RSv 293/2006

28.12.2007/1429:

Denna lag träder i kraft den 31 december 2007.

RP 103/2007, EkUB 8/2007, RSv 115/2007, Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/56/EG, EGT nr L 310, 12.7.2005, s. 1–9

19.12.2008/892:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

RP 66/2008, EkUB 20/2008, RSv 109/2008

22.12.2009/1430:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 161/2009, FvUB 18/2009, RSv 205/2009

27.8.2010/748:

Denna lag träder i kraft den 1 december 2010.

På avtal som ingåtts innan denna lag trätt i kraft tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 24/2010, EkUB 10/2010, RSv 89/2010, Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/48/EG (308L0048); EGT nr L 133, 22.5.2008, s. 66, Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/22/EG (309L0022); EGT nr L 110, 1.5.2009, s. 30

13.5.2011/469:

Denna lag träder i kraft den 17 maj 2011.

RP 286/2010, LaUB 34/2010, RSv 311/2010

8.8.2014/634:

Denna lag träder i kraft den 15 augusti 2014.

RP 39/2014, EkUB 6/2014, RSv 62/2014

7.8.2015/948:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 230/2014, LaUB 26/2014, RSv 319/2014

18.9.2015/1149:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 254/2014, EkUB 34/2014, RSv 371/2014

25.8.2016/741:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2016.

RP 46/2016, EkUB 15/2016, RSv 98/2016

28.6.2017/453:

Denna lag träder i kraft den 3 juli 2017.

RP 228/2016, FvUB 8/2017, RSv 57/2017

10.8.2018/638:

Denna lag träder i kraft den 15 augusti 2018.

RP 49/2018, EkUB 11/2018, RSv 70/2018, Europaparlamentets och rådets direktiv 2016/943/EU (32016L0943); EUVL L 157, 15.6.2016, s. 1

10.6.2022/433:

Denna lag träder i kraft den 16 juni 2022.

RP 90/2021, LaUB 7/2022, RSv 55/2022

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.