Beaktats t.o.m. FörfS 132/2023.

9.10.1992/912

Förordning om klientavgifter inom social- och hälsovården

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

På föredragning av social- och hälsovårdsministern stadgas med stöd av lagen den 3 augusti 1992 om klientavgifter inom social- och hälsovården (734/92):

1 kap

Allmänna stadganden

1 § (24.11.2022/957)
Tillämpningsområde

För social- och hälsovårdstjänster som ordnas av ett välfärdsområde får de avgifter som fastställs i denna förordning tas ut, om inte något annat föreskrivs särskilt.

Vad som i denna förordning föreskrivs om välfärdsområden tillämpas på Helsingfors stad och HUS-sammanslutningen till de delar de ordnar social- och hälsovård i enlighet med lagen om ordnande av social- och hälsovård (612/2021) och lagen om ordnande av social- och hälsovården och räddningsväsendet i Nyland (615/2021).

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) klient en eller flera personer som använder social- och hälsovårdstjänster eller som tjänsterna gäller; vid hemservice för barnfamiljer enligt 18 a § i socialvårdslagen (1301/2014), vid hemvård som ordnas för barn enligt 19 a § i den lagen och vid hemsjukvård som ordnas för barn enligt 25 § i hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010) anses som klient vid sidan av barnet också föräldrar eller andra vårdnadshavare som lever i gemensamt hushåll med barnet, (24.11.2022/957)

2) familj personer som lever i gemensamt hushåll i äktenskap eller äktenskapsliknande förhållanden samt deras minderåriga barn som bor i samma hushåll; (30.12.1992/1648)

3) vårddag den dag då en person har tagits in för anstaltsvård, vårddygnen därefter och den dag då personen i fråga lämnar anstalten, samt (23.10.1998/772)

4) service i hemmet hemservice för barnfamiljer enligt 18 a § i socialvårdslagen, stödtjänster enligt 19 § i den lagen och hemvård enligt 19 a § i den lagen samt hemsjukvård enligt 25 § i hälso- och sjukvårdslagen. (24.11.2022/957)

(30.12.1992/1648)

2 kap

Avgifter för öppenvårdstjänster

3 §
Service i hemmet (30.12.1992/1648)

1 mom. har upphävts genom F 20.5.2021/417. (20.5.2021/417)

2 mom. har upphävts genom F 20.5.2021/417. (20.5.2021/417)

3 mom. har upphävts genom F 20.5.2021/417. (20.5.2021/417)

4 mom. har upphävts genom F 24.11.2022/957. (24.11.2022/957)

För tillfällig service i hemmet kan det tas ut en skälig avgift som välfärdsområdet bestämmer. För tillfällig hemsjukvård kan det dock tas ut högst 19,20 euro för läkares eller tandläkares hembesök och högst 12,20 euro för hembesök av någon annan person. För tillfällig hemsjukvård får det dock inte tas ut någon särskild avgift hos personer som får fortgående hemsjukvård. (24.11.2022/957)

För specialiserad sjukvård som ges i klientens hem kan uppbäras en avgift enligt 8 §. För vård som ges i serie får dock uppbäras högst en avgift enligt 11 §. (23.12.1999/1309)

7 mom. har upphävts genom F 24.11.2022/957. (24.11.2022/957)

4 § (18.4.1997/343)

4 § har upphävts genom F 18.4.1997/343.

5 §
Boendetjänster

Om någon får ersättning för specialkostnader för serviceboende som nämns i 8 § 2 mom. lagen om service och stöd på grund av handikapp (380/87) enligt någon annan lag, kan för servicen uppbäras högst en avgift som motsvarar ersättningen. Avgiften får dock inte överstiga kostnaderna för serviceboendet.

6 §
Färdtjänst för gravt handikappade

För färdtjänst som ordnas för gravt handikappade enligt 8 § 2 mom. lagen om service och stöd på grund av handikapp kan uppbäras högst en avgift som motsvarar den avgift som uppbärs i offentlig trafik på orten eller en annan därmed jämförbar skälig avgift.

7 § (11.11.2021/931)
Avgifter för öppenvård vid hälsovårdscentral

Hos den som fyllt 18 år kan i enlighet med vad huvudmannen för en hälsocentral beslutar för läkartjänster inom öppenvården vid hälsocentraler följande avgifter tas ut:

1) en årsavgift på högst 41,80 euro som gäller ett kalenderår vid den hälsovårdscentral till vilken avgiften har betalats; om klienten inte betalar en årsavgift tas en besöksavgift på 20,90 euro ut oberoende av antalet besök, eller

2) en besöksavgift på högst 20,90 euro; avgiften får dock tas ut för endast de tre första besöken på samma hälsovårdscentral under kalenderåret.

Hos den som fyllt 18 år kan på hälsovårdscentralens jourmottagning vardagar mellan klockan 20.00 och 8.00 samt på lördagar, söndagar och helgdagar tas ut högst 28,70 euro per besök i stället för den avgift som anges i 1 mom. Avgiften för jourbesök beaktas inte då de i 1 mom. 2 punkten avsedda besöken räknas.

För individuell fysioterapi vid en hälsovårdscentral kan tas ut högst 11,60 euro per vårdtillfälle.

8 §
Sjukhusens poliklinikavgifter

Hos den som undersöks eller behandlas på polikliniken vid ett sjukhus som ger specialiserad sjukvård enligt 3 § 3 punkten i hälso- och sjukvårdslagen eller någon annan verksamhetsenhet för sådan specialiserad sjukvård eller på hälsovårdscentralens poliklinik vid ett specialistlett sjukhus kan det tas ut högst 41,80 euro per besök. Samma avgift kan tas ut hos alla som fyllt 18 år i samband med den jour som hälsovårdscentralen och sjukhuset gemensamt ordnar på sjukhuset vardagar mellan klockan 20.00 och 8.00 samt på lördagar, söndagar och helgdagar. (24.11.2022/957)

Avgift enligt 1 mom. får inte uppbäras för behandling som ges vid en verksamhetsenhet inom den psykiatriska öppenvården.

Om en patient efter undersökning på poliklinik omedelbart tas in på sjukhuset för vård, uppbärs hos honom i stället för den avgift som stadgas i 1 mom. en avgift enligt 12 §.

8 a § (5.12.2001/1168)
Dagkirurgi

För ett dagkirurgiskt ingrepp som görs i operationssal och som kräver allmän anestesi, omfattande bedövning eller intravenös medicinering kan i stället för den avgift som anges i 8 § tas ut högst 136,90 euro. (11.11.2021/931)

Om en person som undergått ett dagkirurgiskt ingrepp på grund av en komplikation eller av någon motsvarande orsak upptar vårdplatsen till följande dygn kan hos personen i fråga utöver den i 1 mom. nämnda avgiften tas ut den vårddagsavgift som anges i 12 §.

8 b § (23.12.1999/1309)
Laboratorieundersökningar och radiologiska undersökningar

För laboratorieundersökningar och radiologiska undersökningar som görs efter remiss från privatläkare och till vilka inte ansluter sig andra undersökningar eller behandlingsåtgärder kan uppbäras högst en avgift som motsvarar kostnaderna för produktion av servicen.

9 §
Undersökning och vård av mun och tänder

För undersökning och vård av mun och tänder vid en hälsovårdscentral kan tas ut en grundavgift på högst 10,30 euro per besök när vården ges av en munhygienist. För tandläkarvård kan en grundavgift på högst 13,30 euro tas ut och för specialisttandvård högst 19,50 euro per besök. (11.11.2021/931)

Utöver grundavgiften enligt 1 mom. kan för undersökning och vård enligt gällande åtgärdsklassificering inom hälso- och sjukvården för munhygieniska åtgärder tas ut högst följande avgifter:

1) bilddiagnostiska undersökningar

a) tandbild 8,50 euro,

b) panoramaröntgen av käkarna och hela tanduppsättningen 19,20 euro,

2) åtgärder inom förebyggande vård som hänför sig till främjande av munhälsa enligt grupp SC i åtgärdsklassificeringen 8,50 euro per besök,

3) undersökningar, granskningar av tänder och vård av sjukdom enligt åtgärdsklassificeringens svårighetsklass, med undantag för de i 4 punkten angivna protetiska åtgärderna

a) 8,50 euro för en åtgärd i svårighetsklass 0–2,

b) 19,20 euro för en åtgärd i svårighetsklass 3 och 4,

c) 38 euro för en åtgärd i svårighetsklass 5–7,

d) 55,60 euro för en åtgärd i svårighetsklass 8–10,

e) 78,00 euro för en åtgärd i svårighetsklass 11 eller högre,

4) protetiska åtgärder

a) rebasering av protes 55,60 euro,

b) reparation av protes 38 euro,

c) protes med akryldelar och helprotes 186 euro,

d) kronor och bryggor 186 euro per tand,

e) skeletterad protes 225,70 euro.

(11.11.2021/931)

Utöver avgifterna enligt 1 och 2 mom. kan de tandtekniska utgifterna för tandregleringsapparater och tandprotetisk behandling uppbäras högst enligt de faktiska kostnaderna, om patienten inte har betalt avgiften direkt till tillverkaren.

För specialmaterial kan uppbäras högst en avgift som motsvarar de verkliga kostnaderna.

Har en patient genom förfarande som strider mot meddelade bruksanvisningar eller av uppenbar vårdslöshet orsakat att en regleringsapparat har försvunnit eller skadats, kan hos honom uppbäras de tandtekniska utgifterna högst enligt de faktiska kostnaderna för anskaffning av en ny regleringsapparat eller reparation av den skadade.

Avgifter som anges i 1–4 mom. får inte tas ut hos personer som inte har fyllt 18 år. Hos den som har frontmannatecken, fronttjänsttecken, fronttecken eller veterantecken eller som har ett i 2 § i lagen om rehabilitering för personer som tjänstgjort i vissa uppdrag under Finlands krig (1039/1997) avsett intyg om deltagande i minröjning enligt 1 § 2 mom. 3 punkten i den lagen, får avgift inte tas ut för tandkontroll, profylaktisk behandling eller kliniskt arbete som hör till protetik. (24.11.2022/957)

9 a § (13.6.2001/506)
Specialiserad sjukvård som hänför sig till mun och käkar

Då specialiserad sjukvård som hänför sig till mun och käkar ges vid en hälsovårdscentral kan i stället för de avgifter som anges i 9 § högst en avgift enligt 8 § 1 mom. eller 8 a § uppbäras, om orsaken till undersökningen och behandlingen är

a) utvecklingsstörning i tänderna, käkarna eller ansiktet,

b) grav, funktionshämmande, omfattande, medfödd utvecklingsstörning eller avsaknad av tänder,

c) smärttillstånd i huvud- och käkregionen,

d) strålbehandling av hals- och huvudregionen, cytostatikabehandling eller

e) mun- och tandvård som är nödvändig för behandling av någon annan sjukdom än en tandsjukdom.

10 § (26.11.2009/951)
Sjuktransport

För sjuktransport med ett sjuktransportfordon kan uppbäras högst en avgift enligt den taxa som har fastställts genom förordning av statsrådet. Denna avgift kan uppbäras även då patientens tillstånd tack vare vård i den mån har förbättrats att transport till vårdplatsen inte behövs.

Den avgift som anges i 1 mom. får inte uppbäras för transport av patient med sjuktransportfordon enligt läkares beslut från en vårdplats vid en hälsovårdscentral eller ett sjukhus till en annan vårdinrättning eller till hemvård.

Enligt sjukförsäkringslagen (1224/2004) har den försäkrade rätt att få ersättning för kostnaderna för sjuktransport enligt vad som stadgas i den nämnda lagen.

11 §
Vård i serie

För vård som ges i serie, såsom kontinuerlig dialysvård, medicinsk rehabilitering, hyposensibiliseringsbehandling, behandling av tal- och röststörningar, strål- och cytostatikabehandling och annan motsvarande vård, kan tas ut högst 11,60 euro per vårdtillfälle. Avgiften får tas ut för högst 45 vårdtillfällen under ett kalenderår. (11.11.2021/931)

Den avgift som anges i 1 mom. får inte uppbäras för vård av personer som inte har fyllt 18 år eller för hyposensibiliseringsbehandling, behandling av tal- och röststörningar, strål- och cytostatikabehandling och annan motsvarande vård som ges vid hälsovårdscentral.

3 kap

Avgifter för anstaltsvård

12 § (19.6.2008/464)
Kortvarig anstaltsvård

Hos den som är i kortvarig anstaltsvård kan det tas ut högst 22,80 euro per vårddag för vård och uppehälle på en psykiatrisk verksamhetsenhet och högst 49,60 euro per vårddag för annan kortvarig anstaltsvård. Vid hälsovårdscentraler eller på sjukhus eller vid deras verksamhetsenheter får avgifter dock inte tas ut hos den som inte har fyllt 18 år till den del vårddagarna är fler än sju under ett kalenderår. Avgifter får inte heller tas ut för observationstid enligt 9 c § i mentalvårdslagen (1116/1990), om inte den som tagits in för observation på basis av observationen meddelas ett sådant beslut om vård oberoende av patientens vilja som avses i 8 § i den lagen. (24.11.2022/957)

Per kalenderdygn får tas ut vårddagsavgift endast en gång. Om klienten flyttas direkt till en annan anstalt får den remitterande anstalten inte ta ut avgift för den dag då klienten flyttas.

13 §
Avgifter för dag- och nattvård

Om det från vårdsynpunkt är ändamålsenligt att någon vårdas på hälsovårdscentral, sjukhus eller dess verksamhetsenhet eller vid en anstalt inom socialvården eller någon annan verksamhetsenhet antingen endast om dagen (dagvård) eller endast om natten (nattvård), kan hos honom eller henne tas ut högst 22,80 euro per dygn i stället för den avgift som anges i 12 §. (11.11.2021/931)

Den avgift som anges i 1 mom. får inte uppbäras för vård som givits vid en verksamhetsenhet inom den psykiatriska öppenvården, för specialomsorger enligt lagen om specialomsorger om utvecklingsstörda (519/77), för poliklinisk missbrukarvård, för skyddat arbete som avses i 22 § 2 mom. lagen om service och stöd på grund av handikapp. Avgift får inte heller uppbäras hos personer som inte har fyllt 18 år och som vårdas på hälsovårdscentral eller sjukhus eller dess verksamhetsenhet till den del vårddagarna är fler än sju under ett kalenderår.

14 §
Avgifter för rehabilitering

För rehabilitering som avses i 29 § 1 mom. 7 punkten i hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010) och som ges åt personer med funktionshinder i form av anstaltsvård, eller för rehabilitering som ges såsom specialomsorger om utvecklingsstörda kan högst 17,10 euro per vårddag tas ut. (11.11.2021/931)

Avgift enligt 1 mom. får inte på hälsovårdscentral eller sjukhus eller dess verksamhetsenhet uppbäras hos personer som inte har fyllt 18 år till den del vårddagarna är fler än sju under ett kalenderår.

15 § (27.3.2003/251)
Långvarig anstaltsvård

Innan avgiften för långvarig anstaltsvård bestäms skall den myndighet som beslutar om bestämmandet av avgiften utreda om klienten innan anstaltsvården inletts har levt i gemensamt hushåll i äktenskap eller äktenskapsliknande förhållande eller om klienten har minderåriga barn vars underhåll har varit helt eller delvis beroende av klientens inkomster. I utredningen skall även beaktas vad som i 3 § 2 mom. lagen om underhåll för barn (704/1975) bestäms om föräldrarnas ansvar för kostnaderna för barnets utbildning efter det att barnet fyllt 18 år. På basis av utredningen skall avgiften med beaktande av 7 c § 2 mom. och 10 c § lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (734/1992) bestämmas så att underhållet av personen som har levt i gemensamt hushåll med den som skall vårdas och de minderåriga barnen samt rätten för den som fyllt 18 år att av sina föräldrar få understöd för sina utbildningsutgifter kan tryggas på behörigt sätt.

4 kap

Avgifter inom företagshälsovården

16 § (22.12.1994/1335)
Avgifter inom företagshälsovården

För sådan i 18 § 1 mom. och 19 § 2 punkten i hälso- och sjukvårdslagen avsedd företagshälsovård och sådana i 18 § 3 mom. i den lagen avsedda sjukvårdstjänster och andra hälsovårdstjänster som välfärdsområdet har ordnat eller producerat är arbetsgivaren skyldig att betala avgifter eller ersättningar vilkas storlek bestäms av välfärdsområdet. (24.11.2022/957)

Grunderna för avgifterna är de nödvändiga och skäliga anläggnings- och driftskostnader som upprätthållandet av god företagshälsovårdspraxis medför. Sådana kostnader är lönekostnaderna för personalen, de obligatoriska lönebikostnader som betalats för dem, övriga driftskostnader för att upprätthålla företagshälsovården samt kostnaderna för anskaffning av anläggningar och inventarier som är nödvändiga för anordnandet av företagshälsovården.

Vad som ovan i denna paragraf föreskrivs om arbetsgivarens skyldighet gäller också företagare när de av välfärdsområdet köper företagshälsovård som avses i 18 § 2 mom. i hälso- och sjukvårdslagen. Från de avgifter som ska tas ut hos företagare avdras de ersättningar som folkpensionsanstalten med stöd av 13 kap. 8 § i sjukförsäkringslagen betalar till välfärdsområdet. (24.11.2022/957)

17 § (22.12.1994/1335)

17 § har upphävts genom L 22.12.1994/1335.

18 § (22.12.1994/1335)

18 § har upphävts genom L 22.12.1994/1335.

5 kap

Övriga avgifter

19 § (20.5.2021/417)

19 § har upphävts genom F 20.5.2021/417.

20 § (17.11.2011/1147)
Avgifter inom barnskyddet

Den avgift som enligt 7 § 1 mom. i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (734/1992) tas ut hos föräldrarna för familjevård, anstaltsvård eller boendeservice som enligt barnskyddslagen har getts ett barn i form av vård utom hemmet, stödåtgärd inom den öppna vården eller eftervård fördelas mellan föräldrarna enligt deras betalningsförmåga.

Den avgift som tas ut av barnets eller den unga personens inkomster enligt 7 § 2 och 3 mom. i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården för familjevård, anstaltsvård eller boendeservice som enligt barnskyddslagen har getts i form av stödåtgärd inom den öppna vården, vård utom hemmet eller eftervård får uppgå till högst 1 860,20 euro i månaden. Avgiften får dock inte överstiga kostnaderna för att producera servicen. (11.11.2021/931)

21 § (27.3.2003/251)
Uppehälle som hänför sig till specialomsorger om utvecklingsstörda

För fullt uppehälle enligt lagen om specialomsorger om utvecklingsstörda kan uppbäras en avgift vid kortvarig anstaltsvård så som bestäms i 12 § och vid långvarig anstaltsvård så som bestäms i 7 c § lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården.

22 §
Vård för andningsförlamningspatienter

Vård som välfärdsområdet ordnar för andningsförlamningspatienter och transporter i samband med vården är avgiftsfria. Vården ska ordnas på sjukhus eller som vård i hemmet utan att patienten skrivs ut från sjukhuset. (24.11.2022/957)

Såsom andningsförlamningspatient anses den som på grund av andningsförlamning är i behov av långvarig vård med hjälp av andningsapparat eller den som är i behov också av kortvarigare vård med hjälp av andningsapparat, när det är fråga om andningsförlamning till följd av polio eller någon annan smittsam sjukdom som social- och hälsovårdsministeriet anser vara jämförbar med polio.

23 § (24.11.2022/957)
Avgift för läkarintyg

För intyg och utlåtanden som ges av läkare och tandläkare kan det, beroende på typen av intyg eller utlåtande, tas ut högst 51,50 euro, om det inte är fråga om sådana avgiftsfria intyg eller utlåtanden inom primärvården som avses i 5 § 1 punkten underpunkt d i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården. För läkarintyg som behövs för att få eller behålla den körrätt som avses i körkortslagen (386/2011) kan det emellertid tas ut högst 61,80 euro.

24 § (20.5.2021/417)

24 § har upphävts genom F 20.5.2021/417.

25 § (20.5.2021/417)

25 § har upphävts genom F 20.5.2021/417.

26 § (19.6.2008/464)

26 § har upphävts genom F 19.6.2008/464.

5 a kap (23.12.1999/1309)

Avgiftstak inom hälso- och sjukvården

26 a § (20.5.2021/417)

26 a § har upphävts genom F 20.5.2021/417.

26 b § (20.5.2021/417)

26 b § har upphävts genom F 20.5.2021/417.

6 kap

Faktorer som påverkar fastställandet av avgifter enligt betalningsförmågan

27 § (20.5.2021/417)

27 § har upphävts genom F 20.5.2021/417.

28 § (27.3.2003/251)

28 § har upphävts genom F 27.3.2003/251.

28 a § (20.5.2021/417)

28 a § har upphävts genom F 20.5.2021/417.

29 § (20.5.2021/417)

29 § har upphävts genom F 20.5.2021/417.

30 § (20.5.2021/417)

30 § har upphävts genom F 20.5.2021/417.

31 § (20.5.2021/417)

31 § har upphävts genom F 20.5.2021/417.

7 kap

Särskilda stadganden

32 §
Uppbörd av avgift för frånvarotid

1 mom. har upphävts genom F 20.5.2021/417. (20.5.2021/417)

2 mom. har upphävts genom F 20.5.2021/417. (20.5.2021/417)

3 mom. har upphävts genom F 20.5.2021/417. (20.5.2021/417)

4 mom. har upphävts genom F 20.5.2021/417. (20.5.2021/417)

För kortvarig anstaltsvård får inte uppbäras avgift enligt 12 § för de hela dygn då klienten under pågående vårdperiod är borta från anstalten. (22.12.1993/1386)

33 § (20.5.2021/417)

33 § har upphävts genom F 20.5.2021/417.

33 a § (19.6.2008/464)
Indexjusteringar

De eurobelopp som anges i 3 § 5 mom., 7 §, 8 § 1 mom., 8 a § 1 mom., 9 § 1 och 2 mom., 11 § 1 mom., 12 § 1 mom., 13 § 1 mom., 14 § 1 mom., 20 § 2 mom., 23 §, 25 § 1 mom. och 26 a § 3 mom. justeras vartannat år i enlighet med förändringarna i folkpensionsindex så att det poängtal för folkpensionsindex används enligt vilket beloppet av de folkpensioner som betalts ut i januari månad justeringsåret har beräknats. De belopp som indexjusterats avrundas till närmaste 0,10 euro.

2 mom. har upphävts genom F 20.5.2021/417. (20.5.2021/417)

Indexjusteringarna träder i kraft den 1 januari det år som följer justeringsåret.

Social- och hälsovårdsministeriet ska under november månad justeringsåret offentliggöra de indexjusterade eurobeloppen i Finlands författningssamling.

34 §
Anvisningar

Närmare anvisningar om tillämpningen av denna förordning meddelas vid behov av social- och hälsovårdsministeriet.

35 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993.

Genom denna förordning upphävs följande förordningar jämte ändringar:

1) förordningen den 2 december 1983 om avgifter för socialservice (887/83),

2) förordningen den 10 mars 1972 om avgifter och ersättningar som skall uppbäras vid hälsovårdscentral (206/72),

3) förordningen den 15 december 1978 om avgifter och ersättningar som skall uppbäras till hälsovårdscentral för företagshälsovård (984/78), samt

4) förordningen den 21 december 1990 om avgifter och ersättningar i den specialiserade sjukvården (1248/90).

I stället för avgifterna enligt 3, 4 och 9 §§ kan för service i hemmet, barndagvård samt undersökning och vård av mun och tänder till och med den 31 december 1993 uppbäras avgifter av samma storlek som i de förordningar som nämns i 2 mom. 1 och 2 punkten stadgas för motsvarande tjänster. (30.12.1992/1648)

Utan hinder av vad som stadgas i denna förordning kan för service i hemmet fortfarande uppbäras avgifter till den 31 december 1993 med iakttagande av förordningen om försöksverksamhet med avgifter för hemservice (1090/90). (30.12.1992/1648)

Åtgärder som verkställighten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Ikraftträdelsestadganden:

30.12.1992/1648:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993.

22.12.1993/1386:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1994.

22.12.1994/1335:

Denna förordning tråder i kraft den 1 januari 1995.

17.2.1995/200:

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1995 och gäller till och med den 31 juli 1997.

12.12.1996/1089:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1997.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

26.3.1997/290:

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1997.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

18.4.1997/343:

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1997.

23.10.1998/772:

Denna förordning träder i kraft den 1 november 1998.

17.9.1999/904:

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1999.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

23.12.1999/1309:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2000.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

13.6.2001/506:

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2001.

Utan hinder av vad som bestäms i denna förordning kan den kommun eller samkommun som är huvudman för hälsovårdscentralen besluta att det gällande 9 § 2 mom. när denna förordning träder i kraft kan tillämpas till den 31 december 2001. Som grund för avgifterna används då den sjukförsäkringsersättningstaxa som fastställts av folkpensionsanstalten den 8 april 1998.

5.12.2001/1168:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.

Avgifterna för dem som när denna förordning träder i kraft får service i hemmet eller är i långvarig anstaltsvård skall justeras så att de uppfyller bestämmelserna i denna förordning före den 31 mars 2002.

Årsavgift till hälsovårdscentral enligt 7 § 1 mom. som betalts 2001 gäller enligt de bestämmelser som gäller vid förordningens ikraftträdande 12 månader fr.o.m. betalningsdagen.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

27.12.2001/1482:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.

27.3.2003/251:

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2003.

24.4.2003/328:

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2003.

Avgifterna för de i 3 § förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården avsedda tjänster som givits i april 2003 skall ändras senast den 1 september 2003 så att de är i överensstämmelse med 29 § i den förordning som gäller innan denna förordning träder i kraft.

Avgifterna för de i 2 mom. avsedda tjänster som ges efter det att denna förordning har trätt i kraft skall bestämmas senast den 1 september 2003 så att de är i överensstämmelse med denna förordning.

28.6.2007/745:

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2007.

20.12.2007/1366:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

19.6.2008/464:

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2008.

De eurobelopp som anges i 3 § 5 mom., 7 §, 8 § 1 mom. 8 a § 1 mom., 9 § 1 och 2 mom., 11 § 1 mom., 12 § 1 mom., 13 § 1 mom., 14 § 1 mom., 20 § 2 mom., 23 §, 25 § 1 mom. och 26 a § 3 mom. motsvarar det poängtal för folkpensionsindex enligt vilket beloppet av de folkpensioner som betalts ut i januari 2007 har beräknats.

De eurobelopp som anges i 3 § 2 och 3 mom. och 33 § motsvarar det poängtal för arbetspensionsindex som har fastställts för tillämpningen av 98 § i lagen om pension för arbetstagare för 2007.

26.11.2009/951:

Denna förordning träder i kraft den 3 december 2009.

26.11.2009/958:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

17.12.2009/1099:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

17.11.2011/1147:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

27.12.2012/1064:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.

21.11.2013/825:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

23.10.2014/842:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

19.11.2015/1350:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

23.11.2017/773:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.

7.11.2019/1056:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

20.5.2021/417:

Förordningens 1 § 1 punkt träder i kraft den 1 juli 2021 och 1 § 2 punkten träder i kraft den 1 januari 2022.

11.11.2021/931:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022.

24.11.2022/957:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2023.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.