Beaktats t.o.m. FörfS 520/2022.

21.8.1992/796

Barnbidragslag

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 § (11.1.2019/24)
Lagens syfte och tillämpningsområde

Barnbidrag betalas enligt denna lag av statens medel för underhåll av barn som inte har fyllt 17 år. Denna lag tillämpas på barn som i enlighet med lagen om bosättningsbaserad social trygghet i gränsöverskridande fall (16/2019) är bosatta eller ska anses ha ställning som bosatta i Finland.

1 a § (11.1.2019/24)
Rätt till barnbidrag på grundval av arbete

Barnbidrag betalas i enlighet med denna lag även för barn som medföljer i 7 § i lagen om bosättningsbaserad social trygghet i gränsöverskridande fall avsedda arbetstagare som uppfyller kravet på uppehållstillstånd i 4 § i den lagen och kommer från andra stater än Europeiska unionens medlemsstater, Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz.

Barnbidrag betalas inte om en arbetstagare som avses i 1 mom. har rätt att arbeta i Finland i högst sex månader.

Barnbidrag betalas inte heller, om

1) arbetstagarens rätt att arbeta grundar sig på 79 § i utlänningslagen (301/2004),

2) den studerandes rätt att arbeta grundar sig på 14 § i lagen om villkoren för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse på grund av forskning, studier, praktik och volontärarbete (719/2018),

3) arbetstagaren har tillstånd att arbeta i högst nio månader med stöd av lagen om villkor för inresa och vistelse för tredjelandsmedborgare inom ramen för företagsintern förflyttning av personal (908/2017),

4) arbetstagaren har tillstånd att arbeta med stöd av lagen om villkor för tredjelandsmedborgare inresa och vistelse för säsonganställning (907/2017), eller

5) en forskare har för vetenskaplig forskning beviljats tillstånd att arbeta i högst sex månader med stöd av lagen om villkoren för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse på grund av forskning, studier, praktik och volontärarbete.

2 §
Sammanjämkning av förmåner

Från barnbidraget kan dras av en förmån som enligt en främmande stats lagstiftning eller ett för Finland bindande eller annat internationellt avtal betalas för samma barn för samma tid.

3 §
Verkställighet

Folkpensionsanstalten handhar uppgifterna enligt denna lag.

Om inte något annat stadgas i denna lag tillämpas vid verkställigheten av lagen i tillämpliga delar vad sjukförsäkringslagen (364/63) stadgar om verkställigheten av moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenning.

SjukförsäkringsL 364/1963 har upphävts genom SjukförsäkringsL 1224/2004.

4 §
Finansiering

Staten betalar till folkpensionsanstalten ersättning för kostnaderna för förmånerna enligt denna lag.

Folkpensionsanstalten ska tio vardagar före den i 10 § avsedda betalningsdagen för barnbidrag meddela staten det belopp som enligt Folkpensionsanstaltens uppskattning behövs för utbetalningen av de barnbidrag som ska betalas under betalningsmånaden. I samband med uppskattningen ska Folkpensionsanstalten beträffande den kalendermånad som föregår den omedelbart föregående kalendermånaden underrätta staten om summan av de barnbidrag som betalats och beloppet av de barnbidrag som återkrävts. (30.12.2015/1661)

Staten skall på basis av det meddelande som anges i 2 mom. till folkpensionsanstalten betala det belopp som anges i meddelandet senast en bankdag före dagen för betalningen av barnbidragen.

5 §
Verksamhetsutgifter

De verksamhetsutgifter som verkställigheten av denna lag orsakar räknas som verksamhetsutgifter för folkpensionsanstalten.

6 §
Rätt att lyfta barnbidrag

Rätt att lyfta barnbidraget har den som mottagare meddelade förälder till eller vårdnadshavare för barnet i vars vård barnet är. Om det uppstår oklarhet om vem som har rätt att lyfta barnbidraget, har den person rätt att lyfta bidraget som huvudsakligen har hand om barnets vård och fostran.

Om någon annan person än en som anges i 1 mom. har hand om barnets vård och fostran har han rätt att lyfta barnbidraget.

7 § (4.12.2019/1218)
Barnbidragets storlek

Barnbidraget är 94,88 euro per barn och kalendermånad.

Om en i 6 § avsedd person har rätt att lyfta barnbidrag för flera än ett barn, är barnbidragets belopp för det andra barnet 104,84 euro, för det tredje barnet 133,79 euro, för det fjärde barnet 163,24 euro och för varje påföljande barn 182,69 euro per kalendermånad.

För en ensamförsörjares barn betalas barnbidraget höjt med 63,30 euro per kalendermånad. Med ensamförsörjare avses i denna lag en person som har rätt att lyfta barnbidrag och som i början av betalningsmånaden för barnbidraget inte lever i äktenskap eller som före  betalningsmånadens början har flyttat ifrån sin make i syfte att upphöra med samlevnaden. Som ensamförsörjare anses dock inte en person som utan att ingå äktenskap fortgående lever tillsammans med en annan person i gemensamt hushåll under förhållanden av äktenskapsliknande natur.

Om barnet så som avses i 11 § 1 mom. är i anstalts- eller familjevård och barnbidraget betalas till kommunen eller om bidraget med stöd av 12 § 1 mom. betalas till barnet självt, är barnbidraget 94,88 euro per kalendermånad. För barn till ensamförsörjare betalas dock barnbidraget höjt med 63,30 euro per kalendermånad.

8 §
Betalningstid

Barnbidraget betalas från ingången av kalendermånaden efter den då barnet föddes eller rätten till barnbidrag inträdde, till utgången av den kalendermånad under vilken barnet fyller 17 år. (17.12.1993/1234)

Om barnet avlider eller om det inträffar en sådan förändring i förhållandena att rätten till barnbidrag upphör, betalas barnbidrag inte längre från ingången av kalendermånaden efter förändringen.

Barnbidrag betalas inte från ingången av den kalendermånad från vars ingång barnet börjar få invaliditetspension enligt folkpensionslagen (347/56). (17.12.1993/1234)

9 §
Ansökan

Barnbidrag söks hos folkpensionsanstaltens lokalbyrå.

Bidrag beviljas inte utan särskilda skäl retroaktivt för en längre tid än sex kalendermånader före ansökan.

10 §
Betalningssätt och förlust av barnbidragspost (25.10.2013/732)

Barnbidraget betalas kalendermånadsvis in på det konto inom Europeiska unionen som den som har rätt att lyfta bidraget meddelar. Social- och hälsovårdsministeriet bestämmer betalningsdagen. (25.10.2013/732)

Ett enskilt barnbidragspost kan dock betalas på något annat sätt än det som anges i 1 mom., om det inte är möjligt att betala in bidraget på kontot eller den som har rätt att lyfta det anger någon särskild orsak som folkpensionsanstalten godkänner.

Mottagaren mister ett barnbidragspost som inte har lyfts inom sex kalendermånader från utgången av den kalendermånad under vilken det har kunnat lyftas, om det inte av särskilda skäl anses skäligt att besluta något annat.

11 §
Betalning under tiden för anstalts- eller familjevård

Om barnet på kommunens bekostnad vårdas i anstalts- eller familjevård under en längre tid än en kalendermånad, betalas barnbidraget på framställning av kommunen från ingången av den kalendermånad som följer på den då vården började till den kommun som i första hand svarar för vårdkostnaderna. Med barnbidraget skall därvid gottgöras de vårdkostnader som en enskild person, kommunen eller staten svarar för. Ett eventuellt överskott skall utges till den som har rätt till barnbidraget.

Om barnet så som avses i familjevårdarlagen (312/92) är placerat i familjevård, kan folkpensionsanstalten efter att ha hört socialnämnden berättiga familjevårdaren att lyfta barnbidraget.

12 §
Utbetalning i specialfall

Utan hinder av 6 och 11 §§ kan folkpensionsanstalten när barnets fördel kräver det efter att ha hört socialnämnden besluta att barnbidraget betalas till barnet självt, om det har fyllt 15 år.

Av särskilt vägande skäl kan folkpensionsanstalten när barnets fördel kräver det på framställning av socialnämnden bestämma att barnbidraget skall betalas till den andra av barnets föräldrar eller vårdnadshavare, till någon annan lämplig person eller till socialnämnden för att användas för barnets underhåll.

13 §
Anmälningstiden när bidragslyftaren byts

En kommun skall göra sin i 11 § 1 mom. och en socialnämnd sin i 12 § 2 mom. nämnda framställning om ändring i utbetalningen av barnbidrag hos folkpensionsanstalten senast 2 veckor innan den betalningsdag som avses i 10 § 1 mom. infaller.

14 § (18.4.1997/335)
Återkrav

Har en förmån enligt denna lag betalts utan grund eller till ett för stort belopp, skall den överbetalda förmånen återkrävas.

Återkravet kan frångås helt eller delvis, om detta anses skäligt och om utbetalningen utan grund inte berodde på svikligt förfarande av den som har rätt att lyfta barnbidraget eller dennes företrädare eller om det belopp som betalats utan grund är litet. Återkravet kan dessutom frångås helt efter det att beslut om återkrav har givits, om det med beaktande av förmånstagarens ekonomiska situation inte längre är ändamålsenligt att fortsätta återkrävandet eller om det med hänsyn till det förmånsbelopp som inte återkrävts medför oskäliga kostnader att fortsätta återkrävandet. (7.5.2004/361)

Belopp som skall återkrävas kan kvittas mot förmåner som folkpensionsanstalten senare betalar. Utan samtycke kan kvittningen dock endast ske mot en förmån enligt denna lag eller en därmed jämställbar annan förmån.

Ett lagakraftvunnet beslut om återkrav får verkställas såsom en dom som har vunnit laga kraft.

14 a § (7.5.2004/361)
Preskription av fordringar

Beslut om återkrav av en förmån som betalats utan grund skall fattas inom fem år räknat från dagen för utbetalning av förmånen. En fordran som fastställts genom beslut om återkrav preskriberas fem år efter det att beslutet gavs, om inte preskriptionen avbrutits innan dess. Preskriptionen av en fordran som fastställts genom beslut om återkrav avbryts på det sätt som föreskrivs i 10 eller 11 § lagen om preskription av skulder (728/2003). Från detta avbrytande av preskriptionstiden börjar en ny fem år lång preskriptionstid.

15 §
Ändringssökande

Den som är missnöjd med Folkpensionsanstaltens beslut får söka ändring i det hos besvärsnämnden för social trygghet och den som är missnöjd med ett beslut av besvärsnämnden för social trygghet får söka ändring hos försäkringsdomstolen. I försäkringsdomstolen beslut får ändring inte sökas genom besvär. Angående besvärsnämnden för social trygghet föreskrivs i lagen om besvärsnämnden för social trygghet (1299/2006). (22.12.2006/1306)

Besvärsskriften skall lämnas in till folkpensionsanstalten inom 30 dagar från det ändringssökanden fick del av beslutet. (18.4.1997/335)

Folkpensionsanstaltens beslut skall trots ändringssökande följas till dess saken har avgjorts genom ett beslut med laga kraft.

15 a § (18.4.1997/335)
Självrättelse

Om folkpensionsanstalten till alla delar godkänner de yrkanden som framställts i de besvär som inlämnats till den, skall den ge ett rättelsebeslut i ärendet. I ett rättelsebeslut får ändring sökas enligt 15 §.

Kan folkpensionsanstalten inte rätta det beslut som besvären avser så som nämns i 1 mom., skall den inom 30 dagar från besvärstidens utgång sända besvärsskriften och sitt utlåtande till besvärsinstansen för behandling. Folkpensionsanstalten kan härvid genom ett interimistiskt beslut rätta sitt tidigare beslut till den del den godkänner yrkandet i besvären. Om besvären redan har sänts till besvärsinstansen, skall denna omedelbart underrättas om det interimistiska beslutet. I det interimistiska beslutet får ändring inte sökas.

Från den i 2 mom. föreskrivna tiden kan avvikelse göras, om inhämtandet av en tilläggsutredning som behövs med anledning av besvären kräver det. Ändringssökanden skall härvid utan dröjsmål underrättas om att tilläggsutredning inhämtas. Besvärsskriften och utlåtandet skall dock alltid lämnas till besvärsinstansen inom 60 dagar från besvärstidens utgång.

15 b § (22.12.2006/1306)
Besvär som inkommit för sent

Har besvär som anförs hos besvärsnämnden för social trygghet eller försäkringsdomstolen kommit in efter utgången av den tid som föreskrivs i 15 § kan besvären upptas till prövning, om det finns vägande skäl till förseningen.

15 c § (22.12.2006/1306)
Undanröjande av beslut

Om ett lagakraftvunnet beslut av Folkpensionsanstalten grundar sig på en felaktig eller bristfällig utredning eller uppenbart står i strid med lag, kan besvärsnämnden för social trygghet på yrkande av den som saken gäller eller Folkpensionsanstalten undanröja beslutet och bestämma att ärendet ska behandlas på nytt. Besvärsnämnden för social trygghet ska bereda parterna tillfälle att bli hörda innan ärendet avgörs. I ett beslut av besvärsnämnden får ändring inte sökas genom besvär. (17.6.2011/691)

Om ett lagakraftvunnet beslut av besvärsnämnden för social trygghet eller försäkringsdomstolen grundar sig på en felaktig eller bristfällig utredning eller uppenbart står i strid med lag, kan försäkringsdomstolen på yrkande av den som saken gäller eller Folkpensionsanstalten undanröja beslutet och bestämma att ärendet skall behandlas på nytt. Försäkringsdomstolen skall bereda parterna tillfälle att bli hörda innan ärendet avgörs.

Om Folkpensionsanstalten yrkar på att ett beslut skall undanröjas, kan den avbryta utbetalningen av en förmån eller betala ut förmånen i enlighet med sitt yrkande till dess ärendet har avgjorts på nytt.

Ansökan om att ett beslut skall undanröjas skall lämnas in inom fem år från det att beslutet vann laga kraft. Av särskilt vägande skäl kan ett beslut undanröjas även på ansökan som gjorts efter utgången av den föreskrivna tiden.

Om ny utredning framkommer i ett ärende som gäller beviljande av förvägrad förmån eller utökande av redan beviljad förmån, skall Folkpensionsanstalten pröva ärendet på nytt. Folkpensionsanstalten kan utan hinder av ett tidigare lagakraftvunnet beslut bevilja en förvägrad förmån eller utöka en redan beviljad förmån. Besvärsnämnden för social trygghet och försäkringsdomstolen kan tillämpa motsvarande förfarande när de behandlar ärenden som gäller ändringssökande. I beslutet kan ändring sökas enligt 15 §.

Delgivning av det hörande som avses i 1 och 2 mom. ska ske på det sätt so bestäms i 59 § i förvaltningslagen (434/2003). (17.6.2011/691)

15 d § (30.12.2003/1329)
Rättelse av sakfel

Om ett beslut av Folkpensionsanstalten grundar sig på en klart oriktig eller bristfällig utredning eller på uppenbart oriktig tillämpning av lag eller om det har skett ett fel i förfarandet då beslutet fattades, kan Folkpensionsanstalten undanröja sitt felaktiga beslut och avgöra ärendet på nytt.

Ett beslut får rättas till en parts fördel eller nackdel. Rättelse av ett beslut till en parts nackdel förutsätter att parten samtycker till att beslutet rättas.

16 §
Skyldighet att lämna uppgifter

Den som ansöker om barnbidrag är skyldig att meddela folkpensionsanstaltens lokalbyrå de uppgifter som behövs för beviljande av bidraget, så som folkpensionsanstalten bestämmer. Den som har rätt att lyfta bidraget är också skyldig att meddela alla förändringar som påverkar det.

Folkpensionsanstalten och besvärsinstanserna enligt denna lag har utan hinder av sekretessbestämmelserna och andra begränsningar i fråga om erhållande av uppgifter på begäran rätt att få de uppgifter som är nödvändiga för avgörandet av en förmån eller sådana nödvändiga uppgifter som annars skall beaktas vid verkställigheten av uppdrag som föreskrivs i denna lag, i överenskommelser om social trygghet som är bindande för Finland eller i andra internationella författningar om social trygghet. Uppgifter skall lämnas av

1) statliga och kommunala myndigheter samt andra offentligrättsliga samfund,

2) verksamhetsenheter för hälso- och sjukvården enligt 2 § 4 punkten lagen om patientens ställning och rättigheter (785/1992) samt socialserviceproducenter och andra vårdinrättningar.

(9.8.2002/694)

När Folkpensionsanstalten behandlar en förmån enligt denna lag har den i enskilda fall rätt att använda sådana uppgifter som den fått för skötseln av andra uppdrag som ålagts den, om det är uppenbart att de påverkar en förmån enligt denna lag och om uppgifterna enligt lag skall beaktas vid beslutsfattandet och om Folkpensionsanstalten även annars har rätt att få uppgifterna särskilt. (9.8.2002/694)

Kommunen skall utan hinder av sekretessbestämmelserna och andra begränsningar i fråga om erhållande av uppgifter underrätta Folkpensionsanstalten, om kommunen känner till att barnet är i anstalts- eller familjevård som avses i 11 § eller har flyttat till en annan kommun. (9.8.2002/694)

16 a § (9.8.2002/694)
Teknisk anslutning

Utöver vad som föreskrivs i 29 § 3 mom. lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet har Folkpensionsanstalten rätt att med hjälp av teknisk anslutning på de villkor som anges i momentet få uppgifter enligt 16 § 2 och 4 mom.

Med hjälp av en teknisk anslutning som öppnats med stöd av denna paragraf får också sökas sekretessbelagda uppgifter utan samtycke av den vars intressen skyddas genom sekretessen. Innan den tekniska anslutningen öppnas skall den som begär uppgifter lägga fram en utredning om att uppgifterna skyddas på behörigt sätt.

16 b § (17.4.2020/243)
Begränsning av den registrerades rätt

En i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) avsedd registrerad har inte rätt enligt artikel 18.1 a i den förordningen att kräva att Folkpensionsanstalten begränsar behandlingen av personuppgifter när Folkpensionsanstalten sköter en uppgift enligt denna lag, om den registrerades krav på begränsning är uppenbart ogrundat.

17 §
Utmätnings- och överföringsförbud

Barnbidrag får inte mätas ut.

Ett avtal som avser att överföra en rättighet enligt denna lag på någon annan är ogillt.

18 § (21.5.1999/623)

18 § har upphävts genom L 21.5.1999/623.

19 § (21.5.1999/623)

19 § har upphävts genom L 21.5.1999/623.

20 §
Avvikelser från lagen

Avvikelse får göras från denna lag på grundvalen av ett internationellt avtal som binder Finland.

21 § (30.12.2015/1661)
Indexbindning

21 § har upphävts genom L 30.12.2015/1661.

22 §
Närmare stadganden

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas vid behov genom förordning.

23 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

Genom denna lag upphävs lagen den 22 juli 1948 om barnbidrag (541/48) med senare ändringar.

Om det i en lag, en förordning eller ett beslut som har givits eller utfärdats före ikraftträdandet hänvisas till lagen om barnbidrag, som upphävs enligt 2 mom., skall hänvisningen i tillämpliga delar anses avse motsvarande stadgande i denna lag.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

24 §
Övergångsstadganden

Barnbidrag som betalas när denna lag träder i kraft ändras från och med den 1 januari 1993 utan ansökan till bidrag enligt denna lag.

Folkpensionsanstalten avgör räknat från den 1 januari 1993 alla barnbidragsärenden enligt denna lag. Om rätten till barnbidrag härvid har börjat före ikraftträdandet, tillämpas i ärendet med avseende på tiden före ikraftträdandet den lag som anges i 23 § 2 mom., utom i fråga om verkställigheten.

Ett barnbidragsärende som väckts före ikraftträdandet avgör dock socialnämnden i fråga om tiden före den 1 januari 1993 enligt den lag som anges i 23 § 2 mom.

Kommunen samt social- och hälsostyrelsen skall innan denna lag träder i kraft till folkpensionsanstalten överlämna de uppgifter som de förfogar över och som behövs i fråga om barnbidragen.

RP 37/92, ShUB 10/92

Ikraftträdelsestadganden:

17.12.1993/1234:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

Barnbidrag som betalas när denna lag träder i kraft ändras från och med den tidpunkt då denna lag träder i kraft utan ansökan så att det motsvarar denna lag. Barnbidrag för ensamförsörjares barn förutsätter dock ansökan enligt 9 § 1 mom.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 75/93, ShUB 46/93, StoUB 7/93

30.12.1993/1580:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

Om barnbidrag enligt de 2 och 3 mom. i 1 § som gäller när denna lag träder i kraft betalas för ett barn som vistas utomlands, fortsätter utbetalningen trots att lagen trätt i kraft enligt vad som stadgas i den lag som gäller när lagen träder i kraft.

RP 287/93, ShUB 57/93

21.4.1995/666:

Denna lag träder i kraft den 1 september 1995.

RP 94/93, LaUB 22/94, RP 94/93

30.6.1995/907:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 28/95, ShUB 1/95

18.4.1997/335:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1997.

Lagens stadganden om ändringssökande tillämpas på beslut meddelas efter ikrafttrdrandet. Lagens stadganden om extraordinärt ändringssökande tillämpas dock på sådana ärenden som gäller extraordinärt ändringssökande och som anhängiggörs efter ikraftträdandet.

RP 7/1997, ShUB 5/1997, RSv 24/1997

21.5.1999/623:

Denna lag träder i kraft den 1 december 1999.

RP 30/1998, FvUB 31/1998, RSv 303/1998

14.6.2001/530:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

Beslut och meddelande om förmånsbelopp enligt denna lag kan ges i euro redan innan lagen träder i kraft.

RP 59/2001, ShUB 13/2001, RSv 51/2001

9.8.2002/694:

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2002.

RP 9/2002, ShUB 16/2002, RSv 96/2002

3.12.2002/1034:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 222/2002, ShUB 29/2002, RSv 158/2002

19.12.2003/1226:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 71/2003, ShUB 17/2003, RSv 69/2003

30.12.2003/1329:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

RP 160/2003, ShUB 29/2003, RSv 125/2003

7.5.2004/361:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2004. Den andra meningen i 14 § 2 mom. tillämpas dock först från och med den 1 september 2004.

Lagen tillämpas också på förmåner som betalats utan grund och på fordringar som uppkommit före ikraftträdandet av lagen. När preskriptionstiden för sådana fordringar räknas ut beaktas också tiden före lagens ikraftträdande. Fordringarna i fråga preskriberas dock enligt denna lag tidigast tre år efter lagens ikraftträdande, om de inte preskriberas innan dess också enligt de bestämmelser som gällde den 31 december 2003.

RP 158/2003, ShUB 4/2004, RSv 20/2004

9.7.2004/642:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

RP 76/2004, ShUB 17/2004, RSv 115/2004

22.12.2006/1306:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

Ett beslut som besvärsnämnden för social trygghet har fattat i enlighet med denna lag och genom vilket nämnden har avgjort besvär över ett beslut av socialförsäkringsnämnden får inte överklagas hos försäkringsdomstolen.

RP 167/2006, ShUB 34/2006, RSv 168/2006

23.11.2007/1071:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 75/2007, ShUB 7/2007, RSv 43/2007

19.12.2008/980:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 130/2008, ShUB 23/2008, RSv 133/2008

17.12.2010/1144:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2011.

Beloppen i 7 § motsvarar det för 2010 fastställda poängtal som avses i lagen om folkpensionsindex.

Den första i 21 § avsedda förhöjningen enligt lagen om folkpensionsindex görs när lagen träder i kraft.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 139/2010, ShUB 28/2010, RSv 185/2010

17.6.2011/691:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.

På ärenden som gäller undanröjande av lagakraftvunna beslut och som är anhängiga i besvärsnämnden och försäkringsdomstolen vid denna lags ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 274/2010, ShUB 51/2010, RSv 300/2010

30.11.2012/713:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013. Lagens 21 § 2 mom. gäller till och med den 31 december 2015.

Barnbidragens belopp enligt 7 § anses motsvara det i lagen om folkpensionsindex avsedda poängtal som ska fastställas för 2015.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 116/2012, ShUB 20/2012, RSv 114/2012

25.10.2013/732:

Denna lag träder i kraft den 1 november 2013.

RP 100/2013, ShUB 9/2013, RSv 103/2013

30.12.2013/1224:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 139/2013, FvUB 21/2013, RSv 208/2013

12.12.2014/1111:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

RP 165/2014, ShUB 21/2014, RSv 178/2014

30.12.2015/1661:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016. Upphävandet av lagens 21 § träder dock i kraft den 1 januari 2016.

RP 70/2015, ShUB 12/2015, RSv 99/2015

9.12.2016/1086:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

RP 151/2016, ShUB 27/2016, RSv 170/2016

14.12.2017/916:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

RP 80/2017, FvUB 19/2017, RSv 125/2017

28.12.2017/1142:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

RP 163/2017, ShUB 18/2017, RSv 171/2017

10.8.2018/722:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2018.

Fotnoten (722/2018) har tillfogats som rättelse.

RP 21/2018, FvUB 7/2018, RSv 72/2018, Europaparlamentets och rådets direktiv 2016/801/EU (32016L0801); EUVL N:o L 132, 21.5.2016, s. 21

11.1.2019/24:

Denna lag träder i kraft den 1 april 2019.

RP 188/2018, ShUB 24/2018, RSv 195/2018

4.12.2019/1218:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

RP 39/2019, ShUB 8/2019, RSv 30/2019

17.4.2020/243:

Denna lag träder i kraft den 20 april 2020.

RP 87/2019, ShUB 1/2020, RSv 12/2020

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.