Beaktats t.o.m. FörfS 158/2019.

26.6.1992/552

Lotteriskattelag

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §
Tillämpningsområde

Lotteriskatt skall enligt denna lag betalas till staten på lotterier som anordnas i Finland.

Som lotteri som anordnas i Finland anses även lotterier som anordnas på ett finskt fartyg eller luftfartyg även då fartyget eller luftfartyget befinner sig utanför finskt område, dock inte lotterier som anordnas på ett fartyg i trafik mellan tredje länder.

1 a § (12.1.2018/40)
Tillämpning av andra lagar

Utöver det som föreskrivs i denna lag finns bestämmelser om beskattningsförfarande och ändringssökande i fråga om lotteriskatt i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ (768/2016) och om skatteuppbörd i lagen om skatteuppbörd (11/2018).

1 a § har ändrats genom L 40/2018, som träder i kraft 1.11.2019. Den tidigare formen lyder:

1 a § (9.9.2016/784)
Tillämpning av andra lagar

Utöver det som föreskrivs i denna lag finns bestämmelser om beskattningsförfarande och ändringssökande i fråga om lotteriskatt i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ (768/2016) och om skatteuppbörd i lagen om skatteuppbörd (769/2016).

1 a § har tillfogats genom L 784/2016, som trädde i kraft 1.1.2017.

2 §
Definitioner

Med lotteri avses

1) i 3 § i lotterilagen (1047/2001) avsedda penningspel och i 3 a § i lotterilagen avsedda andra lotterier samt tillhandahållande av sådana spelautomater och spelanordningar som avses i 56 § i lotterilagen för allmänheten, (21.12.2016/1292)

1 punkten har ändrats genom L 1292/2016, som trädde i kraft 1.1.2017. Den tidigare formen lyder:

1) i 3 § i lotterilagen (1047/2001) avsedda penning- och varulotterier, gissningstävlingar, bingospel, tippning, vadhållning och totospel samt hållande av penningautomater och varuvinstautomater till allmänhetens förfogande, anordnande av kasinospel, kasinoverksamhet och hållande av sådana spelautomater och spelanordningar som avses i 56 § i lotterilagen till allmänhetens förfogande,

2) annan än i lotterilagstiftningen avsedd, offentligt anordnad lottning, gissningstävling, vadhållning eller något annat därmed jämförbart förfarande som helt eller delvis är beroende av slumpen och som i vinst kan ge pengar eller andra förmåner med penningvärde som inte kan anses som skälig ersättning för någon prestation eller betraktas som lön enligt lagen om förskottsuppbörd (1118/1996).

(9.9.2016/784)

1 mom. har ändrats genom L 784/2016, som trädde i kraft 1.1.2017. Den tidigare formen lyder:

Med lotteri avses

1) i 3 § lotterilagen (1047/2001) avsedda penning- och varulotterier, gissningstävlingar, bingospel, tippning, vadhållning och totospel samt hållande av penningautomater och varuvinstautomater till allmänhetens förfogande, anordnande av kasinospel, kasinoverksamhet och hållande av sådana spelautomater och spelanordningar som avses i 56 § lotterilagen till allmänhetens förfogande, (23.11.2001/1048)

2) annan än i lotterilagstiftningen avsedd, offentligt anordnad lottning, gissningstävling, vadhållning eller något annat därmed jämförbart förfarande som helt eller delvis är beroende av slumpen och som i vinst kan ge pengar eller andra förmåner med penningvärde som inte kan anses som skälig ersättning för någon prestation eller betraktas som lön enligt lagen om förskottsuppbörd (418/59).

Med avkastning av lotteri avses skillnaden mellan penninginsatsernas sammanlagda belopp och de vinster som utbetalts till spelarna. Med avkastning av varulotterier och gissningstävlingar avses dock det sammanlagda beloppet av de penninginsatser som betalts för deltagande i dessa och totalinkomsten av lottförsäljningen samt med avkastning av varuvinstautomater det sammanlagda beloppet av penninginsatser som betalts för användning av automaterna. (12.11.2004/962)

Vinstens värde är vinstens belopp eller föremålets eller nyttighetens anskaffningspris. Om denna grund inte kan tillämpas genom att fånget skett utan vederlag eller av någon annan orsak, betraktas vinstens sannolika överlåtelsepris som vinstens värde.

L om förskottsuppbörd 418/1959 har upphävts genom L 1118/1996.

3 §
Skattskyldighet

Skattskyldig är den som anordnar ett lotteri. Är det flera som anordnar lotteriet, är var och en ansvarig för skattens hela belopp.

4 §
Skattegrunden och skattesatsen

Lotteriskatten för ett lotteri som anordnas med ensamrätt är 12 procent av avkastningen. (16.12.2011/1315)

För varulotterier, gissningstävlingar och hållande av varuvinstautomater är skatten 1,5 procent av avkastningen av lotteriet. (23.11.2001/1048)

För bingospel är skatten 5 procent av det sammanlagda värdet av de utdelade vinsterna, till vilka inte hänförs vinster som berättigar till ett nytt spel.

För andra lotterier är skatten 30 procent av det sammanlagda värdet av utdelade vinster.

5 § (26.10.2001/910)

5 § har upphävts genom L 26.10.2001/910.

6 §
Undantag från skatteplikten

Skatt skall inte betalas

1) om beloppet av den lotteriskatt som enligt 8 § skall betalas för en kalendermånad understiger 50 euro, (26.10.2001/910)

2) för hållande av sådana spelautomater och spelanordningar som avses i 56 § 1 mom. 1 och 2 punkten lotterilagen, (23.11.2001/1048)

3) för lotterier beträffande vilka beskattningsrätten har slopats genom internationella överenskommelser på grundval av ömsesidighet.

7 § (9.9.2016/784)

7 § har upphävts genom L 9.9.2016/784, som trädde i kraft 1.1.2017. Den tidigare formen lyder:

7 § (11.6.2010/524)
Skattemyndighet

Skatteförvaltningen övervakar att lotteriskatten deklareras och betalas samt utför andra uppgifter i anslutning till lotteribeskattningen.

8 §
Den månad till vilken skatten hänförs (9.9.2016/784)

Rubriken har ändrats genom L 784/2016, som trädde i kraft 1.1.2017. Den tidigare formen lyder: Betalning av skatt och redovisningsskyldighet

1 mom. har upphävts genom L 9.9.2016/784, som trädde i kraft 1.1.2017. Den tidigare formen lyder: (9.9.2016/784)

Den skattskyldige ska betala och deklarera den lotteriskatt som ska betalas för en kalendermånad senast den andra månaden efter kalendermånaden vid den tidpunkt som föreskrivs i skattekontolagen (604/2009). Uppgifter om skatten ska anmälas med den periodskattedeklaration som avses i skattekontolagen. (7.8.2009/612)

2 mom. har upphävts genom L 7.8.2009/612. (7.8.2009/612)

Skatten hänförs till den kalendermånad

1) då avkastningen ska bokföras enligt de bestämmelser som gäller bokföring,

2) under vilken tiden för anordnande av ett varulotteri har gått ut,

3) under vilken bingospel har anordnats,

4) under vilken vinsten från ett lotteri som avses i 4 § 4 mom. har kunnat tas ut.

(9.9.2016/784)

3 mom. har ändrats genom L 784/2016, som trädde i kraft 1.1.2017. Den tidigare formen lyder:

Som en kalendermånad för vilken skatt skall betalas anses den månad

1) då avkastningen skall bokföras enligt de stadganden som gäller bokföring,

2) under vilken tiden för anordnande av ett varulotteri har gått ut,

3) under vilken bingospel har anordnats,

4) under vilken vinsten från ett lotteri som avses i 4 § 4 mom. har kunnat tas ut.

På begäran av Skatteförvaltningen ska den skattskyldige inlämna en särskild redovisning, av vilken ska framgå de uppgifter som Skatteförvaltningen bestämmer. (11.6.2010/524)

9 § (9.9.2016/784)

9 § har upphävts genom L 9.9.2016/784, som trädde i kraft 1.1.2017. Den tidigare formen lyder:

9 § (7.8.2009/612)
Skatterättelse

En skattskyldig som anordnar lotteri får dra av lotteriskatt som deklarerats till för högt belopp för en kalendermånad från skatt som ska betalas för samma kalenderår eller rätta felet genom att lämna in en rättelsedeklaration till periodskattedeklarationen. Rättelse enligt 7 § 3 mom. i skattekontolagen av periodskattedeklarationen ska göras inom de närmaste fem kalenderåren efter det då skatten betalades.

10 § (9.9.2016/784)

10 § har upphävts genom L 9.9.2016/784, som trädde i kraft 1.1.2017. Den tidigare formen lyder:

10 § (12.11.2010/951)
Debitering av skatt

Har den skattskyldige deklarerat för litet i lotteriskatt i sin periodskattedeklaration ska Skatteförvaltningen påföra det bristande beloppet. Debiteringen ska verkställas inom fem år från utgången av det kalenderår där den kalendermånad ingår för vilken skatten borde ha deklarerats.

Innan debiteringen verkställs ska den skattskyldige ges tillfälle att ge in en utredning.

11 § (9.9.2016/784)

11 § har upphävts genom L 9.9.2016/784, som trädde i kraft 1.1.2017. Den tidigare formen lyder:

11 §
Debitering enligt uppskattning

Har den skattskyldige låtit bli att deklarera skatt eller uppenbart har deklarerat för litet i skatt och har han inte trots uppmaning gett begärda uppgifter, ska Skatteförvaltningen uppskatta den skatt som inte deklarerats och påföra den skattskyldige skatten. Debiteringen ska verkställas inom fem år från utgången av det kalenderår där den kalendermånad ingår för vilken deklarationen borde ha lämnats in. (11.6.2010/524)

När uppskattningen görs skall arten och omfattningen av den skattskyldiges verksamhet, beloppet av betald lotteriskatt samt den skattskyldiges tidigare verksamhet och förändringarna i den beaktas. Dessutom skall den skattskyldiges verksamhet jämföras med andra under liknande förhållanden verksamma lotteriskatteskyldigas verksamhet.

Innan debitering enligt uppskattning verkställs skall den skattskyldige beredas tillfälle att avge förklaring.

12 § (9.9.2016/784)

12 § har upphävts genom L 9.9.2016/784, som trädde i kraft 1.1.2017. Den tidigare formen lyder:

12 §
Rättelse av debitering

Har ett räknefel eller något annat med det jämförbart misstag skett vid debiteringen eller konstateras debiteringen i övrigt vara helt eller delvis utan grund, ska Skatteförvaltningen rätta debiteringen. (11.6.2010/524)

En rättelse av debiteringen till nackdel för den skattskyldige kan göras inom två år från ingången av det kalenderår som följer efter det under vilket debiteringen har verkställts och en rättelse till fördel för den skattskyldige inom fem år från ingången av det kalenderår som följer efter det under vilket skatten har debiterats.

13 § (9.9.2016/784)

13 § har upphävts genom L 9.9.2016/784, som trädde i kraft 1.1.2017. Den tidigare formen lyder:

13 §
Skatteförhöjning

Har den skattskyldige underlåtit att deklarera lotteriskatt eller har han deklarerat den väsentligen för sent eller lämnat in en bristfällig deklaration och kan försummelsen inte betraktas som ringa, kan den skattskyldige i samband med debiteringen påföras en förhöjning på högst 30 procent av det försummade lotteriskattebeloppet. (7.8.2009/612)

Har den skattskyldige med avsikt eller av grov vårdslöshet lämnat en bristfällig, vilseledande eller oriktig uppgift eller handling och är förfarandet ägnat att föranleda att den skattskyldige befrias från betalningen av lotteriskatt, skall det obetalda lotteriskattebeloppet höjas med minst 20 och högst 50 procent.

Om det förfarande som nämns i 2 mom., med beaktande av den nytta som det kan ha medfört och andra omständigheter som i övrigt påverkar saken, skall anses som grovt, skall det obetalda lotteriskattebeloppet höjas med minst 30 och högst 100 procent.

4 mom. har upphävts genom L 18.12.1995/1568. (18.12.1995/1568)

14 § (7.8.2009/612)
Tillämpning av lagen om skatteuppbörd

14 § har upphävts genom L 7.8.2009/612.

15 § (26.7.1996/544)
Förhandsavgörande

Skatteförvaltningen får på skriftlig ansökan av den som anordnar ett lotteri meddela förhandsavgörande om skyldigheten att betala lotteriskatt. (11.6.2010/524)

I ansökan skall individualiseras den fråga i vilken förhandsavgörande söks och framläggas den utredning som behövs för avgörande av ärendet.

Ett lagakraftvunnet förhandsavgörande skall på yrkande av sökanden iakttas med bindande verkan så som bestäms i avgörandet.

Ett ärende som gäller förhandsavgörande ska behandlas skyndsamt i Skatteförvaltningen. (9.9.2016/784)

4 mom. har ändrats genom L 784/2016, som trädde i kraft 1.1.2017. Den tidigare formen lyder:

Ett ärende som gäller förhandsavgörande ska behandlas skyndsamt i Skatteförvaltningen, förvaltningsdomstolen och högsta förvaltningsdomstolen. (11.6.2010/524)

16 § (9.9.2016/784)

16 § har upphävts genom L 9.9.2016/784, som trädde i kraft 1.1.2017. Den tidigare formen lyder:

16 § (21.12.2012/884)
Ändringssökande

I beslut som Skatteförvaltningen har fattat med stöd av denna lag får den skattskyldige och Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt söka ändring genom besvär hos den förvaltningsdomstol till vars domkrets den skattskyldiges hemkommun hörde när beslutet fattades. I fråga om beslut som gäller förhandsavgörande är besvärstiden 30 dagar från delfåendet av beslutet och för övriga besvär 60 dagar från delfåendet av beslutet. Besvärstiden för Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt räknas från dagen för beslutet. Besvärsskriften ska lämnas in till Skatteförvaltningen eller förvaltningsdomstolen inom besvärstiden.

Ett beslut kan delges utan mottagningsbevis. Delfåendet av beslutet anses då ha skett den sjunde dagen efter det att beslutet postades, om inte något annat visas.

Skatteförvaltningen ska behandla den skattskyldiges besvär som ett rättelseärende. Om Skatteförvaltningen rättar sitt beslut enligt den skattskyldiges yrkande på det sätt som anges i 12 §, förfaller besvären. Till den del Skatteförvaltningen anser att det yrkande som den skattskyldige har framställt i sina besvär inte ger anledning att rätta beslutet ska den ge ett utlåtande med anledning av besvären och till denna del överföra besvären till förvaltningsdomstolen för behandling.

Förvaltningsdomstolen ska med anledning av besvär och utlåtande, då besvär anförts av Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt, ge den skattskyldige och, då besvär anförts av den skattskyldige, Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt, tillfälle att avge bemötande och vid behov ändringssökanden tillfälle att avge genmäle. Utöver vad som i 34 § 2 mom. i förvaltningsprocesslagen (586/1996) föreskrivs om avgörande av ett ärende utan att en part hörs, kan förvaltningsdomstolen dock avgöra besvären utan att höra Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt, om skattebeloppet med anledning av den skattskyldiges yrkande kan ändras med högst 6 000 euro och om ärendet inte lämnar rum för tolkning och inte är oklart.

I förvaltningsdomstolens beslut får ändring sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen, om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. På ändringssökande tillämpas då 70 och 71 § i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995). Tiden för anförande av besvär över förvaltningsdomstolens beslut om förhandsavgörande är dock 30 dagar från delfåendet.

Besvär på statens vägnar anförs hos högsta förvaltningsdomstolen av Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt.

I ett beslut genom vilket Skatteförvaltningen har beslutat att inte meddela förhandsavgörande får ändring inte sökas genom besvär.

Bestämmelserna om grundbesvär i lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007) tillämpas inte på ärenden som avses i denna lag.

L om ändringssökande i förvaltningsärenden 154/1950 har upphävts genom FörvaltningsprocessL 586/1996. Förvaltningsdomstolarna har kommit i länsrätternas ställe. Se L om förvaltningsdomstolarna 430/1999.

17 § (7.8.2009/612)
Ränta på skatt som skall återbäras

17 § har upphävts genom L 7.8.2009/612.

18 § (21.12.2012/884)

18 § har upphävts genom L 21.12.2012/884.

19 § (9.9.2016/784)

19 § har upphävts genom L 9.9.2016/784, som trädde i kraft 1.1.2017. Den tidigare formen lyder:

19 §
Den skattskyldiges bokföring

Den som är lotteriskatteskyldig skall lägga upp sin bokföring så eller annars föra sådan bok att de uppgifter som har betydelse för fastställande av lotteriskatten kan fås ur den på ett tillförlitligt sätt.

20 § (30.12.1999/1346)

20 § har upphävts genom L 30.12.1999/1346.

21 § (9.9.2016/784)

21 § har upphävts genom L 9.9.2016/784, som trädde i kraft 1.1.2017. Den tidigare formen lyder:

21 §
Straffstadganden

Om straff för den som i strid med lagen undandrar eller försöker undandra lotteriskatt stadgas i 29 kap. 1–3 §§ strafflagen.

2 mom. har upphävts genom L 30.12.1999/1346. (30.12.1999/1346)

3 mom. har upphävts genom L 21.4.1995/652. (21.4.1995/652)

22 § (9.9.2016/784)

22 § har upphävts genom L 9.9.2016/784, som trädde i kraft 1.1.2017. Den tidigare formen lyder:

22 § (11.6.2010/524)
Skyldighet att lämna uppgifter samt granskning av bokföringen

Den som anordnar ett lotteri ska på uppmaning av Skatteförvaltningen lämna uppgifter samt för granskning förete sin bokföring och övriga handlingar som kan behövas för verkställande av lotteribeskattningen eller skattegranskningen eller vid behandling av ansökan om ändring i hans beskattning.

23 § (9.9.2016/784)

23 § har upphävts genom L 9.9.2016/784, som trädde i kraft 1.1.2017. Den tidigare formen lyder:

23 § (11.6.2010/524)
Myndigheternas skyldighet att lämna uppgifter

Den myndighet som beviljar tillstånd att anordna lotteri ska underrätta Skatteförvaltningen om tillståndet.

24 § (11.6.2010/524)
Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag utfärdas vid behov genom förordning av finansministeriet.

25 §
Ikraftträdande och tillämpning

Denna lag träder i kraft den 1 september 1992.

Genom denna lag upphävs lotteriskattelagen av den 10 april 1970 (259/70) jämte ändringar. Den sistnämnda lagen tillämpas dock på vinst som har dragits innan denna lag träder i kraft eller som betalas på grund av dragning eller annat förfarande som har inletts innan denna lag träder i kraft eller som betalas på obligationslån som har emitterats innan denna lag trädde i kraft.

RP 15/92, StaUB 27/92

Ikraftträdelsestadganden:

28.6.1994/617:

Denna lag träder i kraft den 1 september 1994.

Lagen tillämpas på ansökningar som är anhängiga när lagen träder i kraft och på ansökningar som görs senare.

RP 68/94, StaUB 24/94

2.8.1994/709:

Denna lag träder i kraft den 1 december 1994.

Lagen tillämpas när ändring söks i ett utslag som givits av en länsrätt efter att denna lag trätt i kraft.

RP 143/93, LaUB 11/94

3.2.1995/147:

Denna lag träder i kraft den 15 februari 1995.

RP 274/94, FvUB 15/94, StoUB 4/94

21.4.1995/652:

Denna lag träder i kraft den 1 september 1995.

RP 94/93, LaUB 22/94, RP 94/93

18.12.1995/1568:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

RP 131/95, StaUB 37/95, RSv 124/95

26.7.1996/544:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

RP 46/96, StaUB 20/96, RSv 105/96

30.12.1999/1346:

RP 149/1999, StaUB 30/1999, FvUU 10/1999, RSv 131/1999

3.11.2000/911:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

RP 105/2000, FiUB 23/2000, RSv 138/2000

26.10.2001/910:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

RP 91/2001, FiUB 12/2001, RSv 101/2001

23.11.2001/1048:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

RP 197/1999, FvUB 10/2001, RSv 91/2001, ISL 5/2001, FvUB 15/2001, RSk 23/2001

21.12.2001/1367:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

RP 183/2001, FiUB 36/2001, RSv 207/2001

20.12.2002/1167:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

RP 127/2002, FiUB 39/2002, RSv 233/2002

24.7.2004/575:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.

Lagen tillämpas på ansökningar som blir anhängiga den dag lagen träder i kraft eller därefter.

RP 57/2004, FiUB 4/2004, RSv 63/2004

12.11.2004/962:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

RP 150/2004, FiUB 20/2004, RSv 139/2004

18.4.2008/243:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2008.

RP 148/2007, FiUB 5/2008, RSv 25/2008

7.8.2009/612:

Denna lag träder i kraft den 14 augusti 2009.

Lagen tillämpas på lotteriskatt som ska betalas för en kalendermånad som börjar den 1 januari 2010 eller därefter. (16.10.2009/757)

På lotteriskatt som ska betalas för en kalendermånad som gått ut före den 1 januari 2010 tillämpas de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet om inte något annat föreskrivs nedan. (16.10.2009/757)

Om en deklaration som gäller lotteriskatt som ska betalas för en kalendermånad som gått ut före den 1 januari 2010 kommer in till skatteverket efter den 1 mars 2010, debiterar skatteverket den skatt som den skattskyldige deklarerat. (16.10.2009/757)

Om ett beslut om debitering av lotteriskatt som ska betalas för en kalendermånad som gått ut före den 1 januari 2010 fattas den 1 januari 2010 eller därefter, beräknas på skatten skattetillägg enligt det 10 § 1 mom. som gäller vid ikraftträdandet till den 31 december 2009. (16.10.2009/757)

Om ett beslut som gäller lotteriskatt som ska återbäras för en kalendermånad som gått ut före den 1 januari 2010 fattas den 1 januari 2010 eller därefter, betalas ränta enligt den 17 § som gäller vid ikraftträdandet till den dag då beslutet om den lotteriskatt som ska återbäras fattas. (16.10.2009/757)

RP 221/2008, FiUB 7/2009, RSv 66/2009

16.10.2009/757:

Denna lag träder i kraft den 21 oktober 2009.

Lagen tillämpas redan från och med den 14 augusti 2009.

RP 129/2009, FiUB 12/2009, RSv 115/2009

16.10.2009/758:

Denna lag träder i kraft den 21 oktober 2009 och gäller till och med den 31 december 2009.

Lagen tillämpas redan från och med den 14 augusti 2009.

RP 129/2009, FiUB 12/2009, RSv 115/2009

11.6.2010/524:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2010.

RP 288/2009, FiUB 12/2010, RSv 37/2010

12.11.2010/951:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

RP 125/2010, FiUB 37/2010, RSv 156/2010

16.12.2011/1315:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

RP 51/2011, FiUB 7/2011, RSv 38/2011

21.12.2012/884:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

På sådana besvär som riktats till förvaltningsdomstolen och på sådana ärenden som gäller befrielse från skatt eller uppskov med betalning av skatt vilka är anhängiga när denna lag träder i kraft tillämpas de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet. På upplupen ränta till följd av uppskov med betalning av skatt som har beviljats innan denna lag träder i kraft tillämpas de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

RP 76/2012, FiUB 29/2012, RSv 136/2012

9.9.2016/784:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

Lagen tillämpas första gången på beskattningsförfarandet och ändringssökandet för en skatteperiod som börjar den dag då lagen träder i kraft eller därefter.

På beskattningsförfarandet och ändringssökandet för en skatteperiod som har gått ut före lagens ikraftträdande vid sökande av ändring samt i andra beslut som Skatteförvaltningen meddelat före ikraftträdandet tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Vid sökande av ändring i beslut av Skatteförvaltningen som meddelats efter ikraftträdandet och som gäller en skatteperiod som gått ut före ikraftträdandet samt i andra beslut som Skatteförvaltningen meddelat efter ikraftträdandet tillämpas bestämmelserna i denna lag.

RP 29/2016, FiUB 9/2016, RSv 104/2016

21.12.2016/1292:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

RP 132/2016, FvUB 25/2016, RSv 240/2016

12.1.2018/40:

Denna lag träder i kraft den 1 november 2019.

RP 97/2017, FiUB 26/2017, RSv 182/2017

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.