Beaktats t.o.m. FörfS 1053/2023.

26.6.1992/552

Lotteriskattelag

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §
Tillämpningsområde

Lotteriskatt skall enligt denna lag betalas till staten på lotterier som anordnas i Finland.

Som lotteri som anordnas i Finland anses även lotterier som anordnas på ett finskt fartyg eller luftfartyg även då fartyget eller luftfartyget befinner sig utanför finskt område, dock inte lotterier som anordnas på ett fartyg i trafik mellan tredje länder.

1 a § (12.1.2018/40)
Tillämpning av andra lagar

Utöver det som föreskrivs i denna lag finns bestämmelser om beskattningsförfarande och ändringssökande i fråga om lotteriskatt i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ (768/2016) och om skatteuppbörd i lagen om skatteuppbörd (11/2018).

2 §
Definitioner

Med lotteri avses

1) i 3 § i lotterilagen (1047/2001) avsedda penningspel och i 3 a § i lotterilagen avsedda andra lotterier samt tillhandahållande av sådana spelautomater och spelanordningar som avses i 56 § i lotterilagen för allmänheten, (21.12.2016/1292)

2) annan än i lotterilagstiftningen avsedd, offentligt anordnad lottning, gissningstävling, vadhållning eller något annat därmed jämförbart förfarande som helt eller delvis är beroende av slumpen och som i vinst kan ge pengar eller andra förmåner med penningvärde som inte kan anses som skälig ersättning för någon prestation eller betraktas som lön enligt lagen om förskottsuppbörd (1118/1996).

(9.9.2016/784)

Med avkastning av lotteri avses skillnaden mellan penninginsatsernas sammanlagda belopp och de vinster som utbetalts till spelarna. Med avkastning av varulotterier och gissningstävlingar avses dock det sammanlagda beloppet av de penninginsatser som betalts för deltagande i dessa och totalinkomsten av lottförsäljningen samt med avkastning av varuvinstautomater det sammanlagda beloppet av penninginsatser som betalts för användning av automaterna. (12.11.2004/962)

Vinstens värde är vinstens belopp eller föremålets eller nyttighetens anskaffningspris. Om denna grund inte kan tillämpas genom att fånget skett utan vederlag eller av någon annan orsak, betraktas vinstens sannolika överlåtelsepris som vinstens värde.

L om förskottsuppbörd 418/1959 har upphävts genom L 1118/1996.

3 §
Skattskyldighet

Skattskyldig är den som anordnar ett lotteri. Är det flera som anordnar lotteriet, är var och en ansvarig för skattens hela belopp.

4 §
Skattegrunden och skattesatsen

Lotteriskatten för ett lotteri som anordnas med ensamrätt är 3,4 procent av avkastningen 2022 och 5,0 procent av avkastningen 2023. (16.12.2021/1130)

1 mom. har ändrats genom L 1130/2021, som gäller temporärt 1.1.2022–31.12.2023. Den tidigare formen lyder:

Lotteriskatten för ett lotteri som anordnas med ensamrätt är 12 procent av avkastningen. (16.12.2011/1315)

För varulotterier, gissningstävlingar och hållande av varuvinstautomater är skatten 1,5 procent av avkastningen av lotteriet. (23.11.2001/1048)

För bingospel är skatten 5 procent av det sammanlagda värdet av de utdelade vinsterna, till vilka inte hänförs vinster som berättigar till ett nytt spel.

För andra lotterier är skatten 30 procent av det sammanlagda värdet av utdelade vinster.

5 § (26.10.2001/910)

5 § har upphävts genom L 26.10.2001/910.

6 §
Undantag från skatteplikten

Skatt skall inte betalas

1) om beloppet av den lotteriskatt som enligt 8 § skall betalas för en kalendermånad understiger 50 euro, (26.10.2001/910)

2) för hållande av sådana spelautomater och spelanordningar som avses i 56 § 1 mom. 1 och 2 punkten lotterilagen, (23.11.2001/1048)

3) för lotterier beträffande vilka beskattningsrätten har slopats genom internationella överenskommelser på grundval av ömsesidighet.

7 § (9.9.2016/784)

7 § har upphävts genom L 9.9.2016/784.

8 §
Den månad till vilken skatten hänförs (9.9.2016/784)

1 mom. har upphävts genom L 9.9.2016/784. (9.9.2016/784)

2 mom. har upphävts genom L 7.8.2009/612. (7.8.2009/612)

Skatten hänförs till den kalendermånad

1) då avkastningen ska bokföras enligt de bestämmelser som gäller bokföring,

2) under vilken tiden för anordnande av ett varulotteri har gått ut,

3) under vilken bingospel har anordnats,

4) under vilken vinsten från ett lotteri som avses i 4 § 4 mom. har kunnat tas ut.

(9.9.2016/784)

På begäran av Skatteförvaltningen ska den skattskyldige inlämna en särskild redovisning, av vilken ska framgå de uppgifter som Skatteförvaltningen bestämmer. (11.6.2010/524)

9 § (9.9.2016/784)

9 § har upphävts genom L 9.9.2016/784.

10 § (9.9.2016/784)

10 § har upphävts genom L 9.9.2016/784.

11 § (9.9.2016/784)

11 § har upphävts genom L 9.9.2016/784.

12 § (9.9.2016/784)

12 § har upphävts genom L 9.9.2016/784.

13 § (9.9.2016/784)

13 § har upphävts genom L 9.9.2016/784.

14 § (7.8.2009/612)
Tillämpning av lagen om skatteuppbörd

14 § har upphävts genom L 7.8.2009/612.

15 § (26.7.1996/544)
Förhandsavgörande

Skatteförvaltningen får på skriftlig ansökan av den som anordnar ett lotteri meddela förhandsavgörande om skyldigheten att betala lotteriskatt. (11.6.2010/524)

I ansökan skall individualiseras den fråga i vilken förhandsavgörande söks och framläggas den utredning som behövs för avgörande av ärendet.

Ett lagakraftvunnet förhandsavgörande skall på yrkande av sökanden iakttas med bindande verkan så som bestäms i avgörandet.

Ett ärende som gäller förhandsavgörande ska behandlas skyndsamt i Skatteförvaltningen. (9.9.2016/784)

16 § (9.9.2016/784)

16 § har upphävts genom L 9.9.2016/784.

17 § (7.8.2009/612)
Ränta på skatt som skall återbäras

17 § har upphävts genom L 7.8.2009/612.

18 § (21.12.2012/884)

18 § har upphävts genom L 21.12.2012/884.

19 § (9.9.2016/784)

19 § har upphävts genom L 9.9.2016/784.

20 § (30.12.1999/1346)

20 § har upphävts genom L 30.12.1999/1346.

21 § (9.9.2016/784)

21 § har upphävts genom L 9.9.2016/784.

22 § (9.9.2016/784)

22 § har upphävts genom L 9.9.2016/784.

23 § (9.9.2016/784)

23 § har upphävts genom L 9.9.2016/784.

24 § (11.6.2010/524)
Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag utfärdas vid behov genom förordning av finansministeriet.

25 §
Ikraftträdande och tillämpning

Denna lag träder i kraft den 1 september 1992.

Genom denna lag upphävs lotteriskattelagen av den 10 april 1970 (259/70) jämte ändringar. Den sistnämnda lagen tillämpas dock på vinst som har dragits innan denna lag träder i kraft eller som betalas på grund av dragning eller annat förfarande som har inletts innan denna lag träder i kraft eller som betalas på obligationslån som har emitterats innan denna lag trädde i kraft.

RP 15/92, StaUB 27/92

Ikraftträdelsestadganden:

28.6.1994/617:

Denna lag träder i kraft den 1 september 1994.

Lagen tillämpas på ansökningar som är anhängiga när lagen träder i kraft och på ansökningar som görs senare.

RP 68/94, StaUB 24/94

2.8.1994/709:

Denna lag träder i kraft den 1 december 1994.

Lagen tillämpas när ändring söks i ett utslag som givits av en länsrätt efter att denna lag trätt i kraft.

RP 143/93, LaUB 11/94

3.2.1995/147:

Denna lag träder i kraft den 15 februari 1995.

RP 274/94, FvUB 15/94, StoUB 4/94

21.4.1995/652:

Denna lag träder i kraft den 1 september 1995.

RP 94/93, LaUB 22/94, RP 94/93

18.12.1995/1568:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

RP 131/95, StaUB 37/95, RSv 124/95

26.7.1996/544:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

RP 46/96, StaUB 20/96, RSv 105/96

30.12.1999/1346:

RP 149/1999, StaUB 30/1999, FvUU 10/1999, RSv 131/1999

3.11.2000/911:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

RP 105/2000, FiUB 23/2000, RSv 138/2000

26.10.2001/910:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

RP 91/2001, FiUB 12/2001, RSv 101/2001

23.11.2001/1048:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

RP 197/1999, FvUB 10/2001, RSv 91/2001, ISL 5/2001, FvUB 15/2001, RSk 23/2001

21.12.2001/1367:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

RP 183/2001, FiUB 36/2001, RSv 207/2001

20.12.2002/1167:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

RP 127/2002, FiUB 39/2002, RSv 233/2002

24.7.2004/575:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.

Lagen tillämpas på ansökningar som blir anhängiga den dag lagen träder i kraft eller därefter.

RP 57/2004, FiUB 4/2004, RSv 63/2004

12.11.2004/962:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

RP 150/2004, FiUB 20/2004, RSv 139/2004

18.4.2008/243:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2008.

RP 148/2007, FiUB 5/2008, RSv 25/2008

7.8.2009/612:

Denna lag träder i kraft den 14 augusti 2009.

Lagen tillämpas på lotteriskatt som ska betalas för en kalendermånad som börjar den 1 januari 2010 eller därefter. (16.10.2009/757)

På lotteriskatt som ska betalas för en kalendermånad som gått ut före den 1 januari 2010 tillämpas de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet om inte något annat föreskrivs nedan. (16.10.2009/757)

Om en deklaration som gäller lotteriskatt som ska betalas för en kalendermånad som gått ut före den 1 januari 2010 kommer in till skatteverket efter den 1 mars 2010, debiterar skatteverket den skatt som den skattskyldige deklarerat. (16.10.2009/757)

Om ett beslut om debitering av lotteriskatt som ska betalas för en kalendermånad som gått ut före den 1 januari 2010 fattas den 1 januari 2010 eller därefter, beräknas på skatten skattetillägg enligt det 10 § 1 mom. som gäller vid ikraftträdandet till den 31 december 2009. (16.10.2009/757)

Om ett beslut som gäller lotteriskatt som ska återbäras för en kalendermånad som gått ut före den 1 januari 2010 fattas den 1 januari 2010 eller därefter, betalas ränta enligt den 17 § som gäller vid ikraftträdandet till den dag då beslutet om den lotteriskatt som ska återbäras fattas. (16.10.2009/757)

RP 221/2008, FiUB 7/2009, RSv 66/2009

16.10.2009/757:

Denna lag träder i kraft den 21 oktober 2009.

Lagen tillämpas redan från och med den 14 augusti 2009.

RP 129/2009, FiUB 12/2009, RSv 115/2009

16.10.2009/758:

Denna lag träder i kraft den 21 oktober 2009 och gäller till och med den 31 december 2009.

Lagen tillämpas redan från och med den 14 augusti 2009.

RP 129/2009, FiUB 12/2009, RSv 115/2009

11.6.2010/524:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2010.

RP 288/2009, FiUB 12/2010, RSv 37/2010

12.11.2010/951:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

RP 125/2010, FiUB 37/2010, RSv 156/2010

16.12.2011/1315:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

RP 51/2011, FiUB 7/2011, RSv 38/2011

21.12.2012/884:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

På sådana besvär som riktats till förvaltningsdomstolen och på sådana ärenden som gäller befrielse från skatt eller uppskov med betalning av skatt vilka är anhängiga när denna lag träder i kraft tillämpas de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet. På upplupen ränta till följd av uppskov med betalning av skatt som har beviljats innan denna lag träder i kraft tillämpas de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

RP 76/2012, FiUB 29/2012, RSv 136/2012

9.9.2016/784:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

Lagen tillämpas första gången på beskattningsförfarandet och ändringssökandet för en skatteperiod som börjar den dag då lagen träder i kraft eller därefter.

På beskattningsförfarandet och ändringssökandet för en skatteperiod som har gått ut före lagens ikraftträdande vid sökande av ändring samt i andra beslut som Skatteförvaltningen meddelat före ikraftträdandet tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Vid sökande av ändring i beslut av Skatteförvaltningen som meddelats efter ikraftträdandet och som gäller en skatteperiod som gått ut före ikraftträdandet samt i andra beslut som Skatteförvaltningen meddelat efter ikraftträdandet tillämpas bestämmelserna i denna lag.

RP 29/2016, FiUB 9/2016, RSv 104/2016

21.12.2016/1292:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

RP 132/2016, FvUB 25/2016, RSv 240/2016

12.1.2018/40:

Denna lag träder i kraft den 1 november 2019.

RP 97/2017, FiUB 26/2017, RSv 182/2017

11.12.2020/958:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021 och är i kraft till utgången av 2021.

RP 170/2020, FiUB 22/2020, RSv 156/2020

16.12.2021/1130:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022 och gäller till utgången av 2023.

RP 145/2021, RP 218/2021, FiUB 26/2021, RSv 198/2021

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.