Beaktats t.o.m. FörfS 926/2022.

24.1.1992/48

Lag om statistikcentralen

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

För statens statistikväsen finns inom finansministeriets förvaltningsområde en statistikcentral.

2 §

Statistikcentralen har till uppgift att utarbeta statistik och göra utredningar som gäller samhällsförhållandena samt att sörja för det allmänna utvecklandet av statens statistikväsen i samarbete med övriga statliga myndigheter.

Dessutom utför statistikcentralen andra uppgifter som stadgas eller bestäms för den.

3 § (8.11.2002/901)

Statistikcentralen leds av generaldirektören. Om statistikcentralens organisation och verksamhetsenheter bestäms i arbetsordningen, som fastställs av generaldirektören. Generaldirektören avgör också de ärenden som statistikcentralen beslutar om, om det inte har föreskrivits eller i arbetsordningen bestämts att någon annan tjänsteman vid statistikcentralen skall avgöra dem. Genom förordning av statsrådet bestäms vilka ärenden som i arbetsordningen inte kan uppdras åt andra tjänstemän att avgöra.

4 § (8.11.2002/901)

Genom förordning av statsrådet bestäms om besättandet av tjänster vid statistikcentralen, om de uppgifter som generaldirektören och andra tjänstemän i förmansställning har i anslutning till sin förmansställning samt om förordnande av en ställföreträdare för generaldirektören.

I statistikcentralens arbetsordning bestäms om andra vikariat, om den interna ledningen samt om andra ärenden inom den interna förvaltningen.

5 §

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1992.

Genom denna lag upphävs lagen den 23 december 1970 om statistikcentralen (796/70) jämte ändringar. Den upphävda lagens 2 och 3 §§ förblir dock alltjämt i kraft tills något annat stadgas genom lag.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Regeringens proposition 92/91, Förvaltningsutsk. bet. 5/91

Ikraftträdelsestadganden:

8.11.2002/901:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

RP 83/2002, FiUB 11/2002, RSv 128/2002

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.