Beaktats t.o.m. FörfS 829/2022.

5.12.1991/1419

Förordning om nyttighetsmodellrätt

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

På föredragning av handels- och industriministern stadgas med stöd av 47 § lagen om nyttighetsmodellrätt (800/91):

Ansökan om nyttighetmodellrätt och diarium
1 §

En ansökan om nyttighetsmodellrätt, nedan modellansökan, skall bestå av en skrivelse (ansökningshandling) jämte bilagor.

De stadganden i denna förordning som gäller modellansökan tillämpas, om inte något annat stadgas, endast

1) på finsk modellansökan,

2) på internationell ansökan som har fullföljts för Finlands del enligt 45 d § lagen om nyttighetsmodellrätt eller som handlagts enligt 38 § patentlagen (550/67), och

3) på europeisk patentansökan som har ändrats eller omvandlats till en nationell modellansökan i enlighet med 8 eller 8 a § i lagen om nyttighetsmodellrätt (800/1991). (6.11.2008/701)

(26.2.1996/119)
2 §

Ansökningshandlingen skall vara undertecknad av sökanden eller hans ombud och innehålla

1) sökandens namn, hemort och adress samt, om sökanden företräds av ett ombud, även ombudets namn, hemort och adress,

2) uppfinnarens namn och adress,

3) en kort och saklig benämning på den uppfinning som modellansökningen gäller,

4) uppgift om huruvida prioritet enligt 5 § i lagen om nyttighetsmodellrätt söks, (6.11.2008/701)

5) uppgift om vem av flera sökande som gemensamt ansökt om registrering av nyttighetsmodell har rätt att för allas räkning ta emot meddelanden från registreringsmyndigheten eller om sökandena anlitar ett ombud, vem de gemensamt har bemyndigat att ta emot sådana meddelanden, (6.11.2008/701)

6) uppgift om huruvida sökanden ber om en granskning enligt 12 § lagen om nyttighetsmodellrätt, (22.12.1995/1701)

7 punkten har upphävts genom F 6.11.2008/701. (6.11.2008/701)

8) en sådan uppgift om deponerat biologiskt material som motsvarar en uppgift enligt 17 b § i patentförordningen (669/1980), och (6.11.2008/701)

9) uppgift om ansökningshandlingens bilagor. (22.12.1995/1701)

3 § (22.12.1995/1701)

Till ansökningshandlingen skall fogas

1) en beskrivning av uppfinningen och behövliga bilder för tydliggörande av uppfinningen samt ett eller flera skyddskrav,

2) om sökanden företräds av ett ombud, ett bevis på befullmäktigandet, (6.11.2008/701)

3) om uppfinningen har gjorts av någon annan än sökanden, ett utlåtande i vilket sökandens rätt till uppfinningen styrks, samt (6.11.2008/701)

4 punkten har upphävts genom F 6.11.2008/701. (6.11.2008/701)

5) om granskning enligt 12 § lagen om nyttighetsmodellrätt har begärts, ett intyg över att granskningsavgiften har betalts.

4 §

Är en handling inte avfattad på ett sådant språk som nämns i 7 § 1 mom. nyttighetsmodellagen, skall sökanden till registreringsmyndigheten inge också en finsk- eller svenskspråkig översättning av den. I fråga om någon annan handling än en beskrivning eller ett skyddskrav kan registreringsmyndigheten dock avstå från att kräva översättning eller godta översättning till något annat språk än finska eller svenska.

5 § (6.11.2008/701)

Görs modellansökan i enlighet med 8 § i lagen om nyttighetsmodellrätt genom ändring av en patentansökan eller ansökan om europeiskt patent, ska i samband med ansökan uppges när den patentansökan eller ansökan om europeiskt patent som ansökan grundar sig på har eller anses ha gjorts och dess ansökningsnummer. Till en modellansökan som gjorts genom ändring av en patentansökan fogas på tjänstens vägnar kopior av behövliga handlingar från patentansökningen, med undantag för kopior på beskrivning, skyddskrav eller bilder. När en europeisk patentansökan ändras till en modellansökan ska sökanden lämna in samtliga handlingar som gäller ansökan.

Uppskov med registreringen enligt 18 § i lagen om nyttighetsmodellrätt ska begäras när ansökan om nyttighetsmodellrätt ges in eller senast inom två månader från ingivningsdagen.

5 a § (6.11.2008/701)

När en europeisk patentansökan omvandlas till en nationell modellansökan enligt 8 a § i lagen om nyttighetsmodellrätt iakttas i tillämpliga delar vad som bestäms i 52 r och 52 s § i patentförordningen. I fråga om ansökningsavgift iakttas 7 § 2 mom. i lagen om nyttighetsmodellrätt.

6 § (6.11.2008/701)

På en modellansökan antecknar registreringsmyndigheten dess nummer och ingivningsdag.

7 § (27.10.2011/1099)

7 § har upphävts genom F 27.10.2011/1099.

8 §

Anmäls till registreringsmyndigheten att en uppfinning för vilken nyttighetsmodellrätt har sökts har övergått till en annan, får denne antecknas som sökande i diariet endast om övergången har styrkts.

Prioritet
9 § (6.11.2008/701)

För att komma i åtnjutande av prioritet enligt 5 § i lagen om nyttighetsmodellrätt ska sökanden begära prioritet genom en i Finland gjord ansökan i vilken ska uppges var och när den ansökan som åberopas har gjorts och, så snart som möjligt, dess nummer. Om ansökan görs genom ändring eller omvandling av ansökan enligt 8 eller 8 a § i lagen om nyttighetsmodellrätt, gäller begäran om prioritet utan särskilt yrkande även för den nya ansökan som har uppkommit genom ändringen.

10 § (6.11.2008/701)

Registreringsmyndigheten kan förelägga sökanden att styrka den prioritet som begärts genom att inom en viss tid tillställa myndigheten ett bevis som utfärdats av den myndighet som mottagit den för prioritet åberopade ansökan och som anger ingivningsdagen och sökandens namn samt en av samma myndighet bestyrkt kopia av ansökningen. Kopian ska ges in i den form som registreringsmyndigheten föreskriver.

11 §

Prioritet kan endast grundas på den första ansökan i vilken uppfinningen har angetts.

Har den som gjort den första ansökningen eller hans rättsinnehavare till samma myndighet senare gett in en ansökan som avser samma uppfinning, kan den senare ansökningen åberopas som prioritetsgrundande under förutsättning att vid den tidpunkt då den gavs in den tidigare ansökan har återtagits, avskrivits eller avslagits utan att ha blivit offentlig och att den inte har kvarlämnat någon därpå grundad rätt eller någon grundval för åtnjutande av prioritet. Har prioritet erhållits på grundvalen av den senare ansökningen, får den tidigare inte längre åberopas som prioritetsgrund.

12 §

Prioritet kan för en och samma ansökan begäras på basis av flera ansökningar, även om de gjorts i olika länder.

Skyddskrav
13 §

Skyddskravet skall innehålla

1) en benämning på uppfinningen,

2) uppgift om den teknik i förhållande till vilken uppfinningen utgör något nytt (teknikens ståndpunkt), om en sådan uppgift är nödvändig, samt

3) uppgift om det för uppfinningen nya och säregna.

En ansökan om nyttighetsmodell kan omfatta flera skyddskrav. Om flera skyddskrav förekommer i en ansökan, skall de framföras i en följd och numreras löpande. (22.12.1995/1701)

Varje patentkrav får avse endast en uppfinning. (22.12.1995/1701)

Om en ansökan om nyttighetsmodell omfattar flera uppfinningar, skall dessa vara beroende av varandra. Härvid skall det föreligga ett tekniskt samband mellan samtliga uppfinningar genom att ett eller flera likadana eller motsvarande tekniska särdrag är gemensamma för dem. Med uttrycket tekniska särdrag avses sådana tekniska egenskaper som varje uppfinning bidrar med och som innebär en ändring av den tekniska nivån, då uppfinningen granskas som helhet. (22.12.1995/1701)

Frågan om huruvida det föreligger ett tekniskt samband mellan uppfinningarna skall avgöras utan hänsyn till om de är angivna i separata skyddskrav eller som alternativ i ett skyddskrav. (22.12.1995/1701)

Skyddskravet får inte innehålla något som är ovidkommande med hänsyn till den uppfinning som anges i kravet eller oväsentligt för den ensamrätt som sökanden begär.

Beskrivning
14 §

Beskrivningen av en uppfinning får innehålla endast sådant som är nödvändigt för att klargöra uppfinningen. Måste en nyskapad eller annars inte allmänt godtagen term användas, skall den förklaras. Beteckningar och måttenheter får inte avvika från dem som är allmänt brukliga i Finland.

Gäller uppfinningen biologiskt material eller om det vid utövandet av uppfinningen ska användas biologiskt material och ett prov på detta material ska deponeras enligt 6 § 2 mom. i lagen om nyttighetsmodellrätt, ska sökanden i sina ansökningshandlingar ange alla de uppgifter om kännetecknen för materialet som är väsentliga och som sökanden känner till. Registreringsmyndigheten ska underrättas om depositionen. Vad som i 17 a §, 17 b § 3 och 4 mom., 17 c § samt 25 a, 25 c och 25 d § i patentförordningen föreskrivs om deponering av biologiskt material, gäller i tillämpliga delar deponering av biologiskt material som är föremål för en modellansökan. (6.11.2008/701)

Bilder
15 §

Med bild avses teckning, fotografi eller annat motsvarande. Bilderna skall vara så exakta att av dem tydligt framgår vad som önskas skyddat. Bilderna skall vara svartvita och reproducerbara. De får inte vara större än formatet A4.

Ändring av modellansökan
16 §

Ett skyddskrav får inte ändras så att det kommer att innehålla något som inte framgår av den ursprungliga modellansökningen. Ändras kravet så att nya bestämningar kommer till, skall sökanden samtidigt ange var motsvarighet finns i den ursprungliga ansökningen.

Om flera uppfinningar har presenterats i de ursprungliga ansökningshandlingarna, kan sökanden dela ansökan i flera ansökningar. Den nya ansökan som uppkommit genom delning får inte omfatta något som inte framgår av den ursprungliga ansökan. (22.12.1995/1701)

Delas ansökan av den anledningen att den omfattar flera än en av varandra beroende uppfinningar och det inte föreligger något tekniskt samband mellan uppfinningarna, anses den nya ansökan vara gjord samtidigt som den ursprungliga endast om den nya ansökan har gjorts senast två månader efter att den ursprungliga ansökan hade inskränkts. (22.12.1995/1701)

Nyttighetsmodellregistret
17 §

En nyttighetsmodell antecknas i nyttighetsmodellregistret, om den uppfyller de krav som anges i 1 § 2–4 mom. samt 6–12 § i lagen om nyttighetsmodellrätt. (6.11.2008/701)

I registret antecknas

1) diarienumret för modellansökningen samt nyttighetsmodellens registernummer och klasser enligt den internationella patentklassificeringen, (22.12.1995/1701)

2) namn, hemort och adress för innehavaren av nyttighetsmodellrätten,

3) om innehavaren av nyttighetsmodellrätten företräds av ett ombud, ombudets namn, hemort och adress,

4) uppfinnarens namn och adress,

5) följande datum:

a) den dag då ansökningen gjordes,

b) om modellansökningen har uppkommit genom ändring av en patentansökan enligt 8 § lagen om nyttighetsmodellrätt, den dag då patentansökningen gjordes,

c) om ansökan är en internationell ansökan, den internationella ingivningsdagen samt den dag då ansökan enligt 45 d § i lagen om nyttighetsmodellrätt har fullföljts eller ansökan enligt 38 § i patentlagen har givits in samt det internationella ansökningsnumret, (6.11.2008/701)

d) om ansökan har ändrats eller omvandlats från europeisk patentansökan till en nationell ansökan i enlighet med 8 eller 8 a § i lagen om nyttighetsmodellrätt, ingivningsdagen enligt den europeiska patentkonventionen och den dag då ansökan gavs in till registreringsmyndigheten för ändring eller omvandling samt den europeiska patentansökans ansökningsnummer, (6.11.2008/701)

e) den dag då ansökningshandlingarna blev offentliga,

f) den dag då nyttighetsmodellen registrerades,

(26.2.1996/119)

6) begärd prioritet med uppgift om var den ansökan som ligger till grund för begäran om prioritet har ingetts, den dag då denna ansökan gjordes samt dess nummer, (22.12.1995/1701)

7) om ansökan har gjorts genom delning, den ursprungliga ansökans nummer, (22.12.1995/1701)

8) huruvida ansökan har granskats enligt 12 § lagen om nyttighetsmodellrätt, (22.12.1995/1701)

9) om uppfinningen gäller biologiskt material eller om det vid utövandet av uppfinningen ska användas biologiskt material, uppgift om huruvida ett prov på det biologiska materialet deponerats, samt (6.11.2008/701)

10) benämningen på och en bild av uppfinningen. (22.12.1995/1701)

17 a § (6.11.2008/701)

Registreringsmyndigheten ger ut en skyddskravspublikation i enlighet med 17 § 2 mom. i lagen om nyttighetsmodellrätt efter det att en nyttighetsmodell blivit allmänt tillgänglig.

Skyddskravspublikationen innehåller det första skyddskravet och en eventuell bild. Den innehåller dessutom följande information:

1) ansökans diarienummer, registreringsnummer och klasser,

2) namn och adress för innehavaren av nyttighetsmodellrätten,

3) namn, hemort och adress för ett eventuellt ombud,

4) uppfinnarens namn,

5) uppfinningens benämning,

6) ankomstdag och ingivningsdag för ansökan,

7) om ansökan gjorts genom att en patentansökan ändrats till en modellansökan i enlighet med 8 § i lagen om nyttighetsmodellrätt, ingivningsdagen,

8) om ansökan gjorts genom ändring eller omvandling av en europeisk patentansökan till en nationell ansökan i enlighet med 8 eller 8 a § i lagen om nyttighetsmodellrätt, ingivningsdagen enligt den europeiska patentkonventionen och den dag då ansökan gavs in till registreringsmyndigheten för ändring eller omvandling samt den europeiska patentansökans ansökningsnummer,

9) om ansökan är en internationell ansökan, den internationella ingivningsdagen samt den dag då ansökan enligt 45 d § i lagen om nyttighetsmodellrätt har fullföljts eller ansökan enligt 38 § i patentlagen har givits in samt det internationella ansökningsnumret,

10) den dag då ansökningshandlingarna blev offentliga,

11) den dag då nyttighetsmodellen registrerades,

12) begärd prioritet med uppgift om var den prioritetsgrundande ansökningen gjorts, ingivningsdagen samt ansökningens nummer,

13) om ansökan har gjorts genom delning, den ursprungliga ansökans nummer,

14) huruvida en granskning av ansökan enligt 12 § i lagen om nyttighetsmodellrätt har gjorts, samt

15) när ansökan omfattar en deposition av biologiskt material, uppgift om den institution där depositionen finns samt det nummer som institutionen har gett depositionen.

I den skyddskravspublikation som avses i 21 § 2 mom. i lagen om nyttighetsmodellrätt ska utöver de uppgifter som nämns i 2 mom. dessutom finnas en uppgift om när registreringsmyndigheten har fattat ett lagakraftvunnet beslut om delvis ogiltigförklaring.

18 § (22.12.1995/1701)

En kungörelse enligt 17 § lagen om nyttighetsmodellrätt om registrering av nyttighetsmodell skall innehålla uppgifter om nyttighetsmodellens registernummer och klasser enligt den internationella patentklassificeringen, benämningen på och behövliga bilder av uppfinningen, namnet på innehavaren av nyttighetsmodellrätten samt ansökans diarienummer och en uppgift om huruvida ansökan har granskats enligt 12 § i nämnda lag.

19 § (18.7.2013/581)

När ett yrkande om att registreringen av en nyttighetsmodell ska förklaras ogiltig har framställts hos registreringsmyndigheten eller registreringsmyndigheten har underrättats om att talan om överföring av en nyttighetsmodellrätt eller erhållande av tvångslicens väckts, ska en anteckning om detta göras i nyttighetsmodellregistret.

När en kopia av avgörandet i ett mål har skickats till registreringsmyndigheten i enlighet med 4 kap. 23 § i lagen om rättegång i marknadsdomstolen (100/2013) eller 44 c § i lagen om nyttighetsmodellrätt eller när registermyndigheten i ett ärende som avses i 1 mom. har avgjort yrkandet om ogiltigförklaring av en registrering, ska en anteckning om detta göras i nyttighetsmodellregistret. När avgörandet har vunnit laga kraft ska dessutom en anteckning om dess huvudsakliga innehåll göras i registret.

20 §

Den anteckning som avses i 28 och 29 §§ lagen om nyttighetsmodellrätt skall innehålla rättsinnehavarens namn, hemort och adress samt dagen för övergången av nyttighetsmodellrätten eller överlåtelsen av licensen eller för pantsättningen. På begäran skall beträffande licens antecknas om rätten för innehavaren av nyttighetsmodellrätten att upplåta ytterligare licens har begränsats.

Kan frågan om anteckning inte omedelbart avgöras, skall i registret dock nämnas att anteckning har begärts.

Stadgandena i 1 mom. skall på motsvarande sätt tillämpas på anteckning av tvångslicens och av den rätt som nämns i 32 § 1 mom. nyttighetsmodellagen.

21 §

Har en nyttighetsmodell mätts ut, skall detta på anmälan antecknas i nyttighetsmodellregistret.

I registret antecknas också anmälningar om ändringar som gäller ombud.

22 §

Anmäler innehavaren av en nyttighetsmodellrätt enligt 33 § 1 mom. lagen om nyttighetsmodellrätt att han avstår från denna och är licens för denna modell antecknad i registret, skall licensinnehavaren underrättas om detta och beredas skälig tid att bevaka sin rätt innan nyttighetsmodellen avförs ur registret.

23 §

Förnyelse av en registrering skall antecknas i nyttighetsmodellregistret.

I kungörelsen om förnyelse skall uppges nyttighetsmodellens registernummer, den dag då det förnyade skyddet börjar samt namn och adress för innehavaren av nyttighetsmodellrätten.

24 §

När en registrering har upphört att gälla skall registreringsmyndigheten avföra nyttighetsmodellen ur registret.

Har en nyttighetsmodell avförts ur registret eller överförts på någon annan genom domstols lagakraftvunna dom, skall registreringsmyndigheten kungöra detta.

Registreringsmyndighetens granskning (22.12.1995/1701)
24 a § (22.12.1995/1701)

Registreringsmyndigheten skall beakta alla faktorer som kommer till dess kännedom när den granskar en uppfinning i enlighet med 12 § 3 mom. lagen om nyttighetsmodellrätt. Registreringsmyndighetens granskning sker på grundval av finska offentliga ansökningar om nyttighetsmodeller och mönsterrätt samt patentskrifter och utläggningsskrifter från patentverken i Finland, Norge, Sverige, Danmark, Förenta Staterna, Storbritannien, Frankrike, Tyskland och från det europeiska patentverket samt publicerade internationella patentansökningar. Dessutom kan också andra tillgängliga publikationer utnyttjas vid granskningen, ifall detta anses motiverat. Registreringsmyndigheten informerar om granskningsresultatet och ger ett utlåtande om detta ifall ett utlåtande särskilt inbegärts.

Mottagande myndighet för internationella ansökningar (22.12.1995/1701)
24 b § (22.12.1995/1701)

Patent- och registerstyrelsen är den myndighet som tar emot internationella ansökningar om nyttighetsmodell, då sökanden eller någon av sökandena är finsk medborgare, en fysisk person med hemort i Finland, en juridisk person som har bildats enligt finsk lag eller någon som driver rörelse i Finland.

I fråga om mottagande av internationella ansökningar om nyttighetsmodell hos myndigheterna iakttas i tillämpliga delar vad som stadgas i 46–51 och 51 a §§ patentförordningen och i fråga om fullföljning av en internationell nyttighetsmodellansökan som omfattar Finland i tillämpliga delar vad som stadgas i 52 och 52 a–52 c §§ patentförordningen.

Särskilda stadganden
25 §

En modellansökan klassificeras enligt det internationella systemet för klassificering av patent.

26 §

Ärenden som gäller nyttighetsmodell kungörs i en publikation som utges av registreringsmyndigheten.

Ikraftträdelsestadgande
27 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1992.

Ikraftträdelsestadganden:

22.12.1995/1701:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996.

Denna förordning tillämpas på ansökningar som görs efter att den har trätt i kraft.

26.2.1996/119:

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1996.

Denna förordning tillämpas på ansökningar som görs efter att den har trätt i kraft.

6.11.2008/701:

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2008.

27.10.2011/1099:

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2011.

18.7.2013/581:

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2013.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.