Beaktats t.o.m. FörfS 1053/2023.

27.11.1991/1331

Lag om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Sovjetunionen om en avtappningsstadga för Saimen och Vuoksen samt om tillämpning av överenskommelsen

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Bestämmelserna i den i Helsingfors den 26 oktober 1989 ingångna överenskommelsen mellan Republiken Finland och Socialistiska Rådsrepublikernas Förbund om en avtappningsstadga för Saimen och Vuoksen är, för så vitt de hör till området för lagstiftningen, i kraft så som därom har avtalats.

2 §

Jord- och skogsbruksministeriet ska med iakttagande av 18 kap. 6 § 1 mom. i vattenlagen (587/2011) ersätta skada, men och annan förlust av förmån som eventuellt förorsakas på finskt territorium till följd av verkställigheten av överenskommelsen. (27.5.2011/598)

Kan ett avtal om ersättningarna inte nås, får ersättningsärendet på ansökan hänskjutas till det territoriellt behöriga regionförvaltningsverket. (22.12.2009/1467)

Vid handläggningen av ersättningsansökningar samt när ersättningar fastställs och betalas tillämpas vattenlagen och de bestämmelser som har utfärdats med stöd av den. (27.5.2011/598)

En ersättningsansökan skall göras senast fem år efter det att skada, men eller annan förlust av förmån uppkom.

3 § (22.12.2009/1467)

Vid avtappning ska den närings-, trafik- och miljöcentral som jord- och skogsbruksministeriet har bestämt följa effekterna av avtappningen på saimensälens livsbetingelser samt på fiskbeståndet och fisket så som ministeriet har godkänt. Meningsskiljaktigheter beträffande uppföljningen kan föras till behandling i det i 2 § 2 mom. avsedda regionförvaltningsverket med iakttagande av vad vattenlagen föreskriver om ansökningsärenden.

4 § (24.1.1995/78)

Den som sköter avtappningen ska föra bok över datum för inledande och avslutande av avtappningar som avviker från det normala. Den närings-, trafik- och miljöcentral som avses i 3 § ska tillkännage dem med iakttagande i tillämpliga delar av 11 kap. 22 § i vattenlagen. (27.5.2011/598)

Den som försummar sin bokföringsskyldighet enligt 1 mom. skall för försummelse av skyldigheten att föra bok över avtappningar dömas till böter. (21.8.1995/1021)

4 a §

I fråga om tillsynen av att denna lag och avtappningsstadgan följs samt i fråga om tvångsmedel gäller vad vattenlagen stadgar om reglering av vattendrag, om inte något annat följer av överenskommelsen.

Om straff för miljöförstöring som begåtts i strid med avtappningsstadgan eller med föreskrifter som utfärdats med stöd av densamma stadgas i 48 kap. 1-4 §§ strafflagen.

5 §

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas vid behov genom förordning.

6 §

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som fastställs genom förordning.

Regeringens proposition 273/90, Utrikesutsk. bet. 27/90, Stora utsk. bet. 318/90

Ikraftträdelsestadganden:

25.3.1994/220:

Denna lag träder i kraft den 1 april 1994.

RP 316/94, MiUB 2/94

24.1.1995/78:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1995.

RP 241/94, MiUB 14/94

21.8.1995/1021:

Denna lag träder i kraft den 1 september 1995.

RP 42/95, LaUB 2/95

4.2.2000/94:

Om ikraftträdandet av denna lag bestäms separat genom lag.

RP 84/1999, MiUB 4/1999, LaUU 15/1999, GrUU 11/1999, JsUU 18/1999, RSv 100/1999

22.12.2009/1467:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 161/2009, FvUB 18/2009, RSv 205/2009

27.5.2011/598:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

RP 277/2009, MiUB 22/2010, RSv 355/2010

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.