Beaktats t.o.m. FörfS 940/2023.

7.6.1991/899

Förordning om ersättning till lantbruksföretagare för självrisktiden enligt sjukförsäkringslagen

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

På föredragning av social- och hälsovårdsministern stadgas med stöd av 6 och 12 §§ lagen den 17 januari 1991 om ersättning till lantbruksföretagare för självrisktiden enligt sjukförsäkringslagen (118/91):

1 §

Då dagpenning som avses i lagen om ersättning till lantbruksföretagare för självrisktiden enligt sjukförsäkringslagen (118/91) söks genom förmedling av folkpensionsanstalten, skall ansökan lämnas till lokalbyran på sökandens hemort. Ansökan om dagpenning kan göras på samma blankett som ansökan om dagpenning enligt sjukförsäkringslagen (364/63). Ansökan om dagpenning som lämnas till lantbruksföretagarnas pensionsanstalt skall göras på blankett som fastställts av pensionsanstalten.

Till en ansökan som avses i 1 mom. skall fogas en sådan utredning om arbetsoförmåga som förutsätts i 3 § 3 mom. lagen om ersättning till lantbruksföretagare för självrisktiden enligt sjukförsäkringslagen.

2 §

Då folkpensionsanstalten avgjort sökandens rätt till dagpenning enligt sjukförsäkringslagen, skall den för behandling av ansökan om dagpenning för självrisktiden enligt sjukförsäkringslagen meddela lantbruksföretagarnas pensionsanstalt sökandens namn, personbeteckning, näradress och postanstalt, betalningsadress, datum för ansökan, folkpensionsanstaltens lokalbyrås nummer, det avgörande den träffat om dagpenning som betalas enligt sjukförsäkringslagen samt typen av den ersättning som är primär i förhållande till den ersättning som betalas enligt sjukförsäkringslagen. Även den dag då arbetsoförmågan inträdde och den dag då självrisktiden upphörde skall uppges. Har ansökan avslagits skall folkpensionsanstalten även meddela grunden till detta.

Med teknisk anslutning som avses i 11 § lagen om ersättning till lantbruksföretagare för självrisktiden enligt sjukförsäkringslagen avses linjeöverföring inom automatisk databehandling.

3 §

Beträffande folkpensionsanstaltens skyldighet att förvara de ursprungliga ansökningshandlingarna gäller i tillämpliga delar vad som stadgas och bestäms om förvaring av sjukförsäkringshandlingar. Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt skall på motsvarande sätt förvara de ansökningshandlingar som tillställts den.

Folkpensionsanstalten skall på begäran tillställa lantbruksföretagarnas pensionsanstalt avskrifter av handlingar till de delar de behövs för behandlingen av ett ärende som gäller dagpenning för självrisktiden.

Folkpensionsanstalten och lantbruksföretagarnas pensionsanstalt skall på begäran för besvär som är anhängiga tillställa olycksfallsnämnden avskrifter av handlingar till den del de gäller dagpenning för självrisktiden.

4 mom. har upphävts genom L 7.8.2015/882. (7.8.2015/882)

4 §

Folkpensionsanstalten svarar i egenskap av registeransvarig för skada som genom teknisk anslutning tillfogats en sökande i samband med dataöverföring till lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, i enlighet med vad som stadgas i 42 § personregisterlagen (471/87).

5 §

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt och folkpensionsanstalten kan överenskomma om datakommunikation som avses i denna förordning samt om betalningen av de kostnader som folkpensionsanstalten åsamkas av mottagandet av ansökningar som avses i 1 §.

6 §

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1991.

Ikraftträdelsestadganden:

7.8.2015/882:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

Denna lag tillämpas på ersättningar där arbetsoförmågan inträder vid lagens ikraftträdande eller därefter.

Det som i 4 § i denna lag föreskrivs om ersättning enligt lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar eller lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar, ska också tillämpas på motsvarande ersättning som beviljats med stöd av lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare (1026/1981) eller lagen om olycksfallsförsäkring (608/1948).

Genom denna lag upphävs 3 § 4 mom. i förordningen om ersättning till lantbruksföretagare för självrisktiden enligt sjukförsäkringslagen (899/1991).

RP 278/2014, ShUB 50/2014, JsUU 47/2014, AjUU 17/2014, RSv 320/2014

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.