Beaktats t.o.m. FörfS 1036/2023.

10.5.1991/800

Lag om nyttighetsmodellrätt

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 kap

Allmänna stadganden

1 §

Den som har gjort en uppfinning eller den till vilken uppfinnarens rätt har övergått kan efter ansökan erhålla nyttighetsmodellrätt till uppfinningen och därigenom få ensamrätt att yrkesmässigt utnyttja uppfinningen enligt denna lag.

Med uppfinning avses i denna lag en teknisk lösning som kan användas industriellt. (8.12.1995/1396)

Som uppfinning anses inte enbart

1) en upptäckt, vetenskaplig teori eller matematisk metod,

2) en konstnärlig skapelse,

3) en plan, en regel eller en metod för intellektuell verksamhet, för spel eller för affärsverksamhet eller ett datorprogram, och inte heller

4) framläggande av information.

(8.12.1995/1396)

Nyttighetsmodellrätt kan inte fås för

1) en uppfinning vars utnyttjande skulle strida mot god sed eller allmän ordning,

2) växtsorter eller djurraser och inte heller

3) förfaranden.

(8.12.1995/1396)
2 §

Uppfinningen ska vara ny i förhållande till vad som blivit känt före ingivningsdagen för ansökan om nyttighetsmodellrätt och dessutom tydligt skilja sig från detta. (7.11.2008/700)

Som känt anses allt som har blivit allmänt tillgängligt, vare sig detta skett genom skrift, föredrag eller utnyttjande eller på annat sätt. Likaså anses innehållet i en ansökan om nyttighetsmodellrätt, en patentansökan och en mönsterrättsansökan som före ingivningsdagen för ansökan om nyttighetsmodellrätt gjorts här i landet som känt, om denna ansökan blir offentlig enligt 18 § i denna lag, 22 § i patentlagen (550/1967) eller 19 § i mönsterrättslagen (221/1971). Bestämmelsen i 1 mom. enligt vilket uppfinningen tydligt ska skilja sig från vad som blivit känt före ingivningsdagen för en ansökan om nyttighetsmodellrätt tillämpas inte i sådana fall. (7.11.2008/700)

En ansökan som avses i 8 a kap., har enligt vad som stadgas i 45 b och 45 f §§, vid tillämpningen av 2 mom. samma rättsverkan som en ansökan om nyttighetsmodellrätt som har gjorts här i landet. (8.12.1995/1396)

En nyttighetsmodell kan registreras trots att uppfinningen inom sex månader innan ansökan om nyttighetsmodellrätt gjordes blivit allmänt tillgänglig

1) till följd av uppenbart missbruk i förhållande till sökanden eller någon från vilken denne härleder sin rätt, eller

2) genom att sökanden eller någon från vilken denne härleder sin rätt har förevisat uppfinningen på en officiell eller officiellt erkänd internationell utställning som avses i konventionen om internationella utställningar (FördrS 36/37).

Vid tillämpningen av 2 mom. ska en publicering enligt artikel 93 i konventionen om meddelande av Europeiska patent (Europeiska patentkonventionen) upprättad i München den 5 oktober 1973 (FördrS 8/1996), nedan den europeiska patentkonventionen, jämställas med offentligblivandet enligt 22 § i patentlagen av sådana handlingar som gäller ansökan. Det ovan nämnda gäller också publicering enligt artikel 153.3 i den europeiska patentkonventionen, om det europeiska patentverket jämställer en sådan publicering med publicering enligt artikel 93. (7.11.2008/700)

3 §

Den ensamrätt som har förvärvats genom registrering av nyttighetsmodell innebär, med de undantag som stadgas nedan, att ingen annan än innehavaren av nyttighetsmodellrätten utan dennes tillstånd får utnyttja uppfinningen genom att tillverka, utbjuda, bringa i omsättning eller använda ett alster som har skyddats genom nyttighetsmodellrätt eller införa eller inneha ett sådant alster för ovan nämnt ändamål.

Ensamrätten innebär även att ingen annan än innehavaren av nyttighetsmodellrätten utan dennes lov får utnyttja uppfinningen genom att erbjuda eller tillhandahålla någon som inte har rätt att utnyttja uppfinningen ett sådant medel för utövande av uppfinningen här i landet som hänför sig till något väsentligt i uppfinningen, om den som erbjuder eller tillhandahåller medlet vet eller med hänsyn till omständigheterna borde ha vetat att medlet är lämpat och avsett att användas vid utövande av uppfinningen. Är medlet en vara som allmänt förekommer i handeln, gäller vad som nu sagts endast om den som erbjuder eller tillhandahåller medlet försöker påverka mottagaren till en handling som kränker den ensamrätt som nämns i 1 mom. Vid tillämpning av stadgandena i detta moment skall den som utnyttjar uppfinningen så som avses i 3 mom. 1 eller 3 punkten inte anses såsom berättigad att utnyttja uppfinningen. (8.12.1995/1396)

Ensamrätten omfattar inte

1) utnyttjande som inte sker yrkesmässigt,

2) utnyttjande av ett alster som har skyddats genom nyttighetsmodellrätt och som av innehavaren av rättigheten eller med dennes samtycke har bringats i omsättning inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, eller (18.12.1992/1410)

3) utnyttjande av uppfinningen för experiment som avser själva uppfinningen.

4 §

Vad som i 4 och 5 §§ patentlagen stadgas om yrkesmässigt utnyttjande av en uppfinning eller utnyttjande av en uppfinning på utländskt fartyg, luftfartyg eller annat samfärdsmedel för dess behov gäller i tillämpliga delar uppfinningar som avses i denna lag.

5 § (7.11.2008/700)

En ansökan om nyttighetsmodellrätt till en uppfinning som inom tolv månader före ingivningsdagen har angetts i en ansökan om patent eller registrering av nyttighetsmodell i Finland eller i en ansökan om patent, uppfinnarcertifikat eller skydd som nyttighetsmodell i en annan stat eller inom ett annat tullområde som anslutit sig till Pariskonventionen för skydd av den industriella äganderätten (FördrS 5/1921) eller avtalet om upprättande av Världshandelsorganisationen (FördrS 5/1995), ska vid tillämpningen av 2 § 1 och 2 mom. samt 4 § anses gjord samtidigt med den tidigare ansökan, om sökanden yrkar detta. Sådan prioritet kan också fås från en tidigare ansökan om skydd, om denna inte avser en stat eller ett tullområde som har anslutit sig till de nämnda konventionerna, och om motsvarande prioritet från finsk ansökan medges där den tidigare ansökan har gjorts och den lagstiftning som gäller där i huvudsak stämmer överens med konventionerna ovan.

Genom förordning av statsrådet bestäms om framställande av ett yrkande enligt 1 mom. och om bilagorna till yrkandet.

2 kap

Ansökan om nyttighetsmodellrätt och dess behandling

6 §

Ansökan om nyttighetsmodellrätt, nedan modellansökan, görs skriftligen hos Patent- och registerstyrelsen, som är registreringsmyndighet. Ansökan kan i det fall som avses i 8 a kap. också göras hos patentmyndigheten i ett annat land eller hos en internationell organisation. Registreringsmyndigheten ska föra diarium över inkomna modellansökningar. (17.6.2011/744)

Ansökan ska innehålla en beskrivning och behövliga bilder av uppfinningen samt exakta uppgifter om vad som ska skyddas (skyddskrav). Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om de bilder som ska fogas till ansökan. Beskrivningen ska vara så tydlig att en fackman med ledning av den kan använda uppfinningen. Om uppfinningen gäller biologiskt material eller om biologiskt material ska användas vid utövandet av uppfinningen, tillämpas 8 a § och 22 § 6 och 8 mom. i patentlagen. (7.11.2008/700)

I ansökningen skall uppges uppfinnarens namn. Söks nyttighetsmodellrätt av någon annan än uppfinnaren, skall sökanden styrka sin rätt till uppfinningen.

6 a § (17.6.2011/744)

I det diarium som avses i 6 § 1 mom. antecknas för varje ansökan

1) ingivningsdag och ansökningsnummer,

2) de klasser enligt den internationella patentklassificeringen till vilka ansökan har hänförts,

3) sökandens namn, hemort och adress,

4) om sökanden företräds av ett ombud, ombudets namn, hemort och adress,

5) uppfinnarens namn och adress,

6) uppfinningens benämning,

7) om ansökan har gjorts genom ändring av en tidigare patentansökan, den dag då patentansökan har eller anses ha gjorts,

8) om prioritet har begärts, var den åberopade tidigare ansökan har getts in, dagen för denna ansökan och dess nummer,

9) uppgift om huruvida ansökan är en finsk ansökan, en internationell ansökan eller en europeisk patentansökan som i enlighet med 8 eller 8 a § har ändrats eller omvandlats till en modell ansökan,

10) om ansökan är en internationell ansökan, den internationella ingivningsdagen samt den dag då ansökan i enlighet med 45 d § har fullföljts eller ansökan enligt 38 § i patentlagen har getts in,

11) om ansökan har ändrats eller omvandlats från en europeisk patentansökan till en nationell ansökan i enlighet med 8 eller 8 a §, ingivningsdagen enligt den europeiska patentkonventionen samt den dag då ansökan gavs in till registreringsmyndigheten för omvandling,

12) om ansökan har gjorts genom delning, den ursprungliga ansökans diarienummer och ansökningsdag,

13) om det genom delning av ansökan har uppkommit en ny ansökan, diarienumret för den nya ansökan,

14) om ansökningshandlingarna i enlighet med 18 § har blivit offentliga, dagen för offentligblivandet,

15) om ansökan är en internationell ansökan, det internationella ansökningsnumret,

16) om ansökan i enlighet med 8 eller 8 a § har ändrats eller omvandlats från en europeisk patentansökan till en nationell ansökan, den europeiska patentansökans ansökningsnummer,

17) huruvida en begäran om granskning enligt 12 § har lagts fram i fråga om ansökan,

18) skrivelser som har kommit in och avgifter som har betalts, och

19) beslut som har fattats i ärendet.

De anteckningar som avses i 1 mom. 2, 5, 6, 15, 16 och 18 punkten är sekretessbelagda tills den modellansökan som gäller anteckningarna har blivit offentlig enligt 18 §.

7 §

Beskrivningen av uppfinningen och skyddskravet skall avfattas på finska eller svenska enligt den gällande språklagstiftningen. Om skyddskravet har avfattats endast på det ena inhemska språket, skall registreringsmyndigheten se till att det översätts till det andra språket innan nyttighetsmodellen registreras. Sökanden skall betala en fastställd översättningsavgift. Om sökanden är utländsk, skall beskrivningen av uppfinningen avfattas på finska och skyddskravet på finska och svenska. Varje sökande har dock rätt att avfatta beskrivningen av uppfinningen och skyddskravet på såväl finska som svenska.

Sökanden ska betala en fastställd registreringsavgift. (7.11.2008/700)

7 a § (7.11.2008/700)

Registreringsmyndigheten bestämmer en ingivningsdag för en modellansökan, om

1) det av ansökan framgår att den är en modellansökan,

2) i ansökan ingår uppgifter som gör det möjligt för myndigheten att avgöra vem sökanden är och att kontakta sökanden, och

3) de handlingar som getts in i samband med ansökan innehåller sådant som ska anses som en beskrivning eller bild eller i ansökan ingår en hänvisning till en tidigare ingiven ansökan om patent eller modellansökan och sökanden har gett uppgifter om ingivningsdagen för ansökan om patent eller modellansökan, ansökningsnumret samt den patent- eller registreringsmyndighet till vilken ansökan har ingivits.

Har sökanden inte följt bestämmelserna i 1 mom. för att få en ingivningsdag för modellansökan, uppmanas sökanden att avhjälpa bristerna inom den tid som registreringsmyndigheten utsätter. Har sökanden inte avhjälpt bristerna inom utsatt tid eller har sökanden inte kunnat nås inom två månader från ansökans ankomstdag, anses ansökan inte ingiven.

Har sökanden inom den tid som satts ut enligt 2 mom. avhjälpt alla brister i ansökan för att få en ingivningsdag för ansökan, räknas som ingivningsdag den dag då alla brister har avhjälpts.

7 b § (7.11.2008/700)

Är en ansökan som gjorts i enlighet med 7 a § bristfällig och registreringsmyndigheten upptäcker att det i ansökan saknas en eller flera delar av beskrivningen eller bilderna till vilka hänvisas i beskrivningen eller skyddskraven, ska sökanden föreläggas att komplettera sin ansökan inom den tid som registreringsmyndigheten utsätter. Ges de saknade delarna in inom utsatt tid, ska som ingivningsdag för ansökan gälla den dag då samtliga brister åtgärdats, om inte något annat följer av 2 och 3 mom.

Om i 1 mom. avsedda i efterhand inlämnade delar av en ansökan återkallas inom en månad från det att de gavs in, ska den ursprungliga ingivningsdagen för ansökan gälla.

Lämnas saknade delar av en ansökan in i enlighet med 1 mom. och prioritet begärs från en tidigare ansökan och de saknade delarna i sin helhet framgår av den tidigare ansökan, ska den ursprungliga ingivningsdagen gälla, om sökanden yrkar det och inom den tid som utsatts enligt 1 mom. lämnar in en kopia av den ansökan som prioriteten grundar sig på.

8 § (7.11.2008/700)

Modellansökan kan också göras genom att en patentansökan som är anhängig och som avser samma uppfinning eller en anhängig ansökan om europeiskt patent ändras till en modellansökan, varvid denna anses gjord samma dag som patentansökan eller ansökan om europeiskt patent. Ändringen kan dock inte längre göras sedan tio år har förflutit från den dag då patentansökan eller ansökan om europeiskt patent anses ha gjorts. Då en sådan modellansökan görs ska i övrigt iakttas vad som föreskrivs om sökande av nyttighetsmodellrätt.

En patentansökan förblir anhängig när den ändras till en modellansökan, om sökanden inte särskilt återkallar patentansökan.

När en patentansökan enligt 1 mom. ändras till en modellansökan ska sökanden samtidigt eller senast inom den tid som registreringsmyndigheten bestämmer erlägga förfallna förnyelseavgifter. Om förnyelseavgifterna inte erläggs inom utsatt tid, avskrivs ansökningen.

8 a § (22.12.1995/1696)

Om europeisk patentansökan enligt den europeiska patentkonventionen skall anses återkallad därför att den inte inom utsatt tid inkommit till det europeiska patentverket från den mottagande nationella myndigheten i en stat som är ansluten till den europeiska patentkonventionen, skall ansökningen på sökandens begäran omvandlas till ansökan om nyttighets modellrätt förutsatt att

1) begäran inom tre månader efter att det europeiska patentverket underrättade sökanden om att ansökningen ansågs återkallad har ingivits till den nationella registreringsmyndighet i en stat som är ansluten till den europeiska patentkonventionen som mottagit den europeiska patentansökan,

2) begäran inkommer till registreringsmyndigheten inom 20 månader från den dag då ansökningen ingavs eller, om prioritet yrkas, den dag från vilken prioritet begärs, och att

3) sökanden betalar fastställd ansökningsavgift och inger översättning av ansökan om nyttighetsmodellrätt enligt 7 § inom utsatt tid.

Ska europeisk patentansökan anses återkallad därför att en översättning av ansökningen på handläggningsspråket inte har ingivits till det europeiska patentverket inom föreskriven tid, kan ansökningen på sökandens begäran omvandlas till nationell modellansökan med iakttagande av artikel 135 i den europeiska patentkonventionen. Sökanden ska dessutom betala fastställd registreringsavgift till registreringsmyndigheten och inge en översättning av modellansökan enligt 7 § inom utsatt tid. (7.11.2008/700)

Ansökan om nyttighetsmodellrätt enligt 1 och 2 mom. skall godkännas till dessa delar, om den uppfyller de krav angående en ansökans form som föreskrivs i den europeiska patentkonventionen och tillämpningsföreskrifterna till denna.

9 § (8.12.1995/1396)

En modellansökan får inte gälla nyttighetsmodellrätt till två eller flera av varandra oberoende uppfinningar.

En modellansökan kan delas på begäran av sökanden, varvid den nya ansökan anses vara gjord samtidigt som den ursprungliga.

10 § (7.11.2008/700)

En sökande eller innehavare av nyttighetsmodellrätt som inte har sin hemvist i Finland ska ha ett ombud som är bosatt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och som har rätt att företräda honom i frågor som gäller modellansökan eller en registrerad nyttighetsmodell.

Om ett beslut som gäller en modellansökan eller en registrerad nyttighetsmodell inte har kunnat delges sökanden, innehavaren av nyttighetsmodellrätt eller den som yrkat på ogiltigförklaring på den adress denne har uppgett, kan delgivningen ske genom att saken kungörs i Nyttighetsmodelltidningen som ges ut av Patent- och registerstyrelsen. Delgivningen anses ha skett när ovan nämnda åtgärder har vidtagits.

11 §

En modellansökan får inte ändras så att nyttighetsmodellrätten kommer att avse något som inte framgick av den ursprungliga ansökningen.

12 §

Registreringsmyndigheten ska granska att ansökningen uppfyller kraven i 1 § 2–4 mom. och i 6–11 §. (7.11.2008/700)

Myndigheten skall klassificera ansökningen.

Sökanden, eller vem som helst när nyttighetsmodellen har registrerats eller blivit offentlig enligt 18 §, kan skriftligen be registreringsmyndigheten om en granskning för att bedöma om den uppfinning som är föremål för nyttighetsmodellen eller modellansökan uppfyller förutsättningarna i 2 § 1 mom. För granskningen skall fastställd avgift betalas. (8.12.1995/1396)

13 §

Har sökanden inte iakttagit vad som stadgas om ansökan eller finner myndigheten att andra hinder finns för registrering av nyttighetsmodellen, skall sökanden föreläggas att inom viss tid avge yttrande eller rätta ansökan.

Underlåter sökanden att inom den utsatta tiden lämna in yttrande eller vidta åtgärder för att avhjälpa en påtalad brist, skall hans ansökan avskrivas. I föreläggandet enligt 1 mom. skall underrättelse om denna påföljd intas.

En avskriven ansökan återupptas, om sökanden inom två månader efter utgången av den utsatta tiden begär detta samt lämnar in yttrande eller vidtar åtgärder för att avhjälpa bristen och inom samma tid betalar en fastställd återupptagningsavgift. Återupptagning kan ske endast en gång.

14 §

Finns det även efter det sökanden har avgett sitt yttrande hinder för registrering av nyttighetsmodellen och har sökanden haft tillfälle att yttra sig över hindret, skall hans ansökan avslås, om det inte finns anledning att ge honom ett nytt föreläggande.

15 §

Påstår någon inför registreringsmyndigheten bättre rätt till uppfinningen än sökanden och anses saken oklar, kan myndigheten förelägga honom att väcka talan vid domstol inom viss tid vid äventyr att påståendet inte beaktas.

Är en tvist om bättre rätt till uppfinningen anhängig vid domstol, kan behandlingen av modellansökningen avbrytas till dess målet har avgjorts slutligt.

16 §

Visar någon inför registreringsmyndigheten att han har bättre rätt till uppfinningen än sökanden, skall myndigheten överföra ansökan på honom om han yrkar det. Samtidigt skall han betala en ny registreringsavgift.

Förrän yrkandet om överföring har prövats slutligt får ansökningen inte avskrivas, avslås, bifallas eller återtas.

17 § (7.11.2008/700)

Uppfyller ansökningen kraven i 1 § 2–4 mom. och 6–11 §, antecknas nyttighetsmodellen i nyttighetsmodellregistret. Registreringen ska kungöras och sökanden ges ett registreringsbevis.

Efter det att en modellansökan blivit offentlig, ska registreringsmyndigheten ge ut en skyddskravspublikation på finska och svenska. Skyddskravspublikationen ges ut i elektronisk form. Bestämmelser om innehållet i skyddskravspublikationen utfärdas genom förordning av statsrådet.

18 § (8.12.1995/1396)

Ansökningshandlingarna är offentliga från och med registreringsdagen eller senast när 15 månader har förflutit från den dag då ansökan har gjorts eller skall anses ha gjorts, eller om prioritet har begärts, från prioritetsdagen.

På begäran av sökanden kan registreringen skjutas upp med högst 15 månader från den dag då ansökan har gjorts eller skall anses ha gjorts, eller om prioritet har begärts, från prioritetsdagen. Om ansökan har avskrivits eller förkastats, blir handlingarna offentliga endast om sökanden ber att ansökan skall tas upp till ny behandling eller ansöker om ändring av det beslut genom vilket ansökan har förkastats. För uppskov med registreringen skall fastställd avgift betalas.

På begäran av sökanden kan handlingarna bli offentliga även tidigare än vad som stadgas i 1 mom.

3 kap

Möjlighet att yrka ogiltigförklaring av registrering

19 §

Registreringen av en nyttighetsmodell ska förklaras helt eller delvis ogiltig på grund av ett krav som riktar sig mot den, om

1) den avser en uppfinning som inte uppfyller kraven i 1 § 2–4 mom. och 2 §,

2) den avser en uppfinning som inte är så tydligt angiven att en fackman med ledning därav kan använda den,

3) nyttighetsmodellrätten omfattar något som inte framgick av ansökan när den gjordes,

4) kraven i 8 eller 8 a § inte har iakttagits när patentansökan har ändrats till modellansökan, eller om

5) skyddskravet har utvidgats efter det att nyttighetsmodellrätten har registrerats.

(7.11.2008/700)

Var och en kan yrka på att en registrering ska förklaras ogiltig. Yrkandet ska framställas skriftligen hos registreringsmyndigheten och grunderna för yrkandet ska uppges. Den som framställer yrkandet ska betala en fastställd avgift. Betalas avgiften inte, ska yrkandet inte prövas. (7.11.2008/700)

Ett yrkande om att en registrering skall förklaras ogiltig får inte behandlas, om en tvist som gäller överföring av registreringen är anhängig.

20 § (7.11.2008/700)

Registreringsmyndigheten ska underrätta innehavaren av nyttighetsmodellrätten om ett yrkande om ogiltigförklaring enligt 19 § och ge honom tillfälle att yttra sig över detta inom en utsatt tid. Om innehavaren föreslår begränsning av registreringens skyddsområde, ska han inom samma tid för registreringsmyndigheten lägga fram ett nytt skyddskrav.

Motsätter sig innehavaren av nyttighetsmodellrätten yrkandet, ska registreringsmyndigheten pröva yrkandet på ogiltigförklaring. Om innehavaren av nyttighetsmodellrätten lägger fram ett nytt skyddskrav, ska registreringsmyndigheten pröva yrkandet på ogiltigförklaring utgående från det nya skyddskravet.

Om innehavaren av nyttighetsmodellrätten inte inom en utsatt tid motsätter sig yrkandet på ogiltigförklaring, ogiltigförklaras registreringen i dess helhet.

21 § (7.11.2008/700)

Registreringsmyndigheten ska ogiltigförklara registreringen av en nyttighetsmodell, om det finns en grund enligt 19 § 1 mom. för ogiltigförklaring. Om innehavaren av nyttighetsmodellrätten har lagt fram ett nytt skyddskrav gäller ogiltigförklaringen det nya skyddskravet.

Om det inte föreligger någon grund för ogiltigförklaring enligt 19 § 1 mom. i fråga om det nya skyddskrav som innehavaren av nyttighetsmodellrätten har lagt fram ska registreringen hållas i kraft i enlighet med det nya skyddskravet. Registreringsmyndigheten ska därvid publicera en ny skyddskravspublikation.

Om registreringen förklaras ogiltig, ska beslutet kungöras sedan det har vunnit laga kraft.

4 kap

Ändringssökande

22 §

Ändring i ett slutligt beslut i ett ärende som gäller registrering eller ogiltigförklaring av en nyttighetsmodell kan sökas av sökanden eller innehavaren av nyttighetsmodellrätten, om beslutet har gått honom emot. Den som har framställt yrkande om ogiltigförklaring av nyttighetsmodellen kan söka ändring i det beslut genom vilket yrkandet har avslagits.

I ett beslut, genom vilket begäran om återupptagning enligt 13 § 3 mom. har avslagits eller yrkande om överföring av ansökan enligt 16 § har bifallits, kan ändring sökas av sökanden. Ändring i ett beslut genom vilket ett yrkande om överföring av ansökan har avslagits kan sökas av den som har framställt yrkandet.

Sökanden eller innehavaren av nyttighetsmodellrätten kan söka ändring i ett slutligt beslut av registreringsmyndigheten genom vilket en framställning som avses i 26 a § 1–3 mom. har avslagits eller lämnats utan prövning. (7.11.2008/700)

Innehavaren av nyttighetsmodellrätten kan söka ändring i ett slutligt beslut av registreringsmyndigheten enligt 33 § 1 mom., om beslutet har gått honom emot. (7.11.2008/700)

23 § (31.1.2013/105)

Ändring i ett beslut som registermyndigheten har fattat med stöd av denna lag får sökas genom besvär hos marknadsdomstolen på det sätt som föreskrivs i lagen om patent- och registerstyrelsen (575/1992).

Bestämmelser om handläggningen av besvär enligt 1 mom. i marknadsdomstolen finns i lagen om rättegång i marknadsdomstolen (100/2013).

L om patent- och registerstyrelsen 575/1992 har upphävts genom L om Patent- och registerstyrelsen 578/2013.

5 kap

Skyddets omfattning och giltighetstid samt återställande av förlorade rättigheter (7.11.2008/700)

24 §

Nyttighetsmodellskyddets omfattning bestäms av skyddskravet. För tolkning av skyddskravet kan beskrivning och bilder användas.

25 § (7.11.2008/700)

Registreringen av en nyttighetsmodell är i kraft fyra år från ingivningsdagen för modellansökan och kan på ansökan förnyas två gånger, först för fyra år och sedan för två år.

26 §

Avgiften för förnyelse av en registrering förfaller till betalning den sista dagen i den månad då registreringsperioden löper ut. Förnyelseavgiften kan betalas inom sex månader från förfallodagen. Efter utgången av innevarande registreringsperiod ska förnyelseavgiften betalas jämte fastställda förhöjningar. Förnyelseavgiften får inte betalas tidigare än ett år före förfallodagen. (7.11.2008/700)

Förnyelse av registrering skall kungöras.

26 a § (7.11.2008/700)

Har en sökande eller innehavare av nyttighetsmodellrätten i ett ärende lidit rättsförlust på grund av att han inte vidtagit en åtgärd hos registreringsmyndigheten inom den tid som föreskrivs i denna lag eller med stöd av den, men har han varit så omsorgsfull som omständigheterna kräver vad gäller iakttagandet av föreskriven tid, och vidtar han åtgärden inom två månader från det förfallet upphörde, dock senast ett år från fristens utgång, ska registreringsmyndigheten konstatera att åtgärden ska anses vidtagen i rätt tid. Sökanden eller innehavaren av nyttighetsmodellrätten ska inom den tid som föreskrivs ovan för åtgärden hos registreringsmyndigheten göra en skriftlig framställning i ärendet och betala en fastställd avgift.

Har en sökande av nyttighetsmodellrätt lidit rättsförlust på grund av att han inte har iakttagit den frist som anges i 5 § 1 mom., men har gjort en ansökan inom två månader från det att prioritetsåret löpt ut, tillämpas bestämmelserna i 1 mom. i denna paragraf endast om framställningen gjorts och avgiften betalats inom den nämnda fristen om två månader.

På en internationell patentansökan som har fullföljts i Finland i form av modellansökan tillämpas 1 och 2 mom. också då det är fråga om en frist som borde ha iakttagits hos den mottagande myndigheten, den internationella nyhetsgranskningsmyndigheten, myndigheten för internationell förberedande patenterbarhetsprövning eller internationella byrån hos Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten. Den åtgärd som inte har vidtagits ska i de fall som avses här vidtas hos registreringsmyndigheten.

En framställning som gjorts enligt 1, 2 eller 3 mom. får dock inte avslås eller lämnas utan prövning förrän sökanden eller innehavaren av nyttighetsmodellrätten har getts möjlighet att yttra sig i saken inom en tid som registreringsmyndigheten utsätter.

26 b § (7.11.2008/700)

Om en framställning enligt 26 a § 1–3 mom. har bifallits och till följd av detta en modellansökan som blivit offentlig, och lämnats därhän eller avslagits, har tagits upp till fortsatt behandling, eller om en nyttighetsmodellrätt som har upphört anses ha blivit återställd, ska detta kungöras.

6 kap

Överlåtelse samt licens och tvångslicens

27 §

En nyttighetsmodellrätt kan överlåtas.

Har någon annan getts rätt att yrkesmässigt utnyttja en uppfinning (licens), får han överlåta sin rätt vidare endast om detta har avtalats.

Hänför sig licensen till en rörelse, får den dock överlåtas i samband med rörelsen, om inte något annat har avtalats. I sådana fall svarar överlåtaren alltjämt för att licensvillkoren iakttas.

28 §

Har en nyttighetsmodellrätt övergått på någon annan eller en licens för den överlåtits, skall på begäran och mot en fastställd avgift anteckning om detta göras i nyttighetsmodellregistret. Detsamma gäller pantsättning av nyttighetsmodellrätten. Om det visas att en licens eller panträtt som har införts i registret har upphört att gälla, skall anteckningen avföras.

Vad som stadgas i 1 mom. skall på motsvarande sätt tillämpas på en tvångslicens och en rätt som avses i 32 § 1 mom.

I tvistemål och andra ärenden som gäller nyttighetsmodell skall den anses som innehavare av nyttighetsmodellrätten som i denna egenskap senast har blivit införd i nyttighetsmodellregistret.

29 §

Har någon begärt att anteckning görs i registret om att en nyttighetsmodellrätt har övergått till honom eller att han har förvärvat licens eller panträtt till en nyttighetsmodell, och var han därvid i god tro beträffande sin rätt, är en tidigare överlåtelse av nyttighetsmodellrätten eller av någon annan rätt till modellen inte gällande mot honom, om den andre inte därförinnan hade begärt anteckning i nyttighetsmodellregistret om sitt förvärv.

30 §

Om två år har förflutit sedan en nyttighetsmodell registrerades och uppfinningen inte används eller bringas till användning i Finland i skälig utsträckning, kan den som vill använda uppfinningen här få tvångslicens till detta, om godtagbar anledning till underlåtenheten saknas. (22.12.1995/1696)

Vad 46–50 §§ patentlagen stadgar om tvångslicens till utnyttjande av en patentskyddad uppfinning gäller på motsvarande sätt i fråga om en nyttighetsmodellrätt.

7 kap

Upphörande av nyttighetsmodellrätt och uppgiftsskyldighet i fråga om nyttighetsmodell

31 §

Har en nyttighetsmodell registrerats för någon annan än den som enligt 1 § är berättigad därtill, skall domstol på talan av den som har rätt till nyttighetsmodellen överföra den på honom.

Talan skall väckas inom ett år från det käranden fick kännedom om registreringen och de övriga omständigheter som talan grundar sig på. Var innehavaren av nyttighetsmodellen i god tro när modellen registrerades eller när den övergick till honom, får talan inte väckas senare än tre år efter registreringen.

32 §

Var den som enligt 31 § frånkänns registreringen i god tro när han började använda nyttighetsmodellen yrkesmässigt här i landet eller vidtog väsentliga åtgärder för detta, får han mot skälig ersättning och i övrigt på skäliga villkor fortsätta utnyttjandet av nyttighetsmodellen eller inleda det tilltänkta utnyttjandet med bibehållande av dess allmänna art. Denna rätt har under motsvarande förutsättningar också en licensinnehavare som är antecknad i registret.

Den rätt som avses i 1 mom. kan övergå till en annan endast tillsammans med den rörelse i vilken den utnyttjas eller utnyttjandet har avsetts ske.

33 §

Avstår innehavaren av nyttighetsmodellrätten skriftligen hos registreringsmyndigheten från sin rätt, ska registreringsmyndigheten avföra nyttighetsmodellen ur registret. Avförandet ur registret träder i kraft den dag då modellansökan gavs in. (7.11.2008/700)

Har nyttighetsmodellrätten utmätts eller finns panträtt i den antecknad i registret eller är en tvist om överföring av en registrering anhängig, får nyttighetsmodellen på innehavarens begäran inte avföras ur registret så länge utmätningen eller panträtten består eller tvisten inte har blivit slutligt avgjord.

34 §

När registreringen av en nyttighetsmodell genom en lagakraftvunnen dom har överförts på en annan, skall registreringsmyndigheten kungöra detta.

35 §

Vad 56 § patentlagen stadgar om uppgiftsskyldighet i fråga om patent gäller på motsvarande sätt för en nyttighetsmodellrätt.

8 kap

Ansvar, ersättningsskyldighet och domstolsförfarande

36 §

Gör någon intrång i den ensamrätt som en nyttighetsmodellrätt medför, kan domstolen förbjuda honom att fortsätta eller upprepa handlingen.

36 a § (21.7.2006/686)

När domstolen behandlar talan enligt 36 § kan den på yrkande av innehavaren av en nyttighetsmodellrätt vid vite förordna att administratören av en sändare, server eller någon annan sådan anordning eller någon annan tjänstelevererande mellanhand avbryter den användning som påstås göra intrång i en nyttighetsmodellrätt (föreläggande om avbrytande), om det inte kan anses oskäligt med hänsyn till rättigheterna för den person som påstås göra intrång i nyttighetsmodellrätten eller med hänsyn till mellanhänders eller nyttighetsmodellrättsinnehavarens rättigheter.

Innan talan enligt 36 § väcks kan domstolen på ansökan av innehavaren av nyttighetsmodellrätten meddela ett föreläggande om avbrytande, om det finns förutsättningar för det enligt 1 mom. och om det är uppenbart att nyttighetsmodellrättsinnehavarens rättigheter annars allvarligt äventyras. Domstolen ska ge den mot vilken föreläggande begärs och den som påstås göra intrång i en nyttighetsmodellrätt tillfälle att bli hörda. Delgivning till den mot vilken ett föreläggande har sökts kan ske per post, telefax eller elektronisk post. (31.1.2013/105)

Domstolen kan på begäran meddela det föreläggande om avbrytande som avses i 2 mom. interimistiskt utan att höra den som påstås ha gjort intrång, om ärendets brådskande natur nödvändigtvis kräver det. Föreläggandet är i kraft tills något annat bestäms. Den som påstås ha gjort ett intrång skall utan dröjsmål efter att föreläggandet har meddelats beredas tillfälle att bli hörd. När denne har hörts skall domstolen utan dröjsmål besluta om föreläggandet skall vara i kraft eller återkallas.

Ett föreläggande om avbrytande som meddelats med stöd av denna paragraf får inte äventyra tredje mans rätt att sända och ta emot meddelanden. Ett föreläggande om avbrytande träder i kraft när sökanden ställer en sådan säkerhet hos utmätningsmannen som avses i 8 kap. 2 § i utsökningsbalken (705/2007). Bestämmelser om möjligheten att befrias från att ställa säkerhet finns i 7 kap. 7 § i rättegångsbalken. Ett föreläggande om avbrytande som meddelats med stöd av 2 eller 3 mom. förfaller om inte talan enligt 36 § väcks i domstol inom en månad från det att föreläggandet meddelades. (31.1.2013/105)

Den som begärt föreläggande om avbrytande skall ersätta den som meddelats föreläggandet liksom också den som påstås ha gjort intrång för den skada som orsakas av att föreläggandet verkställs samt för kostnaderna i ärendet, om talan enligt 36 § förkastas eller avvisas utan prövning eller om behandlingen av ärendet avskrivs som en följd av att käranden återtagit talan eller uteblivit från rätten. Samma gäller om föreläggandet om avbrytande återkallas med stöd av 3 mom. eller förfaller med stöd av 4 mom. När en talan om ersättning av skada och kostnader väcks skall 7 kap. 12 § i rättegångsbalken iakttas.

37 §

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet gör intrång i en nyttighetsmodellrätt, nedan modellintrång, är skyldig att betala skälig ersättning för utnyttjandet av uppfinningen samt ersättning för den ytterligare skada som intrånget medfört. Är oaktsamheten ringa, kan skadeståndet jämkas.

Gör någon modellintrång utan uppsåt eller oaktsamhet, är han skyldig att betala ersättning för utnyttjandet av uppfinningen om och i den mån det anses skäligt.

Talan om ersättning för modellintrång kan endast avse en skada som har uppstått under de fem senaste åren innan talan väcktes. För en skada i fråga om vilken talan inte har väckts inom denna tid är rätten till ersättning förverkad.

38 §

Vad 59 § patentlagen stadgar om åtgärder för förebyggande av fortsatt intrång gäller på motsvarande sätt för nyttighetsmodellrätter.

38 a § (21.7.2006/686)

Domstolen kan i ett tvistemål som gäller intrång i en nyttighetsmodellrätt på yrkande av käranden ålägga svaranden att ersätta käranden för de kostnader denne har av att vidta lämpliga åtgärder för att sprida information om en lagakraftvunnen dom i vilken svaranden har konstaterats ha gjort intrång i en nyttighetsmodellrätt. Ett åläggande får inte ges om spridningen av informationen har begränsats i någon annan lag. Vid prövningen av om ett åläggande skall ges och om dess innehåll skall domstolen beakta den allmänna betydelsen av offentliggörandet, intrångets art och omfattning, de kostnader som offentliggörandet medför och andra motsvarande omständigheter.

Domstolen fastställer ett maximibelopp för de skäliga kostnader för offentliggörande som svaranden skall ersätta. Käranden har inte rätt till ersättning om uppgifter om domen inte har offentliggjorts inom en av domstolen utsatt tid räknat från den tidpunkt då den lagakraftvunna domen gavs.

39 §

Den som uppsåtligen gör intrång i den ensamrätt som en nyttighetsmodell medför skall, om inte gärningen skall bestraffas som ett brott mot industriell rättighet enligt 49 kap. 2 § strafflagen, för nyttighetsmodellförseelse dömas till böter. (21.4.1995/720)

Åklagaren får inte åtala brott enligt 1 mom., om inte målsäganden har anmält brottet till åtal. (13.5.2011/484)

40 §

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet som inte är ringa underlåter att fullgöra vad som åligger honom enligt 35 § skall för försummelse av uppgiftsskyldighet i fråga om nyttighetsmodell dömas till böter.

Till samma straff skall också dömas den som i de fall som avses i nämnda paragraf lämnar felaktig upplysning, om för gärningen inte stadgas straff i strafflagen.

Åklagaren får inte åtala brott som avses i denna paragraf, om inte målsäganden har anmält brottet till åtal. (13.5.2011/484)

41 §

Har en registrering av nyttighetsmodell förklarats ogiltig genom ett laga kraft vunnet beslut, kan straff, ersättning eller annan påföljd enligt 49 kap. 2 § strafflagen eller 36–39 §§ i denna lag inte dömas ut. (21.4.1995/720)

2 mom. har upphävts genom L 31.1.2013/105. (31.1.2013/105)

42 § (31.1.2013/105)

42 § har upphävts genom L 31.1.2013/105.

43 § (31.1.2013/105)

Tvistemål och ansökningsärenden som grundar sig på denna lag handläggs i marknadsdomstolen.

Bestämmelser om handläggningen av tvistemål och ansökningsärenden i marknadsdomstolen finns i lagen om rättegång i marknadsdomstolen.

44 § (31.1.2013/105)

Åtal för ett sådant brott mot industriell rättighet enligt 49 kap. 2 § i strafflagen som gör intrång i en nyttighetsmodellrätt samt åtal för en nyttighetsmodellförseelse som avses i 39 § 1 mom. och ett brott som avses i 40 § i denna lag handläggs i Helsingfors tingsrätt.

Trots det som sägs i 43 § får i samband med ett åtal som avses i 1 mom. handläggas ett ersättningsyrkande enligt 37 § eller ett i 38 § avsett yrkande enligt 59 § i patentlagen, när yrkandet framställts med anledning av det brott som avses i åtalet.

Domstolen fortsätter att vara behörig att pröva ett yrkande enligt 2 mom. även om de omständigheter som behörigheten grundar sig på förändras efter det att yrkandet framställdes.

44 a § (31.1.2013/105)

På rätten för en domstol som handlägger ett mål som avses i 44 § att begära utlåtande av registermyndigheten tillämpas vad som i 4 kap. 22 § i lagen om rättegång i marknadsdomstolen bestäms om marknadsdomstolens rätt att begära ett utlåtande.

44 b § (25.8.2016/723)

När tingsrätten behandlar ett mål som avses i 44 § får högst två sådana sakkunnigledamöter som avses i 17 kap. 10 § 2 mom. i domstolslagen (673/2016) bistå rätten som sakkunniga.

De sakkunniga ska ge ett skriftligt utlåtande om de frågor som tingsrätten ställt till dem. En sakkunnig har rätt att ställa frågor till parter och vittnen. Innan målet avgörs ska tingsrätten ge parterna tillfälle att yttra sig om ett sakkunnigutlåtande.

Bestämmelser om en sakkunnigs rätt till arvode finns i 17 kap. 22 § i domstolslagen.

44 c § (31.1.2013/105)

På skyldigheten för en domstol som handlägger ett mål som avses i 44 § att underrätta registermyndigheten om avgörandet tillämpas vad som i 4 kap. 23 § i lagen om rättegång i marknadsdomstolen bestäms om marknadsdomstolens skyldighet att göra en anmälan om sina avgöranden.

45 § (31.1.2013/105)

45 § har upphävts genom L 31.1.2013/105.

8 a kap (8.12.1995/1396)

Internationell ansökan

45 a § (8.12.1995/1396)

Med internationell ansökan avses en ansökan om nyttighetsmodell som gjorts enligt konventionen om patentsamarbete (FördrS 58/80).

En internationell ansökan görs hos en registreringsmyndighet eller en internationell organisation som enligt konventionen om patentsamarbete och tillämpningsföreskrifterna till den är behörig att ta emot en sådan ansökan (mottagande myndighet). Mottagande myndighet i Finland är patent- och registerstyrelsen enligt vad som stadgas genom förordning. För en internationell ansökan om nyttighetsmodell som görs i Finland skall sökanden erlägga fastställda avgifter.

Om inte något annat bestäms i 45 b–45 d eller 45 f §, tillämpas på behandlingen av en internationell ansökan om nyttighetsmodellrätt som omfattar Finland vad som i 3 kap. i patentlagen föreskrivs om behandlingen av en internationell patentansökan. (7.11.2008/700)

45 b § (7.11.2008/700)

En internationell ansökan om nyttighetsmodellrätt, för vilken den mottagande myndigheten har fastställt en internationell ingivningsdag, har i Finland samma verkan som en finsk modellansökan som gjorts nämnda dag. Vad som i 2 § 2 mom. andra meningen föreskrivs ska dock gälla en internationell ansökan endast om denna fullföljts enligt 45 d §.

45 c § (8.12.1995/1396)

En internationell ansökan om nyttighetsmodell skall anses återkallad för Finlands del i de fall som åsyftas i artikel 24 stycke 1 underpunkterna i och ii i konventionen om patentsamarbete.

45 d § (7.11.2008/700)

Vill sökanden fullfölja en internationell ansökan om nyttighetsmodellrätt för Finlands del, ska han inom 31 månader från den internationella ingivningsdagen eller, om prioritet yrkas, den dag från vilken prioriteten begärs, till registreringsmyndigheten ge in en översättning av den internationella ansökan till finska eller svenska eller, om ansökan är avfattad på finska eller svenska, en kopia av ansökan. Sökanden ska inom samma tid betala fastställd registreringsavgift till registreringsmyndigheten.

Har sökanden betalt fastställd registreringsavgift inom den tidsfrist som anges i 1 mom., kan han ge in den översättning eller kopia som krävs inom en ytterligare frist om två månader, förutsatt att en fastställd tilläggsavgift erläggs inom den frist som anges i 1 mom.

Fyller inte ansökan i det fall som nämns i 1 mom. förutsättningarna enligt denna lag, kan sökanden inom två månader från den tidsfrist som nämns i 1 mom. anpassa sin ansökan till bestämmelserna om ansökans form och innehåll i tillämpningsföreskrifterna till konventionen om patentsamarbete. Iakttar sökanden inte bestämmelserna i denna paragraf, ska ansökan anses återkallad för Finlands del.

45 e § (7.11.2008/700)

45 e § har upphävts genom L 7.11.2008/700.

45 f § (7.11.2008/700)

Har en internationell ansökan fullföljts enligt 45 d §, ska i fråga om ansökan och behandlingen av den tillämpas bestämmelserna i 2 och 5 kap., om inte något annat föreskrivs i denna paragraf eller i 34–38 § i patentlagen. Ansökan kan endast på framställning av sökanden upptas till prövning före utgången av den frist som anges i 45 d § 1 mom. i denna lag.

Den i 10 § föreskrivna skyldigheten för sökanden att ha ett ombud som är bosatt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet inträder först då ansökan kan upptas till prövning.

När 18 månader har förflutit sedan ansökan har gjorts eller, om prioritet har begärts, sedan prioritetsdagen, och sökanden har fyllt sina skyldigheter enligt 45 d § att ge in en översättning av ansökan eller, när ansökan har gjorts på finska eller svenska, sökanden har lämnat in en kopia av ansökan till registreringsmyndigheten, är de handlingar som gäller ansökan offentliga redan innan sökanden har fullföljt ansökan.

9 kap

Särskilda stadganden

46 § (13.11.1992/1037)

Om avgifter enligt denna lag stadgas särskilt.

47 § (7.11.2008/700)

Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om modellansökan, om nyttighetsmodellregistret och dess förande samt om registreringsmyndighetens uppgifter. Registreringsmyndigheten kan utfärda mer detaljerade tekniska föreskrifter om modellansökan. Föreskrifterna kan gälla modellansökningarna och deras handläggning och registrering samt ändringarna av och fristerna för dem samt andra tekniska detaljer som kan jämställas med dessa.

48 §

Vad 75 § patentlagen stadgar om skyldighet att avstå från rätten till en uppfinning i vissa fall och om ersättning för detta gäller på motsvarande sätt för nyttighetsmodellrätter.

Om uppfinningar som är av betydelse för landets försvar stadgas särskilt. (8.12.1995/1396)

10 kap

Ikraftträdelse- och övergångsstadganden

49 §

Denna lag träder i kraft den dag som fastställs genom förordning.

En ansökan som gjorts innan lagen har trätt i kraft kan inte utgöra grund för sådan prioritet som nämns i 5 §.

En patentansökan som har gjorts eller anses ha gjorts innan lagen har trätt i kraft enligt 8 § kan inte ändras till en ansökan om nyttighetsmodell.

Regeringens proposition 232/90, Andra lagutsk. bet. 20/90, Stora utsk. bet. 330/90

Ikraftträdelsestadganden:

26.6.1992/580:

Denna lag träder i kraft den 1 september 1992.

RP 25/92, EkUB 21/92

13.11.1992/1037:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1993.

RP 152/92, EkUB 35/92

18.12.1992/1410:

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning. (L 1410/1992 trädde i kraft enligt F 1342/1993 den 1.1.1995.)

RP 215/92, EkUB 46/92

21.4.1995/720:

Denna lag träder i kraft den 1 september 1995.

RP 94/93, LaUB 22/94, StoUB 10/94

8.12.1995/1396:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

Denna lag tillämpas på ansökningar som görs sedan lagen har trätt i kraft.

RP 47/95, EkUB 14/95, RSv 46/95

22.12.1995/1696:

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning. Lagens 5 § 1 mom. och 30 § 1 mom. träder dock i kraft den 1 januari 1996. (L 1696/1995 trädde i kraft enligt F 103/1996 den 1.3.1996.)

RP 161/95, EkUB 29/95, RSv 170/95

21.7.2006/686:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2006.

Denna lags 36 a § tillämpas också på tvistemål som inletts före denna lags ikraftträdande.

På tvistemål som inletts före denna lags ikraftträdande tillämpas i stället för 38 a § i denna lag de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 26/2006, LaUB 6/2006, RSv 67/2006

7.11.2008/700:

1. Denna lag träder i kraft den 1 december 2008.

2. På de modellansökningar som är anhängiga då denna lag träder i kraft och på de nyttighetsmodellrätter som registrerats med anledning av ansökningarna samt på de nyttighetsmodellrätter som har registrerats innan denna lag träder i kraft tillämpas bestämmelserna i denna lag, om inte något annat följer av 3–5 mom.

3. Bestämmelserna i 7 a och 7 b § tillämpas på modellansökningar som har ingivits eller anses ha blivit ingivna den dag då lagen träder i kraft eller därefter.

4. Bestämmelserna i 17 § 2 mom. tillämpas på de modellansökningar som har ingivits den dag då lagen träder i kraft eller därefter.

5. Bestämmelserna i 26 § 1 mom. tillämpas på förnyelseavgifter som förfaller till betalning den dag då lagen träder i kraft eller därefter.

6. Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 56/2008, EkUB 12/2008, RSv 83/2008

14.5.2010/395:

Denna lag träder i kraft den 1 december 2010.

RP 102/2009, LaUB 2/2010, RSv 21/2010

13.5.2011/484:

Denna lag träder i kraft den 17 maj 2011.

RP 286/2010, LaUB 34/2010, RSv 311/2010

17.6.2011/744:

1. Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet.

2. Bestämmelserna i 6 a § i denna lag om diarium tillämpas på en modellansökan som har gjorts eller som anses ha gjorts den dag denna lag träder i kraft eller därefter.

3. Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 175/2010, EkUB 51/2010, RSv 359/2010

27.10.2011/1098:

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2011.

31.1.2013/105:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2013.

I fråga om sökande av ändring i ett beslut som registermyndigheten har fattat innan denna lag träder i kraft iakttas de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

Ett tvistemål, ansökningsärende eller brottmål som har blivit anhängigt i tingsrätten innan denna lag träder i kraft handläggs enligt de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 124/2012, LaUB 15/2012, RSv 158/2012

25.8.2016/723:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

RP 7/2016, LaUB 8/2016, RSv 99/2016

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.