Beaktats t.o.m. FörfS 80/2021.

8.3.1991/512

Förordning innefattande trafikstadga för kanaler och rörliga broar

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphävts genom L 19.6.2019/782, som gäller fr.o.m. 1.6.2020.

På föredragning av trafikministern stadgas:

1 kap

Allmänna stadganden

1 §

Utöver vad som någon annanstans stadgas om sjötrafik tillämpas denna trafikstadga på statens slusskanaler och öppna kanaler samt på sjötrafik via rörliga broar.

För sjötrafik som passerar rörliga järnvägsbroar gäller därtill vad som bestäms i statsjärnvägarnas föreskrifter som gäller användningen av säkerhetsanläggningar på rörliga broar.

Bestämmelserna i denna trafikstadga gäller i tillämpliga delar även sjötrafik som passerar andra broar över allmänna farleder.

Denna trafikstadga gäller också sjötrafiken i den sovjetiska delen av Saima kanal på det område som arrenderats med stöd av artikel 8, avsnitt 2 i det den 27 september 1962 undertecknade fördraget mellan Republiken Finland och Socialistiska Rådsrepublikernas Förbund om utarrendering till Republiken Finland av den Rådsförbundet tillhöriga delen av Saima kanal och ön Malyj Vysotskij (FördrS 40/63).

2 §

Fullgörandet av bestämmelserna i det fördrag som nämns i 1 § 4 mom. inom arrendeområdena som hör till Saima kanal och de på de finska myndigheterna ankommande uppgifterna sköts av förvaltningsnämnden för Saima kanal.

3 §

Fartyg och virkesflottar som uppfyller sjöfartsstyrelsens krav får trafikera på slusskanaler och öppna kanaler samt via rörliga broar.

Sjöfartsmyndigheterna kan förbjuda ett fartyg eller en flotte att trafikera på en kanal eller att passera en rörlig bro

1) om någon av fartygets eller virkesflottens dimensioner är större än vad som tillåts i kanalen eller vid den rörliga bron och fartyget inte har ett av sjöfartsdistriktet utfärdat certifikat eller dispens,

2) om fartyget är så bemannat eller lastat eller dess maskineri, last eller utrustning så bristfällig eller i övrigt i sådant skick att fartyget inte kan framföras tryggt eller att det i övrigt kan störa trafiken eller åsamka kanalens eller den rörliga brons konstruktioner och anordningar skada,

3) om virkesflotten är så dåligt sammanfogad eller skadad på ett sådant sätt att den kan störa den övriga trafiken eller skada kanalens eller den rörliga brons konstruktioner eller anläggningar,

4) om befälhavaren eller någon annan som ansvarar för manövreringen konstateras vara i ett sådant tillstånd eller om befälet vid manövreringen gör sig skyldig till sådan vårdslöshet eller oförmåga att genomfart av kanalen eller den rörliga bron kan utgöra fara för kanalens eller den rörliga brons konstruktioner eller anläggningar eller för den övriga trafiken.

Förbud mot genomfart träder i kraft omedelbart. Beslutet om förbud skall dock underställas sjöfartsdistriktet, som skall behandla saken i brådskande ordning.

4 §

Den sovjetiska delen av Saima kanal får trafikeras av sovjetiska fartyg, finska fartyg utom krigsfartyg samt andra länders handelsfartyg som utför kommersiell godstransport eller bogsering och nöjesfarkoster. Passagerare får på den sovjetiska sidan av kanalen frambefordras endast av finska och sovjetiska fartyg och nöjesfarkoster från andra länder. Transport av militär, vapen, skjutförnödenheter och annan krigsmateriel i den sovjetiska delen av kanalen med andra än sovjetiska fartyg är förbjuden.

5 §

Sjöfartsstyrelsen fastställer genom beslut seglationsperiodens längd. De finska och sovjetiska fullmäktige för Saima kanal överenskommer dock varje år med beaktande av isförhållandena om längden av trafikperioden i Saima kanal.

Ett sjöfartsdistrikt kan för reparationsarbeten som det anser vara nödvändiga eller av andra särskilda skäl inställa sjötrafiken efter att i mån av möjlighet ha hört trafikanter och flottare. Förändringarna skall kungöras på tillbörligt sätt eller meddelas på något annat sätt.

Sjöfartsdistriktet kan inställa sjötrafiken under tiden för avledningen av vatten för reglering av vattenmängden vid Taipale, Konnus, Ahkiolahti, Nerkoo, Lempäälä och Kalkis kanaler. Begränsningar föranledda av avledningen skall kungöras på tillbörligt sätt eller meddelas på något annat sätt.

6 §

Befälhavaren på ett fartyg är skyldig att lämna sjöfartsmyndigheterna uppgifter om fartyget, dess rutt och last eller om den virkesflotte för vilken fartyget ansvarar.

Uppgiftens riktighet skall på begäran kunna bevisas.

7 §

Sjöfartsstyrelsen har rätt att utfärda inskränkande bestämmelser om rodd-, motor- och segelbåtstrafik samt annan fritidstrafik.

Segelfartyg får framföras i Saima kanal endast med maskinkraft eller på bogser med bärgade segel.

8 §

Slussportar, rörliga broar, signalanordningar, regleringsdammar eller andra därmed jämförliga kanalanläggningar får inte användas eller manövreras av andra än dem myndigheten godkänt för uppgiften.

Vad som sagts ovan gäller dock inte enligt självbetjäningsprincipen fungerande slussar eller rörliga broar om vilkas användning sjöfartsstyrelsen meddelar närmare anvisningar.

9 §

De som trafikerar längs kanaler och via rörliga broar har inte rätt att av finska staten få ersättning om trafiken avstannar eller blir långsammare på grund av stockning, olyckshändelser, skada på kanal eller rörlig bro, nödvändiga reparationer, vattenavledning eller av andra liknande skäl.

2 kap

Trafiken på öppna kanaler och via rörliga broar

10 §

Den allmänna fartbegränsningen är nio kilometer i timmen, om inte sjöfartsdistriktet beslutar något annat.

De platser där fartbegränsningarna börjar och upphör anges med fartbegränsningsmärken som i förhållande till färdriktningen har satts upp på kanalens högra sida.

Fartbegränsningarna gäller inte i livräddningsarbete deltagande fartyg, ej heller fartyg som används av myndigheter i brådskande tjänsteärende. Fartyget skall dock avpassa sin hastighet efter vad säkerheten i sjötrafik kräver.

11 §

I smala delar av en kanal eller i broöppningar där fartyg inte kan mötas utan fara eller i sådana delar av en kanal där möte är förbjudet genom trafikmärke, skall det fartyg som är på väg upp längs kanalen invänta det nedåtgående fartyget.

12 §

Passerande är tillåtet endast om det framförgående fartygets eller virkesflottens hastighet är betydligt lägre än det upphinnande fartygets högsta tillåtna hastighet.

Passerande är förbjudet i sådana delar av en kanal som utmärkts med passerförbuds- eller mötesförbudsmärken. Passering är även förbjuden vid ankomsten till en sluss eller rörlig bro, ifall inte passerandet med säkerhet hinner företas fullständigt före anlöpning av väntehamnen vid slussen eller före ankomsten till bron.

13 §

Rörliga broar kan

1) vara ständigt bemannade eller manövrerade av driftspersonal,

2) vara obemannade, men manövrerade av särskild personal eller

3) fungera enligt självbetjäningsprincipen.

När ett fartyg nalkas en bro som är ständigt bemannad eller manövreras av driftspersonalen skall det ta radiotelefonkontakt med bron eller, då radiotelefon saknas, avge en lång ljudsignal, om inte genom ljussignaler meddelats att fartyget har observerats.

Före ankomst till en obemannad bro skall fartyget ta telefonkontakt med bropersonalen enligt de anvisningar som det lokala sjöfartsdistriktet utfärdat.

På båda sidor om självbetjäningsbroarna finns en tavla med anvisningar om hur broöppningen skall passeras.

14 §

När ett fartyg eller en virkesflotte anlöper en hamn eller en kaj vid kanalen eller avgår därifrån skall navigeringsåtgärderna vid behov meddelas andra trafikanter genom följande ljudsignaler:

1) tre långa och en kort ljudsignal vid ändring av kurs mot styrbord, samt

2) tre långa och två korta ljudsignaler vid ändring av kurs mot babord.

15 §

Öppna kanaler och rörliga broar skall hållas öppna för sjötrafik i enlighet med sjöfartsstyrelsens beslut.

3 kap

Trafik genom slussar

16 §

Vid genomfart av slussar skall förutom stadgandena i detta kapitel i tillämpliga delar iakttas vad som stadgas i 2 kap.

17 §

Slussar kan

1) vara bemannade och manövrerade av driftspersonal eller

2) fungera enligt självbetjäningsprincipen.

Då ett fartyg närmar sig en bemannad eller av driftspersonal manövrerad sluss skall det ta radiotelefonkontakt med slussen eller, om radiotelefon saknas, avge en lång ljudsignal, om inte genom ljussignaler meddelats att fartyget har observerats.

På båda sidor om självbetjäningsbroarna finns en tavla med anvisningar om hur slussen skall passeras.

18 §

Ett fartyg skall föras in i en sluss försiktigt och med sådan hastighet att det kan stoppas med trossar som fästs vid pollare på slussplanen eller krokar i slussens väggar. Fartyg får inte vid infart i eller utfart ur sluss beröra slussportarna eller en rörlig bro.

19 §

Fartyg och virkesflottar skall medan slussen fylls och töms förtöjas eller styras så att varken slussportarna eller tröskelkonstruktionerna kan beröras.

20 §

Handelsfartyg och virkesflottar skall slussas genom turslussning i den ordning de anlänt till slussen, om inte detta ger upphov till dröjsmål i slussningen. Ett handelsfartyg slussas dock före en virkesflotte som anländer från samma håll.

Med undantag från 1 mom. gäller dock följande regler:

1) fartyg som deltar i livräddningsarbete eller är i brådskande tjänsteuppdrag har företräde framom andra fartyg,

2) passagerarfartyg som trafikerar enligt tidtabell som på förhand delgivits sjöfartsdistriktet och som distriktet godkänt har företräde framom andra fartyg som färdas i samma riktning, och

3) långsamma specialtransporter samt fritidsbåtar slussas då den övriga trafiken inte fördröjs oskäligt därav; dessutom kan fritidsbåtar slussas i grupper.

21 §

Slusskanalerna hålls öppna för trafik enligt sjöfartsstyrelsens beslut.

Saima kanal är under seglationsperioden öppen dygnet runt.

4 kap

Förtöjning, ankring samt lastning och lossning

22 §

Ankring eller förtöjning av fartyg och virkesflottar vid strand eller kaj är tillåten på sådana platser som angivits med märken samt temporärt också annanstans, om detta inte medför olägenhet eller utgör fara för trafiken eller för kanalkonstruktionerna.

Förtöjning och ankring är emellertid förbjuden

1) under korsande ledningar och under broar,

2) vid undervattenskablar samt rörledningar och andra dylika,

3) i omedelbar närhet av slussportar och broar,

4) i områden där mötesförbud och passerförbud råder, samt

5) då driftspersonalen så bestämmer.

23 §

Fartyg och virkesflottar skall förtöjas eller ankras så nära kanalens kant som djupgående och lokala förhållanden medger och så att trafiken inte i onödan störs eller kanalens konstruktioner eller anläggningar skadas. Om det finns pollare, ringar, pålar eller andra anordningar för angöring, skall de användas. Angöring vid träd, belysningsstolpar, stolpar för trafikmärken eller andra kanalkonstruktioner och kanalanläggningar som inte avsetts för angöring är förbjuden.

Sjöfartsmyndigheter kan bestämma att ett fartyg eller en virkesflotte som förtöjts eller ankrats i kanalområdet eller i närheten av en rörlig bro skall flyttas från ankrings- eller förtöjningsplatsen då särskilda skäl därtill föreligger.

På fartyg eller virkesflottar som förtöjts eller ankrats i kanalområdet skall fortgående finnas manskap för vakthållning eller eventuell flyttning av fartyget eller flotten, om inte annat har överenskommits med driftspersonalen. Detta gäller inte en virkesflotte som ligger på ett särskilt hanteringsområde för virkesflottar.

24 §

Fartyg får lossas eller lastas i kanal endast på en för ändamålet anvisad plats.

Passagerarfartyg får dock medan det ligger i sluss avlämna och ta ombord passagerare enligt anvisningar utfärdade av det lokala sjöfartsdistriktet. I slussars väntehamnar får lossning eller lastning företas endast med tillstånd av sjöfartsdistriktet.

5 kap

Särskilda stadganden

25 §

Sjunker eller fastnar ett fartyg eller en virkesflotte i en kanal eller annars blir urståndsatt att fortsätta färden, skall dess befälhavare genast göra anmälan därom till driftspersonalen och ofördröjligen enligt myndighetens anvisningar vidta åtgärder för avlägsnande eller flyttning av fartyget eller virkesflotten. Detsamma gäller delar, föremål eller virke från fartyg eller virkesflottar.

Om en händelse som avses i 1 mom. kan orsaka fara eller men för andra trafikanter skall befälhavaren se till att de får tillräcklig information om det inträffande. Om ett fartyg, en virkesflotte eller föremål från dem inte snabbt kan undanskaffas eller flyttas, skall befälhavaren se till att de märks ut på ett synligt sätt.

Om skyldighet att ersätta skada som uppkommer av underlåtenhet att vidta åtgärder enligt denna paragraf gäller vad som stadgas i skadeståndslagen (412/74). Sjöfartsmyndigheterna har rätt att på den försumliges bekostnad vidta åtgärder som behövs för avvärjande av faran eller undanröja hindret.

26 §

Om ett fartyg eller en virkesflotte har orsakat skada på en kanals eller en rörlig bros konstruktioner, anläggningar, belysning eller utprickning, skall befälhavaren ofördröjligen anmäla skadan till sjöfartsdistriktet eller en representant för det.

Ett registrerat fartyg som åstadkommit skada, och i vilken enligt sjölagen (167/39) sjöpanträtt är fastställd, kan av sjöfartsdistriktet kvarhållas för utredningstiden, om detta inte medför oskälig olägenhet. Andra fartyg eller virkesflottar får kvarhållas för den tid utredningen av skadan pågår, om inte den som svarar för skadan ställer godtagbar säkerhet hos sjöfartsdistriktet.

27 §

Den som bryter mot stadgandena i denna förordning eller bestämmelser som utfärdas med stöd av den skall för kanaltrafikförseelse, dömas till böter, om inte strängare straff för gärningen stadgas på något annat ställe.

28 §

Vad som stadgas i 25-27 §§ gäller inom den sovjetiska delen av Saima kanal endast i den omfattning som framgår av artikel 13 i det i 1 kap. 1 § 4 mom. nämnda fördraget (FördrS 40/63).

29 §

För dirigering av trafiken och främjande av dess säkerhet används vid behov säkerhetsanordningar för sjöfarten i enlighet med förordningen om utmärkning av farlederna (846/79).

30 §

Fartyg får övervintra i en sluss, kanalhamn eller någon annanstans på en kanals vattenområde med tillstånd av sjöfartsdistriktet och på de villkor som distriktet bestämmer.

Sjöfartsdistriktet kan på de villkor som det bestämmer tillåta att slussar används för reparation av fartyg eller i annat syfte.

31 §

Tobaksrökning och hantering av öppen eld är förbjuden i närheten av fartyg som transporterar sprängämnen, brännbara vätskor eller andra eldfarliga ämnen.

32 §

Fiske i en kanal med annat än metspö eller pilk är förbjudet.

Sjöfartsdistriktet har dock rätt att tillåta även annat än i 1 mom. nämnt fiske i en kanal, om detta är möjligt utan att störa sjötrafiken i kanalen.

33 §

Sjöfartsmyndigheten har rätt att i tjänsteärenden gratis resa med fartyg som passerar kanalen eller färdas från en kanal till en annan.

34 §

Angående tillståndsavgifterna i Saima kanal samt arvoden för öppnande av kanaler och rörliga broar under annan tid än de meddelade öppettiderna stadgas särskilt.

35 §

Hälso-, tull- och gränskontroll av sjötrafik som överskrider riksgränsen verkställs inom den finska delen av kanalen i Finland och inom den sovjetiska delen av kanalen i Sovjetunionen i enlighet med gällande bestämmelser.

36 §

Trafikministeriet meddelar vid behov närmare anvisningar och föreskrifter om tillämpningen av denna förordning.

Sjöfartsstyrelsen meddelar närmare anvisningar och föreskrifter om slussning, vattenavledning, öppnande av broar samt om de frågor som sjöfartsstyrelsen enligt denna förordning skall besluta om.

Statsjärnvägarna meddelar i bestämmelserna för säkerhetsanläggningar på rörliga broar närmare föreskrifter om öppnande av järnvägsbroar för sjötrafik.

37 §

De uppgifter och rättigheter som sjöfartsstyrelsen och sjöfartsdistrikten enligt denna förordning har gäller beträffande Lemströms kanal och svängbro Ålands landskapsstyrelse.

38 §

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1991.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 10 mars 1972 innefattande trafikstadga för Saima kanal (204/72) samt förordningen den 26 mars 1976 innefattande trafikstadga för kanaler (278/76) jämte senare ändringar.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.